Podmínky předplatného BOLT PLUS

Poslední aktualizace: 8 ČERVEN 2022

Zde si můžete stáhnout offline verzi těchto podmínek pro svou evidenci a budoucí použití.

Tento dokument popisuje způsob nákupu a využívání výhod Bolt Plus nabízených společností Bolt Operations OÜ, soukromou společností s ručením omezeným založenou a registrovanou podle práva Estonské republiky s registračním kódem 14532901, se sídlem Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Estonská republika (dále jen "Bolt"). Nákup a užívání výhod Bolt Plus se řídí těmito podmínkami a výslovně je začleňuje do platných Všeobecných uživatelských podmínek, které jsou k dispozici na www.bolt.eu/legal (dále společně jen "Podmínky").

1. Jak Bolt Plus funguje?

Služba Bolt Plus je měsíční nebo roční předplatné.

Bolt Plus nabízí možnost využívat zvýhodněné služby nabízené na platformě Bolt (například zvýhodněné jízdy) a další doplňkové výhody uvedené v každé nabídce předplatného Bolt Plus.

Výhody Bolt Plus můžete využívat pouze v zemi, kde máte zakoupené předplatné.

Bolt Plus je automaticky obnovovaná služba, která se účtuje měsíčně nebo ročně v závislosti na modelu předplatného. Výhody Bolt Plus můžete zrušit podle pravidel uvedených v části 3 níže.

Bolt Plus je placená služba předplatného, kterou Bolt poskytuje svým uživatelům ("předplatné Bolt Plus"). Umožňuje uživatelům využívat zvýhodněné služby objednání jízdy a další doplňkové výhody, jejichž cílem je podpořit využívání předplatného Bolt Plus a platformy Bolt (souhrnně nazývané "Výhody"). Výhody mohou souviset se službami poskytovanými společností Bolt i poskytovateli přepravních služeb, přičemž v takovém případě bude vaše možnost čerpat Výhody vždy záviset na dostupnosti příslušných přepravních služeb zajišťovaných třetími stranami a také na potvrzení požadavku na službu, který jste zadali přes platformu Bolt.

Výhody Bolt Plus, stejně jako další podmínky a související podrobnosti, jako jsou podmínky, kde a kdy lze výhody využívat, poplatek za předplatné, doba platnosti a interval pravidelného vyúčtování, budou vždy k dispozici v části vašeho profilu v aplikaci Bolt. Před předplacením si vždy zkontrolujte Výhody a případné další podmínky v aplikaci Bolt. Upozorňujeme také, že Výhody se mohou měnit, proto vždy zkontrolujte aktuální údaje ve své aplikaci Bolt. Můžete tak učinit v sekci Profil v aplikaci Bolt, kde naleznete všechny podrobnosti a také můžete spravovat své probíhající předplatné Bolt Plus.

2. Doba trvání a poplatky

Při nákupu v aplikaci Bolt vám bude účtován poplatek za předplatné Bolt Plus (dále jen “Poplatek za předplatné"). Bude se jednat o automaticky se opakující předplatné, což znamená, že vám bude poplatek za předplatné účtován znovu v okamžiku obnovení předplatného. Okamžik automatického obnovení předplatného Bolt Plus závisí na datu vašeho prvního nákupu a také na tom, zda jste si vybrali měsíční nebo roční předplatné.

Zakoupením předplatného Bolt Plus dáváte společnosti Bolt a/nebo jejím přidruženým společnostem oprávnění účtovat poplatek za předplatné vybraným způsobem platby na začátku období předplatného a také pro každý následující zúčtovací cyklus v okamžiku automatického obnovení, dokud předplatné Bolt Plus nezrušíte (podrobnosti viz části 3 a 8). Přidružené společnosti ve smyslu těchto Podmínek jsou společnosti, v nichž má většinový vlastnický podíl Bolt, a společnosti, které mají většinový vlastnický podíl Boltu, společnosti řízené Boltem a společnosti řídící Bolt, společnosti skupiny Bolt, společnosti se vzájemným podílem Boltu nebo strany mezipodnikové dohody se společností Bolt. Opakované platby budou účtovány stejným způsobem platby, který jste zvolili při prvním předplatném Bolt Plus, pokud jste nezměnili způsob platby za předplatné Bolt Plus. Na vaše předplatné Bolt Plus se mohou vztahovat podmínky Bolt Balance. Společnost Bolt nenese odpovědnost za platby kartou a případné poplatky za přečerpání účtu, které vám mohou vzniknout. Kromě toho opravňujete společnost Bolt, aby si účtovala jakoukoli platební metodu spojenou s vaším účtem Bolt v případě, že vaše primární platební metoda bude odmítnuta nebo již nebude pro společnost Bolt k dispozici pro úhradu vašeho poplatku za předplatné. Společnost Bolt může provést několik pokusů o stržení poplatku za předplatné z vašeho způsobu platby. Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že vaše platební metody dostupné v aplikaci Bolt budou odmítnuty nebo platby selžou jiným způsobem, je oprávněna zrušit vaše předplatné Bolt Plus a platnost vašich Výhod vyprší na konci zúčtovacího cyklu.

Pokud jste si zvolili roční předplatné, upozorníme vás na nadcházející automatické prodloužení alespoň 30 dní předem.

Údaje o svém předplatném Bolt Plus včetně informací o automatickém obnovení a příštím fakturačním cyklu najdete vždy v aplikaci Bolt v sekci Profil. Tam také budete moci zrušit své předplatné Bolt Plus nebo přes vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle oddílu 8, pokud jej zrušíte v rámci počátečního období práva na odstoupení od smlouvy, jak je popsáno v oddílu 3.

V případě, že se nabízené Výhody výrazně změní a/nebo se zvýší poplatek za předplatné – upozorníme vás na to před dalším automatickým obnovením.

Předplatné Bolt Plus je včetně DPH. Rozpis poplatku za předplatné vždy uvidíte v příslušných potvrzeních o platbě od společnosti Bolt. Účtenka vám bude zaslána při každém obnovení předplatného Bolt Plus.

Společnost Bolt může některým uživatelům nabídnout promo akce k předplatnému Bolt Plus, včetně slev na poplatek za předplatné po určitou dobu. Tyto promo akce mohou být omezeny dle uvážení společnosti Bolt, a to i na základě oprávněnosti nebo doby trvání promo akce.

3. Zrušení předplatného Bolt Plus

Předplatné Bolt Plus můžete zrušit v aplikaci Bolt (Profil -> Upravit předplatné -> Zrušit předplatné) nejpozději 24 hodin před koncem fakturačního cyklu (který si můžete vždy prohlédnout v aplikaci Bolt), abyste se ujistili, že se vaše předplatné služby Bolt Plus automaticky neobnoví. Pokud chcete předplatné Bolt Plus zrušit později než 24 hodin před koncem dalšího zúčtovacího cyklu – obraťte se prosím na náš tým zákaznické podpory (v sekci Podpora v aplikaci Bolt). V takovém případě nemáte právo na ukončení smlouvy, ale Bolt se pro vás pokusí najít přijatelné řešení.

Upozorňujeme, že když zrušíte své trvalé předplatné Bolt Plus – ukončení nabývá účinnosti na konci zúčtovacího cyklu a vy budete mít i nadále přístup k Výhodám Bolt Plus až do konce aktuálního zúčtovacího cyklu a k automatickému obnovení dojde až po opětovném předplacení. Vezměte prosím také na vědomí, že poplatek za předplatné je nevratný, což znamená, že zrušení vašeho probíhajícího předplatného Bolt Plus nebude mít za následek žádné vrácení peněz ze strany společnosti Bolt ve váš prospěch, s výjimkou zrušení během počátečního období s právem na odstoupení od smlouvy, jak je popsáno níže. Pokud máte nárok na vrácení peněz, společnost Bolt vám je vrátí na váš Bolt Balance.

Právo na odstoupení od smlouvy

Své předplatné Bolt Plus budete moci zrušit bez udání důvodu a získat zpět peníze kdykoli během počátečního 14denního období, které začíná okamžikem vašeho předplatného Bolt Plus ("Lhůta pro odstoupení od smlouvy"). Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne uzavření těchto podmínek.

Pro zrušení předplatného Bolt Plus během lhůty pro odstoupení od smlouvy postupujte podle pravidel pro zrušení uvedených v části 3 výše. Při uplatnění svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy můžete také použít standardní formulář, který najdete v části 8, a zaslat jej společnosti Bolt v rámci Lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud odstoupíte od těchto Podmínek ve Lhůtě pro odstoupení, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od těchto Podmínek. Chcete-li požádat o vrácení peněz, obraťte se na naši zákaznickou podporu ( v sekci Podpora v aplikaci Bolt).

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením mimo aplikace Bolt na adrese Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Estonská republika, e-mail: notices@bolt.eu. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v oddíle 8 těchto podmínek, není to však povinné.

Po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy budete moci zrušit předplatné Bolt Plus pouze v souladu s oddílem 3 a bez náhrady. Zrušení po uplynutí Lhůty pro odstoupení tedy vstoupí v platnost pouze do konce příslušného zúčtovacího cyklu, což znamená, že nedojde k automatickému obnovení. Doba práva na odstoupení se nevztahuje na žádné automatické obnovení.

4. Omezení předplatného Bolt Plus

Výhody předplatného Bolt Plus jsou osobní a vztahují se pouze na váš účet Bolt.

V případě zjištěných nesrovnalostí při používání (například podezření na zneužití Výhod, podezření na převod Výhod na jiné osoby); porušení Podmínek, podezření na nedodržení platných zákonů, jakákoli jiná škoda nebo újma vůči společnosti Bolt a/nebo poskytovatelům služeb třetích stran na platformě Bolt – může společnost Bolt pozastavit dostupnost vašich Výhod Bolt Plus bez předchozího upozornění a omezit váš budoucí přístup k předplatnému Bolt Plus nebo jakékoli jiné podobné službě. Váš fakturační cyklus bude automaticky prodloužen o dobu trvání pozastavení, aby vám po dobu trvání pozastavení nevznikly žádné náklady. Vy a společnost Bolt vynaložíte veškeré úsilí, abyste si celou záležitost co nejrychleji vyjasnili a pozastavení bylo co nejkratší.

Chcete-li používat předplatné Bolt Plus, musíte mít přístup k internetu a účet Bolt a poskytnout nám jednu nebo více platných platebních metod.

Výhody předplatného Bolt Plus platí pouze v zemi, kde jste si předplatné Bolt Plus původně zakoupili. Výhody se mohou lišit v závislosti na městě, ve kterém předplatné Bolt Plus používáte. Chcete-li předplatné Bolt Plus používat ve více zemích, předplaťte si Bolt Plus v každé zemi, kde chcete předplatné Bolt Plus uplatnit. V takovém případě vám bude opakovaně účtováno několik předplatných Bolt Plus v souladu s pravidly uvedenými v části 2 těchto Podmínek.

Společnost Bolt si vyhrazuje právo kdykoli zrušit předplatné služby Bolt Plus na jednom nebo několika trzích (městech nebo zemích) podle vlastního uvážení. Jakmile společnost Bolt stáhne předplatné Bolt Plus z určitého trhu, vaše předplatné Bolt Plus se automaticky zruší a vy nebudete moci využívat Výhod předplatného Bolt Plus až do konce zúčtovacího cyklu, který vám byl naúčtován. O stažení z trhu vás budeme informovat nejméně 30 dní předem a umožníme vám využívat předplatné Bolt Plus až do konce zúčtovacího cyklu. Pokud vám společnost Bolt z nějakého důvodu nebude moci poskytovat předplatné Bolt Plus do konce zúčtovacího cyklu, vrátí vám peníze za zbývající část zúčtovacího cyklu.

5. Změny v Bolt Plus a v těchto Podmínkách

Společnost Bolt si vyhrazuje právo měnit Výhody Bolt Plus, poplatek za předplatné a další platné podmínky podle vlastního uvážení. Významné změny Výhod předplatného Bolt Plus a/nebo zvýšení Poplatku za předplatné Bolt Plus budou platit až od následujícího zúčtovacího cyklu po automatickém obnovení.

Společnost Bolt vás bude vždy informovat o všech významných změnách ve Výhodách Bolt Plus, dalších podmínkách a/nebo těchto Podmínkách prostřednictvím e-mailu před dalším zúčtovacím cyklem a automatickým obnovením. V případě zvýšení Poplatku za předplatné Bolt Plus – společnost Bolt vás na to upozorní e-mailem 45 kalendářních dnů předem. Pokud si nepřejete akceptovat změny ve Výhodách a/nebo změnu ceny – můžete předplatné Bolt Plus zrušit podle bodu 3 výše. Společnost Bolt si vyhrazuje právo ukončit vaše předplatné v případě, že nebudete souhlasit se změnami podmínek předplatného. V opačném případě vstoupí všechny změny v platnost automaticky počínaje dalším zúčtovacím cyklem a automatickým obnovením nebo v případě změn Poplatku za předplatné počínaje dalším zúčtovacím cyklem po uplynutí 45 kalendářních dnů předem, jak je popsáno výše.

6. Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Bolt vždy v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů (k dispozici na adrese www.bolt.eu/legal). Vaše používání předplatného Bolt Plus nepovede ke shromažďování dalších osobních údajů, s výjimkou případů, kdy chcete využívat Výhody Bolt Plus nabízené v den vašich narozenin, v takovém případě je vyžadováno vaše datum narození.

7. Stížnosti a informace o smlouvě

Podle vnitrostátních právních předpisů máte právo podat stížnost, pokud nám to oznámíte v přiměřené lhůtě po zjištění závad. Kromě toho nás můžete kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů nebo přes funkci podpory v aplikaci Bolt.

Pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou mezi vámi a společností Bolt, můžete si stěžovat na online platformě EU pro řešení sporů, kterou najdete zde: www.ec.europa.eu/odr.

8. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy (tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Na adresu: Bolt Operations OÜ Vana-Lõuna tn 15 Tallinn 10134 Estonská republika E-mail: notices@bolt.eu

Já/my () tímto oznamuji/oznamujeme, že já/my () odstupuji/odstupujeme od mé/naší () smlouvy o poskytování následující služby (),

Objednáno dne ()/přijato dne ()

Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)

Datum

Naskenujte a stáhněte

Už to skoro bude!

Stáhněte si aplikaci naskenováním kódu QR přes fotoaparát telefonu.