Globální smluvní podmínky e-dopravních prostředků Bolt

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 7. 2020

1. Obecné

1.1 Tyto smluvní podmínky představují dohodu („dohoda“) mezi vámi („vy“, „uživatel“ nebo „jezdec“) a společností Bolt Operations OÜ, registrační číslo 14532901, nebo našimi přidruženými partnery („Bolt“, „my“, „nás“ nebo „naše“), týkající se vašeho používání (i) jakéhokoli vozidla poháněného lidskou silou a elektricky poháněného vozidla v naší aplikaci, jako je například elektrokoloběžka a elektrokolo (společně označované „e-dopravní prostředky‎“); (ii) naší mobilní aplikace pro přístup k e- vozidlům a jejich používání („aplikace“); a (iii) dalších souvisejících služeb jako například nabíjení, údržba, vyzvednutí a podobných služeb („související služby“) námi poskytovaných (e-dopravní prostředky, aplikace a související služby jsou společně označované jako „služby“).

1.2 Do této dohody jsou formou odkazu začleněny následující závazné dokumenty:

1.2.1 pravidla pro provozování e-dopravních prostředků, jak jsou stanovena v

příloze A této dohody („Pravidla jízdy“);

1.2.2 bezpečnostní pokyny vztahující se k používání e-dopravních prostředků zobrazených v aplikaci a případně v soustavě prvků bezpečnosti v aplikaci („soustava prvků bezpečnosti“);

1.2.3 platný tarif zobrazený v aplikaci („tarif“), jakékoli další informace o ceně, pravidla zobrazená v aplikaci týkající se základního členství a předplaceného členství (definovaných v bodě 4.1), všechny podmínky platných promo kódů a veškeré instrukce, příručky (včetně Uživatelské příručky k e-dopravnímu prostředku) a pokyny zobrazené v aplikaci; a

1.2.4 další obchodní a produktové podmínky uvedené v této dohodě, včetně popisů služeb, zásad a oznámení, včetně našich zásad ochrany osobních údajů pro cestující („zásady ochrany osobních údajů“), které jsou dostupné v aplikaci nebo na adrese: https://bolt.eu/legal/ a vztahují se (mutatis mutandis) na zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním služeb;

1.2.5 doplňkové podmínky specifické pro zemi nebo město („oblast služeb“)

platné v oblasti, kde jízda probíhá.

1.3 S vývojem našich služeb můžeme tuto dohodu kdykoli změnit. Změny budou účinné po zveřejnění pozměněné dohody nebo jejích doplňujících podmínek na našich webových stránkách nebo v aplikaci. Vaše další používání služeb po takovém zveřejnění představuje váš souhlas s tím, že jste vázáni dohodou v platném znění. Vyhrazujeme si právo vás o změnách informovat prostřednictvím aplikace, kontaktních informací spojených s vaším účtem nebo jiným vhodným způsobem.

2. Užívání aplikace

2.1 Služby jsou využívány prostřednictvím aplikace. Aplikace umožňuje osobám vyžadujícím přepravu najít e-dopravní prostředek prostřednictvím sdílení údajů o své zeměpisné poloze.

2.2 K využívání služeb je vyžadována instalace aplikace a registrace uživatelského účtu („účet“). Během instalace aplikace bude vaše mobilní číslo propojeno s vaším účtem a přidáno do naší databáze.

2.3 V případě jakýchkoli závad v aplikaci se snažíme o jejich opravu co nejdříve, ale tímto berete na vědomí, že funkčnost aplikace může být z důvodu příležitostných technických chyb omezena a že nejsme schopni zaručit neomezené bezchybné fungování aplikace za všech okolností. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztráty, které vzniknou v důsledku toho, že aplikace nefunguje nebo není použitelná požadovaným způsobem.

2.4 Na základě vašeho dodržování dohody vám udělujeme omezenou, nevýhradní, nesublicencovatelnou, odvolatelnou, nepřevoditelnou licenci pro přístup a používání aplikace na vašem osobním zařízení pouze v souvislosti s vaším využíváním služeb.

3. Uživatelská způsobilost a účty

3.1 Jste oprávněni využívat služby, pokud:

3.1.1 máte účet;

3.1.2 váš účet je propojen s platnou kreditní nebo debetní kartou nebo jiným

podporovaným způsobem platby („Zvolený způsob platby“);

3.1.3 nejste mladší 16 let a jste oprávněni řídit e-dopravní prostředky v souladu s místními zákony souvisejícími s minimálním věkem pro řízení dostupných e-dopravních prostředků ve vaší oblasti služeb;

3.1.4 máte platný řidičský průkaz v oblasti služeb, ve které služby využíváte, pokud je takový průkaz pro řízení e-dopravního prostředku povinný;

3.1.5 jste fyzicky zdatní a máte potřebné dovednosti a zkušenosti, abyste mohli e-dopravní prostředek bezpečně a kompetentně využívat, provozovat a řídit.

3.2 Vytvořením a používáním účtu:

3.2.1 souhlasíte s tím, že k založení účtu použijete pouze své skutečné jméno, přesné osobní údaje a informace o kartě a tyto informace budete udržovat neustále aktuální;

3.2.2 souhlasíte s tím, že vás za účelem získání nebo uchování vašeho přístupu ke službám můžeme požádat o předložení dokladu totožnosti ve formě fotografie z vašeho řidičského průkazu nebo vládního identifikačního dokladu;

3.2.3 jste zodpovědní za kontrolu a zabezpečení svého účtu a přístup k němu a odpovídáte za: (i) uživatelské jméno a heslo ke svému účtu; a (ii) všechny činnosti prováděné na vašem účtu, mimo jiné včetně aktivace (odemknutí), používání, deaktivace (dokončení vaší jízdy) a řádného zaparkování e-dopravního prostředku podle této dohody a případně v povolené parkovací oblasti nebo toho, že tak neučiníte, pokud jste nenahlásili zneužití svého účtu podle bodu 3.2.4. můžeme předpokládat,

že kdokoli, kdo používá vaše uživatelské jméno a heslo, je k tomu oprávněn;

3.2.4 souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat, pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití nebo přístupu k vašemu účtu nebo o jiné situaci, která může způsobit ztrátu kontroly nad vaším účtem;

3.2.5 souhlasíte s tím, že máme právo pozastavit nebo deaktivovat váš účet v potřebné míře pro účely (i) bezpečného zákonného používání aplikace, mimo jiné včetně prevence podvodů, hodnocení rizik, vyšetřování a podpory zákazníků; (ii) zajištění vašeho dodržování této dohody; (iii) dodržení platného práva nebo nařízení soudu, donucovacích orgánů nebo jiné správní agentury či vládního orgánu; nebo (v) jak je dále stanoveno v této dohodě;

3.2.6 souhlasíte s tím, že vám můžeme v souvislosti se službami zasílat

textové zprávy (SMS), oznámení push a e-mailové zprávy.

4. Použití e-dopravních prostředků

4.1 Odemknutím e-dopravního prostředku prostřednictvím aplikace souhlasíte s tím, že si e-dopravní prostředek pronajmete za běžných podmínek („základní členství“) nebo v rámci předplaceného balíčku („předplacené členství“) v souladu s podmínkami této dohody a v souladu s tarifem platným během doby pronájmu.

4.2 Pokaždé, když odemknete e-dopravní prostředek a zahájíte jízdu, prohlašujete a zaručujete, že jste si přečetli a porozuměli jste:

4.2.1 všem příslušným dopravním zákonům a předpisům;

4.2.2 pravidlům jízdy v příloze A;

4.2.3 soustavě prvků bezpečnosti,

4.2.4 platným smluvním podmínkám pro vaši příslušnou oblast služeb; a

4.2.5 podmínkám způsobilosti uvedeným v bodě 3.1 a můžete potvrdit, že jsou splněny.

4.3 Odemknutím e-dopravního prostředku souhlasíte a zavazujete se, že:

4.3.1 e-dopravní prostředek a jakékoli k němu připojené vybavení zůstává za všech okolností naším majetkem a že e-dopravní prostředek ani jakékoli k němu připojené vybavení nebudete žádným způsobem demontovat, upravovat, opravovat nebo znehodnocovat;

4.3.2 budete používat e-dopravní prostředek v souladu s touto dohodou, včetně Pravidel jízdy, soustavy prvků bezpečnosti, všech instrukcí, příruček a pokynů zobrazených v aplikaci a ve smluvních podmínkách pro vaši příslušnou oblast služeb;

4.3.3 nedovolíte žádné jiné osobě používat vámi odemčený e-dopravní

prostředek;

4.4.3 přebíráte plnou odpovědnost za péči o e-dopravní prostředek během doby pronájmu a vrátíte e-dopravní prostředek ve stejném stavu, v jakém byl pronajat, do povolené parkovací oblasti v souladu s místními zákony, druhem e-dopravního prostředku a instrukcemi pro parkování, které jsou určeny aplikací („povolená parkovací oblast“). Pokud je e-dopravní prostředek vrácen poškozený nebo v havarijním stavu, bude vám účtován poplatek, který se rovná nákladům na opravu podle bodu 5.4.2.

4.4 Pokud během pronájmu dojde k vyčerpání nabíjecího výkonu e-dopravního prostředku, ukončíte jízdu v souladu s instrukcemi aplikace a podmínkami této dohody a zaparkujete e-dopravní prostředek v povolené parkovací oblasti.

4.5 Veškeré nehody, havárie, poškození, zranění, odcizení nebo ztrátu e-dopravního prostředku nám v souladu s bodem 10.1 musíte nahlásit co nejdříve od momentu, kdy k incidentu dojde. Pokud incident zahrnuje zranění osob, škodu na majetku nebo odcizení e-dopravního prostředku, musíte do 24 hodin podat oznámení u místní policie.

5. Platba a poplatky

5.1 Naše služby můžete používat prostřednictvím základního členství nebo případně předplaceného členství. Za využívání e-dopravního prostředku a služeb vám budou účtovány poplatky v souladu s naším tarifem a druhem e-dopravního prostředku. Každé použití e-dopravního prostředku začíná okamžikem, kdy kliknete na „Odemknout“ a je ukončeno kliknutím na „Dokončit jízdu“ nebo ekvivalentní tlačítko (tlačítka) v aplikaci. Naše poplatky a další sazby mohou podléhat příslušným daním a jiným sazbám místní samosprávy, které můžeme účtovat a vybírat.

5.2 V některých oblastech služeb můžete mít možnost zakoupit si služby prostřednictvím předplaceného členství. Pravidla a cenové podmínky platné pro předplacené členství budou zobrazeny v aplikaci. Je třeba si je před zakoupením členství přečíst a přijmout, protože popisují omezení předplaceného členství. Omezení mohou zahrnovat denní časový limit, počet odemčení nebo denní omezení jízdy. Předplacené členství nelze použít ve spojení s propagačními nabídkami, odměnami nebo jinými slevami. Zakoupení předplaceného členství nezaručuje dostupnost služeb. Předplacená členství vyprší v den expirace uvedený (v době zakoupení) v platných pravidlech a cenových podmínkách.

5.3 Máte zákonné právo odstoupit od předplaceného členství do 14 dnů od data jeho zakoupení bez udání důvodu. Pokud si přejete odstoupit od zakoupení předplaceného členství, můžete buď (i) použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v příloze B, nebo (ii) učinit jakékoli jiné jednoznačné prohlášení uvádějící vaše rozhodnutí odstoupit od předplaceného členství, které nám sdělíte v souladu s bodem10.1.

5.4 Pokud předplacené členství aktivujete během 14denní lhůty pro odstoupení po zakoupení předplaceného členství (což znamená, že výslovně požadujete, aby bylo poskytování služeb zahájeno od tohoto data a před uplynutím lhůty pro odstoupení), pak se svého práva na odstoupení výslovně vzdáte. Pokud uplatníte právo na odstoupení v průběhu 14 dnů v souladu s výše uvedenými podmínkami, budete mít nárok na vrácení poměrné částky peněz podmíněné omezeními předplaceného členství, které jste zakoupili a využívali do momentu ukončení.

5.5 Můžeme vydávat propagační kupony nebo kódy s výhradou jakýchkoli dodatečných podmínek stanovených k jednotlivým propagačním kódům („promo kódy“). Vyhrazujeme si právo promo kódy kdykoli upravit nebo zrušit podle našeho výhradního a absolutního uvážení. Promo kódy a vaše používání aplikace můžeme kdykoli pozastavit nebo zrušit, máme-li důvod domnívat se, že k použití nebo uplatnění promo kódu (kódů) došlo chybou, podvodem, nezákonným způsobem nebo porušením

podmínek příslušného promo kódu nebo této dohody.

5.6 V případě, že e-dopravní prostředek odemčený pomocí vašeho účtu:

5.6.1 je zaparkován mimo povolenou parkovací oblast, potom vám podle výhradního uvážení můžeme účtovat poplatek za vyzvednutí až do 100 EUR;

5.6.2 se zdá být poškozen nad rámec běžného opotřebení, je v havarijním stavu nebo byl vandalizován, potom vám podle našeho výhradního uvážení můžeme účtovat poplatek, který se rovná nákladům na opravu nebo výměnu e-dopravního prostředku a vybavení;

5.6.3 je bez předchozího upozornění opuštěn, budete odpovědní za všechny poplatky, dokud nebude e-dopravní prostředek nalezen, plus poplatek za vyhledání až do výše 120 EUR a maximální poplatek za jízdu uvedený v aplikaci v závislosti na době, kterou bude trvat nalezení e-dopravního prostředku;

5.6.4 není nalezen nebo vrácen (jízda dokončena a e-dopravní prostředek zaparkován) do 48 hodin, pak podle našeho výhradního uvážení můžeme považovat e-dopravní prostředek za ztracený nebo odcizený, v takovém případě vám můžeme účtovat až 500 EUR za e- dopravní prostředek a podat proti vám oznámení na policii.

5.7 Souhlasíte s tím, že zaplatíte jakékoli pokuty, poplatky, penále anebo jakékoli další poplatky, které nám vzniknou v důsledku vašeho využívání jakéhokoli e-dopravního prostředku, vašeho nesprávného zaparkování jakéhokoli e-dopravního prostředku (například mimo povolenou parkovací oblast) nebo v důsledku toho, že při využívání služeb porušíte jakýkoli zákon, pravidlo, nařízení nebo předpis.

5.8 Všechny povinné a splatné částky budou účtovány vámi zvoleným způsobem platby. Pokud tento způsob platby selže, mohou být použity jiné způsoby platby. Souhlasíte s tím, že uhradíte všechny náklady, mimo jiné včetně přiměřených právních poplatků, pokud nám splatné dlužné částky nezaplatíte.

5.9 Za služby můžete zaplatit zvoleným způsobem platby, který vyžaduje předchozí aktivaci v aplikaci. Opravňujete nás účtovat všechny poplatky a sazby, které vám na základě této dohody vzniknou, vámi zvoleným způsobem platby propojeným s vaším účtem. Tyto poplatky a sazby mohou podléhat příslušným daním, které můžeme účtovat a

vybírat.

5.10 My a naši dodavatelé podporujeme platby v aplikaci, poskytujeme pomoc a řešíme spory související s platbami v aplikaci. Pokud rozporujete jakékoli transakce účtované vámi vybraným způsobem platby, musíte nás v souladu s bodem 10.1 kontaktovat do 10 pracovních dnů.

5.11 V případě plateb kreditními a debetními kartami můžeme účtovat servisní poplatek za každou platbu, která se přidává ke každé objednávce služeb. Servisní poplatek se týká poplatků za služby Visa/Mastercard. Výše servisního poplatku je zobrazena v aplikaci. Vaše banka může za používání vaší kreditní nebo debetní karty účtovat další poplatky, které nejsou v aplikaci zobrazeny. Upozorňujeme, že poté, co si e-dopravní prostředek zamluvíte, automaticky předběžně autorizujeme částku z vaší kreditní karty, abychom ověřili dostupnost platby.

5.12 Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat o všech změnách týkajících se vašeho zvoleného způsobu platby spojeného s vaším účtem, které by mohly narušit naši schopnost vám na základě této dohody účtovat.

6. Odpovědnost

6.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše používání služeb, e-dopravních prostředků a souvisejícího vybavení je na vaše výhradní a individuální riziko a že nejsme zodpovědní za žádné důsledky, nároky, požadavky, příčiny žaloby, ztráty, odpovědnosti, škody, zranění, poplatky, náklady a výdaje, pokuty, právní poplatky nebo úhrady jakéhokoli druhu, ať již předvídatelné nebo nepředvídatelné a známé nebo neznámé, které by vám nebo vaší třetí straně mohly vzniknout v důsledku vašeho využívání služeb. Plně rozumíte takovým rizikům tím, že berete na vědomí, že:

6.1.1 jízda na e-dopravním prostředku zahrnuje mnoho zjevných a ne tolik zjevných rizik, nebezpečí a ohrožení, která mohou mít za následek zranění nebo smrt vás nebo jiných osob, jakož i poškození majetku, a že taková rizika, nebezpečí a ohrožení nelze vždy předvídat nebo se jim vyhnout;

6.1.2 e-dopravní prostředek je stroj, který může selhat, i když je řádně

udržován, a že taková porucha může způsobit zranění; a

6.1.3 nošení přilby a jiného ochranného vybavení a důsledné dodržování Pravidel jízdy a této dohody jsou zásadní pro snížení rizika zranění a rizika zranění nebo poškození ostatních.

6.2 Pokud vaše využívání kterékoli ze služeb způsobí zranění nebo poškození jiné osobě nebo majetku, budete odpovědní za všechny důsledky, nároky, požadavky, důvody jednání, ztráty, závazky, škody, zranění, poplatky, náklady a výdaje, pokuty, právní poplatky, soudy, žaloby nebo úhrady jakéhokoli druhu, ať už předvídatelné nebo nepředvídatelné a známé nebo neznámé. Pokud vaše jednání způsobí, že budeme platit nároky třetích stran, jste nám výhradně odpovědní a souhlasíte s tím, že nás odškodníte za veškeré ztráty, které nám při platbě těchto nároků třetích stran vzniknou.

6.3 Vyhrazujeme si právo nabídnout pojištění odpovědnosti za škodu („pojistné krytí“) v některých nebo všech oblastech služeb, s výhradou omezení a výjimek z pojistného krytí pojistit odpovědnost, která vám vznikne v souvislosti se zraněním třetí strany nebo náhodným poškozením fyzického majetku třetí strany vyplývajícím z vašeho používání e-dopravního prostředku. Pokud jste nezaplatili za pojistné krytí, pak rozumíte a berete na vědomí, že přebíráte odpovědnost za jakékoli náklady, které způsobíte třetí straně, včetně nákladů na přepravu sanitkou, pobyt v nemocnici a lékařské ošetření.

6.4 Všechny služby, zejména e-dopravní prostředky a související zařízení jsou poskytovány „JAK JSOU“ a „DLE DOSTUPNOSTI“. V plném rozsahu povoleném zákonem vylučujeme a odmítáme odpovědnost za veškeré garance, okolnosti, záruky nebo podmínky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané nebo uložené jakýmkoli platným zákonem. Neprohlašujeme, negarantujeme ani nezaručujeme, že jakákoli služba, e-dopravní prostředek nebo související vybavení bude v dobré kondici nebo v bezchybném stavu, nebo že nedojde ke zpoždění, opomenutí, přerušení nebo nepřesnosti ve vztahu k jakékoli službě, e-dopravnímu prostředku nebo souvisejícímu vybavení. Zejména se zříkáme odpovědnosti a neposkytujeme žádná prohlášení, záruky, potvrzení nebo přísliby, výslovné ani předpokládané, pokud jde o otázky:

6.1.4 zda jsou informace o službách (včetně jakýchkoli instrukcí v aplikaci) přesné, úplné, správné, přiměřené, užitečné, včasné nebo spolehlivé;

6.2.4 zda budou vady nebo chyby ve službách opraveny nebo napraveny;

6.3.4 zda budou služby dostupné v kteroukoli konkrétní dobu nebo v

konkrétní oblasti služeb; a

6.4.4 zda je vaše využívání služeb v jakékoli konkrétní oblasti služeb

zákonné;.

6.5 Všechny předpokládané podmínky a záruky jakéhokoli druhu ve vztahu ke službám jsou vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Nic v této dohodě nevylučuje, neomezuje ani neupravuje žádné garance, záruky, podmínky nebo okolnosti, práva nebo nápravné prostředky naznačené nebo uložené jakýmkoli platným zákonem, který nelze zákonně vyloučit, omezit nebo změnit.

6.6 Pokud je jakákoli garance, podmínka, záruka nebo okolnost obsažena v platném právním předpisu nebo jím uložena a nelze ji vyloučit („nevylučitelné ustanovení“) a my nejsme schopni omezit váš nápravný prostředek za porušení nevylučitelného ustanovení, pak je naše odpovědnost za porušení nevylučitelného ustanovení omezena výhradně (pokud to zákon dovoluje) na naši možnost:

6.6.1 v případě zboží ho vyměnit nebo dodat rovnocenné zboží, opravit zboží, uhradit náklady na výměnu zboží nebo získání rovnocenného zboží nebo uhradit náklady na opravu zboží; nebo

6.6.2 v případě služeb opětovně poskytnout služby nebo uhradit náklady na

opětovné poskytnutí služeb.

6.7 Naše celková odpovědnost za jakékoli a veškeré nároky vyplývající z této dohody, včetně nároků založených na deliktu nebo jiném důvodu, nesmí v žádném případě překročit 500 EUR nebo celkovou částku poplatků, které nám byly zaplaceny za dobu pronájmu, během níž došlo k incidentu, nehodě nebo události, která způsobila vznik nároku (nároků), podle toho, která částka je nižší.

6.8 Ani vy, ani my nebudeme odpovědní za škody nebo za zpoždění nebo selhání v plnění vyplývající z okolností, které jsou mimo přiměřenou kontrolu strany, která neprovedla plnění, mimo jiné včetně přírodních sil nebo vyšší moci, zemětřesení, požáru, povodní, války, terorismu, občanských, průmyslových nebo vojenských nepokojů, sabotáže, stávky nebo výluk, pandemie, epidemie, násilného povstání, selhání nebo nesprávného fungování veřejných nebo komunikačních služeb, závažného kybernetického útoku, soudního příkazu, aktu civilní nebo vojenské moci, nebo vládních, soudních nebo regulačních opatření.

6.9 V maximální míře povolené příslušným zákonem ani my, ani žádný z našich partnerů, zástupců, ředitelů nebo zaměstnanců neodpovídáme za žádné ztráty nebo škody, které vám mohou vzniknout na základě této dohody nebo v souvislosti s ní nebo v důsledku používání aplikace, mimo jiné včetně:

6.9.1 jakéhokoli přímého nebo nepřímého poškození majetku nebo peněžní

ztráty;

6.9.2 ušlého zisku nebo očekávaných úspor;

6.9.3 ztráty podnikání, smluv, kontaktů, dobré vůle, reputace a jakékoli ztráty, která může vzniknout v důsledku přerušení podnikání;

6.9.4 ztráty nebo nepřesnosti údajů; nebo

6.9.5 jakéhokoli jiného typu ztráty nebo poškození.

7. Váš obsah

7.1 Potvrzujete, že jakýkoli text, obrázky nebo jiné informace, které nám poskytnete v rámci využívání služeb („váš obsah“), budou splňovat Pravidla přijatelného použití, jak je uvedeno níže v bodě 10.

7.2 Neděláme si nárok na vlastnictví vašeho obsahu a vlastnictví zůstane na straně vaší a jakékoli třetí strany, jejíž obsah do svého obsahu zahrnete. Poskytujete nám celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a trvalou licenci k používání, kopírování, reprodukci, distribuci, přizpůsobení, novému formátování, úpravám, publikování, překladu, licencování, sublicencování a využívání vašeho obsahu kdekoli a v jakékoli formě pro účely poskytování služeb (včetně případného umožnění zobrazit váš obsah ostatním uživatelům).

7.3 Musíte zajistit, že jste schopni nám výše uvedenou licenci na veškerý obsah vlastněný třetí stranou, který zahrnete do svého obsahu, poskytnout.

7.4 Naše právo používat váš obsah žádným způsobem neovlivní vaše práva na ochranu osobních údajů. Informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

7.5 Máme právo sledovat jakýkoli váš obsah a zamítnout, odmítnout nebo odstranit jakýkoli váš obsah, pokud se domníváme, že porušuje kterékoli z Pravidel přijatelného použití.

8. Pravidla přijatelného použití

8.1 Kromě dalších požadavků v této dohodě popisuje tato část specifická pravidla, která se vztahují na vaše používání aplikace („Pravidla přijatelného použití“).

8.2 Při používání aplikace nesmíte:

8.2.1 obcházet, deaktivovat nebo jinak narušovat jakékoli funkce

aplikace související se zabezpečením;

8.2.2 povolit jiné osobě používat aplikaci vaším jménem;

8.2.3 používat aplikaci, pokud jsme vám její používání pozastavili nebo

zakázali;

8.2.4 hájit, propagovat nebo se účastnit jakéhokoli nelegálního nebo nezákonného jednání nebo jednání, které způsobuje škodu nebo zranění jakékoli osobě nebo majetku;

8.2.5 upravovat, zasahovat, bránit, narušovat nebo hackovat aplikaci;

8.2.6 zneužívat aplikaci vědomým zavedením virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který by aplikaci nebo jakéhokoli uživatele aplikace poškodil;

8.2.7 shromažďovat z aplikace jakákoli data, která nejsou v souladu s

touto dohodou;

8.2.8 odesílat nebo poskytovat jakýkoli svůj obsah, který obsahuje nahotu nebo násilí nebo je hanlivý, výhružný, obscénní, zavádějící, nepravdivý nebo urážlivý;

8.2.9 odesílat nebo poskytovat jakýkoli svůj obsah, který nevlastníte nebo jej nemáte právo používat nebo který jinak porušuje autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva třetích stran;

8.2.10 používat svůj obsah v rozporu s licenčními podmínkami

stanovenými vlastníkem;

8.2.11 odesílat nebo poskytovat jakékoli informace nebo komentáře o jiné

osobě bez jejího svolení;

8.2.12 ohrožovat, zneužívat nebo narušovat soukromí a osobní údaje druhých nebo způsobovat obtíže, nepříjemnosti nebo zbytečné úzkosti nebo obtěžovat, rozrušovat, zostuzovat, znepokojovat nebo obtěžovat jakékoli jiné osoby;

8.2.13

používat jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně „robotů“, „pavouků“ nebo „offline čteček“ pro přístup k aplikaci způsobem, který do aplikace posílá více zpráv s žádostmi, než může člověk ve stejném časovém období rozumně produkovat; nebo

8.2.14

provádět další akce, které jsou pro používání aplikace považovány za nepřijatelné.

8.3 Nedodržení Pravidel přijatelného použití představuje podstatné porušení této dohody a může vést k:

8.3.1 okamžitému dočasnému nebo trvalému zrušení vašeho práva na

používání aplikace;

8.3.2 okamžitému dočasnému nebo trvalému odstranění jakéhokoli vašeho

obsahu;

8.3.3 varování;

8.3.4 soudní žalobě proti vám, včetně řízení o úhradě veškerých nákladů (mimo jiné včetně přiměřených správních a právních nákladů) vyplývajících z porušení; a

8.3.5 zveřejnění takových informací orgánům činným v trestním řízení, pokud

se rozumně domníváme, že je to nutné.

9. Rozhodné právo

9.1 Tato dohoda se bude řídit a bude vykládána v souladu s právním řádem Estonské republiky.

9.2 Vaše povinnosti se mohou řídit zákony oblasti služeb, například dopravními zákony, zákony upravujícími parkování a předpisy platnými v oblasti služeb („místní zákony“) a souhlasíte s tím, že budete všechny takové místní zákony dodržovat.

9.3 Vy i my neodvolatelně a bezpodmínečně podléháme nevýlučné jurisdikci estonských soudů a všech soudů, které jsou příslušné pro rozhodování o odvoláních z kteréhokoli z těchto soudů, a vzdáváme se jakéhokoli práva podávat námitky proti jakémukoli řízení zahájenému u těchto soudů.

10. Další ujednání

10.1 Oznámení a jakákoli jiná komunikace v souvislosti s touto dohodou nebo službami by měla být poskytována prostřednictvím aplikace, zaslána e-mailem na info@bolt.eu nebo nahlášena prostřednictvím kanálů zákaznické podpory zpřístupněných na našich webových stránkách.

10.2 Souhlasíte s tím, že tuto dohodu a všechny začleněné dohody můžeme automaticky

10.3 přidělit podle našeho výhradního a absolutního uvážení.

Dojde-li ke konfliktu nebo rozporu mezi těmito Globálními smluvními podmínkami a smluvními podmínkami platnými pro vaši oblast služeb, budou mít smluvní podmínky pro oblast služeb přednost.

PŘÍLOHA A

Obecná pravidla jízdy – e-dopravní prostředky

1 Bezpečnostní kontroly

1.1 Je vaší povinností před použitím e-dopravního prostředku provést pečlivou bezpečnostní kontrolu, která mimo jiné zahrnuje následující: (a) dobrý stav rámu; (b) dobrý stav kol (tj. kola nejsou prasklá nebo zatížená nečistotami nebo blátem); (c) bezpečné fungování brzd; (d) dostatečný výkon baterie; (e) otestování funkčnosti zvonku e-dopravního prostředku; (f) světla a reflektory jsou v dobrém provozním stavu, pokud máte v úmyslu jezdit na e-dopravním prostředku za tmy; (g) e-dopravní prostředek nevykazuje žádné známky poškození, neobvyklého nebo nadměrného opotřebení nebo jiných mechanických problémů nebo nutnosti údržby; a (h) řídit se pokyny, zejména soustavou prvků bezpečnosti, které jsou vám v aplikaci poskytnuty při rezervaci e-dopravního prostředku.

1.2 Po celou dobu jízdy budete neustále sledovat, zda e-dopravní prostředek a jeho provoz splňují výše uvedené bezpečnostní požadavky. Pokud kdykoli během jízdy zjistíte porušení bezpečnostních požadavků nebo si všimnete jakékoli jiné potenciálně nebezpečné vady, stavu nebo hrozby, musíte okamžitě, jakmile je to bezpečné, přerušit jízdu na e-dopravním prostředku a v souladu s bodem 10.1 této dohody skutečnost oznámit.

2 Bezpečnost na silnicích

2.1 E-dopravní prostředek budete řídit a provozovat za všech okolností bezpečně. Při používání, jízdě nebo provozu e-dopravního prostředku musíte: (a) dodržovat všechny platné dopravní zákony a předpisy; (b) dodržovat pokyny v soustavě prvků bezpečnosti;

(c) používat bezpečnostní vybavení podle doporučení a požadavků na základě výše uvedených zákonů, předpisů a pokynů, a jaké je přiměřeně nutné ke snížení rizika zranění osob (jako je přilba, chrániče a správná obuv); (d) zajistit, že e-dopravní prostředek nebudete používat pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných látek, které by mohly narušit vaši schopnost e-dopravní prostředek bezpečně provozovat; (e) dodržovat omezení rychlosti a přizpůsobit rychlost situaci s ohledem na vaše zkušenosti s jízdou, podmínky na silnici, stav silnice a e-dopravního prostředku, povětrnostní podmínky, hustotu provozu a další dopravní podmínky, abyste byli schopni e-dopravní prostředek zastavit, aniž by zasáhl jakoukoli překážku, jejíž výskyt lze na silnici důvodně očekávat; (f) zajistit, že nebudete používat žádný mobilní telefon, tablet, notebook, zařízení pro zasílání textových zpráv, hudební přehrávač ani jiná zařízení, která by mohla odvrátit vaši pozornost od bezpečného řízení e-dopravního prostředku; (g) zajistit, že na e-dopravním prostředku nepojedete po nezpevněných cestách, ve vodě (mimo běžnou městskou jízdu) ani na žádném místě, kde je jízda zakázaná, nezákonná nebo způsobuje obtíže ostatním; (h) zajistit, že e-dopravní prostředek nebudete používat k závodění, horské jízdě, kaskadérské nebo trikové jízdě; (i) zajistit, že na e-dopravním prostředku nepojedete po rychlostních silnicích a omezených silnicích; (j) zajistit, že na e-dopravním prostředku nepojedete proti směru provozu; (k) zajistit, že na e-dopravním prostředku nepojedete po cestách určených výhradně pro chodce; (l) zajistit, že nepojedete mimo povolenou oblast jízdy stanovenou aplikací; (m) zajistit, že na e-dopravním prostředku nepojedete za špatného nebo nebezpečného počasí nebo takových podmínek na silnici, včetně sněhu, krupobití, ledu, deště, mrznoucího deště nebo bouřek, které by jízdu na e-dopravním prostředku učinily nebezpečnou; (n) zajistit, že nepřekročíte maximální hmotnostní limit e-dopravního prostředku (95 kilogramů); (o) zajistit, že nepovezete žádné další osoby; (p) zajistit, že nebudete převážet žádné předměty (např. aktovky, batohy, tašky anebo jiné předměty), pokud by vám mohly zabránit v bezpečném provozu e-dopravního

prostředku; a (q) nosit světle zbarvené oděvy, abyste zajistili, že si vás ostatní uživatelé silnic snadno všimnou.

3 Parkování

3.1 E-dopravní prostředek: (a) nesmíte zaparkovat způsobem, který by mohl porušovat platné místní zákony; (b) nesmí představovat překážku silnici, bránit provozu nebo přílišně blokovat chodník; (c) musíte zaparkovat viditelně a v poloze ve stoje, aby jej mohli využít i ostatní uživatelé. (d) musíte zaparkovat podle instrukcí pro parkování zobrazených v aplikaci a případně jej zaparkovat ve vyhrazené povolené parkovací oblasti; (e) který není zaparkován v povolené parkovací oblasti, musíte během používání služeb nahlásit tak, že nám skutečnost oznámíte v souladu s bodem 10.1 nebo využijete k tomu určenou funkci v aplikaci.

PŘÍLOHA B

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Odešlete společnosti Bolt Operations OU (Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estonsko info@bolt.eu) na adresu: Tímto oznamuji, že odstupuji od své smlouvy o poskytování následující služby: nákup předplaceného členství za účelem využívání služeb. Objednáno dne: [vyplní spotřebitel] Jméno spotřebitele (spotřebitelů): [vyplní spotřebitel] Adresa spotřebitele (spotřebitelů): [vyplní spotřebitel] Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář v tištěné podobě), Datum: [vyplní spotřebitel]

Naskenujte a stáhněte

Už to skoro bude!

Stáhněte si aplikaci naskenováním kódu QR přes fotoaparát telefonu.