Podmínky marketingové kampaně pro zákazníky

Všeobecné

 1. Organizátorem kampaně End of Year '22 je společnost Bolt Operations OÜ, adresa Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Estonsko, registrační kód 14532901.

 2. Kampaň bude probíhat od 19. 12. 2022 do 31. 1. 2023 (včetně) (Doba trvání kampaně) v Ázerbájdžánu, Kypru, České republice, Estonsku, Francii, Německu, Ghaně, Irsku, Keni Lotyšsku, Litvě, Maltě, Nizozemsku, Nigérii, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Jihoafrické republice, Španělsku, Švédsku, Tunisku, Ugandě, Velké Británii a na Ukrajině

 3. Postup kampaně je stanoven v aktuálních podmínkách a v podmínkách uvedených v propagačních a doplňkových materiálech kampaně, které jsou závazné pro všechny účastníky.

 4. Kampaně se mohou zúčastnit všichni uživatelé, kteří mají osobní účet Bolt (Účastník).

 5. Předchozí registrace do kampaně není nutná, nicméně pro účast v kampani musí účastník přijmout podmínky kampaně (včetně souhlasu výherců s uveřejněním jejich jména na webových stránkách společnosti Bolt, v komunikaci s klienty, e-mailech a na sociálních sítích).

 6. Zaměstnanci společnosti Bolt a společností, které patří do stejné skupiny jako společnost Bolt, ani jejich rodinní příslušníci se nemohou kampaně účastnit.

 7. Je možné, aby jeden Účastník vyhrál vícekrát.

Výhra

 1. Mezi účastníky kampaně bude vylosován kredit Bolt v hodnotě 3 x 2 400 Kč (Výhra).

 2. Výhra bude vyplacena prostřednictvím promo kódů Bolt a bude platná 12 měsíců od okamžiku zpřístupnění.

 3. Výhra se nevyplácí ani nevrací v hotovosti. Výhra není žádným způsobem nahraditelná ani vyměnitelná a společnost Bolt nehradí žádné náklady spojené s obdržením výhry.

 4. Společnost Bolt případně uhradí veškeré daně související s vyplacením výhry.

Slosování

 1. Slosování bude probíhat od 21.12.2022 do 1.2.2023 (včetně).

 2. Zástupci společnosti Bolt vylosují výhru ve výše uvedeném termínu (termínech) za přítomnosti právního zástupce společnosti Bolt.

 3. Dodržování stanovených podmínek kampaně pro účast v kampani se ověřuje a výherce losování je o výhře informován do 3 (tří) pracovních dnů po losování. Jméno výherce (výherců) Kampaně bude zveřejněno na webových stránkách společnosti Bolt, v komunikaci s klienty, e-mailech a/nebo na sociálních sítích.

Ochrana osobních údajů

 1. Společnost Bolt v rámci Kampaně zpracovává údaje Účastníka za účelem splnění podmínek Kampaně, plnění svých právních povinností a prosazování svých oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracování osobních údajů je nezbytné pro oznámení jména účastníka a pro účely udělení ceny. Správcem osobních údajů Účastníka je společnost Bolt.

 2. Údaje jsou společnosti Bolt poskytovány dobrovolně, ale jejich neposkytnutí může vést k tomu, že společnost Bolt nebude moci kontaktovat vítěze kampaně. Společnost Bolt může předat osobní údaje autorizovanému zpracovateli, který bude losovat Výhry. Pokud kampaň probíhá na platformě sociálních médií (například, ale ne pouze na Facebooku, Instagramu), bude společnost Bolt zpracovávat profil účastníků kampaně a jejich aktivity na sociálních médiích (zveřejňování příspěvků, lajkování, komentování). Společnost Bolt může také sdílet údaje účastníků s dalšími subjekty v rámci skupiny Bolt, poskytovateli online cloudových úložišť a dalších nezbytných IT služeb a poskytovateli marketingových služeb. Společnost Bolt může být také povinna sdílet osobní údaje Účastníka s orgány veřejné moci oprávněnými zpracovávat osobní údaje. Pokud společnost Bolt sdílí údaje se svými dodavateli, kteří se nacházejí mimo EU nebo EHP, bude takové předávání osobních údajů probíhat pouze na základě příslušného právního základu a společnost Bolt přijme vhodná ochranná opatření, jako jsou standardní smluvní doložky nebo rozhodnutí o odpovídající ochraně vydané Evropskou komisí.

 3. Údaje jsou získávány přímo od Účastníka a prostřednictvím dalších nástrojů nebo aplikací používaných k provádění Kampaně, jako je například End of Year '22.

 4. Účastník má právo požadovat přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou údaje Účastníka zpracovávány na základě souhlasu, má Účastník právo jej kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. V případě nevyřešených obav o ochranu osobních údajů má Účastník právo podat stížnost k orgánu pro ochranu osobních údajů.

 5. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se postupů zpracování společnosti Bolt se účastník může obrátit na společnost Bolt poštou na adrese Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135. Účastník může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Bolt elektronicky na adrese privacy@bolt.eu.

 6. Osobní údaje Účastníka budou uchovávány do doby, než bude výherci předána Výhra. Po předání Výhry výherci bude společnost Bolt uchovávat jméno a příjmení výherce pouze po dobu jednoho roku pro použití v médiích, reklamě a dalších akcích souvisejících se společností Bolt, a to podle potřeby a v případě potřeby pro účely splnění zákonných povinností po dobu zákonných lhůt pro uchovávání údajů.

 7. Pokud Účastník při účasti v Kampani používá osobní údaje třetí osoby (například, ale ne pouze, zveřejňuje fotografii třetí osoby), musí od této třetí osoby získat jasný souhlas s použitím osobních údajů třetí osoby pro účely této Kampaně.

Zakázané úkony

 1. Účastník se nezapojí do žádné podvodné, neetické nebo nezákonné činnosti, do žádné činnosti, která není pro společnost Bolt transparentní, ani do žádné činnosti, která úmyslně nebo neúmyslně zneužívá nebo obchází kampaň.

 2. Účastník rovněž nebude zobrazovat ani přenášet žádný materiál (přímo ani nepřímo, například prostřednictvím odkazu nebo jiného média), který:

2.1. je nevhodný, neetický, výhružný, urážlivý nebo narušující soukromí jiné osoby nebo způsobuje obtěžování, nepříjemnosti či zbytečné obavy,

2.2. může obtěžovat, rozrušovat, uvádět do rozpaků, znepokojovat nebo obtěžovat jinou osobu,

2.3. se vydává za jakoukoli osobu nebo zkresluje totožnost Účastníků nebo jejich příslušnost k jakékoli osobě,

2.4. vzbuzuje dojem, že tento materiál pochází od společnosti Bolt, pokud jej společnost Bolt za tímto účelem výslovně neposkytla Účastníkovi, nebo

2.5. poškozuje pověst společnosti Bolt.

Povinnosti / Jiné

 1. Svou účastí v kampani Účastník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami kampaně a souhlasí s nimi.

 2. Pokud se vyskytnou okolnosti vyšší moci, má společnost Bolt právo přerušit kampaň bez předchozího upozornění a bez jakýchkoli následků. Pokud je to možné, společnost Bolt o takovém přerušení informuje prostřednictvím webových stránek společnosti Bolt, v komunikaci s klienty, e-mailech a/nebo na sociálních sítích.

 3. Společnost Bolt si vyhrazuje právo učinit jakékoli rozhodnutí týkající se kampaně, včetně jednostranné změny a doplnění podmínek kampaně, a to bez předchozího upozornění. Společnost Bolt zveřejní taková rozhodnutí týkající se Kampaně prostřednictvím webových stránek společnosti Bolt, ve sděleních klientům, e-mailech a/nebo na sociálních sítích.

 4. Společnost Bolt má právo odstranit Účastníka z Kampaně bez předchozího upozornění, pokud Účastník poruší Podmínky Kampaně.

 5. Společnost Bolt neodpovídá za žádné závady způsobené třetí stranou, které účastníkovi znemožní účast v kampani.

 6. Veškeré stížnosti týkající se organizace kampaně musí být společnosti Bolt zaslány na následující e-mail giveaways@bolt.eu v průběhu trvání kampaně. Společnost Bolt nebude vyřizovat stížnosti týkající se Kampaně, které budou zaslány po uplynutí Doby trvání kampaně.

Mezinárodní verze.

Naskenujte a stáhněte

Už to skoro bude!

Stáhněte si aplikaci naskenováním kódu QR přes fotoaparát telefonu.