Všeobecné obchodní podmínky pro cestující

Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví podmínky užívání aplikace Bolt, tj. technologie, která propojuje cestující s dopravci, kteří pak cestujícím poskytují přepravní služby (dále jen „aplikace Bolt“). Pojmy „nás“ nebo „my“ se rozumí vlastník a provozovatel aplikace Bolt, společnost Bolt Technology OÜ, registrační číslo společnosti: 14532901, se sídlem Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Estonsko (dále jen „společnost Bolt“) ale také společnosti ve skupině Bolt a její partneři (místní dceřiné společnosti, zástupci, přidružené osoby, zprostředkovatelé plateb atd.). Seznam společností ve skupině Bolt a partnerů naleznete na adrese https://bolt.eu/cities/. Užívat aplikaci Bolt je možné jen na základě souhlasu s níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami:

1.UŽÍVÁNÍ APLIKACE BOLT

1.1. Společnost Bolt Operations OÜ, registrační číslo společnosti: 14532901, se sídlem Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Estonsko prostřednictvím aplikace Bolt poskytuje služby zprostředkovatele taxislužby ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění (dále jen „ZSD“). Samotné přepravní služby poskytují dopravci na základě smlouvy o přepravě osob uzavřené s vámi jako s cestujícími. Dopravci poskytují přepravní služby samostatně jako nezávislí podnikatelé na vlastní účet a odpovědnost. Spory vyplývající ze spotřebitelských práv, nebo z plnění právních předpisů upravujících poskytování přepravních služeb se řeší výhradně mezi cestujícími a dopravci. Údaje týkající se dopravců a jejich přepravních služeb jsou k dispozici v aplikaci Bolt, účtenky za jednotlivé přepravy jsou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou v profilu cestujícího. 1.2. Při užívání aplikace Bolt si můžete zvolit, zda chcete zaplatit za přepravní službu dopravci hotově nebo využít bezhotovostní platbu přes aplikaci Bolt. Platby za jízdy Bolt Business se řeší formou samostatné smlouvy týkající se tohoto typu cest. Platby zahrnují daně v příslušné sazbě, pokud musí být ze zákona účtovány. Platby mohou zahrnovat další příplatky, mýtné, přirážky, včetně rezervačního poplatku, obecního mýtného, letištních přirážek nebo poplatků za zpracování v případě rozdělení platby mezi více osob. 1.3. Během instalace aplikace Bolt bude číslo mobilního telefonu cestujícího spárováno s příslušným uživatelským účtem Bolt a uloženo do naší databáze. O změně čísla vašeho mobilního telefonu informujte společnost Bolt nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne změny, abychom mohli anonymizovat údaje vašeho uživatelského účtu. V případě neoznámení změny telefonního čísla riskujete, že vaše původní telefonní číslo bude mobilním operátorem přiděleno jiné osobě, která by si při užívání aplikace Bolt mohla zobrazit vaše údaje uložené v aplikaci Bolt.

2.PROPAGAČNÍ KÓDY

2.1. Společnost Bolt vám může v rámci propagačních akcí zasílat propagační kódy. Kredit nabídnutý v rámci propagačního kódu lze použít jako slevu po absolvování jízdy nebo k využití jiných funkcí nebo výhod týkajících se aplikace Bolt, nebo služby třetí strany, a to na základě konkrétních podmínek, které jsou vždy stanoveny pro jednotlivé propagační akce. Datum uplynutí platnosti propagačního kódu bude vždy uvedeno v aplikaci Bolt, jakmile si propagační kód nahrajete do svého účtu. 2.2. Pokud cena jízdy překročí kredit propagačního kódu, který lze u dané jízdy využít, bude zbývající částka cestujícímu automaticky stržena, a to využitím způsobu platby zvoleného v účtu cestujícího. Kredit v rámci propagačního kódu se vztahuje na konkrétní jízdu a nelze jej převést na následující jízdu. U každé jízdy lze uplatnit pouze jeden propagační kód. 2.3. Společnost Bolt si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit jakýkoli propagační kód. To zahrnuje zejména kódy, u kterých se společnost Bolt domnívá, že jsou používány protiprávním nebo podvodným způsobem, kódy vystavené omylem a kódy po datu platnosti.

3.PLATBA PŘES APLIKACI BOLT

3.1. Za přepravní služby dopravců můžete zaplatit v hotovosti, bankovní kartou, přes mobilního operátora, případně s využitím dalších způsobů platby (např. Bolt Business), které vyžadují předchozí aktivaci v aplikaci Bolt. V rámci poskytování služby platby přes aplikaci Bolt vystupuje společnost Bolt jako zprostředkovatel platby pro dopravce. Vaše povinnost vůči dopravci bude splněna v okamžiku, kdy bude zadán příkaz k převodu finančních prostředků společnosti Bolt. Jakožto cestující jste povinni zajistit, aby platba řádně proběhla a abyste měl k dispozici na vámi uvedeném bankovním účtu finanční prostředky v dostatečné výši. 3.2. Při bezhotovostních platbách přes aplikaci Bolt vaši platbu přijme společnost Bolt a následně platbu přepošle dopravci. Společnost Bolt si od vás může vyžádat další údaje k ověření způsobu platby. 3.3. Při bezhotovostních platbách za přepravní služby prostřednictvím aplikace Bolt společnost Bolt nijak neodpovídá za případné náklady třetích stran související s platbami (např. náklady za mobilní operátory, bankovní poplatky). Tyto třetí strany vám mohou v souvislosti s platbou prostřednictvím aplikace Bolt účtovat dodatečné poplatky při zpracování plateb. Na vámi zvolený způsob platby se mohou vztahovat další podmínky stanovené příslušným provozovatelem způsobu platby. Tímto prohlašujete, že jste se před využitím zvoleného způsobu platby s těmito podmínkami seznámil. 3.4. Společnost Bolt poskytuje podporu při řešení problémů s platbami přes aplikaci Bolt. Ohledně technické podpory související s platbami se obracejte na adresu: info@bolt.eu.

4.OBJEDNÁVÁNÍ A RUŠENÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

4.1. Pokud si v aplikaci Bolt objednáte přepravní službu a dopravce souhlasí s přijetím objednávky, považuje se přepravní služba za objednanou. 4.2. Poté co dopravce potvrdí, že provede vaši jízdu, uzavřete s daným dopravcem samostatnou smlouvu o přepravě osoby, jejímž předmětem je zajištění vaší přepravy za podmínek, na kterých se s dopravcem dohodnete. Společnost Bolt přepravu nezajišťuje a není stranou vaší smlouvy uzavírané s příslušným dopravcem. 4.3. Ke zrušení objednané jízdy dojde v případě, kdy dopravce přijme vaši objednávku a vy následně zrušíte objednanou přepravní službu. Bude-li požadavek na poskytnutí přepravní služby zrušen až po určité době od objednání přepravy, budete povinni uhradit storno poplatek. 4.4. Pokud opakovaně zrušíte požadavek na poskytnutí přepravní služby během 24 hodin, můžeme na výstrahu dočasně zablokovat váš účet. Po více takových blokacích můžeme zablokovat váš účet i na delší dobu (např. 6 měsíců). Po uplynutí této doby můžete požádat o reaktivaci vašeho účtu a společnost Bolt vaši žádost posoudí, případné odblokování účtu záleží zcela na uvážení společnosti Bolt. 4.5. Pokud dopravce informuje cestujícího o příjezdu vozidla na místo určení a cestující nebo osoby, pro které byla přeprava objednaná, nedorazí k vozidlu v přiměřené době, bude požadavek na poskytnutí přepravní služby považován za zrušený. Upozorňujeme, že dopravce se může rozhodnout zrušit váš požadavek na přepravu. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Bolt za takové situace není odpovědná. 4.6. Jakmile dopravce přijede na místo určení a pošle vám upozornění o jeho příjezdu, dopravce může začít účtovat poplatek za čekání podle sazeb uvedených v aplikaci Bolt. 4.7. Pokud jste si objednali přepravní službu přes aplikaci Bolt a způsobíte škodu na vozidle nebo vybavení vozidla dopravce (včetně zanechání skvrn, zašpinění vozidla nebo způsobení zápachu ve vozidle), má dopravce právo požadovat náhradu škody. Pokud náhradu škody dopravci neuhradíte, společnost Bolt může uplatňovat nároky jménem poskytovatele přepravních služeb, případně vám i zablokovat účet.

5.LICENCE K UŽÍVÁNÍ APLIKACE BOLT

5.1. Dokud budete dodržovat tyto všeobecné obchodní podmínky, zavazujeme se vám poskytovat bezplatné, odvolatelné a nevýhradní právo užívání aplikace Bolt v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, oznámením o ochraně osobních údajů a podmínkami příslušného obchodu s mobilními aplikacemi. Toto právo k užívání aplikace Bolt nesmíte převést ani k němu poskytnout podlicenci. V případě, že bude vaše právo užívat aplikaci Bolt zrušeno, bude zrušena i příslušná nevýhradní licence.

6.ODPOVĚDNOST

6.1. Společnost Bolt odpovídá za kvalitu poskytovaných přepravních služeb pouze v rozsahu povinností zprostředkovatele taxislužby stanovených dle ZSD. Společnost Bolt svojí kontrolní činností zajišťuje, že přepravní služba zprostředkovaná prostřednictvím aplikace Bolt byla: a) poskytnuta osobou, která v době poskytnutí přepravy není po dobu delší než 15 pracovních dnů držitelem příslušné koncese, nebo b) provedena vozidlem, které není vozidlem cestujícího ani v době poskytnutí přepravy po dobu delší než 15 pracovních dnů vozidlem taxislužby, nebo c) provedena řidičem, který v době poskytnutí přepravy není po dobu delší než 15 pracovních dnů držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Kromě plnění těchto zákonných povinností nemůžeme zaručit ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za kvalitu a bezvadnost poskytování přepravních služeb, které poskytují dopravci jako subjekty nezávislé na společnosti Bolt. 6.2. Společnost Bolt nezaručuje, že Vaše objednávka přepravní služby bude dopravcem přijata, jelikož poskytování přepravních služeb dopravci závisí výhradně na jejich chování a samostatné aktivitě. Proto nemůžeme zaručit, že v každou denní dobu bude k dispozici dopravce ochotný přijmout vaši objednávku. 6.3. Vaše právo spotřebitele na vrácení peněz se nevztahuje na objednávky přes aplikaci Bolt. Podání žádosti o vrácení peněz za přepravní službu nepředstavuje vaše odstoupení od smlouvy, na jejímž základě bylo poskytnutí dané přepravní služby objednáno. 6.4. Aplikace Bolt je vám k dispozici „jak je“ a „jak je k dispozici“. Společnost Bolt nezaručuje ani negarantuje, že přístup k aplikaci Bolt bude fungovat bez přerušení či chyb. V případě chyb softwaru aplikace Bolt se budeme snažit tyto chyby co nejdříve napravit. Vezměte ovšem na vědomí, že fungování aplikace může být omezeno z důvodu příležitostného výskytu technických chyb a my nejsme schopni zaručit, že aplikace bude fungovat za každých okolnosti. 6.5. Společnost Bolt, její zástupci, ani zaměstnanci nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která vám může vzniknout v souvislosti s užíváním aplikace Bolt, nebo spoléháním se na jízdu sjednanou prostřednictvím aplikace Bolt. V této souvislosti společnost Bolt zejména neodpovídá za žádné přímé či nepřímé škody na majetku či finanční škody, ušlý zisk, ztrátu zákazníků, zakázek, kontaktů, újmu na dobrém jméně, pověsti ani za žádnou škodu, která může vyplývat z narušení podnikání, ztráty nebo nepřesnosti dat ani za žádný jiný druh škod. 6.6. Finanční odpovědnost společnosti Bolt v souvislosti s porušením licenční smlouvy je omezena na 500 EUR. Právo požadovat náhradu škody máte pouze tehdy, jestliže společnost Bolt porušila licenční smlouvu úmyslně. Společnost Bolt není žádným způsobem odpovědná za jednání či nejednání dopravce poskytujícího přepravní službu ani za škody, které dopravce způsobí cestujícímu. 6.7. Zavazujete se v plné výši odškodnit a zbavit společnost Bolt, její dceřiné společnosti, zástupce, nebo zaměstnance odpovědnosti za jakékoli nároky či škody, které jim vzniknou v důsledku vašeho užívání aplikace Bolt, nebo v důsledku využití přepravních služeb, které si zajistíte prostřednictvím aplikace Bolt. 6.8. Společnost Bolt může s okamžitou platností kdykoli ukončit vaše užívání aplikace Bolt, a to i bez sdělení důvodu, zejména v případě, že porušíte tyto všeobecné obchodní podmínky nebo pokud to budeme považovat za nezbytné v zájmu ochrany integrity společnosti Bolt nebo bezpečnosti dopravců.

7.OSVĚDČENÉ POSTUPY PŘI UŽÍVÁNÍ APLIKACE BOLT

7.1. Kromě výše uvedených povinností zprostředkovatele taxislužby společnost Bolt neodpovídá za případné problémy s kvalitou přepravních služeb poskytnutých na základě objednávky prostřednictvím aplikace Bolt, ani za skutečnost, že jsou tyto přepravní služby poskytovány v souladu se všemi právními předpisy. 7.2. Společnost Bolt si vyhrazuje právo požádat vás v aplikaci Bolt o vyplnění dotazníku ohledně vaší zpětné vazby a to za účelem předávání podnětů a návrhů dopravcům, kteří tak mohou zlepšit kvalitu svých přepravních služeb. 7.3. Očekáváme, že aplikaci Bolt budete užívat v dobré víře a budete se chovat slušně k dopravcům, kteří nabízejí své služby prostřednictvím aplikace Bolt. Společnost Bolt si vyhrazuje právo zrušit váš účet, pokud porušíte ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo pokud budete jednat se zlým úmyslem, např. zadržováním platby za poskytnutí přepravní služby, podvod, neslušné chování k řidičům atd. V těchto případech může být váš účet v aplikaci Bolt zrušen bez předchozího upozornění a bez sdělení důvodu jeho zrušení. 7.4. Společnost Bolt vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že aplikaci Bolt užívají pouze dopravci, kteří jsou ve své profesi poctiví a slušní k cestujícím a kteří dodržují právní předpisy upravující jejich činnost. Nejsme však ze své pozice zprostředkovatele taxislužby schopní zajistit, že každý poskytovatel přepravních služeb, kterého vyhledá aplikace Bolt, bude vždy splňovat výše uvedená kritéria. Pokud vám bude poskytnuta sporná přepravní služba, informujte o tom příslušného dopravce, nebo naši zákaznickou podporu.

8.ZMĚNY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

8.1. Pokud dojde k zásadním změnám těchto všeobecných obchodních podmínek, budete o tom minimálně 7 dní předem informování e-mailem nebo formou upozornění zaslaného prostřednictvím aplikace Bolt. V případě, že budete užívat aplikaci Bolt i po informování o změně všeobecných obchodních podmínek, budeme mít za to, že se změnami souhlasíte. V případě vašeho nesouhlasu se změněným zněním všeobecných obchodních podmínek máte právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu písemně vypovědět ve výpovědní době 7 dní.

9.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. V případě, že dojde mezi společností Bolt a vámi ke vzniku spotřebitelského sporu z licenční smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může cestující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz. Všeobecné obchodní podmínky se budou řídit, vykládat a prosazovat v souladu s právními předpisy Estonska. Nebude-li možné případný spor vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy vyřešit smírně, bude daný spor s konečnou platností rozhodnut před okresním soudem pro okres Harju v estonském Tallinnu. Pokud jsou ustanovení všeobecných obchodních podmínek uznána za nevymahatelná, nahradí smluvní strany daná ustanovení vymahatelnými ustanoveními, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu daného ustanovení. Datum platnosti všeobecných obchodních podmínek: 1. 7. 2020

Naskenujte a stáhněte

Už to skoro bude!

Stáhněte si aplikaci naskenováním kódu QR přes fotoaparát telefonu.