Smluvní Podmínky pro Označování Vozidel

Podmínky označování vozidel („Podmínky označování") jsou rozšířením smluvního vztahu mezi společností Bolt jako zprostředkovatelem taxislužby a provozovateli taxislužby za účelem poskytování taxislužby právnickým a fyzickým osobám zprostředkované prostřednictvím digitální platformy – mobilní aplikace Bolt a souvisejících služeb, které se řídí zejména Dopravním řádem zprostředkovatele taxislužby a Všeobecnými obchodními podmínkami pro řidiče (dále také jen „Dopravní služby" a „Všeobecné obchodní podmínky"). Příslušné Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici zde: https://bolt.eu/en/legal/) a vztahují se na poskytovatele taxislužby, kteří se rozhodnou pořídit si označení grafikou Bolt na zakázku, a to za podmínek definovaných v těchto Podmínkách označování.

Všechny výrazy s velkým počátečním písmenem použité v těchto Podmínkách označování mají význam a jsou vykládány tak, jak jsou definovány v těchto Podmínkách označování, případně jak jsou definovány ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Aby se předešlo pochybnostem, tyto Podmínky označování se vztahují pouze na provozovatele taxislužeb.

1. Služby

Provozovatelé taxislužeb se zavazují používat označení vozidel zakoupené od společnosti Bolt za podmínek definovaných v těchto Podmínkách označování na příslušném trhu, na kterém jsou registrováni k poskytování Služeb. Služby obsahují:

a) umístění grafiky Bolt na vozidlo; a b) (s grafikou Bolt na voze) dokončení určeného minimálního počtu jízd na platfrormě Bolt ve specifikovaném čase a se specifikovanými kritérii.

Objednání Označení vozidel se pro účely rozšířené smluvní spolupráce považuje rovněž za přijetí nabídky ze strany společnosti Bolt, akceptaci Podmínek označení, čímž vzniká smluvní vztah mezi společností Bolt a Provozovatelem taxislužby (dále také jen „Smluvní vztah"). Uzavřením smluvního vztahu se společností Bolt se provozovatel taxislužby zavazuje dodržovat Podmínky označování a plnit své povinnosti při poskytování Dopravních služeb, jak jsou definovány v těchto Podmínkách označování.

Provozovatel taxislužby se zavazuje poskytovat Dopravní služby vozidlem taxislužby Provozovatele taxislužby s Označením vozidel, a to v předepsaném minimálním počtu a čase, to vše v souladu s Podmínkami označení (dále jen „Služby"), za což může společnost Bolt poskytnout Provozovateli taxislužby jednorázovou odměnu ve formě 100% slevy z ceny za výrobu a instalaci Označení vozidel Provozovatelem taxislužby, které si Provozovatel taxislužby objednal prostřednictvím Objednávkového formuláře.

Společnost Bolt si vyhrazuje právo průběžně poskytovat a doplňovat další popis a podrobnosti týkající se Služeb.

Společnost Bolt může poskytovat další informace o Službách prostřednictvím blogu společnosti Bolt zveřejněného na https://blog.bolt.eu/cs/ nebo v FAQ pro řidiče.

Společnost Bolt má právo monitorovat poskytování Služeb.

Veškerá přímá komunikace společnosti Bolt adresovaná Provozovateli taxislužby bude probíhat formou e-mailových zpráv na e-mailovou adresu registrovanou Provozovatelem taxislužby na tzv. portálu řidiče nebo na tzv. portálu flotily společnosti Bolt nebo prostřednictvím zprávy zaslané prostřednictvím tzv. portálu řidiče společnosti Bolt.

Provozovatelé taxislužby se zavazují používat pro účely poskytování Služeb pouze označení vozidel společnosti Bolt vyrobené autorizovaným poskytovatelem služeb společnosti Bolt.

Náklady na výrobu a instalaci Označení vozidel pro účely poskytování Služeb nese Provozovatel taxislužby. Za splnění podmínek stanovených v těchto Podmínkách označování poskytne společnost Bolt Provozovateli taxislužby jednorázovou odměnu ve formě 100% slevy z ceny za výrobu a instalaci Označení vozidel pro účely poskytování Služeb, pokud je instaluje subjekt schválený společností Bolt. Společnost Bolt bude o této skutečnosti individuálně informovat Provozovatele taxislužby.

Provozovatel taxislužby vždy ponese náklady na odstranění Označení vozidel po ukončení smluvní spolupráce se společností Bolt.

2. Povinnosti Provozovatele taxislužby

Pro účely uzavření Smluvního vztahu musí mít Provozovatel taxislužby aktivní tzv. portál řidiče nebo tzv. portál flotily společnosti Bolt.

Po dobu trvání Smluvního vztahu musí Provozovatel taxislužby kumulativně splňovat a dodržovat následující podmínky:

a) přijet v předmětném Vozidle taxislužby v předem dohodnutý den převzetí a instalace Označení vozidla; b) převzít, instalovat a používat Označení vozidla na Vozidle taxislužby v souladu s pokyny společnosti Bolt; c) dodržovat pokyny společnosti Bolt, včetně pokynů a požadavků na kvalitu Služeb uvedených v těchto Podmínkách označování a Všeobecných obchodních podmínkách; d) provádět pravidelné kontroly stavu Označení vozidla podle oznámení společnosti Bolt; e) udržovat Označení vozidel na Vozidle taxislužby Provozovatele taxislužby v dobrém stavu (zejména, nikoli však výlučně, v čistém, nepoškozeném a svévolně neupravovaném stavu); f) spolupracovat se společností Bolt ve všech záležitostech týkajících se poskytování Služeb; g) zdržet se jakéhokoli jednání, které by podle uvážení společnosti Bolt mohlo poškodit pověst společnosti Bolt (např. spojování značky Bolt s regulovanými produkty a službami, jako je alkohol, tabák, hazardní hry, obsah související s věkem nebo politické strany/otázky (bod 1. a bod 2. těchto Podmínek označování, dále společně jen „Podmínky").

Provozovatelé taxislužby poskytují Služby bezodplatně, přičemž při dodržení Podmínek mají Provozovatelé taxislužby nárok na bonus uvedený v článku 3 těchto Podmínek označování.

Provozovatelé taxislužby, kteří nesplní a/nebo nedodrží podmínky podle bodu 2. těchto Podmínek označování (zejména, nikoli však výlučně, poškození Označení vozidel, jakákoli svévolná úprava Označení vozidel, odcizení Označení vozidel v jakékoliv formě), se zavazuje zaplatit společnosti Bolt smluvní pokutu ve výši nákladů, které společnosti Bolt vznikly v souvislosti se zajištěním výroby a instalace předmětného Označení vozidel na Vozidla taxislužby pro konkrétního Provozovatele taxislužby.

3. Bonus

Nárok na bonus za poskytování Služby a současné dodržování a plnění Podmínek (dále jen „Bonus") vzniká Provozovateli taxislužby výhradně na základě Označení vozidel podle těchto Podmínek pro označování.

Provozovatelé taxislužby, kteří v příslušném bonusovém období nesplní a/nebo nedodrží všechny Podmínky, nebudou mít v tomto bonusovém období nárok na bonus podle těchto Podmínek označování a mohou trvale ztratit nárok na poskytování Služeb.

Částka a frekvence vyplaceného bonusu bude Provozovateli taxislužby sdělena e-mailem nebo zprávou na tzv. portálu řidiče nebo tzv. portálu flotily, jelikož částka a frekvence vyplácení se mohou měnit.

Bonus bude vyplacen pouze na účet Provozovatele taxislužby u společnosti Bolt a nemůže být vyplacen žádným jiným způsobem. Pokud má Provozovatel taxislužby nějaké dluhy vůči společnosti Bolt, může být bonus použit nejprve na vyrovnání vzájemných pohledávek.

Bonusovým obdobím se pro účely těchto Podmínek označování rozumí časový úsek mezi kontrolami stavu Označení vozidel na určeném místě nebo v online ověřovacím systému, jak oznámí společnost Bolt, počínaje prokázanou instalací Označení vozidel v souladu s těmito Podmínkami označování.

4. Ochranná Známka Bolt

Společnost Bolt tímto uděluje Provozovateli taxislužby na dobu trvání smluvního vztahu založeného a upraveného těmito Podmínkami označování a Všeobecnými obchodními podmínkami nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání loga společnosti Bolt výhradně prostřednictvím Označení vozidel v rozsahu a v souladu s pokyny společnosti Bolt, a to pouze pro dosažení účelu tohoto smluvního vztahu.

Provozovatel taxislužby se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bolt nepoužije ani nezaregistruje žádný název domény, ochrannou známku nebo obchodní název, který by obsahoval jakékoli označení společnosti Bolt, zejména, nikoli však výlučně, označení zobrazená prostřednictvím Označení vozidel, nebo jejich varianty či nesprávný zápis, jakož i názvy, které by byly jinak totožné nebo v zásadě podobné, ani nepodnikne žádné kroky směřující k takovému použití.

5. Nezávislý Poskytovatel Služeb

Provozovatel taxislužby zůstává po celou dobu nezávislým poskytovatelem taxislužeb.

Provozovatel taxislužby se nebude vydávat za zaměstnance, pracovníka, zástupce nebo partnera společnosti Bolt.

Žádné ustanovení těchto Podmínek označování nemá za cíl vytvořit partnerství nebo společný podnik mezi smluvními stranami, ustanovit jednu ze smluvních stran zástupcem druhé smluvní strany nebo zmocnit jednu ze smluvních stran k vytvoření nebo převzetí jakéhokoli závazku jménem druhé smluvní strany, a žádné ustanovení nesmí být takto interpretováno.

Každá smluvní strana potvrzuje, že jedná svým vlastním jménem a nikoliv ve prospěch jiné osoby.

6. VÝPOVĚĎ

Společnost Bolt může kdykoli vypovědět tento smluvní vztah založený a upravený těmito Podmínkami označování a Všeobecnými obchodními podmínkami, a to na základě oznámení této skutečnosti Provozovateli taxislužby.

Provozovatel taxislužby může vypovědět tento smluvní vztah založený a upravený těmito Podmínkami označování a Všeobecnými obchodními podmínkami kdykoli na základě oznámení společnosti Bolt a po úspěšném odstranění Označení vozidel z Vozidla taxislužby Provozovatele taxislužby.

Provozovatel taxislužby musí neprodleně oznámit společnosti Bolt jakékoli poškození, ztrátu, krádež nebo odstranění Označení vozidel z Vozidla taxislužby Provozovatele taxislužby, a to zasláním e-mailu na kontaktní adresu.

Pokud společnost Bolt ukončí smluvní vztah založený a upravený těmito Podmínkami označování a Všeobecnými obchodními podmínkami z důvodu porušení Podmínek, Podmínek označování nebo Všeobecných obchodních podmínek ze strany Provozovatele taxislužby, jakýkoli nárok na nevyplacený Bonus okamžitě zaniká a Provozovatel taxislužby bude povinen vrátit Bonus vyplacený za bonusové období, ve kterém došlo k porušení Podmínek označování.

Naskenujte a stáhněte

Už to skoro bude!

Stáhněte si aplikaci naskenováním kódu QR přes fotoaparát telefonu.