Zásady ochrany osobních údajů pro řidiče

Společnost Bolt Technology OÜ (registrační číslo společnosti: 12417834) se sídlem Vana- Lõuna 39/1, Tallinn 10134, Estonsko, je správcem osobních údajů cestujících a jmenovala svého pověřence pro ochranu osobních údajů (privacy@bolt.eu).

Pojmy „nás“ nebo „my“ se rozumí majitel aplikace, společnost Bolt Technology OÜ, která je společností s ručením omezením založenou v Estonské republice.

1. Osobní údaje, které zpracováváme

● jméno, e-mail, telefonní číslo, místo bydliště, ● poloha řidičů a jízdních tras, ● informace o vozidlech (včetně SPZ), ● efektivita a hodnocení řidiče, ● řidičský průkaz, fotografie, povolání a doklady totožnosti řidiče, ● údaje o odsouzeních řidičů za trestné činy a přestupky. Finanční údaje týkající se poskytování přepravních služeb nejsou považovány za osobní údaje, protože řidiči poskytují služby v rámci své ekonomické a podnikatelské činnosti.

2. Účely zpracování

● Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely propojení cestujících s řidiči, kteří tak mohou pomoci cestujícím pohybovat se efektivněji po městech. ● Poloha a jízdní trasy jsou zpracovávány pro účely analýzy geografické oblasti a předkládání návrhů jízdní trasy řidičům. ​Pokud si nepřejete, aby cestující viděli vaši polohu, musíte zavřít aplikaci Bolt nebo v aplikaci Bolt označit, že jste offline a v danou chvíli neposkytujete přepravní služby. ● Řidičský průkaz, povolání, doklady totožnosti a výpis z rejstříku trestů jsou zpracovávány za účelem posouzení a rozhodnutí o dodržování zákonných povinností a vhodnosti uchazeče pro pozici řidiče. ● Aplikace Bolt zobrazuje cestujícím fotografii, jméno řidiče a údaje o vozidle, aby mohli řidiče a vozidlo identifikovat. ● Z portálu Bolt Driver Portal vám budou chodit souhrny, které budou obsahovat informace o vaší efektivitě a hodnocení jakožto řidiče. Souhrny a hodnocení řidiče jsou nezbytné k zajištění poskytování spolehlivé služby cestujícím.

3. Právní základ

● Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy uzavřené s řidičem. Předpokladem pro používání služeb Bolt je zpracování identifikačních údajů a údajů o poloze řidiče. ● Osobní údaje mohou být zpracovávány na základě oprávněného zájmu vyšetřovat a odhalovat podvodné platby. ● Údaje týkající se odsouzení za trestné činy a přestupky jsou zpracovávány pro účely splnění zákonné povinnosti.

4. Příjemci

● Vaše osobní údaje jsou sdělovány pouze cestujícím, jejichž objednávku jste přijali. Cestující uvidí jméno řidiče, údaje o vozidle, telefonní číslo, fotografii a polohu. Cestující uvidí osobní údaje řidiče také na účtence. ● V závislosti na lokalitě řidiče mohou být osobní údaje sdělovány společnostem ve skupině Bolt Technology OÜ a jejich partnerům (místní ​dceřiné společnosti, zástupci, přidružené osoby, zprostředkovatelé atd​.). Zpracování osobních údajů bude probíhat za podmínek uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

5. Zabezpečení a přístup

● Osobní údaje shromážděné v průběhu poskytování služeb jsou předávány do datových center společnosti Zone Media LTD a/nebo společnosti Amazon Web Services, Inc., které se nachází na území členského státu Evropské unie, a jsou v těchto datových centrech ukládány. Pouze oprávnění zaměstnanci společností ve skupině Bolt Technology OÜ a jejich partnerů mají přístup k osobním údajům a k těmto údajům smí přistupovat pouze pro účely řešení záležitostí souvisejících s používáním služby Bolt (včetně sporů týkajících se přepravních služeb). ● Společnosti ve skupině Bolt Technology OÜ a jejich partneři ​mohou přistupovat k osobním údajům v rozsahu nezbytném k poskytování zákaznické podpory v příslušné zemi, více informací viz https://bolt.eu/cities/.

6. Zpracování osobních údajů cestujících

● Osobní údaje cestujících nesmíte zpracovávat bez našeho souhlasu. Žádného cestujícího nesmíte kontaktovat ani shromažďovat, zaznamenávat, uchovávat, zpřístupňovat, využívat ani analyzovat osobní údaje poskytnuté cestujícími nebo osobní údaje, které jsou vám přístupné přes aplikaci Bolt, za žádným jiným účelem než za účelem poskytování přepravních služeb. ● Musíte dodržovat pravidla a podmínky zpracování osobních údajů cestujících uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů pro cestující (​http://www.bolt.eu/legal/). Pokud porušíte požadavky na zpracování osobních údajů cestujících, můžeme zrušit váš účet řidiče a vymáhat od vás náhradu škody.

7. Přístup, oprava, uchovávání, vymazání a přenositelnost údajů

● Osobní údaje si můžete zobrazit a opravit na portálu Bolt Driver Portal. ● Vaše osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak dlouho budete mít aktivní účet řidiče. Bude-li váš účet zrušen, vaše osobní údaje zůstanou uloženy ještě po další 3 roky. ● Údaje nezbytné pro účely vedení účetnictví budou uloženy po dobu 7 let. ● V případě podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu, podvodu nebo poskytnutí nepravdivých informací budou údaje uloženy po dobu 10 let. ● V případě sporů budeme údaje uchovávat, dokud nebude nárok uspokojen nebo do data promlčení nároků. ● Na požadavek na výmaz a předání osobních údajů zaslaný e-mailem budeme reagovat do měsíce a uvedeme lhůtu na výmaz a předání.

8. Řešení sporů

● Spory týkající se zpracování osobních údajů se řeší prostřednictvím zákaznické podpory (​info@bolt.eu) ​nebo přes pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Bolt Technology OÜ (​privacy@bolt.eu). ● Dozorovým úřadem je estonský inspektorát ochrany osobních