Všeobecné obchodní podmínky služby Bolt Business

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky užívání služby Bolt Business. Datum účinnosti: 1. 7. 2020

1. DEFINICE

1.1. Společnost Bolt – Bolt Technology OÜ, soukromá společnost s ručením omezeným založená a zapsaná podle práva Estonska pod registračním číslem 12417834, se sídlem Vana- Lõuna tn 39/1, Tallinn 10134, Estonsko;

1.2. Aplikace Bolt – aplikace pro chytré telefony, která se používá k využívání služeb Bolt;

1.3. Bolt Business – služba společnosti Bolt pro zákazníky - podnikatele pro účely správy a úhrady za jízdy absolvované cestujícími, kteří jsou k tomu oprávněni zákazníkem;

1.4. Business Portal – webový portál k užívání a správě služby Bolt Business, která je přístupná přes webové stránky společnosti Bolt http://business.bolt.eu;

1.5. Účet Business – účet zákazníka, který umožňuje užívání služby Bolt Business, např. umožňuje zákazníkovi zaregistrovat cestující na účet Business a zaplatit za používání služby Bolt Business;

1.6. Ride Booker – speciální platforma v rámci služby Bolt Business, která umožňuje zákazníkovi poslat požadavek na poskytnutí přepravních služeb pro cestujícího v rámci služby Ride Booker;

1.7. Zákazník – osoba označená za zákazníka na přihlašovací stránce portálu Business Portal, která používá účet Business;

1.8. Cestující – fyzická osoba, která využívá aplikaci Bolt k vyžádání přepravních služeb;

1.9. Cestující v rámci služby Ride Booker – fyzická osoba, která si vyžádá přepravní služby bez použití aplikace Bolt. Případné zmínky cestujících uvedené v této smlouvě zahrnují i cestující v rámci služby Ride Booker, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.10. Uživatel – cestující, kterého zákazník zaregistroval na účtu Business a je tudíž oprávněn používat službu Bolt Business.

1.11. Administrátor – osoba, kterou zákazník pověřil správou účtu Business, tj. registrace a odstraňování uživatelů, zobrazování a úprava údajů uživatele, správa uživatelských skupin a jejich práv;

1.12. Dopravce – poskytovatel přepravních služeb, jehož služby si lze vyžádat prostřednictvím aplikace Bolt nebo služby Ride Booker;

1.13. Smlouva – tato smlouva uzavřená mezi zákazníkem a společností Bolt, kterou tvoří:

1.13.1. tyto Všeobecné obchodní podmínky;

1.13.2. zvláštní podmínky uvedené na portálu Business Portal a/nebo v aplikaci Bolt, např. podmínky týkající se informací o ceně nebo způsobu platby, uživatelské příručky, popisy služeb;

1.13.3. jiné podmínky uvedené v této smlouvě, včetně Všeobecných obchodních podmínek služby Bolt pro cestující (k dispozici na adrese https://bolt.eu/legal/terms-for-riders/), v jejich aktuálním znění, platné podmínky pro používání slevových kódů a pokyny či pravidla pro používání elektrických koloběžek nebo jiných dopravních prostředků;

1.14. Jízdné – poplatek, který je uživatel povinen zaplatit dopravci za přepravní služby.

1.15. Poplatek za službu – poplatek za využívání služby Bolt Business zákazníkem ve výši 10% z jízdného.

1.16. Zprostředkovatel plateb – společnost Bolt Operations OÜ, zprostředkovatel odpovědný za služby technické podpory pro účely poskytování platebních služeb při zprostředkování plateb a/nebo fakturace jménem společnosti Bolt Technology OÜ.

2. NASTAVENÍ A SPRÁVA ÚČTU BUSINESS Nastavení účtu Business

2.1. Před zahájením užívání služby Bolt Business si musí zákazník zaregistrovat účet Business a poskytnout požadované informace v portálu Business Portal. Zákazník zaručuje, že osoba, která kliknutím potvrdí přijetí těchto Všeobecných obchodních podmínek je oprávněna jednat za zákazníka a zavázat zákazníka k dodržování této smlouvy.

2.2. Prostřednictvím účtu Business může zákazník registrovat cestující jako uživatele a takto uživatelům povolit využívání služby Bolt Business.

2.3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že službu Bolt Business mohou jako uživatelé používat pouze cestující splňující níže uvedená kritéria:

2.3.1. Cestující má aktivní svůj osobní účet v aplikaci Bolt (neplatí pro cestující v rámci služby Ride Booker).

2.3.2. Cestující potvrdil telefonní číslo uvedené v průběhu registrace.

2.3.3. Osobní účet Bolt cestujícího nebyl zablokován, dočasně pozastaven ani zrušen z důvodu porušení Všeobecných obchodních podmínek služby Bolt pro cestující.

2.4. Při registraci cestujícího jako uživatele musí zákazník nahrát na portál Business Portal požadované údaje cestujícího.

2.5. Cestující registrovaní k používání portálu Bolt Business budou automaticky propojeni s účtem Business pro účely plateb zákazníka a budou mít možnost uhradit jízdné za jednotlivé jízdy buď přes osobní účet cestujícího, nebo přes účet Business zákazníka.

2.6. Po úspěšné registraci poskytne společnost Bolt zákazníkovi unikátní hlavní uživatelské jméno a hlavní heslo pro přístup na jeho účet Business přes portál Business Portal.

2.7. Zákazník je povinen pověřit jednoho nebo více administrátorů, kteří budou mít přístup k účtu Business a portálu Business Portal pomocí osobního administrátorského uživatelského jména a hesla.

Zpracování osobních údajů

2.8. Společnost Bolt a zákazník zůstávají i nadále samostatnými správci osobních údajů zpracovávaných na základě této smlouvy. Společnost Bolt a zákazník jsou proto povinni:

2.8.1. dodržovat všechny platné právní předpisy o ochraně osobních údajů, včetně uplatňování řádných technických a organizačních opatření na ochranu osobních údajů. Společnost Bolt zpracovává osobní údaje, jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů v rámci služby Bolt pro cestující (k dispozici na adrese https://bolt.eu/legal/privacy-for-riders/) s přihlédnutím k příslušným právním předpisům;

2.8.2. vzájemně se informovat o jakýchkoli incidentech nebo porušení zabezpečení osobních údajů v souvislosti s plněním této smlouvy;

2.8.3. poskytovat si přiměřenou součinnost při reagování na žádosti subjektů osobních údajů a oprávněných orgánů veřejné moci.

2.9. Zákazník se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje na relevantním právním základě a že si obstará souhlas cestujícího, pokud k tomu bude povinen podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, za účelem:

2.9.1. informování každého cestujícího o tom, že zákazník požádal společnost Bolt o to, aby cestujícího kontaktovala v souvislosti s registrací cestujícího jako uživatele, a že po příslušné registraci mohou být uživateli zasílána přímá elektronická marketingové sdělení týkající se účtu Business, včetně slevových kódů a bonusů (přímý marketing se nevztahuje na cestující v rámci služby Ride Booker);

2.9.2. informování každého cestujícího o tom, že propojení osobního účtu Bolt cestujícího s účtem Business nabídne zákazníkovi přístup k podrobným informacím o jízdách účtovaných na účet Business;

2.9.3. přijímání zpráv a další komunikace se společností Bolt za účelem poskytování služby Bolt Business.

3. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽBY BOLT BUSINESS

3.1. Zákazník je odpovědný za poskytování přesných a úplných informací společnosti Bolt a za průběžnou neodkladnou aktualizaci těchto informací.

3.2. Zákazník se zavazuje neprodleně informovat společnost Bolt o veškerých případných změnách týkajících se způsobu platby zvoleného zákazníkem pro účely účtu Business, které by mohly mít vliv na možnost společnosti Bolt strhávat zákazníkovi poplatky podle této smlouvy.

3.3. Zákazník je povinen regulovat přístup na portál Business Portal tak, že přístup bude umožněn pouze oprávněným administrátorům, kteří nesmí sdílet ani předat přístupové údaje žádné třetí straně. Zákazník je odpovědný za veškerou činnost, k níž dojde s využitím jeho přihlašovacích údajů.

3.4. Za podmínky, že zákazník bude dodržovat tuto smlouvu, uděluje společnost Bolt zákazníkovi bezplatnou, odvolatelnou, nevýhradní, nepřevoditelnou a nepostupitelnou licenci bez práva poskytovat podlicence k přístupu a používání portálu Business Portal v souladu s touto smlouvou po celou dobu jejího trvání.

3.5. Jakmile se zákazník dozví o ztrátě nebo krádeži mobilního telefonu uživatele, je povinen neprodleně smazat telefonní číslo daného zařízení na portálu Business Portal.

3.6. Zákazník se zavazuje užívat službu Bolt Business výhradně pro legitimní obchodní účely v souladu s touto smlouvou a nesmí ji používat k neoprávněným nebo protiprávním účelům, ani nesmí narušovat její řádné fungování.

3.7. V případě, že bude osobní účet uživatele dočasně zablokován nebo zrušen, bude zastaven také přístup uživatele k účtu Business.

3.8. Společnost Bolt si vyhrazuje právo kdykoli přidat, odstranit či aktualizovat prvky a funkce služby Bolt Business, včetně nabízení slev cestujícím podle absolvovaných jízd.

3.9. Zákazník není oprávněn sám ani prostřednictvím třetích stran:

3.9.1. dekompilovat, převádět ze zdrojového kódu, zpětně analyzovat ani se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód nebo zdrojovou technologii, metodiky nebo algoritmy týkající se služby Bolt Business;

3.9.2. zneužívat portál Business Portal vědomým zaváděním virů, trojských koňů, červů, logických bomb ani žádného jiného materiálu, který by jakýmkoli způsobem poškodil používání služby Bolt Business;

3.9.3. obcházet, zakazovat či jinak zasahovat do jakýchkoli bezpečnostních funkcí portálu Business Portal;

3.9.4. shromažďovat jakékoli údaje z portálu Business Portal jinak než v souladu se smlouvou;

3.9.5. posílat nebo zveřejňovat jakýkoli obsah, který zákazník/uživatel nevlastní ani nemá právo jej používat, ani jinak porušovat autorské právo, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích stran;

3.9.6. používat obsah aplikace Bolt v rozporu s licenčními podmínkami stanovenými majitelem;

3.9.7. posílat nebo zveřejňovat jakékoli informace nebo komentář o jiné osobě na portál Business Portal bez souhlasu dané osoby;

3.9.8. používat jakýkoli automatizovaný systém, zejména „roboty“, „boty“, „pavouky“ nebo „offline čtečky“ k zajištění přístupu na Business Portal způsobem, který zasílá na Business Portal více požadavků než by mohl člověk rozumně vytvořit za stejnou dobu, nebo provádět útoky typu DDOS proti společnosti Bolt, nebo aplikaci Bolt;

3.9.9. navyšovat nebo jinak upravovat nebo měnit jízdné vypočítané přes aplikaci Bolt;

3.9.10. účtovat uživateli (s výjimkou cestujícího v rámci služby Ride Booker) další poplatky či příplatky v souvislosti s používáním služby Bolt Business.

3.10. Smluvní strany jsou povinny udržet v důvěrnosti veškeré obchodní, technické, finanční, či jiné údaje a informace, včetně podmínek této smlouvy, přijaté od druhé smluvní strany v souvislosti s touto smlouvou, s výjimkou situací, kdy:

3.10.1. sdělující strana písemně povolí požadované zveřejnění konkrétních informací;

3.10.2. tyto informace jsou již veřejné;

3.10.3. přijímající strana smí důvěrné informace používat pro účely povolené na základě této smlouvy;

3.10.4. přijímající strana obdrží správní nebo soudní rozhodnutí nebo jinou výzvu orgánu veřejné moci ke sdělení důvěrných informací, pokud přijímající strana písemně informuje sdělující stranu o takovém požadavku tak, aby umožnila sdělující straně uplatnit prostředky, kterými se může proti takovému postupu bránit.

3.11. Přijímající strana je povinna chránit důvěrné informace sdělující strany stejným způsobem, jakým chrání důvěrnost svých vlastních důvěrných informací, avšak v každém případě s využitím přinejmenším přiměřeného standardu péče.

4. PLATBY A VRACENÍ PENĚZ

Obecná ustanovení

4.1. Zákazník si zvolí způsob platby pro svůj účet Business ze seznamu dostupných způsobů platby, které jsou uvedeny na portálu Business Portal a které mohou zahrnovat např. přímé platby, předplacené platby (zálohy) a platby hrazené zpětně.

4.2. Společnost Bolt si vyhrazuje právo odstraňovat nebo upravovat dostupné způsoby platby dle svého vlastního uvážení.

4.3. Zákazník je odpovědný společnosti Bolt za úhradu veškerého jízdného společně s poplatkem za službu, které bude účtováno v souvislosti s používáním účtu Business uživateli, a to bez ohledu na to, zda měl uživatel souhlas zákazníka se vznikem těchto nákladů.

4.4. Zákazník se zavazuje uhradit případné pokuty, poplatky, sankce a jakékoli jiné částky a náklady, které vznikly společnost Bolt, v důsledku storna jízdy uživatelem, využití vozidla uživatelem, nesprávného zaparkování vozidla uživatelem nebo v důsledku toho, že uživatel porušil při používání služby Bolt Business jakýkoli jiný zákon, předpis, pravidlo, smluvní podmínku nebo nařízení. Zákazník opravňuje společnost Bolt, aby tyto částky automaticky strhla z platební karty zákazníka (pokud je zadání platební karty pro příslušný způsob platby povinné).

4.5. Pokud si zákazník přeje rozporovat jakékoli transakce, které byly vyúčtovány s využitím způsobu platby zvoleného zákazníkem, musí společnost Bolt kontaktovat do 10 pracovních dnů ode dne provedení transakce.

4.6. Příjemcem plateb je společnost Bolt Technology OÜ. Zákazník souhlasí s tím, aby platby hrazené společnosti Bolt Technology OÜ zprostředkovával zprostředkovatel plateb. Společnost Bolt Technology OÜ pověřila zprostředkovatele plateb vyřizováním případných stížností a sporů týkajících se plateb uhrazených společnosti Bolt Technology OÜ zákazníkem. Zákazník se zavazuje projednat případné stížnosti ohledně jeho plateb přímo se zprostředkovatelem plateb.

4.7. Veškeré platby jsou nevratné, pokud není výslovně uvedeno jinak v této smlouvě nebo platných právních předpisech. V případě vracení peněz zákazníkovi, ať už z jakéhokoliv důvodu, budou peníze vráceny na účet Business ve formě kreditu, který lze použít k úhradě jízd v budoucnosti.

4.8. Zákazníkovi bude k dispozici výpis z účtu Business uvádějící realizované jízdy podle jednotlivých zemí. Zákazník si bude moci zobrazovat a stahovat účetní doklady (faktury) přes Business Portal.

Přímé platby

4.9. Zákazník je povinen zadat na účtu Business údaje jedné nebo více platných platebních karet a udržovat tyto karty v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy, aby společnost Bolt mohla účtovat platby související s používáním služby Bolt Business, jak je uvedeno v této smlouvě.

4.10. Jakmile si uživatel vyžádá jízdu, společnost Bolt automaticky strhne z platební karty zákazníka částku, která odpovídá výši jízdného za danou jízdu vyžádanou uživatelem, poplatek za službu je účtován v pravidelných měsíčních intervalech.

4.11. Pokud se nezdaří automatické stržení částky z platební karty, žádost o jízdu bude zamítnuta a uživatel bude vyzván, aby zvolil alternativní způsob platby, který je k dispozici v aplikaci Bolt. Zákazník bude i nadále odpovědný za splnění svého platebního závazku i v případě, že se zamítnutí jízdy nezdařilo, a to bez ohledu na okolnosti, které obvykle k zamítnutí vedou.

4.12. Veškeré platby, včetně poplatku za službu, budou zpracovány v místní měně země, kde jízda uživatele proběhla.

4.13. Banka zákazníka může účtovat další poplatky za použití platební karty zákazníka, které nejsou započítané do jízdného ani poplatku za službu.

Předplacené platby (zálohy) 4.14. Jakmile si uživatel vyžádá jízdu, společnost Bolt automaticky strhne ze zůstatku zákazníka částku, která odpovídá výši jízdného za danou jízdu absolvovanou uživatelem, společně s poplatkem za službu.

4.15. Pokud zákazník zcela vyčerpal předplacený zůstatek, žádost o jízdu bude zamítnuta a uživatel bude vyzván, aby zvolil alternativní způsob platby, který je k dispozici v aplikaci Bolt. Zákazník bude i nadále odpovědný za splnění svého platebního závazku i v případě, že se zamítnutí jízdy nezdařilo, a to bez ohledu na okolnosti, které obvykle k zamítnutí vedou.

4.16. Veškeré platby, včetně poplatku za službu, budou zpracovány v místní měně země, kde jízda uživatele proběhla.

Platba hrazená zpětně

4.17. Společnost Bolt může dle svého vlastního uvážení nabídnout zákazníkovi způsob platby jízdného společně s poplatkem za službu formou pravidelného vystavování daňových dokladů (faktur) zákazníkovi, a to až do výše smluveného kreditního limitu.

4.18. Pokud zákazník dosáhne smluveného kreditního limitu, žádost o jízdu bude zamítnuta a uživatel bude vyzván, aby zvolil alternativní způsob platby, který je k dispozici v aplikaci Bolt. Zákazník bude i nadále odpovědný za splnění svého platebního závazku i v případě, že se zamítnutí jízdy nezdařilo, a to bez ohledu na okolnosti, které obvykle k zamítnutí vedou.

4.19. Společnost Bolt vystaví a doručí zákazníkovi daňový doklad (fakturu) na základě pravidelných měsíčních výpisů z účtu Business uvádějících jízdné, poplatek za službu a jízdy absolvované uživateli s využitím účtu Business za předchozí kalendářní měsíc. Společnost Bolt je povinna poskytnout výpis z účtu Business a vystavit zákazníkovi daňový doklad (fakturu) do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Daňový doklad (faktura) se zákazníkovi doručí prostřednictvím portálu Business Portal.

4.20. Zákazník je povinen uhradit částku uvedenou ve vystaveném daňovém dokladu (faktuře) na základě údajů z výpisu z účtu Business do 15 dnů od data vystavení daňového dokladu (faktury). Pokud nebude částka uhrazena v uvedené lhůtě, budou všechny žádosti uživatelů o jízdy zamítnuty.

4.21. V případě, že zákazník neuhradí částku uvedenou ve vystaveném daňovém dokladu (faktuře) do data splatnosti, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové nesplacené částky za každý den, kdy je v prodlení s úhradou dlužné částky. Zákazník je povinen uhradit společnosti Bolt veškeré odůvodněné náklady související se všemi administrativními, právními a dalšími úkony, provedenými k vymožení dlužné splatné částky. Minimální výše úhrady těchto nákladů je 10 EUR.

4.22. Daňový doklad (faktura) bude vystaven v měně platné v místě sídla zákazníka. Společnost Bolt stanoví příslušný směnný kurz pro konverzi jízdného společně s poplatkem za službu u jízd absolvovaných v oblastech s jinou měnou dle svého vlastního uvážení.

5. Odpovědnost

5.1. Společnost Bolt prostřednictvím aplikace Bolt poskytuje služby zprostředkovatele taxislužby ve smyslu § 2, odst. 10 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. Samotné přepravní služby poskytují dopravci na základě smlouvy o přepravě osoby. Dopravci poskytují přepravní služby samostatně jako nezávislí podnikatelé na vlastní účet a odpovědnost. Spory vyplývající ze spotřebitelských práv, nebo z plnění právních předpisů upravujících poskytování přepravních služeb se řeší výhradně s dopravcem.

5.2. Služba Bolt Business je vám k dispozici tak, „jak je“ a „jak je k dispozici“. Společnost Bolt nezaručuje, že přístup ke službě Bolt Business bude fungovat bez přerušení či chyb. V případě selhání softwaru se společnost Bolt pokusí problém co nejdříve napravit.

5.3. Společnost Bolt nenese odpovědnost za žádné újmy či škody, které mohou zákazníkovi nebo uživateli vzniknout v důsledku používání služby Bolt Business, nestanoví-li zákon jinak. Finanční odpovědnost společnosti Bolt v souvislosti s používáním služby Bolt Business je omezena na 500 EUR. Společnost Bolt nenese odpovědnost za jednání, chyby či opomenutí dopravců.

5.4. Společnost Bolt nebude vůči zákazníkovi, uživateli ani žádné jiné straně odpovědná za žádné náklady, ztráty ani škody způsobené nesprávností či neúplností údajů poskytnutých zákazníkem.

5.5. Nedodržení pravidel stanovených v této smlouvě představuje její podstatné porušení a zakládá právo společnosti Bolt (s předchozím upozorněním či bez něj):

5.5.1. neprodleně dočasně nebo trvale zrušit právo zákazníka nebo jeho uživatele na používání účtu Business, popř. aplikace Bolt,

5.5.2. uplatnit a požádat o uplatnění všech dalších prostředků nápravy, které jsou k dispozici podle této smlouvy a platných právních předpisů.

5.6. Zákazník nese odpovědnost za veškerou činnost administrátorů a uživatelů. Zákazník je taktéž odpovědný za úhradu jízdného, které bude vyúčtováno v rámci neoprávněné, podvodné nebo jiné protiprávní činnosti související s užíváním služby Bolt Business uživatelem. Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost Bolt o zjištění takové činnosti.

5.7. Pokud již uživatel nemá být oprávněn používat službu Bolt Business, je výhradní povinností zákazníka odebrat příslušnou osobu ze seznamu uživatelů v rámci svého účtu Business. Zákazník bude až do odstranění cestujícího ze seznamu uživatelů odpovědný za případné poplatky, které cestujícímu vzniknou v souvislosti s účtem Business.

5.8. Ani jedna smluvní strana nesmí používat ani se odkazovat na název, logo, ochranné známky nebo známky služby druhé smluvní strany pro jakékoliv účely bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

5.9. Neplnění kterékoli smluvní strany podle této smlouvy je prominuto do té míry, do jaké je plnění znemožněno, a to po dobu, kdy je plnění znemožněno z důvodu stávky, požáru,

povodně, zemětřesení, vládních opatření, příkazů či omezení, neplnění na straně dodavatelů nebo zhotovitelů nebo z jiného důvodu, kdy je neplnění mimo přiměřenou kontrolu neplnící strany a nebylo způsobeno její nedbalostí.

6. Doba trvání a ukončení smlouvy

6.1. Tato smlouva vstoupí v účinnost v okamžiku úspěšného zpracování registrace zákazníka a zůstane v platnosti až do jejího ukončení v souladu s jejími ustanoveními.

6.2. Zákazník může smlouvu vypovědět kdykoli a z jakéhokoli důvodu na základě písemné výpovědi učiněné alespoň 7 dnů předem.

6.3. Společnost Bolt může smlouvu vypovědět kdykoli a z jakéhokoli důvodu na základě písemné výpovědi učiněné zákazníkovi alespoň 3 dny předem.

6.4. Veškeré nesplněné platební povinnosti i povinnosti vyplývající z ustanovení této smlouvy o odpovědnosti a důvěrnosti budou platit i po ukončení této smlouvy.

6.5. Společnost Bolt je oprávněna ukončit smlouvu a zablokovat přístup zákazníka k portálu Business Portal bez předchozího upozornění v případě, že zákazník poruší tuto smlouvu nebo platné právní předpisy nebo způsobí újmu na značce, pověsti nebo podnikání společnosti Bolt.

6.6. Společnost Bolt může neprodleně zablokovat přístup zákazníka na portál Business Portal po dobu šetření, pokud má společnost Bolt podezření na porušení smlouvy nebo podvodnou činnost v souvislosti s účtem Business zákazníka.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Oznámení zasílaná na základě této smlouvy budou považována za řádně učiněná, pokud budou doručena, a budou považována za přijatá:

7.1.1. v případě osobního doručení v okamžiku doručení smluvní straně,

7.1.2. v případě doručení kurýrní službou v den uvedený kurýrem jako den, kdy byla obálka obsahující oznámení doručena dané smluvní straně,

7.1.3. v případě zaslání doporučenou poštou v den uvedený poskytovatelem poštovních služeb jako den, kdy bylo podání obsahující oznámení doručené druhé smluvní straně,

7.1.4. v případě zpřístupnění přes portál Business Portal nebo v případě zaslání e-mailem v den, kdy smluvní strana, která e-mail obdržela, potvrdí přijetí příslušného e-mailu nebo v druhý den po odeslání e-mailu za předpokladu, že odesílatel neobdržel oznámení o chybě (v němž se uvádí, že e-mail nebyl smluvní straně doručen).

7.2. Případné změny smlouvy vstoupí v platnost, jakmile budou zpřístupněny zákazníkovi přes portál Business Portal nebo oznámeny s využitím kontaktních údajů evidovaných v účtu Business. Další používání služby Bolt Business po oznámení změn bude považováno za souhlas zákazníka s příslušnými změnami.

7.3. Zákazník tuto smlouvu nesmí zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bolt. Společnost Bolt může smlouvu postoupit dle svého vlastního uvážení.

7.4. Tato smlouva představuje celou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu smlouvy a nahrazuje veškerou předchozí komunikaci, návrhy, dohody, prohlášení, záruky,

ustanovení a přísliby jakékoli povahy, ať už byly mezi smluvními stranami učiněny ústně, písemně, či jinak.

7.5. Tato smlouva se bude řídit a bude vykládána a vymáhána v souladu se zákony Estonska. Nebude-li spor vyplývající ze smlouvy vyřešen smírně, bude s konečnou platností rozhodnut před okresním soudem pro okres Harju.