Globální smluvní podmínky pro e-koloběžky Bolt

1. Obecné

1.1 Tyto smluvní podmínky představují dohodu („dohoda“) mezi vámi („vy“, „uživatel“ nebo „jezdec“) a společností Bolt Technology OÜ, registrační číslo 12417834 nebo našimi přidruženými partnery („Bolt“, „my“, „nás“ nebo „naše“), týkající se vašeho používání (i) elektrických koloběžek („koloběžka“); (ii) naší mobilní aplikace pro přístup ke koloběžce a její používání („aplikace“); a (iii) dalších souvisejících služeb nabíjení, údržby, vyzvednutí a podobných služeb námi poskytovaných (koloběžka, aplikace a související služby společně označované „služby“).

1.2 Do této dohody jsou formou odkazu začleněny tyto dokumenty:

1.2.1 pravidla pro provozování koloběžek, jak jsou stanovena v příloze A této dohody („Pravidla jízdy“);

1.2.2 tarif, informace o ceně, všechny podmínky platných propagačních kódů a veškeré instrukce, příručky (včetně Uživatelské příručky ke koloběžce) a pokyny zobrazené v aplikaci; a

1.2.3 další obchodní a produktové podmínky uvedené v této dohodě, včetně popisů služeb, zásad a oznámení, včetně našich zásad ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“), které jsou dostupné v aplikaci nebo na adrese: https://bolt.eu/legal/

1.2.4 Doplňkové podmínky specifické pro zemi nebo město („oblast služeb“) platné v oblasti, kde jízda probíhá.

1.3 S vývojem našich služeb můžeme tuto dohodu kdykoli změnit. Změny budou účinné po zveřejnění pozměněné dohody nebo jejích doplňujících podmínek na našich webových stránkách nebo v aplikaci. Vaše další používání služeb po takovém zveřejnění představuje váš souhlas s tím, že jste vázáni dohodou v platném znění. Vyhrazujeme si právo vás o změnách informovat prostřednictvím aplikace, kontaktních informací spojených s vaším účtem nebo jiným vhodným způsobem.

2. Užívání aplikace

2.1 Služby jsou využívány prostřednictvím aplikace. Aplikace umožňuje osobám vyžadujícím přepravu najít koloběžku sdílením údajů o své zeměpisné poloze.

2.2 K využívání služeb je vyžadována instalace aplikace a registrace uživatelského účtu („účet“). Během instalace aplikace bude vaše mobilní číslo propojeno s vaším účtem a přidáno do naší databáze.

2.3 V případě jakýchkoli závad v aplikaci se snažíme o jejich opravu co nejdříve, ale tímto berete na vědomí, že funkčnost aplikace může být z důvodu příležitostných technických chyb omezena a že nejsme schopni zaručit neomezené bezchybné fungování aplikace za všech okolností. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztráty, které vzniknou v důsledku toho, že aplikace nefunguje nebo není použitelná požadovaným způsobem.

2.4 Na základě vašeho dodržování dohody vám udělujeme omezenou, nevýhradní, nesublicencovatelnou, odvolatelnou, nepřevoditelnou licenci pro přístup a používání aplikace na vašem osobním zařízení pouze v souvislosti s vaším využíváním služeb.

3. Uživatelská způsobilost a účty

3.1 Jste oprávněni využívat služby, pokud:

3.1.1 Máte účet;

3.1.2 Váš účet je propojen s platnou kreditní nebo debetní kartou nebo jiným podporovaným způsobem platby („Zvolený způsob platby“);

3.1.3 Je vám nejméně 18 let;

3.1.4 Máte platný řidičský průkaz v oblasti služeb, ve které služby využíváte; a

3.1.5 Jste fyzicky zdatní a máte potřebné dovednosti a zkušenosti, abyste mohli koloběžku bezpečně a kompetentně využívat, provozovat a řídit.

3.2 Vytvořením a používáním účtu:

3.2.1 souhlasíte s tím, že k založení účtu použijete pouze své skutečné jméno, přesné osobní údaje a informace o kartě a tyto informace budete udržovat neustále aktuální;

3.2.2 souhlasíte s tím, že vás za účelem získání nebo uchování vašeho přístupu ke službám můžeme požádat o předložení dokladu totožnosti ve formě fotografie z vašeho řidičského průkazu nebo vládního identifikačního dokladu;

3.2.3 jste zodpovědní za kontrolu a zabezpečení vašeho účtu a přístup k němu a odpovídáte za: (i) uživatelské jméno a heslo ke svému účtu; a (ii) všechny činnosti prováděné na vašem účtu, mimo jiné včetně aktivace (odemknutí), používání, deaktivace (dokončení vaší jízdy) a řádného zaparkování koloběžky podle této dohody nebo toho, že tak neučiníte, pokud jste nenahlásili zneužití svého účtu podle bodu 3.2.4. můžeme předpokládat, že kdokoli, kdo používá vaše uživatelské jméno a heslo, je k tomu oprávněn;

3.2.4 souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat, pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití nebo přístupu k vašemu účtu nebo o jiné situaci, která může způsobit ztrátu kontroly nad vaším účtem;

3.2.5 souhlasíte s tím, že máme právo pozastavit nebo deaktivovat váš účet v potřebné míře pro účely (i) bezpečného zákonného používání aplikace, mimo jiné včetně prevence podvodů, hodnocení rizik, vyšetřování a podpory zákazníků; (ii) zajištění vašeho dodržování této dohody; (iii) dodržení platného práva nebo nařízení soudu, donucovacích orgánů nebo jiné správní agentury či vládního orgánu; nebo (iv) jak je dále stanoveno v této dohodě;

3.2.6 souhlasíte s tím, že vám můžeme v souvislosti se službami zasílat textové zprávy (SMS), oznámení push a e-mailové zprávy.

4. Užívání koloběžky

4.1 Odemknutím koloběžky prostřednictvím aplikace souhlasíte s tím, že si koloběžku pronajímáte v souladu s podmínkami této dohody, a to za poplatky a sazby vypočtené v souladu s naším tarifem platným v době pronájmu.

4.2 Pokaždé, když odemknete koloběžku a zahájíte jízdu, prohlašujete a zaručujete, že jste si přečetli a porozuměli jste:

4.2.1 všem příslušným dopravním zákonům a předpisům;

4.2.2 Pravidlům jízdy v příloze A;

4.2.3 podmínkám pro vaši příslušnou oblast služeb; a podmínkám způsobilosti uvedeným v bodech 3.1.1–3.1.5 a můžete potvrdit, že jsou splněny.

4.3 Odemknutím koloběžky souhlasíte s tím, že:

4.3.1 koloběžka a jakékoli k ní připojené vybavení zůstává za všech okolností naším majetkem a že koloběžku ani jakékoli k ní připojené vybavení nebudete žádným způsobem demontovat, upravovat, opravovat nebo znehodnocovat;

4.3.2 používat koloběžku v souladu s touto dohodou, včetně Pravidel jízdy a všech instrukcí, příruček a pokynů zobrazených v aplikaci a v podmínkách pro vaši příslušnou oblast služeb;

4.3.3 nedovolíte žádné jiné osobě používat vámi odemčenou koloběžku;

4.3.4 přebíráte plnou odpovědnost za péči o koloběžku během doby pronájmu a vrátíte koloběžku ve stejném stavu, v jakém byla pronajata, do povolené parkovací oblasti určené aplikací („povolená parkovací oblast“). Pokud je koloběžka vrácena poškozená nebo v havarijním stavu, bude vám účtován poplatek, který se rovná nákladům na opravu podle bodu 5.3.2.

4.4 Pokud během pronájmu dojde k vyčerpání nabíjecího výkonu, ukončíte jízdu v souladu s instrukcemi aplikace a podmínkami této dohody a zaparkujete koloběžku v povolené parkovací oblasti.

4.5 Veškeré nehody, havárie, poškození, zranění, odcizení nebo ztrátu koloběžky nám v souladu s bodem 10.1 musíte nahlásit co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin od vzniku incidentu. Pokud incident zahrnuje zranění osob, škodu na majetku nebo odcizení koloběžky, musíte do 24 hodin podat oznámení u místní policie.

5. Platba a poplatky

5.1 Za využívání koloběžky a služeb vám budou účtovány poplatky v souladu s naším tarifem uvedeným v aplikaci („tarif“). Každé použití koloběžky začíná okamžikem, kdy kliknete na „Odemknout“ a je ukončeno kliknutím na „Dokončit jízdu“ nebo ekvivalentní tlačítko (tlačítka) v aplikaci. Naše poplatky a další sazby mohou podléhat příslušným daním a jiným sazbám místní samosprávy, které můžeme účtovat a vybírat.

5.2 Můžeme vydávat propagační kupony nebo kódy s výhradou jakýchkoli dodatečných podmínek stanovených k jednotlivým propagačním kódům („promo kódy“). Vyhrazujeme si právo promo kódy kdykoli upravit nebo zrušit podle našeho výhradního a absolutního uvážení. Promo kódy a vaše používání aplikace můžeme kdykoli pozastavit nebo zrušit, máme-li důvod domnívat se, že k použití nebo uplatnění promo kódu (kódů) došlo chybou, podvodem, nezákonným způsobem nebo porušením podmínek příslušného promo kódu nebo této dohody.

5.3 Pokud koloběžka odemčená pomocí vašeho účtu:

5.3.1 je zaparkována mimo povolenou parkovací oblast, potom vám podle výhradního uvážení můžeme účtovat poplatek za vyzvednutí až do 100 EUR;

5.3.2 se zdá poškozená nad rámec běžného opotřebení, je v havarijním stavu nebo byla vandalizována, potom vám podle našeho výhradního uvážení můžeme účtovat poplatek, který se rovná nákladům na opravu nebo výměnu koloběžky a vybavení;

5.3.3 je bez předchozího upozornění opuštěna, budete odpovědní za všechny poplatky, dokud nebude koloběžka nalezena, plus poplatek za vyhledání až do výše maximální částky 120 EUR uvedený v aplikaci v závislosti na době, kterou bude trvat nalezení koloběžky;

5.3.4 není nalezena nebo vrácena (jízda dokončena a koloběžka zaparkována) do 48 hodin, pak podle našeho výhradního uvážení můžeme považovat koloběžku za ztracenou nebo odcizenou, v takovém případě vám můžeme účtovat až 500 EUR za koloběžku a podat na policii oznámení proti vám.

5.4 Souhlasíte s tím, že zaplatíte jakékoli pokuty, poplatky, penále anebo jakékoli další poplatky, které nám vzniknou v důsledku vašeho využívání jakékoli koloběžky, vašeho nesprávného zaparkování jakékoli koloběžky nebo v důsledku toho, že při využívání služeb porušíte jakýkoli zákon, pravidlo, nařízení nebo předpis.

5.5 Všechny povinné a splatné částky budou účtovány vámi zvoleným způsobem platby. Pokud tento způsob platby selže, mohou být použity jiné způsoby platby. Souhlasíte s tím, že uhradíte všechny náklady, mimo jiné včetně přiměřených právních poplatků, pokud nám splatné dlužné částky nezaplatíte.

5.6 Za služby můžete zaplatit zvoleným způsobem platby, který vyžaduje předchozí aktivaci v aplikaci. Opravňujete nás účtovat všechny poplatky a sazby, které vám na základě této dohody vzniknou, vámi zvoleným způsobem platby propojeným s vaším účtem. Tyto poplatky a sazby mohou podléhat příslušným daním, které můžeme účtovat a vybírat.

5.7 My a naši dodavatelé podporujeme platby v aplikaci, poskytujeme pomoc a řešíme spory související s platbami v aplikaci. Pokud rozporujete jakékoli transakce účtované vámi vybraným způsobem platby, musíte nás v souladu s bodem 10.1 kontaktovat do 10 pracovních dnů.

5.8 V případě plateb kreditními a debetními kartami můžeme účtovat servisní poplatek za každou platbu, která se přidává ke každé objednávce služeb. Servisní poplatek se týká poplatků za služby Visa/Mastercard. Výše servisního poplatku je zobrazena v aplikaci. Vaše banka může za používání vaší kreditní nebo debetní karty účtovat další poplatky, které nejsou v aplikaci zobrazeny. Upozorňujeme, že poté, co si rezervujete koloběžku, automaticky předběžně autorizujeme částku z vaší kreditní karty, abychom ověřili dostupnost platby.

5.9 Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat o všech změnách týkajících se vašeho zvoleného způsobu platby spojeného s vaším účtem, které by mohly narušit naši schopnost vám na základě této dohody účtovat.

6. Odpovědnost

6.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše používání služeb, koloběžek a souvisejícího vybavení je na vaše výhradní a individuální riziko a že nejsme zodpovědní za žádné důsledky, nároky, požadavky, příčiny žaloby, ztráty, odpovědnosti, škody, zranění, poplatky, náklady a výdaje, pokuty, právní poplatky nebo úhrady jakéhokoli druhu, ať již předvídatelné nebo nepředvídatelné a známé nebo neznámé, které by vám nebo vaší třetí straně mohly vzniknout v důsledku vašeho využívání služeb. Plně rozumíte takovým rizikům tím, že berete na vědomí, že:

6.1.1 jízda na koloběžce zahrnuje mnoho zjevných a ne tolik zjevných rizik, nebezpečí a ohrožení, která mohou mít za následek zranění nebo smrt vás nebo jiných osob, jakož i poškození majetku, a že taková rizika, nebezpečí a ohrožení nelze vždy předvídat nebo se jim vyhnout;

6.1.2 koloběžka je stroj, který může selhat, i když je řádně udržován, a že taková porucha může způsobit zranění; a

6.1.3 nošení přilby nebo jiného ochranného vybavení a důsledné dodržování Pravidel jízdy a této dohody jsou zásadní pro snížení rizika zranění a rizika zranění nebo poškození ostatních.

6.2 Pokud vaše využívání kterékoli ze služeb způsobí zranění nebo poškození jiné osobě nebo majetku, budete odpovědní za všechny důsledky, nároky, požadavky, důvody jednání, ztráty, závazky, škody, zranění, poplatky, náklady a výdaje, pokuty, právní poplatky, soudy, žaloby nebo úhrady jakéhokoli druhu, ať už předvídatelné nebo nepředvídatelné a známé nebo neznámé. Pokud vaše jednání způsobí, že budeme platit nároky třetích stran, jste nám výhradně odpovědní a souhlasíte s tím, že nás odškodníte za veškeré ztráty, které nám při platbě těchto nároků třetích stran vzniknou.

6.3 Vyhrazujeme si právo nabídnout pojištění odpovědnosti za škodu („pojistné krytí“) v některých nebo všech oblastech služeb, s výhradou omezení a výjimek z pojistného krytí pojistit odpovědnost, která vám vznikne v souvislosti se zraněním třetí strany nebo náhodným poškozením fyzického majetku třetí strany vyplývajícím z vašeho používání koloběžky. Pokud jste nezaplatili pojistné krytí, pak rozumíte a berete na vědomí, že přebíráte odpovědnost za jakékoli náklady, které způsobíte třetí straně, včetně nákladů na přepravu sanitkou, pobyt v nemocnici a lékařské ošetření.

6.4 Všechny služby, koloběžka a související zařízení jsou poskytovány „JAK JSOU“ a „DLE DOSTUPNOSTI“. V plném rozsahu povoleném zákonem vylučujeme a odmítáme odpovědnost za veškeré garance, okolnosti, záruky nebo podmínky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané nebo uložené jakýmkoli platným zákonem. Neprohlašujeme, negarantujeme ani nezaručujeme, že jakákoli služba, koloběžka nebo související vybavení bude v dobré kondici nebo v bezchybném stavu, nebo že nedojde ke zpoždění, opomenutí, přerušení nebo nepřesnosti ve vztahu k jakékoli službě, koloběžce nebo souvisejícímu vybavení. Zejména se zříkáme odpovědnosti a neposkytujeme žádná prohlášení, záruky, potvrzení nebo přísliby, výslovné ani předpokládané, pokud jde o otázky:

6.4.1 zda jsou informace o službách (včetně jakýchkoli instrukcí v aplikaci) přesné, úplné, správné, přiměřené, užitečné, včasné nebo spolehlivé;

6.4.2 zda budou vady nebo chyby ve službách opraveny nebo napraveny;

6.4.3 zda budou služby dostupné v kteroukoli konkrétní dobu nebo v konkrétní oblasti služeb; a

6.4.4 zda je vaše využívání služeb v jakékoli konkrétní jurisdikci zákonné.

6.5 Všechny předpokládané podmínky a záruky jakéhokoli druhu ve vztahu ke službám jsou vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Nic v této dohodě nevylučuje, neomezuje ani neupravuje žádné garance, záruky, podmínky nebo okolnosti, práva nebo nápravné prostředky naznačené nebo uložené jakýmkoli platným zákonem, který nelze zákonně vyloučit, omezit nebo změnit.

6.6 Pokud je jakákoli garance, podmínka, záruka nebo okolnost obsažena v platném právním předpisu nebo jím uložena a nelze ji vyloučit („nevylučitelné ustanovení“) a my nejsme schopni omezit váš nápravný prostředek za porušení nevylučitelného ustanovení, pak je naše odpovědnost za porušení nevylučitelného ustanovení omezena výhradně (pokud to zákon dovoluje) na naši možnost:

6.6.1 v případě zboží ho vyměnit nebo dodat rovnocenné zboží, opravit zboží, uhradit náklady na výměnu zboží nebo získat rovnocenné zboží nebo uhradit náklady na opravu zboží; nebo

6.6.2 v případě služeb opětovně poskytnout služby nebo uhradit náklady na opětovné poskytnutí služeb.

6.7 Naše celková odpovědnost za jakékoli a veškeré nároky vyplývající z této dohody, včetně nároků založených na deliktu nebo jiném důvodu, nesmí v žádném případě překročit 500 EUR nebo celkovou částku poplatků, které nám byly zaplaceny za dobu pronájmu, během níž došlo k incidentu, nehodě nebo události, která způsobila vznik nároku (nároků), podle toho, která částka je nižší.

6.8 Ani vy, ani my nebudeme odpovědní za škody nebo za zpoždění nebo selhání v plnění vyplývající z okolností, které jsou mimo přiměřenou kontrolu strany, která neprovedla plnění, mimo jiné včetně přírodních sil nebo vyšší moci, zemětřesení, požáru, povodní, války, terorismu, občanských, průmyslových nebo vojenských nepokojů, sabotáže, stávky nebo výluk, pandemie, epidemie, násilného povstání, selhání nebo nesprávného fungování veřejných nebo komunikačních služeb, závažného kybernetického útoku, soudního příkazu, aktu civilní nebo vojenské moci, nebo vládních, soudních nebo regulačních opatření.

6.9 V maximální míře povolené příslušným zákonem ani my, ani žádný z našich partnerů, zástupců, ředitelů nebo zaměstnanců neodpovídáme za žádné ztráty nebo škody, které vám mohou vzniknout na základě této dohody nebo v souvislosti s ní nebo v důsledku používání aplikace, mimo jiné včetně:

6.9.1 jakéhokoli přímého nebo nepřímého poškození majetku nebo peněžní ztráty;

6.9.2 ušlého zisku nebo očekávaných úspor;

6.9.3 ztráty podnikání, smluv, kontaktů, dobré vůle, reputace a jakékoli ztráty, která může vzniknout v důsledku přerušení podnikání;

6.9.4 ztráty nebo nepřesnosti údajů; nebo

6.9.5 jakéhokoli jiného typu ztráty nebo poškození.

7. Váš obsah

7.1 Potvrzujete, že jakýkoli text, obrázky nebo jiné informace, které nám poskytnete v rámci využívání služeb („váš obsah“), budou splňovat Pravidla přijatelného použití, jak je uvedeno níže v článku 8.

7.2 Neděláme si nárok na vlastnictví vašeho obsahu a vlastnictví zůstane na straně vaší a jakékoli třetí strany, jejíž obsah do svého obsahu zahrnete. Poskytujete nám celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a trvalou licenci k používání, kopírování, reprodukci, distribuci, přizpůsobení, novému formátování, úpravám, publikování, překladu, licencování, sublicencování a využívání vašeho obsahu kdekoli a v jakékoli formě pro účely poskytování služeb (včetně případného umožnění zobrazit váš obsah ostatním uživatelům).

7.3 Musíte zajistit, že jste schopni nám výše uvedenou licenci na veškerý obsah vlastněný třetí stranou, který zahrnete do svého obsahu, poskytnout.

7.4 Naše právo používat váš obsah žádným způsobem neovlivní vaše práva na ochranu osobních údajů. Informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

7.5 Máme právo sledovat jakýkoli váš obsah a zamítnout, odmítnout nebo odstranit jakýkoli váš obsah, pokud se domníváme, že porušuje kterékoli z Pravidel přijatelného použití.

8. Pravidla přijatelného použití

8.1 Kromě dalších požadavků v této smlouvě popisuje tato část specifická pravidla, která se vztahují na vaše používání aplikace („Pravidla přijatelného použití“).

8.2 Při používání aplikace nesmíte:

8.2.1 obcházet, deaktivovat nebo jinak narušovat jakékoli funkce aplikace související se zabezpečením;

8.2.2 povolit jiné osobě používat aplikaci ve vašem zastoupení, pokud tato osoba není vámi ověřena;

8.2.3 používat aplikaci, pokud jsme vám její používání pozastavili nebo zakázali;

8.2.4 hájit, propagovat nebo se účastnit jakéhokoli nelegálního nebo nezákonného jednání nebo jednání, které způsobuje škodu nebo zranění jakékoli osobě nebo majetku;

8.2.5 upravovat, zasahovat, bránit, narušovat nebo hackovat aplikaci;

8.2.6 zneužívat aplikaci vědomým zavedením virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který by aplikaci nebo jakéhokoli uživatele aplikace poškodil;

8.2.7 shromažďovat z aplikace jakákoli data, která nejsou v souladu s touto dohodou;

8.2.8 odesílat nebo poskytovat jakýkoli svůj obsah, který obsahuje nahotu nebo násilí nebo je hanlivý, výhružný, obscénní, zavádějící, nepravdivý nebo urážlivý;

8.2.9 odesílat nebo poskytovat jakýkoli svůj obsah, který nevlastníte nebo jej nemáte právo používat nebo který jinak porušuje autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva třetích stran;

8.2.10 používat svůj obsah v rozporu s licenčními podmínkami stanovenými vlastníkem;

8.2.11 odesílat nebo poskytovat jakékoli informace nebo komentáře o jiné osobě bez jejího svolení;

8.2.12 ohrožovat, zneužívat nebo narušovat soukromí druhých nebo způsobovat obtíže, nepříjemnosti nebo zbytečné úzkosti nebo obtěžovat, rozrušovat, zostuzovat, znepokojovat nebo obtěžovat jakékoli jiné osoby;

8.2.13 používat jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně „robotů“, „pavouků“ nebo „offline čteček“ pro přístup k aplikaci způsobem, který do aplikace posílá více zpráv s žádostmi, než může člověk ve stejném časovém období rozumně produkovat; nebo

8.2.14 provádět další akce, které jsou pro používání aplikace považovány za nepřijatelné.

8.3 Nedodržení Pravidel přijatelného použití představuje podstatné porušení této dohody a může vést k:

8.3.1 okamžitému dočasnému nebo trvalému zrušení vašeho práva na používání aplikace;

8.3.2 okamžitému dočasnému nebo trvalému odstranění jakéhokoli vašeho obsahu;

8.3.3 varování;

8.3.4 soudní žalobě proti vám, včetně řízení o úhradě veškerých nákladů (mimo jiné včetně přiměřených správních a právních nákladů) vyplývajících z porušení; a

8.3.5 zveřejnění takových informací orgánům činným v trestním řízení, pokud se rozumně domníváme, že je to nutné.

9. Rozhodné právo

9.1 Tato dohoda se bude řídit a bude vykládána v souladu s právním řádem Estonské republiky.

9.2 Vaše povinnosti se mohou řídit zákony oblasti služeb, například dopravními zákony a předpisy platnými v oblasti služeb („místní zákony“) a souhlasíte s tím, že budete všechny takové místní zákony dodržovat.

9.3 Vy i my neodvolatelně a bezpodmínečně podléháme nevýlučné jurisdikci estonských soudů a všech soudů, které jsou příslušné pro rozhodování o odvoláních z kteréhokoli z těchto soudů, a vzdáváme se jakéhokoli práva podávat námitky proti jakémukoli řízení zahájenému u těchto soudů.

10. Další ujednání

10.1 Oznámení a jakákoli jiná komunikace v souvislosti s touto dohodou nebo službami by měla být poskytována prostřednictvím aplikace, zaslána e-mailem na info@bolt.eu nebo nahlášena prostřednictvím kanálů zákaznické podpory zpřístupněných na našich webových stránkách.

10.2 Souhlasíte s tím, že tuto dohodu a všechny začleněné dohody můžeme automaticky přidělit podle našeho výhradního a absolutního uvážení.

PŘÍLOHA A

Obecná pravidla jízdy - elektrické koloběžky

1 Bezpečnostní kontroly

1.1 Je vaší povinností před použitím koloběžky provést pečlivou bezpečnostní kontrolu, která mimo jiné zahrnuje následující:

(a) dobrý stav rámu;

(b) dobrý stav kol (tj. kola nejsou prasklá nebo zatížená nečistotami nebo blátem);

(c) bezpečné fungování brzd;

(d) dostatečný výkon baterie;

(e) otestování funkčnosti zvonku koloběžky;

(f) světla a reflektory jsou v dobrém provozním stavu, pokud máte v úmyslu jezdit na koloběžce za tmy;

(g) koloběžka nevykazuje žádné známky poškození, neobvyklého nebo nadměrného opotřebení nebo jiných mechanických problémů nebo nutností údržby; a

(h) postupujte podle instrukcí, které vám byly poskytnuty v době pronájmu koloběžky.

1.2 Po celou dobu jízdy budete neustále sledovat, zda koloběžka a její provoz splňují výše uvedené bezpečnostní požadavky. Pokud kdykoli během jízdy zjistíte porušení bezpečnostních požadavků nebo si všimnete jakékoli jiné potenciálně nebezpečné vady, stavu nebo hrozby, musíte okamžitě jakmile je to bezpečné přerušit jízdu na koloběžce a v souladu s bodem 10.1 této dohody skutečnost oznámit.

2 Bezpečnost na silnicích

2.1 Koloběžku budete řídit a provozovat za všech okolností bezpečně. Při používání, jízdě nebo provozu koloběžky musíte:

(a) dodržovat všechny platné dopravní zákony a předpisy;

(b) používat bezpečnostní vybavení podle doporučení a požadavků na základě platných zákonů a předpisů a jaké je přiměřeně nutné ke snížení rizika zranění osob (jako je přilba, chrániče a správná obuv);

(c) zajistit, že koloběžku nebudete používat pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných látek, které by mohly narušit vaši schopnost koloběžku bezpečně provozovat;

(d) dodržovat omezení rychlosti a přizpůsobit rychlost situaci s ohledem na vaše zkušenosti s jízdou, podmínky na silnici, stav silnice a koloběžky, povětrnostní podmínky, hustotu provozu a další dopravní podmínky, abyste byli schopni koloběžku zastavit, aniž by zasáhla jakoukoli překážku, jejíž výskyt lze na silnici důvodně očekávat;

(e) zajistit, že nebudete používat žádný mobilní telefon, tablet, notebook, zařízení pro zasílání textových zpráv, hudební přehrávač ani jiná zařízení, která by mohla odvrátit vaši pozornost od bezpečného používání koloběžky;

(f) zajistit, že na koloběžce nepojedete po nezpevněných cestách, ve vodě (mimo běžnou městskou jízdu) ani na žádném místě, kde je jízda zakázaná, nezákonná nebo způsobuje obtíže ostatním;

(g) zajistit, že koloběžku nebudete používat k závodění, horské jízdě, kaskadérské nebo trikové jízdě;

(h) zajistit, že na koloběžce nepojedete po rychlostních silnicích a omezených silnicích;

(i) zajistit, že na koloběžce nepojedete proti směru provozu;

(j) zajistit, že na koloběžce nepojedete po cestách určených výhradně pro chodce;

(k) zajistit, že na koloběžce nepojedete mimo povolenou oblast jízdy stanovenou aplikací;

(l) zajistit, že na koloběžce nepojedete za špatného nebo nebezpečného počasí nebo takových podmínek na silnici, včetně sněhu, krupobití, ledu, deště, mrznoucího deště nebo bouřek, které by jízdu na koloběžce učinily nebezpečnou;

(m) zajistit, že nepřekročíte maximální hmotnostní limit koloběžky (95 kilogramů);

(n) zajistit, že nepovezete žádné další osoby;

(o) zajistit, že nebudete převážet žádné předměty (např. aktovky, batohy, tašky anebo jiné předměty), pokud by vám mohly zabránit v bezpečném provozu koloběžky; a

(p) nosit světle zbarvené oděvy nebo odrazky, abyste zajistili, že si vás ostatní uživatelé silnic snadno všimnou.

3 Parking

3.1 Koloběžku:

(a) nesmíte zaparkovat způsobem, který by mohl porušovat platné zákony a předpisy; a

(b) musíte zaparkovat viditelně a v poloze ve stoje, aby ji mohli využít i ostatní uživatelé.

Doplňkové podmínky pro Španělsko

1. Madrid