Όροι και προϋποθέσεις Bolt Επιχειρήσεων (effective until 09.03.2022)

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για χρήση της Bolt από επιχειρήσεις

  1. Eτυμολογίες 1.1. Bolt Operations OÜ, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγραφείσα υπό της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Εσθονίας, με αριθμό εγγραφής 14532901, εγγραφείσα έδρα, Vana-Louna tn 39/1 Ταλίν, 10134, Δημοκρατία της Εσθονίας. 1.2. Εφαρμογή Bolt-εφαρμογή Smartphone για πρόσβαση στις υπηρεσίες Bolt 1.3. Bolt for Business-H παροχή υπηρεσίας για επιχειρήσεις προς διαχείριση των συναλλαγών και πληρωμής για τις διαδρομές των πελατών μετά από έγκριση της εκάστοτε επιχείρησης. 1.4. Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη-H σύνδεση για χρήση της Bolt Βusiness, προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας Bolt στο http://business.bolt.eu 1.5. Λογαριασμός Business-Λογαριασμός πελάτη ο οποίος επιτρέπει τη χρήση της Bolt Βusiness-π.χ. επιτρέπει στον πελάτη την εγγραφή επιβατών στον Επιχειρηματικό Λογαριασμό (Βusiness Αccount) και την πληρωμή για τη χρήση της Bolt Business. 1.6. Πελάτης-η εταιρεία που αναγνωρίζεται ως Πελάτης στην σελίδα εγγραφής της Επιχειρηματικής Πύλης και η οποία χρησιμοποιεί το Λογαριασμό Business. 1.7. Eπιβάτης-το άτομο που χρησιμοποιεί την εφαρμογή Bolt για αιτήματα υπηρεσιών μεταφοράς. 1.8. Χρήστης-επιβάτης ο οποίος ενεγράφη από πελάτη μέσα του Επιχειρηματικού Λογαριασμού και κατ’επέκτασην, έχει έγκριση για χρήση της Bolt Βusiness, υπό τους όρους που καθορίζονται από τον πελάτη και εγκρίνονται από την Bolt. 1.9. Διαχειριστής-Ατομο το οποίο ορίζεται από τον πελάτη για διαχείριση του Επιχειρηματικού Λογαριασμού, π.χ. εγγραφή και αφαίρεση χρηστών, αξιολόγηση και επικαιροποίηση ατομικών στοιχείων, διαχείριση ομάδων χρηστών και των δικαιωμάτων τους. 1.10. Οδηγός-πάροχος υπηρεσιών μεταφοράς μέσω αιτήματος στην εφαρμογή Bolt. 1.11. Συμφωνία-η παρούσα διευθέτηση μεταξύ πελάτη και Bolt, η οποία αποτελείται από: 1.11.1. τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις 1.11.2. ειδικούς όρους οι οποίοι αναγράφονται στην Πύλη Business ή/και την εφαρμογή Bolt, π.χ. σε ότι αφορά τιμές, όρους πληρωμής, εγχειρίδια χρήσης, περιγραφή υπηρεσίας κλπ. 1.11.3. Άλλοι όροι που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία, όπως οι Όροι και Προϋποθέσεις Bolt για επιβάτες και οι Γενικοί Όροι για Οδηγούς (προσβάσιμοι αντίστοιχα στο https://bolt.eu/legal/terms-for-riders/ και https://bolt.eu/legal/terms-for-drivers) όπως δύνανται να διαφοροποιηθούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όροι κωδικών προώθησης εκεί όπου ισχύουν και οδηγίες για χρήση των e-σκούτερ ή άλλων οχημάτων. 1.12. Κόμιστρο-η πληρωμή που οφείλει ο χρήστης στον Οδηγό για την υπηρεσία μεταφοράς 1.13. Τέλος Υπηρεσίας-η πληρωμή για τη χρήση του Eπιχειρηματικού Bolt από τον πελάτη. Καθορίζεται σε 10% του εκάστοτε κόμιστρου. 1.14. Πράκτορας Πληρωμών-o υπεύθυνος της τεχνικής στήριξης των υπηρεσιών πληρωμής προς διευκόλυνση πληρωμών ή/και τιμολογίων εκ μέρους της Bolt Operations OÜ.

  2. Δημιουργία και διαχείριση Επιχειρηματικού Λογαριασμού (Business Account) 2.1. Πριν από τη χρήση της Bolt Business, ο πελάτης θα πρέπει να εγγραφεί για Επιχειρηματικό Λογαριασμό (Business Account), παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες στην Επιχειρηματική Πύλη. Ο πελάτης εγγυάται ότι το άτομο που αποδέχεται τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις έχει την εξουσιοδότηση να δεσμεύσει τον πελάτη στην παρούσα Συμφωνία. 2.2. Ο Επιχειρηματικός Λογαριασμός επιτρέπει στον πελάτη να εγγράψει επιβάτες ως χρήστες και κατ’αυτό τον τρόπο εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αξιοποιήσουν την Bolt Business στο πλαίσιο που καθορίζεται από τον πελάτη και την Bolt. 2.3. O πελάτης αναγνωρίζει και συναινεί ότι μόνο επιβάτες που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια, θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του Bolt Business ως χρήστες: 2.3.1. Ο επιβάτης να έχει ενεργό προσωπικό λογαριασμό Bolt. 2.3.2. Να έχει επιβεβαιώσει το κινητό τηλέφωνο που δόθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και 2.3.3. Ο προσωπικός λογαριασμός Bolt του επιβάτη δεν έχει μπλοκαριστεί, ανασταλεί ή τερματιστεί μετά από παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Bolt για επιβάτες. 2.3.4. Για να εγγράψει ένα επιβάτη ως χρήστη, ο πελάτης θα πρέπει να μεταφορτώσει τα στοιχεία που απαιτούνται στην Επιχειρηματική Πύλη. 2.3.5. Οι επιβάτες που γίνονται αποδεκτοί στο Bolt Business συνδέονται αυτόματα με τον Επιχειρηματικό Λογαριασμό για τις πληρωμές πελατών και τους παρέχεται η ευκαιρία να διευθετήσουν τα κόμιστρα τους μέσω του προσωπικού λογαριασμού επιβατών ή του Επιχειρηματικού Λογαριασμού ανά διαδρομή.

    Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

2.6 H Βolt και ο πελάτης παραμένουν χωριστές οντότητες ελέγχου στοιχείων, σε ότι αφορά προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Η Bolt και ο πελάτης θα πρέπει να ενεργούν ως κάτωθι: 2.6.1. να συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές νομοθεσίες προστασίας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας δεδομένων. Η Bolt επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με τη μέθοδο που περιγράφεται στην Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων για Επιβάτες (προσβάσιμα στο https://bolt.eu/legal/privacy-for-riders) και με βάση τις σχετικές νομοθεσίες στην Εσθονία; 2.6.2 αμοιβαία και άμεση πληροφόρησης για οποιαδήποτε περιστατικά που αφορούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή παραβιάσεις σχετικές προς την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας; 2.6.3 αμοιβαία κατά το δυνατόν συνεργασία στα αιτήματα προσώπων στη βάση δεδομένων και δημόσιες αρχές με σχετική έγκριση. 2.7 Αν απαιτείται από σχετικές νομοθεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο πελάτης συμφωνεί στα κάτωθι: 2.7.1 ενημέρωση του εκάστοτε Επιβάτη ότι έχει ζητήσει από την Bolt να επικοινωνήσει μαζί του σε σχέση με την εγγραφή του Επιβάτη ως Χρήστη και επιπρόσθετα ότι η συγκεκριμένη εγγραφή συνεπάγεται άμεσα ηλεκτρονικά διαφημιστικά μηνύματα τα οποία συνδέονται με τον Επιχειρηματικό Λογαριασμό (Business Account), περιλαμβανομένων κωδικών προώθησης και bonus; 2.7.2 ενημέρωση του εκάστοτε Επιβάτη ότι η σύνδεση του προσωπικού του λογαριασμού Bolt με τον επιχειρηματικό λογαριασμό, θα παρέχει στον Πελάτη πρόσβαση σε λεπτομέρειες για τις διαδρομές που έχουν χρεωθεί στον επιχειρηματικό λογαριασμό.

Διαχείριση Επιχειρηματικού Λογαριασμού (Βusiness Account) 2.8 Με την εγγραφή του, η Bolt παρέχει στον Πελάτη Κωδικό Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης (master username και master password) για πρόσβαση στον Επιχειρηματικό Λογαριασμό μέσω της Επιχειρηματικής Διαδικτυακής Πύλης (portal). 2.9. Ο Πελάτης θα ορίσει ένα ή περισσότερους Διαχειριστή (ες), με πρόσβαση στον Επιχειρηματικό Λογαριασμό και την Επιχειρηματική Πύλη με προσωπικούς κωδικούς διαχειριστή χρήστη και πρόσβασης. 2.10 Η Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα: 2.10.1. πρόσβασης στον κατάλογο των Χρηστών και Επιβατών των οποίων εκκρεμεί η εγγραφή (σύνδεση) Χρήστη; 2.10.2 πρόσκλησης και άλλων Επιβατών στην κατηγορία Χρήστη; 2.10.3 αφαίρεσης επιβατών από τον κατάλογο Χρηστών με αποσύνδεση του Επιβάτη από τον Επιχειρηματικό Λογαριασμό; 2.10.4 πρόσβασης σε λεπτομερή πληροφόρηση για τις διαδρομές 2.10.5 αξιολόγησης και διαχείριση δηλώσεων λογαριασμών, όπου ισχύει; 2.10.6 πρόσβασης και ‘κατέβασμα’ τιμολογίων Οδηγών 2.10.7 πρόσβασης σε παρόντες διαχειριστές, ορισμός νέων και αφαίρεση άλλων και 2.10.8 άλλες ενέργειες οι οποίες να υποστηρίζονται τεχνικά από την λειτουργικότητα και τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής Business Portal.

3. Κανόνες χρήσης Επιχειρηματικού Λογαριασμού Bolt (Bolt Business) 3.1. O Πελάτης καθίσταται υπεύθυνος να υποβάλει στην Bolt ακριβή και πλήρη στοιχεία καθώς και την επικαιροποίηση τους ανά πάσα στιγμή. 3.2. Ο Πελάτης θα πρέπει να πληροφορεί αμέσως την Bolt για οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με την επιλογή τρόπου πληρωμής, που συνδέεται με τον Επιχειρηματικό Λογαριασμό και ενδεχομένως να αποτελέσει εμπόδιο στην δυνατότητα της Bolt να χρεώσει ένα πελάτη, με βάση την παρούσα συμφωνία. 3.3. Ο Πελάτης θα πρέπει να περιορίσει την πρόσβαση στην Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη σε εγκεκριμένους διαχειριστές οι οποίοι απαγορεύεται να μοιραστούν ή να μεταβιβάσουν τα προνόμια πρόσβασης τους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες του λογαριασμού που γίνονται εξ ονόματος του. 3.4. Υπό την προϋπόθεση της παρούσας συμφωνίας, η Bolt παραχωρεί στον Πελάτη, άνευ χρέωσης, μετακλητή, μη-αποκλειστική, μη-μεταφερόμενη, μη-εκχωρητέα άδεια, χωρίς δικαίωμα υπεργολαβίας. Του παρέχει πρόσβαση και χρήση στην Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη (Business Portal), στη βάση της παρούσας συμφωνίας και καθόλη τη χρονική της διάρκεια. 3.5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κινητής συσκευής του Χρήστη και μόλις αυτή γίνει αντιληπτή, ο Πελάτης θα πρέπει αμέσως να κλειδώσει τον αριθμό της συσκευής στην Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη. 3.6. Ο Πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία Bolt αποκλειστικά για εγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη βάση των Όρων της παρούσας Συμφωνίας. Απαγορεύεται η χρήση της Bolt Business για μη-εγκεκριμένους ή παράνομους σκοπούς καθώς και η όποια παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας της Bolt Business. 3.7. Σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού του προσωπικού λογαριασμού του Χρήστη, αναστέλλεται και η πρόσβαση του στον Επιχειρηματικό Λογαριασμό. 3.8. Η Bolt διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να προσθέσει, αφαιρέσει ή επικαιροποιήσει τα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα της Bolt Business, περιλαμβανομένης την παροχή προσφορών στους Επιβάτες, βασισμένης στο αριθμό των διαδρομών τους ως Χρήστες. 3.9. Ο Πελάτης δεν μπορεί αυτόβουλα ή μέσω έγκρισης τρίτου προσώπου να προχωρήσει στα κάτωθι: 3.9.1. Αποσυμπίληση (software decompiling), αποσυναρμολόγηση, αποδόμηση του λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια εντοπισμού του πρωτογενούς κώδικα ή τεχνολογίας της εφαρμογής, της μεθοδολογίας ή των αλγόριθμων που σχετίζονται με το Bolt Business. 3.9.2. μόλυνση της Επιχειρηματικής Διαδικτυακής Σελίδας με σκόπιμη προσβολή της με ιούς και κακόβουλο λογισμικό, όπως Δούρειους Ίππους (Trojans), σκουλήκια (computer worms), βόμβες λογικής (logic bombs) ή άλλο ιομορφικό λογισμικό το οποίο θα επηρεάσει τη χρήση της Bolt Business κατά οποιοδήποτε τρόπο. 3.9.3. Παράκαμψη, αποσύνδεση λογισμικού ή οποιαδήποτε παρέμβαση στα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Business Portal. 3.9.4. Στήριξη, προώθηση ή εμπλοκή σε οποιαδήποτε παράνομη ή έκνομη συμπεριφορά ή δραστηριότητα που καθίσταται επιζήμια ή προκαλεί οποιοδήποτε τραυματισμό ή βλάβη σε άτομα ή περιουσία. 3.9.5. Συγκέντρωση οποιοδήποτε άλλων στοιχείων από το Business Portal, πέραν του πλαισίου που περιγράφεται στη Συμφωνία. 3.9.6. Υποβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει γυμνές σκηνές ή βία, είναι υβριστικό, απειλητικό, αισχρό, παραπλανητικό, αναληθές ή προσβλητικό. 3.9.7. Υποβολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο δεν ανήκει στον Πελάτη/Χρήστη, δεν έχει δικαίωμα χρήσης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα τρίτων μερών. 3.9.8. Χρήση υλικού κατά παράβαση των οποιωνδήποτε όρων αδειοδότησης καθορίζονται από τον ιδιοκτήτη του. 3.9.9. Υποβολή ή προσθήκη οποιασδήποτε πληροφορίας ή σχολίου για άλλο άτομο χωρίς την δική του έγκριση. 3.9.10. Απειλή, προσβολή ή παραβίαση προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε ή παρενόχληση, πρόκληση ανησυχίας, προσβολή και δυσαρέσκειας ή 3.9.11. Ανεξέλεγκτη χρήση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, όπως ‘robots’, ‘bots’, ‘spiders’ ή ‘offline readers’ για πρόσβαση στην Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη κατά τρόπο που αποστέλλει περισσότερες αιτήσεις στο Business Portal από ότι ένα άτομο είναι δυνατόν να αποστείλει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 3.9.12. Χρήση της εφαρμογής Bolt σε συσκευής χωρίς σύστημα κλειδώματος οθόνης (screen lock). 3.9.13. Υπερχρέωση, αύξηση, τροποποίηση ή χειραγώγηση του κόμιστρου όπως υπολογίζεται μέσα από την εφαρμογή Bolt. 3.9.14. Επιβολή επιπρόσθετων τελών ή χρεώσεων στον Χρήστη, σχετικές προς την χρήση της Bolt Business. 3.10. Όλα τα μέρη τηρούν την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε επιχειρηματικής, τεχνικής ή οικονομικής φύσεως πληροφορίας, περιλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, τις οποίες λαμβάνουν από το άλλο μέρος σχετικά με την Συμφωνία, εκτός: 3.10.1. το μέρος που αποστέλλει την πληροφορία δώσει γραπτή έγκριση στον αιτούντα για δημοσιοποίηση της; 3.10.2. αν η πληροφορία έχει ήδη δημοσιοποιηθεί; 3.10.3. Το μέρος που λαμβάνει την πληροφορία θα κάνει χρήση της εμπιστευτικής γνώσης αποκλειστικά για τους σκοπούς που καθορίζονται στην Συμφωνία; 3.10.4. ο παραλήπτης της πληροφορίας λάβει διοικητική ή νομική εντολή η οποιοδήποτε άλλο έγκυρο αίτημα για δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, ο παραλήπτης έχει αποστείλει γραπτό αίτημα στον αποστολέα της πληροφορίας, γεγονός που παρέχει στον αποστολέα νομική κάλυψη για τη δημοσιοποίηση. 3.11. ο παραλήπτης παρέχει προστασία στις εμπιστευτικές πληροφορίες του αποστολέα, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο προστατεύει την εμπιστευτικότητα των δικών του πληροφοριών, αλλά κατ’ουδένα λόγο, χωρίς να υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας και προσοχής.

4. Πληρωμές και επιστροφές

Γενικές πληροφορίες 4.1. Κατά τη χρονική διάρκεια της Συμφωνίας, ο Πελάτης θα κατέχει και παρέχει μία ή περισσότερες έγκυρες πιστωτικές κάρτες, συνδεδεμένες με τον Επιχειρηματικό Λογαριασμό ώστε η Bolt να έχει τη δυνατότητα χρέωσης για οποιεσδήποτε πληρωμές σχετικές προς την Bolt Business, όπως καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. 4.2. Ο Πελάτης θα επιλέξει μέθοδο πληρωμής για τον Επιχειρηματικό λογαριασμό μέσα από τις προσφερόμενες μεθόδους που καταγράφονται στην Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη και περιλαμβάνουν π.χ. απευθείας πληρωμές και τιμολόγια. 4.3. Η Bolt διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης ή τροποποίησης των παρεχόμενων τρόπων πληρωμής κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια. 4.4. Ο Πελάτης είναι υπόλογος στην Bolt επί της πληρωμής όλων των κομίστρων, παράλληλα με το τέλος Υπηρεσίας, δηλαδή το σύνολο του λογαριασμού των Χρηστών στο πλαίσιο της επιλογής του Επιχειρηματικού Λογαριασμού, ανεξάρτητα αν ο Χρήστης είχε την έγκριση του Πελάτη για οποιοδήποτε μέρος του κόστους. 4.5. Ο Πελάτης συμφωνεί στην πληρωμή οποιουδήποτε προστίμου, τέλους, ποινών και οποιοδήποτε άλλων χρεώσεων και εξόδων της Bolt ως αποτέλεσμα ακύρωσης διαδρομής από τον Χρήστη, της χρήσης οποιουδήποτε οχήματος, την ακατάλληλη στάθμευση οποιουδήποτε οχήματος από τον χρήστη ή την παραβίαση οποιασδήποτε νομοθεσίας, κανόνων, ρυθμίσεων και κανονισμών ή διατάξεων κατά τη χρήση της Bolt Business. O Πελάτης εξουσιοδοτεί την Bolt να λάβει υπόψη της αυτές τις χρεώσεις και να αφαιρέσει το ανάλογο ποσό αυτόματα από την πιστωτική του κάρτα. 4.6. Αν ο Πελάτης αμφισβητήσει οποιεσδήποτε χρεωθείσες συναλλαγές, πληρωτέες με τη μέθοδο που έχει επιλέξει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Bolt εντός 10 εργάσιμων ημερών. 4.7. Τα ποσά είναι πληρωτέα στην Bolt OU. O πελάτης συμφωνεί ότι οι πληρωμές στην Bolt OU θα διευκολύνονται από αντίστοιχους Πράκτορες Πληρωμών κατά το δυνατό. Η Bolt OU έχει ορίσει αντιστοίχως κάθε Πράκτορα Πληρωμής με την εντολή να αντιμετωπίζει κάθε παράπονο και να διευθετεί οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν σχετικά με πληρωμές προς την Bolt OÜ. O πελάτης συμφωνεί ότι οποιαδήποτε διαβούλευση παραπόνων επί των πληρωμών θα γίνεται απευθείας με τον ορισθέντα Πράκτορα. 4.8. Δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων, εκτός από περιπτώσεις οποίες αναφέρονται ρητά στην παρούσα συμφωνία ή εκεί όπου ισχύει σχετική νομοθεσία. Οι όποιες επιστροφές θα κατατίθενται στον Επιχειρηματικό Λογαριασμό ως πίστωση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πληρωμή για μελλοντικές διαδρομές. 4.9. Στον Πελάτη θα αποσταλεί σχετική κατάσταση λογαριασμού η οποία να καταγράφει τον αριθμό διαδρομών ανά χώρα και αν περιλαμβάνεται ΦΠΑ στο κόμιστρο ή όχι. Τα τιμολόγια των οδηγών είναι προσβάσιμα στον Πελάτη για έλεγχο και μεταφόρτωση στην Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη. Ο πελάτης θα έχει επίσης πρόσβαση σε τιμολόγιο για το Τέλος Υπηρεσίας, μαζί με την κατάσταση λογαριασμού.

Απευθείας πληρωμές 4.10. Μετά το αίτημα διαδρομής από το Χρήστη, η Bolt αυτόματα εξουσιοδοτεί την αφαίρεση συγκεκριμένου ποσού από την πιστωτική κάρτα του Πελάτη. 4.11. Αν δεν εγκριθεί η προ-εξουσιοδότηση από την πιστωτική κάρτα, τότε απορρίπτεται το αίτημα διαδρομής και ο Χρήστης θα πρέπει να επιλέξει άλλη μέθοδο πληρωμής η οποία να παρέχεται από την εφαρμογή Bolt στο πλαίσιο του προσωπικού λογαριασμού του Χρήστη. Ο Πελάτης παραμένει υπόλογος σε ότι αφορά την υποχρέωση πληρωμής και στην περίπτωση κατά την οποία η απόρριψη της διαδρομής απέτυχε, ανεξάρτητα από τις συνθήκες οι οποίες προκαλούν αυτή την απόρριψη. 4.12. Μετά την ολοκλήρωση διαδρομής από το Χρήστη μέσω του Επιχειρηματικού Λογαριασμού, η Bolt αυτόματα παίρνει από την πιστωτική κάρτα του Πελάτη, ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο Κόμιστρο για την αντίστοιχη διαδρομή μαζί με το τέλος υπηρεσίας και απελευθερώνει μέρος του προ-εγκριμένου ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 4.10. 4.13. Όλες οι πληρωμές, περιλαμβανομένου του Τέλους Υπηρεσίας, τυγχάνουν επεξεργασίας στο νόμισμα της χώρας όπου πραγματοποιείται η εκάστοτε διαδρομή. 4.14. Η τράπεζα του Πελάτη ενδεχομένως να επιβάλει επιπρόσθετες χρεώσεις για την χρήση της πιστωτικής του κάρτας, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Κόμιστρο ή το Τέλος Υπηρεσίας.

Πληρωμές με τιμολόγιο 4.15. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Bolt να προσφέρει μηνιαίο όριο πίστωσης, περιλαμβανομένου του Τέλους Υπηρεσίας. 4.16. Αν ο Πελάτης έχει εξαντλήσει το όριο πίστωσης, τότε το αίτημα για τη συγκεκριμένη διαδρομή (καθώς και όλες τις μελλοντικές διαδρομές) θα απορρίπτεται μέχρι το τέλος του εκάστοτε τρέχοντος μηνός και ο Χρήστης υποχρεούται να επιλέξει άλλη μέθοδο πληρωμής όπως παρέχεται στον προσωπικό λογαριασμό του Χρήστη στην εφαρμογή Bolt. Ο Πελάτης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση της πληρωμής και σε περίπτωση αποτυχημένης απόρριψης της διαδρομής, ανεξαρτήτως των συνθηκών οι οποίες προκαλούν μια τέτοια απόρριψη. 4.17. Η Bolt υποβάλλει μηνιαίως, κατάσταση λογαριασμού στον πελάτη τόσο για το Τέλος Υπηρεσίας όσο και για τις διαδρομές των Χρηστών στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Λογαριασμού κατά τον προηγούμενο μήνα. Η Bolt παρέχει την κατάσταση λογαριασμού στην Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη μέχρι την 14η ημέρα του επόμενου μήνα. 4.18. Ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει εντός 30 ημερών από την παραλαβή της κατάστασης λογαριασμού. Αν η πληρωμή δεν έχει ληφθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία τότε όλα τα αιτήματα των Χρηστών για διαδρομές, θα απορρίπτονται. 4.19. Αν ο Πελάτης δεν πληρώσει στην προκαθορισμένη ημερομηνία με βάση την κατάσταση λογαριασμού, τότε θα υπόκειται σε τόκο 0.25% καθημερινά επί του συνολικού ποσού το οποίο οφείλει. Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στην Bolt όλα τα έξοδα (περιλαμβανομένων αυτών που χρεώθηκαν από το εκάστοτε πρακτορείο είσπραξης χρέους), παράλληλα με τα διοικητικά, νομικά και άλλα έξοδα ως αποτέλεσμα είσπραξης οφειλόμενων καθυστερημένων ποσών. Η ελάχιστη χρέωση αποζημίωσης για ανάλογα έξοδα είναι 10 ευρώ. 4.20. Η κατάσταση λογαριασμού εκδίδεται στο νόμισμα που αντιστοιχεί στην χώρα διαμονής του Πελάτη, που δίδεται και ως μόνιμη διεύθυνση. Η κατάσταση θα περιλαμβάνει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για μετατροπή του κόμιστρου και του Τέλους Υπηρεσίας σε περιπτώσεις διαδρομών σε περιοχές με άλλο νόμισμα. Η Bolt θα καθορίσει την κατάλληλη συναλλαγματική ισοτιμία, σε λογικό πλαίσιο.

5. Ευθύνη 5.1. H Bolt δεν προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς ούτε και αποτελεί μεσιτικό γραφείο. Επιπρόσθετα, δεν είναι πρακτορείο ούτε υπηρεσία εντοπισμού Επιβατών για Οδηγούς. Η Bolt δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ποιότητα ή το επίπεδο των υπηρεσιών μεταφοράς. Η παροχή και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αποτελεί ευθύνη των Οδηγών. Η Bolt δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι ο αριθμός των οδηγών ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Χρηστών. 5.2. Η Bolt Business παρέχεται ως Υπηρεσία ‘Ως Είναι’ και στη βάση ‘Αναλόγως Διαθεσιμότητας’. H Bolt δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στην εφαρμογή θα είναι απρόσκοπτη ή χωρίς τεχνικά θέματα. Σε περίπτωση προβλήματος στο λογισμικό, η Bolt θα καταβάλει προσπάθεια επιδιόρθωσης το συντομότερο δυνατό. 5.3. Η Bolt δεν είναι νομικά υπόλογη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στον Πελάτη ή τον Χρήστη ως αποτέλεσμα χρήσης της εφαρμογής Bolt Business, εκτός και αν καθορίζεται σε κάποια σχετική νομοθεσία. Η οικονομική ευθύνη της Bolt σε περίπτωση νομικής ευθύνης, περιορίζεται στα 500 ευρώ. Η Bolt δεν υπέχει ευθύνης για τις ενέργειες, λάθη ή παραλείψεις του εκάστοτε Οδηγού. 5.4. Η Bolt δεν υπέχει ευθύνης στον Πελάτη, τον Χρήστη ή άλλο νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε έξοδα, απώλειες ή ζημιές που έχουν προκληθεί ως αποτέλεσμα ανακρίβειας ή ελλιπών στοιχείων που υπέβαλε ο Πελάτης. 5.5. Μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που καθορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας συνιστούν σοβαρή παραβίαση και η Bolt διατηρεί το δικαίωμα (με ή χωρίς προειδοποίηση) να προβεί στις κάτωθι ενέργειες: 5.5.1. άμεση, προσωρινό ή μόνιμο τερματισμό του δικαιώματος Πελάτη ή Χρήστη σε πρόσβαση στη χρήση του Επιχειρηματικού Λογαριασμού και όπου ισχύει, την εφαρμογή Bolt, καθώς και 5.5.2. να εφαρμόσει και να αναζητήσει άλλες θεραπείες στη βάση της παρούσας Συμφωνίας και την σχετική νομοθεσία; 5.6. O Πελάτης έχει την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες των Διαχειριστών και των Χρηστών. Ο Πελάτης έχει επίσης την ευθύνη για τα οφειλόμενα κόμιστρα σε περιπτώσεις μη-εγκεκριμένων, παράνομων και άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη χρήση του Bolt Business. O Πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την Bolt σε περίπτωση εντοπισμού της όποιας ανάλογης δραστηριότητας. 5.7. Αν ο όποιος χρήστης δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για τη χρήση της εφαρμογής Bolt Business, αποτελεί την αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη να απομακρύνει το συγκεκριμένο άτομο από τον κατάλογο των Χρηστών στον Επιχειρηματικό του Λογαριασμό. Ο Πελάτης έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα στον επιβάτη στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Λογαριασμού πριν από την αφαίρεση του συγκεκριμένου Επιβάτη από τον κατάλογο των χρηστών. 5.8. Κανένα μέρος δεν δύναται να κάνει χρήση ή αναφορά στο όνομα, το λογότυπο, την εμπορική ονομασία και την υπηρεσία του άλλου μέρους σε οποιαδήποτε δημοσιογραφική διάσκεψη ή άλλωσπως, χωρίς προηγούμενη έγκριση του συγκεκριμένου μέρους, σε κάθε περίπτωση. 5.9. Η μη-συμμόρφωση οποιουδήποτε μέρους στο πλαίσιο της Συμφωνίας, αιτιολογείται σε περιόδους όπου ή υπηρεσία καθίσταται αδύνατη λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων, φωτιάς, πλημμυρών, σεισμών, κυβερνητικών ενεργειών, κανονισμών ή περιορισμών, αποτυχία προμηθευτών ή εργολάβων, ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο όπου η μη-συμμόρφωση είναι πέρα από το λογικό έλεγχο των μερών και δεν προκαλείται από αμέλεια του μη-συμμορφωθέντος μέρους.

6. Διάρκεια συμφωνίας και Τερματισμός 6.1. H Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της επιτυχούς επεξεργασίας της αίτησης εγγραφής του Πελάτη και παραμένει σε ισχύ μέχρι τον τερματισμό της, στη βάση των προνοιών της Συμφωνίας. 6.2. O Πελάτης δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, ενημερώνοντας την Bolt τουλάχιστον με προειδοποίηση 7 ημερών. 6.3. Η Bolt διατηρεί επίσης το δικαίωμα τερματισμού της Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, ενημερώνοντας τον Πελάτη τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα. 6.4. Όλες οι εκκρεμούσες πληρωμές, καθώς και υποχρεώσεις που προκύπτουν από πρόνοιες ευθύνης και εμπιστευτικότητας της παρούσας Συμφωνίας παραμένουν ως υποχρέωση ακόμη και μετά τον τερματισμό της. 6.5. Η Bolt διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία και να αποκλείσει την πρόσβαση του Πελάτη στην Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πελάτης παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία, σχετικές νομοθεσίες ή κανονισμούς ή ενεργήσει κατά επιζήμιο τρόπο προς το εμπορικό όνομα, τη φήμη ή τη δραστηριότητα της Bolt. 6.6. H Bolt δύναται επίσης να αποκλείσει άμεσα την πρόσβαση του Πελάτη στην Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη κατά την περίοδο διεξαγωγής οποιαδήποτε έρευνας που αφορά πιθανή παραβίαση της Συμφωνίας ή παράνομη δραστηριότητα σχετική προς τον Επιχειρηματικό Λογαριασμό του Πελάτη.

7. Τελικές πρόνοιες Οποιαδήποτε ενημέρωση στο πλαίσιο της Συμφωνίας θεωρείται ως ληφθείσα, εφόσον παραδοθεί και θεωρηθεί ότι έχει ληφθεί αν: 7.1.1. παραδοθεί προσωπικά την ώρα της παραλαβής στο συγκεκριμένο μέρος; 7.1.2. Αν αποσταλεί με μεταφορέα (courier) κατά την ημερομηνία που δηλώνεται από το μεταφορέα ως η ημερομηνία κατά την οποία ο εκάστοτε φάκελος που περιέχει την ενημέρωση έχει παραδοθεί στο μέρος; 7.1.3. Αν αποσταλεί ως συστημένη επιστολή κατά τη 10η μέρα μετά την παράδοση του εγγράφου στο ταχυδρομείο για παράδοση στο μέρος; 7.1.4. Αν τοποθετηθεί στην Επιχειρηματική Διαδικτυακή Πύλη ή αν αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά την ημέρα την οποία το συγκεκριμένο μέρος που λαμβάνει το email επιβεβαιώσει ότι το παρέλαβε ή κατά τη 2η ημέρα μετά την αποστολή του email, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποστολέας δεν έχει λάβει ενημέρωση λανθασμένης αποστολής (ότι το email δεν έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο μέρος) και έχει αποστείλει ξανά το ηλεκτρονικό μήνυμα την επόμενη μέρα, χωρίς να λάβει οποιαδήποτε ανάλογη ενημέρωση για λανθασμένη αποστολή. 7.2 Οποιεσδήποτε αλλαγές στη Συμφωνία τίθενται σε ισχύ με την παράδοση τους στον Πελάτη μέσω της Επιχειρηματικής Διαδικτυακής Πύλης ή την ενημέρωση τους μέσω των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στον Επιχειρηματικό τους Λογαριασμό. Η συνέχιση χρήσης του Bolt Βusiness κατόπιν ενημέρωσης για τις συγκεκριμένες αλλαγές θα θεωρηθεί συναίνεση της Εταιρείας. 7.3 Η Συμφωνία δεν δύναται να ανατεθεί ανά πελάτη, πλήρως ή τμηματικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Bolt. O Πελάτης δύναται να αναθέσει τη Συμφωνία χωρίς ανάλογη έγκριση, αλλά με ενημέρωση της Bolt σε σχέση με οποιαδήποτε συγχώνευση ή πώληση όλου του μετοχικού κεφαλαίου ή περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη. Η Συμφωνία δύναται να ανατεθεί από την Bolt στη βάση της διακριτικής της ευχέρειας. 7.4. Η παρούσα συμφωνία συνιστά την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών ως προς το περιεχόμενο της και υπερισχύει όλων των προηγούμενων επικοινωνιών μεταξύ των μερών, προσχεδίων, συμφωνιών, αντιπροσωπεύσεων, εγγυήσεων, όρων και άλλων ενεργειών οποιασδήποτε φύσεως είτε προφορικώς είτε γραπτώς, μεταξύ των μερών. 7.5. H Συμφωνία καθορίζεται, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται στη βάση της εθνικής νομοθεσίας της Εσθονίας και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει εκ της Συμφωνίας και δεν καθίσταται εφικτό να διευθετηθεί μέσω διαπραγματεύσεων, αυτή θα επιλύεται οριστικώς από το Επαρχιακό Δικαστήριο Harju.

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.