Γενικοί όροι για τους οδηγούς (ισχύει από 01.01.2023)

ΟικάτωθιΓενικοίΌροι καθορίζουντιςνομικές παραμέτρουςτου πλαισίουσυμφωνίας μεταξύ εσάς (οι οποίοιστοεξής θα αναφέρεστεως ‘εσείς’ ή ‘οδηγοί’) και της Bolt προςχρήσητηςεφαρμογής οδηγών Bolt για παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς.

Αν επιθυμείτεσυμμετοχήστην παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς μέσωτηςεφαρμογής Bolt, θα πρέπει να συμφωνήσετεστουςΌρους και Προϋποθέσεις, όπωςορίζονται στο παρώνέγγραφο.

1.ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Bolt, (το οποίο αναφέρεται επίσηςως ‘εμείς’, ‘μας’ ή ‘εμείς’)πρόκειται για την Bolt Operations ΟU-ιδιωτικήεταιρεία περιορισμένηςευθύνης, η οποία ενσωματώθηκε και ενεγράφησύμφωνα μετιςσχετικέςνομοθεσίεςτηςΔημοκρατίας τηςΕσθονίας, με αριθμόεγγραφής 14532901, μεέδρα στην οδό Vana-Louna tn 15 Tαλίν, επαρχία Χαργιου, 10134, Δημοκρατία τηςΕσθονίας ή άλλων εταιρειών ή εταίρων του ομίλου Bolt, όπου οι Υπηρεσίες της Bolt δεν παρέχονται από την Bolt Operations OU. Ο κατάλογοςτωνεταιρειών και εταίρων τουομίλου Bolt είναι προσβάσιμος στονιστότοπο https://bolt.eu/cities/

1.2. Υπηρεσίες Bolt-Καθορίζονται ωςοι υπηρεσίες που παρέχεισεεσάς η Bolt, περιλαμβανομένης της παροχής και διαχείρισης τηςεφαρμογής Bolt, της πλατφόρμας Bolt, της πληρωμής εντός της εφαρμογή, της υποστήριξης πελατών τηςεταιρείας, της επικοινωνία μεταξύ εσάς και του Επιβάτη ή άλλες υπηρεσίεςυποστήριξης, όπως περιγράφονται σε αυτούςτουςΓενικούςΌρους και Προϋποθέσεις

1.3 Εφαρμογή Bolt -όπως καθορίζεται στουςσυγκεκριμένουςΓενικούςΌρους, αναφέρεται σεεφαρμογή smartphoneγια Οδηγούς και Επιβάτες που ζητούν και λαμβάνουν Υπηρεσίες Μεταφοράς.

1.4 Πλατφόρμα Bolt-η τεχνολογία πουσυνδέειτους ΕπιβάτεςμετουςΟδηγούς, καθοδηγώντας την αποτελεσματική μετακίνηση τουςεντός πόλεως.

1.5 ΕπιβάτηΕπιβάτηςΕπιβάτης-άτομο που αναζητεί Υπηρεσίες Μεταφοράς μέσωτηςΠλατφόρμας Bolt.

1.6. Οδηγός ή εσείς-τοάτομο που παρέχει Υπηρεσίεςμεταφοράς μέσωτηςΠλατφόρμας Bolt. Κάθεοδηγός θα είναι κάτοχοςενόςλογαριασμού οδηγού Bolt ώστε να έχειδυνατότητα χρήσηςτηςΕφαρμογής Bolt και Πλατφόρμας Bolt.

1.7 ΓενικοίΌροι-οιόροι και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρώνέγγραφο.

1.8. Συμφωνία-η παρούσα συμφωνία μεταξύ τουΟδηγού και της Bolt αναφορικάμετηχρήσητων Υπηρεσιών Bolt που αποτελούνται από: 1.8.1 τουςκάτωθιΓενικούςΌρους· 1.8.2. Ειδικοίόροι που καταγράφονται στην Bolt Εφαρμογή, όπωςγια παράδειγμα πληροφορίεςτιμολόγηση ή περιγραφή της υπηρεσίας· 1.8.3οι κατευθυντήριεςγραμμές για τουςΟδηγούς και· 1.8.4 άλλοιόροι που κατονομάζονται στην παρούσα συμφωνία και υπόκεινται σετροποποιήσεις κατάδιαστήματα, επιπρόσθετουςόρους και προϋποθέσεις ή έγγραφα στα οποία γίνεται αναφοράστην παρούσα συμφωνία ή δύναται να προκύψουνστομέλλον από συμφωνία Οδηγού και Bolt.

1.9. Άδεια- τοδικαίωμα χρήσηςτηςεφαρμογής Bolt και τηςσχετικήςιστοσελίδας, στη βάσητηςσυγκεκριμένηςΣυμφωνίας.

1.10 Ιστοσελίδα-η ιστοσελίδα της Bolt στο http://www.bolt.eu/ και www.boltapp.com και οποιεσδήποτε υποσελίδες, περιλαμβανομένης τηςδιαδικτυακής πύληςτωνοδηγών Bolt.

1.11 Κόμιστρο-τοτέλος που υποχρεούται κάθε ΕπιβάτηςΕπιβάτηΕπιβάτης να σας καταβάλειγια την παροχήτων ΥπηρεσιώνΜεταφοράς.

1.12-Τέλος Bolt-τοτέλος που υποχρεούται ο Οδηγός να πληρώσειστην Bolt για τοδικαίωμα χρήσηςτηςΠλατφόρμας Bolt.

1.13 Πληρωμήεντός της εφαρμογής-η χρήση πιστωτικών καρτών, πληρωμήμέσωκινητού ή οποιαδήποτε άλλημέθοδος πληρωμής (επιχειρηματική πληρωμή Bolt) από τον Επιβάτημέσωτηςεφαρμογής Bolt για ΥπηρεσίεςΜεταφοράς.

1.14 Λογαριασμός Οδηγού Bolt-πρόσβαση σεδιαδικτυακή πύλημε πληροφορίες και έγγραφα για τηχρήσητων Υπηρεσιών Bolt κατάτηδιάρκεια της παροχής ΥπηρεσιώνΜεταφοράς, περιλαμβανομένων και λογιστικώνεγγράφων. Ο οδηγός αποκτά πρόσβαση στοδικότουλογαριασμό ΟδηγούBolt στο http://partners.bolt.eu, αναγράφοντας όνομα χρήση και κωδικό πρόσβασης.

1.15 ΥπηρεσίεςΜεταφοράς-η υπηρεσία που παρέχει ο Οδηγόςστον ΕπιβάτηΕπιβάτητου οποίουέχει αποδεχθείτο αίτημα μέσωτης Bolt Εφαρμογή.

2. H ΣΥΜΦΩΝΙΑ

2.1 Πριν από τηχρήσητων Υπηρεσιών Bolt, θα πρέπει να εγγραφείτε στοσύστημα, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίεςστηνσχετική αίτηση και μεταφόρτωση όλωντων αναγκαίων εγγράφων που θα σας ζητήσουμεστηνιστοσελίδα τηςεφαρμογής. Μπορείτε να εγγραφείτε είτεωςφυσικό ή ωςνομικό πρόσωπο. Μετηνολοκλήρωσητης αίτησηςέγγραφής, η εταιρεία θα σας ανοίξει προσωπικό λογαριασμό, προσβάσιμο μέσωτουονόματος χρήστη και τουκωδικού πουέχετε επιλέξει. Πιέζοντας το ‘Signup’, στοκάτωμέροςτης αίτησηςεγγραφής, αντιπροσωπεύετε και εγγυάστεότι:

2.1.1. με βάσητησχετικήνομοθεσία, έχετετοδικαίωμα επίτευξηςσυμφωνίας μαζί μας προςχρήσητηςΠλατφόρμας Bolt για παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς. Έχετεμελετήσει επισταμένα, κατανοείτε πλήρως και συμφωνείτεότιδεσμεύεστε από τους παρόντεςΓενικούςΌρους, περιλαμβανομένων όλωντων υποχρεώσεων που προκύπτουν και καταγράφονται στο παρώνέγγραφο τηςΣυμφωνίας. Όλεςοι πληροφορίες πουέχετε καταχωρήσειστον Λογαριασμό Οδηγού Bolt είναι ακριβείς, σωστές και ολοκληρωμένες και θα παραμείνουν ακριβείς, ενώ τα προσωπικά σας στοιχεία θα ενημερώνονται αναλόγωςστο προσωπικό σας προφίλ. Δεν θα εξουσιοδοτήσετεάλλα άτομα να κάνουνχρήσητουλογαριασμού Οδηγού σας στην Bolt, ούτε θα τονμεταφέρετε ή εκχωρήσετεσε οποιοδήποτε άτομο. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Bolt για μη-εγκεγκριμένες ή έκνομεςενέργειες, ή θα προχωρήσετεσε οποιαδήποτε πράξη που θα επηρεάσει ή θα καταστεί επιζήμια για τηνομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών Bolt. Καθόλητηδιάρκεια τηςσυμμετοχής σας στο Bolt, θα πρέπει να συμμορφώνεστε πλήρωςμετιςσχετικέςνομοθεσίες και κανονισμούςοι οποίοιυφίστανται στοκράτοςστο οποίο παρέχετε Υπηρεσίες Μεταφοράς, περιλαμβανομένων (αλλάόχι αποκλειστικά) νομοθεσιών πουρυθμίζουντην παροχή υπηρεσιώνμεταφοράς επιβατών.

2.2 Yποχρεούστε να παρέχετε τα τραπεζικά σας στοιχεία κατάτησυμπλήρωση τουεντύπου πληρωμήςμετηνεγγραφή σας. Ανείστενομικό πρόσωπο, θα πρέπει να εισάγετετον αριθμόλογαριασμού τηςεταιρείας σας. Εμείς θα μεταφέρουμε τα κόμιστρα που πληρώθηκαν μέσωτηςεφαρμογής στονλογαριασμό που καταχωρήσατε. Δενφέρουμενομικήευθύνηγια οποιαδήποτε λάθηστιςτραπεζικές συναλλαγές, αν έχετεδώσει ανακριβή στοιχεία λογαριασμού.

2.3. Mετην υποβολήτης αίτησηςεγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικόμήνυμα με επιπρόσθετες προϋποθέσεις, επί των οποίων θα πρέπει να συμφωνήσετε, ώστε να προχωρήσετεστηνχρήσητων Υπηρεσιών Bolt. Οι προϋποθέσεις αυτέςενδέχεται να περιλαμβάνουν καταχώρηση ποινικούμητρώου, ισχύουσας άδειας οδήγησης, εγκεκριμένημηχανική κατάσταση τουοχήματος, ολοκλήρωσηεκπαιδευτικού προγράμματος, κατοχήκινητούσυστήματος πλοήγησης-GPS- και άλλεςσχετικές προϋποθέσεις όπως καταγράφονται στοσχετικόηλεκτρονικόμήνυμα που θα σας αποσταλεί. Μη-συμμόρφωσημετουςσυγκεκριμένουςόρους και προϋποθέσεις ενδεχομένως να οδηγήσεισελύσητηςΣυμφωνίας και τερματισμό τουδικαιώματος χρήσηςτων Υπηρεσιών Bolt.

2.4 Συμφωνείτεότισε καθορισμένες πόλεις ή κράτη, η Bolt Operations OÜ ενδεχομένως να αναθέτειτιςσυμβατικές της υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τουςΟρους και Προϋποθέσεις τηςΣυμφωνίας, σεεταιρείες τουΟμίλου Bolt και συνεργάτες. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανάθεσητωνδικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούντην αξιολόγησηεγγράφωνσχετικώνμε αιτήσειςεγγραφής, εκπαιδεύσεις, συλλογήτωντελών που πληρώνονται μέσω Bolt Εφαρμογή, προώθησητουκομίστρουσε σας, διαχείριση πληρωμώνμέσωτηςεφαρμογής, αδειοδότησητηςεφαρμογής Bolt κλπ. Στοιχεία τωντοπικών θυγατρικών και αντιπροσώπων είναι προσβάσιμα στονσύνδεσμο http://partners.bolt.eu.

2.5 Εγγραφή λογαριασμού ωςνομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία). Θεωρείστεωςνομικό πρόσωπο, αν ο παραλήπτης της πληρωμήςέχει καταγραφεί ωςνομικό πρόσωπο στα στοιχεία κατάθεσηςτης πληρωμής (όπως καταγράφονται στοΛογαριασμό Οδηγών Bolt). Σε αυτήτην περίπτωση το αναγραφέν νομικό πρόσωπο θεωρείται ο παροχέας των ΥπηρεσιώνΜεταφοράς και συμβαλλόμενο μέροςστους παρόντεςΓενικούςΌρους και οποιαδήποτε επιπρόσθετα έγγραφα τηςσχετικήςΣυμφωνίας ή μελλοντικέςδιευθετήσεις. Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, μόνοτοσυγκεκριμένοφυσικό πρόσωπο όπως καταγράφεται στην υπηρεσία εγγραφής είναι αντικειμενικά ο υπεύθυνος παροχέας των ΥπηρεσιώνΜεταφοράς. Αυτότοφυσικό πρόσωπο δύναται να χρησιμοποιήσει τολογαριασμό τουΟδηγούμόνο αν αυτός/αυτήέχει αναγνώσει και συμφωνήσεισεδέσμευσητουσε αυτούςτουςΓενικούςΌρους και τα όποια επιπρόσθετα έγγραφα που αποτελούνμέροςτηςΣυμφωνίας. Τονομικό πρόσωπο που αναγράφεται στα στοιχεία πληρωμής και τοφυσικό πρόσωπο που παρέχειτις ΥπηρεσίεςΜεταφοράς σεενιαίο λογαριασμό Bolt, παραμένεικοινά και καθ’ολοκληρίαν υπεύθυνογια οποιαδήποτε παραβίασητηςσυμφωνίας στην οποία έχεισυμβληθεί ο οδηγός.

2.6 Eγγραφή τουΛογαριασμού Oδηγών Bolt ωςγραφείο (στόλος ταξί) μεταφοράς επιβατών. Μετηνολοκλήρωσηχωριστήςσυμφωνίας, ένα γραφείο μεταφοράς μπορεί να ανοίξειμετησειράτουλογαριασμούς στους υπαλλήλουςτου ή/και τους παροχείςμεταφοράς. Σετέτοια περίπτωση, τογραφείο μεταφοράς υποχρεούται να διασφαλίσει ότιοι υπάλληλοιτου ή/και οι παροχείς υπηρεσιώνσυμμορφώνονται σεόσα απαιτούνται από τουςΓενικούςΌρους και οποιαδήποτε άλλημελλοντικήΣυμφωνία και συμφωνεί να ενεργείστη βάσητων προϋποθέσεων και υποχρεώσεων που καθορίζονται και από τις οποίεςδεσμεύεται. Τογραφείο μεταφορών και οι υπάλληλοιτου ή/και παροχείς υπηρεσιών θα παραμείνουνκοινά και καθ’ολοκληρίαν υπεύθυνοιγια οποιαδήποτε παραβίασητηςσυμφωνίας στην οποία έχουνσυμβληθεί υπάλληλοι ή/και παροχείς υπηρεσιών.

3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BOLT ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΔΗΓΩΝ

3.1 Άδεια χρήσηςτηςΕφαρμογής Bolt και τουΛογαριασμού Οδηγών Bolt. Δια του παρόντοςεγγράφου, που υπόκειται στις πρόνοιεςτηςΣυμφωνίας, σας παραχωρούμεμη-αποκλειστική, χωρίςδικαίωμα υπεκχώρησης και μη-μεταβιβάσιμη Άδεια χρήσηςτηςΕφαρμογής Bolt και της αντίστοιχηςΙστοσελίδας, στη βάσητων προνοιών που αναφέρονται εφεξής. Ανεξαρτήτως των πιο πάνω και σε περίπτωση επίτευξηςχωριστήςσυμφωνίας, οιεταιρείες γραφεία ταξί θα έχουντοδικαίωμα υπεκχώρησηςτηςΕφαρμογής Bolt για οδηγούςτουγραφείου.

3.2 ΚατάτηχρήσητηςΕφαρμογής Bolt η/και τηςΙστοσελίδας, απαγορεύονται τα εξής: Η αποσυμπίληση, ανάστροφημηχανική, ή οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια εξασφάλισης του πηγαίου κώδικα τηςεφαρμογής Bolt, τουδιαδικτυακού Λογαριασμού Οδηγών η οποιοδήποτε άλλολογισμικότης Bolt. Tροποποίηση τηςΕφαρμογής Bolt ή τουλογαριασμού Οδηγών με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, ή χρήσητροποποιημένων εκδοχώντηςΕφαρμογής Bolt η τουλογαριασμού Οδηγών. Μετάδοση αρχείωνμειούς, διάδοσημολυσμένων αρχείων, ή οιονδήποτε αλλοιωμένων αρχείων, παρόμοιωνμετηνΕφαρμογή Bolt ή προγράμματα, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν βλάβες ή να αποβούν επιζήμια στηλειτουργία της Πλατφόρμας Bolt. Προσπάθεια μη-εγκεκριμένης πρόσβασης στηνΕφαρμογή Bolt, τονΛογαριασμό Οδηγών Bolt ή οποιεσδήποτε άλλες Υπηρεσίες Bolt.

3.3 Η Άδεια που παραχωρείται εφεξής ανακαλείται αυτόματα και ταυτόχρονα μετοντερματισμό τηςΣυμφωνίας. Ακολούθως θα πρέπει να τερματίσετε αμέσωςτηχρήσητηςεφαρμογής Bolt και τουΛογαριασμού Οδηγών Bolt,και έχουμε το δικαίωμαφραγής και διαγραφής τουλογαριασμού σας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

3.4 Xρήσηετικέτας και επιγραφών Bolt. Επιπρόσθετα, ενδεχομένως να σας δώσουμεετικέτες, αυτοκόλλητα ή άλλες επιγραφές που αναφέρονται στην Bolt ή αποτελούν οπτικήένδειξηότιχρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα Bolt. Σας παραχωρούμεμη-αποκλειστική, χωρίςδικαίωμα υπεκχώρησης και μη-μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης αυτώντων επιγραφών, αποκλειστικά προςσκοπούς ενημέρωσηςγια την παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς μέσωτης Πλατφόρμας Bolt. Μετοντερματισμό τηςΣυμφωνίας υποχρεούστε να αφαιρέσετε αμέσως και να καταστρέψετε οποιεσδήποτε ετικέτες ή επιγραφές που αναφέρονται στην επωνυμία Bolt.

3.5. Τα πνευματικά δικαιώματα και τοεμπορικό σήμα πουσυνδέεται μετηνBolt, περιλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα (sourcecode), της βάσηςδεδομένων, τωνλογότυπων και τωνγραφικών σχεδιασμών και οπτικούυλικού, αποτελούνιδιοκτησία της Bolt και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, τοεμπορικό σήμα καθώς η/και νομοθεσίες περίεμπορικών μυστικών καθώς και πρόνοιεςδιεθνώνσυνθηκών. Η χρήσητης Πλατφόρμας Bolt, τηςΙστοσελίδας ή οιονδήποτε άλλων υπηρεσιών Bolt δενσυνεπάγεται και απόκτησηδικαιωμάτων, η κυριότητα σε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία τηςεταιρείας.

4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

4.1. Οι υποχρεώσειςτουΟδηγού. Διάτου παρόντος, εγγυάστετην παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς με βάσητους Γενικούς Όρους, τηΣυμφωνία στην οποία έχετεσυμβληθεί, καθώς και σχετικέςνομοθεσίες και κανονισμούς, ισχύοντεςστοκράτος επί του οποίου παρέχετετιςσυγκεκριμένες ΥπηρεσίεςΜεταφοράς. Παρακαλώσημείωσεότιείστενομικά υπεύθυνοςγια οποιαδήποτε παραβίασητοπικών ή διεθνώννομοθεσιών και κανονισμών, πουενδέχεται να ανακύπτουν από την παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς.

4.2 Υποχρεούστε, μεταξύ άλλων, να κατέχετεόλες τα σχετικάδιπλώματα (περιλαμβανομένης ισχύουσας άδειας οδηγού), άδεια άσκησης επαγγέλματος, ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια αστικήςευθύνης (εκεί και όπουισχύει), άδειεςκυκλοφορίας, πιστοποιήσεις και άλλα σχετικάέγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα για την περιφέρεια μεδικαιοδοσία στην περιοχή όπου παρέχετε ΥπηρεσίεςΜεταφοράς. Υποχρεούστε να διατηρείτε σεισχύόλα τα έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω. H Bolt διατηρεί ανά πάσα στιγμήτοδικαίωμα να σας ζητήσει αποδείξεις, υποβολή προς επιβεβαίωση και επανεξέταση όλωντων αναγκαίων διπλωμάτων, αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών από την αρμόδια αρχή, εγγραφές, άλλες πιστοποιήσεις, καθώς και τις ανανεώσειςτους.

4.3. Θα πρέπει να παρέχετε ΥπηρεσίεςΜεταφοράς μετονύψιστο επαγγελματισμό και σύμφωνα μετονκώδικα δεοντολογίας πουσχετίζεται μετονσυγκεκριμένο επαγγελματικό τομέα και να καταβάλλετεκάθε προσπάθεια εξυπηρέτησης των αναγκώντου ΕπιβάτηΕπιβάτη προςτον καλύτεροτουσυμφέρον. Μεταξύ άλλων, υποχρεούστε, 1) να επιλέγετετηφθηνότερηδυνατή διαδρομή για τον ΕπιβάτηΕπιβάτη, εκτός και αν σας ζητήσεισυγκεκριμένα μια άλλη πορεία, 2) απαγορεύονται μη-εγκεκριμένεςενδιάμεσεςστάσεις, 3) απαγορεύεται η είσοδοςστο ταξί οποιουδήποτε πέραν του ΕπιβάτηΕπιβάτη και όσωντονσυνοδεύουνωςσυνεπιβάτες και 4) θα πρέπει να συμμορφώνεστεστουςσχετικούς κανόνεςοδικήςκυκλοφορίας, για παράδειγμα, δεν πρέπει να ενεργείται κατάτρόπο που να παρεμποδίζει τηνοδήγηση ή τηνοδικήκυκλοφορία, όπωςγια παράδειγμα χρήσηκινητούενώτοόχημα βρίσκεται ενκινήσει.

4.4 Έχετετο αποκλειστικόδικαίωμα να αποφασίσετε τηχρονικήστιγμή παροχήςτων ΥπηρεσιώνΜεταφοράς. Έχετε επίσηςτηδυνατότητα ή την επιλογή να αποδεχθείτε, να απορρίψετε ή να αγνοήσετε παραγγελίες πελατών. Τα αιτήματα για Υπηρεσίες Μεταφοράς πραγματοποιούνται από τους Επιβάτες4.5 Πιθανά έξοδα κατάτηδιάρκεια παροχήςτων ΥπηρεσιώνΜεταφοράς. Υποχρεούστε να παρέχετε και να συντηρείτετονεξοπλισμό, καθώς και όλα τα αναγκαία μέσα, μεδικά σας έξοδα, περιλαμβανομένων τουοχήματος, τηςέξυπνης συσκευής (smartdevice), τοσχεδιασμό δεδομένωνστοκινητόκλπ. Υποχρεούστε να πληρώνετεόλα τα πιθανά έξοδα κατάτηδιάρκεια της παροχής ΥπηρεσιώνΜεταφοράς, περιλαμβανομένων, χωρίςόμως να περιορίζονται, στη βενζίνη, τα έξοδα τουσχεδιασμού δεδομένωνστοκινητό, την απόσβεση τουοχήματος, την ασφάλεια,, οποιαδήποτε εταιρικούς φόρους, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. Παρακαλώλάβετε υπόψηότι η χρήσητηςΕφαρμογής Bolt στοκινητό σας συνεπάγεται ανάλωσημεγάλουόγκουδεδομένωνστοκινητό σας. Ωςεκτούτου, εισηγούμαστε να εγγραφείτε σεσχέδιοδεδομένωνμε απεριόριστη ή πολύυψηλήχωρητικότητα.

4.6 Κόμιστρα. Έχετετοδικαίωμα να χρεώσετεΚόμιστρομετάτην αποδοχήτηςκάθε παραγγελίας ΕπιβάτημέσωτηςΠλατφόρμας Bolt και αφούσυμπληρώσετε την Υπηρεσία Μεταφοράς όπως σας έχειζητηθεί (π.χ. Κόμιστρο). ToΚόμιστρο υπολογίζεται στη βάση πλαφόν, την απόσταση τηςδιαδρομής με βάσητοσύστημα πλοήγησης (GPS) και τηδιάρκεια της. Ανείστε αδειοδοτημένος παροχέας υπηρεσιών ταξί, τοκόμιστρο καθορίζεται από το ταξίμετρο, αν σας υποχρεωμένος βάσεινομοθεσίας. Σε αυτήτην περίπτωση θα πρέπει να ρυθμίσετετοκόμιστρο που προτείνεται από τηνΕφαρμογή Bolt ώστε να ευθυγραμμιστεί μετην πραγματική χρέωση. Παρακαλώλάβετε υπόψηότιτο προεπιλεγμένο κόμιστρο (πλαφόν) είναι το προταθέν κόμιστρο όπως αναγράφεται στηνΠλατφόρμα Bolt. To προεπιλεγμένο κόμιστροενδεχομένως να έχειδιακυμάνσεις, αναλόγωςτωνδεδομένων που θα διαμορφώνονται στηντοπική αγορά. Έχετετηδυνατότητα διαπραγμάτευσης ενός χαμηλότερουκόμιστρου από το προεπιλεγμένο, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην Bolt, υπογραμμένο ψηφιακά ή διάχειρός. Επιπρόσθετα, έχετε επίσηςτοδικαίωμα να χρεώσετετον Επιβάτη χαμηλότεροκόμιστρο από το προταθέν της Bolt ή αυτότου ταξίμετρου (σημειώστεόμωςότι η χαμηλότερηχρέωση προςτον Επιβάτηδενσυνεπάγεται και τηνμείωσητουτέλους προςτην Bolt για παροχήτης υπηρεσίας).

4.7 Προσυμφωνηθένκόμιστρο. Σας δίνουμετηδυνατότητα να προσφέρετεστον Επιβάτη επιλογήδιαδρομής που επιτρέπει προσυμφωνηθένκόμιστρογια συγκεκριμένη Υπηρεσία Μεταφοράς. ΤοΠροσυμφωνηθένΚόμιστρο επικοινωνείται μέσωτηςΕφαρμογής Bolt στον επιβάτη πριν από το αίτημα τηςμεταφοράς και σε σας όταν η διαδρομή γίνει αποδεκτή, ή στοτέλοςτηςδιαδρομής. Τοκόμιστρο θα επανέλθειστη βάσητης παραγράφου 4.6 αντίτου προσυμφωνηθέντος αν ο επιβάτηςδιαφοροποιήσει τον προορισμό κατάτηδιάρκεια τηςδιαδρομής. Και αυτόγιατί σετέτοια περίπτωση, η διαδρομή θα διαρκέσει περισσότερο, λόγωτροχαίας κίνησης ή όταν άλλοι παράγοντες ή απρόσμενεςσυνθήκες επηρεάσουν τα βασικά χαρακτηριστικάτηςδιαδρομής (για παράδειγμα σε περίπτωση διαδρομής όπουισχύουνδιόδια).

4.8 Ανεντοπίσετε οποιοδήποτε λάθοςστον υπολογισμότουκόμιστρου και επιθυμείτε να προβείτε σεδιορθώσεις, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα στοτμήμα ‘Αναπροσαρμογή Κόμιστρου’ τηςΕφαρμογής Bolt. Aνδεν υποβάλετετο αίτημα κατά αυτότοντρόπο, τότε η Bolt δεν θα προχωρήσεισε αναπροσαρμογή τουκόμιστρου ή να σας καταβάλειτο αντίτιμοτουλάθουςστον υπολογισμό.

4.9. Η Bolt διατηρεί τοδικαίωμα να προσαρμόσει αναλόγωςτοκόμιστρο οποιασδήποτε συγκεκριμένηςολοκληρωμένηςδιαδρομής, αν διαπιστώσουμε παραβίασητων κανονισμών (όπως αν ακολουθήσετεμεγαλύτερη από την προβλεπόμενη διαδρομή για να αυξηθείτοκόμιστρο ή δενσταματήσετε τονμετρητήκόμιστρουτηςΕφαρμογής Bolt μετάτηνολοκλήρωσητης Υπηρεσίας Μεταφοράς), ή σε περίπτωση εντοπισμού τεχνικούλάθους που επηρεάζειτοτελικόκόμιστρο. Η Bolt διατηρεί επίσηςτοδικαίωμα μείωσης ή ακύρωσηςτουκόμιστρου, σε περίπτωση εύλογης αιτίας η οποία να υποδηλώνει απάτη ή υποβολήσχετικού παραπόνου από Επιβάτη πουδεικνύει παραβίασητων κανονισμών. Η Bolt θα ασκήσειτέτοιοδικαίωμα μόνο κατάσυνετό, λογικό και αιτιολογημένοτρόπο.

4.10. Ο Επιβάτηςέχειτηδυνατότητα να πληρώσειτοκόμιστρο ΥπηρεσιώνΜεταφοράς απευθείας σε σας ή μέσωτηνεφαρμογή πληρωμής όπως περιγράφεται στοτμήμα έξιτων παρόντωνΓενικώνΌρων. Σε περίπτωση απευθείας πληρωμής, έχετετηνευθύνη, οφείλετε να εισπράξετε τοΚόμιστρο. Αν ο Επιβάτηςδεν μπορεί ή αρνηθεί να πληρώσει, η Bolt θα αποστείλειεκμέρους σας, έγγραφο χρέουςστον Επιβάτη. Μια τέτοια εξουσία παρέχεται στην Bolt ωςδια πληρωμής αντιπροσώπου και δενσυνεπάγεται ότι υπάρχειδέσμευσηεκμέρουςτης να παράσχει αποζημίωση για το Κόμιστρο που δεν πληρώθηκς από τον Επιβάτη. Ανοι επιβάτεςδενσυμφωνήσουν να πληρώσουντοκόμιστρογια την παροχή Υπηρεσίας Μεταφοράς, τοκόμιστρο θα πρέπει να πληρωθεί από τον επιβάτη πουέχειζητήσειτην παροχήτης υπηρεσίας. Αν ο επιβάτης αιτιολογημένα αρνείται να πληρώσειτοκόμιστρογιατί οι πληροφορίες που παρείχατε στηνΕφαρμογή Bolt είναι λανθασμένες, τότε η Bolt δεν θα σας αποζημιώσειγια οποιαδήποτε έξοδα.

4.11 Αποδείξεις. Μετά από την επιτυχήμεταφορά κάθε πελάτη στον προορισμότου, η Bolt θα εκδίδει και αποστέλλει απόδειξηστον Επιβάτη, η οποία θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: τοεμπορικό όνομα τηςεταιρείας, τονχώρο παροχήςτων υπηρεσιών, τοονοματεπώνυμο τουΟδηγού, φωτογραφία του, τον αριθμόάδειας (αν ισχύει) τον αριθμόέγγραφής τουοχήματος, τηνημερομηνία, τηνώρα και την αρχή και τοτέλοςτηςδιαδρομής, τηδιάρκεια και την απόσταση, το πληρωτέονκόμιστρο και τοκόμιστρο που πληρώθηκεγια την παροχήτων ΥπηρεσιώνΜεταφοράς. Η απόδειξηγια κάθε παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς είναι προσβάσιμο σε σας μέσωτουΛογαριασμού Οδηγού Bolt.

4.12 Τέλος ακύρωσης και χρόνου αναμονής. Ο Επιβάτηςδιατηρεί τοδικαίωμα ακύρωσης αιτήματος παροχής ΥπηρεσιώνΜεταφοράς, το οποίο ο εκάστοτεοδηγός αποδέχεται μέσωτηςΕφαρμογής Bolt. Σε αυτήτην περίπτωση, ο Οδηγόςδικαιούται τοΚόμιστρο ακύρωσης ΥπηρεσιώνΜεταφορών (ΤέλοςΑκύρωσης) σε περίπτωση ακύρωσης αποδεκτού αιτήματος για παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράςμετά από συγκεκριμένοχρονικόδιάστημα το οποίο καθορίζεται από τηνΕφαρμογή Bolt.

4.13 Σε περίπτωση κατάτην οποία Επιβάτης ή συνεπιβάτες του προκαλέσουν εξ αμελείας ζημιάστοόχημα σας ή την ταπετσαρία του, κατάτηδιάρκεια παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς(περιλαμβανομένης τηςδημιουργίας λεκέδων ή κηλίδων καθώς και δυσοσμίας), έχετετοδικαίωμα να ζητήσετε από τον Επιβάτητην καταβολή προστίμου 50 ευρώ και να διεκδικήσετε επιπλέον αποζημίωσηγια οποιεσδήποτε ζημιές, οι οποίεςξεπερνούν το ποσότου προστίμου. Αν ο ΕπιβάτηΕπιβάτης αρνηθεί να πληρώσειτο πρόστιμο ή/και οποιαδήποτε αποζημίωσηγια αποκατάσταση τωνυλικώνζημιών, θα πρέπει να μας ενημερώσετε και θα επιχειρήσουμεεμείς να εισπράξουμε το πρόστιμο η/και οποιεσδήποτε σχετικέςζημιές από τον Επιβάτη. Σημειώστεωστόσοότιδενφέρουμε οποιαδήποτε νομικήευθύνηγια άμεσες ή έμμεσεςζημιές πουδύναται να προκληθούν από Επιβάτεςσεσχέσημετην καθαριότητα και την κατάσταση τουοχήματος.

4.14 Φορολογικές υποχρεώσεις. Διάτου παρόντος αναγνωρίζετεότι υποχρεούστεσε πλήρησυμμόρφωσημεόλεςτιςφορολογικές υποχρεώσειςοι οποίες σας αναλογούνσύμφωνα μετιςσχετικέςνομοθεσίες παροχής ΥπηρεσιώνΜεταφοράς, περιλαμβανομένων, 1)πληρωμήφόρουεισοδήματος, κοινωνικών ασφαλίσεων ή οποιαδήποτε συναφή φορολογία και 2) εκπλήρωση όλωντων υποχρεώσεωνφορολογικήςεγγραφής, καθώς και υπολογισμό και πληρωμήόλωντωνφορολογικώνευθυνών που απορρέουν από την παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς, όπως προβλέπονται στηνισχύουσα εθνικήνομοθεσία. Σε περίπτωση αιτήματος τουΤμήματος Φορολογίας ή οποιαδήποτε αρχή φορολογίαςγια παροχή πληροφοριών αναφορικάμετις δραστηριότητές σας, έχουμετηδυνατότητα να παράσχουμεστοτμήμα ή την αρχή φορολογίαςφορολογικάστοιχεία στο πλαίσιο και στο βαθμό που αναφέρεται στις έγκυρες νομικές πράξεις. Η Bolt δικαιούται συγκεκριμένα να κοινοποιεί στις αρμόδιες φορολογικές αρχές κάθε πληροφορία που απαιτείται βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά καταβάλλεται ή πιστώνεται στον Οδηγό σε σχέση με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω της Πλατφόρμας Bolt. Όπου δεν παρέχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία που αναφέρεται παραπάνω, η Bolt δικαιούται (i) να τερματίσει τον λογαριασμό σας, (ii) να σας αποτρέψει από την επανεγγραφή στην Πλατφόρμα Bolt και (ii) να παρακρατήσει την πληρωμή των Τελών σε εσάς εφόσον δεν παρέχετε τις πληροφορίες που ζητήσατε.Επιπρόσθετα, υποχρεούστεσεσυμμόρφωσημεόλεςτιςισχύουσεςφορολογικέςδιατάξεις που αφορούντην παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς. Δια της παρούσης, συμφωνείτεσε καταβολήστην Bolt, εθνικώντελών, διεκδικήσεων, πληρωμών, προστίμων ή άλλωνφορολογικών υποχρεώσεων, που θα προκύψουν από υποχρεώσειςσχετικές προςτιςισχύουσεςφορολογικέςδιατάξεις και τις οποίεςδεν θα έχετεφροντίσει να διευθετήσετε (περιλαμβανομένης της πληρωμήςτουφόρουεισοδήματος και κοινωνικής πρόνοιας).

4.15 Εξουσιοδότησηέκδοσηςτιμολογίων. H Βoltδιατηρεί τοδικαίωμα έκδοσηςτιμολογίουεκμέρους σας προςτον Επιβάτηγια αποζημίωσηόλωντων πιθανών εξόδων, όπωςκόμιστρα, παραπεμπτικά τέλη, πρόστιμα που προκύπτουν εκτηςσυμβάσεως σας ή οποιαδήποτε άλλα τέλη σας οφείλει η Bolt. Θα έχετεάμεση πρόσβαση στοεκδοθέντιμολόγιομέσωτουΛογαριασμού Οδηγού Bolt.

5. ΤΕΛΗ BOLT

5.1 Η χρήσητηςΕφαρμογής Bolt συνεπάγεται την πληρωμήσυγκεκριμένουτέλους (ΤοΤέλος Bolt) και καθορίζεται στη βάσητουκομίστρουέκαστης Υπηρεσίας Μεταφοράς την οποία έχετεολοκληρώσει. Το ποσότουτέλους Bolt πουυποχρεούστε να καταβάλετε σας αποστέλλεται είτεμέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή τηςΕφαρμογής Bolt, τουΛογαριασμού Οδηγών Bolt και άλλουςσυναφείς τρόπους. Θα πρέπει να γνωρίζετεότιτοσυγκεκριμένοτέλος θα διαφοροποιείται κατά καιρούς και θα σας ενημερώνουμεεγκαίρως.

5.2 Θα πρέπει να καταβάλλετετοσυγκεκριμένοΤέλος Bolt και άλλεςσυνδρομές προςτην Bolt για τον προηγούμενομήνα, τουλάχιστονμέχριτις 15 του επόμενου. Τυχόν καθυστέρησητης υποχρέωσης σας συνεπάγεται πρόστιμοεκπρόθεσμης πληρωμής που υπολογίζεται σε ποσό ανάλογοτου 0,04% (μηδένκόμμα μηδέντέσσερα τοιςεκατό) επί τουσυγκεκριμένου απλήρωτουτέλους καθημερινά. Υποχρεούστε να καταβάλετεόλα τα σχετικά προςτηνσυλλογήοφειλώνέξοδα μας

6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BOLT

6.1 Παρέχουμετηδυνατότητα στους Επιβάτες να πληρώσουνγια ΥπηρεσίεςΜεταφοράς μέσω πιστωτικήςκάρτας, εταιρικού λογαριασμού, ή άλλωνμεθόδων (Bolt Βusiness) απευθείας στην Εφαρμογή Bolt (δηλ. Πληρωμή εντός της εφαρμογής). Δια του παρόντοςεγγράφου, μας εξουσιοδοτείτε να ενεργούμεως ο περιορισμένηςευθύνηςεμπορικός σας αντιπρόσωπος, αποκλειστικάγια σκοπούς συλλογής, εκμέρους σας, των Τελών σχετικώνφορολογιών, ή άλλωνχρεώσεων που πληρώνονται από την Πληρωμή του Επιβάτη εντός της εφαρμογήςΟποιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής από τον Επιβάτημέσωτης Πληρωμής εντός τηςεφαρμογής θα θεωρείται ολοκληρωμένηαπό τη στιγμή που έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή..

6.2 Δενέχετετηδυνατότητα να αρνηθείτε πληρωμή από τον Επιβάτημέσωτης Πληρωμής εντός της εφαρμογής ή να τον επηρεάσετε να μηνκάνειχρήσητουσυγκεκριμένουτρόπου πληρωμής. Αν αρνηθείτε Πληρωμή εντός της εφαρμογής επαρκή αιτιολόγηση, διατηρούμε τοδικαίωμα να σας επιβάλουμε πρόστιμο 15 ευρώ, βάσειτουσυμβολαίου σας για κάθεάρνηση η/και να μπλοκάρουμετοδικαίωμα χρήσηςτηςΕφαρμογής Bolt σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης.

6.3 Η Bolt διατηρεί τοδικαίωμα διανομής κωδικού προώθησηςστους πελάτες κατάτηδικήτηςδιακριτική ευχέρεια ή με προγραμματισμό. Υποχρεούστε να αποδεχθείτετηχρήσηκωδικού προώθησηςμόνοόταν ο επιβάτηςκάνειχρήσητουκωδικούεφαρμογής για τηνεφαρμογή μέσω πιστωτικήςκάρτας. Οικωδικοί αυτοίδεν μπορούν να εφαρμοστούν σε περίπτωση διαδρομής πληρωτέας μεμετρητά. Ανδιαπιστώσουμε δολιότητα και παράνομη πράξη από κάποιο οδηγό κατά παράβαση τωνσχετικώνΌρων και Προϋποθέσεων μας, ο κωδικός θα ακυρωθεί και το ποσό πουεκκρεμείδεν θα επιστραφεί από τηνΒoltστονΟδηγό.

6.4 Δεν υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμετοΚόμιστρο πουοφείλει ο Επιβάτηςσεπερίπτωση αποτυχίας ή μη-ολοκλήρωσηςτηςσυναλλαγής μέσωτηςεφαρμογής, λόγω ακύρωσηςτης πιστωτικήςκάρτας ή πληρωμήςμέσωκινητούτου Επιβάτηγια λόγους πουδεν αποδίδονται σε μας. Σεμια τέτοια περίπτωση θα σας βοηθήσουμε να ζητήσετετοκόμιστρο και θα το καταθέσουμεστολογαριασμό σας μόλιςτο καταβάλει ο Επιβάτης.

6.5 Πριν από την παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς, θα πρέπει να επιβεβαιώσετεότι η υπηρεσία προσφέρεται κανονικάστονσωστό Επιβάτη ή ο ίδιος/ίδια έχει επιβεβαιώσειότι ο επιβάτηςέχειεξουσιοδότησηγια τηδιαδρομή με πληρωμή από τολογαριασμό του και επιτρέπει και σεάλλους επιβάτες. Ανκάνετελάθοςστην αναγνώρισητου Επιβάτη και η εφαρμογή πληρωμήςχρεωθείσεάτομοτο οποίοδενέχειεγκρίνειτιςσυγκεκριμένες ΥπηρεσίεςΜεταφοράς για άλλους επιβάτες ή δενέχειδικαίωμα στην παροχήτους, τότε θα επιστρέψουμε τα χρήματα στον Επιβάτηγια τοκόμιστρο πουχρεώθηκε. Σε αυτήτην περίπτωση δενδικαιούστε Κόμιστρο από μας. Επιπρόσθετα, για κάθε λανθασμένη πληρωμή ή χρέωσημέσωτης Πληρωμής εντός της εφαρμογής, η Bolt δύναται να σας επιβάλεισυμβατικό πρόστιμομέχρι και 10 ευρώ.

6.6 Παρακαλώσημειώστεότι θα συγκρίνουμε τα κόμιστρα που πληρώνονται μέσωτης Πληρωμής εντός της εφαρμογής αυτά που υποχρεούστε να μας καταβάλετε (π.χ. τα Τέλη Bolt και συμβατικά πρόστιμα). Διατηρούμε τοδικαίωμα να εκπληρώσουμε οποιεσδήποτε νομικέςευθύνεςσε οποιαδήποτε εταιρεία τουσυγκροτήματος Bolt, στην οποία περίπτωση, αποκτούμετοδικαίωμα να υποβάλουμεδιεκδικήσεις από σας. Ενδεχομένως να αντισταθμίσουμε οποιεσδήποτε από τιςοικονομικές σας ευθύνεςμε αυτές πουδιατηρείται εναντίον μας.

6.7 Ανδεν μπορούμε να σας πληρώσουμετην αμοιβή γιατί δενέχετε καταγράψει τα στοιχεία τουλογαριασμού σας στονΛογαριασμό Οδηγών Bolt, ή αν έχουν καταγράφει ανακριβώς, τότεέχουμετοδικαίωμα να κατακρατήσουμε την αμοιβή για 180 μέρες. Ανδεν μας ενημερώσετεγια τα σωστάστοιχεία τουλογαριασμού σας εντός 180 ημερών από τηνημερομηνία πουέχει καταγράφειτοδικαίωμα στησυγκεκριμένη αμοιβή, η διεκδίκησητουΚομίστρου πουδεν σας έχει καταβληθείλήγειοριστικά.

7. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν εξυπηρέτηση πελατών για τηχρήσητων Υπηρεσιών Bolt. Διατηρούμε τοδικαίωμα τερματισμού των υπηρεσιώνστήριξηςστους πελάτεςσε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσειςτωνοφειλών σας για περισσότερες από 5(πέντε) εργάσιμεςημέρες.

8. ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

8.1 Μεστόχοτηνεγγύηση υπηρεσιώνυψηλής ποιότητας καθώς και της παροχής επιπρόσθετωνδιαβεβαιώσεων στους Επιβάτες, δια του παρόντοςεγγράφου αποδέχεστεότιοι Επιβάτεςέχουντοδικαίωμα να βαθμολογούν και αξιολογούντην ποιότητα των ΥπηρεσιώνΜεταφοράς πουτους παρέχετε. O μέσοςόροςτης βαθμολογίας σας θα καταγράφεται ωςσύνδεσμοςστονΛογαριασμό Οδηγού και θα είναι προσβάσιμος στους πελάτεςμέσωτηςΕφαρμογής Bolt. Βρίσκεται στηδιακριτική μας ευχέρεια να αφαιρέσουμεκάποιο σχόλιο αν κρίνουμε πωςείναι κακοπροαίρετο ή κακόπιστο και δεν θα ληφθεί υπόψηστον υπολογισμότης βαθμολογίας σας.

8.2 Πέρα από τηβαθμολογία των πελατών, και η Bolt αξιολογείτο επίπεδοτηςδραστηριότητας σας, μεκριτήριοτην αποδοχή, τηνάρνηση, τημη-ανταπόκριση και τηνολοκλήρωση αιτημάτωνγια ΥπηρεσίεςΜεταφοράς.

8.3 Δια του παρόντοςεγγράφου, αναγνωρίζετε επίσηςότι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών απαιτείμια ελάχιστημέση αξιολόγηση και ελάχιστημέση βαθμολογία δραστηριότητας για όλουςτουςΟδηγούς, την οποία και θα πρέπει να διατηρούν σεψηλά επίπεδα. Σε περίπτωση πουδεν αυξήσετετομέσοόροτης βαθμολογίας σας πάνω από τηνελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή, μετά από σχετική παρατήρηση από μας, μέσα σεσυγκεκριμένοχρονικόδιάστημα, ο Λογαριασμός Οδηγού σας θα ανασταλεί, προσωρινά ή μόνιμα. Ενδεχομένως να ανατρέψουμετην απόφαση μας, αν υπάρξει αιτιολόγηση από εξωτερικούς παράγοντες ή εντοπιστεί ότι η ανάκλησητουλογαριασμού προκλήθηκε από λάθοςτουσυστήματος ή ψευδή βαθμολογία.

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ (MARKET OVERVIEWS) ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

9.1 Αξιολογήσεις αγοράς. Ενδεχομένως να σας αποστείλουμεμέσωτηςεφαρμογής Bolt, τοΛογαριασμό Οδηγού Bolt, sms, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλουςτρόπους, κάποιες αξιολογήσεις αγοράς, μεστόχο να γνωρίζετετις περιόδουςμεγαλύτερης ζήτησηςτων υπηρεσιών από Επιβάτες. Οισυγκεκριμένες αξιολογήσεις θα έχουνσυμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν προϋποθέτουν οποιαδήποτε υποχρέωση από μέρους σας. Καθώςοιεκτιμήσεις αγοράς βασίζονται σεμη-επικαιροποιημένα στατιστικά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμεότι η πραγματική κατάσταση της αγορά θα αντιστοιχείστιςεκτιμήσειςτης αξιολόγησης.

9.2 Εκστρατείες που υπόσχονται ελάχιστοεισόδημα. Θα διεξάγουμε κατάδιαστήματα εκστρατείες, στις οποίες θα εγγυούμαστε ένα ελάχιστοεισόδημα αν παρέχετε ΥπηρεσίεςΜεταφοράς σεσυγκεκριμένοχρονικόδιάστημα. Ανδεν καταφέρετε να συγκεντρώσετετοσυγκεκριμένοελάχιστο ποσό, θα καταβάλουμετηδιαφορά. Οιόροι και προϋποθέσεις θα σταλούν μέσωτηςεφαρμογής Bolt, τουΛογαριασμού Οδηγού Bolt, μεsms, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλουςτρόπους. Η επιλογήτουχρόνουδιεξαγωγής ή μήτηςεκστρατείας και τωνΟδηγών που θα συμμετάσχουν, θα είναι στηδιακριτική μας ευχέρεια. Aνσε οποιαδήποτε περίπτωση, υπάρξειεύλογη υποψία παράνομων, παράτυπων δραστηριοτήτων ή απάτης, θα παρακρατηθεί/δεσμευθεί τοκόμιστρο σας, μέχριτην επίλυσητουζητήματος.

9.3 Εκστρατείες για Επιβάτες. Κατά τακτάχρονικάδιαστήματα, ενδεχομένως να διοργανώνουμε διάφορεςεκστρατείες για Επιβάτεςμεστόχοτην προώθησητης πλατφόρμας Bolt. Αντοκόμιστρομειωθείστο πλαίσιο προώθησηςτης πλατφόρμας, θα σας αποζημιώνουμε, στη βάσητηςχρηματικής αξίας της προσφοράς που παρέχεται στον Επιβάτη. Ενδεχομένως να αντισταθμίσουμε την αποζημίωσητηςδιαφημιστικής εκστρατείας μετοΤέλος Bolt.

10. Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

10.1 Δια του παρόντοςεγγράφου, αποδέχεστε και συμφωνείτεότι σας παρέχουμεμια κοινωνική πλατφόρμα και όχι ΥπηρεσίεςΜεταφοράς. Παρέχοντας τηνΠλατφόρμα και τις Υπηρεσίες Bolt, δρούμεωςεμπορικοί μεσάζοντες, συνδέοντας τους ΕπιβάτεςμετουςΟδηγούς, ώστε να διακινούνται στις πόλεις πιο αποτελεσματικό. Αποδέχεστε επίσηςότιεσείς παρέχετετις Υπηρεσίεςμεταφοράς στη βάσησυμβολαίου, είτε ανεξάρτητα, είτεμέσωεταιρείας, ωςοικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα. Η Bolt, ως διαχειριστής της Εφαρμογής Bolt \ ενεργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος των Οδηγών για τη μεσολάβηση της σύναψης συμβολαίων μεταξύ του Οδηγού και του Επιβάτη, και κατά συνέπεια, μεταξύ άλλων, δέχεται πληρωμές από τους Επιβάτες και προωθεί τις πληρωμές στον Οδηγό.

10.2 Αναγνωρίζετε ρητώςότιδεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξειεργοδοτικήσχέση ή περιβάλλον μεταξύ μας. Αναγνωρίζετε ακόμηότιδεν υπάρχεικοινοπραξία ή συνεταιρισμός μεταξύ μας. Δεν μπορείτε να λειτουργήσετεούτεως υπάλληλος, ούτεωςεμπορικός πράκτορας ή αντιπρόσωπος μας, ούτε να μας δεσμεύσετεμε οποιοδήποτε συμβόλαιο. Ανλόγω υποχρεωτικήςνομοθεσίας ή άλλωσπως, θα θεωρηθείτε υπάλληλος μας, διάτου παρόντος, συμφωνείτε να αποποιηθείτε οποιωνδήποτε διεκδικήσεωνέναντι μας, οι οποίεςενδεχομένως να προκύψουνμέσα από το αποτέλεσμα της αντίληψηςμιας εργοδοτικήςσχέσης.

10.3 Δεν μπορείτε να μετακυλήσετε τα δικαιώματα και υποχρεώσεις πουεκπηγάζουν από τουςΓενικούςΌρουςτηςΣυμφωνίας σε οποιοδήποτε τρίτομέρος.

11. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

11.1Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιηθεί με βάσητουΣημειώματος Προσωπικών Δεδομένων, διαθέσιμου στο https://bolt.eu/en/legal/privacy-for-drivers/.

11.2. Η Bolt έχει πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα και άλλα δεδομένα που παρέχονται ή δημιουργούνται σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών Bolt. Η Bolt θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες Πολιτικές Απορρήτου και νόμους όποτε αυτά τα δεδομένα περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τις ισχύουσες Πολιτικές Απορρήτου και τους νόμους, η Bolt διατηρεί πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και μετά τη λήξη της Συμφωνίας μεταξύ εσάς και της Bolt.

11.3. Έχετε πρόσβαση σε προσωπικά και άλλα δεδομένα που παρέχονται από εσάς ή που δημιουργούνται σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών Bolt από μέρους σας στο βαθμό που σας είναι διαθέσιμα στο Λογαριασμό σας Οδηγών Bolt μέσω της Εφαρμογής Bolt. Θα λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσετε την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων και να συμμορφώνεστε με τις ισχύουσες Πολιτικές Απορρήτου και τους νόμους για όσο διάστημα και στον βαθμό που τα δεδομένα αυτά περιέχουν προσωπικά δεδομένα των Επιβατών.

12. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

12.1 Η πλατφόρμα Bolt παρέχεται στη βάση ‘όπωςείναι’ (as is) και ‘ωςδιαθέσιμης’ (as available). Δεν αντιπροσωπεύουμε, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή εγγυούμαστε ότι η πρόσβαση στην πλατφόρμα Bolt θα είναι αδιάλειπτη ή απαλλαγμένη από τεχνικά προβλήματα. Καθώς η χρήσητηςΠλατφόρμας Bolt για παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς επαφίεται στηζήτηση, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμεότι η χρήσητης θα οδηγήσεισε αιτήματα παροχής ΥπηρεσιώνΜεταφοράς.

12.2. Στομέγιστο βαθμό πουτο επιτρέπουν οιισχύουσεςνομοθεσίες, ούτεεμείς, ούτε η/και αντιπρόσωποι, διοικητικήομάδα και υπάλληλοιτης Bolt δεν υπέχουννομικήευθύνηγια οποιεσδήποτε ζημιές η απώλεια ενδεχομένως να υποστείτε, ως αποτέλεσμα χρήσηςτων Υπηρεσιών Bolt. Oι απώλειες αυτές περιλαμβάνουν, αλλάδεν περιορίζονται, σε: Οποιαδήποτε άμεση ή έμμεσηζημιάσε περιουσία, η οικονομικό πλήγμα; Απώλεια κέρδους ή αναμενόμενης αποταμίευσης; Απώλεια κέρδους ή αναμενόμενων αποταμιεύσεων; Aπώλεια πελατών, συμβολαίων, επαφών, εμπιστοσύνης, φήμης και οποιαδήποτε άλλη απώλεια που απορρέει από τηνδιακοπή της υπηρεσίας; Aπώλεια ή ανακρίβειες δεδομένων και Άλλουείδους απώλειες ή ζημιές.

12.3 Η οικονομική μας ευθύνησχετικά προς παραβίασητωνΓενικώνΌρων ή τηςΣυμφωνίας, περιορίζεται στα 500 ευρώ. Έχετετοδικαίωμα να διεκδικήσετε απώλειεςμόνοσε περίπτωση εσκεμμένης παραβίασηςτωνΓενικώνΌρων ή τηςΣυμφωνίας από μέρους μας.

12.4 Δεν υπέχουμενομικήευθύνηγια τιςενέργειες ή αδράνεια του Επιβάτη ή τωνΣυνεπιβατών, όπως επίσηςδεν θα φέρουμε καμία ευθύνηγια τυχόν απώλεια η ζημιέςσε σας ή τοόχημα σας ως αποτέλεσμα τωνενεργειών ή μη-ενεργειώντου Επιβάτη ή τωνΣυνεπιβατών.

12.5. Υπέχετε πλήρηνομικήευθύνηγια οποιαδήποτε παραβίασητωνΓενικώνΌρων, τηςΣυμφωνίας, ή σχετικήςνομοθεσίας και κανονισμών και θα πρέπει να τερματίσετε και να επανορθώσετεγια τέτοια παραβίαση, αμέσωςμετάτην παραλαβή σχετικού αιτήματος από μας ή οποιαδήποτε εθνική αρχή. Υποχρεούστε να μας αποζημιώσετεγια οποιαδήποτε άμεση η/και έμμεση απώλεια ή/και ζημιά, απώλεια κερδών, έξοδα, ποινές και πρόστιμα τα οποία θα είναι σχετικά προςτηνδική σας παραβίασητωνΓενικώνΌρων, Συμφωνίας καθώς και τηςνομοθεσίας και των κανονισμών. Σε περίπτωση υποβολής οποιωνδήποτε οικονομικών απαιτήσεων από Επιβάτεςεναντίον μας, σεσχέσημετην παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς από εσάς, υποχρεούστε να αποζημιώσετε πλήρωςτηνεταιρεία εντός 7(επτά) ημερώνμετάτην παραλαβή του ανάλογου αιτήματος από μας. Αν καταθέσουμε οποιεσδήποτε διεκδικήσειςεναντίον σας, υποχρεούστε να αποζημιώσετετηνεταιρεία για τα νομικάέξοδα που θα καταβληθούνως προςτην αξιολόγησητωνζημιών και υποβολήχρηματικών απαιτήσεων που αφορούν αποζημιώσεις.

13. ΟΡΟΙ, ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

13.1 Οι πρόνοιεςτηςΣυμφωνίας όπωςρητά καθορίζονται στους παρόντεςΓενικούςΌρους, τίθενται σεισχύ από την υποβολήτηςδιαδικτυακής αίτησηςεγγραφής. Οποιοδήποτε άλλοέγγραφο και όροι αποτελούνμέροςτηςΣυμφωνίας, τίθενται σεισχύόταν η αίτησηεγγραφής εγκριθεί και επιστραφεί σε σας και αρχίσετε ή συνεχίσετετην παροχή ΥπηρεσιώνΜεταφοράς στηνΠλατφόρμα Bolt, εκτόςσε περίπτωση άλληςσυγκεκριμένης πρόνοιας στηΣυμφωνία.

13.2. Έχετετηδυνατότητα να τερματίσετε τηΣυμφωνία ανά πάσα στιγμή, με προειδοποίηση 7 (επτά) ημερών προςτην Bolt. Μετάτο πέρας τηςσυγκεκριμένης περιόδου, τερματίζεται τοδικαίωμα χρήσηςτηςΠλατφόρμας και των Υπηρεσιών Bolt. Η Bolt διατηρεί τοδικαίωμα τερματισμού τηςΣυμφωνίας για οποιοδήποτε λόγο και στηδιακριτική τηςευχέρεια, με προειδοποίηση τουλάχιστον 3(τριών) ημερών.

13.3 Η Bolt διατηρεί τοδικαίωμα άμεσουτερματισμού τηςΣυμφωνίας και φραγή της πρόσβασης σας στηνΠλατφόρμα Bolt χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση παραβίασηςτωνΓενικώνΌρων ή τηςΣυμφωνίας, σχετικώννομοθεσιών ή κανονισμών, δυσφήμησηςτης επωνυμίας Bolt, ή πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάςστηνεμπορική φήμη ή την εταιρεία. Η απόφαση θα βρίσκεται στηδιακριτική ευχέρεια της Bolt, η οποία σε αυτήτην περίπτωση διατηρεί επίσηςτοδικαίωμα να σας εμποδίσει να ανοίξετενέοΛογαριασμό Οδηγού.

13.4 Διατηρούμε επίσηςτοδικαίωμα να προχωρήσουμεσεάμεσηφραγή της πρόσβασης σας τόσοστηνΠλατφόρμα Bolt και τονΛογαριασμό Οδηγού Bolt, κατάτηδιάρκεια διεξαγωγής έρευνας, αν υποψιαστούμε παραβιάσειςτηςΣυμφωνίας ή παράνομεςδραστηριότητες. Η πρόσβαση θα αποκατασταθεί μόνοόταν οι υποψίεςδιαψευσθούν μέσα από τηνέρευνα.

13.5 Στοχεύουμεστην παροχή υπηρεσιώνάριστης ποιότητας στους Επιβάτες και ωςεκτούτου παρακολουθούμετιςδραστηριότητες τωνΟδηγών πουέχουνεγγραφεί στηνΠλατφόρμα Bolt. Aν αποτύχετε να εκπληρώσετε τιςελάχιστες προϋποθέσεις υπηρεσιώνμεταφοράς, όπως η υποχρέωση να έχετε αξιολόγησηστονελάχιστο αποδεκτόμέσοόρο, καθώς και την ανάλογη βαθμολογία δραστηριοτήτων, τότεδιατηρούμε τοδικαίωμα τερματισμού τηςΣυμφωνίας χωρίς προειδοποίηση.

13.6. Οι πρόσθετες απαιτήσεις και διασφαλίσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 (Κανονισμός) ισχύουν όταν ο τερματισμός της Συμφωνίας ή ο αποκλεισμός της πρόσβασης στην Πλατφόρμα Bolt επηρεάζει τα δικαιώματα του οδηγού ή της εταιρείας στόλου που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Bolt για την παροχή Υπηρεσίες Μεταφοράς στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Κράτος Μέλος).

13.7. Η εταιρεία οδήγησης και στόλου που αναφέρεται στην ενότητα 13.6 (Επιχειρηματικός Χρήστης που δραστηριοποιείται στο κράτος μέλος) έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει τον τερματισμό της Συμφωνίας, τον αποκλεισμό και άλλη υποτιθέμενη μη συμμόρφωση της Bolt με τον Κανονισμό, σύμφωνα με τηους Κανόνες Εσωτερικής Καταγγελίας -Χειρισμού Συστήματος για επαγγελματίες χρήστες του Bolt.

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

14.1. Η Bolt διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους ανά πάσα στιγμή, ανεβάζοντας την αναθεωρημένη έκδοση στον ιστότοπό της (http://bolt.eu/legal/) και ειδοποιώντας σας (π.χ. μέσω e-mail, Bolt App ή Bolt Driver Account) όποτε, σε κατά την εύλογη γνώμη του Bolt, τέτοιες τροποποιήσεις είναι σημαντικές.

14.2. Η Bolt θα παρέχει ειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών νωρίτερα (π.χ. μέσω e-mail, Εφαρμογής Bolt ή Λογαριασμού Οδηγού Bolt) σχετικά με τις τροποποιήσεις που επηρεάζουν τα δικαιώματα των Επιχειρηματικών Χρηστών που δραστηριοποιούνται στο κράτος μέλος, εκτός εάν: 14.2.1. Η Bolt υπόκειται σε νομική ή κανονιστική υποχρέωση που της απαιτεί να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους κατά τρόπο που δεν της επιτρέπει να τηρεί την περίοδο εκ των προτέρων ειδοποίησης. 14.2.2. Απαιτείται άμεση τροποποίηση για την αντιμετώπιση ενός απρόβλεπτου και επικείμενου κινδύνου που σχετίζεται με κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια ή την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή για την υπεράσπιση των Υπηρεσιών Bolt, των Επιβατών ή των Οδηγών από απάτη, κακόβουλο λογισμικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή παραβιάσεις δεδομένων. 14.2.3. έχετε επιλέξει να παραιτηθείτε από την περίοδο εκ των προτέρων ειδοποίησης (π.χ. συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Bolt μετά τη λήψη της ειδοποίησης τροποποίησης)· ή 14.2.4. κατά την εύλογη γνώμη του Bolt, οι τροποποιήσεις είναι επωφελείς για τους Οδηγούς και δεν απαιτούν τεχνικές προσαρμογές από αυτούς.

14.3. Εάν δεν συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις των Γενικών Όρων ή άλλων προϋποθέσεων της Συμφωνίας, έχετε το δικαίωμα να καταγγείλετε τη Συμφωνία διακόπτοντας τη χρήση των Υπηρεσιών Bolt και παρέχοντας ειδοποίηση καταγγελίας στη Bolt. Η καταγγελία της Συμφωνίας τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της προτεινόμενης τροποποίησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ειδοποίηση καταγγελίας. Η χρήση των Υπηρεσιών Bolt κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης συνιστά τη συγκατάθεσή σας να δεσμεύεστε από τους Γενικούς Όρους ή Συμφωνία, όπως τροποποιήθηκε.

15. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

15.1 ΟιΓενικοίΌροι και Συμφωνία θα διέπονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα μετιςσχετικέςνομικέςδιατάξεις τηςΔημοκρατίας τηςΕσθονίας. Οποιαδήποτε διαφορά δύναται να ανακύψεισεσχέσημετουςΓενικούςΌρους ή τηνΣυμφωνία δεν μπορεί να επιλυθείμέσωδιαπραγματεύσεων, τότε θα επιλυθείοριστικά από το Επαρχιακό Δικαστήριο Harju.

16. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

16.1 Σε περίπτωση αλλαγής τωνστοιχείων σας, υποχρεούστε να μας ενημερώσετεάμεσα.

16.2 Οποιαδήποτε γνωστοποίηση στο πλαίσιοτηςΣυμφωνίας θεωρείται επαρκώςδοθείσα αν: 1) παραδοθεί προσωπικά, 2) αποσταλεί από υπηρεσία ταχυμεταφοράς με απόδειξη παραλαβής 3) αποσταλεί ωςσυστημένη επιστολή 4)αποσταλεί μέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 4) καταχωρηθείστηνεφαρμογή Βolt ή τονΛογαριασμό Οδηγού Bolt. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση αποσταλεί στη βάσητης παρούσας πρόνοιας θα θεωρηθείότι παρελήφθη, αν 1) παραδοθεί προσωπικά, κατάτοχρόνο παράδοσηςστοσυμβαλλόμενο μέρος, 2)αν παραδοθεί από υπηρεσία ταχυμεταφοράς κατάτηνημερομηνία πουδηλώνεται από την υπηρεσία ως αυτή κατάτην οποία η γνωστοποίηση παραδόθηκεστομέρος, 3) αν αποσταλεί συστημένημέσω ταχυδρομείουτηδέκατη μέρα μετάτην παράδοσητουεγγράφουστο ταχυδρομείογια παράδοσηστομέρος, 4) αν καταχωρηθείστηνεφαρμογή ή τονΛογαριασμό Οδηγού Bolt και 5) αν αποσταλεί μέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατάτηνημέρα πουτομέροςτο οποίο λαμβάνειτηγνωστοποίηση, επιβεβαιώσειτην παραλαβή τηςσχετικήςηλεκτρονικής επικοινωνίας ή τηδεύτερηημέρα μετάτην αποστολήτουηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένουότι ο αποστολέας δενέχειλάβει ειδοποίηση λανθασμένης διεύθυνσης ή άλλουλάθους (γνωστοποίηση ότιδενέχει παραληφθεί από τομέρος) και έχει ξαναστείλειτηνηλεκτρονική επιστολήτην επόμενηεργάσιμημέρα, χωρίς να λάβει γνωστοποίηση λάθους.

17. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

Αν οποιαδήποτε πρόνοια τωνΓενικώνΌρωνκριθείμη-εφαρμόσιμη, τα συμβαλλόμενα μέρη θα την αντικαταστήσουν, διασφαλίζοντας ότι αποτελεί προσέγγισητης προηγούμενης, σεότι αφορά πρόθεση και οικονομική επίδραση. Ημερομηνία έναρξης ισχύοςΓενικώνΌρων: 01.01.2023

Σαρώστε για λήψη

Σχεδόν τελειώσαμε!

Σαρώστε τον κωδικό QR με την κάμερα του τηλεφώνου σας για να κατεβάσετε την εφαρμογή.