Bolt Drive'i üldtingimused (kehtivad kuni 19.03.2023)

Jõustub 10. oktoobril 2022

Need üldtingimused kujutavad endast õiguslikult siduvat lepingut (edaspidi Leping) Teie (edaspidi kas Teie, Kasutaja või Sõitja) ja Bolt Services EE OÜ (edaspidi kas Bolt, Me, Meid või Meie) vahel, seoses järgmisega: (i) Bolt'i rakenduses (määratletud allpool) näidatud mootorsõidukite (edaspidi Mootorsõidukid) ajutine rentimine Bolti poolt teile kindlaksmääratud teeninduspiirkonnas (edaspidi Teenused) ja (ii) meie mobiilirakenduse kasutamine teie poolt Teenustele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks (edaspidi Rakendus Bolt).

Kui teil on vaja meiega ühendust võtta:

  • Meie aadress on: Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Estonia.
  • Veebipõhiselt: Võite võtta ühendust meie klienditoe meeskonnaga rakenduse vestlusfunktsiooni kaudu.

Käesoleva lepingu aktsepteerimisega nõustute käesoleva lepingu kohaldamisega ja selle sisuga.

Alltoodud dokumendid on siduvad ja esitatud käesolevas lepingus viidetena:

1.kohaldatavad hinnad, lisatasud, leppetrahvid ja kogu muu hinnateave ning kohaldatavad tasud nagu on kuvatud rakenduses Bolt (edaspidi Hinnakiri) ja Bolt Drive'i trahvide ja tasude nimekirjas, mis on kättesaadav aadressil https://bolt.eu/en/legal/ (edaspidi (Hinnakiri ja Trahvid);

2.rakenduses Bolt kuvatud juhised, käsiraamatud (sealhulgas kuidas kasutada Mootorsõidukit ) ja muud suunised;

3.muud käesolevas Lepingus nimetatud äri- ja tootetingimused, sealhulgas teenuse kirjeldused, eeskirjad ja teated, sealhulgas meie Reisijate Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted), mis on kättesaadavaks tehtud rakenduses Bolt ja veebisaidil https://bolt.eu/legal/ ja mida kohaldatakse vastavalt (mutatis mutandis) Teie isikuandmete töötlemisele seoses Teenuste kasutamisega; ja

4.täiendavad riigi või linna kohta käivad tingimused (olemasolu korral), mis kehtivad piirkonnas, kus sõitmine aset leiab, nagu on näidatud rakenduses Bolt ja konkreetset riiki käsitlevas jaotises, mis on kättesaadav aadressil https://bolt.eu/en/legal/

Tulenevalt Meie teenuste pidevast arengust, võime käesolevat lepingut muuta, avaldades muudetud lepingu meie veebisaidil või rakenduses Bolt ning teavitades teid sellest mõistliku aja jooksul kirjalikult e-posti ja/või rakenduse Bolt kaudu. Kui jätkate Teenuse kasutamist pärast sellist teavitamist, siis peetakse seda teie nõusolekuks, et leping on muudetud kujul siduv. Juhul kui mootorsõiduki broneerimise või kasutuselevõtu ajal kehtis veel käesoleva lepingu varasem versioon, jääb see versioon mootorsõiduki kasutamise ajaks kehtima.

Sisukord

Bolt Drive'i üldtingimused

1.Rakenduse Bolt kasutamine 2.Konto registreerimine 3.Juhiloa ja juhtimisõiguse kontroll 4.Teenustasud 5.Trahvid 6.Maksed ja arvete esitamine 7.Mootorsõiduki kasutamine 7.1 Mootorsõiduki juhtimise alustamine 7.2 Tegevuspiirkond, sõidu lõpetamine ja Mootorsõiduki tagastamine 7.3 Mootorsõiduki tankimine ja laadimine 8.Tegutsemine õnnetuste, kahjustuste, puuduste ja remondi korral 9.Kasutaja kohustused ja vastutus 10.Bolti kohustused ja vastutus 11.Ülesütlemine 12.Muud olulised tingimused

A lisa – Taganemisvormi näidis

Rakenduse Bolt kasutamine

1.1 Teenuste kasutamiseks peate oma isiklikku seadmesse alla laadima ja installima Rakenduse Bolt 1.2 Rakendus Bolt on saadaval mitmes keeles, mida saab muuta oma profiilis. Selleks, et pakkuda teile meie teenuseid, võime jälgida teie seadme asukohta rakendse Bolt kaudu. Teenuste osutamisel võib olla piiranguid, mis põhinevad teie seadme asukohal. Need piirangud on nähtavad rakenduse kasutajaliidese kaudu. Me ei paku Teenuseid kõigis jurisdiktsioonides. Kuna meie Teenuste kättesaadavus võib perioodiliselt muutuda, ei ole olemas lõplikku jurisdiktsioonide nimekirja. 1.3 Me võime Bolti rakendust perioodiliselt uuendada, et pakkuda teile parimat võimalikku teenust. Rakenduse Bolt kaudu kättesaadavad teenused on kättesaadavad ainult internetiühenduse abil. Internetiühendusele ei ole konkreetseid tehnilisi nõudeid, kuid interneti kiirus võib siiski teenuse kvaliteeti mõjutada. Rakendus Bolt on saadaval Androidi ja Apple'i seadmetes vastavalt viimastele tarkvarauuendustele. 1.4 Rakenduses Bolt esinevate vigade puhul teeme kõik selleks, et need võimalikult kiiresti kõrvaldada, kuid Te mõistate ja kinnitate, et rakenduse kasutamine võib tehniliste vigade tõttu aeg-ajalt piiratud olla ja Meil ei ole võimalik kogu aeg Rakenduse Bolt lakkamatut veatut toimimist tagada. Me ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud Rakenduse Bolt mittetoimimisest või soovitud viisil kasutamise võimatusest. 1.5 Kui te järgite käesolevat lepingut, anname teile piiratud, mitteeksklusiivse, all-litsentside andmise õiguseta, tühistatava ja mitteülekantava litsentsi rakendusele Bolt ligi pääsemiseks ja selle kasutamiseks teie isiklikus seadmes üksnes seoses teiepoolse Teenuste kasutamisega. 1.6 Pakume teenuseid, mis on kavandatud, mida osutatakse ja mis toetavad vastavust tööstusstandarditele ja parimatele tavadele, näiteks ISO 27001/27002, kui see on võimalik ja ei ole vastuolus muude kokkulepitud nõuetega. Kui töödeldakse krediitkaardiandmeid, järgitakse ka maksekaarditööstuse andmeturbe standardit.

Konto registreerimine

2.1 Pärast rakenduse Bolt alla laadimist ja installimist peate looma kasutajakonto (edaspidi Konto). 2.2 Konto registreerimisel seostatakse Teie mobiiltelefoni number Teie kontoga ja lisatakse Meie andmebaasi. Te peate registreeruma, esitades registreerimisavalduses nõutud teabe ja laadides üles vajalikud dokumendid, nagu me nõuame. Samuti peate kinnitama, et olete lugenud ja mõistnud käesolevat lepingut ja meie isikuandmete töötlemise teadet. 2.3 Peate siduma Oma Konto Oma kehtiva krediit- või deebetkaardiga või muu makseviisiga, mida Rakendus Bolt toetab (edaspidi Valitud Makseviis). 2.4 Pärast registreerumistaotluse esitamist peate Rakendusse Bolt laadima üles Oma kehtiva juhiloa vastavalt Lepingu punktile 3. 2.5 Te ei tohi registreerida Boltis mitut kontot, müüa Oma Kontot kolmandale isikule ega seda kolmandale isikule rentida ja luua Boltis võlts-, ebaseaduslikku või valekontot. See hõlmab Konto loomist võltsitud, ebaseadusliku ja vale teabe abil. 2.6 Te ei tohi lubada mis tahes kolmandatel isikutel Kasutajakontot kasutada. 2.7 Te ei tohi avaldada Konto sisselogimisandmeid kolmandale isikule. Kasutaja vastutab Konto turvalisuse ja Kasutaja sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse tagamise eest. 2.8 Oma Kontot luues ja kasutades Te:

(a) peate Konto loomisel kasutama ainult Oma pärisnime, täpseid isiku- ja maksekaardi andmeid ning hoidma selle teabe alati ajakohasena; (b) nõustute, et Teil võidakse paluda esitada Oma kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress); (c) nõustute, et Teenustele juurdepääsu saamiseks ja säilitamiseks võidakse Teilt nõuda Teie isiku tuvastamist juhiloa, isikutunnistuse või riigiasutuse väljaantud muu isikut tõendava dokumendi pildi abil; (d) vastutate Oma Kontole juurdepääsu ning Oma Konto kontrolli ja turvalisuse eest ning kõigi Teie Konto kaudu tehtud toimingute eest, välja arvatud juhul, kui olete teatanud Oma Konto väärkasutamisest vastavalt käesoleva Lepingu punktile 2.10; (e) nõustute Meie õigusega Teie Konto kasutamine ajutiselt peatada või blokeerida määral, milles see on vajalik: i) Rakenduse Bolt õiguspärase kasutamise tagamiseks, sealhulgas kelmuste ennetamiseks, riskide analüüsimiseks, uurimiseks ja klienditoe eesmärkide saavutamiseks; ii) tagamaks, et järgite Lepingus sätestatut; iii) õigusakti, kohtulahendi või õiguskaitseorgani või muu haldusorgani või riigiasutuse korralduse täitmiseks; või iv) muu Lepingutingimuse täitmiseks. 2.9 Peate viivitamata teavitama Bolti ühe olemasoleva kontaktkanali kaudu, et võimaldada Boltil blokeerida juurdepääs Kontole vältimaks väärkasutamist, kui: (a) kolmas isik on saanud loata juurdepääsu Teie Kontole või kasutab Teie Kontot ilma loata; (b) mobiilseade, kuhu rakendus Bolt on installitud, läheb kaotsi; (c) sisselogimise andmed lähevad kaduma või saavad teatavaks kolmandale isikule; (d) Teie Konto on ohus või kolmandal isikul on võimalik seda kasutada; (e) muu olukord, mille tõttu võite Oma Konto üle kontrolli kaotada.

Juhiloa ja juhtimisõiguse kontroll

3.1 Kasutajad peavad üles laadima ja kinnitama oma isikusamasust ja konkreetse Mootorsõiduki kategooria juhiloa olemasolu veebipõhise kinnitusprotsessi kaudu vastavalt rakenduses Bolt toodud juhistele. 3.2 Olenemata sellest jätab Bolt endale õiguse nõuda Teilt igal ajal juhiloa kehtivuse tõendamist. 3.3 Pärast juhiloa kehtivuse edukat kontrolli aktiveerib Bolt rakenduses Bolt Kasutaja juurdepääsu Teenustele. 3.4 Kasutajal on õigus kasutada Teenuseid, kui Kasutaja:

(a) on jõudnud Rakenduses Bolt määratud vanuse alampiirini; (b) tal on olnud konkreetse Mootorsõiduki kategooria kehtiv juhiluba vähemalt Rakenduses Bolt määratud ajavahemiku jooksul; teatavate Mootorsõidukite mudelite puhul võib kehtida erinev ajavahemiku nõue, mida kuvatakse rakenduses Bolt; (c) kannab oma kehtivat juhiluba endaga kaasas kogu Mootorsõiduki rendiperioodi jooksul, mis algab Mootorsõiduki broneerimise hetkest ja lõpeb hetkel, mil Kasutaja on sõidu lõpetanud ja tagastanud Mootorsõiduki vastavalt lepingule (edaspidi Kasutusperiood), ning vastab kõikidele selles sätestatud tingimustele ja nõuetele; (d) tervislik seisund võimaldab Mootorsõiduki juhtimist vastavalt kohalikele liiklusseadustele; (e) ei ole tarvitanud ega ole alkoholi, narkootikumide, psühhotroopsete ainete mõju all või muude ravimite mõju all, mis võivad pärssida juhtimisvõimet. 3.5 Kui Kasutaja juhtimisõigus võetakse ära, peatatakse, tunnistatakse kehtetuks või juhiluba läheb kaduma, on Kasutajal seadusega keelatud Mootorsõidukit kasutada. Te peate viivitamatult lõpetama Teenuste kasutamise ja juhitimisõiguse äravõtmisest, kehtetuks tunnistamisest, peatamisest või kaotsiminekust Bolti viivitamata teavitama. Selle tegemata jätmine toob kaasa Teie konto püsiva sulgemise. 3.6 Kasutajal on rangelt keelatud lubada kolmandatel isikutel Mootorsõidukit juhtida. Selle nõude rikkumine toob kaasa Hinnakirjas ja Trahvides sätestatud leppetrahvi kohaldamise ning Teie konto püsiva sulgemise.

Teenustasud

4.1 Teenustasu (edaspidi Teenustasu) koosneb järgmiste summade summast:. (a) Kasutusperiood: arvutatakse alates Mootorsõiduki avamise hetkest või tasulise broneeringu puhul alates tasulise broneeringu aja algusest kuni Mootorsõiduki Tegevuspiirkonda tagastamise ja punktis 7.2.3 sätestatud sõidu lõpetamise hetkeni; (b) Läbitud vahemaa: arvutatakse Mootorsõiduki läbitud kilomeetrite arvu korrutamisel Hinnakirjas ja Trahvides näidatud ühe kilomeetri hinnaga. Mootorsõiduki läbitud vahemaa ümardatakse ülespoole lähima kilomeetrini; (c) Vajaduse korral ja vastavalt rakenduses Bolt näidatule, minimaalne tasu Teenuste ja tasulise broneeringuaja eest; ja (d) Kohaldatavad maksud ja muud kohaliku omavalitsuse tasud, mis tuleb meie poolt võtta ja sisse nõuda. 4.2 Teenustasu kuvatakse ja võetakse vastavalt Lepingule ja Teenuste kasutamise ajal kehtivale hinnakirjale. 4.3 Mootorsõiduki esialgne broneerimisaeg, mille pikkus on märgitud Rakenduses Bolt, on tasuta. Kui esialgne broneerimisaeg on lõppenud, võib Kasutaja kohaldada tasulist broneeringuaega, mille eest tuleb tasuda vastavalt Hinnakirjale ja Trahvidele. 4.4 Vastavalt Lepingule ning Hinnakirjale ja Trahvidele võivad kohalduda lisatasud, näiteks seoses Mootorsõiduki puhastamisega. 4.5 Liiklusnõuete rikkumiste, avaliku või erasektori parkimisnõuete rikkumiste, õnnetuste ja Mootorsõidukile tekitatud kahjude (edaspidi Vahejuhtumid) menetlemise ja haldamise eest, samuti kõikide tasude, karistuste, trahvide, maksete, maksude ja/või muude kulude eest, mida Bolt kannab kas Bolti nimel või Teie eest (edaspidi Trahvid), mis tulenevad sellest, et Te kasutate Teenuseid või rikute käesolevat Lepingut või mis tahes seadust, reeglit, määrust, korraldust vms, kui kasutate Teenuseid, on Boltil õigus nõuda Teilt iga juhtumi eest haldustasu vastavalt Hinnakirjale ja Trahvidele (edaspidi Haldustasu). 4.6 Te vastutate kõigi tasumisele kuuluvate maanteemaksude, era- või avalike parkimiskohtade parkimistasude ja kõigi muude kohaldatavate tasude eest, mis ei sisaldu Teenustasus.

Trahvid

5.1 Boltil on õigus nõuda käesolevas lepingus ning rakenduses Bolt ja meie veebisaidil avaldatud Hinnakirjas ja Trahvides (edaspidi Leppetrahvid) märgitud leppetrahvi juhul, kui Kasutaja rikub käesoleva Lepingu tingimusi. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Kasutajat kohustusest täita Lepingust tulenevaid kohustusi. Kasutaja on kohustatud maksma Boltile leppetrahvi järgmise eest:

(a) Mootorsõiduki lisaseadmete, sealhulgas, kuid mitte ainult, mootorsõiduki võtme kaotamine või kahjustumine; (b) Mootorsõiduki võtme tagastamata jätmine sõidu lõppedes ja sellest Bolti teavitamata jätmine 30 minuti jooksul pärast sõidu lõppu; (c) Mootorsõiduki sisemusele või välimusele tekitatud kahjustused (nt kriimustused, mõlgid), samuti mootorsõiduki osadele ja varustusele tekitatud kahjustused; (d) Mootorsõidukis suitsetamine või e-sigareti kasutamine; (e) sõidu lõpetamine väljaspool rakenduses Bolt määratud riigi- või linnapõhist piirkonda, mille piires kasutaja saab sõitu alustada, sõidu lõpetada ja Mootorsõiduki tagastada (edaspidi Tegevuspiirkond); (f) Mootorsõidukis (v.a elektrimootorsõiduk) oleva kütusekaardi väärkasutamine kütuse ostmiseks bensiini-/gaasi-/teenindusjaamas ja Mootorsõiduki tankimiseks (edaspidi Kütusekaart) või elektrimootorsõidukis oleva laadimiskaardi väärkasutamine elektrienergia ostmiseks laadimisjaamas ja elektrimootorsõiduki laadimiseks (edaspidi Laadimiskaart); (g) Agressiivne või huligaanlik sõidustiil, kiirusepiirangute ja liiklusreeglite eiramine, illegaalne võidusõit või driftimine või muul moel Mootorsõiduki kasutamine, mis ei kujuta endast tavapärast sõitu; (h) alkoholi, narkootikumide või mis tahes psühhotroopsete või psühhoaktiivsete ainete mõju all sõitmine; (i) Mootorsõiduki mahajätmine ilma etteteatamiseta; (j) Teisel isikul Teie konto kasutamise või Mootorsõiduki juhtimise võimaldamine; (k) Mitme konto registreerimine, Boltis võltsitud või ebaseadusliku konto loomine, konto loomine võltsitud või ebaseaduslikku teavet kasutades, kaasa arvatud kolmanda isiku isikuandmete, kontaktandmete või juhiloa andmete kasutamine; (l) Mootorsõidukist varustuse, lisaseadmete ja esemete, sealhulgas, kuid mitte ainult, võtme, kütusekaardi, laadimiskaardi, lasteistme ja kütuse vargus või selle katse; (m) Mootorsõiduki tankimine vale kütusega; (n) Mootorsõiduki salongi määrimine toidu, vedelike või muude esemetega, mis tuleks pärast tavapärast kasutamist ära visata; (o) Mootorsõidukile tekkinud kahjustustest ja vahejuhtumitest Bolti viivitamatult teavitamata jätmine, samuti Bolti ja/või asjaomaste ametiasutuste viivitamatult teavitamata jätmine liiklusõnnetustest; (p) Mootorsõiduki varastamine või selle katse; (q) Mootorsõiduki tagastamine tühja kütusepaagiga, mis tähendab 10% või vähem mootorsõiduki kütusepaagist või 20% või vähem elektrilise mootorsõiduki aku tasemest; ja (r) Muud rikkumised, mis on loetletud Rakenduses Bolt avaldatud kehtivas Hinnakirjas ja Trahvides, mida Bolt võib ühepoolselt teatava aja tagant muuta. 5.2 Boltil on õigus vähendada leppetrahve oma äranägemise järgi, võttes arvesse iga rikkumise tagajärgi ja rikkumise asjaolusid.

Maksed ja arvete esitamine

6.1 Sõltuvalt sõidu toimumise kohas toetatud makseviisidest saate tasuda Teenustasu rakendusesisese maksega, kui see on saadaval rakenduse Bolt kaudu. 6.2 Te volitate meid võtma Teenustasu, kasutades Teie kontoga seotud, Teie Valitud Makseviisi vastavalt käesolevale lepingule. Bolt debiteerib Teenustasu Teie Valitud Makseviisilt automaatselt. Te peate tagama, et Teie Valitud Makseviisil on piisavalt vahendeid. 6.3 Pärast seda kui olete Mootorsõiduki broneerinud, reserveerime Teie Valitud Makseviisilt automaatselt teatud summa, et kinnitada piisavate rahaliste vahendite olemasolu. 6.4 Te nõustute, et me võime omal äranägemisel maksta punktis 4.6 määratletud trahvid asjaomasele (era- või avalikule) kolmandale isikule ise, isegi kui me saame need trahvid teie nimel, tingimusel, et trahvid tulenevad teiepoolsest Teenuste kasutamisest või sellest, et te rikute käesolevat Lepingut või mis tahes seadust, reeglit, määrust, korraldust või muud seotud tegevust Teenuste kasutamise ajal. Sellisel juhul võib Bolt Teie kontolt trahvisumma, sealhulgas trahvide ja vahejuhtumite töötlemise haldustasu, maha võtta või kinni pidada, saades selleks Teie selgesõnalise ja konkreetse nõusoleku, muuhulgas rakenduse Bolt kaudu. 6.5 Bolt võib ka teie kontolt leppetrahvide summa maha võtta või kinni pidada, saades selleks teie selgesõnalise ja konkreetse nõusoleku, muuhulgas rakenduse Bolt kaudu. 6.6 Kui Te ei ole trahvide ja/või leppetrahvidega nõus, võite alati meiega ühendust võtta, kasutades käesoleva lepingu ülaosas toodud riigipõhiseid kontaktkanaleid või võtta ühendust meie klienditoe meeskonnaga rakenduse Bolt vestlusfunktsiooni kaudu. 6.7 Teie kohustus tasuda, vastavalt asjaoludele, teenustasu, trahvid, haldustasu ja/või leppetrahvid on täidetud hetkest, mil vastav summa Teie Valitud Makseviisist debiteeritakse. 6.8 Kui see makseviis ebaõnnestub ja/või Teie Valitud Makseviisis ei ole piisavalt raha, võidakse kasutada muid kogumisprotseduure. Te kohustute hüvitama kõik Meile võlgade sissenõudmisega tekkinud kulud, sealhulgas mõistlikud õigusabikulud, kui Te ei tasu maksmisele kuuluvaid summasid maksetähtpäevaks. 6.9 Nõustute viivitamatult lisama uue Valitud Makseviisi, kui teie Valitud Makseviis muutub, mis võib takistada meil võtta teilt tasu vastavalt käesolevale lepingule. 6.10 Kui Bolt ei saa summat Teie Valitud Makseviisi kasutades eelautoriseerida/broneerida vastavalt puktis 6.3 sätestatule või Teie Valitud Makseviisi kasutades debiteerida vastavalt punktis 6.2 sätestatule, siis on Boltil õigus Kasutusaeg peatada või lõpetada. Sellisel juhul olete kohustatud sõidu viivitamata lõpetama ja Mootorsõiduki Tegevuspiirkonda tagastama või järgima muid Bolti antud juhiseid. Kasutusaeg peatatakse seniks kuni tasute teenustasu. 6.11 Kui Kasutaja on Teenustasu eelnevalt tasu maksetähtpäevaks maksmata jätnud, on Boltil õigus nõuda kasutajalt teenuste eest teatud summas ettemakset enne Teenuste kasutamise alustamist. 6.12 Bolti rakenduse (näiteks Bolt Business) (edaspidi Rakendusesisese Makselahenduse) kaudu tasumisel ei vastuta Bolt võimalike kolmandate isikute (nt mobiilioperaatorid, pangatasud) maksekulude eest. Need teenusepakkujad võivad Rakendusesisese Makselahenduse kaudu tehtavate maksete töötlemisel küsida lisatasusid. Bolt ei vastuta selliste tasude eest ja ütleb lahti igasugusest vastutusest selles osas. Teie Valitud Makseviisile võivad kehtida ka täiendavad tingimused, mille on kehtestanud kolmandast isikust makseteenuse pakkuja; enne makseviisi kasutamist tutvuge palun vastavate tingimustega. 6.13 Bolt pakub tuge vastutab Rakendusesisese Makselahenduse toimimisega seotud probleemide lahendamisel, sealhulgas vastutab Rakendusesisese Makselahendusega seotud vaidluste lahendamisel. Maksetugiteenuse saamiseks pöörduge e-posti aadressil info@bolt.eu. Bolt lahendab kõik Rakendusesisese Makselahendusega seotud kaebused ja taotlused nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul. 6.14 Boltil on oma äranägemise järgi õigus seada Teenustele krediidilimiit. Boltil on ainuõigus igal ajal eelnimetatud krediidilimiiti muuta, tühistada, vähendada või suurendada, tingimusel, et neil muudatustel on mõistlikud põhjused, ning kui Teid on sellest teavitatud. 6.15 Pärast iga Teenuse osutamist koostab ja edastab Bolt kasutajale kviitungi Teenuse osutamise eest makstava Teenustasu, sealhulgas lisatasude kohta.. Kviitungid väljastatakse vastavalt kehtivatele seadustele. Kõik Teenuste osutamise kviitungid on teile kättesaadavad Teie Konto kaudu. 6.16 Teenuseid osutav Bolt kontserni kuuluv ettevõtja võib kasutada ja anda oma sidusettevõtjale Bolt Operations OÜ (registrinumber 14532901, registreeritud aadressil Vana-Lõuna 15, Tallinn, Eesti) juhise koguda ja töödelda enda nimel käesolevast lepingust tulenevaid makseid.

Mootorsõiduki kasutamine

Kõik Mootorsõidukid on varustatud elektroonilise riistvaraseadmega, mis turvab Mootorsõidukit, võimaldab Mootorsõidukit digitaalselt rentida (lukustada/avada) ning salvestab ja edastab Bolt'ile Mootorsõiduki asukoha, Mootorsõidukiga läbitud vahemaa, Mootorsõiduki kasutamise aja, kütusekulu ja muud Mootorsõiduki ja selle kasutamisega seotud andmed (edaspidi Asjade interneti seade).

7.1 Mootorsõiduki juhtimise alustamine

7.1.1 Enne sõidu alustamist peab Mootorsõiduk olema broneeritud Rakenduses Bolt. Mootorsõiduki saab broneerida tasuta Rakenduses Bolt märgitud ajavahemikuks. Tasuta broneerimisaeg algab siis, kui klõpsate Rakenduses Bolt nupul „Broneeri” (või samaväärse(te)l nupul/nuppudel). Kui Kasutaja ei alusta tasuta broneerimisaja jooksul sõitu ega lõpeta Mootorsõiduki broneeringut ja tasuta broneerimisaeg lõpeb, algab tasuline broneerimisaeg kuni Rakenduses Bolt märgitud tähtaja lõpuni (olemasolu korral) automaatselt. Kasutaja peab maksma Hinnakirjas ja Trahvides sätestatud tasulise broneerimisaja eest tasu. Kasutajal on lubatud broneering igal ajal lõpetada ja Kasutajalt võetakse tasulise broneerimisaja eest tasu. 7.1.2 Kui Kasutaja ei ole Mootorsõidukiga sõitmist alustanud rakenduses Bolt märgitud tasulise broneerimisaja lõpuks või 24 tunni jooksul tasulise broneerimisaja algusest, siis on Boltil õigus selle Mootorsõiduki broneering lõpetada. 7.1.3 Kasutusaeg algab Mootorsõiduki broneerimise hetkest. 7.1.4 Mootorsõiduki juurde jõudmisel peab Kasutaja valima sobiva käsu ja järgima Mootorsõiduki avamiseks või – pärast sõidu lõpetamist — lukustamiseks Rakenduses Bolt kuvatavaid juhiseid. 7.1.5 Kasutaja kontrollib Mootorsõiduki sisemust ja välimust veendumaks, et Mootorsõidukil ei oleks selgelt nähtavaid kahjustusi, ning kohustub kontrollima, kas kõik Mootorsõiduki tarvikud ja lisaseadmed nagu süütevõti (olemasolu korral), Kütusekaart/Laadimiskaart ja Mootorsõiduki dokumendid ja käsiraamatud on Mootorsõidukis. Juhul, kui kahjustusele on kinnitatud silt, on sellisest kahjustusest juba Boltile teatatud. Kui Kasutaja tuvastab kahju ilma sellele lisatud märgistuseta, peab Kasutaja Bolti Rakenduses näidatud kontaktandmetel viivitamata teatama kõikidest tuvastatud puudustest. Vastasel juhul võidakse kõiki teatamata kahjusid käsitada Kasutaja poolt Kasutusperioodi vältel tekkinutena. 7.1.6 Mootorsõiduki käivitamiseks kasutage Mootorsõidukis hoitavat süütevõtit. Kui Mootorsõiduk ei vaja süütevõtit, käivitatakse Mootorsõiduk nupu ja piduripedaali samaaegse vajutamisega.

7.2 Tegevuspiirkond, sõidu lõpetamine ja Mootorsõiduki tagastamine

7.2.1 Kasutaja saab Mootorsõiduki kasutamist alustada ja selle tagastada ainult Tegevuspiirkonnas, mis on näidatud rakenduses Bolt. Kasutaja võib Mootorsõiduki tagastada väljaspool Tegevuspiirkonda ainult Bolti eelneval nõusolekul. Kui Bolt nõustub Mootorsõiduki tagastamisega väljaspool Tegevuspiirkonda, võtab Bolt Kasutajalt vastavalt Hinnakirjale ja Trahvidele tasu Mootorsõiduki transportimise eest tagasi Tegevuspiirkonda. 7.2.2 Kasutaja on kohustatud tagastama Mootorsõiduki seisukorras, mis ei ole halvem kui Mootorsõiduki seisukord selle vastuvõtmisel, võttes arvesse tavapärast kulumist. Juhul, kui Kasutaja avastab Kasutusperioodil tekitatud kahju, peab Kasutaja Bolti rakenduse kaudu Bolti sellest viivitamata teavitama. 7.2.3 Kasutaja võib igal ajal lõpetada Kasutusaja, tagastades Mootorsõiduki vastavalt käesolevale Lepingule. Mootorsõiduki tagastamiseks peab Kasutaja:

(a) parkima Mootorsõiduki Rakenduses Bolt osutatud Tegevuspiirkonnas kohta, kus sellele saab igal ajal avalikult juurde pääseda, ning kooskõlas kehtivate liikluseeskirjade ja -korraldusega ja/või muude õigusaktide, eeskirjade või piirangutega, mis on seotud parkimisega Tegevuspiirkonna vastavas asukohas; (b) lülitama mootori välja ja asetama süütevõtme (olemasolu korral) Mootorsõidukis määratud kohta; (c) veenduma, et Kasutaja või kolmanda isku asju ei jäänud Mootorsõidukisse ja enda järelt ära koristama (nt prügi kõrvaldamine); (d) veenduma, et kõik Mootorsõiduki dokumendid, Kütusekaart/Laadimiskaart ja muud tarvikud on Mootorsõidukis; (e) aknad ja uksed nõuetekohaselt sulgema; ja (f) seejärel valima rakenduses Bolt käsu „Lõpeta sõit” (või samaväärse(d) nupu(d)). 7.2.4 Pärast kõigi toimingute tegemist ja veendumist, et Mootorsõiduk on lukustatud, loetakse Kasutaja kasutamisaeg lõpetatuks. 7.2.5 Tegevuspiirkonna piires ei tohi Mootorsõidukit tagastada: (a) piiratud juurdepääsuga asukohta, välja arvatud rakenduses Bolt näidatud lennujaama spetsiaalsesse parkimiskohta (olemasolu korral); (b) maa-alusesse parklasse; (c) eraparkimisalale (nt koduõue); (d) tasulisse parkimisalasse, välja arvatud kohalikule omavalitsusele kuuluva avalikku järelevalveta tasulisse parkimisalasse; (e) muusse alasse, kus parkimine on keelatud liikluseeskirjade ja -korraldusega. 7.2.6 Kasutaja ei tohi Mootorsõidukit tagastada, kui Mootorsõiduk asub väljaspool Tegevuspiirkonda, Mootorsõiduki süüde on sisse lülitatud, uksed/aknad on lahti, mootor ei ole välja lülitatud või muul põhjusel, mida Kasutajale kuvatakse rakenduses Bolt. 7.2.7 Selle Tegevuspiirkonna asukohad, kust Mootorsõiduki kätte saab ja kuhu selle tagastada tohib, võivad olla erinevad. Mõned Rakenduses Bolt või veebisaidil märgitud Mootorsõidukite mudelid saab kätte ja tuleb tagastada Tegevuspiirkonna samasse asukohta. 7.2.8 Kui Kasutaja pargib Mootorsõiduki tasulisse parklasse, peab Kasutaja parkimise eest tasuma Kasutaja enda kulul. 7.2.9 Mootorsõiduki parkimisel peab Kasutaja võtma kasutusele kõik meetmed, et tagada Mootorsõiduki ohutus (st uksed on lukus, aknad on suletud, tuled ja audiosüsteem on välja lülitatud, süüde on välja lülitatud jne) ning kolmandate isikute ja vara ohutus. 7.2.10 Kui Kasutusaega ei saa lõpetada, peab Kasutaja sellest viivitamata teavitama Bolti ning jääma Mootorsõiduki juurde, kuni klienditeenindus on otsustanud, kuidas edasi toimida.

7.3 Mootorsõiduki tankimine ja laadimine

7.3.1 Igas Mootorsõidukis on Kütusekaart või Laadimiskaart. Mootorsõidukisse kütuse tankimiseks/Mootorsõiduki aku laadimiseks võib kasutada ainult Mootorsõidukis olevat Kütusekaarti/Laadimiskaarti. Kütusekaardi/Laadimiskaardi kasutamise korral sisaldub kütuse/laadimise hind Kasutaja poolt makstavas Autojagamisteenuse tasus ning seda ei võeta Kasutajalt eraldi. Kütusekaarti/Laadimiskaarti saab kasutada ainult kütuse ostmiseks/aku laadimiseks, mitte muuks otstarbeks. 7.3.2 Kasutaja peab kütusepaagi uuesti täitma ainult Mootorsõidukile ette nähtud kütusetüübiga. 7.3.3 Kütusekaardi/Laadimiskaardi kasutamine muudel sõidukitel või muude anumate täitmiseks kütusega on rangelt keelatud. Kui Kasutaja rikub seda keeldu, teatab Bolt kõikidel juhtudel politseile omastamisest ning Kasutaja on kohustatud tasuma vastavalt Lepingule Hinnakirjas ja Trahvides märgitud leppetrahvi. 7.3.4 Kasutaja on kohustatud heaperemehelikult hoidma Kütusekaarti/Laadimiskaarti ja jätma selle pärast kasutamist Mootorsõidukisse. Kütusekaardi/Laadimiskaardi kaotusest teavitab Kasutaja Bolti kohe, kuid mitte hiljem kui 2 tunni jooksul alates sellest teadasaamisest ning on kohustatud tasuma vastavalt Lepingule Hinnakirjas ja Trahvides märgitud leppetrahvi. 7.3.5 Kasutaja ei tohi tagastada tühja kütusepaagiga Mootorsõidukit. Mootorsõiduki kütusepaak loetakse tühjaks, kui kütusetase on 10% või väiksem. 7.3.6 Kui Mootorsõiduki kütusetase langeb 25%ni ja Kasutaja täidab kütusepaagi Kütusekaardiga Kütusekaardi väljastanud ettevõtte lähimas teenindusjaamas, võib Bolt teha Kasutajale hinnasoodustuse. 7.3.7 Kui elektrilise Mootorsõiduki aku tase langeb 20%ni, peab Kasutaja sõidu lõpetama ja toimetama elektrilise Mootorsõiduki lähimasse laadimisjaama.

8. Tegutsemine õnnetuste, kahjustuste, puuduste ja remondi korral

8.1 Kui Mootorsõidukil tekib rike, hoiatussignaalid hakkavad Mootorsõiduki armatuurlaual põlema, tekib kahtlane välismüra või kui Mootorsõidukit ei saa enam ohutult käitada, peab Kasutaja viivitamata, kuid mitte hiljem kui 1 tunni jooksul probleemist teada saamisest ning, sõltuvalt ohutasemest: (i) lõpetama Mootorsõiduki kasutamise, (ii) teavitama Bolti rakenduses Bolt ja (iii) järgima Bolti edasisi juhiseid. Boltil on õigus ühepoolselt Kasutusaeg lõpetada. 8.2 Kasutaja teavitab viivitamata Bolti ühe olemasoleva kontaktkanali kaudu ja asjaomaseid ametiasutusi (politsei, päästeteenistus vms) telefoni teel õnnetusest, vargusest, tulekahjust või tekitatud kahjust või mis tahes muust Kasutaja poolt juhitava Mootorsõidukiga seotud kahjust. Sellisel juhul annab Bolt Kasutajale juhised selle kohta, kuidas tegutseda ja Kasutaja peab järgima Bolti juhiseid. Kasutaja peab täitma liiklusõnnetuse akti ja tegema muid vajalikke toiminguid, et vältida või vähendada Mootorsõidukile, muule varale ja/või isikutele tekkivat kahju. See kehtib olenemata sellest, kas õnnetuse põhjustas Kasutaja või kolmas isik või kas kahju on väike või mitte. 8.3 Kasutaja peab vastavalt punktile 7.1.5 teavitama Bolti ühe eespoolmainitud kontaktkanali kaudu õnnetustest, kahjustustest ja puudustest, mis ilmnevad Mootorsõidukil sõidu alguses. 8.4 Olles Boltiga konsulteerinud, peab Kasutaja võtma vajalikke meetmeid tõendite säilitamiseks ja kahju leevendamiseks. 8.5 Kasutaja ei tohi võtta vastutust ega teha sarnaseid avaldusi kolmandatele isikutele Kasutaja juhitavat Mootorsõidukit puudutava õnnetuse korral. Kui Kasutaja teeb sellele keelule vaatamata vastutuse võtmise avalduse, kehtib see üksnes Kasutajale isiklikult. Sellise avaldusega ei ole seotud ei Bolt ega Mootorsõiduki kindlustusandja. 8.6 Boltil on õigus Mootorsõidukile põhjustatud kahju eest makstavale hüvitisele. Kui Kasutaja on saanud selliseid makseid, peab Kasutaja need ilma täiendava nõudmiseta üle kandma Boltile. 8.7 Puuduste ja kahju korral on ainult Boltil õigus valida remonditöökoda Mootorsõiduki remondiks. 8.8 Õnnetuse korral, mille järel Mootorsõidukit enam ei saa liigutada, lõpeb Kasutusaeg hiljemalt Mootorsõiduki üleandmisel Bolti poolt heaks kiidetud pukseerimisettevõttele.

9 Kasutaja kohustused ja vastutus

9.1 Kasutaja peab:

(a) käsitlema ja kasutama Mootorsõidukit vastavalt ettenähtud otstarbele, korrapäraselt ja heaperemehelikult, järgima tootja kasutusjuhendi sätteid ning juhtima ohutult ja hoolikalt, keskkonnasäästlikult ja kütusesäästlikult; (b) teavitama Bolti viivitamata kõigist Mootorsõidukile tekitatud kahjustustest, sealhulgas kahjust, mis on tekkinud vägivalla, õnnetuse või mis tahes määrdumise tulemusel; Kasutaja kohustub viivitamata teavitama Bolti ja asjaomaseid ametiasutusi (nt politsei, päästeteenistus), kui Mootorsõiduk on hävinud, kahjustatud, läheb rikki või muul viisil muutub kasutuskõlbmatuks, samuti kohustub Kasutaja teavitama Bolti asjaoludest, mis takistavad Mootorsõiduki käitamist ja kasutamist; (c) heaperemehelikult kaitsma Mootorsõidukit varguse eest (aknad peavad olema suletud ja kesklukustussüsteem lukustatud); (d) kontrollima regulaarsete ajavahemike järel käitavaid vedelikke ja rehvirõhku pikematel sõitudel ning vajadusel neid reguleerima; (e) kontrollima enne sõitu, kas Mootorsõidukil esineb ilmseid puudusi; (f) hoidma Mootorsõidukit (seest ja väljast) puhtana ja korras. Kui Mootorsõiduk on pärast kasutamist tavapärasest rohkem määrdunud, on Kasutaja kohustatud maksma lisatasu Hinnakirjas ja Trahvides märgitud puhastamise eest; (g) järgima kõiki kehtivaid õigusakte ja eeskirju (sh liiklusseadust ja -eeskirju); (h) peatuma kohe, kui armatuurlaua ekraanil hakkab vilkuma hoiatuslamp ja võtma ühendust Boltiga, et arutada, kas sõitu võib jätkata; (i) veenduma, et elektrilise Mootorsõiduki kasutamisel on akul reisi alustamise ajal piisav täituvus, et viia sõiduk reisi lõppemisel tagasi Tegevuspiirkonda ja vajaduse korral laadimisprotsessi nõuetekohaselt käivitada; (j) kasutama Mootorsõidukit rakenduses näidatud Tegevuspiirkonnas. Kasutaja võib kasutada Mootorsõidukit väljaspool Tegevuspiirkonda ainult Bolti eelneval nõusolekul; (k) andma Boltile teada Mootorsõiduki täpse asukoha igal ajahetkel kui seda küsitakse ja lubama Bolti nõudmisel Mootorsõiduki ülevaatust; ja (l) enne sõidu alustamist veenduma, et sõitjate ruumis ei ole kinnitamata esemeid (sealhulgas prügi) ja et kõik sõidukis olevad esemed on nõuetekohaselt kinnitatud, võttes arvesse nende suurust ja kaalu.

9.2 Kasutaja ei tohi:

(a) juhtida Mootorsõidukit alkoholi, narkootikumide või psühhotroopsete ainete või ravimite mõju all, mis võivad pärssida tema juhtimisvõimet. Boltil on alkoholi suhtes null-tolerants – kehtib range alkoholi keeld (0,0‰) ning Boltil on õigus nõuda selle nõude rikkumise korral leppetrahvi vastavalt punktile 5.1 (g); (b) juhtida Mootorsõidukit, kui ta on haige või väsinud või kui juhtimine võib ohustada liiklusohutust, Mootorsõidukit või teisi isikuid; (c) juhtida Mootorsõidukit hooletult, agressiivselt või õigusvastaselt ega osaleda ebaseaduslikus võidusõidus või driftimises ega kasutada Mootorsõidukit muuks mittetavapäraseks sõitmiseks või veoks. Eeltoodud näited ei ole ammendavad. Mootorsõiduki mis tahes ebamõistlikku või sobimatut kasutamist, kui Bolt on selle oma äranägemise järgi kindlaks määranud, loetakse käesoleva Lepingu rikkumiseks. Kõik Mootorsõidukid on varustatud Asjade interneti seadmega, mis võimaldab tuvastada Mootorsõidukite väärkasutust; (d) kasutada Kütusekaarti muude sõidukite tankimiseks kui Mootorsõiduk, millele on määratud Kütusekaart, või kasutada Laadimiskaarti muude sõidukite laadimiseks kui elektriline Mootorsõiduk, millele Laadimiskaart on määratud; (e) lülitada välja kõrvalistuja turvapatja, välja arvatud juhul, kui see on vajalik laste või imikute veoks, mille puhul kasutatakse istmekõrgendust/lasteistet kooskõlas punkti 9 lõike 2 alalõikega f. Kui kõrvalistuja turvapadi on välja lülitatud, peab kasutaja reisi lõppedes selle tagasi sisse lülitama; (f) vedada lapsi või imikuid ilma vajaliku istmekõrgenduse/turvaistmeta. Kasutaja peab järgima kõiki tootja juhiseid turvaistmete paigaldamise kohta; (g) kasutada Mootorsõidukit maastikusõiduks, mootorispordiüritusteks või mis tahes liiki võistlusteks, sõidukikatsetusteks, autokoolitusteks, isikute transportimiseks ärilistel tingimustel või kaubanduslikel vedudel (nt kullerteenused, pizza kohaletoimetamine), välja arvatud Bolti eelneval kirjalikul nõusolekul; (h) võimaldada kolmandal isikul kasutada Oma Kontot ja/või juhtida Mootorsõidukit; (i) anda Mootorsõiduki allkasutusse, loovutada käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi või võõrandada/üle anda Mootorsõidukit teisele isikule; (j) kasutada Mootorsõidukit teiste sõidukite pukseerimiseks; (k) kasutada Mootorsõidukit ohtlike ja tuleohtlike, mürgiste või muul viisil ohtlike ainete veoks, kui need ületavad oluliselt majapidamises kasutatavaid koguseid; (l) kasutada Mootorsõidukit selliste esemete või ainete veoks, mis võivad pärssida sõiduohutust või kahjustada Mootorsõiduki interjööri oma laadi, suuruse, vormi või kaalu tõttu; (m) kasutada Mootorsõidukit väärtegude, kuritegude või muude õigusaktidega keelatud tegevuste toimepanemiseks; (n) suitsetada ja/või e-sigarette tarbida või lubada teistel Mootorsõidukis suitsetada või e-sigarette tarbida; (o) lubada Mootorsõidukisse lemmikloomi, välja arvatud juhul, kui nad on suletud transpordikastis, mis on ohutult paigutatud Mootorsõidukisse või selle pagasiruumi; (p) Mootorsõidukit ebatavaliselt ära määrida või jätta Mootorsõidukisse prügi; (q) vedada rohkem reisijaid kui Mootorsõidukite registreerimisel lubatud arv; (r) Mootorsõidukit ise remontida või muuta või lasta kolmandal isikul seda teha; (s) varjata liiklusõnnetuses saadud kahjustusi või hiilida kõrvale vastutusest liiklusõnnetuse/kahju eest; ega (t) üritada lugeda, kopeerida, muuta või kustutada Asjade interneti seadme andmeid või muul viisil katkestada Asjade interneti seadme tavapäraseid toiminguid.

9.3 Kasutaja vastutab: (a) kahju eest, mis tekib Mootorsõidukile, Boltile või kolmandale isikule või tema varale Kasutusajal või ajal, mil Mootorsõiduk on Kasutaja valduses või Kasutaja kontrolli all, sh ajal, mil Mootorsõiduk on Kasutaja poolt broneeritud, sealhulgas käesoleva Lepingu ja/või kehtivate seaduste ja eeskirjade rikkumise eest. Selline kahju hõlmab Mootorsõiduki, selle võtmete (olemasolu korral) ja/või lisaseadmete, sh Kütusekaardi/Laadimiskaardi vargust või kaotust, Mootorsõiduki ja kolmanda isiku vara remondikulusid, kolmandate isikute vigastusi, Mootorsõidukite taastamise või transpordiga seotud kulusid ja kõrvalkahju, nt ekspertide tasusid, pukseerimistasusid, väärtuse vähenemist, täiendavaid asjaajamiskulusid ning Mootorsõidukite või kolmanda isiku vara kasutamise võimatust; (b) kahju eest, mis tekib Mootorsõidukiga toime pandud liiklusrikkumiste, väärtegude või kuritegude tagajärjel. Kasutaja peab tasuma kõik sellest tulenevad kulud ja kahjud ja vabastab Bolti täielikult kolmandate isikute nõuetest; (c) kahju eest, mis on tekitatud Mootorsõidukile, Boltile või kolmandale isikule või tema varale kolmanda isiku poolt, kelle valdusesse Kasutaja Mootorsõiduki andis käesolevat Lepingut rikkudes; (d) mootorsõiduki käitamise ajal saadud lõivu või leppetrahvi maksmise eest. Kasutaja on teadlik, et Bolt võib edastada kasutaja asjaomased isikuandmed nõude menetlemiseks; ja (e) leppetrahvi maksmise eest vastavalt käesolevale Lepingule ning Hinnakirjale ja Trahvidele. See ei mõjuta õigust nõuda kahju hüvitamist. Sellisel juhul arvatakse leppetrahv kahjust maha. 9.4 Kui Kasutaja põhjustab liiklusõnnetuse või kui Kasutaja tekitab Mootorsõidukile kahju, piirdub Kasutaja vastutus 500 euroga. See vastutuse piirang kehtib ainult juhul kui (i) Mootorsõidukit on kasutatud vastavalt käesolevale Lepingule, (ii) liiklusõnnetus ja/või Mootorsõidukile tekitatud kahju on põhjustatud Kasutaja juhuslikust hooletusest, (iii) kahjust on viivitamatult teavitatud vastavalt punktile 9.1.b ja (iv) Kasutaja teeb olukorra lahendamiseks Boltiga koostööd. Vastutuse piirang ei kehti juhul, kui Kasutaja on Lepingut rikkunud ja/või kahju on põhjustatud Kasutaja tahtluse või raske hooletuse tagajärjel. 9.5 Kasutaja ei vastuta rikkumise eest, kui rikkumine pandi toime või kahju tekitati Bolti ja/või kolmanda isiku süül, välja arvatud juhul, kui Kasutaja vastutab käesoleva Lepingu alusel kolmanda isiku tegude eest. 9.6 Kasutaja ei vastuta Mootorsõiduki varasemast kasutamisest, käitamisest või tavapärasest kulumisest tingitud puuduste eest, kui Kasutaja teavitab kohe Bolti ühe saadaoleva kontaktkanali kaudu ning järgib Bolti antud juhiseid. 9.7 Lepingu mis tahes rikkumise korral, sealhulgas makse tasumata jätmise korral, on Boltil õigus koheselt ajutiselt või alaliselt peatada või lõpetada Teenuste osutamine ja blokeerida ajutiselt või alaliselt juurdepääs rakendusele Bolt ja Kontole. Kasutajat teavitatakse sellest e-posti teel või rakenduse Bolt kaudu.

10 Bolti kohustused ja vastutus

10.1 Bolt tagab, et Mootorsõiduk on heas korras ja seisukorras ning kõlbab kasutamiseks ja käitamiseks Lepingus toodud eesmärgil. Vigu või rikkeid, mis ei mõjuta liiklusohutust ega avalda lühiajalist mõju, samuti puudusi, mis ei ole tekkinud Mootorsõiduki ebaõige hoolduse tagajärjel, ei loeta puudusteks. 10.2 Mitte mingil juhul ei ületa meie koguvastutus kõigi käesolevast Lepingust tulenevate nõuete eest, sealhulgas lepinguvälise kahju või muudel alustel põhinevate nõuete eest, 500 eurot või meile Teenuste - mille jooksul nõude(nõuete) tekkimise põhjustanud vahejuhtum, õnnetus või sündmus toimus - eest makstud tasu summat, olenevalt sellest, kumb summa on madalam. Me ei piira siiski Teie õigust nõuda kahju hüvitamist või kasutada muid seadusega ettenähtud õiguskaitsevahendeid, kui meie Teenused ei vasta käesolevale lepingule. 10.3 Ulatuses, milles selline vastutuse piiramine on kohaldatava õigusega lubatud, ei vastuta Bolt alltoodu eest: (a) kahju, mida Kasutaja on kandnud Teenuste kasutamisega seotud hilinemise tõttu; (b) kahju, mida Kasutaja on tekitanud kolmandatele isikutele Teenuste kasutamise ajal; (c) kaudne või kaasnev kahju, sealhulgas saamata jäänud kasum; ja (d) kahju, mis ületab nende Teenuste hinda, mida ei osutatud või mida osutati mittenõuetekohaselt. 10.4 Bolt ei vastuta Mootorsõidukisse jäetud mistahes esemete eest või Mootorsõidukist varastatud esemete eest olenemata sellest, kas need kuuluvad Kasutajale või kolmandale isikule. Kõik esemed, mis leitakse Mootorsõidukist hävitatakse või annetatakse 30 päeva möödumisel peale leidmist. 10.5 Bolt ei vastuta Kasutajale tekitatud kahju eest, mis on tekkinud Mootorsõiduki kasutamise võimatuse tõttu, õnnetuse korral või muudel põhjustel, mida Bolt ei saa mõjutada.

11 Ülesütlemine

11.1 Boltil on õigus ühepoolselt Kasutusaeg lõpetada kooskõlas Lepinguga. 11.2 Kasutajal on õigus ühepoolselt Kasutusaeg lõpetada kooskõlas Lepinguga. 11.3 Boltil on õigus Mootorsõiduk tagasi võtta ja asendada see võrreldava Mootorsõidukiga igal ajal kooskõlastatult Kasutajaga. 11.4 Teil on seadusest tulenev õigus käesolevast lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata. Sellisel juhul võite kas (i) kasutada lisas A esitatud taganemisvormi näidist või (ii) teha muu ühemõttelise avalduse, milles teatate oma otsusest lepingust taganeda, võttes meiega ühendust.

12 Muud olulised tingimused

12.1 Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja seda tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega. 12.2 Teie kohustuste täitmisele võivad kohalduda Tegevuspiirkonna seadused, näiteks Tegevuspiirkonnas kehtivad liiklus- ja parkimisseadused ja -eeskirjad (edaspidi Kohalikud õigusaktid) ja Te kohustute neid kohalikke õigusakte järgima. 12.3 Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes. Kui olete tarbija ja teie elukoht on Euroopa Liidus (EL), võite esitada nõude oma tarbijakaitseõiguste jõustamiseks seoses käesoleva lepinguga selles ELi liikmesriigis, kus te elate. Teil võib olla ka õigus esitada avaldus oma kohalikule tarbijakaitseametile või Euroopa Komisjoni veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu aadressil: http://ec.europa.eu/odr. 12.4 Kui selle lepingu säte ja Teie kohaldatava Tegevuspiirkonna tingimuste säte on vastuolus, on Tegevuspiirkonna tingimuste säte vastuolus oleva osa ulatuses ülimuslik.

A lisa – Taganemisvormi näidis

Kellele: Bolt Services EE OÜ (Vana-Lõuna 15, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik; e-post: notices.estonia@bolt.eu):

Teatan käesolevaga, et taganen järgmise teenuse osutamise lepingust: mootorsõidukite ajutine rentimine.

Tellitud kuupäeval: [täidab kasutaja]

Kasutaja nimi: [täidab kasutaja]

Kasutaja aadress: [täidab kasutaja]

Kasutaja allkiri (ainult juhul, kui käesolev vorm on esitatud paberkandjal),

Kuupäev: [täidab kasutaja]

Allalaadimiseks skanni

Ainult üks samm veel

Rakenduse allalaadimiseks skanni seda QR-koodi oma telefoni kaameraga.