Bolt Drive'i üldtingimused (kehtib kuni 09.10.2022)

01.05.2022

Need Bolt Drive'i üldtingimused moodustavad õiguslikult siduva lepingu (Leping) teie (Teie, Kasutaja või Sõitja) ja allpool nimetatud Bolti ettevõtjaga ("Bolt" või "meie"). seoses Autojagamisteenuste osutamisega (määratletud allpool) vastavalt riigile, kus Autojagamisteenuseid osutatakse.

Riik, kus Autojagamisteenuseid osutatakse Bolti ettevõtja
Eesti Bolt Services EE OÜ, 14339972, Vana-Lõuna 15, 10145, Tallinn, Eesti

Alltoodud dokumendid on siduvad ja moodustavad Lepingu osa:

 1. kohaldatavad hinnad, lisatasud, leppetrahvid ja kogu muu hinnateave ning kohaldatavad tasud nagu on kuvatud rakenduses Bolt ja/või Meie veebisaidil (Hinnakiri ja Trahvid);

 2. rakenduses Bolt kuvatud juhised, käsiraamatud (sealhulgas kuidas kasutada Mootorsõidukit ) ja muud suunised;

 3. muud käesolevas Lepingus nimetatud äri- ja tootetingimused, sealhulgas teenuse kirjeldused, eeskirjad ja teated, sealhulgas meie Reisijate Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted (Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted), mis on kättesaadavaks tehtud rakenduses Bolt või veebisaidil https://bolt.eu/legal/ ja mida kohaldatakse vastavalt (mutatis mutandis) Teie isikuandmete töötlemisele seoses Autojagamisteenuste kasutamisega;

 4. täiendavad riigi või linna kohta käivad tingimused (olemasolu korral), mis kehtivad piirkonnas, kus sõitmine aset leiab.

Tulenevalt Meie teenuste pidevast arengust, võime Lepingut igal ajal muuta meie teenuste turvalisuse ja töövõime tagamiseks, värskenduste juurutamiseks, juriidiliste kohustuste järgimiseks või meie teenuse ärilise rakendatavuse tagamiseks. Muudatused jõustuvad, kui muudetud Leping või selle lisatingimused tehakse kättesaadavaks Meie veebisaidil või rakenduses Bolt. Kui jätkate Autojagamisteenuse kasutamist pärast muudatuste või lisatingimuste kättesaadavaks tegemist, siis peetakse seda muudatustega nõustumiseks. Jätame endale õiguse Teid muudatustest teavitada rakenduse Bolt vahendusel, Teie Kontoga seotud kontaktandmeid kasutades või muul mõistlikul viisil.

1. Mõisted

 1. Konto” – juurdepääs rakendusele Bolt ja/või veebisaidile, mis sisaldab teavet ja dokumente Bolti teenuste kasutamise kohta Autojagamisteenuste osutamise käigus, sealhulgas raamatupidamisdokumendid.

 2. Autojagamisteenused” — Bolt rakendab autojagamiskontsepti Bolt Drive, mis tähendab, et Bolt annab vastava kategooria sõiduki juhtimiseks kehtivat juhiluba omavale Kasutajale Kasutusajaks kasutada vaba Mootorsõiduki määratletud teeninduspiirkonnas vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele, millega Kasutaja peab teenuse kasutamiseks nõustuma.

 3. Rakendus Bolt” — nutitelefoni rakendus, mis võimaldab muu hulgas Bolt Platvormi kaudu broneerida Mootorsõidukeid ulatuses, milles see on tehniliselt võimalik vastavas asukohas.

 4. Bolti Platvorm“ — tehnoloogiaplatvorm, mida haldab Bolt kui infoühiskonna teenuse pakkuja, mis osutab Autojagamisteenuseid Rakenduse Bolt kaudu.

 5. Teie”, „Kasutaja” või „Sõitja” – isik, kes on registreerinud kasutajakonto Bolti Platvormil ja kasutab selle kaudu Autojagamisteenuseid.

 6. Tegutsemispiirkond” – Rakenduses Bolt määratud riigi või linna piirkond, mille piires Kasutaja saab alustada sõitu, lõpetada sõidu ja Mootorsõiduki tagastada.

 7. Mootorsõiduk“ – mootorsõiduk, sealhulgas elektrimootoriga sõiduk, mida Bolt annab Kasutajale tasu eest kasutada käesoleva Lepingu alusel. Mootorsõidukite mudelid ja liigid on nähtavad veebisaidil ja rakenduses Bolt.

 8. Kasutusaeg“ – Mootorsõiduki kasutusperiood, mis algab Mootorsõiduki broneerimise hetkest ja lõpeb hetkel, mil Kasutaja on sõidu lõpetanud ja Mootorsõiduki tagastanud vastavalt Lepingule. Kasutusaeg on piiramatu, arvestades Lepingus sätestatud piiranguid.

 9. Rakendusesisene Makse“ — kaardid, tasumine mobiilioperaatori arvega ja muud makseviisid (nt Bolt Business), mida Kasutaja kasutab Rakenduse Bolt kaudu Autojagamisteenuste eest tasumiseks.

 10. Valitud Makseviis“ – kehtiv krediit- või deebetkaart või muu makseviis, mida Rakendus Bolt toetab ja mis on seotud Teie Kontoga.

 11. Kütusekaart“ — igas Mootorsõidukis (v.a elektrilise Mootorsõiduki) olev kütusekaart, mis on ette nähtud konkreetse Mootorsõiduki tankimise eest tasumiseks tanklas/teenindusjaamas.

 12. Laadimiskaart“ – igas elektrilises Mootorsõidukis olev laadimiskaart, mis on ette nähtud elektrilise Mootorsõiduki laadimise eest tasumiseks laadimisjaamas.

 13. IOT“ – Mootorsõidukile paigaldatud elektrooniline riistvaraline seade, mis turvab Mootorsõidukit, võimaldab seda digitaalselt rentida (lukustada/avada) ja registreerib ja edastab Boltile Mootorsõiduki asukoha, Mootorsõiduki läbitud vahemaa, Mootorsõiduki kasutamise aja, kütuse kasutamise ja muud andmed, mis on seotud Mootorsõiduki ja selle kasutamisega ning edastab need andmed Boltile.

 14. Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted“ – Bolti isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis sisaldavad teavet kasutaja isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas kasutaja kui andmesubjekti õiguste kohta.

2. Registreerimine ja Rakenduse Bolt kasutamine

 1. Autojagamisteenuste kasutamiseks peate installima Rakenduse Bolt ja registreerima kasutajakonto (Konto). Rakenduse Bolt allalaadimisel seostatakse Teie mobiiltelefoni number Teie Kontoga ja lisatakse Meie andmebaasi. Registreerimisel peate esitama nõutud teabe ja laadima üles nõutud dokumendid.

 2. Olete kohustatud siduma Oma Konto Oma kehtiva krediit- või deebetkaardiga või muu makseviisiga, mida Rakendus Bolt toetab (Valitud Makseviis).

 3. Kui Kasutaja ei sisesta õigeid andmeid või sisestab ebaõigeid või valeandmeid, loetakse Kasutaja registreerimine kehtetuks ja see tühistatakse.

 4. Pärast registreerumistaotluse esitamist peate Rakendusse Bolt laadima üles Oma kehtiva juhiloa vastavalt Lepingu punktile 4.

 5. Rakenduses Bolt esinevate vigade puhul teeme kõik selleks, et need võimalikult kiiresti kõrvaldada, kuid Te mõistate ja kinnitate, et rakenduse kasutamine võib tehniliste vigade tõttu aeg-ajalt piiratud olla ja Meil ei ole võimalik Rakenduse Bolt lakkamatut veatut toimimist tagada. Me ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud Rakenduse Bolt mittetoimimisest või soovitud viisil kasutamise võimatusest.

 6. Bolt jätab endale õiguse Teie registreerimisest keelduda, kui on alust eeldada, et Te ei tegutse kooskõlas Lepinguga.

 7. Te ei tohi registreerida Boltis mitut kontot, müüa Oma Kontot kolmandale isikule ega seda kolmandale isikule kasutada anda ja luua Boltis võlts-, ebaseaduslikku või valekontot, see hõlmab Konto loomist võltsitud, ebaseadusliku ja vale teabe abil.

 8. Kasutajal ei ole lubatud lubada mis tahes kolmandatel isikutel Kasutajakontot kasutada.

 9. Kasutajal ei ole lubatud avaldada Konto sisselogimisandmeid kolmandale isikule. Kasutaja vastutab Konto turvalisuse ja Kasutaja sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse tagamise eest.

 10. Oma Kontot luues ja kasutades Te:

(a) nõustute Konto loomisel kasutama ainult Oma pärisnime, täpseid isiku- ja maksekaardi andmeid ning hoidma selle teabe alati ajakohasena; (b) nõustute, et Teil võidakse paluda esitada Oma kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress); (c) nõustute, et Autojagamisteenustele juurdepääsu saamiseks ja säilitamiseks võidakse Teilt nõuda Teie isiku tuvastamist juhiloa, isikutunnistuse või riigiasutuse väljaantud muu isikut tõendava dokumendi pildi abil; (d) vastutate Oma Kontole juurdepääsu ning Oma Konto kontrolli ja turvalisuse eest ning kõigi Teie Konto kaudu tehtud toimingute eest, välja arvatud juhul, kui olete teatanud Oma Konto väärkasutamisest vastavalt käesoleva Lepingu punktile 2.11; (e) nõustute Meie õigusega Konto kasutamine ajutiselt peatada või blokeerida määral, milles see on vajalik: i) Rakenduse Bolt õiguspärase kasutamise tagamiseks, sealhulgas kelmuste ennetamiseks, riskide analüüsimiseks, uurimiseks ja klienditoe eesmärkide saavutamiseks; ii) tagamaks, et järgite Lepingus sätestatut; iii) õigusakti, kohtulahendi või õiguskaitseorgani või muu haldusorgani või riigiasutuse korralduse täitmiseks; või iv) muu Lepingutingimuse täitmiseks.

 1. Kasutaja peab viivitamata teavitama Bolti, et võimaldada Boltil blokeerida juurdepääs Kontole vältimaks väärkasutamist, kui:

(a) kolmas isik on saanud loata juurdepääsu Teie Kontole või kasutab Teie Kontot ilma loata; (b) mobiilseade, kuhu rakendus Bolt on installitud, läheb kaotsi või hävib; (c) sisselogimise andmed lähevad kaduma või saavad teatavaks kolmandale isikule; (d) Konto on ohus või kolmandal isikul on võimalik seda kasutada; (e) muu olukord, mille tõttu võite Oma Konto üle kontrolli kaotada.

 1. Kui Bolt on käesoleva Lepingu punktis 2.11 nimetatud teate kätte saanud, siis blokeerib Bolt esimesel võimalusel Kasutaja Konto.

3. Litsentsid ja intellektuaalomandiõigused

 1. Bolti Platvormil registreerudes annab Bolt Kasutajale tühistatava, võõrandamatu ja all-litsentsimise õiguseta lihtlitsentsi Bolti Platvormi kasutamiseks Autojagamisteenuste eesmärgil.

 2. Kõik intellektuaalomandiõigused, mis on seotud tarkvara, dokumentatsiooni või teabega, mida Bolt kasutab või välja töötab või mida Bolti nimel kasutatakse või välja töötatakse Lepingu alusel infoühiskonna teenuste osutamise ajal (sh Bolti Platvorm ja sellesse üleslaaditud materjal), kuuluvad Boltile. Kasutaja ei tohi kopeerida, muuta, kohandada, pöördprojekteerida, dekompileerida ega muul viisil selgitada välja Bolti Platvormi lähtekoodi ega muu Bolti kasutatava tarkvara lähtekoodi ega võtta välja ega kasutada Bolti Platvormil olevaid andmeid ärilistel eesmärkidel või muudel eesmärkidel kui Autojagamisteenuste kasutamine. Kasutaja kasutab Bolti Platvormi üksnes oma isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel.

 3. Bolt ei anna mingeid kinnitusi ega garantiisid ega tee mingeid avaldusi seoses Bolti Platvormi kvaliteediga, sealhulgas ilmsete või varjatud puuduste puudumisega, tavapäraseks või konkreetseks otstarbeks (eriotstarbeks) sobivusega ning Bolt ei ole kohustatud rahuldama Kasutaja nõudeid seoses Bolt Platvormi kvaliteediga.

4. Juhiloa ja juhtimisõiguse kontroll

 1. Kasutajad peavad üles laadima ja kinnitama oma isikusamasust ja konkreetse Mootorsõiduki kategooria juhiloa olemasolu veebipõhise kinnitusprotsessi kaudu vastavalt rakenduses Bolt toodud juhistele.

 2. Olenemata sellest jätab Bolt endale õiguse nõuda Teilt igal ajal juhiloa kehtivuse tõendamist.

 3. Pärast juhiloa kehtivuse edukat kontrolli aktiveerib Bolt rakenduses Bolt Kasutaja õiguse broneerida Mootorsõiduk kasutuspiirkonnas vastavalt kättesaadavusele.

 4. Kasutajal on õigus kasutada Autojagamisteenuseid, kui Kasutaja:

(a) on jõudnud Rakenduses Bolt määratud vanuse alampiirini; (b) tal on olnud konkreetse Mootorsõiduki kategooria kehtiv juhiluba vähemalt Rakenduses Bolt määratud ajavahemiku jooksul; teatavate Mootorsõidukite mudelite puhul võib kehtida erinev ajavahemiku nõue, mida kuvatakse rakenduses Bolt; (c) kannab oma kehtivat juhiluba endaga kaasas Kasutusaja jooksul ning vastab kõikidele selles sätestatud tingimustele ja nõuetele; (d) tervislik seisund võimaldab Mootorsõiduki juhtimist vastavalt kohalikele liiklusseadustele. (e) ei ole tarvitanud ega ole alkoholi, narkootikumide, psühhotroopsete ainete mõju all või muude psühhotroopsete ravimite mõju all, mis võivad pärssida juhtimisvõimet.

 1. Kui Kasutaja juhtimisõigus võetakse ära, peatatakse, tunnistatakse kehtetuks või juhiluba läheb kaduma, siis ei tohi Kasutaja Mootorsõidukit kasutada. Kasutaja kohustub juhitimisõiguse äravõtmisest, kehtetuks tunnistamisest, peatamisest või kaotsiminekust Bolti viivitamata teavitama.

 2. Kasutajal on rangelt keelatud lubada kolmandatel isikutel Mootorsõidukeid juhtida. Selle nõude igakordsel rikkumisel peab Kasutaja maksma leppetrahvi Hinnakirjas ja Trahvides sätestatud summas.

5. Tasu ja trahvid

 1. Teilt võetakse tasu ja lisatasu Autojagamisteenuste kasutamise eest vastavalt Rakenduses Bolt kättesaadavate Autojagamisteenuste kasutamise ajal kehtiva Lepingu, Hinnakirja ja Trahvide alusel.

 2. Autojagamisteenuse tasu sõltub (i) Kasutusajast ja (ii) Mootorsõidukiga läbitud vahemaast.

(i) Autojagamisteenuste tasu Kasutusaja eest arvutatakse Mootorsõiduki luku avamise hetkest või tasulise broneeringu korral alates tasulise broneerimisaja algusest kuni Mootorsõiduki Tegutsemispiirkonda tagastamise ja sõidulõpetamiseni vastavalt punktile 7.2.3. (ii) Autojagamisteenuste tasu iga Mootorsõidukiga läbitud kilomeetri eest arvutatakse järgmiselt: Mootorsõidukiga läbitud kilomeetrite arv korrutatakse Hinnakirjas ja Trahvides märgitud kilomeetri hinnaga. Mootorsõidukiga läbitud vahemaa ümardatakse ülespoole lähima (kõrgema) täiskilomeetrini. Boltil on õigus kehtestada Autojagamisteenuste miinimum tasu.

 1. Mootorsõiduki esialgne broneerimisaeg, mille pikkus on märgitud Rakenduses Bolt, on tasuta. Kui esialgne broneerimisaeg on lõppenud, võib Kasutaja pikendada broneerimisaega, mille eest tuleb tasuda vastavalt Hinnakirjale ja Trahvidele.

 2. Meie kehtestatud tasudele võivad kohalduda riiklikud ja kohalikud maksud, mida arvestame ja kogume Meie.

 3. Vastavalt Lepingule ning Hinnakirjale ja Trahvidele võivad kohalduda Mootorsõiduki puhastamisega seotud lisatasud.

 4. Liiklusnõuete rikkumiste ja õnnetuste (tasud, trahvid jne) menetlemise eest, Mootorsõidukile tekitatud kahjude menetlemise eest, Lepingu rikkumisega seotud menetlemise eest on Boltil õigus nõuda ja Kasutaja kohustub maksma Boltile ühekordse menetlemissumma iga juhtumi eest vastavalt Hinnakirjale ja Trahvidele.

 5. Te vastutate kõigi tasumisele kuuluvate maanteemaksude, parkimistasude era- ja avalikes parklates, mis ei kuulu Autojagamisteenuse tasu hulka, jms tasumise eest.

 6. Boltil on õigus nõuda leppetrahvi juhul, kui Kasutaja rikub käesoleva Lepingu tingimusi. Leppetrahvid on toodud käesolevas Lepingus ning Hinnakirjas ja Trahvides, millega saab tutvuda Rakenduse Bolt ja Meie veebisaidi kaudu. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Kasutajat kohustusest täita Lepingust tulenevaid kohustusi. Kasutaja on kohustatud maksma Boltile leppetrahvi:

(a) kui Mootorsõiduki lisavarustus/tarvikud (nt süütevõti) on saanud kahjustada, hävinud või kadunud; (b) Mootorsõiduki interjöör/eksterjöör või Mootorsõiduki mis tahes osa on saanud kahjustada; (c) Mootorsõidukis suitsetamine ja/või veipimise eest; (d) sõidu lõpetamisel väljaspool Tegutsemispiirkonda. (e) Kütusekaardi ja/või Laadimiskaardi väärkasutamise eest, sealhulgas varastamise eest; (f) agressiivse, ohtliku sõidu, kiiruspiirangute ja liikluseeskirjade eiramise, ebaseadusliku võidusõidu või driftimise eest, ohtlike veoste transportimise eest, hooletu juhtimise eest või mistahes muu tegevuse eest, mis ei kujuta endast Mootorsõiduki kasutamist tavapäraseks sõitmiseks; (g) alkoholi, narkootikumide, psühhotroopsete ja/või muude psühhoaktiivsete ainete mõjul sõitmise eest summas 2 000 eurot; (h) selle eest, et võimaldasite teisel isikul kasutada Oma kontot ja/või juhtida Mootorsõidukit; (i) kui registreerite mitu Kontot Boltis, müüte või annate kolmadale isikule kasutada Oma Konto, loote ebaseadusliku või valekonto, see hõlmab ka Konto loomist võltsitud, ebaseadusliku ja vale teabe abil. (j) kütuse varastamise ja kütuse varastamise katse eest; (k) Mootorsõidukisse vale kütuse tankimise eest; (l) Mootorsõiduki interjööri toidu või vedelikega määrimise eest, muu prügi Mootorsõidukisse jätmise eest; (m) autoõnnetuse kahjustuste varjamise või autoõnnetuse/kahju eest vastutamisest kõrvalehiilimise eest; (n) Mootorsõiduki varguse või varguse katse eest. (o) Mootorsõiduki tühja kütusepaagiga tagastamise eest – see tähendab 10% või vähem Mootorsõiduki kütusepaagist või 20% või vähem elektrilise Mootorsõiduki aku mahutavusest. (p) muude rikkumiste eest, mis on loetletud Rakenduses Bolt avaldatud kehtivas Hinnakirjas ja Trahvides, mida Bolt võib ühepoolselt aeg-ajalt muuta.

 1. Boltil on õigus vähendada leppetrahve oma äranägemise järgi, võttes arvesse iga rikkumise tagajärgi ja rikkumise asjaolusid.

 2. Te nõustute tasuma kõik tasud, leppetrahvid, trahvid ja muud kulud, mis on tekkinud Teie poolt Autojagamisteenuste kasutamisel käesoleva Lepingu või mõne seaduse, eeskirja, määruse või määruse rikkumisega. Bolt võib tasu, leppetrahvide, trahvide ja kulude summa Teie kontolt maha võtta või kinni pidada, saades selleks Teie selgesõnalise ja konkreetse nõusoleku.

6. Maksetingimused

 1. Sõltuvalt sõidu toimumise kohas toetatud makseviisidest saate tasuda Autojagamisteenuste eest rakendusesisese maksega, kui see on saadaval rakenduse Bolt kaudu.

 2. Te annate Meile loa debiteerida kõik maksmisele kuuluvad tasud, trahvid, maksud ja muud omavalitsusüksusele tasumisele kuuluvad summad, kasutades Teie Valitud Makseviisi, mis on Teie Kontoga seotud. Bolt debiteerib eelnimetatud tasud Kasutaja Valitud Makseviisist automaatselt.

 3. Pärast seda kui olete Mootorsõiduki broneerinud, reserveerime Teie Valitud Makseviisilt automaatselt teatud summa, et kinnitada piisavate rahaliste vahendite olemasolu.

 4. Teie kohustus maksta Autojagamisteenuste ja muude tasude, trahvide jms eest on täidetud hetkest, mil vastav summa Teie Valitud Makseviisist debiteeritakse. Enne Autojagamisteenuste kasutamist peate tagama, et Teil on Valitud Makseviisis piisavalt raha.

 5. Kui see makseviis ebaõnnestub ja/või Teie Valitud Makseviisis ei ole piisavalt raha, võidakse kasutada muid kogumisprotseduure. Te kohustute hüvitama kõik Meile võlgade sissenõudmisega tekkinud kulud, sealhulgas mõistlikud õigusabikulud, kui Te ei tasu maksmisele kuuluvaid summasid maksetähtpäevaks.

 6. Kohustute Meid koheselt teavitama, kui Teie Kontoga seotud Valitud Makseviisiga seoses on toimunud muudatusi, mis võivad takistada Meil Lepingujärgsete tasude debiteerimist.

 7. Kui Bolt ei saa summat Teie Valitud Makseviisi kasutades eelautoriseerida vastavalt puktis 6.3 sätestatule või Teie Valitud Makseviisi kasutades debiteerida vastavalt punktis 6.2 sätestatule, siis on Boltil õigus Kasutusaeg peatada või lõpetada. Sellisel juhul on Kasutaja kohustatud sõidu viivitamata lõpetama ja Mootorsõiduki Tegevuspiirkonda tagastama või järgima muid Bolti antud juhiseid. Kasutusaeg peatatakse seniks kuni Kasutaja hüvitab kogunenud teenustasu.

 8. Kui Kasutaja on Autojagamisteenuste kasutamise eest eelnevalt tasu maksetähtpäevaks maksmata jätnud, on Boltil õigus nõuda kasutajalt teenuste eest teatud summas ettemakset enne Autojagamisteenuste kasutamise alustamist.

 9. Rakendusesisese Makselahenduse kaudu tasumisel ei vastuta Bolt võimalike kolmandate isikute (nt mobiilioperaatorid, pangatasud) maksekulude eest. Need teenusepakkujad võivad Bolti Rakendusesisese Makselahenduse kaudu tehtavate maksete töötlemisel küsida lisatasusid. Bolt ei vastuta selliste tasude eest ja ütleb lahti igasugusest vastutusest selles osas. Teie Valitud Makseviisile võivad kehtida ka täiendavad tingimused, mille on kehtestanud kolmandast isikust makseteenuse pakkuja; enne makseviisi kasutamist tutvuge palun vastavate tingimustega.

 10. Bolt vastutab Rakendusesisese Makselahenduse toimimise eest ja pakub tuge probleemide lahendamisel. Rakendusesisese Maksmisega seotud vaidluste lahendamine toimub samuti meie kaudu. Maksetugiteenuse saamiseks pöörduge e-posti aadressil info@bolt.eu. E-posti teel või rakenduse Bolt kaudu edastatud päringutele vastatakse ühe tööpäeva jooksul. Bolt lahendab Rakendusesisese Maksmisega seotud kaebused ja taotlused kahe tööpäeva jooksul.

 11. Boltil on oma äranägemise järgi õigus seada Autojagamisteenustele krediidilimiit. Boltil on ainuõigus igal ajal eelnimetatud krediidilimiiti muuta, tühistada, vähendada või suurendada.

 12. Pärast iga Autojagamisteenuste osutamist loob ja edastab Bolt Kasutajale Autojagamisteenuste osutamise tasu, sealhulgas lisatasude, trahvide jms (kui neid on) kviitungi. Kviitungid väljastatakse vastavalt kehtivatele seadustele. Kõik Autojagamisteenuste kviitungid on teile kättesaadavad Konto kaudu.

 13. Sõidujagamisteenuseid osutav Bolt kontserni kuuluv ettevõtja võib kasutada ja anda oma sidusettevõtjale Bolt Operations OÜ (registrinumber 14532901, registreeritud aadressil Vana-Lõuna 15, Tallinn, Eesti) juhise koguda ja töödelda enda nimel käesolevast lepingust tulenevaid makseid.

7. Mootorsõiduki kasutamine

7.1. Mootorsõiduki juhtimise alustamine

 1. Enne sõidu alustamist peab Mootorsõiduk olema broneeritud Rakenduses Bolt. Mootorsõiduki saab broneerida tasuta Rakenduses Bolt märgitud ajavahemikuks. Tasuta broneerimisaeg algab siis, kui klõpsate Rakenduses Bolt nupul „Broneeri” (või samaväärsel nupul). Kui Kasutaja ei alusta tasuta broneerimisaja jooksul sõitu ega lõpeta Mootorsõiduki broneeringut ja tasuta broneerimisaeg lõpeb, algab tasuline broneerimisaeg kuni Rakenduses Bolt märgitud tähtaja lõpuni (olemasolu korral) automaatselt. Kasutaja peab maksma Hinnakirjas ja Trahvides sätestatud tasulise broneerimisaja eest tasu. Kasutajal on lubatud broneering igal ajal lõpetada ja Kasutajalt võetakse tasulise broneerimisaja eest tasu.

 2. Kui Kasutaja ei ole Mootorsõidukiga sõitmist alustanud rakenduses Bolt märgitud tasulise broneerimisaja lõpuks või 24 tunni jooksul tasulise broneerimisaja algusest, siis on Boltil õigus selle Mootorsõiduki broneering lõpetada.

 3. Kasutusaeg algab Mootorsõiduki broneerimise hetkest.

 4. Mootorsõiduki juurde jõudmisel peab Kasutaja valima sobiva käsu ja järgima Mootorsõiduki avamiseks või – pärast sõidu lõpetamist — lukustamiseks Rakenduses Bolt kuvatavaid juhiseid.

 5. Kasutaja kontrollib Mootorsõiduki sisemust ja välimust veendumaks, et Mootorsõidukil ei oleks selgelt nähtavaid kahjustusi, ning kohustub kontrollima, kas kõik Mootorsõiduki tarvikud ja lisaseadmed nagu süütevõti (olemasolu korral), Kütusekaart/Laadimiskaart ja Mootorsõiduki dokumendid ja käsiraamatud on Mootorsõidukis. Juhul, kui kahjustusele on kinnitatud silt, on sellisest kahjustusest juba Boltile teatatud. Kui Kasutaja tuvastab kahju ilma sellele lisatud märgistuseta, peab Kasutaja Bolti Rakenduses näidatud kontaktandmetel viivitamata teatama kõikidest tuvastatud puudustest. Vastasel juhul võidakse kõiki teatamata kahjusid käsitada Kasutaja poolt Kasutusperioodi vältel tekkinutena.

 6. Mootorsõiduki käivitamiseks kasutage Mootorsõidukis hoitavat süütevõtit. Kui Mootorsõiduk ei vaja süütevõtit, käivitatakse Mootorsõiduk nupu ja piduripedaali samaaegse vajutamisega.

7.2. Tegevuspiirkond, sõidu lõpetamine ja Mootorsõiduki tagastamine

 1. Kasutaja saab Mootorsõiduki kasutamist alustada ja tagastada ainult Tegevuspiirkonnas, mis on näidatud rakenduses Bolt. Kasutaja võib Mootorsõiduki tagastada väljaspool Tegevuspiirkonda ainult Bolti eelneval nõusolekul. Kui Bolt nõustub Mootorsõiduki tagastamisega väljaspool Tegevuspiirkonda, võtab Bolt vastavalt Hinnakirjale ja Trahvidele tasu Kasutaja Mootorsõiduki transportimise eest tagasi Tegevuspiirkonda.

 2. Kasutaja on kohustatud tagastama Mootorsõiduki seisukorras, mis ei ole halvem kui Mootorsõiduki vastuvõtmise seisukord, võttes arvesse tavapärast kulumist. Juhul, kui Kasutaja avastab Kasutusperioodil tekitatud kahju, peab Kasutaja Bolti rakenduse kaudu Bolti sellest viivitamata teavitama.

 3. Kasutaja võib igal ajal lõpetada Kasutusaja, tagastades Mootorsõiduki vastavalt käesolevale Lepingule. Mootorsõiduki tagastamiseks peab Kasutaja:

(a) parkima Mootorsõiduki Rakenduses Bolt osutatud Tegutsemispiirkonnas kohta, kus sellele saab igal ajal avalikult juurde pääseda, ning kooskõlas kehtivate liikluseeskirjade ja -korraldusega ja/või muude õigusaktide, eeskirjade või piirangutega, mis on seotud parkimisega Tegevuspiirkonna vastavas asukohas; (b) lülitama mootori välja ja asetama süütevõtme (olemasolu korral) Mootorsõidukis määratud kohta; (c) veenduma, et Kasutaja või kolmanda isku asju ei jäänud Mootorsõidukisse ja enda järelt ära koristama (nt prügi kõrvaldamine); (d) veenduma, et kõik Mootorsõiduki dokumendid, Kütusekaart/Laadimiskaart ja muud tarvikud on Mootorsõidukis; (e) aknad ja uksed nõuetekohaselt sulgema; ja seejärel valima rakenduses Bolt käsu „Lõpeta sõit” (või samaväärse nupu). Pärast kõigi toimingute tegemist ja veendumist, et Mootorsõiduk on lukustatud, loetakse Kasutaja kasutamisaeg lõpetatuks.

 1. Tegutsemispiirkonna piires ei tohi Mootorsõidukit tagastada:

(a) piiratud juurdepääsuga asukohta, välja arvatud rakenduses Bolt näidatud lennujaama spetsiaalsesse parkimiskohta (olemasolu korral); (b) maa-alusesse parklasse; (c) eraparkimisalale (nt koduõue); (d) tasulisse parkimisalasse, välja arvatud kohalikule omavalitsusele kuuluva avalikku järelevalveta tasulisse parkimisalasse; (e) muusse alasse, kus parkimine on keelatud liikluseeskirjade ja -korraldusega.

 1. Kasutaja ei tohi Mootorsõidukit tagastada, kui Mootorsõiduk asub väljaspool Tegutsemispiirkonda, Mootorsõiduki süüde on sisse lülitatud, uksed/aknad on lahti, mootor ei ole välja lülitatud või muul põhjusel, mida Kasutajale kuvatakse rakenduses Bolt.

 2. Selle Tegevuspiirkonna asukohad, kust Mootorsõiduki kätte saab ja kuhu selle tagastada tohib, võivad olla erinevad. Mõned Rakenduses Bolt või veebisaidil märgitud Mootorsõidukite mudelid saab kätte ja tuleb tagastada Tegevuspiirkonna samasse asukohta.

 3. Kui Kasutaja pargib Mootorsõiduki tasulisse parklasse, peab Kasutaja parkimise eest tasuma Kasutaja enda kulul.

 4. Mootorsõiduki parkimisel peab Kasutaja võtma kasutusele kõik meetmed, et tagada Mootorsõiduki ohutus (st uksed on lukus, aknad on suletud, tuled ja audiosüsteem on välja lülitatud, süüde on välja lülitatud jne) ning kolmandate isikute ja vara ohutus.

 5. Kui Kasutusaega ei saa lõpetada, peab Kasutaja sellest viivitamata teavitama Bolti ning jääma Mootorsõiduki juurde, kuni klienditeenindus on otsustanud, kuidas edasi toimida.

7.3. Mootorsõiduki tankimine ja laadimine

 1. Igas Mootorsõidukis on Kütusekaart või Laadimiskaart. Mootorsõidukisse kütuse tankimiseks/Mootorsõiduki aku laadimiseks võib kasutada ainult Mootorsõidukis olevat Kütusekaarti/Laadimiskaarti. Kütusekaardi/Laadimiskaardi kasutamise korral sisaldub kütuse/laadimise hind Kasutaja poolt makstavas Autojagamisteenuse tasus ning seda ei võeta Kasutajalt eraldi. Kütusekaarti/Laadimiskaarti saab kasutada ainult kütuse ostmiseks/aku laadimiseks, mitte muuks otstarbeks.

 2. Kasutaja peab kütusepaagi uuesti täitma ainult Mootorsõidukile ette nähtud kütusetüübiga.

 3. Kütusekaardi/Laadimiskaardi kasutamine muudel sõidukitel või muude anumate täitmiseks kütusega on rangelt keelatud. Kui Kasutaja rikub seda keeldu, teatab Bolt kõikidel juhtudel politseile omastamisest ning Kasutaja on kohustatud tasuma vastavalt Lepingule Hinnakirjas ja Trahvides märgitud leppetrahvi.

 4. Kasutaja on kohustatud heaperemehelikult hoidma Kütusekaarti/Laadimiskaarti ja jätma selle pärast kasutamist Mootorsõidukisse. Kütusekaardi/Laadimiskaardi kaotusest teavitab Kasutaja Bolti kohe, kuid mitte hiljem kui 2 tunni jooksul alates sellest teadasaamisest ning on kohustatud tasuma vastavalt Lepingule Hinnakirjas ja Trahvides märgitud leppetrahvi.

 5. Kasutaja ei tohi tagastada tühja kütusepaagiga Mootorsõidukit. Mootorsõiduki kütusepaak loetakse tühjaks, kui kütusetase on 10% või väiksem.

 6. Kui Mootorsõiduki kütusetase langeb 25%ni ja Kasutaja täidab kütusepaagi Kütusekaardiga Kütusekaardi väljastanud ettevõtte lähimas teenindusjaamas, võib Bolt teha Kasutajale hinnasoodustuse.

 7. Kui elektrilise Mootorsõiduki aku tase langeb 20%ni, peab Kasutaja sõidu lõpetama ja toimetama elektrilise Mootorsõiduki lähimasse laadimisjaama.

8. Tegutsemine õnnetuste, kahjustuste, puuduste ja remondi korral

 1. Kui Mootorsõidukil tekib rike, hoiatussignaalid hakkavad Mootorsõiduki armatuurlaual põlema, tekib kahtlane välismüra või kui Mootorsõidukit ei saa enam ohutult käitada, peab Kasutaja viivitamata, kuid mitte hiljem kui 1 tunni jooksul probleemist teada saamisest ning, sõltuvalt ohutasemest: (i) lõpetama Mootorsõiduki kasutamise, (ii) teavitama Bolti rakenduses Bolt kuvatud telefoninumbril ja (iii) järgima Bolti edasisi juhiseid. Boltil on õigus ühepoolselt Kasutusaeg lõpetada.

 2. Kasutaja teavitab Bolti ja asjaomaseid ametiasutusi (politsei, päästeteenistus vms) viivitamata telefoni teel õnnetusest, vargusest, tulekahjust või tekitatud kahjust või mis tahes muust Kasutaja poolt juhitava Mootorsõidukiga seotud kahjust. Sellisel juhul annab Bolt Kasutajale juhised selle kohta, kuidas tegutseda ja Kasutaja peab järgima Bolti juhiseid. Kasutaja peab täitma liiklusõnnetuse akti ja tegema muid vajalikke toiminguid, et vältida või vähendada Mootorsõidukile, muule varale ja/või isikutele tekkivat kahju. See kehtib olenemata sellest, kas õnnetuse põhjustas Kasutaja või kolmas isik või kas kahju on väike või mitte.

 3. Kasutaja peab vastavalt punktile 7.1.5 teavitama Bolti telefoni teel õnnetustest, kahjustustest ja puudustest, mis ilmnevad Mootorsõidukil sõidu alguses.

 4. Kasutaja peab võtma vajalikke meetmeid tõendite säilitamiseks ja kahju leevendamiseks Boltiga konsulteerides.

 5. Kasutaja ei tohi võtta vastutust ega teha sarnaseid avaldusi kolmandatele isikutele Kasutaja juhitavat Mootorsõidukit puudutava õnnetuse korral. Kui Kasutaja teeb sellele keelule vaatamata vastutuse võtmise avalduse, kehtib see üksnes Kasutajale isiklikult. Sellise avaldusega ei ole seotud ei Bolt ega Mootorsõiduki kindlustusandja.

 6. Boltil on õigus Mootorsõidukile põhjustatud kahju eest makstavale hüvitisele. Kui Kasutaja on saanud selliseid makseid, peab Kasutaja need ilma täiendava nõudmiseta üle kandma Boltile.

 7. Ainult Boltil on õigus valida remonditöökoda Mootorsõiduki remondiks puuduste ja kahju korral.

 8. Õnnetuse korral, mille järel Mootorsõidukit enam ei saa liigutada, lõpeb Kasutusaeg hiljemalt Mootorsõiduki üleandmisel Bolti poolt heaks kiidetud pukseerimisettevõttele.

9. Kasutaja kohustused ja keelud, Kasutaja vastutus

1. Kasutaja on kohustatud:

(a) käsitlema ja kasutama Mootorsõidukit vastavalt ettenähtud otstarbele, korrapäraselt ja heaperemehelikult, järgima tootja kasutusjuhendi sätteid ning juhtima ohutult ja hoolikalt, keskkonnasäästlikult ja kütusesäästlikult; (b) teavitama Bolti viivitamata kõigist Mootorsõidukile tekitatud kahjustustest, sealhulgas kahjust, mis on tekkinud vägivalla, õnnetuse või mis tahes määrdumise tulemusel; Kasutaja kohustub viivitamata teavitama Bolti ja asjaomaseid ametiasutusi (nt politsei, päästeteenistus), kui Mootorsõiduk on hävinud, kahjustatud, läheb rikki või muul viisil muutub kasutuskõlbmatuks, samuti kohustub Kasutaja teavitama Bolti asjaoludest, mis takistavad Mootorsõiduki käitamist ja kasutamist. (c) heaperemehelikult kaitsma Mootorsõidukit varguse eest (aknad peavad olema suletud ja kesklukustussüsteem lukustatud); (d) kontrollima regulaarsete ajavahemike järel käitavaid vedelikke ja rehvirõhku pikematel sõitudel ning vajadusel reguleerima neid; (e) kontrollima enne sõitu, kas Mootorsõidukil esineb ilmseid puudusi; (f) hoidma Mootorsõidukit (seest ja väljast) puhtana ja korras. Kui Mootorsõiduk on pärast kasutamist tavapärasest rohkem määrdunud, on Kasutaja kohustatud maksma lisatasu Hinnakirjas ja Trahvides märgitud puhastamise eest; (g) järgima kõiki kehtivaid õigusakte ja eeskirju (sh liiklusseadust ja -eeskirju); (h) peatuma kohe, kui armatuurlaua ekraanil hakkab vilkuma hoiatuslamp ja võtma ühendust Boltiga, et arutada, kas sõitu võib jätkata; (i) veenduma, et elektrilise Mootorsõiduki kasutamisel on akul reisi alustamise ajal piisav täituvus, et viia sõiduk reisi lõppemisel tagasi Tegutsemispiirkonda ja vajaduse korral laadimisprotsessi nõuetekohaselt käivitada; (j) kasutama Mootorsõidukit rakenduses näidatud Tegevuspiirkonnas. Kasutaja võib kasutada Mootorsõidukit väljaspool Tegevuspiirkonda ainult Bolti eelneval nõusolekul. (k) andma Boltile teada Mootorsõiduki täpse asukoha igal ajahetkel kui seda küsitakse ja lubama Bolti nõudmisel Mootorsõiduki ülevaatust. (l) enne sõidu alustamist veenduma, et sõitjate ruumis ei ole kinnitamata esemeid (sealhulgas prügi) ja et kõik sõidukis olevad esemed on nõuetekohaselt kinnitatud, võttes arvesse nende suurust ja kaalu.

2. Kasutaja ei tohi:

(a) juhtida Mootorsõidukit alkoholi, narkootikumide või psühhotroopsete ainete mõjul või farmaatsiatoodete mõjul, mis võivad pärssida tema juhtimisvõimet. Boltil on alkoholi suhtes null-tolerants – kehtib range alkoholi keeld (0,0‰) ning Boltil on õigus nõuda selle nõude rikkumise korral leppetrahvi vastavalt punktile 5.9 (l); (b) juhtida Mootorsõidukit, kui ta on haige või väsinud või kui juhtimine võib ohustada liiklusohutust, Mootorsõidukit või teisi isikuid; (c) juhtida Mootorsõidukit hooletult, agressiivselt või õigusvastaselt ega osaleda ebaseaduslikus võidusõidus või driftimises ega kasutada Mootorsõidukit muuks mittetavapäraseks sõitmiseks või veoks. Eeltoodud näited ei ole ammendavad. Mootorsõiduki mis tahes ebamõistlikku või sobimatut kasutamist, kui Bolt on selle oma äranägemise järgi kindlaks määranud, loetakse käesoleva Lepingu rikkumiseks. Kõik Mootorsõidukid on varustatud IOT-ga, mis võimaldab kergesti tuvastada väärkasutust; (d) kasutada Kütusekaarti muude sõidukite tankimiseks või kasutada Laadimiskaarti muude sõidukite laadimiseks; (e) lülitada välja kõrvalistuja turvapatja, välja arvatud juhul, kui see on vajalik laste või imikute veoks, mille puhul kasutatakse istmekõrgendust/lasteistet kooskõlas punkti 9 lõike 2 alalõikega f. Kui kõrvalistuja turvapadi on välja lülitatud, peab kasutaja reisi lõppedes selle tagasi sisse lülitama; (f) vedada lapsi või imikuid ilma vajaliku istmekõrgenduse/turvaistmeta. Kasutaja peab järgima kõiki tootja juhiseid turvaistmete paigaldamise kohta; (g) kasutada Mootorsõidukit maastikusõiduks, mootorispordiüritusteks või mis tahes liiki võistlusteks, sõidukikatsetusteks, autokoolitusteks, isikute transportimiseks ärilistel tingimustel või kaubanduslikel vedudel (nt kullerteenused, toidu kohaletoimetamine), välja arvatud Bolti eelneval kirjalikul nõusolekul; (h) võimaldada kolmandal isikul kasutada Oma Kontot ja/või juhtida Mootorsõidukit; (i) anda Mootorsõiduki allkasutusse, loovutada käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi või võõrandada Mootorsõidukit teisele isikule; (j) kasutada Mootorsõidukit teiste sõidukite pukseerimiseks; (k) kasutada Mootorsõidukit ohtlike ja tuleohtlike, mürgiste või muul viisil ohtlike ainete veoks, kui need ületavad oluliselt majapidamises kasutatavaid koguseid; (l) kasutada Mootorsõidukit selliste esemete või ainete veoks, mis võivad pärssida sõiduohutust või kahjustada Mootorsõiduki interjööri oma laadi, suuruse, vormi või kaalu tõttu; (m) kasutada Mootorsõidukit väärtegude, kuritegude või muude õigusaktidega keelatud tegevuste toimepanemiseks; (n) suitsetada ja/või veipida või lubada teistel Mootorsõidukis suitsetada või veipida; (o) lubada Mootorsõidukisse lemmikloomi, välja arvatud juhul, kui nad on suletud transpordikastis, mis on ohutult paigutatud Mootorsõidukisse või selle pagasiruumi; (p) Mootorsõidukit ebatavaliselt ära määrida või jätta Mootorsõidukisse prügi; (q) vedada rohkem reisijaid kui Mootorsõidukite registreerimisel lubatud arv; (r) Mootorsõidukit ise remontida või muuta või lasta kolmandal isikul seda teha; (s) varjata liiklusõnnetuses saadud kahjustusi või hiilida kõrvale vastutusest liiklusõnnetuse/kahju eest; (t) üritada lugeda, kopeerida, muuta või kustutada IOT andmeid.

3. Kasutaja vastutab:

(a) kahju eest, mis tekib Mootorsõidukile, Boltile või kolmandale isikule või tema varale Kasutusajal või ajal, mil Mootorsõiduk on Kasutaja valduses või Kasutaja kontrolli all, sh ajal, mil Mootorsõiduk on Kasutaja poolt broneeritud, sealhulgas käesoleva Lepingu ja/või kehtivate seaduste ja eeskirjade rikkumise eest. Selline kahju hõlmab Mootorsõiduki, selle võtmete (olemasolu korral) ja/või lisaseadmete, sh Kütusekaardi/Laadimiskaardi vargust või kaotust, Mootorsõiduki ja kolmanda isiku vara remondikulusid, kolmandate isikute vigastusi, Mootorsõidukite taastamise või transpordiga seotud kulusid ja kõrvalkahju, nt ekspertide tasusid, pukseerimistasusid, väärtuse vähenemist, täiendavaid asjajamiskulusid ning Mootorsõidukite või kolmanda isiku vara kasutamise võimatust. (b) kahju eest, mis tekib Mootorsõidukiga toime pandud liiklusrikkumiste, väärtegude või kuritegude tagajärjel. Kasutaja peab tasuma kõik sellest tulenevad kulud ja kahjud ja vabastab Bolti täielikult kolmandate isikute nõuetest. (c) kahju eest, mis on tekitatud Mootorsõidukile, Boltile või kolmandale isikule või tema varale kolmanda isiku poolt, kelle valdusesse Kasutaja Mootorsõiduki andis käesolevat Lepingut rikkudes. (d) leppetrahvi maksmise eest vastavalt käesolevale Lepingule ning Hinnakirjale ja Trahvidele. See ei mõjuta õigust nõuda kahju hüvitamist. Sellisel juhul arvatakse leppetrahv kahjust maha.

 1. Kui Kasutaja põhjustab liiklusõnnetuse või kui Kasutaja tekitab Mootorsõidukile kahju, piirdub Kasutaja vastutus summaga, mis on määratud Hinnakirjas ja Trahvides. See vastutuse piirang kehtib juhul kui (i) Mootorsõidukit on kasutatud vastavalt käesolevale Lepingule, (ii) liiklusõnnetus ja/või Mootorsõidukile tekitatud kahju on põhjustatud Kasutaja juhuslikust hooletusest, (iii) tekkinud kahjust ja/või õnnetusest on viivitamatult teavitatud vastavalt punktile 9.1.b ja (iii) Kasutaja teeb olukorra lahendamiseks Boltiga koostööd. Vastutuse piirang ei kehti juhul, kui Kasutaja on Lepingut rikkunud ja/või kahju on põhjustatud Kasutaja raske hooletuse või tahtluse tagajärjel.

 2. Kasutaja ei vastuta rikkumise eest, kui rikkumine pandi toime või kahju tekitati Bolti ja/või kolmanda isiku süül, välja arvatud juhul, kui Kasutaja vastutab käesoleva Lepingu alusel kolmanda isiku tegude eest.

 3. Kasutaja ei vastuta Mootorsõiduki varasemast kasutamisest, käitamisest või tavapärasest kulumisest tingitud puuduste eest, kui Kasutaja teavitab kohe Bolti telefoni teel või Rakenduse Bolt kaudu ning järgib Bolti antud juhiseid.

 4. Lepingu mis tahes rikkumise korral, sealhulgas makse tasumata jätmise korral, on Boltil õigus ajutiselt või alaliselt peatada või lõpetada Autojagamisteenuste osutamine, mis tahes Mootorsõidukite kasutamine, lõpetada Kasutusaeg ja blokeerida koheselt juurdepääs Rakendusele Bolt/Kontole. Kasutajat teavitatakse kõigist sellistest väljajätmistest e-posti teel või Rakenduse Bolt kaudu.

10. Bolti kohustused ja vastutus

 1. Bolti Platvormi pakutakse põhimõttel „nii nagu on“ ja „kui võimalik“. Me ei kinnita ega garanteeri Balti Platvormi ega Rakenduse Bolt katkestusteta või veavaba kättesaadavust. Me ei kinnita ega garanteeri, et Bolti Platvormi või Rakenduse Bolt kasutamisel kindlasti saab kasutada Autojagamisteenuseid.

 2. Eelkõige ütleme lahti kõikvõimalikest otsestest ja kaudsetest avaldustest, kinnitustest ja lubadustest ning me ei tee mingeid avaldusi ega kinnitusi ega anna lubadusi selle kohta, kas:

(a) Autojagamisteenuste kohta käiv teave (sh rakenduses kuvatud juhised) on täpne, täielik, õige, piisav, kasulik, õigeaegne või usaldusväärne; (b) Autojagamisteenustes esinevad tõrked või vead parandatakse või kõrvaldatakse; (c) Autojagamisteenused on kättesaadavad teatud kindlal ajal või Tegutsemispiirkonnas.

 1. Bolt tagab, et Mootorsõiduk on heas korras ja seisukorras ning kõlbab kasutamiseks ja käitamiseks Lepingus toodud eesmärgil. Vigu või rikkeid, mis ei mõjuta liiklusohutust ega avalda lühiajalist mõju, samuti puudusi, mis ei ole tekkinud Mootorsõiduki ebaõige hoolduse tagajärjel, ei loeta puudusteks.

 2. Bolt vastutab ainult Bolti või tema esindajate poolt tahtlikult tekitatud või raskest hooletusest põhjustatud kahju eest ning vastutus piirdub 500 euroga. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses on Bolti mittesüüline vastutus välistatud.

 3. Ulatuses, milles selline vastutuse piiramine on kohaldatava õigusega lubatud, ei vastuta Bolt alltoodu eest:

(a) kahju, mida Kasutaja on kandnud Autojagamisteenuste kasutamisega seotud hilinemise tõttu; (b) kahju, mida Kasutaja on tekitanud kolmandatele isikutele Autojagamisteenuste kasutamise ajal; (c) kaudne kahju, saamata jäänud kasum; (d) kahju, mis ületab nende Autojagamisteenuste hinda, mida ei osutatud või mida osutati mittenõuetekohaselt.

 1. Bolt ei vastuta Mootorsõidukisse jäetud mistahes esemete eest või Mootorsõidukist varastatud esemete eest olenemata sellest, kas need kuuluvad Kasutajale või kolmandale isikule. Kõik esemed, mis leitakse Mootorsõidukist hävitatakse või annetatakse 30 päeva möödumisel peale leidmist.

 2. Bolt ei vastuta Kasutajale tekitatud kahju eest, mis on tekkinud Mootorsõiduki kasutamise võimatuse tõttu, õnnetuse korral või muudel põhjustel, mida Bolt ei saa mõjutada.

 3. Miski käesolevas Lepingus ei piira ega välista Meie vastutust, mida ei saa kohaldatava seaduse järgi välistada ega piirata.

11. Ülesütlemine

 1. Boltil on õigus ühepoolselt Kasutusaeg lõpetada kooskõlas Lepinguga.

 2. Kasutajal on õigus ühepoolselt Kasutusaeg lõpetada kooskõlas Lepinguga.

 3. Boltil on õigus Mootorsõiduk tagasi võtta ja asendada see võrreldava Mootorsõidukiga igal ajal koostöös Kasutajaga.

 4. Kasutajal ei ole õigust võtta tagasi oma tahteavaldust alustada Kasutusaega.

12. Kohaldatav õigus

 1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja seda tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega.

 2. Teie kohustuste täitmisele võivad kohalduda Tegutsemispiirkonna seadused, näiteks Tegutsemispiirkonnas kehtivad liiklusseadused ja -eeskirjad (kohalikud õigusaktid) ja Te kohustute kohalikke õigusakte järgima.

 3. Nii Meie nõustume kui ka Teie nõustute pöördumatult ja tingimusteta, et Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes ja kohtutes, mis menetlevad nende kohtute lahendite peale esitatud kaebusi ning nii Meie loobume kui ka Teie loobute õigusest vaidlustada menetluse algatamist neis kohtutes.

 4. Kui olete tarbija, võite tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, kui Autojagamisteenused ei vasta käesoleva Lepingu tingimustele. Sõltuvalt Teie elukohast võib Teil tarbijana olla õigus esitada taotlus kohalikus tarbijakaitseasutuses või Euroopa Komisjoni veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu aadressil: https://ec.europa.eu/odr.

13. Muud sätted

 1. Lepingu või Autojagamisteenustega seotud teated ja muu teave tuleb edastada Rakenduse Bolt kaudu, saata e-kirja teel aadressile info@bolt.eu või kasutades Meie veebilehel või Rakenduses Bolt osutatud klienditoe kanaleid.

 2. Olete nõus sellega, et võime oma äranägemisel selle Lepingu ja sellega osaks olevad kokkulepped loovutada omal äranägemisel muule isikule.

 3. Lepingu ja Teie kohaldatava Tegutsemispiirkonna tingimuste vahelise konflikti või vastuolu korral kehtivad Tegutsemispiirkonna tingimused.

 4. Bolt võib muuta või eemaldada Bolti Platvormi erinevaid osi või muuta Bolti Platvormi, selle funktsioone osaliselt või tervikuna igal ajal ilma ette teatamata.