Bolt Drive’i üldtingimused

Palun salvestage omale käesolevate üldtingimuste .pdf versioon siit

Bolt Drive’i üldtingimused

Kehtivad alates 01.09.2023

Siinsed tingimused (edaspidi: Leping) teie (edaspidi: Kasutaja, Te või Teie), Bolt Services EE OÜ, registrikood 14339972 (edaspidi: Bolt, Me või Meie), ja Bolt Operations OÜ, registrikood 14532901 (Bolt Operations), mille mõlema peamine tegevuskoht on Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Eesti, vahel kehtivad seoses i) registreerimise ajal sõlmitud põhilepinguga (edaspidi: Põhileping), ii) Bolt Appis (määratletud allpool) osutatud mootorsõidukite (edaspidi: Mootorsõidukid) ajutise rentimisega Boltilt Teile teatava teeninduspiirkonna piires (edaspidi: Teenused), ning iii) Bolt Operationsi käitatava platvormi, mis koosneb mobiilirakendusest (edaspidi: Bolt App), Teie-poolse kasutamisega, et saada juurdepääs Teenustele ja neid kasutada.

Kui soovite Meiega ühendust võtta, kasutage järgmisi kontaktandmeid.

 • Aadress: Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Eesti
 • E-post: estonia-drive@bolt.eu
 • Veebis: Bolt Appis oleva vestlusfunktsiooni kaudu.

Lepingu aktsepteerimisega nõustute Lepingu kohaldamise ja sisuga.

Lepingul on alljärgnevad siduvad ja lahutamatud osad:

 1. kohaldatavad hinnad, lisatasud, trahvid ja muu hinnateave ning kohaldatavad tasud, mis on näha Bolt Appis (edaspidi: Hinnakiri) ning Bolt Drive’i trahvide ja lisatasude nimekirjas, millega saab tutvuda Lepingu lõpus lisas A (edaspidi: Trahvide ja Lisatasude Nimekiri);

 2. juhendid, käsiraamatud (sh Mootorsõiduki kasutamiseks) ja muud Bolt Appis esitatud suunised;

 3. muud äri- ja toodete tingimused, millele Lepingus viidatakse, sh Teenuste kirjeldused, eeskirjad ja teatised, sh Bolt Drive’i privaatsusteatis (edaspidi: Privaatsusteatis), mis on kättesaadav Bolt Appis või veebilehel https://bolt.eu/legal/ ning mida kohaldatakse vastavalt (mutatis mutandis) Teie isikuandmete töötlemise suhtes seoses Teenuste kasutamisega, ja

 4. täiendavad riigi või linna jaoks määratud tingimused (nende olemasolul), mis kehtivad sõidu toimumise piirkonnas ning mis on näha Bolt Appis ja konkreetse riigi jaotise all saidil https://bolt.eu/en/legal/.

Me võime Lepingut teenuste arenedes muuta, avaldades muudetud Lepingu Meie veebisaidil või Bolt Appis ning andes Teile sellest mõistliku aja jooksul kirjalikult teada e-posti teel ja/või Bolti Appi kaudu. Kui jätkate Teenuste kasutamist pärast muudetud Lepingu kättesaadavaks tegemist, peetakse seda muudatustega nõustumiseks. Kui Mootorsõiduki broneerimise või kasutuselevõtu ajal kehtis Lepingu varasem versioon, jääb see versioon kehtima Mootorsõiduki kasutamise perioodiks.

Sisukord

 1. Bolt Appi kasutamine
 2. Konto registreerimine
 3. Juhiloa ja juhtimisõiguse valideerimine
 4. Mootorsõiduki kasutamine 4.1. Sõidu alustamine 4.2. Sõidupiirkond, sõidu lõpetamine ja mootorsõiduki tagastamine 4.3. Tankimine ja laadimine
 5. Õnnetused, kahju, puudused ja parandused
 6. Teenustasu
 7. Maksed ja arvete esitamine
 8. Kasutaja kohustused ja vastutus
 9. Kasutaja vastutus
 10. Leppetrahvid ja ühekordsed tasud
 11. Bolti kohustused ja vastutus
 12. Lõpetamine
 13. Muud olulised tingimused Lisa A. Trahvide ja lisatasude nimekiri Lisa B. Taganemisvormi näidis

1. Bolt Appi kasutamine

1.1. Teenuste kasutamiseks tuleb oma isiklikku seadmesse alla laadida ja paigaldada Bolt App.

1.2. Bolt App on saadaval mitmes keeles ja keelt on võimalik muuta oma profiilil. Et Teile Teenuseid osutada, võime Meie või Bolt Operations Bolt Appie kaudu jälgida Teie seadme asukohta. Teenuste osutamisele võivad olenevalt Teie seadme asukohast kehtida piirangud. Piirangud on nähtavad Bolt Appi liidese kaudu. Me ei osuta Teenuseid kõikides jurisdiktsioonides. Kuna Meie Teenuste kättesaadavus võib perioodiliselt muutuda, ei ole Me koostanud jurisdiktsioonide lõplikku nimekirja.

1.3. Bolt Appi võidakse perioodiliselt ajakohastada, et pakkuda Teile parimat võimalikku teenust. Bolt Appi kaudu kättesaadavatele Teenustele on võimalik juurde pääseda üksnes internetiühenduse abil. Internetiühenduse suhtes ei ole kehtestatud konkreetseid tehnilisi nõudeid, kuid internetiühenduse kiirus võib teenuse kvaliteeti mõjutada. Bolt Appi saab kasutada Androidi ja Apple’i seadmetes, kuhu on paigaldatud uusimad tarkvaravärskendused.

1.4. Bolt Appi esinevate vigade korral teeme Meie või Bolt Operations kõik selleks, et need võimalikult kiiresti kõrvaldada, kuid Te mõistate ja kinnitate, et Bolt Appi kasutamine võib tehniliste vigade tõttu aeg-ajalt piiratud olla ja Bolt Operationsil ega Meil ei ole võimalik Bolt Appi vigadeta toimimist igal ajal tagada. Samuti ei vastuta Bolt Operations ega Meie kahju eest, mis on tekkinud sellest, et Bolt App ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.

1.5. Teie mobiiliseadme ruutimine, tootjapoolsetest piirangutest lahti lukustamine või muutmine riistvara või operatsioonisüsteemi tasandil, mis on vastuolus tootja juhistega, muudab seadme avatuks mobiilipõhistele ohtudele. Te mõistate, et Me ei vastuta sellise muudetud mobiiliseadme kasutamisega seotud kahju eest ja et Meil ei ole mingit kohustust sellise seadme kasutamist toetada.

1.6. Kui Te nõustute Lepingu tingimustega, siis annab Bolt Operations Teile kasutustasuta, piiratud, tühistatava, all-litsentsimise ja ülekandmise õiguseta lihtlitsentsi, mis tagab juurdepääsu Bolt Appile ja annab Teile õiguse seda kasutada oma isiklikus seadmes üksnes Teenuste kasutamiseks.

1.7. Bolt Operations ja Meie osutame teenuseid, mis on välja töötatud ja mida pakutakse kooskõlas valdkonna standardite ja heade tavadega, näiteks standarditega ISO 27001/27002, kui see on võimalik ega ole vastuolus muude kokkulepitud nõuetega, ning mis toetavad vastavust nimetatud standarditele ja parimatele tavadele. Krediitkaardi andmete töötlemise korral järgitakse ka maksekaardi andmeturbestandardit.

2. Konto registreerimine

2.1. Pärast Bolti rakenduse allalaadimist ja paigaldamist peate endale looma kasutajakonto (edaspidi: Konto). Konto loomise ja Lepinguga nõustumisega sõlmitakse Teie, Meie ja Bolt Operationsi vahel Põhileping.

2.2. Konto registreerimisel seotakse Teie mobiiltelefoni number Teie Kontoga ja lisatakse Meie andmebaasi. Registreerumiseks tuleb esitada registreerimistaotluses nõutavad andmed ja laadida üles vajalikud dokumendid. Samuti peate kinnitama, et olete Lepingu ja Privaatsusteatise läbi lugenud ning mõistnud nende dokumentide sisu.

2.3. Te peate siduma oma Konto kehtiva krediit- või deebetkaardiga või muu maksevahendiga, mida Bolt App toetab (edaspidi: Valitud Maksevahend).

2.4. Pärast registreerimistaotluse esitamist peate Lepingu punkti 3 kohaselt laadima Bolt Appi üles oma kehtiva Eestis tunnistatava juhiloa.

2.5. Te ei tohi Boltis registreerida mitut Kontot, oma Kontot kolmandale isikule müüa või rentida ega luua võltsitud ja ebaseaduslikke Kontosid. See hõlmab võltsitud, ebaseaduslike ja valeandmete kasutamist Konto loomiseks.

2.6. Te ei tohi lubada kolmandatel isikutel Kasutaja Kontot kasutada.

2.7. Te ei tohi avaldada Konto sisselogimisandmeid kolmandale isikule. Kasutaja vastutab Konto turvalisuse ja Kasutaja sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse eest.

2.8. Kontot luues ja kasutades Te:

a) peate kasutama Konto loomisel ainult oma pärisnime, täpseid isiku- ja maksekaardi andmeid ning peate hoidma selle teabe alati ajakohasena; b) võite saada palve esitada oma kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress); c) võite saada palve tõendada oma isikusamasust juhiloast, ID-kaardist või muust õiguslikust ja riigiasutuse väljastatud isikut tõendavast dokumendist tehtud pildi abil, et saada või säilitada juurdepääs Teenustele; d) vastutate Konto juurdepääsu, kasutamise kontrollimise ja turvalisuse eest ning igasuguse Konto kaudu toimuva tegevuse eest, välja arvatud juhul, kui Te olete teatanud oma Konto väärkasutamisest punkti 2.10 kohaselt; ning e) nõustute, et Bolt Operationsil on õigus Konto kasutamine ajutiselt peatada või blokeerida määral, mil see on vajalik i) Bolt Appi turvalise ja õiguspärase kasutamise tagamiseks, sh kelmuste ennetamiseks, riskide analüüsimiseks, uurimiseks ja klienditoe eesmärkide saavutamiseks; ii) tagamaks, et Te järgite Lepingus sätestatut; iii) kohaldatavast õigusest tulenevate nõuete või kohtulahendi või õiguskaitseorgani või muu järelevalve- või riigiasutuse määruse täitmiseks või iv) muu Lepingu tingimuse täitmiseks.

2.9. Te peate Bolti viivitamata ühe eespool mainitud kontaktkanali kaudu teavitama, et Bolt saaks väärkasutuse vältimiseks blokeerida juurdepääsu Teie Kontole, kui leiab aset mõni järgmistest olukordadest:

a) loata juurdepääs Teie Kontole või Teie Konto loata kasutamine; b) mobiiliseadme kadumine, millesse on installitud Bolt App; c) sisselogimisandmete kadumine või kolmandate isikute kätte sattumine; d) Konto turvalisus on ohus või kui see on kättesaadav kolmandale isikule; või e) muu olukord, mille tulemusena Te võite kaotada kontrolli oma Konto üle.

2.10. Põhileping ei anna Kasutajale õigust nõuda individuaalsete autorendilepingute sõlmimist.

3. Juhiloa ja sõiduõiguse tõendamine

3.1. Kasutajad peavad tõendama oma isikusamasust ja üles laadima oma Eestis tunnistatava juhiloa konkreetse Mootorsõiduki kategooria jaoks, kasutades selleks veebipõhist tõendamisprotsessi Bolti Appi esitatud juhiste kohaselt.

3.2. Sellegipoolest jääb Boltile õigus igal ajal nõuda, et tõendaksite oma juhiloa kehtivust.

3.3. Juhiloa eduka kontrollimise järel aktiveerib Bolt Kasutaja juurdepääsu Teenustele Bolt Appis. Bolt ei pruugi toetada kõiki juhilube – toetatud juhiload on kuvatud Bolt Appis.

3.4. Kasutajal on õigus Teenuseid kasutada, kui ta:

a) vastab Bolt Appis määratud vanuse alampiirile; b) omab kehtivat juhiluba konkreetse Mootorsõiduki kategooria juhtimiseks vähemalt Bolti Appis määratud perioodi jooksul; teatavate Mootorsõidukite puhul võib kehtida teistsugune miinimumperiood, mis on märgitud Bolt Appis; c) on veebipõhise tõendamisprotsessi kaudu edukalt kinnitanud oma juhiloa Bolt Appis; d) kannab oma kehtivat juhiluba kaasas kogu Mootorsõiduki rendiperioodi vältel, mis algab Mootorsõiduki broneerimisega ja lõpeb siis, kui Kasutaja lõpetab sõidu ja tagastab Mootorsõiduki Lepingu kohaselt (edaspidi: Kasutusperiood), ning järgib kõiki siin sätestatud tingimusi ja nõudeid; e) on sellises terviseseisundis, mis võimaldab tal Mootorsõidukit juhtida kooskõlas kohalike liikluseeskirjadega; ning f) ei ole tarvitanud alkoholi, narkootilisi aineid, psühhotroopseid aineid ega muid ravimeid ega ole selliste ainete mõju all, mis võivad kahjustada tema sõiduvõimet.

3.5. Kui Kasutaja seaduslik juhtimisõigus on ära võetud, peatatud või tühistatud või kui Kasutaja juhiluba on kaotsi läinud, ei tohi Kasutaja mootorsõidukit kasutada. Te peate viivitamata lõpetama Teenuste kasutamise ja teatama Boltile, et Teie juhtimisõigus on ära võetud, peatatud, tühistatud või Teie juhiluba on kadunud. Kui Te seda ei tee, siis blokeeritakse Teie Konto jäädavalt.

3.6. Kasutajal on rangelt keelatud lasta kolmandatel isikutel Mootorsõidukit juhtida. Selle nõude rikkumise korral kohaldatakse Trahvide ja Lisatasude Nimekirjas (vt allpool) sätestatud lisatasusid ning Teie konto blokeeritakse jäädavalt.

4. Mootorsõiduki kasutamine

Kõik Mootorsõidukid on varustatud Mootorsõiduki julgeolekut tagava elektroonilise riistvaraga, mis võimaldab Mootorsõidukit digitaalselt rentida (lukustamine/avamine) ning salvestab ja edastab Boltile Mootorsõiduki asukoha, Mootorsõiduki läbitud vahemaa, Mootorsõiduki kasutamise ajavahemiku, kütusekulu ning muud Mootorsõiduki ja selle kasutamisega seotud andmed (edaspidi: IoTSeade).

4.1. Sõidu alustamine

4.1.1. Enne sõidu alustamist tuleb Mootorsõiduk Bolt Appis broneerida. Mootorsõiduki saab tasuta broneerida Bolt Appis märgitud perioodiks. Tasuta broneeringuaeg algab, kui vajutate Bolt Appis nupule „Broneeri“ (või muule samatähenduslikule nupule). Kui Kasutaja ei alusta sõitu ega tühista Mootorsõiduki broneeringut tasuta broneeringuaja jooksul ja tasuta broneeringuaeg saab läbi, algab automaatselt tasuline broneeringuaeg kuni Bolt Appis märgitud ajapiirini (kui on kohaldatav). Kasutaja maksab tasulise broneeringuaja eest Hinnakirjas sätestatud tasu. Kasutaja võib broneeringu igal ajal lõpetada ja peab maksma tasulise broneeringuaja eest.

4.1.2. Kui Kasutaja ei alusta sõitu Bolt Appis märgitud tasulise broneeringuaja lõpuks või 4 tundi pärast tasulise broneeringuaja algust, on Boltil õigus selle Mootorsõiduki broneering lõpetada.

4.1.3. Kasutusperiood algab hetkest, mil Mootorsõiduk broneeritakse.

4.1.4. Mootorsõiduki juurde jõudes peab Kasutaja valima sobiva käsu ja järgima mobiilirakenduses näidatud juhiseid, et Mootorsõiduk lukust lahti teha või see pärast sõidu lõpetamist lukustada.

4.1.5. Kasutaja kontrollib, kas Mootorsõidukis või selle välispinnal on näha silmatorkavaid kahjustusi, ning kohustub veenduma, et Mootorsõiduki sisustus ja lisavarustus, nagu süütevõti (kui see on olemas), Kütusekaart/Laadimiskaart (määratletud allpool) ning Mootorsõiduki dokumendid ja käsiraamatud on Mootorsõidukis olemas. Kui kahjustusele on kinnitatud märgis, siis on Bolti vastavast kahjustusest juba teavitatud. Kui Kasutaja tuvastab kahjustuse, millel märgist ei ole, siis teatab Kasutaja viivitamata Boltile kõigist tuvastatud puudustest, kasutades selleks Bolt Appis näidatud kontaktandmeid. Vastasel juhul võidakse muud teavitamata kahju pidada tekkinuks selle kasutusperioodi vältel, mil Mootorsõiduk oli kasutaja valduses.

4.1.6. Käivitage Mootorsõiduk süütevõtmega, mille leiate Mootorsõidukist. Kui Mootorsõiduki käivitamiseks ei ole vaja süütevõtit, käivitatakse Mootorsõiduk nupuvajutuse abil, hoides samal ajal piduripedaali all.

4.2. Sõidupiirkond, sõidu lõpetamine ja Mootorsõiduki tagastamine

4.2.1. Kasutaja saab Mootorsõiduki käivitada ja tagastada ainult Bolt Appis märgitud Sõidupiirkonnas (määratletud allpool). Kasutaja võib Mootorsõiduki tagastada Sõidupiirkonnast välja jäävale alale üksnes Bolti eelneval kirjalikul nõusolekul. Kui Bolt nõustub Mootorsõiduki tagastamisega Sõidupiirkonnast välja jäävale alale, esitab Bolt Kasutajale arve Mootorsõiduki Sõidupiirkonda tagasitoomise kulude eest vastavalt Trahvide ja Lisatasude Nimekirjale.

4.2.2. Kasutaja on kohustatud tagastama Mootorsõiduki seisukorras, mis ei ole halvem kui seisukord, milles ta Mootorsõiduki sai, võttes arvesse loomulikku kulumist. Kui Kasutaja avastab Kasutusperioodi jooksul mis tahes kahjustusi, peab Kasutaja nendest Boltile viivitamata Bolt Appi kaudu teada andma.

4.2.3. Kasutaja võib Kasutusperioodi igal ajal lõpetada, tagastades Mootorsõiduki Lepingu kohaselt. Mootorsõiduki tagastamiseks peab Kasutaja:

a) parkima mootorsõiduki Sõidupiirkonnas (märgitud Bolt Appis) sellisesse kohta, kus see on igal ajal avalikult ligipääsetav, ning järgima kehtivaid liikluseeskirju ja/või muid õigusaktidest tulenevaid nõudeid, määrusi või piiranguid, mis on seotud Sõidupiirkonna konkreetses asukohas parkimisega; b) seiskama mootori ja panema süütevõtme (kui see on olemas) Mootorsõidukis ettenähtud kohale; c) jälgima, et Kasutaja või kolmanda isiku asjad ei ununeks Mootorsõidukisse ja koristama enda järelt (nt prügi); d) veenduma, et kõik Mootorsõiduki dokumendid, Kütusekaart/Laadimiskaart ja muu lisavarustus on Mootorsõidukis; e) veenduma, et aknad ja uksed on korralikult suletud; ning f) seejärel valima Bolt Appis käskluse „Lõpeta sõit“ (või muu samaväärne nupp).

4.2.4. Kui kõik need sammud on tehtud ja Kasutaja on kontrollinud, et Mootorsõiduk on lukus, loetakse, et Kasutaja on Kasutusperioodi lõpetanud.

4.2.5. Sõidupiirkonna sees ei ole Mootorsõidukit võimalik tagastada:

a) kohta, mis on eraldatud tõkkepuuga, välja arvatud juhul, kui tegemist on Bolt Appis märgitud spetsiaalsete parkimisaladega lennujaamades (kui on kohaldatav); b) maa-alustesse parklatesse; c) eraparklatesse (nt koduhoovi); d) tasulistesse parklatesse, välja arvatud järelevalveta avalikesse tasulistesse parklatesse, mida haldavad kohalikud omavalitsused; või e) mujale, kus parkimine on liikluseeskirjade kohaselt keelatud.

4.2.6. Kasutaja ei saa Mootorsõidukit tagastada, kui see asub väljaspool Sõidupiirkonda, kui mootorsõiduki süüde on sisse lülitatud, uksed/aknad avatud, mootor töötab või kui esineb mõni muu Bolt Appis märgitud põhjus.

4.2.7. Sõidupiirkonnas asuvad kohad Mootorsõiduki kättesaamiseks ja tagastamiseks võivad varieeruda. Mõnele Bolt Appis või veebisaidil märgitud Mootorsõiduki mudelile tuleb enne sõidu alustamist või broneerimist kindlasse kohta järele minna ja see hiljem samasse kohta tagasi viia.

4.2.8. Kui Kasutaja pargib Mootorsõiduki tasulisse parklasse, peab ta parkimise eest ise tasuma.

4.2.9. Kasutaja peab Mootorsõiduki parkimisel võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada Mootorsõiduki ja Mootorsõidukis olevate esemete, sh kolmandate isikute ja vara turvalisus (st jälgima, et uksed oleks lukustatud, aknad suletud, tuled ja multimeediakonsool välja lülitatud, süüde väljas jne).

4.2.10. Kui Kasutusperioodi ei ole võimalik lõpetada, annab Kasutaja sellest Boltile viivitamata teada ja jääb Mootorsõiduki juurde seniks, kuni Bolti klienditeenindus otsustab, kuidas edasi toimida.

4.3. Tankimine ja laadimine

4.3.1. Igas Mootorsõidukis on Kütusekaart või Laadimiskaart. Konkreetse Mootorsõiduki tankimiseks / aku laadimiseks võib kasutada ainult selles Mootorsõidukis olevat Kütusekaarti/Laadimiskaarti. Kütusekaardi/Laadimiskaardi kasutamise korral arvestatakse kütuse/laadimise hind Kasutaja makstava teenustasu (määratletud allpool) hulka ja seda ei pea eraldi tasuma. Kütusekaarti/Laadimiskaarti ei saa kasutada muuks kui kütuse ostmiseks / aku laadimiseks.

4.3.2. Kasutaja peab tankimiseks kasutama üksnes Mootorsõiduki jaoks lubatud kütust.

4.3.3. Kütusekaardi/Laadimiskaardi kasutamine muude sõidukite jaoks või kütuse pumpamiseks ükskõik millisesse muusse mahutisse on rangelt keelatud. Kui Kasutaja rikub süüliselt seda keeldu, teatab Bolt omastamisest igal juhul politseile ning Kasutaja on Lepingu kohaselt kohustatud tasuma Trahvide ja Lisatasude Nimekirjas (vt allpool) osutatud Lisatasusid.

4.3.4. Kasutaja peab hoidma Kütusekaarti/Laadimiskaarti turvalises kohas ja selle pärast kasutamist Mootorsõidukisse jätma. Kütusekaardi/Laadimiskaardi kadumise korral annab Kasutaja sellest teada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 2 tunni jooksul alates kadumisest teada saamist ning on Lepingu kohaselt kohustatud tasuma Trahvide ja Lisatasude nimekirjas osutatud Lisatasusid.

4.3.5. Kasutaja ei tohi Mootorsõidukit tagastada tühja paagiga. Mootorsõiduki kütusepaaki peetakse tühjaks, kui selles on 10% või vähem kütust.

4.3.6. Kui Mootorsõiduki kütusenäit langeb 25%-ni ja Kasutaja tangib Mootorsõidukit kütusekaardiga, tehes seda Kütusekaardi väljastanud ettevõtte lähimas teenindusjaamas, võib Bolt pakkuda Kasutajale hinnasoodustust.

4.3.7. Kui elektrilise Mootorsõiduki aku laetustase on sõidu lõpetamisel ja Mootorsõiduki tagastamisel alla 20%, peab kasutaja tagastama Mootorsõiduki lähimasse laadimisjaama, ühendama selle võrku ja jätma Mootorsõiduki laadima.

5. Õnnetused, kahju, puudused ja parandused

5.1. Kui Mootorsõiduk läheb katki, kui selle armatuurlaual süttivad hoiatustuled, kui on kuulda kahtlast välismüra või kui Mootorsõidukit ei ole võimalik ohutult edasi kasutada, peab Kasutaja ohu suuruse põhjal viivitamata, kuid mitte hiljem kui 1 tunni jooksul pärast probleemist teada saamist i) lõpetama Mootorsõiduki kasutamise, ii) teatama sellest Bolt Appi kaudu Boltile ja iii) järgima Bolti edasisi juhiseid. Boltil on õigus Kasutusperiood ühepoolselt lõpetada.

5.2. Kasutaja peab õnnetusest, vargusest, tulekahjust või tekitatud kahjust või muust kahjust, mis on seotud Kasutaja juhitava Mootorsõidukiga viivitamata Boltile ühe olemasoleva kontaktkanali kaudu teada andma ning teavitama telefoni teel ka asjaomaseid ametivõime (politsei, tuletõrje jne). Igal sellisel juhul edastab Bolt Kasutajale juhised selle kohta, kuidas edasi toimida, ja Kasutaja peab neid juhiseid järgima. Kasutaja peab esitama liiklusõnnetuse teate ja tegema muud vajalikud toimingud, et ennetada või vähendada kahju Mootorsõidukile, muule varale ja/või inimestele. Seejuures ei ole oluline, kas õnnetuse põhjustas Kasutaja või kolmas isik või kas kahju on väike või suur.

5.3. Kasutaja peab punkti 4.1.5 kohaselt Boltile teatama kõikidest sõidu alustamisel toimunud ja esinevatest Mootorsõiduki õnnetustest, kahjustustest ja puudustest, kasutades üht eelnimetatud kontaktkanalitest.

5.4. Kasutaja peab Boltiga nõu ja võtab vajalikud meetmed tõendite säilitamiseks ja kahju piiramiseks.

5.5. Kui toimub õnnetus, milles osaleb Kasutaja juhitud Mootorsõiduk, ei tohi Kasutaja võtta vastutust ega teha sellekohaseid avaldusi kolmandate isikute ees. Kui Kasutaja võtab keelust hoolimata vastutuse, siis puudutab selline avaldus üksnes Kasutajat isiklikult. Kasutaja avaldus ei ole siduv Bolti ega Mootorsõiduki kindlustusandja jaoks.

5.6. Boltil on õigus saada Mootorsõidukile tekitatud kahju eest makstavat hüvitist. Nimetatud maksete saamise korral peab kasutaja Bolti viivitamata teavitama eespool mainitud olemasolevate kontaktkanalite kaudu ja tegema sellised maksed Bolti märgitud pangakontole.

5.7. Üksnes Boltil on õigus valida, millises remonditöökojas Mootorsõidukit puuduste ja kahjustuste korral remonditakse.

5.8. Kui Mootorsõidukit ei ole õnnetusjuhtumi tagajärjel enam võimalik liigutada, lõpeb Kasutusperiood hiljemalt Mootorsõiduki üleandmisel Bolti kinnitatud pukseerimisfirmale.

6. Teenustasu

6.1. Teenustasu (edaspidi: Teenustasu) kajastab koguhinda, sh kõiki hinnakomponente, ja see saadakse järgmiste elementide kokkuliitmisel:

a) Kasutusperiood: arvestamine algab Mootorsõiduki lukust avamisest või tasulise broneeringu puhul tasulise broneeringuaja algusest ning kestab kuni Mootorsõiduki naasmiseni Sõidupiirkonda ja sõidu lõpetamiseni punkti 4.2.3 kohaselt; b) läbitud vahemaa: selle arvutamiseks korrutatakse Mootorsõidukiga Kasutusperioodil läbitud kilomeetrite arv Hinnakirjas märgitud hinnaga ühe kilomeetri kohta. Mootorsõiduki läbitud vahemaa ümardatakse lähima (kõrgema) kilomeetrini; c) kui on kohaldatav ja näidatud Bolt Appis, siis teenuste miinimumtasu ja tasuline broneeringuaeg; ning d) kohaldatavad maksud ja muud kohaliku omavalitsuse tasud, mille arvestamine ja kogumine on Meie ülesanne.

6.2. Teenustasu kuvatakse ja debiteeritakse kooskõlas Lepingu ja Teenuste kasutamise ajal kehtiva Hinnakirjaga. Teenustasu arvutamiseks võidakse kasutada erinevaid meetodeid ja pakkumisi, sh tasude ettemaksu ja tariife. Teenustasu võidakse arvestada ka lähtuvalt dünaamilisest nõudluspõhisest hinnastamisest. Erinevate meetodite ja pakkumiste üksikasjad ja selgituse võib alati leida Hinnakirjast.

6.3. Mootorsõiduki esmane broneeringuaeg on Bolti rakenduses märgitud perioodiks tasuta. Kui esmane broneeringuaeg on lõppenud ja Kasutaja ei alusta sõitu või ei tühista broneeringut, algab automaatselt tasuline broneeringuaeg, mis kestab Bolt Appis märgitud ajalimiidini (kui on olemas).

6.4. Teie kanda on kõik kohaldatavad teemaksud, parkimistasud eraparklates ja avalikes parklates, samuti kõik muud kohaldatavad tasud, mis ei kuulu Teenustasu hulka.

6.5. Töötlemis- ja haldustoimingute eest seoses liiklusrikkumiste, avalikes või eraparklates toimepandud parkimisrikkumiste, liiklusõnnetuste ja Mootorsõidukile tekitatud kahjude (edaspidi: Vahejuhtumid), samuti kõikide maksete, trahvide, tasude, maksude ja/või muude kulude eest, mida Bolt kannab Bolti nimel või Teie eest (edaspidi: Tasud) ning mis tulenevad Teie-poolsest Teenuste kasutamisest või Lepingu või mis tahes seaduse, eeskirja, määruse, korralduse vms rikkumisest teenuste kasutamise ajal, on Boltil õigus nõuda Teilt iga juhtumi eest haldustasu Trahvide ja Lisatasude Nimekirja kohaselt (edaspidi: Haldustasu). Bolt ei võta teilt Haldustasu, kui tõendate, et Te ei vastuta kantud kulude eest või et kulusid ei kantud.

7. Maksed ja arvete esitamine

7.1. Sõltuvalt sõidu toimumise kohas toetatud maksevõimalustest saate teenustasu eest maksta rakenduses, kui see on Bolt Appi kaudu saadaval.

7.2. Annate meile loa kasutada Lepingu alusel makstava Teenustasu debiteerimiseks Teie Valitud Maksevahendit, mis on seotud Teie Kontoga. Bolt debiteerib teenustasu automaatselt Teie Valitud Maksevahendilt. Teie ülesanne on tagada piisavate vahendite olemasolu Valitud Maksevahendi kasutamisel.

7.3. Mootorsõiduki broneerimise järel broneerime Teie Valitud Maksevahendilt automaatselt teatud summa, et kinnitada piisava raha olemasolu.

7.4. Te nõustute, et Me võime omal äranägemisel ise maksta punktis 6.4 määratletud Tasud vastavale (eraõiguslikule või avalikule) kolmandale isikule, isegi kui saame need Tasud Teie nimel, eeldusel, et Tasud tulenevad Teie-poolsest teenuste kasutamisest või Lepingu või mis tahes seaduse, eeskirja, määruse, korralduse vms rikkumisest Teenuste kasutamise ajal.

7.5. Käesolevaga annate Boltile nõusoleku debiteerida Tasud, nendest tulenevad Lisatasud ja muud Lisatasud (määratletud allpool), sh Haldustasu, kasutades Teie Valitud Maksevahendit. Tasud arvatakse maha kas Kasutaja nõusoleku alusel, mis antakse Bolt Appi kaudu, või automaatselt 14 päeva pärast Kasutaja teavitamist, olenevalt sellest, kumb neist leiab aset varem.

7.6. Kui Te ei ole Tasude, Lisatasude ja/või Haldustasuga nõus, siis võite alati Meiega ühendust võtta, kasutades Lepingu alguses esitatud kontaktandmeid, või pöörduda Bolt Appi vestlusfunktsiooni kaudu Meie klienditoe poole.

7.7. Kui makse Teie Valitud Maksevahendi kaudu ei õnnestu või kui Teie Valitud Maksevahendit ei saa mingil põhjusel kasutada, võidakse kohaldada muid maksevahendeid ja kordasid maksete sissenõudmiseks. Te nõustute hüvitama kõik Meile võlgade sissenõudmisega tekkinud kulud, sh mõistlikud õigusabikulud, kui Te ei tasu meile võlgnetavaid summasid õigeks ajaks.

7.8. Kohustute viivitamata lisama uue Valitud Maksevahendi, kui Teie senises Valitud Maksevahendis on toimunud muudatusi, mis võivad takistada Meie võimet debiteerida Lepingu kohaseid tasusid.

7.9. Kui Bolt ei suuda Teie Valitud Maksevahendilt broneerida punktis 7.3 osutatud summat või Teie Valitud Maksevahendilt Teenustasu debiteerida, nagu märgitud punktis 7.2, siis on Boltil õigus Kasutusperiood peatada või lõpetada. Sellisel juhul olete kohustatud sõidu viivitamata lõpetama ja tagastama Mootorsõiduki Sõidupiirkonda või järgima muid Bolti juhiseid. Kasutusperiood peatatakse, kuni olete tasunud Teenustasu.

7.10. Kui Kasutaja on varem jätnud Teenustasu õigel ajal tasumata, on Boltil õigus nõuda Kasutajalt ettemaksu enne, kui Kasutaja saab alustada Teenuste kasutamist.

7.11. Kaardi, vedaja arvete ja muude makseviiside (nt Bolt Business) kaudu Bolt Appis maksete tegemisel (edaspidi: Rakendusesisesed Maksed) ei vastuta Bolt võimalike kolmandate isikute maksekulude (nt mobiilioperaatorid, pangatasud) eest, mis tekivad Kasutaja poolt. Need teenusepakkujad võivad Teilt nõuda lisatasu Rakendusesiseste Maksete töötlemisel. Bolt ei vastuta selliste kulude eest ja ütleb lahti igasugusest vastutusest selles osas. Teie Valitud Maksevahendile võivad kehtida ka lisatingimused, mille on kehtestanud kolmandast isikust makseteenuse pakkuja; enne maksevahendi kasutamist tutvuge palun asjakohaste tingimustega.

7.12. Bolt pakub tuge Rakendusesiseste Maksete toimimisega seotud probleemide, sh Rakendusesiseste Maksetega seotud vaidluste lahendamisel. Maksetugiteenuse saamiseks kirjutage e-posti aadressile info@bolt.eu. Bolt lahendab Rakendusesiseste Maksetega seotud kaebused ja taotlused esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul.

7.13. Pärast igakordset Teenuste osutamist koostab ja edastab Bolt Kasutajale kviitungi või arve Teenustasu, sh lisatasude kohta seoses Teenuste osutamisega. Kviitungid või arved väljastatakse kooskõlas kehtivate seadustega. Kviitung või arve teenuse igakordse osutamise kohta on saadaval Teie Kontol.

7.14. Käesolevaga volitame oma sidusettevõtjat Bolt Operations tegutsema Meie kaubandusagendina seoses Lepinguga. Bolt Operationsil on õigus pidada Meie nimel läbirääkimisi ja sõlmida Teiega Leping, sh koguda Meie nimel Teenustasu, Tasusid, Lisatasusid, Haldustasu või muid tasusid või makseid, mida Teil on Lepingu alusel kohustus tasuda, ja edastada kogutud rahalised vahendid Meile. Teie Lepingust tulenev maksekohustus loetakse täidetuks pärast vastava makse kandmist Bolt Operationsi maksekontole. Te tunnistate siinkohal, et selline luba on Bolt Operationsile antud.

8. Kasutaja kohustused ja vastutus

8.1. Kasutaja on kohustatud:

a) kasutama mootorsõidukit sihtotstarbeliselt, tavapäraselt ja hoolsalt, järgima sõidukitootja kasutusjuhendit ning sõitma ohutult ja ettevaatlikult, keskkonnahoidlikult ja kütusesäästlikult; b) viivitamata teavitama Bolti igasugustest Mootorsõidukile tekitatud kahjustustest, sh vägivalla, õnnetusjuhtumi või määrdumise tõttu tekkinud kahjustustest; Kasutaja kohustub viivitamata teavitama Bolti ja asjakohaseid ametivõime (nt politseid, tuletõrjet), kui Mootorsõiduk hävib, saab kahjustada, läheb katki või muutub muul viisil edasiseks kasutuseks sobimatuks, samuti teavitama asjaoludest, mis takistavad Mootorsõiduki käitamist ja kasutamist; c) hoolikalt kaitsma Mootorsõidukit varguse eest (aknad peavad olema suletud ja kesklukustus lukus); d) pikemate sõitude ajal regulaarselt kontrollima Mootorsõiduki vedelike taset ja rehvirõhku ning vajaduse korral neid reguleerima; e) enne sõidu alustamist kontrollima, et Mootorsõidukil ei oleks ilmseid puudusi; f) hoidma Mootorsõidukit (seest ja väljast) puhtana ja korras; g) järgima kõiki kohaldatavaid õigusnorme, sh liiklusseadusi ja -eeskirju, samuti avalike ja eraparklate eeskirju, kus Kasutaja pargib; h) viivitamata peatuma, kui armatuurlaual süttivad hoiatustuled, ja võtma ühendust Boltiga, et arutada võimalusi sõidu jätkamiseks; i) elektrilise Mootorsõiduki kasutamisel tagama, et aku on sõidu alustamise ajal piisavalt täis, et Mootorsõiduki saaks pärast sõitu tagasi Sõidupiirkonda viia ja vajaduse korral nõuetekohaselt laadima panna; j) kasutama Mootorsõidukit rakenduses märgitud Sõidupiirkonnas. Kasutaja võib Mootorsõidukit kasutada väljaspool Sõidupiirkonda üksnes Bolti eelneval nõusolekul; k) näitama Boltile taotluse korral alati Mootorsõiduki täpset asukohta ja võimaldama Mootorsõiduki kontrollimist, kui Bolt seda nõuab; ning l) veenduma enne sõidu alustamist, et salongis ei ole kinnitamata esemeid (sh prügi) ja et kõik Mootorsõidukis olevad esemed on esemete suurust ja massi arvestades nõuetekohaselt kinnitatud.

8.2. Kasutaja ei tohi:

a) juhtida Mootorsõidukit alkoholi, narkootiliste ainete, psühhotroopsete ainete või muude ravimite mõju all, mis võivad kahjustada tema sõiduvõimet. Boltis kehtib range alkoholikeeld (0,0‰) ja selle rikkumise korral on Boltil õigus nõuda Lisatasusid punkti 5.1 alapunkti g kohaselt; b) juhtida Mootorsõidukit, kui ta on haigestunud või väsinud või kui Kasutaja juhtimine võib ohustada liiklusohutust, Mootorsõidukit või teisi isikuid; c) sõita ettevaatamatult, agressiivselt või hooletult, sh osaledes ebaseaduslikes võidusõitudes või driftimises, või kasutades Mootorsõidukit muul viisil, kui tavapäraseks pendelrändeks või transpordiks. Eeltoodud näidete loetelu ei ole ammendav Mootorsõiduki igasugust ebamõistlikku või ebasobivat kasutamist peetakse Lepingu rikkumiseks. Kõigis Mootorsõidukites on IoT Seade, mis võimaldab meil tuvastada Mootorsõidukite väärkasutamist; d) kasutada Kütusekaarti selleks, et tankida sõidukit, mis ei ole see Mootorsõiduk, millele vastav Kütusekaart on ette nähtud, või kasutada Laadimiskaarti selleks, et laadida sõidukit, mis ei ole see elektriline Mootorsõiduk, millele vastav Laadimiskaart on ette nähtud; e) lülitada välja kaassõitja turvapadja, kui see ei ole vajalik laste või imikute vedamiseks koos selleks vajaliku istmekõrgenduse/turvatooliga, mis paigaldatakse punkti 8.2 alapunkti f kohaselt. Kui kaassõitja turvapadi on välja lülitatud, peab Kasutaja selle pärast sõidu lõppu uuesti sisse lülitama; f) vedada lapsi või imikuid ilma vajaliku istmekõrgenduseta/turvatoolita. Kasutaja peab laste turvatooli paigaldamisel järgima kõiki tootja juhiseid; g) kasutada Mootorsõidukit maastikusõiduks, mis tahes autospordivõistlusteks või võidusõitudeks, sõidukitestideks, sõiduõppeks, isikute veoks äritingimustel või äritranspordiks (nt kullerteenused, pitsade kättetoimetamine), välja arvatud Bolti eelneval kirjalikul erinõusolekul; h) anda kolmandale isikule juurdepääsu oma Kontole ja/või Mootorsõiduki juhtimiseks; i) anda Mootorsõidukit allrendile, loovutada sellest Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi või anda Mootorsõiduk üle teisele isikule; j) kasutada Mootorsõidukit teiste sõidukite pukseerimiseks, v.a kui see on vajalik liiklusohutuse tagamiseks; k) kasutada Mootorsõidukit ohtlike kaupade ja kergesti süttivate, mürgiste või muul viisil ohtlike ainete transportimiseks, kui selliste kaupade ja ainete kogused ületavad oluliselt kodumajapidamises kasutatavaid koguseid; l) kasutada Mootorsõidukit selliste esemete või ainete vedamiseks, mis võivad oma laadi, suuruse, vormi või massi tõttu vähendada sõiduohutust või kahjustada Mootorsõiduki sisemust; m) kasutada Mootorsõidukit väärteo, kuriteo või muude kehtivate õigusnormidega keelatud tegevuste sooritamiseks; n) suitsetada ja/või veipida Mootorsõidukis või lubada teistel seda teha; o) võtta Mootorsõidukisse lemmikloomi, kui loomad ei ole kinnises transpordipuuris, mis on turvaliselt Mootorsõidukisse või selle pagasiruumi paigutatud; p) Mootorsõidukit oluliselt ära määrida või jätta sinna mingeid jäätmeid; q) vedada suuremat arvu reisijaid, kui on lubatud Mootorsõiduki registreerimistunnistusega; r) Mootorsõidukit remontida või muuta või lasta teha remonti või muudatusi kasutaja enda loal; s) varjata või püüda varjata autoõnnetuse kahju või hoiduda vastutusest autoõnnetuse/kahjude eest; või t) proovida saada juurdepääsu IoT Seadmele, et lugeda, kopeerida, muuta või kustutada andmeid või muul viisil segada IoTi Seadme tavapärast tööd.

9. Kasutaja vastutus

9.1. Kasutaja vastutab:

a) igasuguse kahju eest, mis tekitatakse Mootorsõidukile, Boltile või kolmandale isikule või nende varale Kasutusperioodi jooksul või ajal, mil Mootorsõiduk on kasutaja valduses või kontrolli all, sh ajal, mil Kasutaja on Mootorsõiduki broneerinud, sh siinse Lepingu ja/või kehtivate õigusnormide rikkumise eest. Sellised kahjud hõlmavad Mootorsõiduki, selle võtmete (kui Mootorsõidukil on võtmed) ja/või lisavarustuse, sh Kütusekaardi/Laadimiskaardi vargust või kaotsiminekut, Mootorsõiduki ja kolmanda isiku vara remondikulusid, kolmandate isikute vigastusi, Mootorsõiduki äratoomise või transpordiga seotud kulusid, juhuslikku kahju, nt ekspertiisi kulusid, pukseerimiskulusid, väärtuse vähenemist, täiendavaid halduskulusid ning Mootorsõiduki või kolmanda isiku vara kasutatavuse kadu; b) kõikide kahjude eest, mis on tingitud Mootorsõidukiga toimepandud liiklusrikkumistest, väärtegudest või kuritegudest. Kasutaja tasub kõik kaasnevad kulud ja kahjutasud ning vabastab Bolti täielikult kolmandate isikute nõuetest; c) kõigi kahjude eest, mille on Mootorsõidukile, Boltile või kolmandale isikule või nende varale tekitanud kolmas isik, kelle valdusesse kasutaja Mootorsõiduki Lepingut rikkudes andis; d) Mootorsõiduki kasutamise ajal kantud kolmandate isikute tasude ja kulude, sh leppetrahvide maksmise eest. Kasutaja teab, et Bolt võib kasutaja asjaomaseid isikuandmeid jagada kolmandate isikutega nõude töötlemise eesmärgil; ning e) Teenustasu, Tasude, Lisatasude, Haldustasu ja muude kulude maksmise eest Lepingu, Hinnakirja ning Trahvide ja Lisatasude Nimekirja kohaselt. Boltile jääb õigus nõuda kahjutasu. Sellisel juhul arvatakse võimalikud Lisatasud vastavast kahjutasust maha.

9.2. Kasutaja vastutus Mootorsõidukile tekitatud kahjustuste eest on kuni 750,00 eurot. See vastutuse piirang kehtib üksnes siis, kui i) Mootorsõidukit on kasutatud kooskõlas siinse Lepinguga, ii) liiklusõnnetus ja/või Mootorsõidukile tekitatud kahju on tingitud Kasutaja tahtmatust hooletusest, iii) kahjust anti kohe teada punkti 8.1 alapunkti b kohaselt, ja iv) Kasutaja teeb Boltiga koostööd olukorra lahendamiseks. Vastutuse piirang ei kehti, kui Kasutaja on rikkunud siinset Lepingut ja/või kahju on tekkinud Kasutaja tahtliku käitumise või raske hooletuse tulemusena.

9.3. Kasutaja ei vastuta Bolti ja/või kolmanda isiku süül aset leidnud rikkumise või tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui Kasutaja vastutab sellise kolmanda isiku tegude eest Lepingu alusel.

9.4. Kasutaja ei vastuta Mootorsõiduki rikete eest, mis on tingitud varasemast kasutamisest, käitamisest või tavapärasest kulumisest, tingimusel, et Kasutaja annab sellisest rikkest viivitamata Boltile ühe olemasoleva kontaktkanali kaudu teada ja järgib Bolti juhiseid.

9.5. Lepingu rikkumise korral, sh maksete tegemata jätmisel, on Boltil õigus ajutiselt või jäädavalt peatada või lõpetada Teile Teenuste osutamine ning Bolt Operationsil on õigus viivitamata ajutiselt või jäädavalt blokeerida Teie juurdepääs Bolt Appile ja Kontole. Kasutajale saadetakse selle kohta teave e-posti teel või Bolt Appi kaudu.

10. Leppetrahvid ja ühekordsed tasud

10.1. Kui Kasutaja rikub siinset Lepingut, on Boltil õigus nõuda Lepingus ning Bolt Appis ja veebisaidil toodud Trahvide ja Lisatasude Nimekirjas märgitud leppetrahve ja ühekordseid tasusid (edaspidi: Lisatasud). Lisatasude tasumine ei vabasta Kasutajat kohustusest täita Lepingust tulenevaid kohustusi. Kasutaja maksab Boltile lisatasusid järgmise eest:

a) Mootorsõiduki kadunud või kahjustatud lisaseadmed, sh Mootorsõiduki võti; b) Mootorsõiduki võtme tagastamata jätmine pärast sõidu lõpetamist ja sellest Boltile teatamata jätmine 30 minuti jooksul pärast sõidu lõppu; c) kahjustada saanud Mootorsõiduki sisemus või välispind (nt kriimustused, mõlgid) või Mootorsõiduki osad ja seadmed; d) suitsetamine või veipimine Mootorsõidukis; e) sõidu lõpetamine väljaspool Bolt Appis riigi või linna jaoks määratud piirkonda, mille ulatuses saab Kasutaja sõitu alustada, lõpetada ja Mootorsõiduki tagastada (S Sõidupiirkond); f) Mootorsõidukis (v.a elektrisõiduk) oleva kütusekaardi väärkasutamine, kui ostetakse bensiini-/teenindusjaamast kütust Mootorsõiduki tankimiseks (Kütusekaart) või Mootorsõidukis oleva aadimiskaardi väärkasutamine elektrienergia ostmiseks laadimisjaamas ja elektrisõiduki laadimiseks (Laadimiskaart); g) agressiivne või hoolimatu sõidustiil, kiirusepiirangute ja liikluseeskirjade rikkumine, ebaseaduslik võidusõit või driftimine või Mootorsõiduki kasutamine muul viisil kui tavapäraseks liiklemiseks; h) Mootorsõiduki juhtimine alkoholi, narkootiliste ainete, psühhotroopsete ja/või muude psühhoaktiivsete ainete mõju all; i) Mootorsõiduki hülgamine sellest teatamata; j) teisele isikule juurdepääsu andmine oma Kontole ja/või Mootorsõiduki juhtimiseks; k) Boltis mitme Konto registreerimine, võltsitud või ebaseadusliku Konto loomine, Konto loomiseks ebaseaduslike või valeandmete kasutamine, sh kolmanda isiku isikuandmete, kontaktandmete või juhiloa andmete kasutamine; l) Mootorsõidukist seadmete, lisavarustuse ja esemete, sh võtmete, Kütusekaardi, Laadimiskaardi, turvaistmete ja kütuse varastamine või katse seda teha; m) Mootorsõiduki tankimine sobimatu kütusega; n) Mootorsõiduki salongi määrdunuks jätmine toidu, vedelike või muuga, mis tuleks pärast tavapärast kasutamist ära visata; o) Mootorsõidukile tekkinud kahjustustest ja vahejuhtumitest Boltile viivitamata teatamata jätmine ning liiklusõnnetustest Boltile ja/või asjaomastele ametivõimudele viivitamata teatamata jätmine; p) Mootorsõiduki ärandamine või ärandamiskatse; q) Mootorsõiduki tagastamine tühja kütusepaagiga, mis tähendab, et Mootorsõiduki paagis on kütust 10% või vähem või elektrilise Mootorsõiduki aku laetustase on 20% või vähem; r) kohaldatavate teemaksude, era- või avalikes parklates kehtivate parkimistasude ja muude kohaldatavate tasude maksmata jätmine, mis ei kuulu Teenustasude hulka; s) muud rikkumised Trahvide ja Lisatasude nimekirja kohaselt, mida Bolt võib vajaduse korral ühepoolselt ajakohastada, saates Teile selle kohta teate. 10.2. Boltile jääb õigus nõuda edasist kahju hüvitamist seadusest tulenevate tingimuste alusel. Lisatasud arvestatakse siiski lisaks edasistele nõuetele. 10.3. Boltil on õigus Lisatasude summat oma äranägemise järgi vähendada, võttes arvesse iga rikkumise tagajärgi ja muid asjaomaseid asjaolusid.

11. Bolti kohustused ja vastutus

11.1. Bolt kohustub tagama Mootorsõiduki hea töökorra ja seisukorra ning selle sobivuse kasutamiseks Lepingus sätestatud eesmärgil. Puudusteks ei peeta rikkeid või talitlushäireid, mis ei mõjuta liiklusohutust ja millel puudub lühiajaline mõju, samuti puudusi, mis ei tulene Mootorsõiduki mittenõuetekohasest hooldamisest.

11.2. Igal juhul on Lepingust tulenevate mis tahes nõuete, sh lepinguvälistest võlasuhetest või muudel alustel tekkinud nõuete puhul Meie koguvastutus piiratud summaga, mis ei ületa 750,00 eurot või summat, mis maksti Meile Teenuste eest, mille kestel nõude aluseks olnud sündmus või õnnetus toimus, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem. Seejuures ei piira me Teie õigust nõuda kahjutasu või kasutada õigusaktides sätestatud muid õiguskaitsevahendeid, kui Meie Teenused ei vasta siinsele Lepingule.

11.3. Bolt ei vastuta ulatuses, milles vastutuse piiramine on lubatud kohaldatava õiguse alusel, järgmise eest:

a) kahju, mida Kasutaja kannab Teenuste kasutamisega seotud viivituse tõttu; b) kahju, mille Kasutaja on põhjustanud Teenuste kasutamise ajal kolmandatele isikutele; c) kaudne või järelkahju, sh saamata jäänud tulu; ja d) kahju, mis ületab osutamata või ebaõigesti osutatud Teenuste hinda.

11.4. Bolt ei vastuta Mootorsõidukisse jäetud või Mootorsõidukist varastatud esemete eest, olenemata sellest, kas need esemed kuuluvad Kasutajale või kolmandale isikule. Kõik Mootorsõidukist leitud esemed visatakse ära või annetatakse 30 päeva pärast nende leidmist.

11.5. Bolt ei vastuta kahju eest, mida Kasutaja kannab seoses suutmatusega Mootorsõidukit kasutada, õnnetusjuhtumi korral või muudel põhjustel, mida Bolt ei saa mõjutada.

12. Lõpetamine

12.1. Boltil on õigus Kasutusperiood Lepingu kohaselt ühepoolselt lõpetada.

12.2. Kasutajal on õigus Kasutusperiood Lepingu kohaselt ühepoolselt lõpetada.

12.3. Boltil on õigus Mootorsõiduk igal ajal tagasi võtta ja asendada see võrreldava Mootorsõidukiga, kooskõlastades vahetuse Kasutajaga.

12.4. Põhileping sõlmitakse tähtajatult. Kasutajal ja Boltil on õigus lõpetada Põhileping mugavuse huvides, teatades sellest kaks nädalat kirjalikult ette. Kasutajale ja Boltile jääb õigus Leping erakorraliselt lõpetada.

12.5. Teil on seadusest tulenev õigus Põhilepingust taganeda 14 päeva jooksul põhjendusi esitamata. Sellisel juhul võite kas i) kasutada lisas B esitatud taganemisvormi või ii) esitada muu üheselt mõistetava teate, milles märgitakse Teie otsus Põhilepingust taganeda, võttes Meiega ühendust.

13. Muud olulised tingimused

13.1. Lepingule, Põhilepingule, Teenustele ja Teie-poolsele Bolt Appi kasutamisele Teenustele juurdepääsu ja nende kasutamise eesmärgil kohaldatakse Eesti õigust ja seda tõlgendatakse kooskõlas Eesti õigusega. Seadusandlikud sätted õiguse valiku piiramise ja kohustuslike sätete kohaldatavuse kohta, eelkõige selle riigi omade, kus on Teie kui tarbija alaline elukoht, jäävad kehtima (Rooma I määruse artikli 6 lõige 1).

13.2. Kohustuste täitmisele võivad kohalduda Sõidupiirkonna õigusaktid, näiteks Sõidupiirkonnas kehtivad liiklus- ja parkimisseadused ja -eeskirjad (edaspidi: Kohalikud Õigusaktid), ning Te nõustute Kohalikest Õigusaktidest tulenevaid nõudeid järgima.

13.3. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti kohtutes. Kui olete tarbija elukohaga Euroopa Liidus (EL), võite Lepinguga seoses esitada nõude oma tarbijaõiguste kaitseks selles ELi liikmesriigis, kus Te elate. Lisaks võib Teil olla õigus esitada asjakohane avaldus ka oma kohalikus tarbijakaitseasutuses või Euroopa Komisjoni internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.

13.4. Kui Lepingu mõne sätte ja Teie kohaldatava sõidupiirkonna tingimuste vahel esineb vastuolu, tuleb konkreetse vastuolu ulatuses lähtuda Sõidupiirkonna tingimustes sätestatust.

Lisa A. Trahvide ja lisatasude nimekiri

Kui järgite Bolt Drive’i kasutustingimusi ning liiklus- ja parkimiseeskirju, ei pea Te Lisatasude pärast muretsema. Sõitke ettevaatlikult, ohutult ja teistega arvestades.

Rikkumine - Trahv/Tasu

 1. Bolt Drive’i kasutamine alkoholi, narkootiliste ainete, psühhotroopsete või psühhoaktiivsete ainete mõju all. Kui Mootorsõiduk on pädeva asutuse poolt liiklusest kõrvaldatud, on see eeldatav põhjus, kui ei ole tõestatud vastupidist. 2000 EUR

 2. Agressiivne, hoolimatu sõidustiil, kiirusepiirangute ja liikluseeskirjade rikkumine, liiklusmärkide eiramine, ebaseaduslik võidusõit või driftimine või Mootorsõiduki kasutamine muul viisil kui tavapäraseks liiklemiseks. 250 EUR

 3. Mootorsõiduki hülgamine sellest teatamata. Sündmuskohalt põgenemine, et varjata Mootorsõiduki kahjustusi ja/või vältida vastutust intsidentide eest. 3000 EUR

 4. Mootorsõiduki lisaseadmete, sh sõiduki võtme, IoT Seadme, heli- või meediasüsteemi, armatuurlaua kaamera või põrandamattide kaotamine või kahjustamine. 349 EUR

 5. Mootorsõiduki võtme tagastamata jätmine pärast sõidu lõpetamist ja sellest Boltile teatamata jätmine 30 minuti jooksul pärast sõidu lõppu. 1 EUR/min, piirmääraga 199 EUR ööpäevas

 6. Suitsetamine või veipimine Mootorsõidukis. 69 EUR

 7. Mootorsõiduki salongi määrdunuks jätmine toidu, vedelike või muuga, mis tuleks pärast Mootorsõiduki tavapärast kasutamist ära visata. 69 EUR

 8. Kahjustused Mootorsõiduki salongile või välispinnale (nt kriimustused, mõlgid), samuti Mootorsõiduki osadele ja varustusele. 750 EUR

 9. Kolmandale isikule juurdepääsu andmine oma Kontole või Mootorsõiduki juhtimiseks. 250 EUR

 10. Mitme Konto registreerimine, võltsitud või ebaseadusliku Konto loomine, Konto loomiseks ebaseaduslike või valeandmete kasutamine, sh kolmanda isiku isikuandmete, kontaktandmete või juhiloa andmete kasutamine. 1000 EUR

 11. Mootorsõidukile tekkinud kahjustustest ja vahejuhtumitest Boltile viivitamata teatamata jätmine ning liiklusõnnetustest Boltile ja/või asjaomastele ametivõimudele viivitamata teatamata jätmine. 300 EUR

 12. Sõidu lõpetamine väljaspool Bolti Sõidupiirkonda, kui selleks ei ole saadud Bolti eelnevat kirjalikku nõusolekut. 99 EUR + 1 EUR/km lähima sõidupiirkonna ni

 13. Katse Mootorsõidukist seadmeid, lisavarustust ja esemeid varastada või sellise esemete varastamine, sh võtmed, Kütusekaart, Laadimiskaart, turvaistmed ja kütus. Katse tähendab süüteokatse toimepanija poolset otsese ja vahetu sammu astumist süüteo toimepanemise suunas. 349 EUR

 14. Mootorsõiduki tankimine sobimatu kütusega. 300 EUR

 15. Kütusekaardi või Laadimiskaardi väärkasutamine. 200 EUR

 16. Katse Mootorsõidukit ärandada või Mootorsõiduki ärandamine. Katse tähendab süüteokatse toimepanija poolset otsese ja vahetu sammu astumist süüteo toimepanemise suunas. 1500 EUR

 17. Mootorsõiduki tagastamine tühja kütusepaagiga, mis tähendab, et Mootorsõiduki paagis on kütust 10% või vähem, või elektrilise Mootorsõiduki aku laetustase on 20% või vähem. 29 EUR

 18. Avalikes ja eraparklates kehtivate parkimiseeskirjade eiramine või kohaldatavate teemaksude, parkimistasude ja muude kohaldatavate tasude maksmata jätmine, mis ei kuulu Teenustasude hulka. Boltilt võetava tasu või trahvi summa

Lisa B. Taganemisvormi näidis

(Täitke ja tagastage see vorm ainult siis, kui soovite lepingust taganeda)

Saaja: Bolt Services EE OÜ (Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Eesti; e-post: estonia-drive@bolt.eu)

Käesolevaga teatan, et taganen sõlmitud lepingust seoses järgmise teenuse osutamisega:.

Tellimuse esitamise kuupäev: [täidab Kasutaja]

Kasutaja nimi: [täidab Kasutaja]

Kasutaja aadress: [täidab Kasutaja]

Kasutaja allkiri (üksnes juhul, kui see vorm esitatakse paberil)

Kuupäev: [täidab Kasutaja]

Allalaadimiseks skanni

Ainult üks samm veel

Rakenduse allalaadimiseks skanni seda QR-koodi oma telefoni kaameraga.