Turunduskampaania tingimused klientidele

Üldine

 1. Kampaaniat „End of Year ‘22“ (aastalõpukampaania 2022) korraldab Bolt Operations OÜ, aadress Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Eesti, registrikood 14532901.

 2. Kampaania toimub 19.12.2022 kuni 31.01.2023 (kaasa arvatud) (kampaania toimumisaeg) Aserbaidžaanis, Eestis, Ghanas, Hispaanias, Hollandis, Iirimaal, Keenias, Küprosel, Leedus, Lõuna-Aafrika Vabariigis, Lätis, Maltal, Nigeerias, Poolas, Prantsusmaal, Rootsis, Rumeenias, Saksamaal, Slovakkias, Suurbritannias, Tuneesias, Tšehhis, Ugandas ja Ukrainas.

 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates tingimustes ning kampaania turundus- ja lisamaterjalides välja toodud tingimustes ning nende tingimuste järgimine on kõigile osalejatele kohustuslik.

 4. Kampaanias saavad osaleda kõik kasutajad, kellel on isiklik Bolti konto (osaleja).

 5. Eelnev registreerumine pole vajalik, kuid kampaanias osalemiseks peab osaleja nõustuma kampaania tingimustega (sh peavad võitjad olema nõus oma nime avaldamisega Bolti veebilehel, kliendisuhtluses, meilides ja sotsiaalmeediakanalites).

 6. Kampaanias ei saa osaleda Bolti ja Boltiga samasse gruppi kuuluvate ettevõtete töötajad ning nende pereliikmed.

 7. Samal osalejal on võimalik võita mitu korda.

Auhind

 1. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja 3 x 100 € väärtuses Bolti krediiti (auhind).

 2. Auhind väljastatakse Bolti promokoodidena, mis kehtivad 12 kuu jooksul alates väljastamise hetkest.

 3. Auhinda ei maksta välja ega hüvitata rahas. Auhinda ei saa mingil viisil asendada ega ümber vahetada ja Bolt ei hüvita auhinna saamisest tulenevaid kulusid.

 4. Vajaduse korral tasub Bolt auhinna väljastamisega seotud maksud.

Loosimised

 1. Loosimised toimuvad vahemikus 21.12.2022 kuni 01.02.2023 (kaasa arvatud).

 2. Bolti esindajad loosivad auhinna välja eespool toodud kuupäeva(de)l Bolti juristi juuresolekul.

 3. Kampaanias osalemise tingimuste täitmist kontrollitakse ja loosi võitjat teavitatakse võidust 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast loosimist. Võitja(te) nimed avaldatakse Bolti veebilehel, kliendisuhtluses, meilides ja/või sotsiaalmeediakanalites.

Privaatsus

 1. Bolt töötleb kampaanias osalejate andmeid selleks, et täita kampaania tingimusi ja oma juriidilisi kohustusi, ning õigustatud huvi alusel vastavalt Euroopa Liidu ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)) artikli 6 lg 1 punktidele c ja f. Isikuandmeid on vaja töödelda selleks, et oleks võimalik teha teatavaks osaleja nimi ja anda üle auhind. Bolt on osaleja isikuandmete vastutav töötleja.

 2. Andmete Boltile esitamine on vabatahtlik, kuid nende esitamata jätmine võib tähendada, et Bolt ei saa kampaania võitjaga ühendust võtta. Bolt võib edastada andmed volitatud töötlejale, kes auhinna välja loosib. Kui kampaania toimub sotsiaalmeediaplatvormil (näiteks, kuid mitte ainult, Facebookis, Instagramis), töötleb Bolt osalejate sotsiaalmeediakontosid ja -tegevusi (postitamine, meeldimised, kommentaarid). Bolt võib jagada osaleja andmeid ka Bolti grupi teiste ettevõtetega, pilvteenuste pakkujatega ning muude oluliste IT- ja turundusteenuste pakkujatega. Boltilt võidakse nõuda ka osaleja isikuandmete jagamist isikuandmete töötlemiseks volitatud ametiasutustega. Kui Bolt jagab andmeid väljaspool EL-i või EMP-d asuvate teenusepakkujatega, toimub selline isikuandmete jagamine ainult siis, kui selleks on nõuetekohane õiguslik alus, ja Bolt võtab selleks asjakohaseid kaitsemeetmeid, nagu näiteks lepingu tüüptingimused ja piisava kaitse otsus, mille on väljastanud Euroopa Komisjon.

 3. Andmeid kogutakse otse osalejalt ning kampaania („End of Year ‘22“) korraldamiseks vajalike tööriistade ja rakenduste kaudu.

 4. Osalejal on õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele ja nende parandamist või kustutamist või oma isikuandmete kasutamise piiramist või esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, samuti on osalejal isikuandmete ülekandmise õigus. Kui osaleja andmeid töödeldakse nõusoleku alusel, on osalejal õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust. Lahendamata andmekaitseprobleemide korral on osalejal õigus esitada pretensioon andmekaitseasutusele.

 5. Kui osalejal on küsimusi Bolti andmetöötlusprotsesside kohta, võib ta võtta Boltiga ühendust posti teel aadressil Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135 või pöördudes Bolti andmekaitsespetsialisti poole meiliaadressil privacy@bolt.eu.

 6. Osaleja isikuandmeid säilitatakse kuni auhinna võitja(te)le üleandmiseni. Pärast auhinna üleandmist säilitab Bolt ainult võitja ees- ja perekonnanime ühe aasta jooksul, et kasutada seda meedias, reklaamides ja muudes Boltiga seotud tegevustes, kus see on asjakohane ja vajalik, eesmärgiga täita seadusjärgse säilitamisaja jooksul seadusest tulenevaid kohustusi.

 7. Kui osaleja kasutab kampaanias osalemiseks kolmanda isiku isikuandmeid (näiteks, kuid mitte ainult, postitades kolmandast isikust foto), peab osaleja saama kolmandalt isikult selge nõusoleku tema isikuandmete kasutamiseks selle kampaania raames.

Keelatud tegevused

 1. Osaleja ei võta osa petturlikest, ebaeetilistest või seadusvastastest tegevustest, sealhulgas tegevustest, mis pole Boltile läbipaistvad, ega tegevustest, mis tahtlikult või tahtmatult kahjustavad kampaaniat või rikuvad selle tingimusi.

 2. Osaleja ei postita või edasta (nii otseselt kui ka kaudselt, näiteks soovituslingi või muude meediumite kaudu) materjali, mis:

2.1. on kohatu, ebaeetiline, ähvardav, solvav või riivab teise isiku privaatsust või põhjustab pahameelt, ebamugavust ja ärevust;

2.2. võib teist isikut ahistada, ärritada, häirida, tüüdata või talle piinlikkust valmistada;

2.3. võimaldab osalejal esineda kellegi teisena või moonutada identiteeti või seotust teise isikuga;

2.4. jätab mulje, et selline materjal pärineb Boltilt, välja arvatud juhul, kui Bolt on selle osalejale spetsiaalselt sellel eesmärgil andnud; või

2.5. kahjustab Bolti mainet.

Kohustused/muu

 1. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et ta on kampaania tingimusi lugenud ja nõustub nendega.

 2. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on Boltil õigus kampaania ilma ette hoiatamata ja kaasnevate tagajärgedeta peatada. Võimaluse korral teavitab Bolt kampaania peatamisest Bolti veebilehel, kliendisuhtluses, meilide ja/või sotsiaalmeediakanalite kaudu.

 3. Bolt jätab endale õiguse teha kampaaniaga seotud mis tahes otsuseid, sealhulgas õiguse ühepoolselt muuta ja täiendada kampaania tingimusi ilma sellest ette teatamata. Bolt avaldab sellised kampaaniaga seotud otsused Bolti veebilehel, kliendisuhtluses, meilides ja/või sotsiaalmeediakanalites.

 4. Kui osaleja rikub kampaania tingimusi, on Boltil õigus osaleja ilma ette hoiatamata kampaaniast välja arvata.

 5. Bolt ei vastuta kolmanda osalise põhjustatud tõrgete eest, mis takistavad osalejal kampaanias osaleda.

 6. Kõik kampaania korraldamisega seotud kaebused tuleb Boltile esitada kampaania toimumisaja jooksul meiliaadressil giveaways@bolt.eu. Bolt ei menetle kampaaniaga seotud kaebusi, mis saadetakse pärast kampaania toimumisaja lõppu.

Rahvusvaheline versioon