Üldtingimused Reisijatele

Käeolevad üldtingimused sätestavad kasutustingimused Bolt’i rakendusele, st tehnoloogiale, mis ühendab reisijad autojuhtidega, et aidata neil linnas tõhusamalt ringi liikuda.

Termin „meie“ viitab Bolt’i rakenduse omanikule, kelleks on Eesti Vabariigis asutatud Bolt Operations OÜ (registrikood 14532901), mille tegevuskoht on Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135, ent ka Bolt’i kontserni äriühingutele ja partneritele (kohalikud tütarettevõtted, esindajad, sidusettevõtted, agendid jne). Bolt’i kontserni äriühingute ja partnerite nimekiri on saadaval aadressil https: //bolt.eu/cities/. Rakenduse Bolt kasutamisel nõustute alltoodud tingimustega ja kasutustingimustega sõitjatele: mille leiate järgnevalt lingilt: lisab lingi tõlgitud suunistele, mis moodustavad käesolevate üldtingimuste lahutamatu osa

1. Rakenduse Bolt kasutamine

1.1. Bolt ei osuta transporditeenuseid, vaid pakub Bolt’i rakenduse kaudu infoühiskonna teenust, mis võimaldab reisijatel ja juhtidel vahetada taotlusi transporditeenuse osutamiseks. Transporditeenuseid osutavad juhid reisijateveo lepingu alusel, mis sõlmitakse reisija (teie) ja juhi vahel. Juhid osutavad transporditeenuseid Bolt’is sõltumatult (kas isiklikult või äriühingu kaudu), tehes seda enda majandus- ja kutsetegevuse raames. Bolt ei vastuta reisija ja juhi vahel sõlmitud lepingu täitmise eest. Vaidlused, mis tulenevad tarbijate õigustest, juriidilistest kohustustest või transporditeenuste osutamisel kohaldatavast õigusest, lahendatakse reisijate ja juhtide vahel. Andmed juhtide ja nende poolt osutatava transporditeenuse kohta on saadaval Bolt’i rakenduses ning sõitude kviitungid saadetakse e-posti aadressile, mis on toodud reisija profiilis.

1.2. Reisija sõlmib transporditeenuste kasutamiseks Bolt’i rakenduse kaudu lepingu juhiga. Sõltuvalt sellest milliseid maksevõimalusi pakutakse reisi asukohas, saate valida, kas maksta juhile transporditeenuse eest sularahas või kasutada Bolt’i rakendusesisest maksevõimalust. (Bolt Businessi sõitude eest tasumine toimub eraldi kokkuleppe alusel.) Tasu sisaldab kõiki kehtivaid makse ja muid kohaldatavaid tasusid, sealhulgas broneerimistasu, munitsipaaltasusid, lennujaama lisatasusid või osamaksete töötlemistasusid. Soovi korral võite anda juhile jootraha, mida saab teha ka rakendusesisese makselahenduse kaudu. Bolt võib jootraha maksimumsummat rakendusesiseses makselahenduses omal äranägemisel piirata.

1.3. Bolt’i rakenduse allalaadimise ajal seotakse reisija mobiilinumber vastava Bolt’i kasutajakontoga ja lisatakse meie andmebaasi. Kui te ei kasuta enam oma mobiilinumbrit, peate sellest Bolt’i teavitama 7 päeva jooksul, et saaksime muuta teie konto andmed anonüümseks. Kui te ei teavita meid oma numbri muutumisest, võib teie mobiilioperaator anda sama mobiilinumbri uuele isikule, kellel võib Bolt’i rakenduse kasutamisel olla juurdepääs teie andmetele, mille eest Bolt ei vastuta.

1.4 Mobiilseadme juurimine, tarkvarapiirangute eemaldamine või seadme muutmine riistvara või operatsioonisüsteemi tasandil viisil, mis on vastuolus tootja juhistega, teeb seadme vastuvõtlikuks mobiilsetele ohtudele. Te tunnistate, et me ei vastuta kahjude eest, mis on seotud sellise muudetud mobiilseadme kasutamisega, ja et me ei ole kohustatud sellise seadme kasutamist toetama.

1.5 Te ei tohi ise ega lubada ühelgi teisel isikul käivitada ega lasta käivitada programme või skripte, mille eesmärk on Bolti mobiilirakenduste ja/või veebisaitide või andmete koorimine, indekseerimine, uurimine või muul viisil andmete kaevandamine.

1.6 Te peate olema vähemalt 18-aastane, et saada juurdepääs Bolti Äpile, sealhulgas nõustuda siinsete Üldtingimustega.

1.8. Kui reisijate tegevust Bolti platvormil või teavet, mida reisijad Boltile ja/või Bolti platvormile edastatavad, käsitletakse kehtivate seaduste kohaselt ebaseadusliku sisuna või see on muul viisil vastuolus siinsete Üldtingimustega, jätab Bolt endale õiguse: i) niisugune sisu eemaldada, keelata sellele juurdepääs või viia see madalamale tasemele; ii) peatada või lõpetada rahalised maksed, mis kuuluvad Boltilt teile tasumisele, või neid piirata; iii) peatada või lõpetada infoühiskonna teenused täielikult või osaliselt; iv) peatada või sulgeda teie Bolti konto.

2. Sooduskoodid

2.1. Bolt võib teile reklaami otstarbel saata sooduskoode. Sooduskoodi krediiti saab kasutada sõidu eest tasumiseks või sõiduga seotud muu teenuse või hüve eest tasumiseks, mis on ära märgitud reklaamikampaania käigus avaldatud lisatingimustes. Sooduskoodide aegumiskuupäevad kajastuvad rakenduses alates hetkest, kui olete sooduskoodi oma kontoga sidunud.

2.2. Kui teie sõidu summa ületab sooduskoodiga antud soodustuse, võetakse sooduskoodi ületav summa automaatselt maha kasutades teie kontoga seotud maksevahendeid. Sooduskoodi saab kasutada vaid ühe sõidu suhtes ja seda ei saa järgmisele sõidule üle kanda.

2.3. Bolt jätab endale õiguse igal ajal mis tahes põhjusel mis tahes sooduskood tühistada. Sealhulgas, kuid mitte üksnes, võib Bolt sooduskoodi tühistamise õigust kasutada, kui Bolt leiab, et koode kasutatakse õigusvastaselt või petturlikult või kui koodid on välja antud ekslikult või aegunud.

3. Rakendusesisene makse

3.1. Sõltuvalt sõidu toimumise kohas toetatud maksevõimalustest saate transporditeenuste eest tasuda pangakaardi, mobiilsideoperaatori arve või muu makseviisi abil (nt Bolt Business), kui need Bolt’i rakenduse kaudu saadaval. Pakkudes rakendusesisest makseteenust, tegutseb Bolt transporditeenuse pakkuja agendina. Iga juht on volitanud Bolt’i tegutsema tema agendina juhi ja reisija vahel lepingute sõlmimise vahendamisel, sealhulgas võtma reisijatelt vastu makseid ja edastama neid juhile. Reisja kohustus transporditeenuse osutaja ees täidetakse siis, kui antakse maksekorraldus raha ülekandmiseks Bolt’i pangakontole. Makse toimumise ja piisavate rahaliste vahendite olemasolu eest vastutab reisija.

3.2. Bolt’i rakendusesisese makseteenuse abil võite juhile maksta jootraha. Bolt ei võta jootraha vahendamise eest vahendustasu ja jootraha kantakse juhile üle täies summas, võimalusel ilma makse kinni pidamata. Bolt jätab endale õiguse jootraha kinni pidada, kui jootraha maksmise puhul esineb pettusekahtlus või kui kahtlustatakse, et selle maksmine on ebaseaduslik ja seda makstakse muul eesmärgil kui tasuna pakutava teenuse eest või see on vastuolus Bolt’i tingimustega.

3.3. Bolt’i rakendusesisese makselahenduse kaudu makseid tehes saab Bolt teie maksed kätte ja edastab raha juhile. Makseviisi kinnitamiseks võib Bolt küsida teilt täiendavaid andmeid.

3.4. Transporditeenuste eest rakendusesisese makselahenduse kaudu tasumisel ei vastuta Bolt võimalike kolmandate osapoolte maksekulude (nt mobiilioperaatorid, pangatasud) eest. Need teenusepakkujad võivad teie rakendusesisese makselahenduse kaudu tehtavate maksete töötlemisel küsida lisatasusid. Bolt ei vastuta selliste tasude eest ja ütleb selles osas lahti igasugusest vastutusest. Teie makseviisile võivad kohalduda ka täiendavad tingimused, mille on kehtestanud kolmandast isikust makseteenuse pakkuja; enne makseviisi kasutamist tutvuge palun vastavate tingimustega.

3.5. Bolt vastutab rakendusesisese makselahenduse toimimise eest ja pakub tuge probleemide lahendamisel. Rakendusesisese maksmisega seotud vaidluste lahendamine toimub samuti meie kaudu. Maksetugiteenuse saamiseks pöörduge e-posti aadressil info@bolt.eu. E-posti teel või rakenduse Bolt kaudu edastatud päringutele vastatakse ühe tööpäeva jooksul. Bolt lahendab rakendusesisese maksega seotud kaebused ja taotlused kahe tööpäeva jooksul.

3.6. Fikseeritud tasu. Teile võidakse pakkuda võimalust kasutada juhi pakutavat transporditeenust fikseeritud tasu eest. Fikseeritud tasu tehakse teile teatavaks Bolt’i rakenduse kaudu enne tellimuse kinnitamist. Fikseeritud tasu ei kohaldata, kui muudate sõidu ajal sihtkohta, sõit võtab liikluse või muude tegurite mõjul eeldatust oluliselt kauem aega või kui esinevad muud ootamatud asjaolud (nt kasutatakse marsruuti, kus kehtivad teemaksud).

4. Transporditeenuse tellimine ja tühistamine

4.1. Kui tellite transporditeenuse ja juht on andnud nõusoleku tellimuse täitmiseks, loetakse transporditeenus tellituks.

4.2. Kui juht on kinnitanud, et teostab teie veo, sõlmite juhiga veoks eraldi lepingu vastastikku kokkulepitud tingimustel. Bolt ei teosta reisijavedu ega ole teie ja juhiga vahel sõlmitud lepingu osapooleks.

4.3. Tellitud veoteenuse kasutamise tühistamiseks loetakse olukorda, kus juht on teie taotlusele vastanud ja te lükkate veoteenuse tagasi, tühistate tellimuse või keeldute veoteenusest. Kui veoteenuse taotlus tühistatakse pärast teatud aja möödumist, peate maksma tühistamistasu.

4.4. Kui tühistate veoteenuse taotluse 24 tunni jooksul mitmel järjestikusel juhul, võime teie konto hoiatava meetmena ajutiselt blokeerida. Pärast mitut sellist hoiatust võime blokeerida teie konto pikemaks ajaks (nt 6 kuuks). Pärast seda perioodi võite paluda oma konto uuesti aktiveerida ja Bolt vaatab teie taotluse läbi.

4.5. Kui juht teatab reisijale sõiduki saabumisest sihtkohta ja reisija või inimesed, kelle jaoks vedu telliti, ei jõua sõidukisse rakenduses Bolt kindlaks määratud aja jooksul, loetakse taotlus tühistatuks. Samuti võib juht mõnikord otsustada teie tellimuse tühistada. Juhime tähelepanu sellele, et Bolt ei ole selliste olukordade eest vastutav.

4.6. Kui juht saabub ja saadab teile teate, et ta on saabunud, võib rakendus Bolt hakata ooteaja alusel arvestama tasu vastavalt rakenduses Bolt kehtivatele tariifidele.

4.7. Kui olete rakenduse Bolt abil taotlenud veoteenuseid ja kahjustate juhi sõidukit, sh selle sisustust (muu hulgas sõidukit määrides või sõidukit haisema pannes), on juhil õigus nõuda teilt 50 eurot trahvi, samuti seda ületava kahju hüvitamist. Kui te ei maksa trahvi ja/või hüvita kahju, võib Bolt esitada teie vastu nõuded veoteenuse pakkuja nimel.

4.8 Selleks, et tagada kõigile turvaline ja usaldusväärne Bolti platvorm, võime võtta teie vastu meetmeid, näiteks peatada platvormi kasutamise kuueks kuuks, lähtudes meie Käitumisreeglitest Sõitjatele. Bolti Äpi kasutamisega kinnitate, et olete lugenud Käitumisreegleid Sõitjatele ja nõustute neid järgima.

4.9 Bolt võib teile Bolti Äpis soovitada teatavaid sõidukategooriaid. Peamised kriteeriumid soovituste tegemisel on sõidu hind, sõiduki eeldatav saabumisaeg ja teie varasem valikukäitumine. Te ei ole kohustatud tellima sõitu kategooriast, mida Bolt teile soovitab.

5. Bolt’i rakenduse kasutusõigus

5.1. Seni kuni järgite käesolevaid üldtingimusi, nõustume teile andma kasutustasuta ja tagasivõetava lihtlitsentsi siseneda Bolt’i rakendusse ja kasutada seda vastavalt käesolevatele üldtingimustele, privaatsusteatisele ja asjaomase rakenduste poe tingimustele. Te ei tohi anda Bolt’i rakenduse kasutamise õigust üle ega võidaldada selle allkasutamist. Juhul kui teie rakenduse Bolt kasutamise õigus tühistatakse, tühistatakse ka vastav lihtlitsents.

6. Vastutus

6.1. Kuna Bolt’i rakendus on infoühiskonna teenus (suhtlusvahend) reisijate ja juhtide vahel, ei saa me tagada veoteenuse kvaliteeti ega garanteerida või võtta vastutust selle eest, et veoteenuse osutamisel ei esine puuduseid. Kuna Bolti rakenduse kaudu veoteenuste osutamine sõltub juhtide olemasolust, ei taga Bolt, et teil on veoteenus igal ajal kättesaadav ja selle osutamiseks on alati piisavalt pakkumisi.

6.2. Rakendus Bolt ei paku ega vahenda reisijaveoteenuseid. Samuti ei ole see veoteenuste pakkujatele reisijate leidmiseks mõeldud veoagendi teenus. Bolt’i rakendust kasutatakse vahendina veoteenuste osutamise korraldamiseks.

6.3. Tarbija õigus raha tagastamisele ei kohaldu Bolt’i rakenduse tellimustele. Veoteenuse eest raha tagasi nõudmine ei vabasta teid lepingust, mille raames veoteenuse osutamine telliti.

6.4. Bolt’i rakendust pakutakse põhimõttel „on nagu on“ ja „kui võimalik“. Bolt ei kinnita ega taga Bolt’i rakenduse katkestusteta või veavaba kättesaadavust. Tarkvaras esinevate tõrgete korral püüame need võimalikult kiiresti kõrvaldada, kuid pidage meeles, et rakenduse toimimine võib juhuslike tehniliste vigade tõttu olla piiratud ja me ei saa tagada, et rakendus töötab lakkamatult, näiteks avalik hädaolukord võib põhjustada teenuse katkemise.

6.5. Bolt, selle esindajad, juhid ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida Bolt’i rakenduse kasutamise või Bolt’i rakenduse kaudu tellitud veole tuginemise tõttu, muu hulgas:

6.5.1. mis tahes otsese või kaudse varalise või rahalise kahju eest;

6.5.2. saamata jäänud tulu eest;

6.5.3. äritegevusest, lepingutest või kontaktidest ilmajäämise, firmaväärtuse vähemise, mainekahju või muu kaotuse eest, mis võib tuleneda tegevuse katkemisest;

6.5.4. andmete ebatäpsuse või hävimise eest; ja

6.5.5. muu kahju eest.

6.6. Bolt’i rahaline vastutus seoses lepingu rikkumisega piirdub 500 euroga. Teil on õigus nõuda kahju hüvitamist ainult siis, kui Bolt on rikkunud lepingut tahtlikult. Bolt ei vastuta juhi tegevuse ega tegevusetuse eest ega vastuta kahju eest, mille juht reisijatele tekitab.

6.7. Nõustute täielikult hüvitama Bolt’ile, tema sidusettevõtetele, esindajatele, töötajatele ja juhtidele kõik nõuded (sh kõikvõimalikud kohustused, kahjud ja kulud), mis neile Bolt’i rakenduse teiepoolse kasutamise tõttu tekivad (sh sõidud, mille olete teinud rakenduse Bolt kasutamise abil).

6.8. Kui rikute käesolevaid üldtingimusi või kui peame seda vajalikuks Bolt’i usaldusväärsuse või juhtide turvalisuse kaitsmiseks, võib Bolt Bolt’i rakenduse kasutamise viivitamata keelata.

6.9. Boltil on õigus peatada mõistlikuks ajaks ja pärast eelneva hoiatuse esitamist selliste teadete ja kaebuste menetlemine, mille Ettevõttesisese Kaebuste Lahendamise Süsteemi kaudu on esitanud reisijad ja juhid, kes sageli esitavad ilmselgelt põhjendamatuid teateid või kaebusi. Peatamise asjaolusid hinnates võtab Bolt arvesse järgmist:

a) kuu jooksul tehtud ilmselgelt ebaseadusliku sisuga üleslaadimiste või ilmselgelt põhjendamatute teadete või kaebuste absoluutarv;

b) teadete ja kaebuste suhteline osakaal kuu jooksul esitatud teabe või teadete koguarvust;

c) teavitamismehhanismide väärkasutuse raskus;

d) (vajaduse korral) kaebuse esitaja kavatsus esitada ilmselgelt põhjendamatuid kaebusi.

6.10. Kui olete reisi järgselt unustanud mõne eseme juhi sõidukisse, teatab juht Teile sellest esimesel võimalusel, et leppida kokku eseme tagastamise aeg ja koht Kui Reisijat ei ole võimalik tuvastada või kui juht ei saa temaga ühendust, hindab juht oma mõistliku äranägemise järgi eseme väärtust:

6.10.1 Kui eseme hinnanguline väärtus on alla 50 euro, toimetab juht eseme võimaluse korral Bolti kontorisse aadressil Veerenni 38, Tallinn, kus seda hoitakse 30 päeva. 30 päeva jooksul teeb Bolt omalt poolt kõik, et kadunud eseme õiguspärane omanik kindlaks teha ja teda leitud esemest teavitada. Kui meil õnnestub eseme omanik tuvastada ja ta esitab 30 päeva jooksul eseme tagastamise nõude, tagastame eseme pärast omandiõiguse kontrollimist viivitamatult õiguspärasele omanikule. Kui keegi ei nõua 30 päeva jooksul eseme tagastamist, jätame endale õiguse see utiliseerida või hävitada kooskõlas kehtivate seaduste ja eeskirjadega.

6.10.2. Kui eseme hinnanguline väärtus on üle 50 euro või kui seda pole võimalik tuua Bolti kontorisse aadressil Veerenni 38, Tallinn, toimetab juht eseme kohe lähimasse politseijaoskonda ning edastab vastavad üksikasjad viivitamatult Bolti klienditeenindusele kooskõlas seadusjärgsete kohustuste ja menetluskorraga.

6.11. Te tunnistate ja nõustute, et Bolt ei vastuta Teie esemete kadumise või kahjustada saamise eest ajal, mil need on Bolti valduses, kui selline kaotus või kahju ei tulene Bolti tahtlikust väärkäitumisest või raskest hooletusest. Ühtlasi tunnistate ja nõustute, et Teil on kohustus teatada meile kadunud asjadest viivitamata ning jagada meiega üksikasju, mis toetavad nende tuvastamist.

7. Rakenduse Bolt heaperemehelik kasutamine

7.1. Kuna Bolt ei ole transporditeenuse pakkuja ega vahendaja, lahendatakse kõik veoteenuste puuduste või kvaliteediga seotud probleemid vastavalt veoteenuse pakkuja või asjaomase ametiasutuse eeskirjadele.

7.2. Palume täita tagasisidevormi, mis on kättesaadav Bolt’i rakenduses. See võimaldab meil teha juhtidele ettepanekuid nende teenuse kvaliteedi parandamiseks.

7.3. Eeldame, et kasutate Bolti Äppi heas usus ja suhtute austavalt juhtidesse, kes Bolti Äpi kaudu oma teenuseid pakuvad. Lisaks meie muudele õigustele teie vastu meetmeid võtta, mis tulenevad siinsetest Üldtingimustest ja meie Käitumisreeglitest Sõitjatele, jätab Bolt endale õiguse sulgeda teie konto, kui olete rikkunud siinsetes Üldtingimustes sätestatud tingimusi või kui teie tegevus on pahatahtlik, s.o transporditeenuse osutamise eest maksmata jätmine, pettus, juhtide suhtes lugupidamatu käitumine jne. Sellistel juhtudel võidakse teie Bolti Äpi konto ilma ette teatamata sulgeda.

7.4. Bolt teeb kõik endast oleneva, et rakendust Bolt kasutaksid ainult juhid, kes on ausad ning austavad oma eriala ja reisijaid. Me ei saa siiski kuidagi tagada, et iga veoteenuse pakkuja, kelle asukohta rakendus Bolt kuvab, vastab alati ülalnimetatud kriteeriumidele. Kui teile osutati taunitavat veoteenust, palun teavitage meid klienditoe vahendusel.

7.5. Et tagada kõigi kasutajate jaoks Bolti platvormi turvalisus, võib Bolt paluda sõitjal oma isikusamasust tõendada. Kui Bolt ei suuda sõitja isikut tuvastada, võidakse Bolti teenus sõitja jaoks peatada seniks, kuni sõitja on tuvastatud.

8. Üldtingimuste muutmine

8.1. Kui üldtingimustesse tehakse olulisi muudatusi, teavitatakse teid sellest e-posti või rakenduse Bolt kaudu. Kui jätkate rakenduse Bolt kasutamist, loetakse teid muudatustega nõustunuks.

9. Lõppsätted

Käesolev leping on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega ja seda tõlgendatakse Eesti Vabariigi õiguse alusel. Kui üldtingimustest tulenevat vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, siis lahendatakse vaidlus lõplikult Harju Maakohtus Tallinnas.

Jõustumiskuupäev: 08.02.2021