Privaatsusteatis Juhtidele

Bolt Operations OÜ (registrikood 14532901) asukohaga Vana-Lõuna tn 15, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10134, on isikuandmete vastutav töötleja ning on määranud andmekaitsespetsialisti (privacy@bolt.eu).

Mõiste „meie“ viitab Bolti rakenduse omanikule, Eesti Vabariigis asutatud osaühingule Bolt Operations OÜ.

1. Milliseid isikuandmeid töötleme
 • Nimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht.
 • Geograafilise asukoha andmed ning sõidutrajektoorid.
 • Teave sõiduki kohta (seal hulgas ka sõiduki registreerimisnumber).
 • Juhi tegevus ja interaktsioon platvormil ja juhi hinnangud (sealhulgas juhiskoor).
 • Juhiluba, isikukujutis (foto), kutseala ning isikut tõendavad dokumendid.
 • Karistusandmed.
 • Suhtluse andmed: näiteks kui juht osaleb meie rakendusesiseses vestluses (valik "Saada sõnum") või räägib meie klienditoega, sellise suhtluse kuupäev ja kellaaeg ning selle sisu.
 • Teave, mida nõutakse kohaldatava seaduse alusel ja maksustamise eesmärgil: registri- või isikukood, käibemaksukohustuslase number, sünnikoht, maksekonto kordumatu tunnuskood või number või viide muule makseteenuse kontole, info iga riigi või jurisdiktsiooni kohta, mille resident olete.

Sõiduteenuse maksumusega seonduvad andmed ei ole isikuandmed, sest juhid pakuvad teenuseid majandus- ja kutsetegevuses.

2. Mis eesmärgil töötleme isikuandmeid
 • Töötleme isikuandmeid selleks, et reisijatel ja juhtidel oleks linnades võimalik efektiivselt liikuda.
 • Geograafilise asukoha andmeid ja sõidutrajektoore töötleme selle jaoks, et analüüsida teenuse kasutuse geograafilist ala ning anda selle alusel soovitusi. Kui juht soovib, et tema geograafilist asukohta ei salvestata, peab ta märkima Bolt rakenduses, et ta ei osuta sõiduteenuseid.
 • Juhiluba, kutseala ning isikut tõendavaid dokumente ja karistusandmeid töödeldakse selle jaoks, et kindlaks teha juhi vastavus seaduse nõuetele ja sobivus kutsealal tegutsemiseks.
 • Bolt rakenduses kuvatakse juhi foto, nimi ja sõiduki andmed selleks, et reisijad saaksid tuvastada juhti ja sõidukit.
 • Klienditoe andmeid ja kirjavahetust töödeldakse tagasiside andmise, vaidluste ja teenusekvaliteedi probleemide lahendamise ning klienditoe koolitamise eesmärgil.
 • Bolti rakenduses kiirsõnumitega seotud isikuandmeid töödeldakse abi ja klienditoe pakkumiseks, sealhulgas siis, kui meil on vaja lahendada juhi ja reisijate vahelisi vaidlusi.
 • Kogume ja kasutame andmeid juhi tegevuse ja interaktsiooni kohta platvormil ning juhi hinnanguid (sealhulgas juhiskoori), et edendada kasutajate ohutust, tagada, et juhid järgivad kasutustingimusi ning tagamaks, et pakume kõigile kvaliteetset ja nauditavat teenust. Kui juhi skoor langeb alla kindlaksmääratud läve, võime juhile saata selle kohta teate või nõuda näiteks täiendavate juhiste lugemist. Kui teie skoor jätkuvalt langeb, peatatakse ajutiselt juurdepääs Bolti platvormile. Vaatame sellisel juhul juhi konto üle ning kas tühistame peatamise või pikendame seda 12 kuu võrra. Võite oma konto peatamise otsuse vaidlustada. Lisateavet konto peatamise otsuse edasikaebamise kohta leiate meie KKK-st siit.
3. Õiguslik alus
 • Isikuandmeid töödeldakse juhiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Teenuste kasutamise eeltingimuseks on juhi tuvastamise ja geograafilise asukoha andmete töötlemine
 • Võime töödelda andmeid õigustatud huvi alusel, sellisteks tegevusteks on näiteks maksetega seotud pettuste uurimine ja avastamine.
 • Karistusandmete töötlemine toimub seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.
 • Isikuandmete turvalisuse tagamiseks vajalik andmetöötlus toimub isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmiseks.
4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid edastatakse
 • Juhi isikuandmeid edastatakse ainult neile reisijatele, kelle tellimuse on juht vastu võtnud. Sellisel juhul näevad reisijad juhi nime, sõidukit, telefoninumbrit, fotot ning geograafilist asukohta. Samuti näevad reisijad juhi isikuandmeid sõitude kokkuvõttes.
 • Olenevalt juhi asukohast võidakse isikuandmeid avaldada Bolt Operations OÜ kontserni ettevõtetele ja partneritele (kohalikud tütarettevõtted, esindajad, sidusettevõtted, agendid jne). Bolt Operations OÜ kontserni ettevõtted ja partnerid töötlevad isikuandmeid sama rangetel tingimustel, mis on kehtestatud siinses privaatsusteatises.
 • Teabe jagamine võib olla vajalik kohtumääruse alusel või siis, kui teeme kaebuste käsitlemisel või uurimisel koostööd andmekaitse järelevalve asutustega. Isikuandmeid võime väljastada ka õiguskaitseorganitele või muudele ametiasutustele (näiteks maksuametile) muu hulgas sellistele päringutele vastamiseks, mille puhul on teave seadusega nõutav või aitab täita avaliku huviga seotud ülesandeid. Veendume alati, et meil oleks teabe jagamiseks õiguslik alus, ja tagame, et see otsus oleks ka dokumenteeritud.
5. Isikuandmete turvalisus ja andmetele ligipääs
 • Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ ja/või Amazon Web Services, Inc. serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse kasutamisega seonduvaid tehnilisi või klienditoe küsimusi.
 • Isikuandmete kohta võib oma pädevuse piires seaduses sätestatud ulatuses ja korras esitada järelepärimisi kriminaalasjas eeluurimist teostav asutus või kohus asja menetlemisel.
6. Reisijate isikuandmete töötlemine
 • Juhid ei tohi töödelda reisijate isikuandmeid, välja arvatud ulatuses, mis on vajalik sõiduteenuse osutamiseks. Juht ei tohi reisijatega ühendust võtta või koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada, töödelda või ristkasutada isikuandmeid, mis on reisijatelt või Bolt platvormi kaudu saanud.
 • Juht peab järgima reisijate isikuandmete töötlemise tingimustes (http://www.bolt.eu/legal/) sätestatud reegleid ja tingimusi. Juht vastutab reisijate isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest. Kui juht rikub reisijate isikuandmete töötlemise nõudeid võidakse juhi konto sulgeda ning nõuda rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
7. Isikuandmetega tutvumine, säilitamine, kustutamine, parandamine ja ülekandmine
 • Isikuandmeid saab vaadata ja parandada Bolt juhi portaalis
 • Juhi isikuandmeid säilitatakse senikaua kuni juhil on aktiivne juhi konto ning peale konto kustutamist täiendavalt 3 aastat.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud andmed säilitatakse 7 aastat.
 • Kuriteo, pettuse või valeandmete esitamise kahtluse korral säilitatakse andmeid 10 aastat.
 • Vaidluste korral säilitatakse andmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Kui juht soovib isikuandmeid üle kanda või kustutada, siis peab ta sellest teada andma e-kirja teel. Vastame ühe kuu jooksul ning täpsustame andmete kustutamise ja üleandmise üksikasjad.
8. Vaidluste lahendamine
 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@bolt.eu) või pöördudes Bolt andmekaitsespetsialist poole (privacy@bolt.eu).
 • Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee),

Privaatsusteatist uuendati viimati 30.12.2022.