Bolt elektriliste tõukerataste kasutamise üldtingimused

1. Üldsätted

1.1. Need üldtingimused moodustavad lepingu (edaspidi ​ leping ​), mille lepingupoolteks olete teie (edaspidi ​ teie ​, kasutaja ​või sõitja ​) ja Bolt Technology OÜ ​, registrikood 12417834, või meie sidusettevõtjad (edaspidi ​ Bolt ​, me ​, ​ meid või ​ meie ​), ja millega sätestatakse I) elektriliste tõukerataste (edaspidi ​ tõukeratas ​), ​ II) tõukerattale juurdepääsu saamiseks ja selle kasutamiseks vajaliku mobiilirakenduse (edaspidi ​ rakendus ​) ning ​ III) muude meie osutatavate laadimise, hooldamise, pealevõtmise ja teiste sarnaste teenuste (tõukeratas, rakendus ja muud osutatavad teenused edaspidi koos kui ​ teenused ​) kasutamise tingimused.

1.2. Lepingul on alljärgnevad lahutamatud osad:

1.2.1. tõukerataste kasutamise eeskirjad, mis on sätestatud lepingu lisas A (edaspidi ​ sõitmise eeskirjad ​);

1.2.2. tasugraafik, hinnateave, mis tahes sooduspakkumiste tingimused ning juhised, abimaterjalid, sealhulgas tõukeratta käsiraamat, ja rakenduses kuvatavad juhendid;

1.2.3. muud äri- ja toodete tingimused, millele lepingus viidatakse, sealhulgas teenuste kirjeldused, eeskirjad ja teatised, sealhulgas meie privaatsuspõhimõtted (edaspidi ​ privaatsuspõhimõtted ​), mis on kättesaadavad rakenduses või veebiaadressil ​https://bolt.eu/legal/​;

1.2.4. täiendavad riigi või linna (edaspidi ​ teenusepiirkond ​) kohta käivad tingimused, mis kehtivad piirkonnas, kus sõitmine toimub.

1.3. Tulenevalt meie teenuste pidevast arengust võime lepingut igal ajal muuta. Tehtud muudatused jõustuvad, kui muudetud leping tehakse kättesaadavaks meie veebilehel või rakenduses. Kui jätkate teenuste kasutamist pärast muudetud lepingu kättesaadavaks tegemist, peetakse seda muudatustega nõustumiseks. Jätame endale õiguse teid muudatustest teavitada rakenduse vahendusel, kontoga seotud kontaktandmeid kasutades või muul mõistlikul viisil.

2. Rakenduse kasutamine

2.1. Teenuseid kasutatakse rakenduse kaudu. Rakendus võimaldab transpordivahendit soovival isikul teada saada tõukeratta asukoha, jagades oma geograafilise asukoha andmeid.

2.2. Teenuste kasutamiseks on vajalik installida rakendus ja luua kasutajakonto (edaspidi konto ​). Rakenduse paigaldamisel seostatakse teie mobiiltelefoni number kontoga ja lisatakse meie andmebaasi.

2.3. Rakenduses esinevate vigade korral teeme kõik selleks, et need võimalikult kiiresti kõrvaldada, kuid te mõistate ja kinnitate, et rakenduse kasutamine võib tehniliste vigade tõttu aeg-ajalt piiratud olla ja meil ei ole võimalik rakenduse vigadeta toimimist igal ajal tagada. Me ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud sellest, et rakendus ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.

2.4. Kui te nõustute lepingutingimustega, siis anname teile piiratud, tühistatava, all-litsentsimise ja ülekandmise õiguseta lihtlitsentsi, mis tagab juurdepääsu rakendusele ja annab teile õiguse seda kasutada oma isiklikus seadmes teenuste tarbimiseks.

3. Nõudmised kasutajale ja kontod

3.1. Teil on lubatud teenuseid kasutada, kui:

3.1.1. teil on konto;

3.1.2. teie konto on seotud kehtiva krediit- või deebetkaardiga või muu makseviisiga, mida rakendus toetab (edaspidi ​ valitud makseviis ​);

3.1.3. olete vähemalt 18-aastane;

3.1.4. teil on teenusepiirkonnas, kus teenuseid kasutate, kehtiv juhiluba;

3.1.5. olete füüsiliselt terve ning teil on vajalikud oskused ja asjatundlikkus, et tõukeratast ohutul ja pädeval viisil kasutada, juhtida ning käsitseda.

3.2. Kontot luues ja kasutades te:

3.2.1. nõustute konto loomisel kasutama ainult oma pärisnime, täpseid isiku- ja pangakaardi andmeid ning hoidma selle teabe alati ajakohasena;

3.2.2. nõustute, et teenustele juurdepääsu saamiseks ja säilitamiseks võidakse teilt nõuda oma isiku tuvastamist juhiloa pildi või riigiasutuse väljaantud isikut tõendava dokumendi abil;

3.2.3. vastutate konto juurdepääsu, kasutamise kontrollimise ja turvalisuse eest ning i) konto kasutajanime ja salasõna ning ii) kogu kontoga seoses toimuva tegevuse, sealhulgas tõukeratta aktiveerimise (lukust avamise), kasutamise, inaktiveerimise (sõidu lõpetamise) ja nõuetekohase parkimise eest kooskõlas lepingus sätestatuga ning eeltoodu tegemata jätmise eest, välja arvatud juhul, kui te olete teavitanud oma konto loata kasutamisest punktis 3.2.4 sätestatu kohaselt. Me eeldame, et isik, kes kasutab teie kasutajanime ja salasõna, teeb seda teie eelneval loal;

3.2.4. nõustute meid viivitamata teavitama sellest, kui teie kontole on saadud juurdepääs või seda on kasutatud vastava loata või te olete muul põhjusel kaotanud võimaluse oma konto kasutamist kontrollida;

3.2.5. nõustute meie õigusega konto kasutamine ajutiselt peatada või blokeerida määral, milles see on vajalik i) rakenduse õiguspärase kasutamise tagamiseks, sealhulgas kelmuste ennetamiseks, riskide analüüsimiseks, uurimiseks ja klienditoe eesmärkide saavutamiseks; ii) tagamaks, et te järgite lepingus sätestatut; iii) õigusaktist tulenevate nõuete või kohtulahendi või õiguskaitseorgani või muu järelevalve- või riigiasutuse määruse täitmiseks; või iv) muu lepingutingimuse täitmiseks;

3.2.6. nõustute, et võime teile teenustega seoses edastada lühisõnumeid (SMSe), mobiiliteavitusi ja e-kirju.

4. Tõukeratta kasutamine

4.1. Rakenduse abil tõukeratta lukust avamisega nõustute tõukeratta kasutamisega lepingus määratud tasu eest, mida arvestatakse kasutamise ajal kehtinud hinnakirja alusel.

4.2. Te kinnitate iga kord, kui tõukeratta lahti lukustate ja sõitu alustate, et olete tutvunud:

4.2.1. kõigi kohalduvate liiklusseaduste ja -eeskirjadega;

4.2.2. lepingu lisas A toodud sõidueeskirjadega;

4.2.3. teie teenusepiirkonnas kehtivate tingimustega; ja punktides 3.1.1–3.1.5 sätestatud kasutajale esitatavate nõuetega, ja kinnitate, et need on täidetud.

4.3. Tõukeratta lukust avamisega te nõustute, et:

4.3.1. tõukeratas ja selle juurde kuuluv varustus jääb meie omandisse ning teil puudub õigus tõukeratast või selle juurde kuuluvat varustust mis tahes viisil osadeks lahti võtta, muuta, parandada, lõhkuda või rikkuda;

4.3.2. kasutate tõukeratast lepingus kehtestatud tingimuste kohaselt, sealhulgas sõidueeskirjade, rakenduses kuvatud juhiste, abimaterjali ja juhendite ning teie teenusepiirkonnas kehtivate tingimuste kohaselt;

4.3.3. te ei luba teistel isikutel kasutada tõukeratast, mille te lukust avasite;

4.3.4. vastutate tõukeratta seisundi säilimise eest kasutusperioodil ja tagastate tõukeratta selleks rakenduses ettenähtud parkimisalale (edaspidi ​ lubatud parkimisala ​) seisundis, milles see oli kasutamise alustamisel. Kui tagastatud tõukeratas on kahjustatud või vajab parandamist, siis nõutakse teilt tõukeratta parandamise kulude hüvitamist kooskõlas punktis 5.3.2 sätestatuga.

4.4. Kui tõukeratta aku saab kasutusperioodil tühjaks, siis peate sõidu lõpetama rakenduses kuvatud juhiste ja lepingus kehtestatud tingimuste kohaselt ning parkima tõukeratta lubatud parkimisalale.

4.5. Peate meid teavitama õnnetusest, avariist, kahju tekkimisest, tervisekahjustuse tekkimisest, varastatud või kaotatud tõukerattast kooskõlas punktis 10.1 sätestatuga esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 24 tundi pärast sündmuse toimumist. Kui sündmuse tagajärjel tekkis tervisekahjustus, varaline kahju või tõukeratas varastati, peate 24 tunni jooksul kohalikule politseile sündmuse toimumisest teatama.

5. Maksetingimused

5.1. Peate tõukeratta ja teenuste kasutamise eest maksma tasu rakenduses kuvatud hinnakirja alusel (edaspidi ​ hinnakiri ​). Iga tõukeratta kasutus algab, kui klõpsate valikul „Ava lukust“, ja lõppeb, kui klõpsate valikul „Lõpeta sõit“ või sarnasel rakenduses kuvatud valikul. Meie kehtestatud tasudele võivad kohalduda maksud, sealhulgas kohalikud maksud, mida me võime arvestada ja koguda.

5.2. Võime väljastada sooduskuponge või -koode (edaspidi ​ sooduspakkumised ​), mille suhtes kehtivad konkreetse sooduspakkumise eritingimused. Jätame endale õiguse sooduspakkumisi igal ajal oma äranägemisel muuta või tühistada. Võime igal ajal sooduspakkumise(d) ja teie rakenduse kasutamise peatada või tühistada, kui meil on alust arvata, et sooduspakkumis(t)e kasutamine või lunastamine toimus vääralt, pettusega, õigusvastaselt või sooduspakkumise tingimusi või seda lepingut rikkudes.

5.3. Kui tõukeratas, mille lukust avasite:

5.3.1. on pargitud väljaspool lubatud parkimisala, võime oma äranägemisel nõuda teilt tõukeratta õigesse kohta toimetamise tasu kuni 100 eurot;

5.3.2. on seisundis, mis ei vasta tavapärasest kasutamisest tekkivale kulumisele, vajab parandamist või seda on sihilikult kahjustatud, siis võime oma äranägemisel nõuda teilt tasu, mille suurus vastab tõukeratta või selle varustuse parandamiseks või asendamiseks tehtud kulutustele;

5.3.3. on teavitamata maha jäetud, siis vastutate kõigi tasude eest seni, kuni tõukeratas on üles leitud, ning nendele tasudele lisandub kuni 120 euro suurune otsimise tasu, mille täpne summa kuvatakse rakenduses ja mis oleneb tõukeratta leidmiseks kulunud ajast;

5.3.4. ei ole tagastatud (sõit on lõpetatud ja tõukeratas korrektselt pargitud) 48 tunni jooksul, siis võime oma äranägemisel kõnealust tõukeratast kadunuks või varastatuks pidada ning nõuda teilt tõukeratta väärtuse hüvitamist summas kuni 500 eurot ühe tõukeratta kohta ja esitada teie kohta politseile avalduse.

5.4. Te kohustute hüvitama kõik trahvid, tasud ja/või muud kulud, mis meil tekivad teie tõukeratta kasutamise või ebakorrektse parkimise tagajärjel või seetõttu, et rikkusite teenust kasutades mis tahes seadust, reeglit, eeskirja või muud korraldust.

5.5. Kõik tasutavad summad debiteeritakse teie valitud makseviisi abil. Valitud makseviiside kasutamise ebaõnnestumisel võime rakendada muid sissenõudmise viise. Te nõustute hüvitama kõik meile võlgade sissenõudmisega tekkinud kulud, sealhulgas mõistlikud õigusabikulud, kui te ei tasu meile võlgnetavaid summasid õigeks ajaks.

5.6. Teil on võimalik teenuste eest tasuda, kasutades valitud makseviisi, mis vajab rakenduses eelnevat aktiveerimist. Annate meile loa kasutada kõikide maksmisele kuuluvate tasude ja muude summade debiteerimiseks teie valitud makseviisi, mis on teie kontoga seotud. Kõnealustele tasudele võivad kohalduda maksud, mille arvestame ja kogume meie.

5.7. Meie ja meie töövõtjad toetavad rakendusesisest maksmist, osutavad vajaduse korral abi ja lahendavad rakendusesisese maksmisega seotud vaidlusi. Selleks, et vaidlustada valitud makseviisi abil debiteeritud tasu, peate punktis 10.1 sätestatu kohaselt meiega kümne tööpäeva jooksul ühendust võtma.

5.8. Krediit- või deebetkaardiga tasumisel võime iga tehtud makse eest nõuda teenustasu, mis lisatakse igale teenuse tellimusele. Teenustasu on Visa/Mastercardi teenustasude maksmiseks. Teenustasu summa kuvatakse rakenduses. Teie pank võib krediit- või deebetkaardi kasutamise eest nõuda lisatasusid, mida rakenduses ei kuvata. Juhime tähelepanu sellele, et pärast tõukeratta broneerimist debiteerime teie krediitkaardilt automaatselt teatud summa, et kinnitada piisava raha olemasolu.

5.9. Kohustute meid viivitamata teavitama, kui teie kontoga seotud valitud makseviisis on toimunud muudatusi, mis võivad takistada meil lepingujärgsete tasude debiteerimist.

6. Vastutus

6.1. Te kinnitate ja nõustute, et teenuseid, tõukerattaid ja nende juurde kuuluvat varustust kasutatakse ​teie isiklikul vastutusel ning ​meie ei vastuta teenuste kasutamisega seoses teie või kolmandate isikute suhtes esinevate või tekkivate tagajärgede, nõuete, hagide, kahjude, vigastuste, tasude, kulude, trahvide, õigusabikulude või muude kulutuste eest olenemata sellest, kas neid oli võimalik ette näha või mitte. Te olete kõnealustest riskidest täielikult teadlik ja kinnitate, et:

6.1.1. tõukerattaga sõitmisega kaasnevad mitmed teadaolevad ja ootamatud riskid ning ohud, mille tagajärjel võite teie või teised inimesed saada tervisekahjustusi või kaotada elu ning võib tekkida varaline kahju, arvestades, et kõnealuste riskide ja ohtude realiseerumist ei ole alati võimalik ette näha või vältida;

6.1.2. tõukeratas on seade, millel võivad esineda tehnilised rikked isegi selle nõuetekohasel hooldamisel, ja nende rikete tagajärjel võivad tekkida vigastused;

6.1.3. kiivri ja muu kaitsevarustuse kandmine ning hoolikas sõidueeskirjade ja lepingutingimuste järgimine on väga olulised, et vähendada vigastuste tekkimise ja teistele isikutele vigastuste või kahju tekitamise riske.

6.2. Kui teiepoolne teenuste kasutamine põhjustab teisele isikule tervisekahjustuse või muu kahju või kahjustab vara, siis vastutate teie mis tahes tagajärgede, nõuete, hagide, kahjude, vigastuste, kulude, trahvide, õigusabikulude, kohtulahendi alusel väljamõistetud hüvitiste või muude kulude eest olenemata sellest, kas nende tekkimist oli võimalik ette näha või mitte. Kui oleme teie tegevuse tõttu kohustatud tasuma kolmandate isikute esitatud nõudeid, vastutate meie ees ainuisikuliselt ning nõustute meile hüvitama kõik tekkinud kulud.

6.3. Jätame endale õiguse pakkuda teile vastutuskindlustuse (edaspidi ​ kindlustus ​) soetamise võimalust teatud või kõikides teenusepiirkondades, et te oleksite tõukeratta kasutamise ajal kindlustatud, arvestades piiranguid ja erandeid, kolmandatele isikutele juhuslikult põhjustatud vigastuste või kolmandate isikute varale tahtmatult tekitatud kahju puhul. ​ Kui te ei ole kindlustuse eest tasunud ​, siis ​ mõistate ja kinnitate ​, et vastutate kolmandatele isikutele tekitatud mis tahes kahju või tekkinud kulude eest, sealhulgas kiirabi, haiglaravi või raviprotseduuridega seoses tekkinud kulude eest.

6.4. Kõiki teenuseid osutatakse ning tõukerattaid ja nende juurde kuuluvat varustust pakutakse olemasoleval kujul ja võimaluste kohaselt. Õigusaktidega lubatud ulatuses välistame otseste, kaudsete või õigusaktidega kehtestatud tagatiste andmise või konkreetsete tingimuste tagamise. Me ei kinnita ega taga seda, et teenused, tõukerattad või nende juurde kuuluv varustus on heas seisukorras või veatus seisundis, ega seda, et teenuste, tõukerataste või nende juurde kuuluva varustusega seoses ei esine viivitusi, puudujääke, tõrkeid või ebatäpsusi. Eelkõige välistame mis tahes otsesed või kaudsed väited, tagatised, kinnitused ja lubadused, mis puudutavad seda, kas:

6.4.1. teenuste kohta käiv teave, sealhulgas rakenduses kuvatud juhised, on täpne, täielik, õige, piisav, kasulik, õigeaegne või usaldusväärne;

6.4.2. teenustes esinevad tõrked või vead parandatakse;

6.4.3. teenused on kättesaadavad kindlal ajal või teatud teenusepiirkonnas;

6.4.4. teiepoolne teenuste kasutamine on teatud jurisdiktsioonis õiguspärane.

6.5. Kõik teenustega seotud mis tahes liiki kaudsed tagatised ja tingimused välistatakse õigusaktidega lubatud ulatuses. Lepingus sätestatu ei välista, piira või muuda mistahes tagatist, tingimust, õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamist, mis tuleneb lepingule kohalduvast õigusaktist ja mida ei saa õiguspäraselt välistada, piirata või muuta.

6.6. Kui tagatis või tingimus tuleneb kohalduvast õigusaktist ning seda pole võimalik välistada (edaspidi ​ välistamatu tingimus ​) ja meil puudub õigus välistamatu tingimuse rikkumisel teie õiguskaitsevahendi kasutamist piirata, siis piirdub kõnealuse tingimuse rikkumisel meie vastutus õigusaktidega lubatud ulatuses:

6.6.1. asjade puhul üksnes nende asendamisega või samaväärse asja tarnimisega, asja parandamisega, asja asendamiseks või samaväärse asja ostmiseks tehtud kulutuste hüvitamisega või asja parandamiseks tehtud kulutuste hüvitamisega; või

6.6.2. teenuste puhul üksnes teenuste uuesti osutamisega või teenuste uuesti osutamiseks tehtud kulutuste hüvitamisega.

6.7. Igal juhul on lepingust tulenevate mis tahes nõuete, sealhulgas lepinguvälistest võlasuhetest või muudel alustel tekkinud nõuete puhul meie koguvastutus piiratud summaga, mis ei ületa 500 eurot või summat, mis maksti meile tõukeratta kasutusperioodi eest, mille kestel nõude aluseks olnud sündmus või õnnetus toimus, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem.

6.8. Kumbki lepingupooltest ei vastuta kahjude ega viivituste või kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõu sündmus, sealhulgas loodusõnnetus, maavärin, tulekahju, üleujutus, sõda, terrorism, rahvarahutused, töö- või sõjaline konflikt, sabotaaž, streigid või töösulud, pandeemia, epideemia, massirahutused, tõrked kommunaal- või kommunikatsiooniteenustes või nende katkemine, laiaulatuslik küberrünnak, kohtulahend, riigi- või militaarvõimu tegevus, riigi-, õiguskaitse- või järelevalveasutuse tegevus.

6.9. Kohalduvate õigusaktidega lubatud ulatuses ei vastuta meie ega meie sidusettevõtjad, esindajad, juhid või töötajad teile tekkinud kahju eest, mis tuleneb selles lepingus sätestatust või rakenduse kasutamisest, sealhulgas:

6.9.1. mis tahes otsese või kaudse varalise kahju tekkimise eest;

6.9.2. saamata jäänud tulu eest;

6.9.3. äritegevusest, lepingutest, kontaktidest ilmajäämise, mainele tekkinud kahju või äritegevuses esinenud seiskumiste eest;

6.9.4. andmete ebatäpsuse või hävimise eest;

6.9.5. muu kahju eest.

7. Teie loodud sisu

7.1. Kinnitate, et mis tahes tekst, pildid või muu teave (edaspidi ​ teie loodud sisu ​), mida te teenuste kasutamisel meile edastate, vastab punktis 8 määratud lubatud kasutamise eeskirjadele.

7.2. Teie edastatud sisu jääb teie omandisse ja kolmandate isikute loodud sisu, mida te oma sisu loomisel kasutate, jääb nende omandisse. Annate meile ülemaailmse, kasutustasuta, tähtajatu lihtlitsentsi, mis annab meile õiguse teie loodud sisu kasutada, kopeerida, taastoota, jagada, kohandada, ümber vormindada, muuta, avaldada, tõlkida, litsentsida, all-litsentsida ja rakendada mis tahes asukohas või vormingus teenuste osutamise eesmärgil, sealhulgas lubada teistel kasutajatel teie loodud sisu näha.

7.3. Peate tagama, et teil on õigus anda meile ülalnimetatud litsents kolmandatele isikutele kuuluva sisu suhtes, mille omaloodud sisusse lisate.

7.4. Meie õigus teie loodud sisu kasutada ei piira mis tahes viisil teie õigust eraelu puutumatusele. Palun tutvuge meie privaatsuspõhimõtetega, et saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame.

7.5. Meil on õigus jälgida teie loodavat sisu ja vajaduse korral see kustutada või keelduda selle avaldamisest, kui meil on alust arvata, et loodud sisu on vastuolus lubatud kasutamise eeskirjadega.

8. Lubatud kasutamise eeskirjad

8.1. Järgnev kirjeldab eeskirja (edaspidi ​ lubatud kasutamise eeskiri ​), mida kohaldatakse rakenduse kasutamisele koos muude lepingutingimustega.

8.2. Rakenduse kasutamisel pole teil lubatud:

8.2.1. vältida, välja lülitada rakenduse turvaelemente või muul viisil sekkuda nende toimimisse;

8.2.2. võimaldada teisel isikul rakendust teie nimel kasutada teie eelneva nõusolekuta;

8.2.3. kasutada rakendust, kui me oleme selle ära keelanud;

8.2.4. käituda õigusvastaselt või viisil, mis põhjustab kahju isikutele või varale, või õhutada teisi sellisele käitumisele;

8.2.5. rakenduse turvaelemente eemaldada, rakenduse toimimist takistada või selle andmetesse sekkuda;

8.2.6. teadlikult paigutada rakendusse failiviirusi, troojaneid, kahjurvara, loogikapomme või muid sarnaseid faile, mis võivad rakendusele või teistele rakenduse kasutajatele kahju põhjustada;

8.2.7. rakendusest koguda andmeid, mille kogumine ei ole lepingus sätestatud;

8.2.8. luua rakenduses sisu, mis on pornograafiline, vägivaldne, solvav, ähvardav, eksitav või vale;

8.2.9. laadida üles enda loodud sisu, mille loomisel on kasutatud teile mittekuuluvaid elemente või mille kasutamine rikuks kolmandate isikute autori-, kaubamärgi- või muid õigusi;

8.2.10. kasutada enda loodud sisu viisil, mis on vastuolus omaniku kehtestatud kasutustingimustega;

8.2.11. edastada teise isiku kohta käivat teavet või kommentaare kõnealuse isiku nõusolekuta;

8.2.12. rikkuda teise isiku õigust eraelu puutumatusele või teisi isikuid häirida, alandada või ahistada;

8.2.13. kasutada automatiseeritud süsteeme, sealhulgas netiroboteid ja riidereid, et saada juurdepääs rakendusele viisil, mis saadab rakendusele rohkem päringusõnumeid kui inimene sama aja jooksul suudaks;

8.2.14. tegutseda viisil, mida võib rakenduse kasutamisel ebasobivaks pidada.

8.3. Lubatud kasutamise eeskirja vastu eksimist peetakse lepingu oluliseks rikkumiseks, mille tagajärjeks võivad olla:

8.3.1. rakenduse kasutamise õiguse ajutine või alaline äravõtmine;

8.3.2. teie loodud sisu ajutine või alaline eemaldamine;

8.3.3. hoiatus;

8.3.4. kohtumenetluse algatamine teie suhtes, sealhulgas rikkumisest tulenevate kulude (muu hulgas põhjendatud asjaajamiskulude ja kohtukulude) sissenõudmise menetluse algatamine;

8.3.5. kõnealuse teabe edastamine õiguskaitseasutusele, kui selleks on põhjust.

9. Kohaldatav õigus

9.1. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ja seda tõlgendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusega.

9.2. Kohustuste täitmisele võivad kohalduda teenusepiirkonna õigusaktid, näiteks teenusepiirkonnas kehtivad liiklusseadused ja -eeskirjad (edaspidi ​ kohalikud õigusaktid ​), ja te nõustute kohalikest õigusaktidest tulenevaid nõudeid järgima.

9.3. Kumbki lepingupool nõustub pöördumatult ja tingimusteta, et lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi esimese ja teise astme kohtutes, ning loobub õigusest kõnealuse kohtualluvuse kohta vastuväiteid esitada.

10. Muud sätted

10.1 Lepingu või teenustega seotud teated ja muu teave tuleb edastada rakenduse kaudu, saates e-kirja aadressile info@bolt.eu või kasutades veebilehel olevaid klienditoe kanaleid.

10.2 Olete nõus sellega, et võime oma äranägemisel selle lepingu ja sellega seotud kokkulepped loovutada muule isikule.

Lisa A

Elektriliste tõukerataste üldised sõidueeskirjad

1. Ohutuse kontrollimine

1.1 Enne tõukeratta kasutamist peate põhjalikult selle ohutust kontrollima, sealhulgas kontrollima:

a) raami seisundit;

b) rattaid ning veenduma, et need pole tühjad ja pori või killustik ei takista nende liikumist;

c) pidurite toimimist;

d) aku laetust;

e) tõukeratta signaalkella ning veenduma, et see toimib;

f) seda, et tõukeratta tuled ja helkurid oleksid töökorras, kui te kavatsete tõukerattaga pimedal ajal sõita;

g) seda, et tõukeratas oleks kahjustusteta, tehniliste vigadeta ja ei vajaks hooldamist;

h) peate järgima kõiki tõukeratta kasutamise alustamisel saadud juhiseid.

1.2 Peate kogu sõidu kestel jälgima, et tõukeratas ja selle töötamine vastavad ülaltoodud ohutusnõuetele. Kui avastate sõidu kestel, et tõukeratas ei vasta ohutusnõuetele, või märkate mõnda muud ohtlikku viga või riket, siis tuleb teil tõukerattaga sõitmine lõpetada esimesel võimalusel ja tõukeratta seisundist punktis

10.1 sätestatu kohaselt teavitada.

2. Liiklusohutus

2.1 Tõukerattaga sõitmine ja selle kasutamine peab alati toimuma ohutul viisil. Tõukerattaga sõites või seda kasutades kohustute:

a) järgima kõiki kehtivaid liiklusseadusi ja -eeskirju;

b) kasutama kooskõlas eeltoodud soovituste ja kehtivate õigusaktidega kaitsevarustust, mida võib tõukerattaga sõitmisel tervisekahjustuste vältimise eesmärgil mõistlikuks pidada, sealhulgas kandma kiivrit, kaitsmeid ja sobivaid jalatseid;

c) hoiduma tõukeratta kasutamisest, kui olete tarvitanud alkoholi, narkootikume, ravimeid või muid aineid, mille toime võib vähendada teie võimet tõukeratast ohutul viisil kasutada;

d) järgima kiiruspiiranguid ja kohandama sõidukiirust olukorra järgi, arvestades sealjuures oma sõidukogemusega, teeoludega, tõukeratta hetkeseisundiga, ilmastikuoludega, liiklustiheduse ja muude liiklustingimustega nii, et teil oleks võimalik tõukerattaga peatuda teel oleva takistusega kokku põrkamata;

e) mitte kasutama mobiiltelefoni, tahvelarvutit, sülearvutit, muusikamängijat või muud seadet, kui see võib hajutada teie tähelepanu ja vähendada võimet tõukeratast ohutul viisil kasutada;

f) mitte sõitma tõukerattaga sillutamata teedel, läbi vee (välja arvatud tavapärased linnatingimused) või kohtades, kus see on keelatud, ebaseaduslik või häirib teisi;

g) mitte kasutama tõukeratast võidu-, mägi- ega trikisõitudeks;

h) mitte sõitma tõukerattaga kiirteedel ega piiratud juurdepääsuga teedel;

i) mitte sõitma tõukerattaga vastassuunavööndis;

j) mitte sõitma tõukerattaga teedel, mis on mõeldud üksnes jalakäijatele;

k) mitte väljuma sõites lubatud alalt, mille täpsed piirid kuvab rakendus;

l) mitte sõitma tõukerattaga kehvade või ohtlike ilma- või teetingimuste korral, sealhulgas lumesaju, rahe, jäite, lörtsi, jäävihma või äikesetormi esinemisel;

m) vältima tõukeratta maksimaalse kandevõime (96 kg) ületamist;

n) mitte sõidutama tõukerattal teisi inimesi;

o) vältima esemete, näiteks kohvrite, seljakottide, kottide ja/või muu sarnase kandmist, kui see vähendab teie võimet tõukeratast ohutul viisil kasutada;

p) kandma heledat värvi riideid või kasutama helkurit, et teistel liiklejatel oleks teid lihtne märgata.

3. Parkimine

3.1 Teil:

a) ei ole lubatud tõukeratast parkida viisil, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega;

b) tuleb parkida tõukeratas nähtavasse kohta ja püstises asendis, mis võimaldab teistel isikutel samuti tõukeratast kasutada.