Opća pravila korištenja Bolt E-Vozila

Na snazi od 01.03.2023.

1. Općenito

1.1 Ovi Opći uvjeti predstavljaju ugovor ("Ugovor") između Vas ("Vi", "Korisnik" ili "Vozač") i društva Bolt Services HR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269A, OIB: 74038800776 te Bolt Operations OÜ, registracijski broj 14532901 ili naših povezanih društava ("Bolt", "Mi", "Nas" ili "Naše"), u vezi s Vašim korištenjem (i) električnih E-Vozila ("E-Vozilo"); (ii) naše mobilne aplikacije za pristupanje i korištenje E-Vozila ("Aplikacija"); i (iii) ostale povezane usluge naplate, održavanja, preuzimanja i sličnih usluga koje smo učinili dostupnim (E-Vozilo, Aplikacija i povezane usluge zajednički "Usluge").

1.2 Možete nas kontaktirati na sljedeće načine: 1.2.1 Na nasu poslovnu adresu: Zagreb, Ulica grada Vukovara 269A ili Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Republika Estonia 1.2.3. Elektronskim putem: možete kontaktirati naš tim za korisničku podršku putem funkcije razgovora u Aplikaciji

1.3 Sljedeći su dokumenti pozivanjem na njih obuhvaćeni ovim Ugovorom: 1.3.1 pravila za upravljanje E-Vozilima kako je navedeno u Dodatku A ovom Ugovoru ("Pravila vožnje"); 1.3.2 sigurnosne smjernice koje se odnose na korištenje E-Vozila prikazane u aplikaciji, i ovisno o slučaju, u paketu sigurnosnih alata u aplikaciji ("Sigurnosni alati" ili 'Safety Toolkit'); 1.3.3 primjenjivi raspored naknada kako je prikazan u aplikaciji ("Raspored naknada"), sve druge informacije o cijenama, pravila prikazana u aplikaciji u vezi s Osnovnom propusnicom – Basic Pass i Unaprijed plaćenom propusnicom / Pre-Paid Pass (definirano u 4.1), sve primjenjive uvjete promotivnog koda i sve upute, priručnike (uključujući, ako je primjenjivo, Korisnički priručnik E-Vozila) i sve druge smjernice prikazane u Aplikaciji; i 1.3.4 drugi poslovni i proizvodni uvjeti navedeni u ovom Ugovoru, uključujući opise usluga, pravila i obavijesti, uključujući naša Pravila o privatnosti ("Pravila o privatnosti") koja su dostupna u Aplikaciji ili na: https://bolt.eu/legal/ i primjenjivat će se (mutatis mutandis) na obradu Vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem Usluga. 1.3.5 Dodatni uvjeti koji se odnose na određenu državu ili grad ("Područje pružanja usluge") i primjenjuju na područje u kojem se obavlja vožnja.

1.4 Kako se Naše Usluge budu razvijale, zadržavamo pravo da izmijenimo odredbe ovih Općih pravila u bilo kojem trenutku na način da objavimo nova Opća pravila ili dodamo dodatne odredbe na Našoj internetskoj stranici ili u Aplikaciji te Vas obavijestimo o tome slanjem obavijesti na Vašu email adresu koju ste unijeli tijekom registracije.

2. Korištenje Aplikacije

2.1 Usluge se koriste putem Aplikacije. Aplikacija je dostupna na više jezika koje možete promijeniti u svom profilu. Aplikacija omogućuje osobama koje trebaju prijevoz pronalazak E-Vozila dijeljenjem podataka o njihovom zemljopisnom položaju. Kako bismo Vam bili u mogućnosti pružiti naše Usluge, možemo pratiti lokaciju Vašeg uređaja putem Aplikacije. Mogu postojati ograničenja za pružanje Usluga na temelju lokacije vašeg uređaja. Ova su ograničenja vidljiva putem sučelja Aplikacije. Ne pružamo svoje usluge u svim zemljama. S obzirom da se dostupnost naših usluga može izmijeniti s vremena na vrijeme, ne postoji konačna lista svih zemalja u Kojima su usluge dostupne.

2.2 Kako biste koristili Uslugu potrebno je instalirati Aplikaciju i registrirati korisnički račun ("Račun"). Tijekom instalacije Aplikacije Vaš broj mobitela povezat će se s Vašim Računom i bit će dodan u Našu bazu podataka.

2.3. S vremena na vrijeme možemo ažurirati Aplikaciju kako bismo vam pružili najbolju moguću uslugu. Usluge dostupne putem Aplikacije dostupne su samo putem internetske veze. Ne postoje posebni tehnički zahtjevi za internetsku vezu, no na kvalitetu usluge može utjecati brzina interneta. Aplikacija je dostupna na Android i Apple uređajima u skladu s najnovijim ažuriranjima softvera.

2.4 U slučaju bilo kakvih grešaka u Aplikaciji, nastojimo ih što prije ispraviti, ali potvrđujete da ste svjesni da funkcionalnost Aplikacije može biti ograničena zbog povremenih tehničkih grešaka i da Vam ne možemo jamčiti neograničeno, besprijekorno funkcioniranje Aplikacije u svako doba. Ne odgovaramo ni za kakve gubitke nastale kao posljedica neispravnosti Aplikacije ili nemogućnosti korištenja Aplikacije na željeni način.

2.5 Pod uvjetom da se pridržavate odredaba ovog Ugovora, jamčimo Vam ograničenu, neisključivu, neprenosivu, opozivu, neprenosivu licenciju za pristup i korištenje Aplikacije na Vašem osobnom uređaju isključivo u vezi s Vašim korištenjem Usluga.

2.6 Pružat ćemo Usluge koje su dizajnirane, isporučene i podržavaju usklađenost s industrijskim standardima i najboljom praksom, kao što je ISO 27001/27002, kad god je to moguće i ako nisu u sukobu s drugim dogovorenim zahtjevima. Ako se podaci o kreditnoj kartici obrađuju, također se moraju poštovati Standardi sigurnosti podataka industrije platnih kartica.

3. Podobnost korisnika i Računi

3.1 Imate pravo koristiti Usluge ako: 3.1.1 Imate Račun; 3.1.2 Vaš Račun je povezan s važećom kreditnom ili debitnom karticom ili drugim načinom plaćanja koji podržava Aplikacija ("Izabrani način plaćanja"); 3.1.3 Imate najmanje 18 godina, 3.1.4 Imate vozačku dozvolu valjanu u Području pružanja usluga na kojem koristite Usluge, ako je vozačka dozvola potrebna i uvjet za korištenje E-Vozila; 3.1.5 Fizički ste sposobni i imate potrebne vještine i iskustvo za korištenje, vožnju i upravljanje E-Vozilom na siguran i stručan način.

3.2 Prilikom izrade i korištenja Vašeg Računa: 3.2.1 suglasni ste da ćete koristiti isključivo Vaše pravo ime, točne osobne podatke i podatke o karticama za izradu Računa, te da ćete navedene podatke uvijek održavati ažuriranima; 3.2.2 suglasni ste da Vas se može zatražiti dostava dokaza identiteta u obliku slike s vozačke dozvole ili identifikacijskog dokumenta izdanog od strane nadležnog tijela da bi Vam bio odobren ili da biste održavali pristup Uslugama; 3.2.3 odgovorni ste za pristup, kontrolu i sigurnost Vašeg Računa te za: (i) korisničko ime i lozinku Vašeg Računa; i (ii) sve radnje izvršene s Vašim Računom, uključujući, ali ne ograničavajući se na aktiviranje (otključavanje), korištenje, deaktiviranje (završavanje vožnje) i odgovarajuće parkiranje E-Vozila u skladu s ovim Ugovorom ili ako to ne učinite, osim ako ste prijavili zlouporabu Vašeg Računa u skladu s Člankom 3.2.4., možemo pretpostaviti da ste Vi ovlastili nekoga da koristi Vaše korisničko ime i lozinku; 3.2.4 suglasni ste da ćete Nas odmah obavijestiti ako postanete svjesni neovlaštenog pristupa ili korištenja Vašeg Računa ili druge situacije koja može uzrokovati gubitak kontrole nad Vašim Računom; 3.2.5 suglasni ste da imamo pravo obustaviti ili onemogućiti Vaš Račun u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za: (i) osiguranje zakonite uporabe Aplikacije, uključujući, bez ograničenja, za sprječavanje prijevara, procjenu rizika, istraživanje i podršku korisnicima; (ii) osiguranje Vašeg pridržavanja ovom Ugovoru; (iii) pridržavanje mjerodavnim zakonima ili nalozima suda, tijela kaznenopravnog progona ili drugih upravnih agencija ili vladinih tijela; ili (iv) kako je inače propisano ovim Ugovorom; 3.2.6 suglasni ste da Vam možemo slati tekstualne (SMS), push notifikacije i elektroničku poštu u vezi s Uslugama.

4. Korištenje E-Vozila

4.1 Otključavanjem E-Vozila putem Aplikacije, pristajete na najam E-Vozila na principu tekućeg plaćanja ("Osnovna propusnica" ili „Basic Pass“) ili putem unaprijed plaćenog paketa ("Unaprijed plaćena propusnica" ili „Pre-Paid Pass“), prema uvjetima ovog Ugovora i u skladu s Rasporedom naknada koji se primjenjuje tijekom razdoblja najma.

4.2 Svaki put kada otključate E-Vozilo i započnete vožnju, izjavljujete i jamčite da ste pročitali i razumjeli: 4.2.1 sve važeće zakone i propise koji se odnose na promet, 4.2.2 Pravila vožnje u Dodatku A, 4.2.3 Sigurnosne alate (Safety Toolkit) 4.2.4 Opće uvjete u pravila za Vaše Područje pružanja usluga; i uvjete podobnosti navedene u Članku 3.1 i možete potvrditi da su ispunjeni.

4.3 Otključavanjem E-Vozila pristajete i suglasni ste: 4.3.1 da E-Vozilo i sva oprema koja se na njemu nalazi u svakom trenutku ostaje Naše vlasništvo i da ni na koji način nećete demontirati, popravljati, oštetiti ili uništiti E-Vozilo ili bilo koju opremu koja se nalazi na njemu, 4.3.2 koristiti E-Vozilo u skladu s ovim Ugovorom, uključujući Pravila vožnje, Sigurnosne alate i sve upute, priručnike i smjernice prikazane u Aplikaciji te u uvjetima i pravilima za Vaše Područje pružanja usluge, 4.3.3 da ni jednoj drugoj osobi nećete dopustiti korištenje E-Vozila koji ste Vi otključali, 4.3.4 preuzeti punu odgovornost za brigu o E-Vozilu za vrijeme najma i vratiti E-Vozilo u istom stanju u kojem je bio iznajmljen na dozvoljeno parkirno mjesto naznačeno u Aplikaciji ("Dozvoljeno parkirno mjesto"). Ako je E-Vozilo vraćen oštećen ili u neispravnom stanju, naplaćuje se naknada jednaka trošku popravka u skladu s Člankom 5.

4.4 Ako E-Vozilu tijekom najma ponestane energije, završit ćete vožnju u skladu s uputama u Aplikaciji i uvjetima ovog Ugovora te parkirati E-Vozilo na Dozvoljeno parkirno mjesto.

4.5 Dužni ste nam prijaviti svaku nezgodu, sudar, štetu, tjelesnu ozljedu, krađu ili gubitak E-Vozila u skladu s Člankom 10.1 što je prije moguće, ali najkasnije u roku od 24 sata od trenutka nastalog slučaja. Ako nastali slučaj uključuje tjelesnu ozljedu, oštećenje imovine ili krađu E-Vozila, podnijet ćete prijavu lokalnoj policijskoj postaji u roku od 24 sata.

4.6. U odabranim Područjima usluge Vama ("Domaćinu") možemo dopustiti da otključate više e-vozila sa svojim Računom u isto vrijeme za korištenje od strane gostujućih vozača ("Gosti") za sudjelovanje u grupnoj vožnji ("Grupna vožnja"). Značajka grupne vožnje bit će prikazana u Aplikaciji ovisno o dostupnosti. Domaćin prihvaća da popusti, promocije i drugi krediti ili poticaji možda neće biti primjenjivi. Korištenjem značajke grupne vožnje, domaćin je suglasan i obvezuje se da će: 4.6.1. učiniti mobilni uređaj Domaćina dostupnim svakom Gostu da osobno pročita i pridržava se svih primjenjivih odredbi ovog Ugovora, Naših Pravila o privatnosti, Pravila vožnje i Sigurnosnog alata. 4.6.2. osigurati da svi Gosti imaju najmanje 18 godina i ispunjavaju uvjete prihvatljivosti navedene u odjeljku 3.1.4 i 3.1.5 gore. 4.6.3. ovlastiti Nas da naplatimo s Izabranog načina plaćanja povezanog s Računom Domaćina sve naknade i naknade povezane s Uslugama pruženim tijekom Grupne vožnje. 4.6.4. preuzeti punu odgovornost i odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak i ozljedu uzrokovanu krivim ponašanjem Gostiju tijekom korištenja Usluga. 4.6.5. preuzeti punu odgovornost i platiti sve novčane kazne, naknade, penale i/ili bilo koje druge troškove koji proizlaze iz upotrebe bilo kojeg E-vozila otključanog u Grupnoj vožnji ili kao rezultat nepropisnog parkiranja E-vozila ( npr. izvan dopuštenog parkirališnog područja) ili kao rezultat gosta koji je prekršio bilo koji zakon, pravilo, propis ili uredbu tijekom korištenja Usluga.

5. Plaćanje i Naknade

5.1 Naše usluge možete koristiti putem Osnovne propusnice (Basic Pass) ili Unaprijed plaćene propusnice (Pre-Paid Pass) ako su dostupne. Bit će vam naplaćene naknade za vaše korištenje E-Vozila i usluga u skladu s našim Rasporedom naknada. Svaka upotreba E-Vozila počinje kada kliknete "Otključaj" i završava kada kliknete "Završi svoju vožnju" (ili ekvivalentni gumb(i) u aplikaciji). Naše naknade i drugi troškovi mogu podlijegati primjenjivim porezima i drugim lokalnim državnim troškovima, koje mi možemo naplatiti.

5.2 U određenim Područjima pružanja usluga možete imati opciju kupnje Usluga putem Unaprijed plaćene propusnice. Odredbe i uvjeti cijena primjenjivi na Unaprijed plaćene propusnice bit će prikazani u Aplikaciji, morate ih pročitati i prihvatiti prije kupnje i uključivat će opis ograničenja Unaprijed plaćene propusnice. Ograničenja mogu uključivati ​​dnevno vremensko ograničenje, broj otključavanja ili dnevna ograničenja vožnje. Unaprijed plaćene propusnice ne smiju se koristiti zajedno s promotivnim ponudama, nagradama ili drugim popustima. Kupnja Unaprijed plaćene propusnice ne jamči dostupnost Usluga. Unaprijed plaćene propusnice ističu na datum isteka navedenog, u trenutku kupnje, u primjenjivim odredbama i uvjetima cijena.

5.3 Imate zakonsko pravo odustati od Unaprijed plaćene propusnice u roku od 14 dana od datuma kupnje bez navođenja razloga. Ako želite odustati od Unaprijed plaćene propusnice, možete (i) upotrijebiti model obrasca za odustajanje koji se nalazi u Dodatku B ili (ii) dati bilo koju drugu izričitu izjavu kojom navodite svoju odluku da odustanete od Unaprijed plaćene propusnice kontaktiranjem Nas u skladu s člankom 10.1.

5.4 Ako aktivirate Pre-Paid Pass tijekom razdoblja odustajanja od 14 dana nakon kupnje Pre-Paid Pass-a (što znači da izričito zahtijevate da se usluge počnu isporučivati od tog datuma i prije isteka razdoblja odustajanja), tada Vi izričito se odričete prava na odustajanje. Ako iskoristite svoje pravo na odustajanje tijekom razdoblja od 14 dana, u skladu s gore navedenim uvjetima, imat ćete pravo na povrat novca na proporcionalnom iznosu uvjetovano ograničenjima Pre-Paid Pass-a koji ste kupili i koristili do raskida.

5.5 Možemo izdati promotivne kupone ili kodove koji su predmet svih dodatnih uvjeta utvrđenih na temelju promotivnog koda ("Promo kodovi"). Zadržavamo pravo izmjene ili otkazivanja Promo kodova u bilo koje vrijeme i prema Našem isključivom nahođenju. Možemo obustaviti ili poništiti Promo kod(ove) i Vaše korištenje Aplikacije u bilo kojem trenutku ako imamo razloga vjerovati da je korištenje ili unovčenje Promo koda bilo pogrešno, prijevarno, nezakonito ili se time krše primjenjivi uvjeti Promo kodova ili ovaj Ugovor.

5.6 Ako je E-Vozilo, koji je otključan putem Vašeg Računa: 5.6.1 parkiran izvan Dozvoljenog parkirnog mjesta, prema Našem isključivom nahođenju, možemo Vam naplatiti naknadu u iznosu do 100 EUR ili HRK 753,4 (primjenjiv fiksni tečaj 1 EUR = 7,534 HRK). Ovaj iznos se odnosi na Nase troškove premiještana E-vozila i popratne troškove i gubitke. 5.6.2 naizgled oštećen više od oštećenja nastalog redovitom uporabom, u neispravnom stanju ili da je vandaliziran, onda, prema Našem isključivom nahođenju, možemo Vam naplatiti naknadu koja je jednaka trošku popravka ili zamjene E-Vozila i opreme, 5.6.3 napušten bez obavijesti, tada ćete biti odgovorni za sve naknade nastale do trenutka vraćanja E-Vozila uvećano za naknadu za potragu u iznosu od najviše 120 EUR, koja je naznačena u Aplikaciji, ovisno o vremenu koje je potrebno za povrat E-Vozila. Ovaj iznos se odnosi na Nase troškove i popratne gubitke. 5.6.4 nije pronađen ili vraćen (vožnja je završena i E-Vozilo parkiran) u roku od 48 sati, tada prema Našem isključivom nahođenju, možemo smatrati da je E-Vozilo izgubljen ili ukraden, u kojem Vam slučaju možemo naplatiti iznos do 500 EUR ili HRK 3.767,00 (primjenjiv fiksni tečaj 1 EUR = 7,534 HRK) po E-Vozilu i podnijeti policiji kaznenu prijavu protiv Vas.

5.7. Kada koristite Naše usluge, morate se pridržavati svih lokalnih zakona, prometnih pravila i propisa o parkiranju. Vi ste odgovorni za sve novčane kazne, naknade za zapljenu, penale i/ili bilo koje druge troškove koje smo mi podmirili, a koji proizlaze iz Vaše upotrebe bilo kojeg E-vozila, nepropisnog parkiranja bilo kojeg E-vozila (npr. izvan dopuštenog parkirnog područja) ili kao rezultat Vašeg kršenja bilo kojeg zakona, pravila, propisa ili uredbe tijekom korištenja Usluga. Suglasni ste da možemo platiti sve novčane kazne, naknade za zapljenu i kazne koje su nam izdane izravno ili koje su nam izdane u vaše ime te da imamo pravo na povrat tih iznosa plus razumnu administrativnu pristojbu koja neće premašiti 30 EUR. Pristankom ovim Uvjetima, suglasni ste da možemo naplatiti te iznose Vašom odabranom metodom plaćanja.

5.8. Svi iznosi dospjeli i plativi nama bit će naplaćeni putem Vašeg odabranog načina plaćanja. Ako ovi načini plaćanja ne uspiju, mogu se primijeniti drugi postupci naplate. Suglasni ste da ćete nadoknaditi Naše troškove naplate tih troskova, uključujući bez ograničenja razumne pravne naknade, ako nam ne platite iznose koje dugujete u roku. Imamo pravo obustaviti ili onemogućiti Vaš račun ako ne platite iznos koji nam dugujete u roku. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obustavom, obratite se našem timu za podršku. Vaš će račun biti ponovno aktiviran kada iznos duga bude plaćen.

5.9 Usluge možete platiti Izabranim načinom plaćanja, koji je potrebno prethodno aktivirati unutar Aplikacije. Ovlašćujete Nas da teretimo Vaš Izabrani način plaćanja povezan s Vašim Računom za sve naknade i troškove koje ste prouzročili sukladno ovom Ugovoru. Takve pristojbe i naknade mogu podlijegati primjenjivim porezima, koji se mogu teretiti i naplaćivati od Nas.

5.10. Mi i Naši izvođači održavamo Plaćanje unutar Aplikacije, pružamo pomoć i rješavamo sporove u vezi s Plaćanjem unutar Aplikacije. Ako osporavate neku transakciju koju smo naplatili s Vašeg Izabranog načina plaćanja, morate Nas kontaktirati u skladu s Člankom 10.1., u roku od 10 radnih dana.

5.11. Za plaćanja kreditnim i debitnim karticama, možemo naplatiti naknadu za uslugu za svako plaćanje koje se dodaje svakoj narudžbi Usluga. Naknada za uslugu odnosi se na naknade za uslugu Visa/Mastercard. Iznos naknade za uslugu prikazan je u Aplikaciji. Vaša banka može dodatno naplatiti Vašu upotrebu Vaše kreditne ili debitne kartice što nije prikazano u Aplikaciji. Napominjemo da nakon što ste rezervirali E-Vozilo, automatski autoriziramo iznos s Vaše kreditne kartice kako bismo potvrdili dostupnost plaćanja.

5.12. Suglasni ste da ćete Nas odmah obavijestiti o svim promjenama koje se odnose na Vaš Izabrani način plaćanja povezan s Vašim Računom i koji može umanjiti Našu sposobnost da od Vas naplatimo naknadu u skladu s ovim Ugovorom.

6. Odgovornost

6.1 Prihvaćate i suglasni ste se da Usluge, E-Voziloe i prateću opremu koristite na Vašu isključivu i osobnu odgovornost, te da Mi nismo odgovorni ni za kakve posljedice, potraživanja, zahtjeve, tužbene zahtjeve, gubitke, obveze, štete, ozljede, pristojbe, troškove i izdatke, kazne, pravne troškove ili isplate bilo koje vrste, bilo predvidive ili nepredvidive, te poznate ili nepoznate, koje Vi ili treća strana možete pretrpjeti kao posljedicu Vašeg korištenja Usluga. U potpunosti razumijete takve rizike priznajući da:c 6.1.1 vožnja E-Vozila uključuje mnoge očite i ne tako očite rizike i opasnosti, koje mogu rezultirati ozljedom ili smrću Vas ili drugih, kao i oštećenjem imovine, te da se takvi rizici i opasnosti ne mogu uvijek predvidjeti ili izbjeći, 6.1.2 E-Vozilo je sprava koja može neispravno raditi, čak i ako je pravilno održavan, te da takva neispravnost može uzrokovati ozljede, i 6.1.3 nošenje kacige ili druge zaštitne opreme i dužno pridržavanje Pravila vožnje i odredaba ovog Ugovora ključni su za smanjenje Vašeg rizika od ozljeda i opasnosti od nanošenja ozljeda ili štete drugima.

6.2 Ako korištenjem bilo koje od Usluga uzrokujete bilo kakvu ozljedu ili štetu drugoj osobi ili imovini, tada ćete biti odgovorni za sve posljedice, potraživanja, zahtjeve, tužbene zahtjeve, gubitke, obveze, štete, ozljede, naknade, troškove i izdatke, kazne, pravne troškove, odluke, tužbe ili isplate bilo koje vrste, bilo predvidive ili nepredvidive, te poznate ili nepoznate. Ako Nam Vaše ponašanje uzrokuje obvezu da platimo potraživanja treće strane, Vi ste isključivo odgovorni prema Nama i suglasni ste da ćete Nam naknaditi štetu za sve gubitke koje smo pretrpjeli plaćanjem tih potraživanja treće strane.

6.3 Zadržavamo pravo da ponudimo ugovor o osiguranju od odgovornosti (“Osiguranje”), kako bismo osigurali, uz ograničenja i iznimke Osiguranja, odgovornost koja Vam nastane u vezi s povredom treće osobe ili slučajnim oštećenjem fizičkog vlasništva treće osobe koje proizlazi iz Vašeg korištenja E-Vozila. Ako iz bilo kojeg razloga niste kvalificirani za Osiguranje, tada razumijete i prihvaćate da preuzimate odgovornost za sve troškove koje ste Vi prouzročili trećoj strani, uključujući bez ograničenja troškove prijevoza hitne pomoći, boravka u bolnici i liječenja.

6.4 Sve Usluge, E-Vozilo i pripadajuća oprema pružaju se kao "KAKVI JESU" i "KAKO SU DOSTUPNI". U najvećoj zakonski dopuštenoj mjeri, isključujemo i odbacujemo sva jamstva, uvjete, garancije ili uvjete bilo koje vrste, bilo izričite ili prešutne, ili nametnute bilo kojim mjerodavnim zakonom. Ne izjavljujemo, ne jamčimo niti garantiramo da će bilo koja Usluga, E-Voziloi ili povezana opreme biti u dobrom stanju ili da neće doći do pogrešaka, kašnjenja, propusta, prekida ili netočnosti u vezi s bilo kojim Uslugama, E-Voziloima ili povezanom opremom. Posebno se odričemo i ne dajemo nikakve izjave, jamstva, potvrde ili obećanja, izričito ili prešutno, u pogledu toga: 6.4.1 jesu li informacije (uključujući sve upute u Aplikaciji) o Uslugama točne, potpune, ispravne, primjerene, korisne, pravovremene ili pouzdane; 6.4.2 hoće li se bilo koji nedostaci ili pogreške u Uslugama popraviti ili ispraviti, 6.4.3 hoće li Usluge biti dostupne u bilo koje određeno vrijeme ili u Području pružanja usluge, i 6.4.4 je li Vaše korištenje Usluga zakonito u nekoj određenoj jurisdikciji.

6.5 Svi prešutna jamstva bilo koje vrste u vezi s Uslugama isključena su u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri. Ništa u ovom Ugovoru ne isključuje, ne ograničava ili ne mijenja bilo koje jamstvo, garanciju, uvjet ili zahtjev, pravo ili pravni lijek koji se podrazumijevaju ili nameću bilo kojim mjerodavnim propisom koji se ne može zakonski isključiti, ograničiti ili izmijeniti.

6.6 Ako je bilo koje jamstvo, uvjet, garancija ili rok prešutan ili se nameće u skladu s bilo kojim mjerodavnim zakonom i ne može se isključiti ("Odredba koja se ne može isključiti"), te ne možemo ograničiti Vaš pravni lijek za kršenja Odredbe koja se ne može isključiti, Naša odgovornost za kršenje Odredbe koja se ne može isključiti ograničava se (u mjeri u kojoj to pozitivni propisi dopuštaju) na Naš izbor: 6.6.1 u slučaju robe, na zamjenu robe ili isporuku jednakovrijedne robe, popravak robe, plaćanje troškova zamjene robe ili stjecanje jednakovrijedne robe ili plaćanje troškova popravka robe; ili 6.6.2 u slučaju usluga, ponovno pružanje usluga ili plaćanje troškova ponovnog pružanja usluga.

6.7 Naša ukupna odgovornost za bilo koja i sva potraživanja koja proizlaze iz ovog Ugovora, uključujući i odgovornost za štetu ili drugu odgovornost, ni u kojem slučaju ne prelazi 500 EUR ili HRK 3.767,00 (primjenjiv fiksni tečaj 1 EUR = 7,534 HRK) ili iznos naknada koji Nam je plaćen za razdoblje najma tijekom kojeg je nastupio slučaj, nesreća ili događaj koji je uzrokovao nastanak/e potraživanja, ovisno o tome koji je iznos niži. Međutim, ne ograničavamo Vaše pravo na zahtjev za naknadu štete ili korištenje bilo kojeg drugog pravnog lijeka predviđenog zakonom u slučaju neusklađenosti naših Usluga s ovim Uvjetima pružanja usluge.

6.8 Ni Mi ni Vi nećemo biti odgovorni za štete ili kašnjenja ili neuspjehe u izvedbi koji su posljedica okolnosti koje su izvan razumne kontrole strane koja ne ispunjava obvezu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prirodne pojave ili više sile, potres, požar, poplavu, rat, terorizam, građanske, industrijske ili vojne nemire, sabotažu, radnički štrajk ili zatvaranja, pandemiju, epidemiju, nered, gubitak ili nefunkcioniranje komunalnih ili komunikacijskih usluga, veliki kibernetički napad, sudski nalog, djelovanje civilne ili vojne vlasti, ili vladinu, sudsku ili regulatornu mjeru.

6.9 U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, ni Mi, niti bilo koje od Naših povezanih društava, predstavnika, direktora ili zaposlenika ne odgovaramo niti za koji gubitak ili štetu koju biste mogli pretrpjeti prema ili u vezi s ovim Ugovorom ili kao rezultat korištenja Aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na: 6.9.1 bilo kakvu izravnu ili neizravnu imovinsku štetu ili novčani gubitak; 6.9.2 izgubljenu dobit ili očekivanu uštedu; 6.9.3 gubitak posla, ugovora, kontakata, dobre volje, ugleda i bilo koji gubitak koji može nastati zbog prekida poslovanja; 6.9.4 gubitak ili netočnost podataka; ili 6.9.5 bilo koju drugu vrstu gubitka ili štete.

7. Vaš sadržaj

7.1 Potvrđujete da će bilo koji tekst, slike ili druge informacije koje nam dostavite tijekom korištenja Usluga ("Vaš sadržaj") biti u skladu s Pravilima dopuštene uporabe, a kako je navedeno niže u Članku 10.

7.2 Mi ne polažemo pravo vlasništva nad Vašim sadržajem te će pravo vlasništva ostati Vaše i bilo koje treće strane čiji sadržaj uključite u Vaš sadržaj. Vi nam ustupate prostorno neograničeno, neekskluzivno, nenaplatno i trajno pravo korištenja, kopiranja, reprodukcije, distribucije, prilagođavanja, preoblikovanja, prerade, objavljivanja, prevođenja, licenciranja, pod-licenciranja i iskorištavanja Vašeg sadržaja bilo gdje i u bilo kojem obliku u svrhu pružanja Usluga (uključujući, ako je primjenjivo, dopuštanje drugim korisnicima uvid u Vaš Sadržaj).

7.3 Morate osigurati mogućnost da Nam date gore navedenu dozvolu za bilo koji sadržaj u vlasništvu treće osobe koji uključite u Vaš sadržaj.

7.4 Naše pravo korištenja Vašeg Sadržaja ni na koji način ne utječe na Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka. Za informacije o tome na koji način koristimo Vaše osobne podatke, molimo pogledajte Naša Pravila o zaštiti osobnih podataka.

7.5 Imamo pravo nadzirati bilo koji od Vaših Sadržaja i ne prihvatiti, odbiti ili izbrisati bilo koji Vaš sadržaj ako smatramo da se time krši neko od Pravila dopuštene uporabe.

8. Pravila dopuštene uporabe

8.1 Uz druge uvjete navedene u ovom Ugovoru, ovaj članak opisuje posebna pravila koja se primjenjuju na Vaše korištenje Aplikacije ("Pravila dopuštene uporabe").

8.2 Tijekom korištenja Aplikacije ne smijete: 8.2.1 zaobići, onemogućiti ili na drugi način ometati bilo koja sigurnosna obilježja Aplikacije; 8.2.2 dopustiti drugoj osobi da u Vaše ime koristi Aplikaciju, osim uz Vaše ovlaštenje; 8.2.3 koristiti Aplikaciju ako smo Vas privremeno isključili ili Vam zabranili da je koristite; 8.2.4 zagovarati, promicati ili sudjelovati u bilo kojem nedopuštenom ili nezakonitom ponašanju ili ponašanju koje uzrokuje štetu ili ozljedu bilo koje osobe ili imovine; 8.2.5 mijenjati, ometati, prisluškivati, poremetiti ili hakirati Aplikaciju; 8.2.6 zloupotrebljavati Aplikaciju svjesnim uvođenjem virusa, trojanskih konja, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji bi naškodio Aplikaciji ili bilo kojem korisniku Aplikacije; 8.2.7 prikupljati bilo koje podatke iz Aplikacije osim u skladu s ovim Ugovorom; 8.2.8 dostaviti ili priložiti bilo koji Vaš sadržaj koji sadrži golotinju ili nasilje ili je nasilan, prijeteći, nepristojan, obmanjujući, neistinit ili uvredljiv; 8.2.9 dostaviti ili priložiti bilo koji Vaš sadržaj koji nije Vaše vlasništvo ili kojeg nemate pravo koristiti ili na drugi način kršiti autorska prava, zaštićeni žig ili ostala prava trećih strana; 8.2.10 koristiti Vaš sadržaj na način da kršite bilo koji od uvjeta licenciranja koji je odredio vlasnik; 8.2.11 dostaviti ili priložiti bilo kakve informacije ili komentare o drugoj osobi bez dopuštenja te osobe; 8.2.12 prijetiti, zloupotrebljavati ili napadati nečiju privatnost ili izazivati uznemirenost, neugodnost ili nepotrebnu tjeskobu ili zlostavljati, uzrujavati, sramotiti, alarmirati ili dosađivati bilo kojoj drugoj osobi; 8.2.13 bilo koji automatizirani sustav, uključujući, ali ne ograničavajući se na, "robote", "paukove" ili "izvanmrežne čitače" za pristup Aplikaciji na način da šalje više zahtjeva nego što ih čovjek može razumno proizvesti u istom vremenskom razdoblju; ili 8.2.14 druge radnje koja se smatraju neprikladnima za korištenje Aplikacije.

8.3 Nepoštivanje Pravila dopuštene uporabe predstavlja značajno kršenje ovog Ugovora i može dovesti do: 8.3.1 trenutnog privremeno ili trajnog opoziva Vašeg prava na korištenje Aplikacije i/ili bilo koje druge Boltove aplikacije ili usluge; 8.3.2 trenutnog privremeno ili trajnog uklanjanja bilo kojeg Vašeg sadržaja; 8.3.3 upozorenja; 8.3.4 zakonskih radnji protiv Vas, uključujući sudski postupak za naknadu svih troškova (uključujući, ali ne ograničavajući se na, razumne administrativne i pravne troškove) koji su posljedica kršenja; i 8.3.5 otkrivanja takvih informacija tijelima kaznenopravnog progona na način na koji smatramo da je to potrebno.

9. Mjerodavno pravo

9.1 Ovaj Ugovor je sastavljen i tumačit će se u skladu sa zakonima Republike Estonije.

9.2 Vaše obveze mogu biti regulirane zakonima Područja pružanja usluga, na primjer, prometnim zakonima i propisima koji se primjenjuju na Području pružanja usluga ("Mjesni zakoni") i suglasni ste da ćete se pridržavati bilo kojih takvih Mjesnih zakona.

9.3 Ako ste potrošač i imate uobičajeno boravište u EU-u, dodatno uživate zaštitu koju vam pružaju obvezujuće odredbe zakona Vaše zemlje prebivališta. I mi i vi se podvrgavamo neisključivoj nadležnosti sudova u Republici Estoniji, što znači da možete podnijeti zahtjev za ostvarivanje svojih prava na zaštitu potrošača u vezi s ovim Ugovorom u Republici Hrvatskoj, Republici Estoniji ili u zemlji EU-a u kojoj živite.

9.4. Također možete imati pravo podnijeti zahtjev Vašem lokalnom tijelu za zaštitu potrošača ili putem platforme Europske komisije za online rješavanje sporova na: http://ec.europa.eu/odr.

10. Ostalo

10.1 Obavijesti i bilo koja druga komunikacija u vezi s ovim Ugovorom ili Uslugama trebala bi biti putem Aplikacije, poslana e-poštom na info@bolt.eu ili prijavljena putem kanala podrške korisnicima koji su dostupni na Našoj internetskoj stranici.

10.2 Suglasni ste se da ovaj Ugovor i sve pripadajuće sporazume možemo automatski prenijeti prema Našem isključivom i vlastitom nahođenju.

DODATAK A Opća pravila vožnje - E-Vozila

__1. Sigurnosne provjere __

1.1 Vaša je dužnost provesti savjesnu sigurnosnu provjeru prije korištenja E-Vozila koja uključuje, ali se ne ograničava na, sljedeće: (a) dobro stanje okvira; (b) dobro stanje kotača (tj. da kotači nisu ispuhani ili obloženi krhotinama ili blatom); (c) siguran rad kočnica; (d) dostatna količina baterije; (e) provjera rada zvona E-Vozila; (f) da su svjetla i reflektori su u dobrom radnom stanju ako E-Vozilo namjeravate voziti po mraku; (g) da je E-Vozilo bez ikakvih znakova oštećenja, neuobičajenog ili pretjeranog trošenja ili drugih mehaničkih problema ili potrebe za održavanjem (h) slijediti upute koje su Vam dane u trenutku najma E-Vozila.

1.2 Tijekom vožnje neprestano morate pratiti jesu li E-Vozilo i njegov rad u skladu s gore navedenim sigurnosnim zahtjevima. Ako u bilo koje trenutku tijekom vožnje otkrijete povredu sigurnosnih zahtjeva ili primijetite bilo kakav drugi potencijalno nesigurni nedostatak, stanje ili prijetnju, morate odmah prestati s vožnjom skutera, kada to bude sigurno, i poslati obavijest u skladu s Člankom 10.1 Ugovora.

__2. Sigurnost na cesti __

2.1 U svakom trenutku E-Vozilo morate voziti i njime upravljati na siguran način. Tijekom korištenja, vožnje ili upravljanja E-Vozilo m, dužni ste: (a) poštivati sve važeće prometne zakone i propise; (b) poštivati upute Sigurnosnih alata (Safety Toolkit); (c) koristiti sigurnosnu opremu kako je preporučeno i potrebno u skladu s mjerodavnim zakonima i propisima, a koja je opravdano potrebna za smanjenje rizika od tjelesnih ozljeda (poput kacige, zaštitnih jastučića i odgovarajućih cipela); (d) ne upravljati E-Vozilom pod utjecajem alkohola, narkotika, lijekova ili drugih opojnih sredstava koja mogu narušiti Vašu sposobnost sigurnog upravljanja E-Vozilom; (e) pridržavati se ograničenja brzine i prilagoditi brzinu ovisno o situaciji, uzimajući u obzir Vaše vozačko iskustvo, uvjete na cesti, stanje ceste i E-Vozila, vremenske uvjete, gustoću prometa i druge prometne uvjete na način da možete zaustaviti E-Vozilo bez udaranja u bilo koju prepreku koja postoji ili za koju se realno može očekivati da bude na putu; (f) ne koristiti mobilni telefon, tablet, prijenosno računalo, uređaj za razmjenu tekstualnih poruka, uređaj za puštanje muzike ili drugi uređaj koji bi Vas mogao odvratiti od sigurnog upravljanja E-Vozilom; (g) ne voziti E-Vozilo na neasfaltiranim cestama, kroz vodu (izvan normalne gradske vožnje) ili na bilo kojem mjestu kojem je zabranjeno, nezakonito ili smeta drugima; (h) ne koristiti E-Vozilo za utrke, planinsku vožnju, vratolomije ili majstorije; (i) ne voziti E-Vozilo na brzim i cestama s ograničenjima; (j) ne voziti E-Vozilo u suprotnom smjeru od kretanja prometa; (k) ne voziti E-Vozilo na putevima koji su namijenjeni isključivo pješacima; (l) ne voziti se izvan dopuštenog područja vožnje određenog Aplikacijom; ne voziti po lošem ili opasnom vremenu ili uvjetima na cesti, uključujući snijeg, tuču, led, susnježicu, ledenu kišu ili oluju, koji bi mogli vožnju E-Vozilom učiniti opasnom; (m) ne voziti po lošem ili opasnom vremenu ili uvjetima na cesti, uključujući snijeg, tuču, led, susnježicu, ledenu kišu ili oluju, koji bi mogli vožnju E-Vozilom učiniti opasnom; (n) ne prelaziti ograničenje maksimalne težine E-Vozila (210 pounds/95 kilograma); (o) ne prevoziti dodatne osobe(u); (p) ne nositi predmete (npr. aktovke, naprtnjače, torbe i/ili druge predmete) ako Vas to može spriječiti da sigurno upravljate E-Vozilom; (q) nositi odjeću svijetle boje ili reflektor kako bi osigurali da Vas drugi sudionici u prometu mogu lako primijetiti.

__3. Parkiranje __

3.1 Obvezni ste: (a) ne parkirati E-Vozilo protivno važećim zakonima i propisima; (b) ne smetati prometu, otežavati promet ili zatrpavati nogostupe; (c) parkirati E-Vozilo na način da on bude vidljiv i u uspravnom položaju tako da i drugi korisnici mogu koristiti E-Vozilo (d) slijediti upute za parkiranje prikazane u Aplikaciji i, ako je primjenjivo, parkirajte E-Vozilo na određenom Dopuštenom parkirnom području; (e) prijavite bilo koji E-Vozilo koji nije parkiran na Dopuštenom parkiralištu tijekom korištenja Usluga, tako da Nas obavijestite u skladu s Odjeljkom 10.1 ili koristeći relevantnu komponentu u Aplikaciji.

ANNEX B Model obrasca za povlačenje

Za Bolt Operations OU (Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estonia info@bolt.eu:

Ovim putem obavještavam da se povlačim iz svog ugovora za pružanje sljedeće usluge: kupnja unaprijed plaćene propusnice za korištenje Usluga.

Naručeno: [ispunjava kupac]

Ime potrošača: [popunjava potrošač]

Adresa potrošača(a): [ispunjava potrošač]

Potpis potrošača (samo ako je ovaj obrazac objavljen na papiru),

Datum: [popunjava potrošač]

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.