Sofőr Szabályzat 1.2

Bevezető rendelkezés

A Szabályzat azzal a céllal jött létre, hogy tájékoztassa a Személy-taxi Szolgáltatást végző Entitást / Sofőrt a Szolgáltatás nyújtása során a Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: THU) általa előírt feltételekről, irányelvekről, mind üzletpolitikai célú, mind hatóság által előírt rendeletekhez igazodva, továbbá a Szolgáltatást igénybevevő Utas részére a biztonságos és átlátható Szolgáltatás elvégzése érdekében az alábbiak szerint. A jelen szabályzat rögzíti, hogy a személytaxi Szolgáltatást a THU/THQ val szerződéses jogviszonyban álló Szolgáltató Entitás végzi, a tényleges fuvar lebonyolítását az Entitás által delegált, képviseletében eljáró és THU/THQ által regisztrált Sofőr nyújtja. Az Entitás tudomásul veszi, hogy az esetlegesen alkalmazásában álló munkavállalók, vagy más képviseletében eljáró személyek által okozott károkért, avagy mulasztásért teljes felelősséggel tartozik. Minden a Taxify/Bolt rendszerében aktivált Sofőr köteles a szabályzatot megismerni, és elfogadni továbbá maradéktalanul betartani, illetve a munkáját a legjobb tudása szerint végezni. A Szabályzat nem ismerésére nem mentesít a felelősség alól.

Meghatározások:

“Adatok”: A jelen Szabályzatban szereplő Sofőr-Applikációhoz való hozzáféréssel, azonosítóval és azok használatával kapcsolatos, beleértve a Felhasználókra (továbbiakban: utas) vonatkozó minden adatot, továbbá a Sofőr-Applikáció segítségével nyújtott személytaxi-szolgáltatáshoz kapcsolódó minden adatot.

“Sofőr-Applikáció”, (továbbiakban Applikáció): A Bolt Technology OÜ (továbbiakban THQ) által kifejlesztett Sofőr-Applikációja, amely hozzáférést biztosít a Szolgáltató (továbbiakban: Entitás) vagy képviseletében a személy-taxi vezetője( továbbiakban: Sofőr) számára, hogy igény szerint felkutassa, fogadja és teljesítse az Utasok részéről érkező személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó rendeléseket, időről időre aktualizált vagy módosított változatban.

“Sofőrazonosító”: A THQ által a személytaxi-szolgáltatást nyújtó Sofőr részére kijelölt egyedi azonosító és jelszó, amellyel a Sofőr hozzáférhet az Applikációhoz, és használhatja azt.

“Terület”: Az a város és agglomerációs körzete, melyet az Applikáció lefed, és a Sofőr az Applikációt személytaxi-szolgáltatás iránti igények fogadásához tudja használni.

"Személytaxi-szolgáltatás”: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet szerint.

“Taxify/Bolt fuvarközvetítő szoftver”: A Taxify/Bolt digitális technológiai platform segítségével nyújtott, elektronikus, igény alapú, Személyszállítási-szolgáltatás nyújtásához rendelt fuvarközvetítő applikációs rendszere, amelyek segítségével az Entitás / Sofőr az Utasok részéről beérkező, személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó igényeket fogadják és teljesíthetik. A Sofőrazonosító segítségével hozzáférést biztosít az Applikációhoz, időről időre aktualizált vagy módosított változatban.

“Felhasználó, (továbbiakban: Utas)”: Az a végfelhasználó, aki számára a THQ elérhetővé tette az Utas Applikáció használatát az Entitás / Sofőr által kínált személytaxi-szolgáltatás igénybe vétele céljából.

“Felhasználói adatok (továbbiakban: Utas adatok)”: Az Utas-Applikációban regisztrált, Sofőr részére bocsátott, az Utassal kapcsolatos adatok, amelyek az említett Utas részéről érkező, személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó igénnyel kapcsolatosak, és amely többek között tartalmazhatja az Utas nevét, az utasfelvétel helyszínét, elérhetőségeket és fényképet.

“Jármű”: THQ/THU rendszerébe regisztrált és általa engedélyezett gépjármű, a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerint személytaxi-szállításra alkalmas és jogszerűen használható.

“Saját eszköz”: (továbbiakban: Eszköz) A Sofőr tulajdonában lévő, vagy Sofőr által használt készülék: (a) amely megfelel a THQ készülékeire vonatkozó, aktuális specifikációinak, és (b) amelyre a Sofőr-Applikációt telepítették a THQ által engedélyezett módon, kizárólagosan személytaxi-szolgáltatás nyújtása céljából.

Online állapot: “Elérhető vagyok” státusz.

“Rendelkezésre állás”: A Sofőr naponta maga dönt a tevékenységhez rendelkezésre állás idejéről, annak megkezdéséről és végéről. A Sofőr tudomásul veszi, hogy őt szolgáltatási kötelezettség terheli, melyre tekintettel a rendelkezésre állás ideje alatt akár a Taxify/Bolt rendszerén keresztül, akár más módon beérkező igényeket lehetőség szerint el kell fogadnia, az elfogadott megrendeléseket pedig csak kivételes és indokolt esetben jogosult lemondani.

Applikációs rendszer működése

Azonosítók. A THU/THQ a regisztrált, szerződött Sofőr számára kiad egy egyedi Azonosítót, amely lehetővé teszi a sofőr számára, hogy jelen Szabályzatban előírtak szerint hozzáférjen az Eszközön lévő Sofőr-Applikációhoz, és használja azt. A Sofőr vállalja, hogy a Sofőrazonosítót titokban tartja, és nem osztja meg azt arra illetéktelen féllel.

A Sofőr köteles haladéktalanul értesíteni a THU-t, ha a Sofőr-Applikáció tényleges vagy vélelmezett, nem helyénvaló használatáról vagy közzétételéről, illetve az azokkal való esetleges visszaélésről tudomást szerez.

A Szolgáltatás megvalósítása. A jelen Szabályzatban közölt feltételek függvényében a jelen Szabályzat jogot biztosít a Sofőrnek, hogy a Sofőr-Applikáción, vagy a THU diszpécserszolgálati központján keresztül a Sofőr által elfogadott, igény szerinti személytaxi-szolgáltatások nyújtására irányuló igényeket (továbbiakban: “Igény”) fogadja.

A Sofőr által elfogadott minden Igény külön szerződéses kötelezettséget képez.

Kizárólag a Sofőr belátásán múlik annak eldöntése, hogy az Igények fogadása szempontjából rendelkezésre áll-e. Ha azonban beleegyezően az Igények fogadása szempontjából való elérhetősége mellett dönt, köteles a jelen Szabályzat feltételeit betartani, és az Applikáción keresztül beérkező fuvarigények 70%-át köteles elfogadni.

Személy-taxi szolgáltatás végzése esetén, mindaddig, amíg a “Taxify/Bolt szabadjelző” láthatóan a gépjárművön van elhelyezve a szolgáltatást végző sofőrnek kötelessége online állapotra váltani az Applikációt.

Más módon elsősorban utcai leintés által igénybevett fuvar esetén a Sofőrnek kötelessége az Applikációt “elfoglalt” állapotba kapcsolni, majd a fuvar befejeztével ismét Elérhető, - az Applikációban feltüntetett “Elérhető vagyok” - állapotba váltani. Amennyiben a Sofőr ezen kötelességének nem tesz eleget, a rendszer által automatikus letiltásra kerül, illetve figyelmeztetésben részesül.

A Sofőr tudomásul veszi, hogy a rendelkezésre állás ideje alatt akár az Alkalmazáson, akár más módon beérkező Igényeket lehetőség szerint el kell fogadnia a jelen Szabályzat szerint. Egy adott Igény elfogadása után a Sofőrnek az Utas előírásait figyelembe véve kell teljesítenie.

Az egy elfogadott Igény alapján ígért személy-taxi szolgáltatás nyújtásának elmulasztása a jelen Szabályzat jelentős megsértését eredményezi, egyszersmind előfordulhat, hogy az Entitás / Sofőr ezért kártérítésre kötelezett.

A jelen Szabályzat és hivatkozással a mindenkori Szolgáltatási szerződésben foglaltakra nem tekintendők garanciának arra nézve, hogy az Entitás / Sofőr részére bármely konkrét számú Igényt ajánlanak fel bármely adott időtartam alatt.

A fuvar közben fellépő technikai vagy egyéb jellegű akadályoztatásáról haladéktalanul tájékoztatni köteles a THU Sofőr-ügyfélszolgálatát.

Az elvállalt fuvar akkor számít elvégzett munkának, amennyiben a cím felvételétől az Utasnak az általa megadott címre történő elszállítása maradéktalanul megtörtént. Tudomásul veszi, hogy – felelősségvállalási megfontolásból – minden Utast közvetlenül, a nem engedélyezett útmegszakítás vagy jogosulatlan megállók beiktatása nélkül, az Utas utasításai szerint szállítja el a meghatározott célállomásra.

A megrendelések teljesítéséért, illetve az esetlegesen az Utasok felé keletkező kárért, mint Szolgáltató az Entitás, illetve Sofőr teljes kötelezettséggel tartozik. Az Entitás tudomásul veszi, hogy az esetlegesen alkalmazásában álló munkavállalók által okozott károkért teljes felelősséggel tartozik.

Az Alkalmazáson keresztül beérkező Igények kiszolgálása

Amennyiben a Sofőr nem magáncélra veszi igénybe a járművet, hanem Személytaxi- Szolgáltatást végez, köteles az Alkalmazást aktív, bekapcsolt, “online” állapotban tartani.

Amennyiben az Alkalmazáson keresztül beérkezett Igény alapján Utast szállít, az utazás kezdetekor köteles az Alkalmazást „elfoglalt” állapotúra állítani. Szintén köteles a státuszát „elfoglalt” állapotúra állítani, amennyiben nem az Alkalmazáson keresztül beérkezett Igény alapján szállít Utast.

A rendszer által a Sofőr részére kiválasztható az “elfoglalt” állapot, bármely más 3.2.-ban foglaltaktól eltérő esetben használni szigorúan tilos!

Utazás megkezdésekor köteles a Sofőr az Alkalmazáson, illetve a Taxaméteren (továbbiakban: Taxióra) az utazás megkezdését azonnal elindítani, utazás befejezésekor pedig azonnal leállítani, az Alkalmazás által kalkulált fuvardíjat pedig a Taxiórán jelzett díjhoz állítani. Ezen követelmény megszegése szankcióval jár.

A Taxióra a szolgáltatás hivatalos mérőeszköze. A fuvar végeztével minden esetben kötelező az applikáción megjelenő fuvardíjat a Taxaméteren szereplő összeghez igazítani.

Amennyiben mulasztást észlel a THU/THQ, a sofőr azonnali szankcionálásban részesül.

Az Alkalmazás és a Taxióra által számolt fuvardíj csak minimális összegben térhet el egymástól. A Taxióra bármilyen jellegű befolyásolása szigorúan tilos, és az Entitás / Sofőr kártérítési felelősségét alapozhatja meg, az azonnali kizáráson túl.

Mindezek elmaradása, vagy megszegése a mindenkori Megállapodás azonnali hatályú felmondásához vezethet a THQ/THU egyedi mérlegelése alapján.

A THU/THQ fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor inaktiválja vagy egyéb módon korlátozza a Sofőr applikációhoz való hozzáférését vagy azok használatában a jelen Szabályzat megsértése, a Taxify/Bolt kapcsán tett becsmérlő kijelentése esetén, bármely olyan tette vagy mulasztása esetén, amely a THQ/THU saját belátása szerint kárt okoz a Taxify/Bolt márkanevére, jó hírnevére vagy üzleti működésére nézve.

Rendszerhasználati kötelezettség

A Sofőr tudomásul veszi és elfogadja, hogy havi minimum 130 fuvart kötelezően teljesítenie kell, hogy a Taxify/Bolt THQ/THU rendszerén belül munkát végezhessen. A Taxify/Bolt elkötelezett továbbá utasainak legmagasabb szintű kiszolgálása-, illetve biztonsága iránt, mely érdekében az Alkalmazás használata a fuvarok teljesítése során kötelező.

Amennyiben a Sofőr nem teljesít egy hónapban legalább 130 fuvart - mely szám a Taxify/Bolt THQ/THU eddigi fuvarstatisztikáinak alapján került meghatározásra - , a Taxify/Bolt vélelmezi, hogy a Sofőr a Taxify/Bolt rendszer megkerülésével nyújt az utasok felé szolgáltatást, mely esetben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Amennyiben azonban a Taxify/Bolt THQ/THU felé megfelelő módon igazolja, hogy a Sofőr által teljesített havi fuvarok száma nem az előző körülményre visszavezethető okból kevesebb, mint 130, úgy a Taxify/Bolt THQ/THU a szerződés megszüntetésétől eltekinthet.

Elektronikus Számlázás

Azon önálló jogi személyiségű gazdasági társaság (továbbiakban: Céges Partner), mely a szokásos gazdasági tevékenysége körében alkalmazottai számára kíván személy-taxi szolgáltatást igénybe venni, a THU-val kötött együttműködési megállapodás alapján, elektronikusan kiállított, automata számlára ( továbbiakban: e-számlára) jogosult minden utazását követően.

Ezen elektronikus számlát az utas, mint végfelhasználó, a Szolgáltatást végző Sofőr / Entitás által korábban a számlázz.hu rendszerén belül regisztrált fiókján keresztül automatán kiállított számlázó programon keresztül kapja meg.

A THU a Sofőr / Entitás által a számlázz.hu rendszerén belül beállított adatokért és érvényességéért nem felel. Adatokban történő változást a Sofőr / Entitás 24 órán belül köteles jelenteni a THU felé.

Minden, a számlázó programban megadott adatért és kiállított számláért melyet a számlázó program kizárólag a Céges Partnerek által igénybe vett utazás után generál, kizárólag a Sofőr/ Entitás felel.

Minden esetben az Applikáció jelzi, hogy a szolgáltatást igénybe vevő utas Céges Partner, és nem magánszemély. Amennyiben az utazást igénybevevő utas a THU szerződött Céges Partnere, abban az esetben a fuvar elfogadását követően az Applikációban az “E-SZÁMLA - Kiemelt Céges Partner” felirat tájékoztatja a sofőrt az együttműködésről.

Szerződött Céges Partnerek esetén a szolgáltatást végző Entitás a számlázz.hu rendszerén keresztül köteles e-számla kiállítására.

A szolgáltatást végző Entitás korábban megtett hozzájárulása értelmében a THQ/THU rendszere a Céges Partnerek utazását követően automatikusan utasítást küld a szolgáltatást végző Entitás szamlazz.hu fiókjának a e-számla kiállítására.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő Utas magánszemély, és számla igénye van, úgy a Sofőrnek a szolgáltatás helyszínén papír alapú számlát kell kiállítani az utazást követően.

Kizárólag a Céges fiókhasználatra jogosult szerződött Céges Partnerek részére biztosít elektronikus számlát a számlázz.hu rendszere. Azon utas aki, az Utas- Applikációban a “Fizetés” fülnél nem választotta ki a céges fizetési opciót, vagy nem rendelkezik ezen fizetési opcióval, az az utas a helyszínen kérhet papír alapú számlát.

POS Terminál

Személy-taxi szolgáltatás végzéséhez, kötelező a gépjárművet működő POS terminállal felszerelni. Ezen kötelezettség mind az Entitást, mind a Sofőrt terheli.

A Sofőr kötelessége megbizonyosodni a POS terminál műszaki állapotáról.

A Sofőrnek minimum két papírtekercset kell tartania a taxiórához valamint a terminálhoz.

A Sofőr köteles - az Entitás által hivatalosan kiváltott - számlatömböt tartani a gépjárműben.

Amennyiben az utasnak számla igénye van, úgy a helyszínen a szolgáltatást követően a sofőr köteles számlát biztosítani az utas részére. Számlaadás hiányában vagy POS terminál hiányában, rosszhiszemű kezelés esetén a sofőr azonnali szankcionálásban részesül.

Más módon (elsősorban utcáról) beérkező Igények kiszolgálása

A Sofőr tudomásul veszi, hogy főszabály szerint köteles Rendelkezésre állási időben valamennyi beérkező igényt kiszolgálni – az alábbi kivételekkel -, tekintettel a jogszabályon alapuló szerződéskötési kötelezettségére.

Nem köteles elvállalni az Utas szállítását, ha azt a telephelye helységének közigazgatási határától számított 30 km-t meghaladó távolságra rendelik meg.

A Sofőr - a személyszállítást megtagadhatja, vagy az Utast a személyszállításból kizárhatja, ha az Utas a) ittas vagy bódult állapotban van, vagy botrányosan viselkedik,b) magatartásával a közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai testi épségét, egészségét, a személygépkocsinak vagy berendezéseinek az épségét sérti, vagy veszélyezteti, vagy) ruházatával, poggyászával, vagy más módon a járművet beszennyezheti.

A magatehetetlen vagy a szolgáltatás igénybevételére kísérő nélkül nem képes személy, valamint a hat éven aluli kiskorú személy, kísérő nélküli szállítását a Sofőr ugyancsak megtagadhatja.

Repülőtér, vasúti pályaudvar és autóbusz állomás üzemi területén, továbbá a közösségi közlekedési szolgáltató kezelésében lévő területen - ha ilyen szolgáltatás végzéséhez a létesítmény üzemeltetője hozzájárult - személytaxi-szolgáltatást felajánlani és utast felvenni) az arra kijelölt helyen (taxiállomáson), valamint b) az utas zaklatása nélkül, a közterület rendjének betartása mellett szabad.

Az itt nem szabályozott kérdéseket, esetköröket a THU/THQ taxi személyszállításra vonatkozó utas ÁSZF 5. fejezete tartalmazza.

Droszt

Csak és kizárólag a droszt koordinátor által behívott Sofőrök fogadhatnak el rendelést a drosztról. Ha a THU tudomására jut, hogy egy adott Sofőr megszegte ennek feltételét, úgy azonnali szankcióban részesül.

Droszton való várakozás esetén a sofőr amennyiben első vagy második pozícióban van az Alkalmazásban az “elfoglalt” státuszt beállíthatja.Ennél hátrább lévő pozíció esetén köteles elérhető állapotban lenni az Alkalmazásban.

Hatóságok által kiállított dokumentumok

Az Entitás kötelessége, hogy a Szolgáltatói Együttműködési Keretszerződés aláírásakor, illetve a Megállapodás hatálya alatt a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletbe („Korm. rendelet”), illetve a személytaxi-szolgáltatási tevékenységre vonatkozó valamennyi más jogszabályban foglalt rendelkezéseknek megfeleljen, azokat maradéktalanul betartja / betartatja, illetve a tevékenység folytatásához a Sofőr valamennyi szükséges engedéllyel rendelkezzen.

Továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag az Entitás felel a Sofőr által elkövetett minden mulasztással vagy tettel kapcsolatos indokolt és megfelelő óvintézkedést (ideértve az összes jogszabálynak megfelelő biztosítás meglétét) illetően.

Amennyiben az 5.1.pontban rögzített jogszabályok által előírt dokumentumok megújításra kerülnek úgy időről időre, annak másolatát az Entitás / Sofőr köteles eljuttatni a THQ/THU részére. Annak biztosítása érdekében, hogy minden említett engedély aktuális maradhasson, a THQ/THU – kérésre – időről időre jogosult, de nem köteles az említett engedélyeket felülvizsgálni. Az aktuális engedélyek vagy egyéb jogi előkövetelmények birtoklásának, illetve a jelen bekezdés bármely más rendelkezése betartásának elmulasztása a jelen Szabályzat jelentős megszegését képezi.

A jelen Szabályzatban megfogalmazott szolgáltatások bármelyikének nyújtása esetén, az Entitás tudomásul veszi és garantálja, hogy csak olyan alvállalkozókat vesz igénybe, akik – a jelen Szabályzatban leírtak szerint – az alkalmazandó összes Személytaxi-szolgáltatás követelményének megfelelnek.

A Személy-taxi Szolgáltatás végzésére használt Jármű

Járművel kapcsolatos követelmények

Az Entitás / Sofőr tudomásul veszi és elfogadja, hogy Járműve mindenkor megfelelően regisztrált az adott Területre, az Entitás tulajdonában lévő vagy általa lízingelt jármű, illetve egyéb módon jogszerűen használja.

A jármű alkalmas a Szabályzatban előirányzott személytaxi-szolgáltatások teljesítésére, valamint megfelelő műszaki állapotban van, karbantartják azt az adott Járműre vonatkozó biztonsági és karbantartási normáknak megfelelően. Mindenkor tiszta és higiénikus állapotban van.

Közlekedési Szabályok

A KRESZ betartása minden esetben kötelező. Ennek elmulasztása esetén a sofőr azonnali szankcionálásban részesül.

Az Sofőr tudomásul veszi, hogy tilos a Rendelkezésre állási időben befolyásoló alkohol és narkotikum, tudatmódosító tartalmú szer fogyasztása, a gépkocsikban mobiltelefont csak a KRESZ szabályainak megfelelően használhatja. A mobiltelefon használatához szükséges kiegészítőket, saját költségén köteles beszerezni és azt a KRESZ szabályainak megfelelően használni.

Az Entitás és Sofőr kapcsolata az Utasokkal.

Az Entitás / Sofőr tudomásul veszi és elfogadja, hogy amikor személytaxi-szolgáltatást nyújt az Utasok részére, azzal törvényes és közvetlen üzleti kapcsolatot hoz létre, melyben a THQ/THU nem szerepel félként. A THQ/THU nem felel, illetve nem vonható felelősségre a Utasnak az Entitás / Sofőr tevékenységével, vagy a Járműve működésével kapcsolatos intézkedések vagy mulasztások tekintetében.

Kizárólagosan az Entitás / Sofőr felel a személytaxi-szolgáltatásból eredő minden kötelességért vagy kötelezettségért az Utasok, vagy külső felek irányába.

Az Entitás / Sofőr tudomásul veszi és elfogadja, hogy a THQ/THU az Utas indokolt kérésére kiadhatja az Entitás, illetve a személytaxi-szállítást végző Sofőr elérhetőségét és /vagy biztosítási adatait az Utasnak.

Etikátlan Magatartás

Elvárás, hogy minden utazás során a Sofőr megteremtse az utas számára a kellemes utazás élményét. A barátságos hangnem, a segítőkészség és a pozitív hozzáállás ennek elengedhetetlen részei a szolgáltatásnak. Bármely utast érő atrocitás esetén, az eset súlyosságától függően a Sofőr figyelmeztetésben, a továbbiakban pedig szankcionálásban részesül.

Dohányzás

A Sofőrnek ápolt, a gépjárműnek pedig mindig tiszta állapotban kell lennie a munkavégzés során. Amennyiben bármikor olyasfajta panasz érkezik a THQ/THU-hoz, hogy a Sofőr vagy a gépjármű dohányszagú volt, úgy a Sofőr azonnali szankcióban részesül.

Öltözet

A Taxify/Bolt (THU/THQ) az igényes ügyfélkiszolgálás és egységes arculat érdekében a Sofőr részére egyoldalúan, öltözködési etikettet határoz meg. Ez jelenti, - a zárt cipő, egyszínű hosszú nadrág, ing vagy poló - kötelezően megszabott viselését. Tilos a rövidnadrág, papucs, szandál, ujjatlan poló, bármiféle sapka / fejfedő viselése, kivéve egészségügyi, vagy vallási előírás esetén.

Szakadt, piszkos, elhanyagolt ruházatban, ápolatlan megjelenéssel személy-taxi szolgáltatás végezni tilos! Amennyiben erre panasz érkezik, úgy az adott Sofőr először figyelmeztetésben, a továbbiakban pedig szankcióban részesül.

Utas tévesztés

Minden esetben a Sofőr teljes felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a megfelelő utast vette fel, aki, az adott utazást megrendelte. Amennyiben nem így tesz, figyelmetlenül jár el, más utast vesz fel, úgy először figyelmeztetésben, a továbbiakban pedig szankcióban részesül.

Téves útvonal

A Sofőrnek kötelessége a lehető legrövidebb úton elvinni az utast az úticélig, indokolatlan kitérőt és megállót nem tehet, kivéve, ha az utas más útvonalat választ, vagy erre a Sofőrt külön megkéri. Amennyiben Utas panasz érkezek, hogy a Sofőr indokolatlanul nagy kerülő megtételével teljesítette az utazást, és az eset kivizsgálását követően a THU az állapítja meg, hogy a Sofőr rosszhiszeműen járt el, úgy objektív döntés alapján szankció mértéke állapítható meg.

Értékelés

Az Entitás / Sofőr tudomásul veszi a Taxify/Bolt azon kérését, miszerint az Utasok kiváló minőségű szolgáltatást kapjanak, tekintet nélkül arra, hogy a megrendelés Applikáción, vagy egyéb más módon érkezett. Annak érdekében, hogy az applikációhoz való hozzáférés folyamatosan biztosított legyen, a Sofőrnek gondoskodnia kell arról, hogy legalább olyan átlagos értékelést kapjon az Utasoktól, amely meghaladja a THQ/THU által a Sofőr irányába megállapított, minimális, 4.6-os átlagos elfogadható értékelési szintet, amelyet a THQ/THU saját belátása szerint időről időre módosíthat.

Az Entitás/ Sofőr tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személytaxi-szogáltatás igénybevétele után, az Utast a mobilapplikációban arra fogjuk kérni, hogy értékelje az adott személy-taxi szolgáltatást és a személytaxi vezetőjét, valamint, hogy - választható opcióként - írjon visszajelzést a szolgáltatásról.

Ha a Sofőr értékelése a Minimális átlagos értékelés alá csökken, a THU értesíti az Entitást és a Sofőrt és a THU a saját belátása szerint egy korlátozott időtartamot szabhat meg a Sofőr számára, hogy átlagos értékelését a Minimális átlagos értékelés fölé emelje. Amennyiben nem növeli átlagos értékelését a Minimális átlagos értékelés szintjére a megszabott időtartamon belül (amennyiben az meghatározásra került), a THU fenntartja magának a jogot arra, hogy inaktiválja a hozzáférését az Applikációhoz.

Az Entitás / Sofőr tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben egymás után többször sem fogadja el az Utasok részéről érkező, személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó igényeket, miközben be van jelentkezve az Applikációba, az negatív tapasztalatot jelent a Taxify/Bolt-ra nézve az Utasok szempontjából.

Amennyiben a Sofőr egy bizonyos időszakban nem kívánja elfogadni az Utas részéről érkező, személy-taxi szolgáltatásra vonatkozó igényeket, a Sofőrnek ki kell jelentkeznie az Applikációból, valamint a “Taxify/Bolt Szabadjelzőt” el kell távolítania a gépjármű tetejéről, az esetleges félreértések elkerülése végett.

Talált tárgy

Talált tárgy esetén a Sofőr köteles az adott tárgyat mihamarabb leadni a THU irodájában, vagy az irodaház 24 órás portaszolgálatán. Amennyiben az utassal sikerül felvennie a kapcsolatot, úgy a két fél egyeztetése alapján járjanak el.

Az Entitás / Sofőr kapcsolata a THU/THQ-val.

Az Entitás elfogadja a THQ/THU irányelveit, valamint a hatóságok által előírt követelményeket, miszerint csak olyan munkavállalót/ Sofőrt alkalmaz a személytaxi szolgáltatás nyújtásának megvalósításához, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik a Jármű működéséhez megfelelő kategóriában, illetve rendelkezik a személytaxi-szolgáltatás professzionális módon, megfelelő szaktudással, körültekintéssel és gondossággal történő teljesítéséhez szükséges képességekkel és tapasztalattal.

Továbbá az Entitás csak olyan munkavállalót alkalmaz a személytaxi szolgáltatás nyújtásának megvalósításához, aki munkáját mindenkor kellő pontossággal udvariassággal, szigorú szakmai normák betartásával végzi.

Az Entitás és Sofőr tudomásul veszi és elfogadja, hogy amikor a THQ/THU rendelkezésre bocsátja az Applikációt, azzal törvényes és közvetlen üzleti kapcsolat jön létre a THQ/THU és az Entitás / Sofőr között. A THU/THQ nem irányítja vagy ellenőrzi- és nem tekintendő úgy, hogy irányítja vagy ellenőrzi- az Entitást / Sofőrt sem általánosságban, sem a jelen Szabályzat alapján vállalt konkrét kötelezettségei teljesítésére vonatkozóan, beleértve az Entitás / Sofőr tetteit vagy mulasztásait, illetve bármely Jármű működését vagy karbantartását.

A THQ/THU fenntartja magának a jogot, hogy üzleti tevékenységet folytasson más független, személytaxi-szolgáltatást nyújtó társaságokkal, ugyanakkor a THQ/THU fenntartja magának a jogot, hogy az Entitással, vagy bármely alvállalkozójával / munkavállalójával a mindenkori Szolgáltatói Együttműködési Keretszerződés (továbbiakban: Megállapodás) értelmében azonnali hatállyal megszüntesse a szerződéses jogviszonyt, amennyiben tudomására jut, hogy a Sofőr hasonló tevékenységet végez más Személyszállítást igénylő jogi-személyiséggel rendelkező szervezet részére.

Az Entitás / Sofőr tudomásul veszi, hogy a mindenkori Megállapodás időtartama alatt a THQ/THU-val kialakított kapcsolatát (vagy az azon keresztül kapott információt) nem használja arra, hogy a Taxify/Bolt révén jelentkező bármely üzleti lehetőséget olyan vállalathoz irányítsa át, illetve ilyen átirányítással próbálkozzon, amely a Taxify/Bolt-al versenyben lévő személytaxi-szolgáltást, vagy egyéb személyszállítási szolgáltatásokat nyújt. Sofőr beleegyezik, hogy minden szakképzettségét és képességét megbízhatóan és gondosan arra fordítja, hogy a Taxify/Bolt és az Utasok részéről az Sofőr által elfogadott bármely Igény vonatkozásában, a Szabályzatban megfogalmazott előírásoknak megfeleljen.

Előzetes hozzájárulás tartozásátvállaláshoz

Jelen Szabályzat elfogadásával Entitás / Sofőr a Ptk. 6:204.§ (1) bekezdése alapján előzetes hozzájárulását adja, hogy THU / THQ a mindenkori partnerét terhelő, Entintást / Sofőrt mindenkor megillető, bármilyen jogcímen fennálló követelését a THU / THQ és a partner közötti külön megállapodás alapján átvállalja.

Corporate (céges) ügyfelekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolás

A Szolgáltatói Együttműködési Keretszerződés (SZEK) 3.5. és 4.5. pontja alapján megbízott pénzkezelői jogviszony keletkezett a THQ és a Szolgáltató (sofőrök) között.

A SZEK 7.5. pontjában található Egyéb rendelkezések pedig rögzíti, hogy a THU külön okiratba foglalt meghatalmazás alapján általános jelleggel jogosult a THQ nevében a THQ által a SZEK-ben, kapcsolódó mellékletekben és a Szolgáltatói / Sofőr Szabályzatban meghatározott jogait gyakorolni.

Az Entitás / Sofőr tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fent körülírt felhatalmazás alapján a THU a szerződéses corporate (céges) ügyfelek, illetve alkalmazottaik vonatkozásában teljesített utak ellenértékét a SZEK 3.5. és 4.5. pontjában rögzített módon a THQ megbízásából a THU jogosult kezelni és azzal a KESZ rendelkezései szerint elszámolni.

Eszközök

A személytaxi-szolgáltatás nyújtása során az Entitás / Sofőr a saját eszközeit használja:

Az Entitás / Sofőr tartozik felelősséggel a Saját eszközei beszerzéséért, költségéért karbantartásáért, valamint a szükséges vezeték nélküli adatcsomagért. A THQ/THU nem vállal felelősséget, illetve nem felel az adatcsomagokkal kapcsolatos egyéni díj, költség vagy adatforgalom túllépési díj tekintetében sem.

A THQ/THU az Entitás / Sofőr rendelkezésére bocsátja a Sofőr alkalmazást az Entitás / Sofőr Saját eszközére történő telepítéshez. A THQ/THU ezennel személyes, nem kizárólagos, nem átruházható felhasználói jogot biztosít a Sofőr alkalmazásnak az Entitás / Sofőr Saját eszközére történő telepítéshez és használathoz kizárólagosan személytaxi-szolgáltatás nyújtása céljából.

Az Entitás / Sofőr vállalja, hogy nem nyújtja át, nem adja tovább, illetve nem osztja meg az Applikációt (illetve az azzal kapcsolatos bármely adatot) egyetlen külső fél számára sem.

Földrajzi hely szerinti szolgáltatások

Az Entitás / Sofőr tudomásul veszi és elfogadja, hogy a személy-taxi szolgáltatások nyújtása érdekében földrajzi elhelyezkedésének adatait egy Eszközön keresztül meg kell adnia az Applikációban történő elérhetőség okán.

Az Entitás / Sofőr tudomásul veszi és elfogadja, hogy a földrajzi elhelyezkedésének adatait nyomon követi és nyilvántartja a THQ, mikor a Sofőr be van jelentkezve az Applikációba, és Szállítási szolgáltatásra vonatkozó igényeket tud fogadni, illetve szállítási szolgáltatást nyújt. Az Entitás / Sofőr Járművének körülbelüli pozíciója megjelenik az Utas számára a személy-taxi szolgáltatásoknak az adott Utas felé történő teljesítése előtt és közben.

Ügyfélszolgálat

Az Entitás / Sofőr tudomásul veszi, hogy a THQ/THU fenntartja magának a jogot, hogy a hozzá beérkező esetleges Ügyfél panaszokat saját hatáskörében kivizsgálja, és az alapján a Sofőrrel szemben jogkövetkezményeket alkalmazzon.

Ilyen jogkövetkezmények különösen a pénzügyi szankcionálás, a Megállapodás azonnali hatályú felmondása, kizárás, az Applikáció időleges korlátozása, illetve amennyiben az Utas részére a Szolgáltatási díj visszafizetésre kerül („Refund”), úgy a Sofőr szankcionálásban részesül.

Tulajdonhoz kapcsolódó jogok; Licence

Licencengedély. A jelen megállapodás feltételeinek függvényében, a Vállalat ezennel a Sofőr számára nem kizárólagos, jogdíjmentes, nem átruházható, allicenc formájában nem továbbítható, nem átruházható licencet biztosít a jelen Megállapodás ideje alatt az Applikáció használatához a Szolgáltatás teljesítése során, kizárólag a személytaxi- szolgáltatásnak az Utasok számára történő teljesítése céljából, valamint az abból eredő díjak nyomon követéséhez. Az Entitás / Sofőr számára nem kifejezetten biztosított jogokat a THU/THQ és azok licencadói tartják fenn maguknak.

Korlátozások. Az Entitás / Sofőr vállalja, és egyetlen fél számára sem engedélyezi, hogy:(a) a Taxify/Bolt Applikációt vagy bármely Taxify/Bolt eszközt licenc, allicenc formájában, értékesítés, újraértékesítés, átadás, átruházás forgalmazás útján vagy egyéb módon bármely más fél rendelkezésére bocsássa;(b) származékos műveket a Taxify/Bolt Applikáció alapján módosítson vagy létrehozzon;(c) nem helyénvaló módon felhasználja a Taxify/Bolt Applikációt (beleértve mind az Utas-Applikációt, mind a Sofőr Applikációt), ideértve internetes hivatkozások létrehozását a Taxify/Bolt Applikáció bármely részéhez vagy a Taxify/Bolt Applikáció bármely más weboldalon vagy rendszeren; módosításokat, dekompilálást, visszafejtést vagy szétszerelést végezzen a z Applikációban; továbbá(e) spam üzeneteket vagy egyéb, kettős vagy kéretlen üzeneteket küldjön. Továbbá az Entitás / Sofőr vállalja, valamint nem ad engedélyt egyetlen más fél számára sem arra, hogy a Taxify/Bolt Applikáció használata során: (i) konkurenciát jelentő vagy alapvetően hasonló terméket vagy szolgáltatást tervezzen vagy fejlesszen ki; (ii) annak bármely funkcióját, funkcionalitását vagy tartalmát másolja vagy kivonatolja.

Tulajdonjog

A Taxify/Bolt Applikáció a THU, által az Entitások / Sofőrők felé kommunikált adatok, beleértve az azokhoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjogot is, valamint a THU álta kiadott eszközök - többek között a “Taxify/Bolt Szabadjelző” jelenleg és a jövőben is a THU vagy annak licencadójának tulajdonát képzik.

Sem a jelen Szabályzat, sem a Taxify/Bolt Applikáció vagy egyéb adatok az Entitás / Sofőr által történő használata nem biztosít vagy garantál az Entitás / Sofőr számára semmilyen jogot.

Kizárólag a THQ/THU tulajdonát képezi minden “Taxify/Bolt termék”, vagy szolgáltatási neve, védjegyei, szolgáltatási védjegyei, és annak tulajdonjog jelzés bármely módon történő használata vagy arra való hivatkozása.

Az Entitás / Sofőr tudomásul veszi, a THQ/THU-nak a Taxify/Bolt védjegycsaládhoz fűződő jogait, ideértve a Taxify/Bolt nevet, önmagában vagy más betűkkel, központozással, szavakkal, szimbólumokkal, és/vagy dizájnelemekkel kombinálva, a Taxify/Bolt logót és a “RIDE AT A TAP OF A BUTTON - UTAZZ EGY GOMBNYOMÁSSAL (“Taxify/Bolt védjegyek és márkanevek”) kifejezést.

Az Entitás / Sofőr elfogadja, hogy nem tesz próbálkozást arra, hogy regisztráljon vagy egyéb módon tulajdonjogot szerezzen egyetlen Taxify/Bolt védjegyhez és márkanévhez fűződően sem önmagában, sem más betűkkel, központozással, vagy szavakkal, szimbólumokkal és/vagy dizájn elemekkel kombinálva, illetve semmilyen megtévesztően hasonló védjegyhez és márkanévhez fűződően.

Értesítések. A jelen Szabályzatban előírt, a THQ/THU részéről az Entitás / Sofőr számára küldött bármely értesítést e-mailben kell megküldeni az Entitás / Sofőr-höz tartozó e-mail címre, vagy postai úton. A jelen Szabályzatban előírt, a Entitás / Sofőr Entitás / Sofőr részéről a THQ/THU számára küldött bármely értesítést a THQ/THU-val történő kapcsolatfelvétel útján, a http://partners.Taxify/Bolt.euweboldal “Kapcsolat” részében található elérhetőségek alapján kell megküldeni.

Szankciók mértéke

Szankciók mértéke

  • Az elévülési idő minden szabálysértés esetében 1 év.
  • Súlyosabb kihágások esetén a harmadik szankcionálást követően a THQ/THU a szerződésben rögzített szolgáltatás nem jogszerű végzése, illetve teljesítése okán egyoldalúan felmondja a Megállapodást.
  • A szankcionálás mértékét illető pénzbírság mindig a tárgyhetet követő heti utalásban kerül levonásra.

Amennyiben a sofőr szabálysértést követ el, és a THU elekronikus útoni megkeresésére 14 napon belül nem ad érdemben választ, vagy a THU felhívására személyesen a THU irodájában nem jelenik meg, úgy a legmagasabb szanció mértéke szabható ki a sofőrre.

A szankcionálás mértékét illető pénzbírság mindig a tárgyhetet követő heti utalásban kerül levonásra. A THU elektronikus formában- e-mailben tájékoztatja a szabálysértőt a cselekmény mértékéről és a pénzbirság összegéről, amely azonnali levonásra kerül a cselekményt követő tárgyhetet követően.

Amennyiben a pénzbírság összegét a THU nem tudja előzetesen levonni, és a sofőr a THU által kiküldött megkeresésnek nem tesz eleget, úgy a THU jogosult a szerződést egyoldalúan megszüntetni.

A THU márkajelzéseivel ellátott partner gépjárművekkel csak és kizárólagosan a THU által kibocsátott címeket lehet teljesíteni, illetve más márkajelzéssel ellátott gépjárművel munkát végezni szigorúan tilos. Ilyesfajta tevékenység azonnal kizárást és jogi lépéseket von maga után.

Kompenzációs Rendszer

Jelenleg sávos heti kompenzációs rendszer van életben. Változatás joga fenntartva. Ennek részleteit és kritériumait példaként az alábbi táblázat tartalmazza:

Szankciók mértéke

Kompenzéció Egyéni Vállalkozók számára

A Taxify/Bolt megbecsüli a legjobban teljesítő partnereit, továbbá tisztában van azzal, hogy egyéni vállalkozó partnereinek a magasszintű utaskiszolgálás mellett a tevékenységével együtt járó adminisztrációs kötelezettségeinek is eleget kell tenniük. Ezért a Taxify/Bolt mindazon egyéni vállalkozó partnerének, aki legalább heti 90 utat teljesít, 10.000,- Ft összeget a legközelebbi elszámoláskor jóváír.

Újonnan csatlakozó egyéni vállalkozók számára ez a kompenzáció a csatlakozástól számított első teljesen héten lép érvénybe.

Csatlakozási Díj

A THQ/THU a Sofőr csatlakozásakor 40.000 Ft, vissza nem térítendő, egyszeri csatlakozási díjat von le a Sofőr bevételéből. Ezen csatlakozási díj összege az első, valamint a második hét bevételéből kerül levonásra két részletben.

Ajánlási Bónusz

A THU/THQ a meghirdetett időszak tartamáig Ajánlási Bónuszrendszert vezethet be. Az ajánlási bónuszrendszer keretein belül egy adott Sofőr által ajánlott (továbbiakban: Ajánló) szerződő sofőr belépése esetén (továbbiakban: Ajánlott) az Ajánló belépési bónuszra jogosult. Ezen bónusz összege 20.000 Ft. ( azaz húszezer Forint) amely az Ajánlott által teljesített 200 megtett út után kerül az Ajánló számláján jóváírásra. Az Ajánlónak jelen kell lennie személyesen, minden ajánlás érvényesítésénél.

Fuvardíj

A Fővárosi Önkormányzat rendelete értelmében 2018. július 1-től hatósági rögzített ár alkalmazása kötelező, melynek díjtételei:

  • Alapdíj: 700 Ft
  • Útdíj: 300 Ft/km
  • Várakozás: 75 Ft/perc

Szkennelés és letöltés

Majdnem ott!

Az app letöltéséhez kérjük szkenneld be a QR-kódot telefonod kamerájával.