Adatkezelési tájékoztató a sofőrök számára

Bolt Technology OÜ (a továbbiakban: Bolt Központ)

Székhely: Vana-Lõuna tn 15, Tallinn Harjumaa 10135, Észtország

E-mail: privacy@bolt.eu

Honlap: www.bolt.eu

Bolt HTX Fuvarszervező és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: “Bolt Hungary”)

Székhely: 1112 Budapest, Talaj utca 20.

E-mail: admin.budapest@bolt.eu

Honlap: www.bolt.eu

A Bolt Központ adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: privacy@bolt.eu

A Bolt applikációt ("app") Bolt Központ fejlesztette, és Magyarországon a Bolt Szolgáltatást (így például az appon keresztül annak biztosítása, hogy a sofőr az utast az általa megjelölt címre elszállítsa) az utazásszervezésért és utazásközvetítésért felelős Bolt Hungary-val közösen nyújtja. A Bolt Központ meghatározta az egyes adatkezelési körülményeit, valamint üzemelteti az appot kiszolgáló informatikai rendszert.

A Bolt Szolgáltatás nyújtásával együtt járó adatkezelések többségében a Bolt Központ és a Bolt Hungary az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet - "GDPR") szerinti közös adatkezelőnek minősülnek, kivéve, ha jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési tájékoztató") más rendelkezést fogalmaz meg.

A Bolt Hungary - mint az utazásszervezés és utazásközvetítés magyarországi felelőse - kizárólag az Adatkezelési Tájékoztató 5. pontjában meghatározott, a tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkezelések tekintetében minősül a GDPR szerinti önálló adatkezelőnek.

Jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik azokra az adatkezelésekre, amelyek esetében a személytaxi szolgáltatók minősülnek adatkezelőknek.

1. Kezelt személyes adatok köre

 • Sofőr neve, telefonszáma, e-mail címe, lakhelye
 • Sofőr helymeghatározó adatai és korábbi megtett útvonalak
 • Gépjármű adatok (beleértve a rendszámot és regisztrációs számot).
 • Sofőr hatékonysága és értékelései
 • Sofőr vezetői engedélye, személytaxi-vezetői igazolványa, fényképe, Bkk előéleti tájékoztatás, foglalkozása és személyazonosító okmányai.
 • Büntetett előélettel kapcsolatos adatok
 • Információ vitákról/panaszokról
 • A személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos pénzügyi adatok nem minősülnek személyes adatnak mivel a Sofőrök ezeket gazdasági tevékenység körében és szakmai szolgáltatás keretében adják.

2. Adatkezelés célja

 • A személyes adatok kezelésének célja, hogy az appon keresztül a Bolt Központ kapcsolatot teremtsen az utas és sofőr között, és a Bolt Hungary lehető leghatékonyabban szervezze a fuvarokat.
 • Az applikáció használata során gyűjtött helymeghatározó adatokat és útvonalakat felhasználjuk a földrajzi lefedettség elemzésére annak érdekében, hogy a Sofőröknek hatékonyabb útvonalakat ajánljanak. Amennyiben nem akarja megosztani a helymeghatározó adatait az utasokkal, akkor be kell zárnia az appot, vagy jeleznie kell az appban, hogy offline, és jelenleg nem nyújt személyszállítási szolgáltatásokat.
 • A vezetői engedély, személytaxi-vezetői igazolvány, taxiállomás-használati engedély, Bkk előéleti tájékoztatás, szakmai végzettség személyazonosító okmányok és büntetett előéletre vonatkozó adatok kezelésének a célja, hogy megállapítsuk a jogszabályi előírásoknak való megfelelést és a személytaxi-szolgáltatás nyújtására való alkalmasságát.
 • Az app megjeleníti az utasok részére a Sofőr fényképét, nevét, telefonszámát és a gépjármű adatait, hogy az utas azonosítani tudja a gépjárművet és a Sofőrt, amelyből következik, hogy az utasok hozzáférhetnek a Sofőr telefonszámához a Sofőr által nyújtott személytaxi-szolgáltatás megfelelő teljesítése és / vagy az elveszett tárgyak visszaszállítása érdekében.
 • A Bolt Sofőr Applikációban összesítőket fog látni, amely a Sofőr hatékonyságát és értékeléseit tartalmazza. Összesítések és értékelések készítése ahhoz szükséges, hogy az utasok részére megbízható szolgáltatást tudjunk nyújtani.
 • Amennyiben panaszt küld az appon keresztül vagy más módon, akkor a panaszában írt információkat a panasz kivizsgálása céljából kezeljük.

3. Az adatkezelés jogalapja

 • A személyes adatok kezelése a Sofőr munkáltatójával (Személytaxi szolgáltató entitás) vagy Sofőrrel (egyéni vállalkozó esetében) kötött szerződés teljesítéshez szükséges. A Bolt szolgáltatás használatának előfeltétele a (i) Bolt applikáció letöltése, (ii)a helymeghatározó adatok engedélyezése az eszközön, (iii) a Sofőr engedélye a személyazonosító adatok és a helymeghatározó adatok kezelésére.
 • A Bolt Központ és a Bolt Hungary jogos érdekei alapján is sor kerülhet a személyes adatok kezelésére, így például a fizetési csalások kiszűrésével és az azzal összefüggő vizsgálatokkal kapcsolatosan.

4. Az adatkezelés címzettjei

 • A személyes adataihoz azon utasok férhetnek hozzá, akiknek a megrendelését elfogadta. Az utasok a Sofőr nevét, gépjárművét, telefonszámát, fényképét és helymeghatározó adatait látja. Az utasok a Sofőr személyes adatait a fuvar után küldött összesítőn is látják.
 • Attól függően, hogy a Sofőr mely országban is végzi a fuvarozási tevékenységet, a személyes adatok megoszthatók a Bolt más helyi vállalkozással (képviselőivel, kapcsolt vállalkozásaival és ügynökeivel). Ebben az esetben az adatkezelések feltételeit az adott ország Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.

5. Bolt Hungary adatkezelései

 • A taxirendeléssel és a taxiszolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatokat a Bolt Hungary felhasználhatja, amennyiben az szükséges a BKK ellenőrzéséhez, vagy a BKK részére történő adattovábbításhoz a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet és a Taxirendelet szerint. Az adatkezelés jogalapja a Bolt Hungary-t terhelő jogi kötelezettség.
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ("Fgytv.") rendelkezései alapján a Bolt Hungary köteles az Utasok panaszát kivizsgálni és a kivizsgálás elvégzését követően annak valamennyi releváns eredményét megőrizni. Az adatkezelés jogalapja a Bolt Hungary-t terhelő jogi kötelezettség. Azonban a személyes adatok tárolása a Bolt Központ által üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül történik, és a Bolt Hungary az Fgytv. rendelkezéseiből fakadóan öt (5) évig őrzi meg a panaszokat és a kivizsgálás releváns eredményét.
 • A magyar hatóságok nyomozás vagy audit során írásbeli megkeresés útján személyes adatokat kérhetnek a Bolt Hungary-tól, amely adatkéréseket a Bolt Hungary-nak kötelessége teljesíteni.

6. Adatfeldolgozók, adatbiztonság és hozzáférés az adatokhoz

 • A szolgáltatás nyújtása során kezelt személyes adatok a Zone Media Ltd. (Lõõtsa 5, 11415 Tallinn, Észtország) és/vagy az Amazon Web Services Inc. Európai Unió tagállamainak területén található adatközpontjaiba kerülnek továbbításra és tárolásra.
 • A személyes adatokhoz kizárólag a Bolt központ és Bolt Hungary csoportba (vagy bármely cég, amelyre az adott csoport irányítási jogot gyakorol) tartozó vállalatoknak és a szerződéses partnereknek az erre felhatalmazott munkavállalói férhetnek hozzá annak érdekében, hogy kezeljék a szolgáltatás igénybevételével összefüggő kérdéseket, kérelmeket (ideértve az esetleges viták rendezését, ügyfélszolgálati megkeresések kezelését).
 • A Bolt csoportba tartozó vállalatok és a szerződéses partnerek az ügyfélszolgálati tevékenység ellátása érdekében széles körben is hozzáférhetnek a személyes adatokhoz. A Bolt csoportba tartozó vállalatok listája elérhető a https://bolt.eu/cities/ oldalon keresztül.
 • A Bolt Központ megbízása alapján szerződéses partnere gondoskodik a biztonsági mentés rendszeres készítéséről, illetve kérelem és szükség esetén közreműködik az adatbázis helyreállításában.
 • A Bolt Központ partnerei közé tartoznak azok a fizetési szolgáltatók, akik az utas elektronikus úton történő fizetését lebonyolítják. A Bolt Központ szerződéses partnere platformját használja a panaszok kivizsgálásához és megválaszolásához.

7. Utasok személyes adatainak a kezelése

 • A sofőr az utasok személyes adatait nem kezelheti a Bolt Központ vagy a Bolt Hungary vagy az utas felhatalmazása nélkül. A releváns személytaxi szolgáltatáson kívül más okból nem veheti fel a kapcsolatos az utasokkal vagy gyűjtheti, rögzítheti, tárolhatja, adhat hozzáférést, használhatja az utasok személyes adatait, amelyet az utas ad át az appon keresztül.
 • Az utasok személyes adatainak kezelése során a velünk kötött adatkezelési megállapodás szerint köteles eljárni. Minden esetben köteles betartani az utasok személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat és feltételeket amelyeket az Utas Adatkezelési Tájékoztató (http://www.bolt.eu/legal/) tartalmaz. Amennyiben megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat, akkor megszüntethetjük az appon belüli Sofőr-fiókját és kártérítés miatt felléphetünk Önnel szemben.

**8. Hozzáférés, a személyes adatok helyesbítése és az adatok zárolása **

 • Ön az Bolt Sofőr Portálon keresztül hozzáférhet a személyes adataihoz, és azokat bármikor megváltoztathatja. Az adatok változását emailben jelezze felénk.
 • Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, amely esetben tájékoztatást nyújtunk arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelés célokból és mennyi ideig kezelünk, milyen jogok illetik meg az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a felügyeleti hatósághoz ("Hatóság") címzett panasz benyújtásának jogáról. Amennyiben megítélése szerint a Bolt Hungary sértette meg a jogait, úgy panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Bolt Központ sértette meg a jogait, úgy az Észt Adatvédelmi Felügyelőséghez.
 • Ön az adatkezelés korlátozását kérheti a GDPR 18. cikkében szereplő esetekben, így különösen akkor, ha az adatkezelés célja elérése érdekében már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

9. A személyes adatok megőrzésének időtartama

 • A személyes adatait addig tárolja a Bolt Központ, amíg aktív sofőr fiókkal rendelkezik. Ha a fiókját lezárja, akkor a személyes adatait további 3 évig őrizzük meg, kivéve, ha ezeket az adatokat hosszabb ideig meg kell őrízni számviteli, vitarendezési vagy csalásmegelőzési célból.
 • Az utasoknak nyújtott személytaxi szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzügyi adatokat az utolsó utazást követően 3 évig kerülnek tárolásra
 • A Bolt Központ a számviteli célból szükséges adatokat 7 évig tárolja.
 • Amennyiben csalás, bűncselekmény vagy hamis adatszolgáltatás gyanúját észleljük, akkor a Bolt Központ 10 évig tárolja a személyes adatokat, annak érdekében, hogy megakadályozza a jogellenesen eljáró személy újbóli regisztrációját.
 • Panasz vagy vitás esetekben a panasz vagy a vita rendezésének idejéig, vagy a panaszból/vitából származó jogi igények elévüléséig tárolásra kerülnek (főszabályként 5 év).
 • Az utazás összesítő adatai 3 évig kerülnek tárolásra, azt követően ezek az adatok anonimizálandók.
 • Kérjük vegye figyelembe, hogy az app készülékéről való törlése nem jelenti a személyes adatai törlését is.

10. A személyes adatok törlése

 • Kérjük vegye figyelembe, hogy a Bolt Központ a személyes adatok törlésére irányuló kérelmét csak úgy tudja végrehajtani, ha törli az Ön felhasználói fiókját. Ennek következtében Ön a továbbiakban nem tudja a törölt fiókján keresztül használni a Bolt sofőr appot.
 • Amennyiben e-mailen keresztül kéri a személyes adatok törlését, akkor kérelmére egy hónapon belül válaszolunk és töröljük személyes adatait. Ezen határidő nyomós indok fennállása esetén meghosszabításra kerülhet.
 • Bizonyos személyes adatokat megőrizhetünk a jogi kötelezettségek teljesítése vagy a jogszabályokkal összhangban álló jogos üzleti érdekeink teljesülése érdekében.

11. Adathordozhatóság

 • Amennyiben e-mailen keresztül él adathordozhatósági kérelmével, úgy kérelmére egy hónapon belül válaszolunk és teljesítjük. Ezen határidő nyomós indok fennállása esetén meghosszabításra kerülhet. Az Ön személyazonosságának megerősítését követően továbbítjuk Önnek a személyes adatait

12. Vitarendezés és jogorvoslati lehetőségek

 • A személyes adatokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása és az esetleges viták rendezése érdekében kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal (info@bolt.eu - Bolt Központtal való kapcsolatfelvétel esetén, budapest@bolt.eu Bolt Hungary-vel való kapcsolatfelvétel esetén) vagy a Bolt adatvédelmi tisztviselőjével (privacy@bolt.eu).
 • Amennyiben a megítélése szerint az adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz, vagy az Észt Adatvédelmi Felügyelőséghez (www.aki.ee) fordulhat az info@aki.ee e-mail címen.

Privacy Notice for Passengers in Hungary

Bolt Technology OÜ (hereinafter: “Bolt Head Office”)

Registered seat: Vana-Lõuna tn 15, Tallinn Harjumaa 10135, Estonia

E-mail: privacy@bolt.eu

Website: https://bolt.eu

Bolt HTX Fuvarszervező és Szolgáltató Kft.. (hereinafter: “Bolt Hungary”)

Registered seat: 1112 Budapest, Talaj utca 20.

E-mail: admin.budapest@bolt.eu

Website: https://bolt.eu

The contact details of the data protection officer of Bolt Head Office: privacy@bolt.eu.

Bolt Head Office developed the Bolt application ("app") and provides in Hungary Bolt Services (i.e., getting a taxi driver within the app to transport you to the desired location), jointly with Bolt Hungary who is in charge of the taxi dispatching activities. Bolt Head Office established the data processing conditions and is in charge of operating the IT infrastructure supporting the app.

For most of the data processing activities related to the Bolt Services, the data controllers under the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR") are Bolt Head Office and Bolt Hungary, save where indicated otherwise in this privacy notice (the “Privacy Notice”).

Bolt Hungary - as the entity in charge of the taxi dispatching in Hungary - is deemed as the (sole) data controller** under GDPR **for certain of the data processing activities indicated in the present Privacy Notice, as set out in point 5 of this Privacy Policy, in compliance with applicable legislation.

The present Privacy Policy is not applicable for the data processing activities where the taxi providers are the data controllers.

1. Personal data which is processed

 • Driver’s name, e-mail, phone number, place of residence.
 • Geolocation of Drivers and driving routes.
 • Information about vehicles (including plate and registration number).
 • Driver's efficiency and ratings.
 • Driver's taxi license, driving license, photo, Bkk precedent record, profession and identity documents.
 • Data about criminal convictions and offences.
 • Information about disputes/complaints.
 • The financial data of providing transportation services is not considered as personal data, because Drivers provide services in the course of economic and professional activities.

2. Purposes of the processing

 • The primary objective of the data processing is for Bolt Head Office to enable a connection between the passenger and the driver through the app and for Bolt Hungary to timely and duly dispatch the taxis as efficiently as possible.
 • Geolocation and driving routes while using the app are processed by us to analyse the geographical area and give suggestions to the Drivers. ​If you do not want to disclose your geolocation for passengers, you must close the Bolt app or indicate in the Bolt app that you are offline and currently are not providing transportation services.
 • Driver's taxi license, driving license, identity card, Bkk precedent record, profession, identity documents and criminal convictions and offences are processed to determine the compliance with the legal requirements and the suitability of pursuing a profession as a Taxi Driver.
 • Bolt app displays driver's photo, name, phone number and Vehicle details for the passengers to identify Driver and Vehicle, which implies the passengers may have access to your phone number for the adequate execution of the transportation service you provide to the latter and/or to return lost items.
 • You will see summaries in the Bolt Driver App, which will include your efficiency and ratings as a driver. Summary and ratings about driver are necessary to provide a reliable service for passengers.
 • In case you lodge a complaint through the Bolt app or otherwise, we process the latter and run an investigation.

3. Legal Basis for the data processing

 • Personal data is processed for the performance of the contract concluded with the employer of the Driver (transportation provider entity) or Driver (in case of a sole trader). The prerequisite for the use of the Bolt services is (i) installing the Bolt app, (ii) allowing for the use of geolocation data within your device and (iii) drivers agreeing to the processing of identification and geolocation data.
 • Personal data may be processed on the ground of Bolt HQ and Bolt Hungary’s legitimate interest, for example, in investigating and detecting fraudulent payments.

**4. Recipients **

 • Your personal data is disclosed to passengers, whose order has been accepted by you. Passengers will see driver's name, Vehicle, phone number, photo and geolocation data. Passengers also see driver's personal data in the summary received after the trip.
 • Depending on the location of the Driver, the personal data may be disclosed to the Bolt local ​subsidiaries, representatives, affiliates, agents etc)​. Processing of personal data will occur as established in the relevant country’s privacy notice.

5. Data processing Bolt Hungary

 • Bolt Hungary may use these data in case it is necessary in connection with the inspection of BKK or to transfer to BKK according to the law no. 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet and the Hungarian Taxi Regulation. The legal basis of the data processing is the compliance with a legal obligation of Bolt Hungary.
 • According to the provisions of fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (hereinafter: “Fgytv.”), Bolt Hungary shall carry out investigations in connection with Passenger complaints and upon completion, store all relevant results. The legal basis for this data processing is the compliance with a legal obligation by Bolt Hungary. Although, the storage of personal data is executed on the IT systems operated by Bolt Head Office, Bolt Hungary shall store the complaints and the relevant investigations’ results for the duration of five (5) years in accordance with the provisions of Fgytv.
 • The Hungarian Authorities, in case of an investigation or audit, are entitled to request personal data from Bolt Hungary in written form and Bolt Hungary shall comply with such requests.

6. Data processors, Security and Access

 • Any personal data collected in the course of providing services is transferred to and stored in the data centres of Zone Media LTD (Lõõtsa 5, 11415 Tallinn, Észtország) and/or Amazon Web Services, Inc., which are located in the territories of a Member States of the European Union.
 • Only authorised employees of ​Bolt Head Office and Bolt Hungary (or any of the companies belonging to the respective groups over which they exercise controlling rights) and partners ​have access to the personal data and they may access the data only for the purpose of resolving issues associated with the use of the services (including disputes regarding transportation services and customer support).
 • Bolt group companies and partners ​can access personal data to the extent necessary to provide customer support in the respective country, see more ​https://bolt.eu/cities/.
 • The contractual partners of Bolt Head Office undertake backups regularly and as may be required and, if it is necessary, participate in the restoration of the database.
 • The payment service providers, which process the payments of the passengers by electronic means are partners of Bolt Head Office. Bolt Head Office may use the platforms of its contractual partners to investigate and to respond to relevant complaints.

7. Processing passengers' personal data

 • You shall not process the personal data of passengers without Bolt Head Office’s or Bolt Hungary’s permission or that of the passenger. You shall not contact any passenger or collect, record, store, grant access, use or cross-use the personal data provided by the passenger or accessible to you via the Bolt app for any reason other than for the purposes of fulfilling the respective transportation service.
 • The processing of personal data of the passenger shall be carried out in compliance with the data processing agreement in force with us. You must in any case comply with the rules and conditions for processing of personal data of passengers as set forth in the Privacy Notice for Passengers (​http://www.bolt.eu/legal/). If you violate the requirements for the processing of personal data of passengers, we may terminate your account and claim damages from you.

8. Access, correction and restriction

 • Personal data can be viewed and corrected in the “Bolt Driver Portal” or by sending us email. Please inform us by email in case your data change.
 • You can request information related to your personal data, in which case we will provide information in connection with the categories of personal data concerned, the purposes of the processing, the period for which the personal data is stored, your rights related to data processing and your rights to lodge a complaint with the supervisory Authority in charge (hereinafter: “Authority”). In case you believe that your rights have been violated by Bolt Hungary you may lodge a complaint with the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information; if you believe that your rights have been violated by Bolt Head Office the Authority is the Estonian Data Protection Inspectorate.
 • You are entitled to request the restriction of the processing of your personal data according to Article 18 of GDPR, also where we no longer need your personal data for the purpose of processing, but they are required by you for the establishment, exercise or defence of legal claims.

9. Retention of your personal data

 • Your personal data will be stored by Bolt Head Office as long as you have an active account. If your account will be closed the personal data will be stored for additional 3 year period, unless such data is required to be retained for longer for accounting, dispute resolution or fraud prevention purposes.
 • Financial data regarding transportation services provided to passengers will be stored for 3 years after the last journey.
 • Data necessary for accounting purposes shall be stored for 7 years by Bolt Head Office.
 • In the event of suspicions of a administrational or criminal offence, fraud or false information, the data shall be stored for 10 years by Bolt Head Office in order to hinder the renewed registration of the person who acted unlawfully.
 • In the event of disputes, the data shall be retained until the claim is satisfied or statue of limitation of such claim is reached (usually 5 years).
 • Journey history data will be stored for 3 years, after which the data will be anonymized.
 • Please note that the deinstallation of Bolt app in your device does not cause the deletion of your personal data.

10. Deletion

 • You should also bear in mind that any request to delete your personal data is handed by Bolt Head Office and is possible only if your account is deleted. As a result of that you will not be able to use Bolt driver app.
 • We respond to any request to delete personal data submitted by e-mail and proceed with the data deletion within a month. Such a deadline may be reasonably extended for good cause.
 • We may retain certain personal data as may be required by law and for legitimate business purposes permitted by law.

11. Portability

 • We will respond to any request for transfer of personal data submitted by e-mail and proceed with the data transfer within a month. Such a deadline may be reasonably extended for good cause. After confirming your identity we will transfer your personal information to you.

12. Dispute resolution and remedies

 • Disputes relating to the processing of personal data are resolved through customer support (for matters relating to Bolt Head Office: info@bolt.eu; for matters relating to Bolt Hungary: budapest@bolt.eu) or by contacting Bolt’s Data Protection Officer (privacy@bolt.eu).
 • In case you believe that the data processing is unlawful, you are entitled to start the procedure before the Hungarian National Authority (Postal address: H-1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail address: ugyfelszolgalat@naih.hu) and initiate judicial proceedings or before the Estonian Data Protection Inspectorate (www.aki.ee) which can be contacted by email: info@aki.ee.