Green Plan, Reducing Our Ecological Footprint | Bolt

A long-term commitment to reduce our ecological impact by offsetting CO2, adding electric vehicles to our cities and using renewable energy sources.

Բոլտի Կանաչ Նախագիծ

Tracking our impact
Ensuring we have a clear understanding of our environmental impact, helping us decide how to neutralise it effectively.
Reducing our carbon footprint
Bringing more electric vehicles and scooters to our platform to offer greener ways to move in cities. And using the highest Environmental standards in our offices (ISO14001).
Neutralising our emissions
Investing in reforestation, soil conservation, and other local projects to neutralise your carbon footprint while positively impacting our communities.
See Bolt’s Environmental Policy for more details.
Meaning

What does this mean?

We’re tracking our emissions and actively investing in reforestation and conservation projects across the globe in order to neutralise the impact of our services.

You don’t have to do anything differently, simply use Bolt and get a little peace of mind that we’re doing what we can to minimise the impact on our planet.

Our partners

Seedballs logo

Պատրա՞ստ եք նպաստել փոփոխությանը:

By choosing Bolt you’re helping to shape the future of sustainable mobility.

Ավելին կարող եք կարդալ մեր բլոգում

Reducing congestion and emissions with electric scooters

Reducing congestion and emissions with electric scooters

Իմանալ ավելինright arrow
Building greener, connected cities with affordable e-scooters

Building greener, connected cities with affordable e-scooters

Իմանալ ավելինright arrow

Ածխածնային արտանետումների չեզոքացման մեր նախագծերը ընտրվում են Natural Capital Partners-ի հետ համագործակցությամբ:

natural capital