წესები და პირობები მგზავრებისთვის

წინამდებარე ზოგადი წესები და პირობები განსაზღვრავს Bolt აპლიკაციის გამოყენებას და გამოყენების წესებს და პირობებს, რომლებიც მგზავრებს მძღოლებთან აკავშირებს, რათა დაეხმაროს მათ ქალაქებში უფრო ეფექტურად გადაადგილებაში.

ტერმინი "ჩვენ" ნიშნავს Bolt აპლიკაციის მფლობელს, Bolt OÜ, კერძო შეზღუდულ კომპანიას, რომელიც დაარსდა ესტონეთის რესპუბლიკაში (კომპანიის რეგისტრაციის ნომერი 14532901), რომლის საქმიანობის ადგილიც არის ვანა-ლოუნა 39 / 1, ტალინი 10134, ასევე Bolt ჯგუფის კომპანიებს და პარტნიორებს (ადგილობრივი ფილიალები, წარმომადგენლები, შვილობილი კომპანიები, აგენტები და ა.შ.). Bolt ჯგუფის კომპანიებისა და პარტნიორების სია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე https://bolt.eu/cities/.

Bolt აპლიკაციის გამოყენებისათვის საჭიროა რომ დაეთანხმოთ ქვემოთ ჩამოთვლილ წესებსა და პირობებს.

1.Bolt აპლიკაციის გამოყენება

1.1 Bolt უზრუნველყოფს საინფორმაციო საზოგადოების მომსახურებას და არ ასრულებს სატრანსპორტო მომსახურებას. სატრანსპორტო მომსახურება უზრუნველყოფილია მძღოლების მიერ (თქვენთან გაფორმებული) კონტრაქტის საფუძველზე მგზავრების გადაყვანის შესახებ. მძღოლები უზრუნველყოფენ სატრანსპორტო მომსახურებას დამოუკიდებლად (როგორც პირადად, ისე კომპანიის მეშვეობით), როგორც ეკონომიკური და პროფესიული მომსახურების მიმწოდებლები. Bolt არ არის პასუხისმგებელი მგზავრისა (თქვენ) და მძღოლის მიერ გაფორმებულ შეთანხმებაზე. სამომხმარებლო უფლებების, სამართლებრივი ვალდებულებების ან სატრანსპორტო მომსახურების გაწევის საკითხებთან დაკავშირებით მგზავრთა და მძღოლებს შორის დავა გადაწყდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მონაცემები მძღოლებისა და მათ სატრანსპორტო მომსახურების შესახებ ხელმისაწვდომია Bolt აპლიკაციაში, ხოლო მგზავრობის ქვითრები იგზავნება მგზავრის პროფილში მითითებულ ელ-ფოსტის მისამართზე.

1.2 Მგზავრი (თქვენ) აფორმებს ხელშეკრულებას მძღოლთან, Bolt-ის აპლიკაციით ტრანსპორტირების მომსახურების მიღებაზე. Bolt აპლიკაციის გამოყენებისას შეგიძლიათ აირჩიოთ სატრანსპორტო მომსახურებისათვის მძღოლისთვის პირდაპირ გადახდა, ან გამოიყენოთ Bolt აპლიკაციის მეშვეობით გადახდა. Bolt ბიზნეს-მომსახურებისთვის საფასურის გადახდა ხდება ცალკე ხელშეკრულებით. საკომისიო თანხა მოიცავს კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს. საკომისიო შეიძლება შეიცავდეს სხვა საკომისიო გადასახადებს, გადასახადებს და / ან ჯარიმებს, მათ შორის დაჯავშნის მოსაკრებელს, მუნიციპალური გზებით სარგებლობისთვის დადგენილ გადასახადს, აეროპორტის მოსაკრებელს, ან ნაწილ-ნაწილ გადახდისთვის დადგენილ გადასახადს. Თუ სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ Tip დაუტოვოთ მძღოლს პირადად, ან Bolt-ის აპლიკაციით გადახდის მეთოდის გამოყენებით. Ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მოვახდინოთ Tip-ის მაქსიმალური ღირებულების შეზღუდვა.

1.3. Bolt აპლიკაციის ინსტალაციისას, მომხმარებლის მობილური ტელეფონის ნომერი დაკავშირებულია შესაბამისი მომხმარებლის ანგარიშთან/ექაუნთთან და ასევე, დამატებულია მონაცემთა ბაზაში. თუ აღარ იყენებთ თქვენს მობილურ ნომერს, უნდა შეატყობინოთ Bolt-ს 7 დღის ვადაში, რათა ანონიმური გავხადოთ თქვენი ანგარიშის მონაცემები. თუ ნომრის ცვლილების შესახებ არ შეგვატყობინებთ, თქვენს მობილურ ოპერატორს შეუძლია იგივე მობილური ნომრის სხვა პირისთვის გადაცემა და Bolt აპლიკაციის გამოყენებისას მას შეეძლება იხილოს თქვენი მონაცემები.

2. პრომო კოდები

2.1 Bolt უფლებამოსილია, გამოგიგზავნოთ პრომო კოდები სარეკლამო აქციის საფუძველზე. პრომო კოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მგზავრობის საფასურის გადახდის ან / და მესამე მხარის მომსახურებასთან დაკავშირებული შეღავათის გადახდის მიზნით, პრომო კოდები ექვემდებარება ნებისმიერ დამატებით პირობებს, რომლებიც დადგენილია თითოეული პრომო კოდის საფუძველზე. პრომო კოდის ვადის გასვლის თარიღები აისახება აპლიკაციაში, როდესაც თქვენს ანგარიშზე პრომო კოდს მიუთითებთ.

2.2 თუ თქვენი მგზავრობის საფასურის თანხა გადააჭარბებს თქვენი გადაადგილეებისთვის გამოყოფილი კრედიტის ოდენობას, ბალანსი ავტომატურად დაიქვითება თქვენი ანგარიშების გადახდის მეთოდის მიხედვით. ანალოგიურად, პრომო კოდის კრედიტი ვრცელდება მხოლოდ თითო მგზავრობაზე და არ გადადის მომდევნო მგზავრობაზე, შესაბამისად, იკარგება. ერთ მგზავრობაზე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ ერთი პრომო კოდი.

2.3 Bolt უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს გააუქმოს ნებისმიერი პრომო კოდი ნებისმიერ მიზეზით. ეს მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი გარემოებებით: თუ Bolt მიიჩნევს, რომ კოდები გამოიყენება უკანონო ან თაღლითური გზით, შეცდომით არის გაცემული, ან ვადა ამოიწურა.

თქვენ, როგორც მგზავრი, ვალდებული ხართ, უზრუნველყოთ გადახდის განხორციელება და საკმარისი სახსრების ხელმისაწვდომობა.

3. Bolt აპლიკაციით გადახდები

3.1 გამომდინარე იქიდან, თუ რა გადახდის მეთოდები არის ხელმისაწვდომი მგზავრობის ლოკაციაზე, ტრანსპორტირების მომსახურების საფასური შეგიძლიათ გადაიხადოთ ბარათით, მობილური გადახით ან Bolt-ის აპლიკაციაზე ხელმისაწვდომი სხვა მეთოდით (მაგალითად Bolt Business). საკრედიტო ბარათითა და მობილური გადახდის შეთავაზებისას Bolt მოქმედებს როგორც ტრანსპორტირების სერვისის პროვაიდერების ფინანსური აგენტი, Bolt აპლიკაციის შიგნით გადახდების შუალედურ რგოლად ყოფნით. Თითოეული მძღოლი უფლებამოსილს ხდის Bolt-ს, როგორც მათ კომერციულ აგენტს, მძღოლსა და მგზავრს შორის ხელშეკრულებების გაფორმების შუამავლობაზე, მათ შორის, მგზავრებისგან გადახდების მიღების და გადასახადების გადაგზავნის უფლებამოსილების ჩათვლით.

ტრანსპორტირების მომხმარებლის ვალდებულება ტრანსპორტირების სერვისის პროვაიდერის მიმართ უნდა იქნას მიჩნეული დასრულებულად იმ დროიდან როცა ანგარიშსწორების შეკვეთა მოხდება Bolt ბანკის ანგარიშზე. თქვენ, როგორც მგზავრი, ვალდებული ხართ, უზრუნველყოთ გადახდის განხორციელება და საკმარისი სახსრების ხელმისაწვდომობა.

3.2. Სურვილის შემთხვევაში, Თქვენ შეგიძლიათ Tip გადაუხადოთ მძღოლს, Bolt-ის აპლიკაციით გადახდის მეთოდის გამოყენებით. Tip-ის გადახდა შესაძლოა მოხდეს აპლიკაციით, Bolt-ის მიერ ამ მიზნით ავტორიზებული საშუალებებით. Bolt არ იღებს საკომისიოს დატოვებული Tip-დან. მძღოლს ერიცხება Tip-ის სრული ოდენობა, შესაძლო გადასახადების გამოკლებით. Bolt იტოვებს უფლებას შეაჩეროს Tip-ის გადარიცხვა, თუ Tip-თან დაკავშირებული გადახდა დაკავშირებულია საეჭვო, არალეგალურ ქმედებასთან, ემსახურება მიზანს, რომელიც ცდება მიღებული სერვისით გამოწვეულ კმაყოფილებას, ან კონფლიქტში მოდის Bolt-ის წესებსა და პირობებთან.

3.3. საკრედიტო ბარათით და მობილური გადახდისას Bolt გზავნის მიღებულ თანხას/გადარიცხვას მძღოლთან. Bolt-მა შესაძლოა მოითხოვოს დამატებითი დეტალები გადახდის მეთოდის დასამოწმებლად.

3.4 Bolt აპლიკაციის მეშვეობით სატრანსპორტო მომსახურებისთვის გადახდასთან დაკავშირებული გადასახადების მიღებისას, ბოლტი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ხარჯების ანაზღაურებაზე (მობილური ოპერატორები, საბანკო გადასახადი და ა.შ.). ამ სერვისების პროვაიდერებს შეუძლიათ დაგაკისროთ დამატებითი გადასახადები Bolt აპლიკაციით გადახდასთან დაკავშირებით. Bolt-ს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა ასეთ გადასახადებზე და პასუხისმგებლობას იხსნის აღნიშნულთან დაკავშირებით. თქვენს მიერ გამოყენებული გადახდის მეთოდი შესაძლოა დაექვემდებაროს შესაბამისი მესამე მხარის გადახდის მომსახურების პროვაიდერის დამატებით პირობებს; გთხოვთ, გაეცნოთ წინამდებარე პირობებს თქვენი გადახდის მეთოდის გამოყენებამდე.

3.5. Bolt პასუხისმგებელი იქნება საკრედიტო ბარათით გადახდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით და ბარათის მფლობელებს შესთავაზოს მხარდაჭერა პრობლემების გადაჭრაში. საკრედიტო ბარათებითა და მობილურ გადახდებთან დაკავშირებულ დავებზე გადაწყვეტილების მიღება შესაძლოა მოხდეს Bolt-ის გავლით. საკრედიტო ბარათითა და მობილური გადახდის Bolt მხარდამჭერი ჯგუფის საკონტაქტო მონაცემებია: georgia@bolt.eu ელექტრონული ფოსტის, ან აპლიკაციის მეშვეობით შემოსულ განაცხადზე პასუხის მიღება ხდება ერთ სამუშაო დღეში. Bolt გადაჭრის საკრედიტო ბარათებთან და მობილურ გადახდასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემას ორი სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.6. წინასწარ განსაზღვრული საფასური. აპლიკაციამ შესაძლოა შემოგთავაზოთ, რომ წინასწარ დაეთანხმოთ ფიქსირებულ საფასურს მძღოლის მიერ გაწეული მომსახურებისთვის (ე.ი. წინასწარ განსაზღვრული საფასური). წინასწარ განსაზღვრული საფასურის შესახებ ინფორმაციას იღებთ Bolt-ის აპლიკაციის საშუალებით, სანამ შეუკვეთავთ მგზავრობას. წინასწარ განსაზღვრული საფასური აღარ იმოქმედებს, თუ მოხდება დანიშნულების ცვლილება მგზავრობის დროს, გზებზე არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე გაიზრდება დანიშნულების მისამართზე მისვლის დრო, ან სხვა გაუთვალისწინებული ფაქტორები იმოქმედებს მგზავრობაზე (მაგალითად, შერჩეული მარშრუტი, სადაც ამოქმედებულია ზონალური დანამატი).

4. ტრანსპორტირების გამოძახება და გამოძახების გაუქმება

4.1. თუ Bolt აპლიკაციის მომხმარებელი უკვეთავს მგზავრობას და მძღოლი უდასტურებს მიღებას, მაშინ ეს მიჩნეულია, როგორც დადასტურებული შეკვეთა.

4.2 როდესაც მძღოლი თანხმობას განაცხადებს თქვენს ტრანსპორტირებაზე, ცალკე ხელშეკრულებას გააფორმებთ მძღოლთან მგზავრობასთან დაკავშირებული პირობებით, რომლებსაც მძღოლთან შეათანხმებთ. Bolt არ ასრულებს ტრანსპორტირებას და იგი არ წარმოადგენს მხარეს თქვენს და მძღოლს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში.

4.3. შეკვეთის გაუქმება ნიშნავს იმას, რომ მძღოლმა მიიღო თქვენი მოთხოვნა მომსახურების გაწევის შესახებ, თქვენ კი ეს მოთხოვნა მოგვიანებით უარყავით, გააუქმეთ ან უარი თქვით. როდესაც მომსახურების მიღების მოთხოვნას გააუქმებთ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, თქვენ უნდა გადაიხადოთ Bolt აპლიკაციაში მითითებული გაუქმების საფასური.

4.4. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ მომხმარებელს გავუუქმოთ აპლიკაციის გამოყენების უფლება, თუ მომხმარებელს 24 საათის განმავლობაში გაუქმებული აქვს რამდენიმე დადასტურებული შეკვეთა. მსგავსი რამდენიმე გაფრთხილების შემდეგ, მომხმარებლისთვის Bolt აპლიკაციის გამოყენების შეზღუდვა შეიძლება გაგრძელდეს 6 თვემდე. აღნიშნული პერიოდის შემდეგ შეიძლება მოითხოვოთ თქვენი ანგარიშის გააქტიურება და თქვენი განცხადება განიხილება Bolt -ის მიერ.

4.5 როდესაც მძღოლი ატყობინებს მგზავრს ავტომანქანის დანიშნულების ადგილზე მისვლის შესახებ და იმის შესახებ, რომ მგზავრი ან მგზავრები, რომელთა ტრანსპორტირებაც იყო შეკვეთილი, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ გამოცხადდნენ ავტომანქანასთან მოთხოვნა ჩაითვლება გაუქმებულად. ზოგ შემთხვევაში მძღოლმა შესაძლოა მიიღოს გადაწყვეტილება თქვენი მოთხოვნის გაუქმების შესახებ. გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში Bolt -ს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა.

4.6 როდესაც მძღოლი ადგილზე გამოცხადდება და შეტყობინებას გიგზავნით აღნიშნულის შესახებ, Bolt აპლიკაციამ შესაძლოა დაიწყოს გადასახადის დარიცხვა მოლოდინის დროისთვის, Bolt აპლიკაციაში განსაზღვრული ტარიფების შესაბამისად.

4.7 იმ შემთხვევაში, თუ მოითხოვეთ ტრანსპორტის მომსახურება Bolt აპლიკაციის გამოყენებით და ზიანი მიაყენეთ მძღოლის ავტომანქანას ან მის დეტალებს (მაგ. ავტომანქანის დაზიანება ან დალაქავება, ან ავტომანქანაში არასასიამოვნო სუნის წარმოქმნა), მძღოლი უფლებამოსილი იქნება, მოგთხოვოთ 50 ევროს ოდენობის ჯარიმის გადახდა და კომპენსაცია, თუ ზიანის ოდენობა აღემატება ჯარიმის ოდენობას. თუ ჯარიმას არ გადაიხდით და/ან არ აანაზღაურებთ ზარალს, Bolt უფლებამოსილია, საჩივარი შეიტანოს სატრანსპორტო მომსახურების პროვაიდერის სახელით.

5. Bolt აპლიკაციის გამოყენების ნებართვა

5.1 თუ დაიცავთ წინამდებარე ზოგად პირობებს, თანხმობას ვაცხადებთ, მოგანიჭოთ Bolt აპლიკაციაზე წვდომის და სარგებლობის უსასყიდლო, შექცევადი, არა-ექსკლუზიური უფლება წინამდებარე ზოგადი პირობების, კონფიდენციალურობის შეტყობინების და აპლიკაციის მოქმედი პირობების შესაბამისად. უფლება არ გაქვთ, გადასცეთ ან ქვე-ლიცენზია გასცეთ Bolt აპლიკაციის გამოყენების უფლებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ Bolt აპლიკაციით სარგებლობის უფლება გაგიუქმდებათ, ავტომატურად გაუქმდება შესაბამისი არა-ექსკლუზიური ლიცენზიაც.

6. პასუხისმგებლობა

6.1 რადგან Bolt აპლიკაცია წარმოადგენს საინფორმაციო საზოგადოების სერვისს (კომუნიკაციის საშუალება) მგზავრებს და მძღოლებს შორის, არ შეგვიძლია გარანტია გავცეთ, ან პასუხისმგებლობა ავიღოთ სატრანსპორტო მომსახურების დროს ხარისხზე ან დეფექტების არარსებობაზე. რადგან Bolt აპლიკაციით სარგებლობა სატრანსპორტო მომსახურების მოთხოვნის მიზნით დამოკიდებულია მძღოლების ქცევაზე, Bolt გარანტიას არ იძლევა, რომ ყოველთვის გექნებათ სატრანსპორტო მომსახურების გაწევის შემოთავაზება.

6.2 Bolt აპლიკაცია არ გთავაზობთ ან არ ასრულებს საბროკერო მომსახურებას მგზავრებისთვის სატრანსპორტო მომსახურების გაწევის მიზნით. იგი არ წარმოადგენს სატრანსპორტო სააგენტოს, რომელიც ტრანსპორტირების პროვაიდერებისთვის მგზავრების მოძიებას უზრუნველყოფს. Bolt აპლიკაცია გამოიყენება როგორც სატრანსპორტო მომსახურების ორგანიზების საშუალება.

6.3 კლიენტის უფლება თანხის დაბრუნებაზე არ მოქმედებს Bolt აპლიკაციით გაკეთებული შეკვეთების დროს. სატრანსპორტო სამსახურისგან თანხის დაბრუნების მოთხოვნა არ გამოიწვევს თქვენს გასვლას ხელშეკრულებიდან, რომლის ფარგლებშიც მოხდა სატრანსპორტო მომსახურების შეკვეთა.

6.4 Bolt აპლიკაცია მოწოდებულია ,,მზა" და ,,უცვლელი" სახით. Bolt არ აცხადებს, არ იძლევა გარანტიას, რომ Bolt აპლიკაციაზე წვდომა უწყვეტი ან შეცდომისგან დაცული იქნება. პროგრამულ უზრუნველყოფაში დაფიქსირებული ხარვეზების შემთხვევაში ვეცდებით მის შეძლებისდაგვარად სწრაფად აღმოფხვრას, მაგრამ გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ აპლიკაციის ფუნქციონირება შესაძლოა შეზღუდული იყოს შემთხვევითი ტექნიკური პრობლემების გამო და არ შეგვიძლია იმის გარანტირება, რომ აპლიკაცია ყოველთვის იმუშავებს, მაგალითად, საზოგადო საგანგებო მდგომარეობამ შესაძლოა გამოიწვიოს მომსახურების შეფერხება.

6.5 Bolt, მისი წარმომადგენლები, დირექტორები და თანამშრომლები არ აგებენ პასუხს Bolt აპლიკაციით სარგებლობის, Bolt აპლიკაციით შეთანხმებული მგზავრობის შედეგად თქვენს მიერ განცდილ ზიანზე ან ზარალზე, მათ შორის:

6.5.1 პირდაპირი ან ირიბი ქონებრივი ან ფულადი ზარალი;

6.5.2 მოგების, კონტრაქტების, კონტაქტების, რეპუტაციის დაკარგვა;

6.5.3 ბიზნეს-საქმიანობის შეწყვეტის შედეგად განცდილი ზარალი;

6.5.4 მონაცემების დაკარგვის, ან უზუსტობის შედეგად განცდილი ზიანი;

6.5.5 ნებისმიერი სხვა სახის ზიანი.

6.6 Bolt-ის ინანსური ვალდებულება ხელშეკრულების დარღვევასთან დაკავშირებით განისაზღვრება 500 ევროს ოდენობით. ქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ზარალის ანაზღაურება იმ შემთხვევაში, თუ Bolt-მა გამიზნულად დაარღვია ხელშეკრულება. Bolt არ იქნება პასუხისმგებელი მძღოლის ქმედებაზე, ან უმოქმედობაზე, ასევე არ იქნება პასუხისმგებელი მძღოლის მხრიდან მგზავრისადმი მიყენებულ ზიანზე.

6.7 თანხმობას აცხადებთ, სრულად აუნაზღაუროთ ზარალი და დაიცვათ Bolt, მათი ფილიალი კომპანიები, წარმომადგენლები, თანამშრომლები და დირექტორები ნებისმიერი სახის საჩივრისგან ან დანაკარგისგან (მათ შორის ნებისმიერი სახის პასუხისმგებლობისგან, ზიანისგან, ზარალისგან), რომელიც შესაძლოა მიადგეს მათ თქვენს მიერ Bolt აპლიკაციის გამოყენების შედეგად (მათ შორის მგზავრობები, რომლებიც Bolt აპლიკაციის მეშვეობით განახორციელეთ).

6.8 Bolt უფლებამოსილია, დაუყოვნებლივ შეგიწყვიტოთ Bolt აპლიკაციით სარგებლობის უფლება, თუ დაარღვევთ წინამდებარე პირობებს ან საჭიროდ ჩავთვლით Bolt ერთიანობის ან მძღოლების უსაფრთხოებისთვის.

7. Bolt აპლიკაციის გამოყენების კარგი პრაქტიკა

7.1 ვინაიდან Bolt არ არის პროვაიდერი, ან ტრანსპორტირების სერვისის ბროკერი, ნებისმიერი სადავო საკითხი ტრანსპორტირების სერვისის დეფექტებთან ან ხარისხთან დაკავშირებით უნდა მოგვარდეს ტრანსპორტირების სერვისის პროვაიდერის ან სხვა რელევანტური სამეთვალყურეო ორგანოს წესებისა და რეგულაციების მიხედვით.

7.2 ჩვენ ვითხოვთ უკუკავშირის ფორმის შევსებას Bolt აპლიკაციაში. ეს საშუალებას გვაძლევს ტრანსპორტირების სერვისის პროვაიდერებს მივაწოდოთ შეთავაზებები მათი სერვისის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

7.3 ჩვენ თქვენგან მოველით, რომ ბოროტად არ გამოიყენებთ Bolt აპლიკაციას და თავაზიანები იქნებით ტრანსპორტირების მძღოლების მიმართ, რომლებიც გთავაზობენ თავიანთ სერვისს Bolt-ის მეშვეობით. Bolt უფლებას იტოვებს, დახუროს თქვენი ანგარიში, თუ დაარღვევთ წინამდებარე ზოგად პირობებს ან თუ თქვენი საქმიანობა საზიანოა, ე.ი. ხელს უშლის ანგარიშსწორებას სატრანსპორტო მომსახურებისთვის. ასეთ შემთხვევაში თქვენი Bolt აპლიკაციის ანგარიში გაუქმდება წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

7.4 Bolt ყველანაირად ეცდება, რომ მხოლოდ იმ მძღოლებმა გამოიყენონ Bolt-ის აპლიკაცია, რომლებიც თავაზიანი არიან მომხმარებლისა და საკუთარი პროფესიის მიმართ. თუმცა, ჩვენ არ შეგვიძლია უზრუნველვყოთ Bolt-ის აპლიკაციის მეშვეობით გაერთიანებული ტრანსპორტირების სერვისის თითოეული პროვაიდერის მიერ ზემოთ მოცემული კრიტერიუმის დაკმაყოფილება ნებისმიერ დროს. თუ თქვენ შენიშნავთ ხარვეზებს ტრანსპორტირების პროვაიდერის მხრიდან, გთხოვთ, შეატყობინოთ სერვისზე პასუხისმგებელ კომპანიას, ზედამხედველ ორგანოს ან ჩვენს მხარდამჭერ ჯგუფს.

8. შესწორებების შეტანა ზოგად პირობებში

8.1 ზოგად პირობებში არსებითი ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში შეტყობინებას მიიღებთ ელ-ფოსტით ან Bolt აპლიკაციით. თუ გააგრძელებთ Bolt აპლიკაციით სარგებლობას, მიიჩნევა, რომ თანხმდებით შესწორებებს.

9. საბოლოო დებულებები

ზოგადი პირობები რეგულირდება, შექმნილია და მოქმედებს ესტონეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ ზოგად პირობებთან ან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული დავა ვერ გადაწყდება მოლაპარაკებების გზით, დავა საბოლოოდ მოგვარდება ესტონეთის, ტალინის ჰარჯუს ოლქის სასამართლოს მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ ზოგადი დებულებების რომელიმე დებულება ბათილად იქნება ცნობილი, მხარეები ჩაანაცვლებენ მას მიახლოვებით იმავე მიზნის და ეკონომიკური ეფექტის მქონე დებულებით.

ზოგადი პირობების ძალაში შესვლის თარიღი: 19.05.2021.

დაასკანერე და გადმოწერე

თითქმის აქაა!

დაასკანერე QR კოდი ტელეფონის კამერით აპლიკაციის გადმოსაწერად.