ხელშეკრულება ამანათის მიწოდების საშუამავლო მომსახურების შესახებ

ხელშეკრულების საგანი

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ამანათის მიწოდების სერვისის საშუამავლო მომსახურება, ბოლტ-ის მიერ შექმნილი Bolt Business Delivery პლატფორმის მეშვეობით, რომლის გამოყენებისა და მოხმარების წესები, ასევე მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები რეგულირდება ამ ხელშეკრულების პირობებისა და წესების შესაბამისად

ძირითადი განმარტებები:

ბოლტი – Bolt OÜ, კომპანია ბოლტი, რეგისტრირებული მისამართზე: 1 ალტმეტსა პოიკ, ლაიაკულა, ვიიმსის მუნიციპალიტეტი, ჰარჯუს ოლქი, 74008, ესტონეთის რესპუბლიკა, საიდენტიფიკაციო კოდით 12417834.

ოფიციალური აგენტი საქართველოში - შპს სმარტლი (ს/კ 402026491)

ბოლტის ბიზნესის მიწოდების პლატფორმა (პლატფორმა) - ბოლტის მიერ მართული პლატფორმა, რომელიც კლიენტს აძლევს საშუალებას გამოიძახოს ბოლტის აპლიკაციაში გაწევრიანებული კურიერი და განათავსოს შეკვეთა ამანათის ტრანსპორტირებისთვის.

მომსახურების საფასური – კლიენტისთვის სერვისის მიწოდების საფასური, რომელიც გამოითვლება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

კლიენტი – კომპანია, რომელიც იყენებს ბოლტ ბიზნეს მიწოდების პლატფორმას შეკვეთის განსათავსებლად.

ამანათი - შეკვეთისას დაფიქსირებული ნივთ(ებ)ი, გარდა „აკრძალული ნივთებისა“

კლიენტის ანგარიშსწორება – მიწოდების მომსახურების გადახდა ინვოისის საფუძველზე.

1. ლიცენზირება, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები და მონაცემთა დამუშავება

1.1 პლატფორმაზე დარეგისტრირებით, ბოლტი ანიჭებს მომხმარებელს ცვლად, არა ექსკლუზიურ, არა ქველიცენზირებად ლიცენზიას, რომ გამოიყენოს პლატფორმა შეკვეთების განსათავსებლად.

1.2 ყველა ინტელექტუალური საკუთრება, პროგრამული უზრუნველყოფა, მისი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია რომელიც შექმნილია ან გამოყენებულია ამ სერვისისთვის და მისი გენერალური პირობების შესასრულებლად ეკუთვნის ბოლტს. მომხმარებელს არ აქვს უფლება მოახდინოს პლატფორმის და/ან მის მიერ გამოყენებული ნებისმიერი პროგრამის კოდის კოპირება, მოდიფიცირება, ადაპტირება, უკუ-ინჟინერია, დეკომპილირება, ან რაიმე სხვა გზით გამჟღავნება. მომხმარებელს არ აქვს უფლება მოიპოვოს ან გამოიყენოს პლატფორმის ნებისმიერი მონაცემი კომერციული ან ნებისმიერი სხვა მიზნებისათვის გარდა ამანათის მიწოდების სერვისისა.

1.3 პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპები რომელიც მოწოდებულია მომხმარებლის მიერ რეგულირდება გენერალურ ხელშეკრულებით.

2. სამართლებრივი ფორმა.

2.1 არც შპს სმარტლი და არც ბოლტი არ არის ამანათში შემავალი საქონლის მწარმოებელი, ან გამყიდველი, და არავითარ შემთხვევაში არ არიან პასუხისმგებელი აღნიშნულ საქონელზე, მის ფუნქციონირებაზე ან გაყიდვაზე. ბოლტი და შპს სმარტლი არ ახორციელებს ზედამხედველობას კურიერის მიერ ამანათის მიწოდების მანერაზე.

2.2 პლატფორმაზე ვერ განთავსდება ისეთი შეკვეთები, რომლებიც მოიცავენ აკრძალული ნივთების გადატანას. აკრძალული ნივთების სიის ნახვა შესაძლებელია პლატფორმის გამოყენებისას. აკრძალული ნივთების სიას მიეკუთვნება:

2.2.1. საქონელი რომელიც სცდება ბოლტის მიერ მითითებულ ზომის და წონის ლიმიტებს

2.2.2. ცხოველები, ადამიანები და სხვა ცოცხალი ან მკვდარი არსებები,მათ შორის მათი ნაწილები. სითხეები ან ნივთიერებები რომელსაც გამოყოფენ ცხოველები, ადამიანები ან სხვა არსებები.

2.2.3. საბანკო კუპიურები (მათ შორის უცხოური ვალუტაც), საკრედიტო ბარათები, ფასიანი ქაღალდები, სამკაულები, სასაჩუქრე ვაუჩერები და სხვა ფასეულობები;

2.2.4. ცეცხლსასროლი იარაღი და მათი ნაწილები, საბრძოლო აღჭურვილობა,საბრძოლო იარაღი და სხვა ნივთები განსაკუთრებით რომელიც განკუთვნილია თავდასხმისათვის და დაცვისათვის (მაგ: კასტეტები, დანა, ხმალი და ა.შ.);

2.2.5. აალებადი ნივთიერებები, საწვავი, ფეთქებადი, რადიოაქტიური ან სხვა იონური ნივთიერებები, სამხედრო აღჭურვილობა, ინფექციური ან კოროზიული მასალები რომლებიც თავისი ბუნებით შესაძლოა ქმნიდნენ საფრთხეს გარემოსათვის.

2.5.6. ნარკოტიკები და სხვა ფსიქოტროპული ნივთიერებები რომლებიც სპეციალურად კონტროლდება კანონმდებლობით.

2.5.7. სხვა ნივთები რომლებიც არ არიან დაშვებულნი, კანონის მიხედვით, მისაწოდებლად, ტრანსპორტირებისათვის ან საგნები რომელთა ტრანსპორტირება/ მიწოდება არ არის შესაძლებელი დამატებითი ლიცენზიების, ნებართვების, დადასტურებების გარეშე, ან მოიცავს საქონელს რომელის მიწოდებაც არ არის ნებადართული კლიენტის ან მიმღების ადგილზე ყოფნის გარეშე (მაგ: მედიკამენტი რომელიც მოითხოვს სამედიცინო რეცეპტს, ან ალკოჰოლი და თამბაქო პატარებისათვის).

2.3 თუ ამანათი მოიცავს ალკოჰოლსა და/ან თამბაქოს, მაშინ კლიენტი ვალდებულია ჰქონდეს შესაბამისი ნებართვა და ლიცენზია კანონმდებლობის შესაბამისად

2.4 მომხმარებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს და აარიდოს ბოლტს და მის აგენტს საქართველოში ყველა დანაკარგი და ზიანი (მათ შორის იურიდიული ხარჯები), რომელსაც შესაძლოა წააწყდეს ბოლტი და მისი წარმომაგენელი მესამე მხარესთან ურთიერთობისას ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესებისა და პირობების დარღვევის გამო.

3. პრეტენზიები

3.1 თუ კლიენტს გააჩნია რაიმე სახის პრეტენზია რომელიც დაკავშირებულია ამანათის მიწოდებასთან, კლიენტს უფლება აქვს რომ შეატყობინოს შ.პ.ს. სმარტლის პლატფორმის გამოყენებით დაუყოვნებლივ, მაგრამ კონკრეტული შეკვეთიდან არა უგვიანეს 24 საათისა. ბოლტმა / შპს სმარტლიმ შესაძლოა მოითხოვოს დეტალები ამანათის შესახებ და ახსნა განმარტება გარემოებებთან დაკავშირებით რომელიც ეხება პრეტენზიას.

3.2 მიუხედავად იმისა რომ ბოლტი არ არის ამანათში შემავალი საქონლის მწარმოებელი ან გამყიდველი, არც შეკვეთის განმახორციელებელი და არ არის პასუხისმგებელი შესაბამის საქონელზე, შ.პ.ს. სმარტლიმ კეთილი ნებით შესაძლოა უზრუნველყოს თანხის უკან დაბრუნება ან ანგარიშზე დავალიანების შემცირება, თუ არსებობს გონივრული მიზეზი, დარწმუნდეს რომ პრეტენზია დასაბუთებულია, და

  1. მოხდა პლატფორმის ხარვეზით.

4.1 მომსახურების ღირებულება და გადახდის პირობები მომსახურების საფასური ითვლება პლატფორმის მიერ დინამიური ფასის განთავსების პრინციპის შესაბამისად, მიწოდების დისტანციის და დროის, საგზაო მოძრაობის მდგომარეობის, ამინდის პირობების, პლატფორმაზე ხელმისაწვდომი კურიერების ოდენობის და ასევე სხვა ფაქტორებით რომელიც დაკავშირებულია მიწოდების სერვისთან.

4.2 კორპორატიულ კლიენტს გასული კალენდარული თვის შესაბამისი ინვოისი და საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა, რომელიც მოიცავს მომსახურების საფასურს + დღგ (18%), წარედგინება საქართველოში ბოლტ-ის ოფიციალური აგენტის - შპს „სმარტლი“-ის მიერ არაუგვიანეს ყოველი თვის მე-7 (მეშვიდე) დღისა. მომსახურების საფასურის გადახდა ხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ინვოისის წარდგენიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) დღისა. თუ კლიენტი არ ეთანხმება ინვოისში მითითებულ თანხას, კლიენტი ინვოისის მიღებიდან არა უგვიანეს 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში წარუდგენს “სმარტლის” შესაბამის წერილობით პრეტენზიას.

4.3 თუ კლიენტმა გახარჯა შპს სმარტლის მიერ გამოყოფილი საკრედიტო ლიმიტი, კლიენტს შეუწყდება პლატფორმაზე შეკვეთის განთავსების უფლება. ამ შემთხვევაში კლიენტი ვალდებულია გადაიხადოს დავალიანება, მიუხედავად იმისა დასრულებულია თუ არა კალენდარული თვე, და მაშინაც კი თუ კლიენტს არ შეუწყდა შეკვეთების გაკეთების უფლება ლიმიტის გადახარჯვის მიუხედავად.

4.4 მოცემულ ვადებში თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში შ.პ.ს. სმარტლი იტოვებს უფლებას კლიენტს დაარიცხოს დავალიანების მთლიანი თანხის 0.5% ყოველ დაყოვნებულ ერთ დღეზე, აგრეთვე ყველა გონივრული ხარჯი (მათ შორის დებიტორული დავალიანებების ამოღების სამსახურის საკომისიო), ადმინისტრაციული და იურიდიული ხარჯები რაც დაკავშირებულია დავალიანების ამოღებასთან.

5. პასუხისმგებლობა

5.1 როდესაც გადასაზიდი ტვირთი არის გაყიდვის საგანი (მიწოდებისას ან მანამდე), ამ შემთხვევაში ფაქტობრივი გამყიდველი არის ვალდებული საქონლის ხარისხზე, რაოდენობაზე, საგადასახადო და სამართლებრივ სისწორეზე პროდუქტის გაყიდვის ხელშეკრულების შესაბამისად. არც ბოლტი და შპს სმარტლი და არც კურიერი არ იღებს რაიმე პასუხისმგებლობას (ნებისმიერი პროდუქტის ჩათვლით) პროდუქტის საგადასახდო, სამართლებრივ ვალდებულებებზე ასევე პროდუქციის ხარისხსა რაოდენობაზე.

5.2 არც ბოლტი და არც შპს სმარტლი არ იღებს არანაირ პასუხისმგებლობას მიწოდების შეთანხმების შესრულებაზე, კურიერის მხრიდან. კურიერი სრულად არის პასუხისმგებელი იმ ზარალსა და დაზიანებაზე რაც შეიძლება ამანთს მიადგეს, როგორიცაა , ქურდობა, ამანათის დაზიანება, საშუალოდ ან სრულად განადგურება ნივთისა. კურიერი ვალდებულია შეაკეთოს ან დაუბრუნოს პირვანდელი სახე.

5.3 პლატფორმის მიწოდება ხდება "როგორც არის" და "როცა ხელმისაწვდომიას" პრინციპით. შპს სმარტლი არ იძლევა გარანტიას, რომ წვდომა ბოლტის პლატფორმასთან იქნება შეუფერხებელი და ხარვეზებისგან დაცული. შპს სმარტლი და ბოლტი არ იძლევა გარანტიას პლატფორმაში დეფექტების არ არსებობის, ან გამონაკლის შემთვხევებზე სერვისის მორგების შესახებ. არ არიან ვალდებული დააკმაყოფილონ მომხმარებლის პრეტენზიები რომელიც დაკავშირებულია პლატფორმის ხარისხთან და არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებლის მიერ პლატფორმის გამოყენებისას სამართალდარღვევაზე.

6. დასკვნითი დებულებები

6.1 ხელშეკრულება გააქტიურებულად ითვლება კლიენტის მიერ ვებ პლატფორმაზე დადასტურებისა და პლატფორმის აქტივაციის თარიღში.

6.2 შპს სმარტლი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები გენერალურ პირობებში, ატვირთოს ზოგადი პირობები პლატფორმაზე და ამის შესახებ შეატყობინოს ელ.ფოსტის მისამართზე, რომელიც მომხმარებლის მიერ მითითებულია რეგისტრაციის დროს.

6.3 კლიენტს აქვს უფლება გაწყვიტოს შპს სმარტლისთან დადებული ხელშეკრულება, პირობების გათვალისწინებით, ნებისმიერ დროსა და მიზეზით, ბოლტისთვის 7 დღით ადრე შეტყობინების შემდგომ. ასევე შპს სმარტლი უფლებამოსილია გაწყვიტოს ხელშეკრულება კლიენტთან, ნებისმიერი მიზეზით, კლიენტისთვის 7 დღით ადრე შეტყობინების შემდგომ.

6.4 დავალიანებების და გენერალური პირობებისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკიდან წარმოშობილი ვალდებულებების ძალაში რჩება ამ კონტრაქტის შეჩერების შემდეგაც

6.5 ხელშეკრულება უნდა დარეგულირდეს, განიმარტოს და განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად

6.6 მხარეთა შორის წარმოშობილი ნებისმიერი უთანხმოება უნდა მოგვარდეს მოლაპარაკებების საშუალებით 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში, თუ ასეთი მოლაპარაკების შედეგად მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია საკითხი განსახილველად გადასცეს შესაბამისი იურისდიქციის მქონე საქართველოს სასამართლოს.

6.7 იმ შემთხვევაში, თუ ზოგადი პირობების რომელიმე დებულება ბათილად იქნება ცნობილი, მხარეები ჩაანაცვლებენ მას მოქმედი დებულებით, რომელიც მიახლოებით ასახავს ბათილად ცნობილი დებულების მიზანს და ეკონომიკურ ეფექტს