Bolt Business Delivery-ს წესები და პირობები

წინამდებარე პირობები მოქმედებს Bolt Business Delivery-თ სარგებლობის დროს.

1. ხელშეკრულების საგანი


1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ამანათის მიწოდების სერვისის საშუამავლო მომსახურება, ბოლტ-ის მიერ შექმნილი Bolt Business Delivery პლატფორმის მეშვეობით, რომლის გამოყენებისა და მოხმარების წესები, ასევე მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები რეგულირდება ამ ხელშეკრულების პირობებისა და წესების შესაბამისად.

2. ძირითადი განმარტებები

2.1. ბოლტი – Bolt OÜ, კომპანია ბოლტი, რეგისტრირებული მისამართზე: 1 ალტმეტსა პოიკ, ლაიაკულა, ვიიმსის მუნიციპალიტეტი, ჰარჯუს ოლქი, 74008, ესტონეთის რესპუბლიკა, საიდენტიფიკაციო კოდით 12417834. 2.2. ოფიციალური აგენტი საქართველოში - შპს სმარტლი (ს/კ 402026491) 2.3. ბოლტის ბიზნესის მიწოდების პლატფორმა (პლატფორმა) - ბოლტის მიერ მართული პლატფორმა, რომელიც კლიენტს აძლევს საშუალებას გამოიძახოს ბოლტის აპლიკაციაში გაწევრიანებული კურიერი და განათავსოს შეკვეთა ამანათის ტრანსპორტირებისთვის. 2.4. მომსახურების საფასური – კლიენტისთვის სერვისის მიწოდების საფასური, რომელიც გამოითვლება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. 2.5. კლიენტი – კომპანია, რომელიც იყენებს ბოლტ ბიზნეს მიწოდების პლატფორმას შეკვეთის განსათავსებლად. 2.6. ამანათი - შეკვეთისას დაფიქსირებული ნივთ(ებ)ი, გარდა „აკრძალული ნივთებისა“ 2.7. კლიენტის ანგარიშსწორება – მიწოდების მომსახურების გადახდა ინვოისის საფუძველზე. 2.8. საკრედიტო ლიმიტი - ბოლტის მიერ კლიენტისთვის კორპორატიული მომსახურების გამოსაყენებლად მინიჭებული მაქსიმალური დასაშვები დავალიანება.

3. ლიცენზირება, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები და მონაცემთა დამუშავება


3.1. პლატფორმაზე დარეგისტრირებით, ბოლტი ანიჭებს მომხმარებელს ცვლად, არა ექსკლუზიურ, არა ქველიცენზირებად ლიცენზიას, რომ გამოიყენოს პლატფორმა შეკვეთების განსათავსებლად. 3.2. ყველა ინტელექტუალური საკუთრება, პროგრამული უზრუნველყოფა, მისი დოკუმენტაცია და ინფორმაცია რომელიც შექმნილია ან გამოყენებულია ამ სერვისისთვის და მისი გენერალური პირობების შესასრულებლად ეკუთვნის ბოლტს. მომხმარებელს არ აქვს უფლება მოახდინოს პლატფორმის და/ან მის მიერ გამოყენებული ნებისმიერი პროგრამის კოდის კოპირება, მოდიფიცირება, ადაპტირება, უკუ-ინჟინერია, დეკომპილირება, ან რაიმე სხვა გზით გამჟღავნება. მომხმარებელს არ აქვს უფლება მოიპოვოს ან გამოიყენოს პლატფორმის ნებისმიერი მონაცემი კომერციული ან ნებისმიერი სხვა მიზნებისათვის გარდა ამანათის მიწოდების სერვისისა. 3.3. პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპები რომელიც მოწოდებულია მომხმარებლის მიერ რეგულირდება კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიხედვით, რომელიც მოცემულია ბოლტის საიტზე: bolt.eu.

4. მხარეთა ვალდებულებები


4.1. შპს სმარტლი და ბოლტი არ არიან ამანათში შემავალი საქონლის მწარმოებელი, ან გამყიდველი, და არავითარ შემთხვევაში არ არიან პასუხისმგებელი აღნიშნულ საქონელზე, მის ფუნქციონირებაზე ან გაყიდვაზე. ბოლტი და შპს სმარტლი არ ახორციელებს ზედამხედველობას კურიერის მიერ ამანათის მიწოდების მანერაზე. 4.2. პლატფორმაზე ვერ განთავსდება ისეთი შეკვეთები, რომლებიც მოიცავენ აკრძალული ნივთების გადატანას. აკრძალული ნივთების სიის ნახვა შესაძლებელია პლატფორმის გამოყენებისას. აკრძალული ნივთების სიას მიეკუთვნება: 4.2.1. საქონელი რომელიც სცდება ბოლტის მიერ მითითებულ ზომის და წონის ლიმიტებს 4.2.2. ცხოველები, ადამიანები და სხვა ცოცხალი ან მკვდარი არსებები, მათ შორის მათი ნაწილები. სითხეები ან ნივთიერებები რომელსაც გამოყოფენ ცხოველები, ადამიანები ან სხვა არსებები. 4.2.3. საბანკო კუპიურები (მათ შორის უცხოური ვალუტაც), საკრედიტო ბარათები, ფასიანი ქაღალდები, სამკაულები, სასაჩუქრე ვაუჩერები და სხვა ფასეულობები; სასაჩუქრე ვაუჩერების გაგზავნა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის იმგვარადაა შეფუთული რომ სხვა ადამიანი ვერ შეძლებს მის გამოყენებას. 4.2.4. აალებადი ნივთიერებები, საწვავი, ფეთქებადი, რადიოაქტიური ან სხვა იონური ნივთიერებები, სამხედრო აღჭურვილობა, ინფექციური ან კოროზიული მასალები რომლებიც თავისი ბუნებით შესაძლოა ქმნიდნენ საფრთხეს გარემოსათვის. 4.2.5. ნარკოტიკები და სხვა ფსიქოტროპული ნივთიერებები რომლებიც სპეციალურად კონტროლდება კანონმდებლობით. 4.2.6. სხვა ნივთები რომლებიც არ არიან დაშვებულნი, კანონის მიხედვით, მისაწოდებლად, ტრანსპორტირებისათვის ან საგნები რომელთა ტრანსპორტირება/ მიწოდება არ არის შესაძლებელი დამატებითი ლიცენზიების, ნებართვების, დადასტურებების გარეშე, ან მოიცავს საქონელს რომელის მიწოდებაც არ არის ნებადართული კლიენტის ან მიმღების ადგილზე ყოფნის გარეშე (მაგ: მედიკამენტი რომელიც მოითხოვს სამედიცინო რეცეპტს, ან ალკოჰოლი და თამბაქო პატარებისათვის). 4.3. თუ ამანათი მოიცავს ალკოჰოლსა და/ან თამბაქოს, მაშინ კლიენტი ვალდებულია ჰქონდეს შესაბამისი ნებართვა და ლიცენზია კანონმდებლობის შესაბამისად 4.4. კლიენტი ვალდებულია აუნაზღაუროს და აარიდოს ბოლტს და მის აგენტს საქართველოში ყველა დანაკარგი და ზიანი (მათ შორის იურიდიული ხარჯები), რომელსაც შესაძლოა წააწყდეს ბოლტი და მისი წარმომაგენელი მესამე მხარესთან ურთიერთობისას ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესებისა და პირობების დარღვევის გამო. 4.5. კლიენტი პასუხისმგებელია შეკვეთის განთავსებამდე დარწმუნდეს, რომ ამანათი გამზადებულია გასაგზავნად და მიწოდების დროს ამანათის მიმღები იმყოფება ადგილზე. 4.6. იმ შემთხვევაში თუ, კურიერს ამანათის მიმღები მოთხოვნილ მისამართზე არ დახვდა, კურიერი ვალდებულია 10 წუთის განმავლობაში დაელოდოს და/ან სცადოს დაკავშირება მიმღებთან. თუ ამ დროის გასვლისას ამანათის ჩაბარება ვერ მოხერხდა, კურიერი ბოლტს აცნობებს წარუმატებელი მიწოდების შესახებ. ბოლტი დაასრულებს შეკვეთას, კლიენტი გადაიხდის მიწოდების საფასურს და კურიერი 24 საათის განმავლობაშია დააბრუნებს ამანათი კლიენტთან.

5. პრეტენზიები


5.1. თუ კლიენტს გააჩნია რაიმე სახის პრეტენზია რომელიც დაკავშირებულია ამანათის მიწოდებასთან, კლიენტს უფლება აქვს რომ შეატყობინოს შ.პ.ს. სმარტლის პლატფორმის გამოყენებით დაუყოვნებლივ, მაგრამ კონკრეტული შეკვეთიდან არა უგვიანეს 24 საათისა. ბოლტმა / შპს სმარტლიმ შესაძლოა მოითხოვოს დეტალები ამანათის შესახებ და ახსნა განმარტება გარემოებებთან დაკავშირებით რომელიც ეხება პრეტენზიას. 5.2. მიუხედავად იმისა რომ ბოლტი არ არის ამანათში შემავალი საქონლის მწარმოებელი ან გამყიდველი, არც შეკვეთის განმახორციელებელი და არ არის პასუხისმგებელი შესაბამის საქონელზე, შ.პ.ს. სმარტლიმ კეთილი ნებით შესაძლოა უზრუნველყოს თანხის უკან დაბრუნება ან ანგარიშზე დავალიანების შემცირება, თუ არსებობს გონივრული მიზეზი, დარწმუნდეს რომ პრეტენზია დასაბუთებულია, და მოხდა პლატფორმის ხარვეზით.

6. მომსახურების ღირებულება და გადახდის პირობები

6.1. მომსახურების საფასური ითვლება წინასწარ შეთანხმებული ტარიფის საფუძველზე მიწოდების დისტანციის მიხედვით. ტარიფები მოცემულია დანართ #1-ში. 6.2. კორპორატიულ კლიენტს გასული კალენდარული თვის შესაბამისი ინვოისი და საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა, რომელიც მოიცავს მომსახურების საფასურს + დღგ (18%), წარედგინება საქართველოში ბოლტ-ის ოფიციალური აგენტის - შპს „სმარტლი“-ის მიერ არაუგვიანეს ყოველი თვის მე-7 (მეშვიდე) დღისა. - 6.3. კლიენტი ვალდებულია მოახდინოს მომსახურების საფასურის გადახდა უნაღდო ანგარიშსწორებით, ინვოისის წარდგენიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) დღის განმავლობაში. შეკვეთების რეპორტი კორპორატიული კლიენტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ბიზნეს ანგარიშზე. თუ კლიენტი არ ეთანხმება ინვოისში მითითებულ თანხას, კლიენტი ინვოისის მიღებიდან არა უგვიანეს 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში წარუდგენს “სმარტლის” შესაბამის წერილობით პრეტენზიას. 6.4. თუ კლიენტმა გახარჯა შპს სმარტლის მიერ გამოყოფილი საკრედიტო ლიმიტი, კლიენტს შეუწყდება პლატფორმაზე შეკვეთის განთავსების უფლება. ამ შემთხვევაში კლიენტი ვალდებულია გადაიხადოს დავალიანება, მიუხედავად იმისა დასრულებულია თუ არა კალენდარული თვე, და მაშინაც კი თუ კლიენტს არ შეუწყდა შეკვეთების განთავსების უფლება ლიმიტის გადახარჯვის მიუხედავად. 6.5. მოცემულ ვადებში თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში შ.პ.ს. სმარტლი იტოვებს უფლებას კლიენტს დაარიცხოს დავალიანების მთლიანი თანხის 0.5% ყოველ დაყოვნებულ ერთ დღეზე, აგრეთვე ყველა გონივრული ხარჯი (მათ შორის დებიტორული დავალიანებების ამოღების სამსახურის საკომისიო), ადმინისტრაციული და იურიდიული ხარჯები რაც დაკავშირებულია დავალიანების ამოღებასთან.

7. პასუხისმგებლობა

7.1. როდესაც გადასაზიდი ტვირთი არის გაყიდვის საგანი (მიწოდებისას ან მანამდე), ამ შემთხვევაში ფაქტობრივი გამყიდველი არის ვალდებული საქონლის ხარისხზე, რაოდენობაზე, საგადასახადო და სამართლებრივ სისწორეზე პროდუქტის გაყიდვის ხელშეკრულების შესაბამისად. არც ბოლტი და შპს სმარტლი და არც კურიერი არ იღებს რაიმე პასუხისმგებლობას (ნებისმიერი პროდუქტის ჩათვლით) პროდუქტის საგადასახდო, სამართლებრივ ვალდებულებებზე ასევე პროდუქციის ხარისხსა და რაოდენობაზე. 7.2. შპს სმარტლი იღებს პასუხისმგებლობას მიწოდების შეთანხმების შესრულებაზე და პასუხისმგებელია 1000, 2000 ან 10000 ლარამდე ღირებულების იმ ზარალსა და დაზიანებაზე რაც შეიძლება ამანთს მიადგეს ტრანსპორტირების პროცესში, როგორიცაა, ქურდობა, ამანათის დაზიანება, ნივთის საშუალოდ ან სრულად განადგურება, იმის მიხედვით თუ რომელი ტარიფი იქნება კლიენტის მიერ არჩეული. იმ შემთხვევაში, თუ ზარალის მიზეზად კურიერის ბრალეულეობა დასტურდება, შპს სმარტლი კლიენტს თანხას აუნაზღაურებს ამანათის საინვოისე ღირებულების შესაბამისად თანხის უკან დაბრუნების ან კლიენტის ანგარიშზე დავალიანების შემცირების გზით. კლიენტი ვალდებულია, კურიერის თანდასწრებით დარწმუნდეს ამანათის გაუხსნელობაში, დუზიანებლობაში და შეფუთვის უსაფრთხოებაში ამანათის კურიერისთვის გადაცემის მომენტში. 7.3. პლატფორმის მიწოდება ხდება "როგორც არის" და "როცა ხელმისაწვდომიას" პრინციპით. შპს სმარტლი არ იძლევა გარანტიას, რომ წვდომა ბოლტის პლატფორმასთან იქნება შეუფერხებელი და ხარვეზებისგან დაცული. შპს სმარტლი და ბოლტი არ იძლევა გარანტიას პლატფორმაში დეფექტების არ არსებობის, ან გამონაკლის შემთვხევებზე სერვისის მორგების შესახებ. არ არიან ვალდებული დააკმაყოფილონ მომხმარებლის პრეტენზიები რომელიც დაკავშირებულია პლატფორმის ხარისხთან და არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებლის მიერ პლატფორმის გამოყენებისას სამართალდარღვევაზე.


8. დასკვნითი დებულებები


8.1. ხელშეკრულება გააქტიურებულად ითვლება კლიენტის მიერ ვებ პლატფორმაზე დადასტურებისა და პლატფორმის აქტივაციის თარიღი. 8.2. მხარეები ადასტურებენ, რომ ხელშეკრულებაზე თანხმდებიან ნებაყოფლობით და გააზრებული აქვთ ხელშეკრულების ყველა პირობა, შინაარსი და დებულება. მხარეები ასევე ადასტურებენ რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან და აქვთ ყველა შესაბამისი ნებართვა და თანხმობა, წინამდებარე ხელშეკრულებაზე დასათანხმებლად. 8.3. შპს სმარტლი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები გენერალურ პირობებში, ატვირთოს ზოგადი პირობები პლატფორმაზე და ამის შესახებ შეატყობინოს ელ.ფოსტის მისამართზე, რომელიც მომხმარებლის მიერ მითითებულია რეგისტრაციის დროს. 8.4. კლიენტს აქვს უფლება გაწყვიტოს შპს სმარტლისთან დადებული ხელშეკრულება, პირობების გათვალისწინებით, ნებისმიერ დროსა და მიზეზით, ბოლტისთვის 7 დღით ადრე შეტყობინების შემდგომ. ასევე შპს სმარტლი უფლებამოსილია გაწყვიტოს ხელშეკრულება კლიენტთან, ნებისმიერი მიზეზით, კლიენტისთვის 7 დღით ადრე შეტყობინების შემდგომ. 8.5. დავალიანებების და გენერალური პირობებისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკიდან წარმოშობილი ვალდებულებების ძალაში რჩება ამ კონტრაქტის შეჩერების შემდეგაც 8.6. წინამდებარე ხელშეკრულება უნდა დარეგულირდეს, განიმარტოს და განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 8.7. მხარეთა შორის წარმოშობილი ნებისმიერი უთანხმოება უნდა მოგვარდეს მოლაპარაკებების საშუალებით 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის განმავლობაში, თუ ასეთი მოლაპარაკების შედეგად მხარეები ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია საკითხი განსახილველად გადასცეს შესაბამისი იურისდიქციის მქონე საქართველოს სასამართლოს. 8.8. იმ შემთხვევაში, თუ ზოგადი პირობების რომელიმე დებულება ბათილად იქნება ცნობილი, მხარეები ჩაანაცვლებენ მას მოქმედი დებულებით, რომელიც მიახლოებით ასახავს ბათილად ცნობილი დებულების მიზანს და ეკონომიკურ ეფექტს.

მომსახურების გამწევი:

შპს „სმარტლი“ ს.კოდი: 402026491 მისამართი: თბილისი, დიდუბის რაიონი, დიდი დიღომი- გლდანის შემაერთებელ მაგისტრალსა და ბელიაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე., (ნაკვ.4/77); თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის ქ., N142 ბანკი: სს "საქართველოს ბანკი" კოდი: BAGAGE22 ა/ა # GE39BG0000000162246091 დირექტორი: ბესიკ პაპიაშვილი

ტარიფების დანართი #1

მოცემულია დღგ-ს გარეშე

მიტანის საფასურს (სტანდარტული ფასის შემთხვევაში) ითვლის პორტალზე ინტეგრირებული მრიცხველი პროვაიდერის მისამართსა და მიმღების მისამართს შორის პირდაპირი დისტანიის მიხედვით. მომსახურების საფასური ითვლება მინიმალური ტარიფის და მანძილის მიხედვით. მინიმალური ტარიფი მოიცავს (სტანდარტული ტარიფის შემთხვევაში) 2კმ-ს, ხოლო 2კმ-ის ზემოთ თანხას ემატება კმ-ის საფასური. მინიმალური ფასი + 1კმ. ფასი* (ჯამური კმ. - 2კმ) *ფიქსირებული ფასი დადგინდება ნივთის გაგზავნის მდებარეობის მიხედვით.

სტანდარტული ტარიფი

სტანდარტული ტარიფი ფიქსირებული ტარიფი
ამანათზე პასუხისმგებლობა მინიმალური ტარიფი (მოიცავს 2 საჰაერო ჯმ-ს) 1 საჰაერო კმ (2 კმ-ს ზევით) ვრცელდება ნებისმიერ მიტანაზე 20 საჰაერო კმ რადიუსში
1000 ლარამდე 4.00 ლარი 0.80 ლარი 6.00-10.00 ლარი*
2000 ლარამდე 6.00 ლარი 0.80 ლარი 9.00-12.00 ლარი*
10000 ლარამდე 8.00 ლარი 0.80 ლარი 12.00-15.00 ლარი*

ნივთებზე პასუხისმგებლობა ვრცელდება კურიერის ბრალეულობის დადასტურების შემთხვევაში იმ ზარალსა და დაზიანებაზე რაც შეიძლება ამანათს მიადგეს ტრანსპორტირებისას, როგორიცაა: ქურდობა, ამანათის დაზიანება, ნაწილობრივ ან სრულად განადგურება. ზარალი ანაზღაურდება პირდაპირი ფორმით ან მიტანის მომსახურების ჯამური ღირებულებიდან ზარალის საფასურის გამოკლებით, კომპანიის სურვილისამებრ.