ზოგადი პირობები მძღოლებისთვის

წინამდებარე საერთო პირობებში წარმოდგენილია Bolt-ის აპლიკაციის გამოყენების მარეგულირებელი მთავარი პირობები.

Bolt-ის აპლიკაციის გამოყენებით სატრანსპორტო მომსახურების გაწევის მიზნით, თქვენ უნდა დაეთანხმოთ ქვემოთ ჩამოთვლილ წესებსა და პირობებს.

1. განმარტებები

1.1 Bolt (ასევე მოხსენიებული როგორც "ჩვენ" ან "ჩვენი") – Bolt OÜ ესტონეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული კერძო შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია, რომლის რეგისტრაციის კოდია 12417834, რეგისტრირებული ოფისის მისამართია: ვანა-ლოუნა 39/1, ტალინი 10134, ესტონეთის რესპუბლიკა. Bolt ჯგუფი ნიშნავს კომპანიებს, რომლებშიც Bolt OÜ ახორციელებს კონტროლს (მაგალითად, Bolt OÜ-ს ფილიალები). Bolt პარტნიორები ნიშნავს Bolt OÜ-ს მიერ დანიშნულ ადგილობრივ წარმომადგენლებს, ფილიალებს, აგენტებს, ა.შ. (მაგალითად ,,საგადახდო აგენტი"). Bolt ჯგუფის კომპანიების და პარტნიორების სია ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე https://bolt.eu/cities/

1.3. Bolt მომსახურებები - რომლებსაც Bolt უზრუნველყოფს, Bolt-ის აპლიკაცია და Bolt-ის პლატფორმა, ტექნიკური მომსახურება, კლიენტის მხარდაჭერა, თქვენსა და კლიენტს შორის გადახდები და კომუნიკაციასთან დაკავშირებულ შუამდგომლობებს ან სხვა მსგავსი დახმარების მომსახურებები.

1.4. Bolt-ის აპლიკაცია - მობილური აპლიკაცია მძღოლებისა და მგზავრებისთვის, რათა გამოიძახონ და მიიღონ სატრანსპორტო მომსახურება.

1.5. Bolt პლატფორმა – ტექნოლოგია, რომელიც მგზავრებს მძღოლებთან აკავშირებს და ეხმარება მათ ქალაქებში კიდევ უფრო ეფექტურად გადაადგილებაში.

1.6. მგზავრი - ნებისმიერი პირი, რომელიც ითხოვს გადაადგილების მომსახურებას Bolt-ის პლატფორმით

1.7. მძღოლი ან თქვენ - პირი, რომელიც უზრუნველყოფს სატრანსპორტო მომსახურებებს Bolt-ის აპლიკაციის მეშვეობით. თითოეულ მძღოლს ეძლევა პირადი ანგარიში Bolt-ის აპლიკაციისა და Bolt პლატფორმის გამოსაყენებლად.

1.8. ხელშეკრულება– წინამდებარე ხელშეკრულება მძღოლს და Bolt-ს შორის Bolt სერვისების გამოყენების შესახებ, რომელიც შედგება შემდეგი პუნქტებისგან:

1.8.1. წინამდებარე ზოგადი პირობები;

1.8.2. Bolt აპლიკაციაში წარმოდგენილი სპეციალური პირობები, მაგალითად, ფასის ან სერვისის აღწერის შესახებ;

1.8.3. მძღოლების სახელმძღვანელოები, და

1.8.4. წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული სხვა პირობები, რომლებშიც პერიოდულად შედის შესწორებები.

დამატებითი პირობები ან დოკუმენტები, რომლებიც მითითებულია წინამდებარე დოკუმენტში ან შეთანხმება მომავალში მძღოლს და Bolt-ს შორის.

1.9. მგზავრობის ღირებულება – კლიენტის ვალდებულება აგინაზღაუროთ სატრანსპორტო მომსახურება

1.10. Bolt-ის მოსაკრებელი – მოსაკრებელი, რომელიც ვალდებული ხართ, რომ გადაუხადოთ Bolt-ს, Bolt-ის პლატფორმით სარგებლობისას.

1.11.აპლიკაციით გადახდა – მგზავრობის ანაზღაურების მეთოდი, რომელიც ხორციელდება კლიენტის მიერ აპლიკაციის გამოყენებით. აპლიკაციით გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს საბანკო/საკრედიტო ბარათებით, კორპორატიული, მობილური ან Bolt-ის მიერ დაშვებული სხვა გადახდის მეთოდებით

1.12. Bolt-ის მძღოლის პორტალი – პორტალი რომელიც მოიცავს რელევანტურ ინფორმაციას და საბუთებს რომელიც დაკავშირებულია თქვენი Bolt-ის აპლიკაციის გამოყენებასა და მგზავრობის სერვისის მიწოდებასთან, ასევე მოიცავს ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციას. Bolt-ის მძღოლის პორტალზე შესვლა შესაძლებელია ვებ გვერდზე https://partners.bolt.eu მომხმარებლის სახელისა და პაროლის შეყვანით.

1.13. სატრანსპორტო მომსახურება - სატრანსპორტო მომსახურება გაიწევა თქვენ მიერ იმ კლიენტის მიმართ ვისი მოთხოვნაც მიღებული გაქვთ Bolt-ის აპლიკაციის გამოყენებით.

1.14. საგადახდო აგენტი – Bolt Operations OÜ, ანუ გადახდის მომსახურების უზრუნველყოფის ტექნიკურ მხარდაჭერაზე პასუხისმგებელი აგენტი, რომელიც ხელს უწყობს Bolt OÜ[2]-ს სახელით გადახდების და/ან ინვოისების მომზადებას. საგადახდო აგენტს ასევე შეუძლია განიხილოს საჩივრები და მოაგვაროს ნებისმიერი დავა Bolt OÜ-ს მიერ განხორციელებულ გადახდებთან დაკავშირებით.

2. ხელშეკრულების გაფორმება

2.1. Bolt სერვისებით სარგებლობამდე უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია, წარმოადგინოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია ვებ-გვერდზე განთავსებულ შესაბამის აპლიკაციაში და ატვირთოთ ჩვენს მიერ მოთხოვნილი საჭირო დოკუმენტაცია. დარეგისტრირება შესაძლებელია როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირის სახით.

რეგისტრაციის წარმატებით დარეგისტრირების შემდეგ Bolt უზრუნველყოფს თქვენთვის პირად ანგარიშს, რომელზე წვდომა შესაძლებელი იქნება თქვენ მიერ შერჩეული მომხმარებლის სახელისა და პაროლის საშუალებით. „რეგისტრაციის გავლის" ღილაკზე დაწკაპუნებით, ლიცენზიის მიმღები ადასტურებს რომ:

ის უფლებამოსილია კანონის შესაბამისად გააფორმოს ხელშეკრულება Bolt-თან, რათა Bolt-ის აპლიკაციის მეშვეობით მიაწოდოს სატრანსპორტო მომსახურება; მან ყურადღებით შეისწავლა და სრულად გაიგო საერთო პირობები, მათ შორის ამ ხელშეკრულებაში წარმოდგენილი ყველა ვალდებულება, რომელიც წარმოექმნება ლიცენზიის მიმღებს;

მიწოდებული ყველა ინფორმაცია ზუსტი, სწორი და სრულია;

თქვენ მიერ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს Bolt მძღოლის ანგარიშის სიზუსტე და პროფილის ინფორმაციის მუდმივი განახლება;

უფლებას არ ანიჭებს სხვა პირებს გამოიყენონ ლიცენზიის მიმღებების ანგარიში, ან გადასცენ ის ნებისმიერ სხვა პირს;

არ გამოიყენებს Bolt-ის მომსახურებას ნებართვის გარეშე ან არაკანონიერი მიზნებისთვის და ზიანს არ მიაყენებს Bolt-ის აპლიკაციის სათანადო მოქმედებას;

მუდმივად შეასრულებთ იმ ქვეყნისა და ქალაქის ყველა წესსა და კანონს სადაც გასწევთ სატრანსპორტო მომსახურებას, მათ შორის (და არა მხოლოდ) დაიცავთ იმ კანონებს რომელიც გულისხმობს მგზავრისთვის სატრანსპორტო მომსახურების გაწევას;

2.2. რეგისტრაციის გავლისას, საბანკო დეტალების შევსებისას თქვენ ვალდებული ხართ მიუთითოთ საბანკო ანგარიში. თუ ანგარიშის მფლობელი იურიდიული პირია, მან უნდა მიუთითოს კომპანიის საბანკო ანგარიში. Bolt ახორციელებს აპლიკაციით გადახდილი თანხების ტრანზაქციას იმ საბანკო ანგარიშზე რომელსაც თქვენ გვაწვდით. Bolt არ აგებს პასუხს არასწორ ტრანზაქციაზე თუ კი თქვენ მიერ მოწოდებული საბანკო ანგარიში არასწორია.

2.3. აპლიკაციის შევსების შემდეგ თქვენ მიიღებთ ელექტრონულ ფოსტას დამატებითი პირობებით, რომელიც საჭიროებას წარმოადგენს Bolt-ის მომსახურების გაწევისთვის. ეს მოთხოვნები შესაძლოა იყოს, ცნობა ნასამართლეობის შესახებ, მოქმედი მართვის მოწმობა, ავტომობილის დამაკმაყოფილებელი ტექ-დათვალიერების სერთიფიკატი, აპლიკაციის გამოყენების სასწავლო კურსის გავლა, GPS- ის მხარდაჭერის მქონე მობილური მოწყობილობის ქონა და სხვა პირობები რომლებიც აღწერილი იქნება შესაბამის ელექტრონულ წერილში. მოთხოვნების სრულად არ წარდგენის შემთხვევა გამოიწვევს ხელშეკრულების გაუქმებას და Bolt-ის აპლიკაციის გამოყენების უფლების შეზღუდვას.

2.4. თქვენ ეთანხმებით, რომ კონკრეტულ ქალაქებსა და ქვეყნებში Bolt OÜ-მ შესაძლოა თავისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებები და ვალდებულებები გადააბაროს Bolt ჯგუფის კომპანიებს და პარტნიორებს. უფლებებისა და ვალდებულებების გადაბარება შესაძლოა შეიცავდეს აპლიკაციის შევსებისა და რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციის გადახედვას, ტრეინინგს, Bolt-ის მოსაკრებლის შეგროვებას, შუამავლობას აპლიკაციით გადახდისას, Bolt-ის აპლიკაციის ლიცენზირებასა და სხვა. შვილობილის შესახებ დეტალების მოძიება შესაძლებელია ვებ გვერდზე https://bolt.eu/cities.

2.6. ანგარიშის რეგისტრაცია იურიდიული პირებისთვის (მაგ. კომპანია). თქვენ იურიდიულ პირად ითვლებით, თუ თქვენი გადახდის რეკვიზიტებში (რომელიც ხელმისაწვდომია Bolt მძღოლის პორტალზე) მოსაკრებლების მიმღებში იურიდიული პირია აღნიშნული. ასეთ შემთხვევაში, აღნიშნული იურიდიული პირი ითვლება სატრანსპორტო მომსახურებების მომწოდებლად და წინამდებარე ზოგადი პირობების, ისევე როგორც ხელშეკრულების ნებისმიერი შემდგომი დოკუმენტების მხარედ. ხოლოდ იმ კონკრეტულ ფიზიკურ პირს, რომელიც მიეთითება რეგისტრაციის გავლისას, შეუძლია ფაქტობრივად უზრუნველყოს სატრანსპორტო მომსახურებები. ასეთ ფიზიკურ პირს შეუძლია გამოიყენოს მძღოლის ანგარიში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის გაეცნობა და თანახმა იქნება, რომ დაიცვას აღნიშნული ზოგადი პირობები და ნებისმიერი შემდგომი დოკუმენტაცია, რომელიც გახდება ხელშეკრულების ნაწილი. გადახდის რეკვიზიტებში მითითებული იურიდიული პირი და ფიზიკურ პირი, რომელიც ფაქტობრივად უზრუნველყოფს Bolt-ის ერთი ანგარიშით გათვალისწინებულ სატრანსპორტო მომსახურებას, ერთობლივად და ცალ-ცალკე იქნებიან პასუხისმგებელნი მძღოლის მიერ ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერ დარღვევაზე.

2.7. Bolt მძღოლის ანგარიშის რეგისტრაცია ავტოპარკის მფლობელად. Bolt-თან ცალკე ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე, ავტოპარკს შეუძლია თავად დაარეგისტრიროს ანგარიშები თავისი თანამშრომლებისთვის ან/და მომსახურების მიმწოდებლებისთვის. ასეთ შემთხვევაში ავტოპარკი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ მისი თანამშრომლები ან/და მომსახურების მომწოდებლები იცავდნენ ზოგადი პირობებისა და ნებისმიერი სხვა ხელშეკრულების მოთხოვნებს და ასევე ვალდებულია, რომ იმოქმედოს და შეასრულოს ხელშეკრულების პირობები და ვალდებულებები. ავტოპარკი და მისი თანამშრომლები ან / და მომსახურების მომწოდებლები ერთობლივად და ცალ-ცალკე იქნებიან პასუხისმგებელი ასეთი თანამშრომლის და / ან მომსახურების მომწოდებლის მიერ ჩადენილ დარღვევაზე.

3. Bolt აპლიკაციისა და მძღოლის პორტალის გამოყენების უფლებამოსილება

3.1. Bolt-ის აპლიკაციის და მძღოლის ანგარიშის გამოყენების ლიცენზია. ჩვენ განიჭებთ ლიცენზიას, ისარგებლოთ Bolt აპლიკაციით და Bolt მძღოლის ანგარიშით. ლიცენზია არ განიჭებთ უფლებამოსილებას, გასცეთ ქვე-ლიცენზია ან უფლებები გადასცეთ მესამე პირს. ზემოთ აღნიშნულის მიუხედავად, იმ შემთხვევაში, თუ მიღწეული იქნება ცალკე შეთანხმება, ავტოპარკის კომპანიები უფლებამოსილნი იქნებიან, ქვე-ლიცენზიით გასცენ Bolt აპლიკაცია და Bolt მძღოლის ანგარიში საკუთარი ავტოპარკის წევრებზე

3.2. Bolt-ის აპლიკაციით და / ან მძღოლის ანგარიშით სარგებლობისას თქვენ არ ხართ უფლებამოსილი:

მოახდინოთ პროგრამის დეკომპილაცია, საინჟინრო ანალიზი, ან სხვაგვარად შეეცადოთ მოიპოვოთ Bolt-ის აპლიკაციის, Bolt-ის მძღოლის ანგარიშის, ან სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის კოდი

შეცვალოთ Bolt აპლიკაცია ან Bolt მძღოლის ანგარიში ნებისმიერი სახით თუ ფორმით ან ისარგებლოთ Bolt აპლიკაციის ან Bolt მძღოლის ანგარიშის შეცვლილი ვერსიებით;

გადააგზავნოთ ფაილები, რომლებიც შეიცავს ვირუსებს, დაზიანებული ფაილები, ან სხვა პროგრამები, რომლებმაც შეიძლება დააზიანოს ან უარყოფითად იმოქმედოს Bolt-ის პლატფორმაზე.

მცდელობა, მოიპოვოთ Bolt-ის აპლიკაციის, მძღოლის ანგარიშის, ან Bolt-ის სხვა მომსახურებაზე არასანქცირებული წვდომა.

3.3. წინამდებარე საერთო პირობების საფუძველზე მინიჭებული ლიცენზია ავტომატურად გაუქმდება ხელშეკრულების შეწყვეტასთან ერთად. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოთ Bolt-ის აპლიკაციის და მძღოლის ანგარიშის გამოყენება. Bolt-ს უფლება აქვს დაბლოკოს და წაშალოს თქვენი ანგარიში წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

3.4. Bolt-ის იარლიყებისა და ეტიკეტების გამოყენება. დამატებით, Bolt-ს შეუძლია გადმოგცეთ იარლიყები, ეტიკეტები, სტიკერები ან სხვა ნიშნები, რომლებიც ეხება Bolt-ს, ან სხვაგვარად მიანიშნებს იმაზე, რომ თქვენ იყენებთ Bolt-ის აპლიკაციას. ჩვენ განიჭებთ არაექსკლუზიურ, არალიცენზირებად, არაგადაცემად ლიცენზიას ასეთი ნიშნების გამოყენებაზე და მხოლოდ იმის მისათითებლად, რომ თქვენ უზრუნველყოფთ სატრანსპორტო მომსახურებებს Bolt-ის აპლიკაციის გამოყენებით. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა წაშალოთ და გააუქმოთ ნებისმიერი ნიშანი, რომელიც ეხება Bolt-ს ან მის ბრენდს.

3.5. ყველა საავტორო უფლება და სავაჭრო ნიშნები, მათ შორის პროგრამული უზრუნველყოფის კოდი, მონაცემთა ბაზა, ლოგოებისა და ვიზუალური დიზაინის ჩათვლით, ეკუთვნის Bolt-ს და დაცულია საავტორო უფლების, სავაჭრო ნიშნების და სავაჭრო საიდუმლოს დაცვის შესახებ კანონმდებლობითა და საერთაშორისო ხელშეკრულების დებულებებით. Bolt-ის პლატფორმის, ან Bolt-ის სხვა მომსახურებების გამოყენებით თქვენ არ იძენთ საკუთრების უფლებას Bolt-ის ნებისმიერ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე.

4. სატრანსპორტო მომსახურების გაწევა

4.1. მძღოლის ვალდებულება. წინამდებარე ხელშეკრულებით თქვენ გარანტიას იძლევით, რომ უზრუნველყოფთ სატრანსპორტო მომსახურებას იმ ტერიტორიაზე მოქმედი კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად, სადაც თქვენ ხართ რეგისტრირებული. თქვენ სრულად ხართ პასუხისმგებელი ასეთი კანონმდებლობისა და რეგულაციების ნებისმიერ დარღვევაზე.

4.2. თქვენ უნდა ფლობდეთ ყველა ლიცენზიას (მათ შორის მოქმედ მართვის მოწმობას), ნებართვას, ავტომობილის დაზღვევას, პასუხისმგებლობის დაზღვევას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), სარეგისტრაციო ცნობებს, სერტიფიკატს და სხვა დოკუმენტაციას, რომელიც აუცილებელია მოქმედ იურისდიქციაში სატრანსპორტო მომსახურების მიწოდებისათვის. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ იმაზე, რომ ყველა ზემოაღნიშნული დოკუმენტაციის მოქმედების ვადა იყოს ძალაში. Bolt უფლებას იტოვებს მოითხოვოს თქვენგან მტკიცებულებების წარმოდგენა და ყველა აუცილებელი ლიცენზიის, ნებართვის, თანხმობის, ავტორიზაციის, რეგისტრაციის და სერტიფიკატის განსახილველად წარდგენა და ასევე მათი განახლება.

4.3. თქვენ უნდა უზრუნველყოთ სატრანსპორტო მომსახურება პროფესიულად სატრანსპორტო მომსახურებისთვის მოქმედი ეთიკური ნორმების შესაბამისად და შეასრულოთ კლიენტის მოთხოვნა კლიენტის ინტერსებიდან გამომდინარე. ამასთან, თქვენ უნდა (i) აირჩიოთ მომხმარებლისათვის ყველაზე ნაკლებ ღირებული მარშრუტი, თუ კლიენტი სხვაგვარად არ მოითხოვს; (ii) არ გაქვთ უფლება უნებართვო გაჩერებაზე; (iii) გეკრძალებათ სხვა მგზავრის წაყვანა ავტომანქანით, გარდა მომხმარებლისა და მისი თანმხლები პირებისა და (iv) ვალდებული ხართ, დაიცვათ მოქმედი საზგაო წესების აქტები და რეგულაციები, ანუ არ განახორციელოთ ისეთი ქმედება, რომელმაც შესაძლოა შეაფერხოს ავტომანქანის მართვა ან საგზაო მოძრაობის პირობების აღქმა, მათ შორის, გადაადგილების დროს ხელში არ უნდა გეჭიროთ ტელეფონი.

4.4. თქვენ იტოვებთ უფლებას განსაზღვროთ როდის და რა დროის მანძილზე გასწევთ სატრანსპორტო მომსახურებას. თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ მგზავრის მიერ მოთხოვნილი შეკვეთებიდან რომელს მიიღებთ, უარყოფთ ან დააიგნორებთ.

4.5. სატრანსპორტო მომსახურების გაწევის შედეგად გამოწვეული ხარჯი. თქვენ ვალდებული ხართ გასწიოთ და იზრუნოთ იმ აღჭურვილობაზე რომელიც საჭიროა ტრანსპორტირების მომსახურების გასაწევად, მათ შორის ავტომობილზე, სმარტ მოწყობილობაზე, ინტერნეტის მოწოდებასა და სხვ. ასევე თქვენ ხართ პასუხისმგებელი იმ ხარჯებზე რომელსაც ტრანსპორტირების მომსახურების განხორციელებისას გასწევთ, მათ შორის და არა მხოლოდ, საწვავი, მობილური ინტერნეტი, სატელეფონო მომსახურების გადასახადები, ავტომობილის ამორტიზაცია, დაზღვევა, შესაბამისი კორპორატიული და ჩარიცხული თანხების გადასახადები და სხვ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ Bolt აპლიკაციის გამოყენებისთვის შესაძლოა საჭირო გახდეს თქვენი მობილური მონაცემების გეგმაში დიდი რაოდენობით მონაცემების მოხმარება. შესაბამისად, ჩვენ რეკომენდაციას გიწევთ მონაცემთა გეგმა გამოიწეროთ შეუზღუდავი ან ძალიან მაღალი შესაძლებლობით.

4.6. მგზავრობის ღირებულება. თქვენ უფლებამოსილი ხართ მოითხოვოთ ანაზღაურება ყოველი ჯეროვნად შესრულებული იმ შეკვეთისთვის რომელიც განხორციელდა მგზავრის მიერ ბოლტის აპლიკაციით გამოყენების შედეგად. მგზავრობის ღირებულება განისაზღვრება საბაზისო ფასით, იმ მანძილის გავლით რაც კონკრეტული შეკვეთის შესრულებისთვის დაფარეთ, რაც თქვენი მოწყობილობის GPS-ის მონაცემებზე დაყრდნობით ხორციელდება და ასევე იმ დროზე დაყრდნობით რაც კონკრეტული მგზავრობის განხორციელებას დასჭირდება. სტანდარტული საბაზისო ტარიფმა შეიძლება განიცადოს ცვლილება ადგილობრივ ბაზარზე არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით. გარდა ამისა, თქვენ ყოველთვის გაქვთ უფლება, რომ დააკისროთ კლიენტს იმაზე ნაკლები გადასახადი, ვიდრე Bolt-ის აპლიკაციაში მითითებული ტარიფია. გაითვალისწინეთ, რომ კლიენტისთვის Bolt-ის აპლიკაციის მაჩვენებლებზე ნაკლები გადასახადის დაკისრება არ ამცირებს Bolt-ის მოსაკრებელს.

4.7. წინასწარ განსაზღვრული საფასური. შესაძლებელია, მგზავრმა მიიღოს შეთავაზება, ისარგებლოს წარმოდგენილი შეთავაზებით, რაც საშუალებას აძლევს, დათანხმდეს ფიქსირებულ საფასურზე თქვენს მიერ შესრულებული ტრანსპორტირების მომსახურებისთვის (ე.ი.წინასწარ განსაზღვრული საფასური). წინასწარ განსაზღვრული საფასური მგზავრს ეცნობება Bolt აპლიკაციის მეშვეობით მგზავრობის დაწყებამდე, ხოლო თქვენ - მგზავრის თანხმობის შემთხვევაში, ან მგზავრობის დასრულების ბოლოს. 4.6 პარაგრაფის მიხედვით გამოთვლილი საფასური გამოყენებული იქნება წინასწარ განსაზღვრული საფასურის ნაცვლად, იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრი მგზავრობის დაწყების შემდეგ შეცვლის დანიშნულების ადგილს, მგზავრობას მატერიალურად იმაზე მეტი დრო დასჭირდება, ვიდრე ნავარაუდევი იყო საგზაო ან სხვა ფაქტორების გამო, ან როდესაც სხვა მოულოდნელი გარემოებები მატერიალურად მოქმედებს ტრანსპორტირების მახასაითებლებზე (მაგ. მარშრუტი გადის იმ გზაზე, რომლის გამოყენებისთვისაც დაწესებულია გადასახადი).

4.8. თუ აღმოაჩენთ, რომ მგზავრობის საფასურის გამოთვლისას დაშვებული იქნა შეცდომა ან გსურთ საფასურის გამოთვლაში კორექტირების შეტანა, საჭიროა, განაცხადი წარადგინოთ Bolt აპლიკაციის სექციაში ,,მგზავრობის საფასურის გადახედვა". წინააღმდეგ შემთხვევაში Bolt არ მოახდენს მგზავრობის საფასურის ხელმეორედ გამოთვლას ან არ აგინაზღაურებთ საფასურის არასწორად გამოთვლის შედეგად მიყენებულ ზარალს.

4.9. Bolt იტოვებს უფლებას დააკორექტიროს კონკრეტული შესრულებული შეკვეთის ღირებულება, თუ გამოვლინდება დარღვევა (როგორიცაა მგზავრის გრძელი მარშრუტით წაყვანა ან მგზავრობის დასრულების შემდეგ Bolt-ის აპლიკაციის მრიცხველის დაუყოვნებლივ არ გამორთვა) ან ტექნიკური ხარვეზი, რომელიც აისახა მგზავრობის საბოლოო ფასზე. Bolt ასევე იტოვებს უფლებას გააუქმოს ან შეამციროს მგზავრობის ღირებულება იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს თაღლითობის საფუძვლიანი ეჭვი ან კლიენტის მითითება თქვენ მიერ წესების დარღვევის შესახებ.

ამავდროულად Bolt მხოლოდ დასაბუთებული და სამართლიანი გზით მოახდენს მგზავრობის ღირებულების შემცირებას ან გაუქმებას.

4.10. მომხმარებელს შეუძლია გადაიხადოს მგზავრობის ღირებულება როგორც ხელზე ასევე აპლიკაციით გადახდის მეთოდით როგორც ეს აღწერილია ზოგადი დებულებების მე-6 მუხლში. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი პირდაპირ გადაიხდის მგზავრობის საფასურს, თქვენ ვალდებული ხართ აიღოთ ეს თანხა.

იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი ვერ იხდის ან უარს ამბობს გადახდაზე, Bolt თქვენი სახელით გაუგზავნის შეტყობინებას მგზავრს დავალიანების შესახებ.

აღნიშნული უფლებამოსილება მომდინარეობს საგადახდო აგენტის მიერ Bolt-თვის მინიჭებული მანდატიდან და არ ითვალისწინებს მგზავრის მიერ მგზავრობის საფასურის გადაუხდელობის შემთხვევაში Bolt-ის მიერ ზარალის ანაზღაურებას. იმ შემთხვევაში, თუ ავტომანქანაში მყოფი მგზავრები არ თანხმდებიან ტრასნპორტირების მომსახურების საფასურის გადახდას, საფასურის გადახდა დაეკისრება მგზავრს, რომელმაც განახორციელა შეკვეთა სატრანსპორტო მომსახურების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრი სათანადო მტკიცებულების საფუძველზე უარს აცხადებს საფასურის გადახდაზე, რადგან Bolt აპლიკაციაში მითითებული ინფორმაცია არასწორია, Bolt არ აგინაზღაურებთ ასეთ ხარჯებს.

4.11. ქვითრები. თითოეული სატრანსპორტო მომსახურების წარმატებით განხორციელების შემდეგ Bolt შექმნის და მგზავრს გაუგზავნის ქვითარს, რომელიც მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: კომპანიის ბიზნეს-დასახელება, საქმიანობის ადგილი, მძღოლის სახელი და გვარი, მძღოლის ფოტო, სამსახურებრივი ლიცენზიის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ავტომანქანის სარეგისტრაციო ნომერი, მგზავრობის თარიღი, დრო, დაწყების და დასრულების ადგილები, ხანგრძლივობა და მანძილი, სატრანსპორტო მომსახურების საფასური და გადახდილი ოდენობა. თითოეული სატრანსპორტო მომსახურების ქვითარი ხელმისაწვდომია თქვენთვის Bolt მძღოლის ანგარიშზე.

4.12. გაუქმების საფასური და ლოდინის საფასური მგზავრმა შესაძლოა გააუქმოს ტრანსპორტირების მომსახურების მოთხოვნა, რომელიც მძღოლმა Bolt აპლიკაციის მეშვეობით მიიღო. მძღოლს უფლება აქვს, მოითხოვოს ტრანსპორტირების მომსახურების გაუქმებული მოთხოვნის საფასური (გაუქმების საფასური) იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრი გააუქმებს ტრანსპორტირების მომსახურების მოთხოვნას Bolt აპლიკაციით განსაზღვრული გარკვეული პერიოდის შემდეგ.

4.13. თუ მგზავრობისას კლიენტმა ან მისმა თანამგზავრმა გულგრილად დააზიანა თქვენი მანქანა ან მისი აღჭურვლობა (მათ შორის დაალაქავა, შეღება ავტომობილი ან არასასიამოვნო სუნი დატოვა მასში) თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ მგზავრისგან ჯარიმა 50 (ორმოცდაათ) ლარამდე და ასევე მოითხოვოთ კომპენსაცია მის მიერ გაწეული ყოველი ზარალისთვის. თუ კლიენტი უარს აცხადებს ჯარიმის გადახდაზე ან/და ზარალის კომპენსაციაზე, თქვენ უნდა შეგვატყობინოთ ასეთი შემთხვევა Bolt-ს რომელიც ეცდება კლიენტისგან თქვენს სასარგებლოდ შეაგროვოს ჯარიმა და რეალური ზარალის ღირებულება. ამასთანავე გაითვალისწინეთ, რომ Bolt არ იღებს ვალდებულებას მგზავრის მიერ პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზით მიყენებულ ზარალზე.

4.14. თქვენი საგადასახადო ვალდებულებები. წინამდებარე პირობებით თქვენ აღიარებთ, რომ ვალდებული ხართ სრულად შეასრულოთ ყველა საგადასახადო ვალდებულება, რომელიც წარმოგექმნებათ მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე სატრანსპორტო მომსახურების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, მათ შორის: (i) საშემოსავლო გადასახადი, სოციალური დაცვის გადასახადი, ან სხვა მოქმედი გადასახადის გადახდა; და (ii) თანამშრომლების და გადასახადების რეგისტრაციის ვალდებულებების შესრულება შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის ანგარიშგების და გადარიცხვების წარდგენის მიზნით, მოქმედი კანონის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ საგადასახადო უწყება წარმოგვიდგენს საფუძვლიან განცხადებას თქვენი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მოთხოვნით, უფლებამოსილნი ვართ, საგადასახადო უწყებას მივაწოდოთ თქვენი საქმიანობის ამსახველი ინფორმაცია მოქმედი სამართლებრივი აქტების ფარგლებში. ამასთან, ვალდებულნი ხართ, ზედმიწევნით შეასრულოთ ტრანსპორტირების მომსახურებასთან დაკავშირებით მოქმედი ყველა საგადასახადო რეგულაცია. თანხმობას აცხადებთ, აუნაზღაუროთ Bolt-ს ყველა სახელმწიფო მოსაკრებელი, ჯარიმა, გადასახადი, ბაჟი ან სხვა საგადასახადო ვალდებულება, რომელიც Bolt-ს დაეკისრება თქვენ მიერ შესაბამისი საგადასახადო რეგულაციების შეუსრულებლობის გამო (მათ შორის საშემოსავლო და სოციალური გადასახადების გადახდა).

4.15. ინვოისების გაცემის უფლებამოსილება. Bolt-ს აქვს უფლებამოსილება გასცეს ინვოისი თქვენი სახელით, რათა აგინაზღაუროთ ნებისმიერი ხარჯი, ანაზღაურება კლიენტების მოზიდვაზე, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმები ან სხვა მოსაკრებლები, რომლებიც ეკისრება Bolt-ს თქვენს წინაშე. ინვოისის გაცემისას, ის დაუყოვნებლივ გახდება ხელმისაწვდომი მძღოლის პორტალის საშუალებით.

5. Bolt-ის მოსაკრებელი

5.1. იმისთვის რომ გამოიყენოთ Bolt-ის აპლიკაცია, თქვენ ვალდებული ხართ გადაიხადოთ მოსაკრებელი. მოსაკრებლის გადახდა ხდება თქვენ მერ შესრულებული თითოეული სატრანსპორტო მომსახურების შეკვეთის საფუძველზე. Bolt-ის მოსაკრებლის ოდენობა ცნობილი გახდება თქვენთვის ელექტრონული ფოსტით, Bolt-ის აპლიკაციის, მძღოლის პორტალის ან სხვა შესაბამისი საშუალებებით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ Bolt-ის მოსაკრებელი შეიძლება პერიოდულად შეიცვალოს. Bolt ვალდებულია გამოგიგზავნოთ წინასწარი შეტყობინება ყოველი ასეთი ცვლილების შესახებ.

5.2. თქვენ უნდა გადაუხადოთ Bolt-ს წინა თვის სალიცენზიო მოსაკრებელი თითოეული თვის 15 რიცხვისთვის. სალიცენზიო მოსაკრებლის გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში თქვენ უნდა გადაიხადოთ დაგვიანებისთვის საურავი დღეში გადაუხდელი თანხის 0.04%-ს (ნოლი მთელი ნოლ ოთხი პროცენტი) ოდენობით. თქვენ ვალდებული ხართ, დაფაროთ ჩვენ მიერ გაღებული ყველა ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია ვალის ამოღების ღონისძიებებთან.

6. აპლიკაციით გადახდა

6.1. ჩვენ შეიძლება საშუალება მივცეთ მომხმარებლებს გადაიხადონ სატრანსპორტო მომსახურების საფასური საბანკო ბარათის მეშვეობით, ბიზნესისა და მობილური კავშირის ოპერატორის მეშვეობით პირდაპირ აპლიკაციაში (მაგ. აპლიკაციით გადახდა). წინამდებარე პირობებით, თქვენ უფლებას გვანიჭებთ, რომ ვიმოქმედოთ როგორც თქვენმა შეზღუდულმა კომერციულმა აგენტმა, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი სახელით თანხების, მოქმედი გადასახადების ან მომხმარებელთა მიერ გადახდილი სხვა მოსაკრებების შესაკრებად აპლიკაციით გადახდის მეშვეობით. აპლიკაციით გადახდისის მეშვეობით მგზავრის მიერ საგადახდო ვალდებულებები შესრულებულად ჩაითვლება გადახდის განხორციელებისთანავე.

6.2. თქვენ უფლება არ გაქვთ უარი თქვათ კლიენტის მიერ აპლიკაციის მეშვეობით გადახდის განხორციელებაზე ან გავლენა იქონიოთ კლიენტზე აპლიკაციით გადახდის გამოყენებასთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუ კი თქვენ დაუსაბუთებლად განაცხადებთ უარს აპლიკაციით გადახდის მიღებაზე, Bolt-ს უფლება აქვს ყოველ უარზე დაგაკისროთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმა 15 ევროს ოდენობით ან/და განმეორების შემთხვევაში დაბლოკოს თქვენი უფლება გამოიყენოთ Bolt-ის აპლიკაცია.

6.3. Bolt უფლებას იტოვებს, ჩვენი შეხედულებისამებრ გაავრცელოს პრომო კოდი სარეკლამო აქციის ფარგლებში. ვალდებულნი ხართ, დათანხმდეთ პრომო კოდის გამოყენებას, როდესაც მგზავრი შეიყვანს პრომო კოდს აპლიკაციაში ბარათით გადახდის დროს. პრომო კოდების გამოყენება შეუძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორების დროს. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ეჭვი პრომო კოდების თაღლითურად, უკანონოდ გამოყენების, მძღოლის მიერ პრომო კოდის გამოყენებასთან დაკავშირებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში პრომო კოდი შესაძლოა გაუქმდეს და გადაუხდელი თანხა მძღოლს აუნაზღაურდება Bolt-ის მიერ.

6.4. თქვენ უფლება გაქვთ განიხილოთ აპლიკაციით გადახდის ანგარიშები Bolt-ის მძღოლის პორტალში ან აპლიკაციაში. ანგარიშები უჩვენებს წინა კვირაში შუამდგომლობით შემოსული აპლიკაციით გადახდის თანხების რაოდენობას, ისევე როგორც Bolt-ის მოსაკრებლიდან დაკავებულ თანხებს. ვალდებულნი ხართ, გვაცნობოთ მნიშვნელოვანი გარემოებების შესახებ, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ჩვენს ვალდებულებებზე, შევაგროვოთ და გავანაწილოთ აპლიკაციის გადახდების მეშვეობით გადახდილი საფასური.

6.5. Bolt ვალდებული არ არის გადაგიხადოთ კლიენტის მხრიდან გადასახდელი საფასური, თუ აპლიკაციით გადახდა ვერ განხორციელდება კლიენტის საკრედიტო ბარათის ან მობილური გადახდის გაუქმების ან წარუმატებლად შესრულების შედეგად. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დაგეხმარებით კლიენტის მხრიდან გადასახდელი საფასურის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და გადაგირიცხავთ მას, მას შემდეგ, რაც კლიენტი განახორციელებს მოთხოვნილ გადახდას.

6.6. სატრანსპორტო მომსახურებების გაწევამდე, თქვენ უნდა გადაამოწმოთ, რომ მომსახურებები ფაქტობრივად უზრუნველყოფილია კლიენტისთვის და/ან რომ კლიენტმა დაადასტურა, რომ ის ნებას რთავს მგზავრს იმგზავროს მის ანარიშზე. თუ თქვენ არასწორად ამოიცნობთ კლიენტს და აპლიკაციით გადახდა დაეკისრება პირს, რომელსაც არ გაეწია ან არ ამტკიცებს სატრანსპორტო მომსახურების გაწევას, Bolt აუნაზღაურებს კლიენტს მგზავრობის საფასურს. ასეთ შემთხვევაში თქვენ არ გაქვთ უფლება მიიღოთ გადასახადი Bolt-სგან. გარდა ამისა, აპლიკაციით გადახდის ყოველ არასწორ გამოყენებაზე, Bolt უფლებამოსილია დაგაკისროთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმა 10 ევროს ოდენობით.

6.7. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ Bolt-ს შეუძლია ჩათვალოს აპლიკაციით გადახდის მეშვეობით განხორციელებული ნებისმიერი საფასური Bolt-ის იმ მოსაკრებლების ანგარიშში, რომლებიც უნდა გადაუხადოთ Bolt-ს. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, შევასრულოთ Bolt ჯგუფის კომპანიების წინაშე არსებული თქვენი ფინანსური ვალდებულებები, რა შემთხვევაშიც უფლებამოსილნი ვიქნებით, თქვენს წინააღმდეგ შევიტანოთ საჩივარი. უფლებამოსილნი ვართ, გადავიხადოთ ჩვენს წინაშე არსებული თქვენი ფინანსური ვალდებულებები.

6.8. იმ შემთხვევაში, თუ არ შეგვიძლია თქვენთვის მომსახურების საფასურის გადახდა იმის გამო, რომ თქვენ მიერ არ არის მითითებული საბანკო რეკვიზიტები თქვენს მძღოლის ანგარიშში, ან საბანკო რეკვიზიტები არასწორად არის მითითებული, ასეთ თანხას 180 დღის განმავლობაში შევინახავთ. თუ აღნიშნული 180 დღის განმავლობაში სწორ საბანკო რეკვიზიტებს არ მოგვაწვდით, ჩვენ მიერ თქვენთვის გადასახდელ თანხასთან დაკავშირებული თქვენი საჩივრის ვადა ამოიწურება.

7. მხარდაჭერა

Bolt სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით ჩვენ მიერ უზრუნველყოფილია კლიენტის მხარდაჭერა მძღოლებისთვის. Bolt-ს უფლება აქვს შეწყვიტოს კლიენტთა მხარდაჭერის მომსახურება, იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დააგვიანებთ გადასახადის გადახდას 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით.

8. რეიტინგი და აქტივობა

8.1. პროგრამის საშუალებით მაღალხარისხიანი მომსახურებისა და თქვენი კლიენტებისთვის დამატებითი გარანტიების უზრუნველსაყოფად, თქვენ წინამდებარეთი ადასტურებთ, რომ კლიენტებს შეუძლიათ შეაფასონ და დატოვონ კომენტარი თქვენს მიერ მოწოდებული სატრანსპორტო მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებით. თქვენი საშუალო რეიტინგი დაკავშირებული იქნება თქვენს Bolt-ის ანგარიშთან და ხელმისაწვდომი იქნება მგზავრებისათვის. თუ ჩვენ, ჩვენი შეხედულებისამებრ, ჩავთვლით, რომ შეფასება ან კომენტარი არის არაკეთილსინდისიერად გაკეთებული, ჩვენ შეგვიძლია მისი უგულებელყოფა.

8.2. გარდა რეიტინგისა, Bolt აანალიზებს თქვენი საქმიანობის დონეს და განიჭებთ ქულას აქტივობისითვის, რომელიც ეფუძნება თქვენს საქმიანობას სატრანსპორტო მომსახურების შეკვეთების მიღებასთან, უარყოფასთან, რეაგირებასა და შესრულებასთან დაკავშირებით.

8.3. კლიენტებისთვის საიმედო მომსახურებების გაწევის მიზნით, Bolt-ს შეუძლია განსაზღვროს მინიმალური საშუალო რეიტინგი და მინიმალური აქტივობის ქულა, რომელიც ყველა მძღოლმა უნდა გათვალისწინოს და შეინარჩუნოს. თუ ჩვენი მხრიდან შესაბამისი შეტყობინების მიღების შემდეგ, თქვენ ვერ გაზრდით თქვენს საშუალო რეიტინგს ან აქტივობის ქულას მინიმალურზე მეტად, დადგენილ ვადაში, თქვენი ანგარიში ავტომატურად შეჩერდება დროებით ან მუდმივად. Bolt-ს შეუძლია გააუქმოს თქვენი ანგარიშის შეჩერება თუ აღნიშნული გამოწვეულია გარე გარემოებებით ან თუ გამოვლინდა, რომ შეჩერება გამოწვეულია სისტემის ცდომილებით ან არასწორი რეიტინგებით.

9. ბაზრის მიმოხილვა და კამპანიები 9.1. ბაზრის მიმოხილვა. ჩვენ შეიძლება Bolt-ის აპლიკაციის, SMS-ის (მოკლე ტექსტური შეტყობინება), ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ან სხვა საშუალებებით გამოგიგზავნოთ, ბაზრის მიმოხილვა, რათა გაზარდოს თქვენი ინფორმირებულობა იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის აღწევს კლიენტის მოთხოვნა უმაღლეს მაჩევენებელს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ასეთი საბაზრო მიმოხილვები მხოლოდ რეკომენდაციული ხასიათისაა და არ წარმოადგენს რაიმე ვალდებულებას თქვენთვის. ვინადან ბაზრის მიმოხილვა შეფასებები ეფუძნება ადრინდელ სტატისტიკას, Bolt ვერ იძლევა რაიმე გარანტიას, რომ რეალური საბაზრო მდგომარეობა შესაბამისობაში იქნება ბაზრის მიმოხილვით გათვალისწინებულ შეფასებებთან \

9.2. კამპანიები მინიმალური შემოსავლის მიღების პირობით. Bolt-ს ასევე შეუძლია უზრუნველყოს კამპანიები, რომლის საშუალებით Bolt უზრუნველყოფს მინიმალურ შემოსავალს, თუ თქვენ უზრუნველყოფთ სატრანსპორტო მომსახურებებს განსაზღვრულ ვადებში. თუ აღნიშნული მინიმალური თანხა არ არის გამომუშავებული, ჩვენ ავანაზღაურებთ სხვაობას. კონკრეტული მოთხოვნები და პირობები გაიგზავნება Bolt-ის აპლიკაციის, მძღოლის ანგარიშის, SMS-ის, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა საშუალებების მეშვეობით. Bolt-ს შეუძლია, საკუთარი შეხედულებისამებრ გადაწყვიტოს თუ როდის და რომელი მძოლებისთვის გაააქტიურებს ასეთ კამპანიებს. თუ Bolt-ს აქვს გონივრული მიზეზი ეჭვი შეიტანოს იმაში, რომ თქვენ ეწევით თაღლითურ საქმიანობას, მან შეიძლება დააკავოს თქვენი გასამრჯელო, იქამდე, სანამ თაღლითობა არ იქნება გამორიცხული.

9.3. კლიენტებისთვის განკუთვნილი კამპანიები. Bolt ასევე შეუძლია პერიოდულად მოაწყოს სხვადასხვა კამპანია კლიენტებისთვის, რათა მოახდინოს Bolt-ის აპლიკაციების რეალიზაცია. იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრების მიერ გადახდილი საფასური შემცირებულია ასეთი კამპანიის ფარგლებში, ჩვენ ვალდებულნი ვართ, გადაგიხადოთ კომპენსაცია მგზავრებისთვის შეთავაზებული შეღავათის ფულადი ოდენობით. უფლებამოსილნი ვართ, დავფაროთ Bolt გადასახადის მარკეტინიგული კომპენსაცია.

10. ურთიერთობები თქვენს, ჩვენსა და კლიენტებს შორის

10.1. წინამდებარე დოკუმენტის საფუძველზე აცნობიერებთ და თანხმდებით, რომ ჩვენ უზრუნველვყოფთ საინფორმაციო საზოგადოებრიც მომსახურებას და არა სატრანსპორტო მომსახურებას. Bolt პლატფორმის და Bolt სერვისების უზრუნველყოფით ვმოქმედებთ როგორც მგზავრების და მძღოლების მაკავშირებელი მარკეტინგული რგოლი, რათა დავეხმაროთ მათ ქალაქებში ეფექტურად გადაადგილებაში. აცნობიერებთ, რომ თქვენ ასრულებთ სატრანსპორტო მომსახურებას მგზავრთა გადაყვანის შესახებ გაფორმებული კონტრაქტის საფუძველზე და ტრანსპორტირების მომსახურებას ასრულებთ დამოუკიდებლად ან კომპანიის მეშვეობით, ეკონომიკური და პროფესიული საქმიანობის სახით.

10.2. თქვენ, აცნობიერებთ, რომ მხარეებს შორის ურთიერთობა არ წარმოადგენს დასაქმების ხელშეკრულებას და არც წარმოქმნის დასაქმების ურთიერთობას თქვენსა და ჩვენს შორის. მხარეები ასევე თანხმდებიან, რომ თქვენსა და ჩვენს შორის არ არსებობს ერთობლივი საწარმო ან პარტნიორობა. თქვენ უფლებამოსილი არ ხართ იმოქმედოთ, როგორც ჩვენმა თანამშრომელმა, აგენტმა ან წარმომადგენელმა და ან დააკისროთ მათ რაიმე ვალდებულება.

10.3. თქვენ არ გაქვთ უფლება გადასცეთ წინამდებარე ხელშეკრულება ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე უფლება ან ვალდებულება, მესამე პირს.

11. პერსონალური მონაცემების დამუშავება

თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდება კონფიდენციალურობის შეტყობინების მიხედვით, რომელიც ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე http://bolt.eu/legal/privacy-for-drivers/

12. პასუხისმგებლობა

12.1. Bolt აპლიკაციის მიწოდება ხდება "არის" და "ხელმისაწვდომიას" საფუძველზე. ჩვენ არ ვირწმუნებით და გარანტიას არ ვიძლევით, რომ წვდომა Bolt-ის აპლიკაციასთან იქნება შეუფერხებელი და ხარვეზებისგან დაცული. რადგან Bolt-ის აპლიკაციის გამოყენება დამოკიდებულია კლიენტის ქცევაზე, Bolt და მისი შვილობილი კომპანიები გარანტიას ვერ მოგცემენ რომ თქვენი აპლიკაციის გამოყენება მოგცემთ სატრანსპორტო მომსახურების გაწევისთვის მოთხოვნას.

12.2. Bolt და/ან მისი ნებისმიერი შვილობილი კომპანია, დირექტორები და თანამშრომლები არ არიან პასუხისმგებელი ნებისმიერ ზარალსა ან დანაკარგზე, რომელიც შეიძლება წარმოგექმნათ თქვენ წინამდებარე ხელკშეკრულების შესაბამისად ან Bolt აპლიკაციის გამოყენებით ან მასთან დაკავშირებით, მათ შორის და არა მხოლოდ:

ნებისმიერი პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფულადი დანაკარგი;

ბიზნესის, კლიენტების, კონტრაქტების, კონტაქტების, გუდვილის, რეპუტაციის დაკარგვა, და ნებისმიერი დანაკარგი, რომელიც შესაძლოა წარმოიქმნას საქმიანობის შეწყვეტის შედეგად;

მონაცემების დაკარგვა ან/და ნებისმიერი სხვა სახის დანაკარგი, თუ ზარალი.

12.3. ჩვენი ფინანსური ვალდებულების ლიმიტი ზოგადი პირობების ან ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში შეადგენს 500 ევროს. უფლებამოსილნი ხართ, მოითხოვოთ ზარალის ანაზღაურება, თუ ჩვენ მიერ განზრახ დაირღვა ზოგადი პირობები ან ხელშეკრულება.

12.4. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი აპლიკაციის გამომყენებელი კლიენტებისა და მათი თანამგზავრების ქმედებებსა ან უმოქმედობებზე და არ უნდა იყოს პასუხისმგებელი ნებისმიერ დანაკარგსა ან ზარალზე, რომელიც შესაძლოა წარმოგექმნათ კლიენტების ან მათი თანამგზავრების მოქმედების ან უმოქმედობის შედეგად. \

12.5. თქვენ სრულად ხართ პასუხისმგებელი წინამდებარე ხელშეკრულების და/ან ნებისმიერი სხვა მოქმედი კანონმდებლობის ან რეგულაციის დარღვევაზე და უნდა შეაჩეროთ და გამოასწოროთ ასეთი დარღვევა Bolt-სგან ან ნებისმიერი სახელმწიფო ან სხვა ორგანოსგან შესაბამისი მოთხოვნის მიღებისთანავე. ვალდებულნი ხართ, აგვინაზღაუროთ ნებისმიერი პირდაპირი და/ან ირიბი ზარალი, ზიანი, მოგების დაკარგვა, ხარჯი, ჯარიმა, პირგასამტეხლო, რომელიც დაგვეკისრება თქვენ მიერ ზოგადი პირობების, ხელშეკრულების, კანონების და რეგულაციების დარღვევის შემთხვევაში. თუ მგზავრი წარმოადგენს პრეტენზიას Bolt-ის წინააღმდეგ თქვენ მიერ უზრუნველყოფილ სატრანსპორტო მომსახურებასთან დაკავშირებით, მაშინ თქვენ აუნაზღაურებთ ასეთ ზარალს Bolt-ს სრულად ჩვენ მიერ შესაბამისი მოთხოვნის მიღებიდან 7 (შვიდი) დღის განმავლობაში. თუ Bolt-ს ექნება რაიმე პრეტენზია თქვენს წინააღმდეგ, მაშინ თქვენ აუნაზღაურებთ Bolt-ს იურიდიული მომსახურების ყველა დანახარჯს, რომელიც უკავშირდება ზარალს და ამ ზარალის კომპენსაციის მოთხოვნებს.

13. მოქმედების ვადა და შეწყვეტა

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ამ საერთო პირობების ბოლოს მდებარე „რეგისტრაციის გავლის" ღილაკზე თქვენ მიერ დაწკაპუნებისთანავე. ყველა სხვა დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების ნაწილს, ძალაში შედის მას შემდეგ, რაც თქვენთვის ხელმისაწვდომი გახდება კონკრეტული დოკუმენტი და თქვენ დაიწყებთ ან განაგრძობთ სატრანსპორტო მომსახურების გაწევას, თუ ხელშეკრულებით სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული.

13.2. თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ წინამდებარე ხელშეკრულება ნებისმიერ დროს Bolt-თვის სულ მცირე 7 (შვიდი) კალენდარული დღით ადრე გაგზავნილი შეტყობინების საფუძველზე, რის შემდეგაც შეგიწყდებათ Bolt აპლიკაციისა და მომსახურებების გამოყენების უფლება. Bolt-ს შეუძლია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება ნებისმიერ დროს ლიცენზიის მიმღებისთვის სულ მცირე 3 (სამი) კალენდარული დღით ადრე გაგზავნილი შეტყობინების საფუძველზე.

13.3. Bolt-მა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება რაიმე წინასწარი შეტყობინების გარეშე, თუ თქვენ მიერ ირღვევა წინამდებარე ხელშეკრულება და/ან ნებისმიერი მოქმედი კანონი ან რეგულაცია, რომელიც ლახავს Bolt -ს, ან ზიანს აყენებს Bolt-ის ბრენდს, რეპუტაციას ან ბიზნესს, როგორც ამას განსაზღვრავს Bolt საკუთარი შეხედულებისამებრ. ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში, Bolt-ს შეუძლია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, აგიკრძალოთ ახალი ანგარიშის დარეგისტრირება.

13.4. Bolt-ს ასევე შეუძლია დაუყოვნებლივ დაბლოკოს თქვენი ხელმისაწვდომობა Bolt-ის აპლიკაციაზე და სხვა მომსახურებებზე გამოძიების პერიოდში, თუ ჩვენ გაგვიჩნდება ეჭვი ხელშეკრულების დარღვევასთან ან თქვენი სახელით თაღლითურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. წვდომაზე ბლოკირება მოიხსნება, მას შემდეგ, რაც გამოძიება უარყოფს ამგვარ ეჭვებს.

13.5. Bolt-ის მიზანია უზრუნველყოს კლიენტებისთვის უმაღლესი ხარისხის მომსახურება და აკონტროლოს სისტემაზე მძღოლების მოქმედება. თუ თქვენ ვერ აკმაყოფილებთ მომსახურების მინიმალურ მოთხოვნებს, Bolt უფლებამოსილია დაუყოვნებლივ შეწვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

14. ცვლილებები

14.1. ხელშეკრულებაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შედის მას შემდეგ, რაც ისინი ხელმისაწვდომი გახდება თქვენთვის ელექტრონული ფოსტით, Bolt აპლიკაციის ან მძღოლის პორტალით და თქვენ გააგრძელეთ სატრანსპორტო მომსახურებების გაწევა.

14.2. საერთო პირობების შესწორების მიზნით, Bolt-მა უნდა განათავსოს მისი განახლებული ვერსია ვებგვერდზე (http://bolt.eu/legal/‎) და გამოგიგზავნოთ შეტყობინება აღნიშნულის შესახებ მინიმუმ 14 (თოთხმეტი) დღით ადრე. თუ თქვენ გააგრძელებთ Bolt-ის აპლიკაციის გამოყენებას, ჩაითვლება, რომ თქვენ ეთანხმებით განახლებულ და შესწორებულ პირობებს.

15. მოქმედი კანონმდებლობა და სასამრთლო იურისდიქცია

15.1. წინამდებარე ხელშეკრულება უნდა დარეგულირდეს, განიმარტოს და განხორციელდეს ესტონეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად. თუ ამ ხელშეკრულების შედეგად წარმოქმნილი დავა ვერ გადაწყდება მორიგებით, მაშინ დავა საბოლოო გადაწყვეტილებისთვის გადაეცემა ესტონეთის რესპუბლიკაში ტალინის ხარიუს საოლქო სასამართლოს კენტმანის სასამართლოს.

16. შეტყობინებები

16.1. თქვენ ვალდებული ხართ დაუყოვნებლივ აცნობოთ Bolt-ს თქვენს საკონტაქტო ინფორმაციაში ნებისმიერი ცვლილების შესახებ.

16.2. წინამდებარე ხელშეკრულებით მოთხოვნილი ნებისმიერი შეტყობინება სათანადოდ გაგზავნილად ჩაითვლება თუ; (i) გადაეცემა პერსონალურად, (ii) გაიგზავნება კურიერის საშუალებით გადაცემის მტკიცებულებით, (iii) გაიგზავნება დაზღვეული ფოსტით, ან (iv) გაიგზავნება ელ-ფოსტით, ან () Bolt აპლიკაციიდან, ან Bolt მძღოლის ანგარიშიდან. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელიც იგზავნება წინამდებარე მუხლის შესაბამისად, ჩაითვლება მიღებულად; (i) თუ გადაეცემა პირადად, აღნიშნული მხარისთვის გადაცემის მომენტში; (ii) თუ იგზავნება კურიერის საშუალებით, იმ დღეს, რომელიც კურიერის მიერ მითითებულია როგორც თარიღი, როცა შეტყობინების შემცველი კონვერტი გადაეცა მხარეს; (iii) თუ იგზავნება დაზღვეული ფოსტით, მეორე მხარისთვის გასაგზავნად ფოსტისთვის დოკუმენტის გადაცემიდან მე-10 დღეს; და (iv) თუ იგზავნება Bolt აპლიკაციის, ან Bolt მძღოლის პორტალიდან, ან (v) თუ იგზავნება ელ-ფოსტით, იმ დღეს, როცა ელ-ფოსტის მიმღები მხარე ადასტურებს შესაბამის ელ-ფოსტის მიღებას ან ფოსტის გაგზავნის მე-2 კალენდარულ დღეს, იმ პირობით, რომ გამგზავნი არ მიიღებს შეცდომის შესახებ შეტყობინებას (შეტყობინებით, რომ ელ-ფოსტა არ გადაეცა მხარეს) და ფოსტა გაიგზავნა ისევ მეორე კალენდარულ დღეს და არ მიუღია მსგავსი შეცდომის შეტყობინება.

17. საბოლოო დებულებები

იმ შემთხვევაში, თუ ზოგადი პირობების რომელიმე დებულება ბათილად იქნება ცნობილი, მხარეები ჩაანაცვლებენ მას მოქმედი დებულებით, რომელიც მიახლოებით ასახავს ბათილად ცნობილი დებულების მიზანს და ეკონომიკურ ეფექტს.

წესებისა და პირობების ძალაში შესვლის თარიღი: 04.04.2019.