Bendrosios sąlygos vairuotojams (galioja iki 31.12.2022)

Bendrosios sąlygos vairuotojams

Šiose Bendrosiose sąlygose nustatytos pagrindinės sąlygos ir nuostatos, skirtos taksi įmonėms ir vairuotojams, susijusios su naudojimusi „Bolt“ paslaugomis. Tam, kad būtų galima teikti Vežimo paslaugas per „Bolt“ platformą, turite sutikti su toliau išdėstytomis sąlygomis.

1. APIBRĖŽTYS

1.1 „Bolt“ (toliau – mes, mūsų ir mus) – „Bolt Technology OÜ“, privati ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta ir įregistruota pagal Estijos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 12417834, kurios buveinė yra įsikūrusi adresu Vana-Lõuna tn 15, Talinas 10135, Estijos Respublika, bei „Bolt“ grupės įmonės ir partneriai.

1.2 „Bolt“ grupė – motininės ir / arba susijusios įmonės ir / arba įmonės, priklausančios tai pačiai „Bolt“ įmonių grupei.

1.3 „Bolt“ paslaugos – paslaugos, kurias teikia „Bolt“, įskaitant „Bolt“ mobiliosios programėlės ir „Bolt“ platformos užtikrinimą ir aptarnavimą, Mokėjimai naudojant programėlę, klientų aptarnavimą, Vairuotojo ir Keleivio bendravimą ir kitas panašias paslaugas.

1.4 „Bolt“ mobilioji programėlė – išmaniojo telefono programėlė, skirta Vairuotojams ir Keleiviams pateikti ir priimti prašymus dėl Vežimo paslaugų.

1.5 „Bolt“ platforma – technologija, sujungianti Keleivius ir Vairuotojus ir padedanti jiems našiau keliauti po miestą.

1.6 Keleivis – asmuo, prašantis Vežimo paslaugų per „Bolt“ platformą.

1.7 Vairuotojas (toliau taip pat vadinamas „jūs“) – asmuo, teikiantis Vežimo paslaugas per „Bolt“ platformą. Kiekvienam Vairuotojui suteikiama asmeninė „Bolt“ vairuotojo paskyra, per kurią jis gali naudotis „Bolt“ programėle ir „Bolt“ platforma.

1.8 Sutartis – Vairuotojo ir „Bolt“ sutartis dėl naudojimosi „Bolt“ paslaugomis, kurią sudaro: 1.8.1 šios Bendrosios sąlygos; 1.8.2 specialiosios sąlygos, nurodytos „Bolt“ mobiliojoje programėlėje, pavyzdžiui, informacija apie kainą ar paslaugų aprašymai; 1.8.3 Gairės Vairuotojams dėl naudojimosi „Bolt“ paslaugomis; 1.8.4 kitos šioje Sutartyje nurodytos sąlygos, kurios gali būti reguliariai peržiūrimos ir keičiamos, apie tai informuojant Vairuotoją taikomuose įstatymuose nustatyta tvarka ir terminais.

1.9 Kaina – mokestis, kurį Keleivis įsipareigoja sumokėti Vairuotojui už suteiktas Vežimo paslaugas.

1.10 „Bolt“ komisinis mokestis – mokestis, kurį Vairuotojas privalo sumokėti „Bolt“ už naudojimąsi „Bolt“ platforma.

1.11 Mokėjimas naudojant programėlę – mokėjimai kortele, atsiskaitymas su vežėju ir kiti mokėjimo būdai („Bolt Business“), kuriuos Keleivis naudoja sumokėti už Vežimo paslaugas naudodamasis „Bolt“ programėle.

1.12 „Bolt“ vairuotojo paskyra – prieiga prie svetainės, kurioje pateikiama informacija ir dokumentai dėl naudojimosi „Bolt“ paslaugomis, susijusiomis su Vežimo paslaugų teikimu, įskaitant apskaitos dokumentus. Vairuotojas gali prisijungti prie „Bolt“ vairuotojo paskyros adresu http://partners.bolt.eu įvesdamas savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

1.13 Arbatpinigiai – tai papildomai prie sumokėtos Kainos Keleivio savo noru sumokėtas priedas Vairuotojui.

1.14 Vežimo paslaugos – keleivių vežimo paslaugos už atlygį keleivių automobiliais, kurias Vairuotojas suteikia Keleiviui, kurio prašymą Vairuotojas priima per „Bolt“ mobiliąją programėlę.

2. SUTARTIES SUDARYMAS

2.1 Prieš pradėdama(-as) naudotis „Bolt“ paslaugomis, turite prisijungti prie „Bolt“ vairuotojo paskyros ir registracijos formoje pateikti visą reikiamą informaciją bei dokumentus. Galite registruotis kaip fizinis asmuo arba juridinis asmuo, jei norite prisiregistruoti kaip transporto priemonių parką valdanti bendrovė. Sėkmingai užbaigus registraciją, suteiksime jums „Bolt“ vairuotojo paskyrą, prie kurios galėsite prisijungti naudodami vartotojo vardą ir slaptažodį. Spustelėdami registracijos formos apačioje esantį mygtuką „Registruotis“, pareiškiate ir užtikrinate, kad: 2.1.1 pagal galiojančius teisės aktus, turite teisę sudaryti Sutartį su mumis ir teikti Vežimo paslaugas naudojantis „Bolt" platforma; 2.1.2 atidžiai perskaitėte, visiškai supratote ir sutinkate laikytis šių Bendrųjų sąlygų, įskaitant jose ir Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 2.1.3 visa informacija, kurią pateikėte mums, yra tiksli, teisinga ir išsami; 2.1.4 visada atnaujinsite „Bolt“ vairuotojo paskyroje esančią informaciją; 2.1.5 neleisite kitiems asmenims naudotis savo „Bolt“ vairuotojo paskyra, neperduosite ir neperleisite jos jokiam kitam asmeniui; 2.1.6 nenaudosite „Bolt“ paslaugų neleistinais ar neteisėtais tikslais ir nekelsite kliūčių tinkamam „Bolt“ paslaugų vykdymui; 2.1.7 visuomet visiškai laikysitės visų įstatymų ir norminių teisės aktų, taikomų valstybėje, kurioje teikiate Vežimo paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant įstatymais, reglamentuojančiais keleivių vežimo paslaugas.

2.2 Registracijos metu pildydami mokėjimo informaciją privalote pateikti savo banko duomenis. Jei registruojatės kaip transporto priemonių parką valdanti bendrovė, gali būti nurodoma fizinio asmens arba juridinio asmens, kuriam turėtų būti pervedami mokėjimai, banko sąskaitos numeris. Už Vežimo paslaugas gauti mokėjimai naudojant programėlę pervedami į jūsų nurodytą banko sąskaitą. Mes neatsakome už neteisingai atliktus pinigų pavedimus, jei nurodysite neteisingus banko ir (arba) sąskaitos duomenis.

2.3 Pateikę registracijos formą, gausite el. laišką su papildomomis sąlygomis, kurių privalote laikytis norėdami naudotis „Bolt“ paslaugomis. Šiose sąlygose gali būti pateikti reikalavimai, pavyzdžiui, kaip pateikti administracinių nusižengimų registro išrašą (ir, jei reikia, teistumo pažymą), galiojantį vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės techninės apžiūros pažymą, mokymo kursų baigimo dokumentus, turimą GPS signalą palaikančią įrangą ir kitas atitinkamame elektroniniame laiške nurodytas sąlygas. Nesilaikant šių sąlygų, gali būti nutraukta Sutartis ir panaikinta teisė naudotis „Bolt“ paslaugomis.

2.4 Užsiregistruodami „Bolt“ platformoje sutinkate, kad „Bolt Technology OÜ“ perduotų bet kuriuos savo įsipareigojimus pagal Bendrąsias sąlygas ar Sutartį kitoms „Bolt“ grupės įmonėms ir partneriams. Tai, be kita ko, apima su registracijos, mokymų, „Bolt“ mokesčių rinkimo, mokesčių perdavimo dėl jūsų tarpininkavimo, mokėjimų naudojant programėlę metu pateiktų dokumentų peržiūrėjimu susijusių teisių ir įsipareigojimų perdavimą, sąskaitų faktūrų išrašymą ir t.t. Informaciją apie „Bolt“ grupės įmones ir partnerius galite rasti https://bolt.eu/cities/.

2.5 „Bolt“ vairuotojo paskyros registracija esant transporto priemonių parko valdytoju. Sudarius atskirą sutartį, transporto priemonių parko valdytojas gali pats užregistruoti naujas Vairuotojų paskyras. Tokiu atveju, transporto priemonių parko valdytojas privalo užtikrinti, kad jo Vairuotojai, užregistruoti transporto priemonių parko valdytojo vardu, atitiktų Bendrųjų sąlygų, Sutarties ir kitų vėliau sudarytų susitarimų reikalavimus bei sutinka laikytis ir jie būtų susipažinę su Bendrosiomis sąlygomis, Sutartimi ir vėliau sudarytais susitarimais, sutiktų veikti pagal juose numatytas sąlygas ir įsipareigojimus ir jie būtų saistomi juose išdėstytų sąlygų ir įsipareigojimų. Transporto priemonių parko valdytojas ir jo vardu užregistruoti Vairuotojai lieka solidariai atsakingi už bet kokius transporto priemonių parko valdytojo Vairuotojo padarytus pažeidimus.

3. TEISĖ NAUDOTIS „BOLT“ PROGRAMĖLE IR „BOLT“ VAIRUOTOJO PASKYRA

3.1 Leidimas naudotis „Bolt“ programėle ir „Bolt“ vairuotojo paskyra. Jei laikysitės Sutarties sąlygų, suteikiame jums leidimą naudotis „Bolt“ mobiliąja programėle ir „Bolt“ vairuotojo paskyra. Šiuo leidimu jums nesuteikiama teisė sublicencijuoti ar kitaip perleisti bet kokias teises, atsirandančias pagal šią Sutartį, tretiesiems asmenims. Neatsižvelgiant į pirmiau išdėstytas nuostatas ir jei šalys dėl to atskirai susitaria raštu, transporto priemonių parkų valdytojai gali perleisti leidimą naudotis „Bolt" programėle ir „Bolt" vairuotojo paskyra savo transporto priemonių parko Vairuotojams.

3.2 Naudojantis „Bolt" programėle ir (arba) „Bolt" vairuotojo paskyra draudžiama: 3.2.1 dekompiliuojant, naudojant apgrąžos inžineriją ar kitais būdais mėginti išgauti „Bolt“ mobiliosios programėlės, „Bolt“ vairuotojo paskyros ar kitos „Bolt“ programinės įrangos pradinį kodą; 3.2.2 bet kokiu būdu ar forma keisti „Bolt“ programėlę ar „Bolt“ vairuotojo paskyrą arba naudoti pakeistas „Bolt“ mobiliąsias programėlės arba „Bolt“ vairuotojo paskyros versijas; 3.2.3 siųsti failų su virusais, sugadintų failų ar bet kurių kitų programų, kurios gali pakenkti ar neigiamai paveikti „Bolt“ platformos veikimą; 3.2.4 mėginti neleistinai prisijungti prie „Bolt“ programėlės, „Bolt“ vairuotojo paskyros ar kitų „Bolt“ paslaugų.

3.3 Šiuo dokumentu suteikiamas leidimas naudotis „Bolt“ mobiliąja programėle ir „Bolt“ vairuotojo paskyra automatiškai atšaukiamas nutraukus Sutartį. Nutraukus Sutartį, privalote nedelsdami nustoti naudotis „Bolt“ mobiliąja programėle ir „Bolt“ vairuotojo paskyra, o mes turime teisę be išankstinio įspėjimo užblokuoti ir ištrinti Vairuotojo paskyrą.

3.4 „Bolt“ prekių ženklų ir simbolių naudojimas. Pateikus prašymą, galime jums papildomai išduoti žymas, etiketes, lipdukus ir kitus „Bolt“ prekių ženklą žyminčius ženklus, nurodančius, kad naudojatės „Bolt“ platforma. Suteikiame jums neišimtinį, neperleidžiamą leidimą naudoti šiuos prekių ženklus su sąlyga, kad jie bus naudojami vieninteliu tikslu, t. y. nurodyti, kad teikiate Vežimo paslaugas per „Bolt“ platformą. Nutraukus sutartį, privalote nedelsiant pašalinti visus „Bolt“ prekės ženklą žyminčius ženklus.

3.5 Visos autorių teisės ir prekių ženklai, įskaitant pradinį kodą, duomenų bazes, logotipus ir vizualinį dizainą, nuosavybės teise priklauso „Bolt“ ir jos yra saugomos pagal autorių teisių, prekių ženklų ir (arba) komercinių paslapčių įstatymus ir tarptautines sutartis. Naudodamiesi „Bolt“ platforma ar kitomis „Bolt“ paslaugomis, neįgyjate jokių nuosavybės teisių į intelektinę nuosavybę.

3.6 Teikiant Vežimo paslaugas naudojantis „Bolt“ vairuotojo paskyra draudžiama: (i) užsiimti nepageidaujama bet kokios trečiųjų šalių veiklos reklama, įskaitant, bet neapsiribojant, reklamą iš lūpų į lūpas, skrajučių, vizitinių kortelių platinimą, prekės ženklo dovanų ar kitų atributų platinimą trečiosioms šalims, išskyrus gavus išankstinį raštišką „Bolt“ sutikimą. Be to, draudžiama pasyvi draudžiamų prekių ir (arba) paslaugų reklama, taip pat prekių ir (arba) paslaugų, kurios neatitinka geros moralės ir etikos, arba gali suteršti „Bolto“ prekės ženklą ir (arba) pakenkti jo integralumui, reklama.

4. VEŽIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

4.1 Vairuotojo įsipareigojimai. Užtikrinate, kad Vežimo paslaugas teiksite pagal Bendrąsias sąlygas, Sutartį bei šalies, kurioje teikiate Vežimo paslaugas, įstatymus ir norminius teisės aktus. Atkreipkite dėmesį, kad prisiimate visišką atsakomybę už vietos įstatymų ir norminių teisės aktų pažeidimus, padarytus teikiant Vežimo paslaugas.

4.2 Privalote turėti visus Vežimo paslaugoms teikti reikalingus dokumentus, įskaitant galiojantį vairuotojo pažymėjimą, leidimą teikti keleivių vežimo paslaugas už atlygį, jūsų vardu išduotą individualios veiklos pažymą, civilinės atsakomybės draudimą (jei taikoma), leidimus, sertifikatus ir kitus dokumentus, kurie yra būtini pagal taikytinus šalies įstatymus. Įsipareigojate pasirūpinti, kad Vežimo paslaugų teikimo metu visi šie dokumentai galiotų. „Bolt" pasilieka teisę bet kada pašyti jūsų pateikti bet kokius dokumentus, kurie yra būtini Vežimo paslaugoms teikti siekiant patikrinti Bendrųjų sąlygų, Sutarties ir taikytinų įstatymų reikalavimų laikymąsi.

4.3 „Bolt“ turi teisę reikalauti Vairuotojo tam tikro kalbos mokėjimo lygio, kad galėtų bent minimaliai susikalbėti su Keleiviu ir kelionės metu atsakyti į jo klausimus. Jei nustatoma, kad jūsų lietuvių ir (arba) anglų kalbos žinios yra nepakankamos Vežimo paslaugoms teikti, „Bolt“ pasilieka teisę nutraukti jūsų paskyros registracijos procesą arba, jei jau turite paskyrą, sustabdyti ją iki tol, kol įrodysite, kad jūsų kalbos žinių lygis yra pakankamas. Taip pat privalote teikti Vežimo paslaugas profesionaliai, laikydamasis tokių paslaugų teikimui taikomos verslo etikos ir dėti visas pastangas, kad paslaugos būtų teikiamos taip, kad patenkintų Keleivio interesus. Be to, teikdami Vežimo paslaugas, Taksi vairuotojas (i) privalote pasirinkti Keleiviui pigiausią maršrutą, jei Keleivis aiškiai nenurodo kitaip; (ii) negalite sustoti, kai to neprašo Keleivis, keisti maršruto, kuris yra nurodytas „Bolt“ mobiliojoje programėlėje ir (arba) kuriuo važiuoti prašo Keleivis; (iii) negalite transporto priemonėje vežti kitų keleivių, išskyrus Keleivį ir kartu su Keleiviu keliaujančius asmenis (bendrakeleivius); (iv) privalote laikytis bet kokių taikytinų kelių eismo taisyklių ir įstatymų, t.y. negalite imtis veiksmų, kurie gali turėti neigiamos įtakos vairavimo ar eismo sąlygoms, įskaitant, tačiau neapsiribojant telefono laikymu rankoje, kai transporto priemonės variklis veikia; (v) negalite sudaryti sąlygų, dėl kurių Keleivis patirtų papildomų išlaidų (pvz. neplanuotai sustoti tik dėl Vairuotojo poreikių (pvz. sustoti degalinėje) teikiant Vežimo paslaugas Keleiviui, savarankiškai pasirinkti kitą, negu optimaliausią maršrutą, norint pasiekti kelionės tikslą, arba nei arba pageidauja Keleivis, įskaitant maršrutą mokamais keliais ir t. t.); (vi) negalite žodžiu, fiziškai ar bet kokiu kitu būdu priekabiauti prie Keleivio ir (arba) kitų su Keleiviu keliaujančių asmenų (bendrakeleivių) ir pažeisti jų orumą elgdamasis taip, kad sukeltumėte jiems diskomfortą; (vii) negalite tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti Keleivio ir (arba) kartu keliaujančių asmenų (bendrakeleivių) Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais, įskaitant, tačiau neapsiribojant diskriminacija dėl asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar požiūrio, amžiaus, lytinės orientacijos, neįgalumo, etninės kilmės, religijos ir t. t. bei skleisti savo asmeninį politinį, religinį, ekonominį, socialinį ar kitą požiūrį įžeidžiančiu, žeminančiu ar kitu nepageidaujamu būdu.

4.4 Turite teisę nuspręsti, kada norite teikti Vežimo paslaugas. Galite priimti, atmesti ar ignoruoti Keleivių pateiktus prašymus dėl Vežimo paslaugų savo nuožiūra.

4.5 Išlaidos, patiriamos teikiant Vežimo paslaugas. Privalote savo sąskaita pasirūpinti visa įranga ir priemonėmis, būtinomis Vežimo paslaugoms teikti, įskaitant transporto priemonę, išmaniųjų telefoną ir t. t., ir jas prižiūrėti. Taip pat esate atsakingas už visas išlaidas ir sąnaudas, patirtas teikiant Vežimo paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant kuro sąnaudomis, mobiliųjų duomenų planų mokesčiais, kelių mokesčiais, transporto priemonės nusidėvėjimu, draudimu, privalomais pajamų mokesčiais arba kitais taikytinais mokesčiais ir pan. Atkreipkite dėmesį, kad naudodamiesi „Bolt“ programėle išnaudosite didelį kiekį mobiliųjų duomenų. Todėl rekomenduojame pasirinkti tokį mobiliojo ryšio planą, pagal kurį mobiliojo ryšio duomenys būtų neriboti arba mobiliųjų duomenų kiekis būtų labai didelis.

4.6 Kelionės kaina. Kiekvieną kartą, kai priimate Keleivio prašymą per „Bolt“ platformą ir suteikiate Vežimo paslaugas (įvykdęs prašymą), turite teisę prašyti Kliento sumokėti mokestį už suteiktas Paslaugas (Keleivis privalo sumokėti Kelionės kainą). Mokestis apskaičiuojamas remiantis numatytu baziniu mokesčiu, konkrečios kelionės atstumu, kuris nustatomas naudojantis GPS įrenginiu, ir konkrečios kelionės trukme. Numatytasis bazinis mokestis gali kisti priklausomai nuo vietos rinkos situacijos. Rinkose, kuriose galima susimokėti naudojant programėlę, „Bolt“ programėlėje galite pateikti prašymą patikrinti Kelionės kainą, jei pastebite, kad Kaina neteisingai apskaičiuota. Jūs visada turite teisę taikyti Keleiviui mažesnę Kelionės kainą nei nurodyta „Bolt“ mobiliojoje programėlėje. Tačiau pažymėtina, kad jei taikysite Klientui mažesnę Kainą nei nurodyta „Bolt“ mobiliojoje programėlėje, „Bolt“ komisinis mokestis, kurį turite sumokėti, nebus mažinamas.

4.7 Fiksuota kelionės kaina. Keleiviui gali būti pasiūlyta galimybė sutikti dėl iš anksto apskaičiuotos Kainos už jūsų suteiktą Vežimo paslaugą (pvz. Fiksuota kelionės kaina). Keleivis informuojamas apie Fiksuotą kelionės kainą per „Bolt“ mobiliąją programėlę prieš pateikdamas prašymą ir ši Kaina jums parodoma, kai priimate prašymą arba užbaigiate kelionę. Kelionės mokestis, apskaičiuojamas pagal 4.6 punktą, taikomas vietoj Fiksuotos kelionės kainos: Keleiviui kelionės metu pakeitus savo kelionės tikslą; dėl eismo ar kitų aplinkybių kelionei užtrukus ilgiau; arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, turinčioms didelę įtaką Kelionės kainai (pavyzdžiui, naudojamasi maršrutu, kuriam taikomi kelių mokesčiai).

4.8 Pritaikius netinkamą kainą, „Bolt“ gali peržiūrėti ir pakoreguoti galutinę Keleivio mokamą kelionės kainą. Jei tose rinkose, kuriose galima susimokėti naudojant programėlę, išsiaiškinate, kad apskaičiuota Kaina gali būti klaidinga ir norite ištaisyti apskaičiuotą sumą, turite pateikti prašymą „Bolt“ mobiliosios programėlės skiltyje „Kainos peržiūrėjimas“. „Bolt“ mobiliosios programėlės Kainos peržiūrėjimo skiltyje nepateikus prašymo, „Bolt“ neperskaičiuoja Kainos ir neatlygina jums už klaidą, padarytą skaičiuojant Kainą. Šios funkcijos nėra tose rinkose, kuriose galima atsiskaityti tik grynaisiais pinigais.

4.9 „Bolt“ gali pakoreguoti Kainą pagal tam tikrą įvykdytą užsakymą, jei nustatomas pažeidimas (pvz., kad buvo vežta ilgesniu maršrutu arba atlikus Vežimo paslaugas nebuvo sustabdytas „Bolt“ programėlės apskaitos aparatas) arba techninė klaida, dėl kurios pakito galutinė Kaina. „Bolt“ taip pat gali sumažinti arba atšaukti Kainą esant pagrįstai priežasčiai manyti, kad buvo sukčiauta arba jeigu, remiantis Keleivio skundu, nustatoma, kad jis padarė pažeidimą.

4.10 Keleivis gali turėti galimybę pasirinkti Kainą už Vežimo paslaugas mokėti tiesiogiai jums arba sumokėti naudodamas programėle, kaip nurodyta šių Bendrųjų sąlygų 6 skyriuje. Jei Keleivis sumoka Kainą tiesiogiai jums, jūsų pareiga yra jį priimti. Jei Keleivis negali ar atsisako sumokėti, „Bolt“ jūsų vardu Keleiviui išduoda pranešimą apie skolą. Toks įgaliojimas kyla iš „Bolt“ suteikto atstovo įgaliojimo, tačiau neįpareigoja „Bolt“ atlyginti Keleivio nesumokėtos Kainos. Jei transporto priemonės keleiviai nesutinka sumokėti už suteiktas Vežimo paslaugas, Kainą turės sumokėti tas Keleivis, kuris užsakė Vežimo paslaugas. Jei Keleivis pagrįstai atsisako sumokėti Kainą dėl to, kad „Bolt“ mobiliojoje programėlėje nurodyta neteisinga informacija, „Bolt“ neatlygins tokių jūsų patirtų išlaidų.

4.11 Arbatpinigiai. Kai kuriose rinkose Keleiviai gali turėti galimybę palikti jums arbatpinigių už kokybiškas Vežimo paslaugas. Keleivis gali palikti jums arbatpinigių tik „Bolt“ leidžiamais būdais. Arbatpinigiai neturės įtakos „Bolt“ mokesčio sumai ir „Bolt“ netaikys Komisinio mokesčio jokiems arbatpinigiams, kuriuos gausite iš Keleivių. Privalote laikytis visų su arbatpinigių apmokestinimu susijusių įsipareigojimų. Galime savo nuožiūra nustatyti didžiausią arbatpinigių vertę.

4.12 Kvitai. Kiekvieną kartą sėkmingai atlikus Vežimo paslaugas, „Bolt" suformuoja ir Keleiviui pateikia kvitą, kuriame nurodoma ši informacija: bendrovės pavadinimas, veiklos vykdymo vieta, Vairuotojo vardas ir pavardė, transporto priemonės nuotrauka (vaizdas), paslaugos licencijos numeris (jei taikytina), transporto priemonės registracijos numeris, kelionės data, laikas, pradžios ir paskirties vieta, trukmė ir atstumas, Vežimo paslaugų Kaina ir už Vežimo paslaugas sumokėti arbatpinigiai. Visus kvitus už suteiktas Vežimo paslaugas galite rasti savo „Bolt“ vairuotojo paskyroje.

4.13 Kelionės atšaukimo mokestis ir mokestis už laukimą. Keleivis gali atšaukti Vežimo paslaugų užsakymą, kurį Vairuotojas priėmė, per „Bolt“ programėlę. Tokiu atveju Vairuotojas turi teisę gauti kelionės atšaukimo mokestį, jei Keleivis atšaukia Vairuotojo priimtą užsakymą po tam tikro laiko, kurį nustato „Bolt“. Taip pat gali būti taikomas laukimo mokestis pagal „Bolt“ programėlėje nustatytas sąlygas.

4.14 Jei teikiant Vežimo paslaugas, Keleivis ar jo bendrakeleiviai dėl aplaidumo apgadina transporto priemonę ar jos saloną (ištepa, prasmardina transporto priemonę ar pan.), turite teisę pareikalauti Keleivio sumokėti iki 50 EUR dydžio baudą bei padengti baudą viršijančią žalą. Jei Keleivis nesutinka sumokėti baudos ir (arba) atlyginti žalos, privalote pranešti mums ir mes jūsų vardu bandysime išieškoti iš Keleivio baudą ir (arba) patirtas žalos atlyginimo išlaidas. Tačiau turėkite omenyje, kad mes neprisiimame atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą, susijusią su transporto priemonės valymo ar techninės priežiūros darbais, dėl kurių kaltas Keleivis.

4.15 Jūsų mokestinės prievolės. Patvirtinate ir įsipareigojate vykdyti visas mokestines prievoles, kylančias iš taikytinų įstatymų, susijusių su Vežimo paslaugų teikimu, įskaitant (i) pajamų mokesčio, valstybės socialinio draudimo mokesčio ir privalomų socialinio draudimo įmokų, PVM atvirkštinio mokesčio ir kitų tokios veiklos vykdymui taikomų mokesčių sumokėjimą; (ii) visų subjekto, teikiančio Vežimo paslaugas, prievolių ir mokesčių registracijos prievolių dėl skaičiavimų, susijusių taikytinų mokesčių apskaičiavimu ir sumokėjimu atitinkamoms valstybinės institucijos taikytinuose įstatymuose nustatyta tvarka ir terminais. Mokesčių inspekcijai mums pateikus pagrįstą prašymą pateikti informaciją apie jūsų veiklą, suteiksime mokesčių inspekcijai prieigą prie informacijos apie jūsų veiklą neviršydami taikytinuose teisės aktuose numatytų ribų. Be to, jūsų pareiga yra laikytis visų taikytinų mokesčių teisės aktų reikalavimų, susijusių su Vežimo paslaugų teikimu. Sutinkate atlyginti „Bolt“ visus valstybinius mokesčius, reikalavimų sumas, mokėjimus, baudas ir kitas mokestines prievoles, patirtas „Bolt“ dėl jūsų neįvykdytų taikomuose mokesčių teisės aktuose numatytų prievolių (įskaitant pajamų mokesčio ir socialinio draudimo mokesčio sumokėjimą).

4.16 Vairuotojo teisė išrašyti sąskaitas faktūras. „Bolt“ turi teisę jūsų vardu išrašyti Keleiviui sąskaitą faktūrą siekiant atlyginti jums bet kokias Kainas, sutartines netesybas ar kitus mokesčius, kuriuos taikys „Bolt“. Tose rinkose, kuriose „Bolt“ išrašo sąskaitas faktūras, sąskaita faktūra jums pateikiama per „Bolt“ vairuotojo paskyrą. Be to, „Bolt“ arba įgaliota trečioji šalis yra įgaliota jūsų vardu išrašyti PVM sąskaitas faktūras ir taisomąsias PVM sąskaitas faktūras, susijusias su bet kokių jūsų paslaugų, teikiamų „Bolt“ (arba su „Bolt“ susijusioms įmonėms), teikimu. Kiekviena tokia sąskaita faktūra, išrašyta „Bolt“ (arba „Bolt“ partneriams) jūsų vardu, bus prieinama jums per „Bolt“ įmonės paskyrą / taksi vairuotojo paskyrą, ir jūs turėsite 24 valandas nesutikti su tokia sąskaita faktūra. Pasibaigus šiam laikotarpiui, atitinkama sąskaita faktūra bus laikoma jūsų patvirtinta ir priimta bei galiojančia PVM sąskaita faktūra pagal galiojančius PVM įstatymus.

4.17 Duomenų rinkimas ir saugojimas. „Bolt“ pateikia Vairuotojui informaciją apie Keleivį ir jo užsakymą, kuri yra būtina Vežimo paslaugų teikimui, įskaitant Keleivio vardą, telefono numerį, Keleivio geografinę vietą ir maršrutą. Jūs neturite teisės jokiu būdu rinkti, įrašyti, saugoti, naudoti, platinti, perduoti trečiosioms šalims bei kitaip tvarkyti ir naudoti Keleivio asmens duomenis, kuriuos jums pateikė „Bolt“ bet kokiais tikslais, išskyrus Vežimo paslaugų teikimą, ir ilgiau nei yra leistina pagal taikytinus įstatymus. Taip pat neturite teisės asmeniškai rinkti, įrašyti, saugoti, naudoti, platinti, perduoti trečiosioms šalims ar kitaip tvarkyti Keleivio (ir jo bendrakeleivių) duomenis, kuriam suteikėte Vežimo paslaugas, įskaitant vaizdo ir garso įrašymą kelionės metu remiantis duomenimis, kuriuos jums pateikia „Bolt“. Jūs būsite laikomas asmeniškai atsakingu už bet kokį neteisėtą asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą bei tretiesiems asmenims dėl tokių veiksmų padarytą žalą laikantis taikytinuose įstatymuose nustatytos tvarkos. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti svetainėje adresu https://bolt.eu/lt/legal/lt/privacy-for-drivers/.

5. „BOLT“ KOMISINIS MOKESTIS

5.1 Norėdami naudotis „Bolt“ paslaugomis, privalote sumokėti mokestį (t. y. „Bolt“ Komisinį mokestį). „Bolt“ Komisinis mokestis yra imamas nuo Kainos už kiekvieną Vežimo paslaugų užsakymą, kurį įvykdėte. Būsite informuoti apie „Bolt“ mokesčio sumą el. paštu, „Bolt“ mobiliojoje programėlėje, „Bolt“ vairuotojo paskyroje arba kitomis atitinkamomis priemonėmis. „Bolt“ komisinis mokestis gali pasikeisti, taip pat kaip taksi įmonei / vairuotojui siūloma nauda, irmes visada jus informuosime apie tokius „Bolt“ komisinio mokesčio pasikeitimus iš anksto.

5.2 „Bolt“ komisinį mokestį ar kitus mokesčius, kuriuos privalote sumokėti mums už praėjusį mėnesį, turite sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Pavėlavus sumokėti „Bolt“ komisinį mokestį, privalote sumokėti 0,04 % (keturių šimtųjų proc.) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Privalote padengti visas mūsų patirtas išlaidas, susijusias su skolų išieškojimu. Pavėluoto mokėjimo atveju „Bolt“ gali nuspręsti apriboti prieigą prie visų ar dalies „Bolt“ paslaugų (pvz., apriboti galimybę siūlyti taksi paslaugas, apmokamas grynaisiais tiesiogiai taksi vairuotojui).

6. MOKĖJIMAI NAUDOJANT „BOLT“ PROGRAMĖLĘ

6.1 Galime leisti Keleiviams sumokėti už Vežimo paslaugas tiesiogiai per „Bolt“ mobiliąją programėlę (mokėjimas naudojant programėlę), banko kortele, atsiskaitant su vežėju ar pasinaudojant kitais mokėjimo būdais („Bolt Business“ ir pan.). Taksi įmonė ir taksi vairuotojas įgalioja „Bolt“ arba „Bolt“ partnerį, kaip jūsų prekybos agentą, gauti mokėjimus už keliones ar kitus mokesčius, kuriuos keleivis sumokėjo mobiliąja programėle, ir persiųsti atitinkamas lėšas taksi įmonei / taksi vairuotojui.Bet kurie mokėjimo įsipareigojimai per programėlę yra laikomi įvykdytais tuo metu, kai mokėjimas yra atliktas.

6.2 Neturite teisės atmesti Keleivio per „Bolt“ mobiliąją programėlę atlikto mokėjimo naudojant programėlę arba bandyti atkalbėti Keleivį nuo mokėjimo naudojant programėlę per „Bolt“ mobiliąją programėlę. Jums be pagrįstos priežasties atsisakius priimti per „Bolt“ mobiliąją programėlę atliktą mokėjimą, turime teisę pritaikyti jums 15 (penkiolikos) eurų dydžio sutartinę baudą už kiekvieną atsisakymo atvejį ir (arba), elgesiui kartojantis, užblokuoti jūsų teisę naudotis „Bolt“ paslaugomis.

6.3 „Bolt“ pasilieka teisę platinti reklaminius kredito kodus Keleiviams savo nuožiūra, atsižvelgiant į poreikį reklamai. Taksi įmonės / taksi vairuotojai turi sutikti su reklamos kredito kodo naudojimu. Jei įtariama, kad reklamos kredito kodų naudojimas yra nesąžiningas, neteisėtas, jį naudoja taksi įmonės / taksi vairuotojai, prieštaraujantys mūsų bendrosioms reklamos kredito kodo naudojimo sąlygoms, reklamos kredito kodas gali būti atšauktas ir „Bolt“ negrąžins likusios sumos taksi įmonėms / taksi vairuotojams.

6.4 „Bolt“ pasilieka teisę savo nuožiūra platinti nuolaidos kodus savo klientams reklaminiais tikslais. Įtarus, kad nuolaidos kodų naudojimas yra apgaulingas arba neteisėtas arba jei Vairuotojas nesilaiko su tokių nuolaidos kodų naudojimu susijusių sąlygų, nuolaidos kodas gali būti panaikintas, o „Bolt“ Vairuotojui nekompensuos dėl tokios nuolaidos susidarančio sumos skirtumo.

6.5 Jei Keleivis nusprendžia tiesiogiai per „Bolt“ mobiliąją programėlę palikti jums arbatpinigių, „Bolt“ jūsų vardu paims Arbatpinigius kartu su Keliones kaina ir kitais mokesčiais, kuriuos Keleivis sumokės naudodamas programėlę. Įtarus, kad Arbatpinigiai yra sumokėti apgaulės būdu, neteisėtai ar kitais tikslais nei atsidėkojant Vairuotojui už suteiktas paslaugas, nesilaikant mūsų sąlygų, „Bolt“ turi teisę sulaikyti Arbatpinigius.

6.6 Turite teisę peržiūrėti per programėlę atliktų mokėjimų ataskaitas savo „Bolt“ vairuotojo paskyroje arba „Bolt“ mobiliojoje programėlėje. Ataskaitoje nurodomos per programėlę atliktų mokėjimų sumos, pervestos praėjusią savaitę, bei atskaitytos „Bolt" komisinio mokesčio sumos. Privalote mus informuoti apie svarbias aplinkybes, kurios galėtų turėti įtakos mūsų įsipareigojimų surinkti ir paskirstyti per programėlę sumokėtas Kainas vykdymui.

6.7 „Bolt“ nėra įsipareigojusi sumokėti jums kainos, kurią turi gauti iš Keleivio už suteiktas Vežimo paslaugas, jei sumokėti per programėlę nepavyko ar mokėjimas buvo nesėkmingai atliktas dėl Keleivio kreditinės kortelės problemų ar kitų priežasčių. Tokiu atveju. padėsime jums iš Keleivio išieškoti nesumokėtą mokestį ir perversime jį jums, kai tik Keleivis atliks prašomą atlikti mokėjimą.

6.8 Prieš teikdami prašomas Vežimo paslaugas, privalote įsitikinti, kad paslauga yra faktiškai teikiama Keleiviui, kurios užsakė paslaugą arba, kad Keleivis tiesiogiai patvirtino, jog leidžia kitiems keleiviams vykti pateikiant užsakymą naudojantis Keleivio paskyra. Jei suklystate identifikuodamas Keleivį ir Mokėjimas naudojant programėlę imamas iš asmens, kuris neužsakė prašytų Vežimo paslaugų arba nepritarė, kad Vežimo paslaugos būtų teikiamos kitiems keleiviams, tam asmeniui mes grąžinsime Kelionės kainą. Tokiu atveju, jūs neturite teisės atgauti Kainos iš mūsų. Be to, už kiekvieną neteisingai imamą mokėjimą per programėlę, turime teisę jums skirti sutartyje numatytą iki 10 (dešimties) eurų dydžio baudą.

6.9 Sumos, kurias įsipareigojate sumokėti arba kurios turi būti sumokėtos bendrovei „Bolt“ (įskaitant Komisinius mokesčius, netesybas ir t. t.), bus išskaitytos iš jūsų likučio. Pasiliekame teisę įvykdyti bet kokius jūsų finansinius įsipareigojimus bet kurioms „Bolt“ grupės įmonėms; tokiu atveju, įgyjame teisę pateikti jums reikalavimą. Galime bet kokius jūsų finansinius įsipareigojimus atskaityti iš finansinių įsipareigojimų, kuriuos esate iškėlę mums.

6.10 Informacija apie kelionių kainas ir kitus mokėjimus, kuriuos turite sumokėti pagal aukščiau pateiktą 6.1 punktą, jums bus siunčiama periodiškai, paprastai kartą per savaitę arba kitu ataskaitiniu laikotarpiu, apie kurį „Bolt“ praneš iš anksto. Perduosime visas susijusias 6.1 punkte nurodytas lėšas, kurias jūsų vardu surenkame į banko sąskaitą, kurią nurodėte savo taksi įmonės / taksi vairuotojo paskyroje. „Bolt“ gali savo nuožiūra siūlyti lėšų pervedimus kitais nei standartinis atskaitos laikotarpis, laikantis „Bolt“ nustatytų apribojimų ir sąlygų.

6.11 Jei mes negalime sumokėti jums Kainos dėl to, kad nepateikėte savo banko sąskaitos duomenų savo Vairuotojo paskyroje arba jei banko sąskaitos duomenys nurodyti neteisingai, mes tokius mokėjimus saugome 180 dienų. Jei per 180 dienų nuo dienos, kai įgyjama teisė reikalauti šių mokėjimų, nepateikiate mums teisingų banko sąskaitos duomenų, jūsų reikalavimo dėl jums nepervesto mokesčio sumokėjimo terminas laikomas pasibaigusiu.

7. PAGALBA KLIENTAMS

7.1 Vairuotojams teikiamE pagalbos klientams dėl naudojimosi „Bolt" paslaugomis paslauga. Pasiliekame teisę pakeisti pagalbos klientams paslaugų apimtį jums vėluojant atlikti mokėjimus daugiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas.

8. REITINGAS IR AKTYVUMAS

8.1 Siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas ir suteikti papildomų garantijų Keleiviams, sutinkate, kad Keleiviai gali vertinti Vairuotojus ir palikti atsiliepimus apie jūsų suteiktų Vežimo paslaugų kokybę. Jūsų bendras reitingas bus susietas su jūsų Vairuotojo paskyra, o Keleiviai jį galės matyti „Bolt“ mobiliojoje programėlėje. Išsiaiškinę, kad įvertinimas ar komentaras yra pateiktas nesąžiningai, tokio vertinimo ar komentaro į vertinimą neįtrauksime.

8.2 Be reitingo, kuris yra grindžiamas klientų atsiliepimais, taip pat matuojame jūsų aktyvumo lygį ir skiriame jums aktyvumo balą, kuris yra paremtas tuo, kiek Vežimo paslaugų prašymų priimate, atmetate, ignoruojate ir įvykdote.

8.3 Siekiant teikti patikimas paslaugas Keleiviams, galime nustatyti mažiausią vidutinį reitingą ir mažiausią aktyvumo balą, kurį Vairuotojai privalo pasiekti ir išlaikyti. Jei, gavę atitinkamą pranešimą iš mūsų, per nurodytą laiką nepakeliate savo bendro reitingo ar aktyvumo balo iki mažiausio reikalaujamo lygio, jūsų Vairuotojo paskyra automatiškai užblokuota; pirmą kartą paskyra bus užblokuota 24 valandoms, o antrą kartą – 7 dienoms. Tokiai situacijai pasikartojus trečią kartą, turime teisę visam laikui užblokuoti Vairuotojo paskyrą. Galime atšaukti paskyros užblokavimą, jei paskyra užblokuojama dėl bet kokių išorinių aplinkybių arba jei nustatoma, kad paskyra užblokuojama dėl sistemos klaidos ar netikrų, klaidingų ir (arba) piktybinių atsiliepimų.

9. RINKOS APŽVALGOS IR PREMIJOS

9.1 Rinkos apžvalgos. Galime siųsti jums rinkos apžvalgas siekiant jus informuoti apie laikotarpius, kai Vežimo paslaugų paklausa yra didžiausia per „Bolt“ mobiliąją programėlę, „Bolt“ vairuotojo paskyrą, SMS žinute, el. paštu ar kitomis priemonėmis. Šios rinkos apžvalgos yra rekomendacinio pobūdžio ir niekaip jūsų nesaisto. Kadangi rinkos apžvalgos prognozės yra pagrįstos istoriniais duomenimis, negalime užtikrinti, kad reali situacija rinkoje tiksliai atitiks rinkos apžvalgose nurodytas prognozes.

9.2 Premijos taksi įmonėms ir Vairuotojams. Taip pat galime pasiūlyti papildomas premijas taksi įmonėms / Vairuotojams, siekdami užtikrinti ir paskatinti taksi paslaugų teikimą. Konkretūs reikalavimai ir sąlygos premijoms gali būti nurodomi per „Bolt“ mobiliąją programėlę, „Bolt“ vairuotojo paskyrą, siunčiami SMS žinute, el. paštu ar kitomis priemonėmis. Gali būti taikomos papildomos premijų taisyklės. Pasiliekame teisę vienašališkai spręsti, kada ir kuriems Vairuotojams pasiūlyti tokius priedus. Mums pagrįstai įtarus, kad Vairuotojas elgiasi nesąžiningai, kad užtikrintų premijos gavimą, kandidatūra premijai gali būti sustabdyta tol, kol bus išsiaiškintos visos su nesąžiningu Vairuotojo elgesiu susijusios aplinkybės.

9.3 Nuolaidos Keleiviams. Pasiliekame teisę siūlyti nuolaidas Keleiviams siekiant paskatinti „Bolt“ platformos paslaugų poreikį. Jei dėl tokios nuolaidos sumažėja suma, kurią Keleivis jums moka, mokėdamas Kelionės kainą, atlyginsime jums Keleiviams suteiktos nuolaidos vertę. Galime atskaityti Keleivio nuolaidos sumą iš „Bolt“ komisinio mokesčio, kurį turite sumokėti.

10. SANTYKIAI TARP JŪSŲ, MŪSŲ IR KELEIVIŲ

10.1 Patvirtinate ir sutinkate, jog mes teikiame visuomenės informavimo, o ne Vežimo paslaugas. Teikdami „Bolt“ platformą bei „Bolt“ paslaugas, veikiame kaip technologija, sujungianti Keleivius ir Vairuotojus bei padedanti jiems našiau keliauti po miestus. Taip pat patvirtinate, kad teikiate Vežimo paslaugas Keleiviams vežimo sutarties pagrindu ir, kad teikiate Vežimo paslaugas teikiate savarankiškai vykdydami ekonominę veiklą. „Bolt“ mobiliosios programėlės operatorius yra Vairuotojo prekybos atstovas, kuris padeda sudaryti Vairuotojo ir Keleivio sutartį, priima mokėjimus iš Keleivių ir perveda šiuos mokėjimus Vairuotojui.

10.2 Patvirtinate, kad tarp jūsų ir mūsų nebuvo ir nebus sudaryta darbo sutartis ir nėra ir nebus užmegzti darbo santykiai. Taip pat patvirtinate, kad jūs ir mes nesame įsteigę bendros įmonės arba partnerystės. Negalite veikti kaip mūsų darbuotojas, tarpininkas ar atstovas arba mūsų vardu sudaryti saistančios sutarties. Jei dėl privalomuose įstatymuose numatytos reikšmės ar kitų priežasčių jūs būsite laikomas mūsų darbuotoju, sutinkate atsisakyti pretenzijų mums dėl tokių numanomų darbo santykių.

10.3 Negalite perduoti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šias Bendrąsias sąlygas ar Sutartį tretiesiems asmenims.

11. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR PRIEIGA PRIE ASMENS DUOMENŲ

11.1 Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Privatumo ir duomenų apsaugos politikos vairuotojams, kurį galite rasti adresu https://bolt.eu/lt/legal/lt/privacy-for-drivers/.

11.2 „Bolt“ turi prieigą prie visų asmens duomenų ir kitų duomenų, kurie pateikti ar generuojami dėl naudojimosi „Bolt“ paslaugomis. „Bolt“ imsis visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų tokių duomenų apsaugą ir laikytųsi Privatumo ir duomenų apsaugos politikos bei galiojančių įstatymų, kai tokius duomenis sudaro asmens duomenys. Jei Privatumo ir duomenų apsaugos politikoje bei galiojančiuose įstatymuose nenurodyta kitaip, „Bolt“ išsaugo prieigą prie tokių duomenų ir po Sutarties tarp jūsų o ir „Bolt“ nutraukimo.

11.3 Turite prieigą prie savo asmeninių ir kitų duomenų, kuriuos pateikėte, arba kurie yra sukuriami jums naudojantis „Bolt“ paslaugomis tiek, kiek jūsų „Bolt“ vairuotojo paskyra leidžia jums tai daryti. Turite imtis visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintumėte tokių duomenų konfidencialumą ir apsaugą bei laikytumėtės aliojančių privatumo taisyklių ir įstatymų tol ir tiek, kiek tokius duomenis sudaro Keleivių asmens duomenys. Sutinkate ir patvirtinate, kad jums pateikti Keleivio asmens duomenys bus tvarkomi tik Vežimo paslaugų suteikimo tikslais ir ne ilgiau nei leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1 „Bolt“ platforma teikiama dabartinės būklės, priklausomai nuo prieinamumo. Mes nepareiškiame ir negarantuojame, kad prieiga prie „Bolt“ mobiliosios programėlės bus nepertraukiama ir be klaidų. Kadangi naudojimasis „Bolt“ platforma priklauso nuo Keleivių Vežimo paslaugų užsakymų, negalime negarantuoti, kad Vežimo paslaugų užsakymų skaičius bus tiesiogiai susijęs su jūsų naudojimosi „Bolt“ platforma dažnumu.

12.2 Tiek, kiek leidžiama pagal taikytinus teisės aktus, „Bolt“, jos atstovai, direktoriai ir darbuotojai neatsako už jokius nuostolius ar žalą, kurią galite patirti dėl naudojimosi „Bolt“ paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant: 12.2.1 tiesiogine ar netiesiogine žala turtui ar finansiniais nuostoliais; 12.2.2 pelno praradimu; 12.2.3 prarastu verslu, sutartimis, kontaktais, prestižu, reputacija ar bet kokiais kitais nuostoliais, kurie gali būti susiję su veiklos nutraukimu; 12.2.4 duomenų praradimu ir netikslumu; ir 12.2.5 kitais nuostoliais ar žala.

12.3 Finansinė „Bolt“ atsakomybė, susijusi su šių Bendrųjų sąlygų ar Sutarties pažeidimu, bus apribota 500 (penkių šimtų) eurų suma. Turite teisę reikalauti atlyginti žalą, jei „Bolt“ tyčia pažeidė šias Bendrąsias sąlygas ar Sutartį.

12.4 Mes nesakome už Keleivio ar jo bendrakeleivių veiksmus ar neveikimą, ir jums ar transporto priemonei padarytus nuostolius ar žalą, patirtą dėl Keleivio ar jo bendrakeleivių veiksmų ar neveikimo.

12.5 Jūs prisiimate visą atsakomybę už šių Bendrųjų sąlygų, Sutarties ar kitų galiojančių įstatymų ar norminių teisės aktų pažeidimą, ir, iš mūsų ar viešosios įstaigos gavę atitinkamą reikalavimą, turite nedelsdami nutraukti ir ištaisyti tokį pažeidimą. Privalote mums atlyginti tiesioginius ir (arba) netiesioginius nuostolius ir (arba) žalą, pelno praradimą, išlaidas, sankcijas ir baudas, patirtas mūsų dėl jūsų įvykdyto Bendrųjų sąlygų, sutarties arba įstatymų ir teisės aktų pažeidimo. Jei keleivis mums pareiškia reikalavimus dėl jūsų suteiktų Vežimo paslaugų, privalote mums atlyginti šiuos nuostolius per 7 (septynias) dienas nuo atitinkamo mūsų prašymo gavimo. Mums įgijus teisę pareikšti jums reikalavimus, privalote atlyginti mums visas teisines išlaidas, susijusias su nuostolių įvertinimu ir reikalavimų dėl tokių nuostolių atlyginimo teikimu.

13. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1 Šiose Bendrosiose sąlygose aiškiai nustatytos sąlygos įsigalioja nuo registracijos formos pateikimo dienos. Sutartys ir kitos sąlygos įsigalioja jums pateikus atitinkamą dokumentą ar pareiškimą ir jums pradėjus ir toliau tęsiant Vežimo paslaugų teikimą per „Bolt“ platformą.

13.2 Sutartį galite nutraukti bet kuriuo metu informuodami „Bolt“ bent prieš 7 (septynias) dienas; pasibaigus šiam terminui, jūsų teisė naudotis „Bolt“ platforma ir „Bolt“ paslaugomis panaikinama. „Bolt“ turi teisę nedelsdami be išankstinio įspėjimo nutraukti Sutartį ir užblokuoti jūsų prieigą prie „Bolt“ platformos jums pažeidus Bendrąsias sąlygas arba Sutartį, įskaitant Bendrųjų sąlygų 3 ir 4 punktuose numatytus reikalavimus, bei taikytinus įstatymus ar norminius teisės aktus, nepagarbiai neatsiliepus apie „Bolt“ arba sukėlus grėsmę „Bolt“ prekių ženklui, reputacijai ar verslui. Informuosime jus apie Sutarties nutraukimą el. paštu, per „Bolt“ mobiliąją programėlę ar „Bolt“ vairuotojo paskyrą, likus mažiausiai 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. Šis terminas netaikomas, jei: 13.2.1 pagal įstatymą ar reglamentą, „Bolt“ yra įpareigojama nutraukti visų savo paslaugų teikimą Vairuotojui taip, kad neįmanoma laikytis informavimo termino; 13.2.2 Sutartis nutraukiama dėl galiojančių įstatymų primygtinų viršesnės galios nuostatų; 13.2.3 Vairuotojas pakartotinai pažeidė Sutarties sąlygas ir „Bolt“ tai gali įrodyti.

13.3 Galime nedelsiant blokuoti jūsų prieigą prie „Bolt“ platformos arba „Bolt“ vairuotojo paskyros Bendrųjų sąlygų 8.3 ir 9.2 punktuose nurodytais atvejais ir terminais bei tiek, kiek trunka tyrimas, jei, remiantis Keleivio pateiktu skundu arba „Bolt“ turimais duomenimis, įtariame, kad pažeidėte Bendrąsias sąlygas ir arba Sutartį arba atlikote sukčiavimo veiksmus arba kitais atvejais, numatytais šiose Bendrosiose sąlygose ir Sutartyje. Informuosime jus apie sprendimą blokuoti jūsų prieigą prie „Bolt“ platformos ir „Bolt“ vairuotojo paskyros ir priežastis el. paštu, per „Bolt“ mobiliąją programėlę arba „Bolt“ vairuotojo paskyrą prieš tokio apribojimo įsigaliojimą arba tokio apribojimo įsigaliojimo metu. Sprendimas blokuoti prieigą bus atšauktas, jei tyrimo metu įtarimai nepasitvirtina ir (arba) nebelieka aplinkybių, dėl kurių jūsų prieiga prie „Bolt“ platformos buvo sustabdyta.

13.4 Siekiate teikti aukščiausios kokybės paslaugas visiems Keleiviams; todėl stebime Vairuotojo veiksmus „Bolt“ platformoje. Jei neatitiksite minimalių Vežimo paslaugų teikimo reikalavimų, pasiliekame teisę nutraukti Sutartį Sutartyje ir taikytinuose teisės aktuose numatyta tvarka ir terminais.

13.5 Nutraukiant Sutartį ar blokuojant Vairuotojo arba transporto priemonių parko valdytojo prieigą prie „Bolt“ platformos, kai Vežimo paslaugos teikiamos Europos Sąjungos šalyje narėje ar Europos ekonominėje erdvėje, taikomi papildomi reikalavimai ir priemonės, nurodytos 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo.

13.6 Vairuotojas ir (arba) transporto priemonių parko valdytojas, numatytas 13.5 punkte (verslo klientas, veikiantis valstybėje narėje) turi teisę ginčyti Sutarties nutraukimą, blokavimą ir kitokį tariamo „Bolt“ norminių teisės aktų nesilaikymą „Bolt“ pagal Vidaus skundų nagrinėjimo sistemos taisykles verslo klientams.

14. PAKEITIMAI

14.1 „Bolt“ pasilieka teisę bet kada pakeisti šias Bendrąsias sąlygas įkeldama patikslintą redakciją į svetainę (http://bolt.eu/legal/) ir informuodama jus apie tokius siūlomus pakeitimus (pvz. el. paštu, per „Bolt“ mobiliąją programėlę arba „Bolt“ vairuotojo paskyrą). „Bolt“ nėra įpareigota informuoti jus apie siūlomus šių Bendrųjų sąlygų ar Sutarties pakeitimus, jei jie yra redakcinio pobūdžio ir nekeičia šių Sąlygų esmės ir turinio.

14.2 „Bolt“ turi iš anksto informuoti Vairuotojus apie siūlomus Bendrųjų sąlygų ar kitų Sutarties sąlygų pakeitimus mažiausiai prieš 15 dienų (el. paštu, per „Bolt“ mobiliąją programėlę ar „Bolt“ vairuotojo paskyrą), išskyrus tuos atvejus, kai: 14.2.1 pagal įstatymą ar norminį teisės aktą, „Bolt“ yra įpareigojama pakeisti Bendrąsias sąlygas taip, kad negali laikytis informavimo termino; 14.2.2 pakeitimą reikia nedelsiant padaryti, siekiant reaguoti į nenumatytas ir neišvengiamas rizikas, susijusias su sveikata, sauga ar kibernetine sauga, arba apsaugoti „Bolt“ paslaugas, Keleivius ar Vairuotojus nuo sukčiavimo, kenkėjiškų programų, šlamšto ar duomenų apsaugos pažeidimų; arba 14.2.3 nusprendėte nesilaikyti išankstinio pranešimo termino (pvz. po pranešimo apie pakeitimą toliau naudojasi „Bolt“ paslaugomis).

14.3 Jei nesutinkate su Bendrųjų sąlygų ar kitų Sutarties sąlygų pakeitimais, turite teisę nutraukti Sutartį nustodami naudotis „Bolt“ paslaugomis ir įteikdami „Bolt“ pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Jei pranešime apie nutraukimą nenurodyta kitaip, Sutartis nutraukiama nuo siūlomo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Jei jūs ir toliau naudojatės „Bolt“ paslaugomis pakeitimo įsigaliojimo dieną ar vėliau, tai reiškia, kad jūs sutinkate su pakeistomis Bendrosiomis sąlygomis ar Sutartimi.

15. TAIKOMA TEISĖ IR TEISMO JURISDIKCIJA

15.1 Bendrąsias sąlygas ir Sutartį reglamentuoja, jos yra sudarytos ir įsigalioja pagal Estijos Respublikos įstatymus. Jei iš Bendrųjų sąlygų ar Sutarties kilusio ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčas bus sprendžiamas Harju apygardos teisme.

16. PRANEŠIMAI

16.1 Privalote nedelsdami pranešti apie savo kontaktinės informacijos pasikeitimus.

16.2 Pranešimai, kurių reikalaujama pagal Bendrąsias sąlygas ir Sutartį, turi būti laikomi tinkamai įteiktais, jei jie yra: 16.2.1 įteikti asmeniškai; 16.2.2 išsiųsti per kurjerį, pasirašant pristatymą patvirtinantį dokumentą; 16.2.3 išsiųsti registruotu laišku; 16.2.4 išsiųsti el. paštu; 16.2.5 pateikti per „Bolt“ mobiliąją programėlę ar „Bolt“ vairuotojo paskyrą.

16.3 Pranešimai, išsiųsti ar pristatyti pagal pirmiau pateiktą punktą, yra laikomi gautais: 16.3.1 jei įteikiami asmeniškai, pristatymo šaliai metu; 16.3.2 jei pristatomi per kurjerį, kurjerio nurodytą dieną, kuri sutampa su pranešimo pristatymo šaliai diena; 16.3.3 jei siunčiama registruotu paštu, 10 dieną po to, kai dokumentas išsiunčiamas į pašto skyrių, kad būtų pristatytas; 16.3.4 jei pateikti per „Bolt“ mobiliąją programėlę ar „Bolt“ vairuotojo paskyrą; arba 16.3.5 jei išsiųsti el. paštu, tą dieną, kai el. laišką gaunanti šalis patvirtina, kad gavo atitinkamą el. laišką arba antrą dieną po to, kai buvo išsiųstas el. laiškas, tuo atveju, jei siuntėjas negavo pranešimo apie klaidą (pranešimas apie tai, kad el. laiškas nepristatytas kitai šaliai) ir jei tokio pranešimo apie klaidą negavo kitą dieną po jo išsiuntimo.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei bet kuri šių Bendrųjų sąlygų nuostatų tampa neįgyvendinama, šalys turi pakeisti tokią nuostatą įgyvendinama nuostata, kuri, atsižvelgiant į jos tikslą ir ekonominį poveikį, atitiktų pakeičiamą nuostatą.

Bendrųjų sąlygų paskutinės peržiūros data: 2022-05-12.

Skenuoti ir atsisiųsti

Liko visai nedaug!

Telefono kamera nuskenuokite QR kodą ir atsisiųskite programėlę.