Rinkodaros kampanijos taisyklės ir sąlygos klientams

1. Bendrosios sąlygos

 1. Kampanijos „End of Year ‘22“ (toliau – Kampanija) organizatorius – „Bolt Operations OÜ“, įmonės kodas 14532901, buveinės adresas Vana-Lõuna tn 15, 10134 Talinas, Estija.

 2. Kampanija vyks nuo 2022 m. gruodžio 19 d. iki 2023 m. sausio 31 d. (imtinai) (toliau – Kampanijos laikotarpis) Airijoje, Azerbaidžane, Čekijos Respublikoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Ganoje, Ispanijoje, Kenijoje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Maltoje, Nigerijoje, Nyderlanduose, Pietų Afrikos Respublikoje, Prancūzijoje Rumunijoje, Sakartvele,, Slovakijoje, Švedijoje, Tunise, Ugandoje, Ukrainoje ir Vokietijoje.

 3. Kampanijos tvarka nustatyta šiose taisyklėse ir sąlygose (toliau – Taisyklės ir sąlygos) bei Kampanijos reklaminėje ir kitoje medžiagoje nurodytose sąlygose. Jos yra taikomos visiems dalyviams.

 4. Kampanijoje gali dalyvauti visi „Bolt“ programėlės naudotojai, turintys asmeninę „Bolt“ paskyrą (toliau – Dalyvis).

 5. Išankstinė registracija Kampanijoje nėra privaloma, tačiau norėdamas joje dalyvauti, Dalyvis turi sutikti su Kampanijos Taisyklėmis ir sąlygomis (jose taip pat įtraukta sąlyga, kad, laimėjimo atveju, Dalyvis sutinka, kad jo vardas ir pavardė būtų skelbiami „Bolt“ interneto svetainėje, pranešimuose klientams, el. laiškuose ir socialinių tinklų platformose).

 6. „Bolt“ ir „Bolt“ grupei priklausančių įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai Kampanijoje dalyvauti negali.

 7. Vienas Dalyvis turi galimybė laimėti kelis kartus.

2. Prizas

 1. Trys Kampanijos Dalyviai laimės po 100 € „Bolt“ kelionėms (toliau – Prizas).

 2. Prizas bus išmokėtas naudojant „Bolt“ reklaminius kodus ir galios 12 mėnesių nuo tada, kai bus suteiktas.

 3. Prizas nebus išmokamas ar kompensuojamas grynaisiais pinigais. Prizas negali būti pakeistas arba iškeistas. Be to, „Bolt“ nekompensuoja jokių su Prizo gavimu susijusių išlaidų.

 4. Jei reikės, „Bolt“ sumokės visus su Prizo išmokėjimu susijusius mokesčius.

3. Burtų traukimas

 1. Burtai bus traukiami nuo 2022 m. gruodžio 21 d. iki 2023 m. vasario 1 d. (imtinai).

 2. „Bolt“ atstovai, dalyvaujant „Bolt“ teisininkui, aukščiau nurodytu laikotarpiu burtų keliu ištrauks Prizo laimėtojus.

 3. Patikrinus dalyvavimo Kampanijoje sąlygų laikymąsi, laimėtojams apie laimėtą Prizą bus pranešta per 3 (tris) darbo dienas po burtų traukimo. Kampanijos laimėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti „Bolt“ tinklaraštyje, el. laiškuose ir (arba) socialinių tinklų platformose.

4. Privatumas

 1. Kampanijos metu „Bolt“ tvarko Dalyvio duomenis, kad įvykdytų Kampanijos sąlygas, laikytųsi savo teisinių įsipareigojimų ir siektų savo teisėtų interesų pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio 1 c) ir 1 f) dalis. Asmens duomenys tvarkomi siekiant paskelbti Dalyvio vardą ir pavardę bei įteikti Prizą. „Bolt“ yra Dalyvio asmens duomenų valdytojas.

 2. Duomenys „Bolt“ pateikiami savanoriškai, tačiau jų nepateikus, „Bolt“ gali nepavykti susisiekti su Kampanijos laimėtoju. „Bolt“ gali perduoti asmens duomenis įgaliotam duomenų tvarkytojui, kuris trauks burtus. Jei Kampanija vykdoma socialinių tinklų platformoje (įskaitant, bet neapsiribojant, „Facebook“ ir „Instagram“), Kampanijos Dalyviai patys tvarkys savo socialinių tinklų paskyrą ir veiklą socialinių tinklų platformose (įrašų skelbimas, paspaudimas „patinka“, komentavimas). „Bolt“ taip pat gali dalytis Dalyvio duomenimis su kitais „Bolt“ grupės subjektais, internetinių debesų saugyklų paslaugų ir kitų svarbių IT bei rinkodaros paslaugų teikėjais. „Bolt“ taip pat gali būti įpareigoti dalytis Dalyvio asmens duomenimis su valdžios institucijomis, turinčiomis teisę tvarkyti asmens duomenis. Kai „Bolt“ dalijasi duomenimis su savo tiekėjais, esančiais už ES ar EEE ribų, toks asmens duomenų perdavimas bus vykdomas tik esant tinkamam teisiniam pagrindui. Be to, „Bolt“ imsis tinkamų apsaugos priemonių, pavyzdžiui, standartinių sutarties sąlygų sudarymo arba Europos Komisijos priimto sprendimo dėl tinkamumo.

 3. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Dalyvio ir pasitelkiant papildomas priemones ar programas, naudojamas vykdant Kampaniją (pvz., „End of Year ‘22“).

 4. Dalyvis turi teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, juos taisyti, ištrinti ar perkelti, apriboti asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad jie būtų tvarkomi. Jei Dalyvio duomenys tvarkomi pagal suteiktą sutikimą, Dalyvis turi teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki jo atšaukimo teisėtumui. Kilus neišspręstoms problemoms dėl privatumo, Dalyvis turi teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai.

 5. Dėl bet kokių klausimų, susijusių su „Bolt“ duomenų tvarkymo praktika, Dalyvis gali kreiptis į „Bolt“ paštu, adresu Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Talinas 10135, Estija. Dalyvis taip pat gali susisiekti su „Bolt“ duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu privacy@bolt.eu.

 6. Dalyvio asmens duomenys bus saugomi tol, kol laimėtojui bus įteiktas Prizas. Po Prizo įteikimo, „Bolt“, laikydamiesi teisinių prievolių teisės aktuose nustatytais saugojimo laikotarpiais, išsaugos laimėtojo vardą ir pavardę vienerius metus, kad šią informaciją galėtų naudoti žiniasklaidoje, reklamoje ir, prireikus, kituose su „Bolt“ susijusiuose renginiuose.

 7. Jei Dalyvis, dalyvaudamas Kampanijoje, naudoja trečiojo asmens asmens duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant, skelbia trečiosios šalies nuotrauką), jis turi gauti aiškų šios trečiosios šalies sutikimą naudoti duomenis šios Kampanijos tikslais.

5. Draudžiama veikla

 1. Dalyvis negali vykdyti jokios nesąžiningos, neetiškos, neteisėtos ar „Bolt“ atžvilgiu neskaidrios veiklos, taip pat veiklos, kuria tyčia ar netyčia piktnaudžiaujama Kampanija arba yra apeinamos jos sąlygos.
 2. Dalyvis taip pat negali rodyti ir neperduoti jokios medžiagos (nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, pvz., per nuorodą ar bet kokią kitą mediją), kuri:

2.1. yra netinkama, neetiška, grasinanti, įžeidžianti, pažeidžianti kito asmens privatumą, sukelianti susierzinimą, nepatogumus ar bereikalingą nerimą;

2.2. gali gąsdinti, nuliūdinti, sugėdinti, kelti nerimą ar erzinti bet kurį kitą asmenį;

2.3. yra pristatoma kokiu nors asmeniu arba klaidingai pateikia Dalyvio tapatybę ar priklausomybę kokiam nors asmeniui;

2.4. sudarytų įspūdį, kad tokią medžiagą pateikė „Bolt“, nebent „Bolt“ Dalyviui specialiai suteikė tokią teisę; arba

2.5. kenkia „Bolt“ reputacijai.

6. Įsipareigojimai ir kitos sąlygos

 1. Dalyvaudamas Kampanijoje, Dalyvis patvirtina, kad perskaitė ir sutinka su Kampanijos Taisyklėmis ir sąlygomis.

 2. Atsiradus force majeure aplinkybėms, „Bolt“ turi teisę nutraukti Kampaniją be išankstinio įspėjimo ir be jokių pasekmių. Jei įmanoma, „Bolt“ apie tokį nutraukimą praneša savo tinklaraštyje, pranešimuose klientams, el. laiškuose ir (arba) socialinių tinklų platformose.

 3. „Bolt“ pasilieka teisę priimti bet kokius su Kampanija susijusius sprendimus, įskaitant vienašališką Kampanijos sąlygų keitimą ir papildymą, apie tai iš anksto nepranešusi. Tokius su Kampanija susijusius sprendimus „Bolt“ paskelbs savo interneto svetainėje, kleintų pranešimuose, el. laiškuose ir (arba) socialinių tinklų platformose.

 4. „Bolt“ turi teisę pašalinti Dalyvį iš Kampanijos be išankstinio įspėjimo, jei Dalyvis pažeidžia Kampanijos Taisykles ir sąlygas.

 5. „Bolt“ neatsako už trečiosios šalies sukeltus gedimus, dėl kurių Dalyvis negali dalyvauti Kampanijoje.

 6. Visus skundus, susijusius su Kampanijos organizavimu, jei Kampanijos laikotarpis dar nesibaigė, reikia pateikti „Bolt“ el. paštu giveaways@bolt.eu. Skundų dėl Kampanijos, kurie bus išsiųsti pasibaigus Kampanijai, „Bolt“ nenagrinės.

Tarptautinė versija.

Skenuoti ir atsisiųsti

Liko visai nedaug!

Telefono kamera nuskenuokite QR kodą ir atsisiųskite programėlę.