Bendrosios sąlygos taksi įmonėms ir vairuotojams

Bendrosios sąlygos taksi įmonėms ir vairuotojams

Šiose Bendrosiose sąlygose nustatytos pagrindinės sąlygos ir nuostatos, susijusios su naudojimųsi „Bolt“ paslaugomis taksi įmonėms ir vairuotojams. Norėdami naudotis „Bolt“ paslaugomis, turite sutikti su toliau nurodytomis sąlygomis.

1. APIBRĖŽTYS

1.1. „Bolt“ (toliau dar vadinama „mes“, „mūsų“, „mums“) reiškia UAB „Bolt Services LT“, uždarąją akcinę bendrovę, įsteigtą ir įregistruotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 304960634, registruotosios buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.2. „Bolt“ partneriai reiškia patronuojančiąją įmonę ir (arba) patronuojamąsias įmones ir (arba) įmones, priklausančias tai pačiai „Bolt“ įmonių grupei.

1.3. „Bolt paslaugos“ reiškia „Bolt“teikiamas taksi paslaugas, įskaitant „Bolt“ programėlės, „Bolt“ skambučių centro, „Bolt“ taksi vairuotojų paskyrų, „Bolt“ taksi įmonių paskyrų, atsiskaitymų naudojant programėlę, Pagalbos keleiviams, ryšio tarp Taksi įmonės, Taksi vairuotojo ir keleivio bei kitų panašių paslaugų teikimą ir palaikymą.

1.4. „Bolt skambučių centras“ reiškia skambučių valdymo centrą, skirtą naudoti Taksi vairuotojams ir Keleiviams išsikviesti bei gauti Taksi paslaugas, paskambinus, kai įmanoma.

1.5. „Bolt programėlė“ reiškia galinę telekomunikacijų įrangą, skirtą naudoti Taksi vairuotojui ir Keleiviams išsikviesti bei gauti Taksi paslaugas.

1.6. „Keleivis“ reiškia asmenį, kuris užsako Taksi paslaugas, naudodamasis Bolt programėle ir (arba) skambindamas į Bolt skambučių centrą.

1.7. „Taksi vairuotojas“ reiškia asmenį, kuris vykdo individualią veiklą, kaip nurodyta taikomuose teisės aktuose, bei asmenį, įdarbintą ar sudariusį sutartį su Taksi įmone, ir teikiantį Taksi paslaugas pagal taikomus teisės aktus, bei sudariusį sutartį su „Bolt“ dėl „Bolt“ paslaugų teikimo. Kiekvienas Vairuotojas gaus asmeninę „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą.

1.8. „Taksi įmonė“ reiškia juridinį subjektą, kuris teikia Taksi paslaugas pagal taikomus teisės aktus, turi daugiau nei vieną Taksi vairuotoją, kuris yra įdarbintas ar sudaręs sutartį su tuo juridiniu subjektu bei sudaręs sutartį su „Bolt“ dėl „Bolt“ paslaugų teikimo. Kiekviena Taksi įmonė gaus asmeninę „Bolt“ taksi įmonės paskyrą.

1.9. „Sutartis“ reiškia sutartį tarp Taksi įmonės / vairuotojo ir „Bolt“ dėl „Bolt“ paslaugų teikimo, kurią sudaro: 1.9.1. šios Bendrosios sąlygos; 1.9.2. specialiosios sąlygos, nurodomos „Bolt“ programėlėje, tokios kaip informacija apie kainą ar paslaugos aprašymai; 1.9.3. raštu mūsų svetainėje arba el. paštu Taksi įmonei / vairuotojui nurodytos rekomendacijos, kurias kartas nuo karto pateikia „Bolt“ ir (arba) „Bolt“ partneriai; 1.9.4. kitos šioje Sutartyje nurodytos sąlygos, kurios gali būti reguliariai peržiūrimos ir keičiamos, apie tai informuojant Taksi įmonę / vairuotoją pagal taikomuose įstatymuose nustatytą tvarką ir terminus.

1.10. „Kaina“ reiškia mokestį, kurį Keleivis įsipareigoja sumokėti Taksi įmonei / vairuotojui už suteiktas Taksi paslaugas.

1.11. „Bolt mokestis“ reiškia mokestį, kurį Taksi įmonė / vairuotojas yra įsipareigojęs sumokėti Bolt už Bolt paslaugas, įskaitant teisę naudotis Bolt programėle ir Bolt skambučių centru.

1.12. „Mokėjimas naudojant programėlę“ reiškia mokėjimus kortele, atsiskaitymą su vežėju ir kitus mokėjimo būdus, kuriuos Keleivis naudoja sumokėti už Taksi paslaugas, naudodamas Bolt programėlę.

1.13. „Bolt taksi įmonės paskyra“ reiškia prieigą prie svetainės, kurioje pateikiama informacija ir dokumentai dėl naudojimosi Bolt paslaugomis, susijusiomis su Taksi paslaugų teikimu. Įvesdama vartotojo vardą ir slaptažodį, Taksi įmonė gali prisijungti prie Bolt taksi įmonės paskyros adresu https://fleets.bolt.eu/

1.14. „Bolt taksi vairuotojo paskyra“ reiškia prieigą prie svetainės, kurioje pateikiama informacija ir dokumentai dėl naudojimosi „Bolt“ paslaugomis, susijusiomis su Taksi paslaugų teikimu. Jei Taksi vairuotojas yra įdarbintas ar sudaręs sutartį su Taksi įmone, „Bolt“ taksi vairuotojo paskyra yra sujungta su „Bolt“ taksi įmonės paskyra. Įvesdamas vartotojo vardą ir slaptažodį, Taksi vairuotojas gali prisijungti prie Bolt taksi įmonės paskyros adresu https://partners.bolt.eu/

1.15. „Arbatpinigiai“ reiškia papildomai prie sumokėtos Kainos Keleivio savo noru sumokėtą priedą Taksi vairuotojui.

1.16. „Taksi dispečerinės paslaugos“ reiškia taksi užsakymų valdymo paslaugas, kur iš Keleivių priimami taksi užsakymai Taksi įmonėms / vairuotojams, naudojant ryšį ar galinę telekomunikacijų įrangą, t.y. „Bolt“ skambučių centrą ar „Bolt“ programėlę, ir perduodami Taksi vairuotojams.

1.17. „Taksi paslaugos“ reiškia mokamas keleivių gabenimo paslaugas, kurias teikia Taksi įmonė / vairuotojas, įskaitant Keleivio vežimą taksi automobiliu, Keleivio laukimą, kai įjungtas taksometras, važiavimą pagal Taksi užsakymą ir Keleivio laukimą.

1.18. „Taksi užsakymas“ reiškia Taksi įmonės / vairuotojo ir Keleivio sudarytą sutartį, naudojant ryšį ar galinę telekomunikacijų įrangą, pagal kurią Taksi įmonė / vairuotojas įsipareigoja teikti Taksi paslaugas pagal sutartas sąlygas, o Keleivis sutinka už jas sumokėti.

2. SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Prieš pradėdama (-as) naudotis „Bolt“ paslaugomis, Taksi įmonė / vairuotojas turi prisijungti prie „Bolt“ taksi įmonės paskyros / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyros ir registracijos formoje pateikti visą reikiamą informaciją bei dokumentus. Sėkmingai užbaigus registraciją, Taksi įmonei / vairuotojui suteiksime „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą, prie kurios galima prisijungti naudojant vartotojo vardą ir slaptažodį. Spustelėdama (-as) registracijos formos apačioje esantį mygtuką „Registracija“, Taksi įmonė / vairuotojas patvirtina ir užtikrina, kad: 2.1.1. pagal galiojančius įstatymus Taksi įmonė / vairuotojas turi teisę su mumis sudaryti Sutartį ir teikti Taksi paslaugas; 2.1.2. Taksi įmonė / vairuotojas atidžiai perskaitė, visiškai suprato ir sutinka laikytis šių Bendrųjų sąlygų, įskaitant jose ir Sutartyje nurodytus įsipareigojimus; 2.1.3. visa Taksi įmonės / vairuotojo mums pateikta informacija yra tiksli, teisinga ir išsami; 2.1.4. Taksi įmonė / vairuotojas visada atnaujins „Bolt“ taksi įmonės paskyros / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyros duomenis; 2.1.5. Taksi įmonė / vairuotojas neleis kitiems asmenims naudoti „Bolt“ taksi įmonės paskyros / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyros ir neperduos ar nepaskirs jos kitam asmeniui; 2.1.6. Taksi įmonė / vairuotojas nenaudos „Bolt“ paslaugų neįgaliotais ir neteisėtais tikslais ar netrukdys tinkamam „Bolt“ paslaugų funkcionavimui; 2.1.7. Taksi įmonė / vairuotojas visada laikysis visų įstatymų ir reglamentų, galiojančių šalyje, kurioje Taksi įmonė / vairuotojas teikia Taksi paslaugas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Taksi paslaugų teikimą reglamentuojančius įstatymus.

2.2. aksi įmonė / vairuotojas turi pateikti savo banko duomenis, užpildydama (-as) registracijos formą ir nurodydama (-as) atsiskaitymo duomenis. Mokėjimai už Taksi paslaugas naudojant programėlę pervedami į banko sąskaitą, kurią nurodė Taksi įmonė / vairuotojas. Mes neatsakome už neteisingai atliktus pinigų pervedimus, jei Taksi įmonė / vairuotojas pateikė neteisingus banko ir (arba) sąskaitos duomenis. Jei mokėjimai už Taksi paslaugas naudojant programėlę pervedami į Taksi įmonės banko sąskaitą, ji įsipareigoja atsiskaityti su Taksi įmonės vairuotojais. Neatsižvelgiant į tai, kas nurodyta pirmiau, ir, jei raštu šalys sutaria kitaip, mes galime atlikti atskirus mokėjimus į asmenines Taksi vairuotojų sąskaitas, kurias nurodo Taksi įmonė. „Bolt“ turi teisę su atitinkamomis mokesčių institucijomis dalytis bet kokia informacija, kurios reikalaujama pagal 2021 m. kovo 22 d. Tarybos direktyvą (ES) 2021/514, iš dalies keičiančiąDirektyvą 2011/16/EU, dėl administracinio bendradarbiavimo mokesčių srityje, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) bet kokįsumokėtą arba įskaitytąatlygį Vairuotojui už veiklą,vykdomą per „Bolt“ platformą. Jei nepateikiate informacijos, kurios reikalaujama pagal pirmiau minimąDirektyvą,„Bolt“ turi teisę i) sustabdyti jūsųpaskyrą, ii) neleisti jums iš naujo užsiregistruoti „Bolt“ platformoje ir ii) sulaikyti mokėjimus už Važiavimus, kol pateiksite reikalaujamąinformaciją

2.3. Pateikusi (-ęs) registracijos formą, Taksi įmonė / vairuotojas gaus elektroninį laišką su papildomos sąlygomis, kurių Taksi įmonė / vairuotojas privalo laikytis, kad galėtų naudotis „Bolt“ paslaugomis. Šiose sąlygose gali būti įtraukti reikalavimai, tokie kaip pateikti administracinių nusižengimų registro išrašą (ir, jei reikia, teistumo pažymą), galiojantį vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės techninės apžiūros pažymą, mokymo kursų baigimo dokumentus, turimą GPS signalą palaikančią įrangą, sertifikuotą taksometrą, atitinkantį galiojančių įstatymų reikalavimus, įrodymus, kad transporto priemonė atitinka taksi automobilių ženklinimo reikalavimus ir kitas atitinkamame elektroniniame laiške nurodytas sąlygas. Nesilaikant šių sąlygų, gali būti nutraukta Sutartis ir sustabdyta teisė naudotis „Bolt“ paslaugomis.

2.4. Prisijungdama (-as) prie „Bolt“ paslaugų, Taksi įmonė / vairuotojas sutinka, kad bet kuriuos iš savo įsipareigojimų pagal Bendrąsias sąlygas ar Sutartį „Bolt“ gali perduoti kitiems „Bolt“ partneriams. Tai apima, inter alia, su registracijos, mokymų, „Bolt“ mokesčių rinkimo, mokesčių perdavimo dėl Taksi įmonės / vairuotojo tarpininkavimo, mokėjimų naudojant programėlę metu pateiktų dokumentų peržiūrėjimu, sąskaitų faktūrų išrašymu susijusių teisių ir įsipareigojimų perdavimą ir t.t. Informacija apie Bolt partnerius galima rasti https://bolt.eu/cities/.

2.5. Registravimasis prie „Bolt“ taksi įmonės paskyros. Baigusi 2.1–2.3 punkte nurodytą registraciją, Taksi įmonė turi nuolatos registruoti savo Taksi vairuotojus. Taksi įmonė gali stebėti ir valdyti Taksi vairuotojus, naudodama „Bolt“ taksi įmonės paskyrą. Kiekvienas Taksi vairuotojas taip pat gaus asmeninę „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą, kuri bus sujungta su „Bolt“ taksi įmonės paskyra. Taksi vairuotojas gali naudoti „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą tik tuo atveju, jei perskaitė ir sutiko su Taksi vairuotojui aktualiomis Sutarties dalimis. Taksi įmonė turi nedelsdama informuoti „Bolt“, jei Taksi vairuotojas nebedirba / nebeturi sutarties su Taksi įmone. Dėl šių sąlygų pažeidimo ir bandymo jas apeiti, gali būti sustabdyta teisė naudotis bet kuriomis ar visomis „Bolt“ paslaugomis, taip pat gali būti nutraukta ši Sutartis.

2.6. Taksi įmonė laikoma Taksi paslaugų Keleiviams teikėju ir Sutarties šalimi. Neatsižvelgiant į tai, tik registracijos metu ar vėliau nurodytas fizinis asmuo (Taksi vairuotojai) gali faktiškai teikti Taksi paslaugas. Taksi įmonė turi užtikrinti, kad Taksi vairuotojai visada laikytųsi šios Sutarties reikalavimų, ir tai, kad Taksi vairuotojai sutinka veikti pagal joje ir kitose Šalių sudarytose sutartyse nurodytas sąlygas ir įsipareigojimus.

2.7. Taksi įmonė ir Taksi vairuotojas, įdarbintas ar sudaręs sutartį su Taksi įmone ir faktiškai teikiantis Taksi paslaugas, turi kartu ir atskirai prisiimti atsakomybę už bet kurį šios Sutarties pažeidimą.

3. TEISĖ NAUDOTI BOLT PROGRAMĖLĘ, BOLT SKAMBUČIŲ CENTRĄ IR BOLT TAKSI ĮMONĖS PASKYRĄ / BOLT TAKSI VAIRUOTOJO PASKYRĄ

3.1. Leidimas naudoti „Bolt“ programėlę, „Bolt“ skambučių centrą ir „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą. Jei Taksi įmonė / vairuotojas atitinka Sutarties sąlygas, Taksi įmonei / vairuotojui suteikiame leidimą naudoti „Bolt“ programėlę, „Bolt“ skambučių centrą ir „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą. Šiuo leidimu Taksi įmonei / vairuotojui nesuteikiama teisė sublicencijuoti ar kitaip tretiesiems asmenims perduoti savo teisių, susijusių su šia Sutartimi.

3.2. Naudodamasi (-is) „Bolt“ programėle, „Bolt“ skambučių centru ir (arba) naudodama (-as) „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą, Taksi įmonė / vairuotojas negali: 3.1.1. dekompiliuoti, atvirkštiniu būdu atkurti ar kitaip bandyti gauti „Bolt“ programėlės, „Bolt“ skambučių centro, „Bolt“ taksi įmonės paskyros / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyros ar kitos „Bolt“ programinės įrangos pradinio kodo; 3.1.2. jokiu būdu ar forma keisti „Bolt“ programėlės arba „Bolt“ taksi įmonės paskyros / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyros ar naudoti modifikuotos „Bolt“ programėlės arba „Bolt“ taksi įmonės paskyros / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyros versijas; 3.1.3. siųsti failų su virusais, sugadintų failų ar bet kurių kitų programų, kurios gali pakenkti ar neigiamai paveikti „Bolt“ programėlės ir (arba) „Bolt“ skambučių centro veikimą; 3.1.4. neturėdama (-as) įgaliojimo, bandyti gauti prieigą prie „Bolt“ programėlės, „Bolt“ taksi įmonės paskyros / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyros, „Bolt“ skambučių centro ar kitų „Bolt“ paslaugų.

3.3. Nutraukus Sutartį, ja suteiktas leidimas naudoti „Bolt“ programėlę, „Bolt“ skambučių centrą ir „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą automatiškai atšaukiamas. Nutraukus Sutartį, Taksi įmonė / vairuotojas turi nedelsdama (-as) nustoti naudoti „Bolt“ programėlę, „Bolt“ skambučių centrą ir „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą, o mes turime teisę, iš anksto neįspėję, blokuoti ir ištrinti „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / vairuotojo paskyrą.

3.4. Visos autorių teisės ir prekių ženklai, įskaitant, pradinį kodą, duomenų bazes, logotipus ir vizualinį dizainą, nuosavybės teisėmis arba išskirtinės licencijos sąlygomis priklauso „Bolt“ ir jos yra saugomos pagal autorių teisių, prekių ženklų ir (arba) komercinių paslapčių įstatymus ir tarptautines sutartis. Naudodamasi (-is) „Bolt“ paslaugomis, Taksi įmonė / vairuotojas neįgyja intelektinės nuosavybės teisių.

3.5. Kai Taksi paslaugos teikiamos, naudojant „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą, draudžiama: platinti neužsakytą bet kurių trečiųjų šalių veiklos įskaitant, tačiau neapsiribojant reklama žodžiu, naudojant skrajutes, vizitines korteles, teikiant trečiųjų šalių prekių ženklų dovanas ar kitus suvenyrus, išskyrus tuos atvejus, kai gaunamas išankstinis rašytinis „Bolt“ sutikimas. Taip pat draudžiama užsiimti pasyvia draudžiamų prekių ir (arba) paslaugų bei prekų ir (arba) paslaugų, kurios neatitinka geros moralės ir etikos arba kurios gali sugadinti „Bolt“ prekių ženklo reputaciją ir (arba) pakenkti jos sąžiningumui, reklama.

4. TAKSI PASLAUGŲ TEIKIMAS

4.1. Taksi įmonės / vairuotojo įsipareigojimai. Taksi įmonė / vairuotojas užtikrina, kad Taksi paslaugos bus teikiamos, laikantis Bendrųjų sąlygų ir Sutarties bei įstatymų ir reglamentų, galiojančių šalyje, kurioje Taksi įmonė / vairuotojas teikia Taksi paslaugas. Taksi įmonė / vairuotojas prisiima visą atsakomybę už vietos įstatymų ir reglamentų pažeidimus, padarytus teikiant Taksi paslaugas. Pasiliekame teisę atlikti nepriklausomus patikrinimus, susijusius su Taksi įmonės / vairuotojo įsipareigojimų pagal įstatymą vykdymu. Nustatę pažeidimą, pasiliekame teisę nedelsdami nutraukti Sutartį pagal šio dokumento nuostatas.

4.2. Taksi įmonė / vairuotojas privalo turėti visus Taksi paslaugoms teikti reikiamus dokumentus, įskaitant vietos įstatymų reikalaujamas licencijas, leidimą teikti mokamas keleivių gabenimo paslaugas, individualios veiklos pažymą (jei taikoma), civilinės atsakomybės draudimą (jei taikoma), sertifikuotą taksometrą, kaip nurodyta taikomuose reglamentuose, vietos įstatymus ir reglamentus atitinkančią transporto priemonę bei kitus dokumentus, leidimus ir sertifikatus, kurių reikalaujama pagal šalyje galiojančius įstatymus. Taksi įmonė / vairuotojas privalo užtikrinti, kad Taksi paslaugų teikimo metu visi iš šių dokumentų būtų galiojantys. „Bolt“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pareikalauti Taksi įmonės / vairuotojo pateikti bet kuriuos iš dokumentų, kurie būtini teikti Taksi paslaugas, kad patikrintų, ar Taksi įmonė / vairuotojas atitinka Bendrųjų sąlygų, Sutarties ir galiojančių įstatymų reikalavimus.

4.3. Neatsižvelgiant į Sutarties įsipareigojimus, su Taksi paslaugomis susiję teisiniai ryšiai yra sudaromi tarp Taksi įmonės / vairuotojo ir Keleivio pagal galiojančių įstatymų nuostatas. Bet koks ginčas dėl Taksi paslaugų teikimo yra laikomas Taksi įmonės / vairuotojo ir Keleivio ginču, kuris turi būti sprendžiamas pagal galiojančius įstatymus ir reglamentus.

4.4. „Bolt“ turi teisę reikalauti, kas Taksi vairuotojas atitiktų tam tikrą minimalų kalbos mokėjimo lygį tiek, kad galėtų susikalbėti su Keleiviu ir kelionės metu atsakyti į jo klausimus. Taksi vairuotojas taip pat privalo profesionaliai teikti Taksi paslaugas, laikydamasis tokių paslaugų teikimui taikomos verslo etikos, ir dėti visas pastangas paslaugas teikti taip, kad patenkintų Keleivio interesus. Be to, teikdamas Taksi paslaugas, Taksi vairuotojas (i) privalo pasirinkti Keleiviui pigiausią maršrutą, jei Keleivis aiškiai nenurodo kitaip; (ii) negali sustoti, kai to neprašo Keleivis, nei keisti maršruto, kuris yra nurodytas „Bolt“ programėlėje ir (arba) „Bolt“ skambučių centrui, ir (arba) kuriuo važiuoti prašo Keleivis; (iii) negali transporto priemonėje vežti kitų keleivių, išskyrus Keleivį ir kartu su Keleiviu keliaujančius asmenis (bendrakeleivius); (iv) privalo laikytis kelių eismo taisyklių ir įstatymų, t.y. Taksi vairuotojas negali imtis veiksmų, kurie gali turėti neigiamos įtakos vairavimo ar eismo sąlygoms, įskaitant, tačiau neapsiribojant, telefono laikymą rankoje, kai transporto priemonės variklis veikia; (v) negali sudaryti sąlygų, dėl kurių Keleivis patirtų papildomų išlaidų (pvz., atlikti neplanuotą sustojimą, susijusį tik su Taksi vairuotojo poreikiais (pvz., sustojimai degalinėje), teikiant Taksi paslaugas keleiviui, individualiai pasirinkti kitą maršrutą, nei optimaliausią maršrutą norint pasiekti atvykimo vietą arba maršrutą, kurio pageidauja Keleivis, įskaitant maršrutą mokamais keliais ir t.t.); (vi) negali žodžiu, fiziškai ar bet kokiu kitu būdu priekabiauti prie Keleivio ir (arba) kitų su Keleiviu keliaujančių asmenų (bendrakeleivių) ir pažeisti jų orumą, elgdamasis taip, kad sukeltų jiems diskomfortą; (vii) negali tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti Keleivio ir (arba) kartu keliaujančių asmenų (bendrakeleivių) Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme numatytais pagrindais, įskaitant, tačiau neapsiribojant, dėl asmens lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar požiūrio, amžiaus, lytinės orientacijos, neįgalumo, etninės kilmės, religijos ir t.t., bei skleisti savo asmeninį politinį, religinį, ekonominį, socialinį ar kitą požiūrį įžeidžiančiu, žeminančiu ar kitu nepageidaujamu būdu. Jei Keleivis transporto priemonėje paliko bet kokių daiktų, Taksi vairuotojas turi elgtis taip, kaip nurodyta galiojančiuose įstatymuose.

4.5. Tik Taksi įmonė / vairuotojas turi teisę nustatyti, kada ir kiek laiko Taksi įmonė / vairuotojas siūlo, priima ir teikia Taksi paslaugas. Keleivio reikalavimai turi būti priimami ir vykdomi, laikantis galiojančių įstatymų, Taksi įmonei / vairuotojui prisiimant atsakomybę.

4.6. Teikiant Taksi paslaugas patirtos išlaidos. Taksi įmonė / vairuotojas yra įsipareigojusi (-ęs) savo sąskaita pirkti, turėti ir tinkamai prižiūrėti visą įrangą, kurios reikia teikti Taksi paslaugas, įskaitant transporto priemonę, išmanųjį telefoną ir t.t. Taksi įmonė / vairuotojas taip pat prisiima visas sąnaudas ir išlaidas, kurias Taksi įmonė / vairuotojas patyrė, teikdama (-as) Taksi paslaugas, įskaitant, tačiau neapsiribojant išlaidas už kurą, mobiliojo ryšio duomenų planą, transporto priemonės amortizaciją, draudimą, privalomą gyventojo pajamų mokestį ar kitus taikomus mokesčius ir t.t. Mokestį už patekimą į tam tikras vietas ar važiuojant mokamais keliais turi sumokėti Keleivis, kuris turi būti informuotas apie mokestį ir sutikti jį sumokėti, prieš patenkant į mokamą zoną. Atkreipkite dėmesį į tai, kad „Bolt“ programėlei naudoti reikia daug mobiliojo ryšio duomenų. Todėl rekomenduojame pasirinkti tokį mobiliojo ryšio planą, pagal kurį mobiliojo ryšio duomenys būtų neriboti arba jų kiekis būtų labai didelis.

4.7. Taksi paslaugų kainodara. Taksi paslaugų kainas pagal galiojančius įstatymus nustato Taksi įmonė / vairuotojas. Taksi įmonėms / vairuotojams draudžiama nustatyti konkretaus maršruto kainas. Diferencijuotos taksi paslaugų kainos (pvz. naktinis tarifas, šventinių dienų tarifas ir pan.) gali būti taikomos, laikantis vietos įstatymų ir reglamentų. „Bolt“ ir Taksi įmonė / Taksi vairuotojas iš anksto susitaria dėl Taksi kainų, kurias taiko Taksi įmonė / Taksi vairuotojas už Taksi paslaugų, kurios užsisakomos per „Bolt“ programėlę ir (arba) „Bolt“ skambučių centrą, teikimą; kainos yra skelbiamos „Bolt“ svetainėje ir apie bet kokius pasikeitimus pranešama likus mažiausiai 5 darbo dienoms iki jų taikymo pradžios. Teikdami Taksi paslaugas, kurios užsakomos per „Bolt“ programėlę ir (arba) „Bolt“ skambučių centrą, Taksi įmonės / Taksi vairuotojai visada renkasi taksi kainas, dėl kurių iš anksto susitariama su „Bolt“ siekiant užtikrinti taksi kainų, nurodytų keleiviui „Bolt“ programėlėje / „Bolt“ skambučių centre, ir kainų, kurios taikomos taksometre, atitikimą. Dėl minėto reikalavimo nesilaikymo turime teisę laikinai arba visam laikui (jei situacija kartojasi) sustabdyti „Bolt“ taksi įmonės paskyrą ir (arba) „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą. Taksi įmonės / vairuotojai prisiima visą atsakomybę už tai, kad tinkamai informuotų atsakingąsias įgaliotąsias institucijas ir Keleivius apie kainas už Taksi paslaugas pagal galiojančiuose įstatymuose nustatytą tvarką ir reikalavimus. Ginčai, susiję su taikomomis Taksi kainomis, įskaitant Kelionės kainą, yra laikomi ginčais tarp Taksi įmonės / Taksi vairuotojo ir Keleivio ir yra sprendžiami taikytinuose įstatymuose nustatyta tvarka.

4.8. Preliminari kaina. Prieš patvirtindamas užklausą Keleivis gali būti informuojamas apie Preliminarią kainą „Bolt“ programėlėje, telefonu, SMS ar kitomis priemonėmis informuojamas apie Preliminarią kainą. Ši numatyta kaina nėra privaloma Keleiviui ir Taksi įmonei / Taksi vairuotojui. Galutinė Kaina nustatoma pagal taksometro rodmenis, kaip nurodyta 4.9 punkte.

4.9. Kelionės kaina. Kiekvieną kartą Taksi įmonei / vairuotojui priėmus Keleivio užklausą per „Bolt“ programėlę ar „Bolt“ skambučių centrą ir suteikus Taksi paslaugas (įvykdžius užsakymą), Taksi įmonė / vairuotojas turi teisę iš Keleivio gauti mokestį už suteiktas paslaugas (Keleivis turi sumokėti Kelionės kainą). Kaina skaičiuojama tik pagal sertifikuoto taksometro rodmenis, taikant Taksi įmonės / vairuotojo nustatytas kainas, kaip nurodyta 4.7 punkte. Taksi vairuotojui draudžiama vežti Keleivius, neįjungus taksometro. Taksi įmonė / vairuotojas turi Keleiviui nustatyti tikslią Kainą, kurią rodo sertifikuotas taksometras. Kelionės pabaigoje Taksi vairuotojas „Bolt“ programėlėje turi įvesti galutinę Kainą pagal taksometro rodmenis. Taksi vairuotojui neleidžiama „Bolt“ programėlėje įvesti klaidingus duomenis (neatsižvelgiant į tai, kad Taksi vairuotojo nurodyta Kaina yra mažesnė ar didesnė, nei pagal taksometro rodmenis). Jei „Bolt“ programėlės rodmenys ir įvesta Kelionės kaina nesutampa, „Bolt“ gali peržiūrėti kelionę ir paprašyti Taksi įmonės / vairuotojo pateikti išsamios informacijos. Dėl minėtų reikalavimų nesilaikymo turime teisę sustabdyti „Bolt“ taksi įmonės paskyrą ir (arba) „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą, jei Bendrųjų sąlygų pažeidimas kartojasi.

4.10. Jei Taksi įmonė / vairuotojas taiko skirtingas taksi paslaugų kainas, pvz., dienos ir nakties tarifą, Taksi vairuotojas prisiima visą atsakomybę už tai, kad būtų taikoma teisinga kaina. Tuo atveju, jei taikoma neteisinga kaina, „Bolt“ gali peržiūrėti ir atitinkamai pakoreguoti galutinę Kelionės kainą, kurią moka Keleivis. Jei tose rinkose, kur galima susimokėti, naudojant programėlę, Taksi įmonė / vairuotojas išsiaiškina, kad apskaičiuota Kaina gali būti klaidinga, ir nori ištaisyti apskaičiuotą sumą, Taksi įmonė / vairuotojas turi pateikti prašymą „Bolt“ programėlės skiltyje „Kainos peržiūrėjimas“. „Bolt“ programėlės Kainos peržiūrėjimo skiltyje nepateikus prašymo, „Bolt“ neperskaičiuoja Kainos ar neatlygina Taksi įmonei / vairuotojui už klaidą, padarytą skaičiuojant Kainą. Šios funkcijos nėra tose rinkose, kur galima atsiskaityti tik grynaisiais pinigais.

4.11. Keleivis gali turėti galimybę pasirinkti Kainą už Taksi paslaugas mokėti grynaisiais tiesiogiai Taksi vairuotojui arba sumokėti naudodamas programėlę, kaip nurodyta šių Bendrųjų sąlygų 6 skyriuje. Jei Keleivis Kainą sumoka tiesiogiai Taksi vairuotojui, Taksi vairuotojas turi paimti Pinigus ir perduoti Keleiviui sąskaitą-faktūrą (čekį), kaip nurodyta įstatymuose. Tik Taksi įmonė / vairuotojas yra atsakingi už tai, kad būtų laikomasi visų taikomų teisės aktų reikalavimų dėl atsiskaitymo grynaisiais. Jei Keleivis sumoka Taksi vairuotojui Kainą naudodamas programėlę, mes arba mūsų vardu veikiantis „Bolt“ Partneris Taksi įmonės / vairuotojo vardu suformuojame ir išsiunčiame Keleiviui sąskaitą-faktūrą.

4.12. „Bolt“ neprisiima atsakomybės, jei Keleivis atsisako sumokėti Taksi įmonei / vairuotojui. Tokiais atvejais Taksi įmonė / vairuotojas turi kreiptis į atsakingąsias institucijas, o „Bolt“ gali Taksi įmonės / vairuotojo vardu išsiųsti Keleiviui pranešimą apie skolą. Toks įgaliojimas kyla iš „Bolt“ suteikto atstovo įgaliojimo, tačiau neįpareigoja „Bolt“ atlyginti Keleivio nesumokėtos Kainos. Jei transporto priemonės keleiviai nesutinka sumokėti už suteiktas Taksi paslaugas, Kainą turės sumokėti tas Keleivis, kuris užsakė Taksi paslaugas. Jei Keleivis pagrįstai atsisako sumokėti Kainą dėl to, kad „Bolt“ programėlėje nurodyta neteisinga informacija, „Bolt“ neatlygins Taksi įmonės / vairuotojo patirtų išlaidų.

4.13. Arbatpinigiai. Keleiviai gali turėti galimybę už kokybiškai suteiktas Taksi paslaugas duoti Taksi vairuotojui arbatpinigių. Arbatpinigiai neturės įtakos „Bolt“ mokesčio sumai ir „Bolt“ neapmokestins arbatpinigių, kuriuos Taksi vairuotojas gaus iš Keleivių. Taksi vairuotojas privalo laikytis visų su arbatpinigių apmokestinimu susijusių įsipareigojimų. Mes galime savo nuožiūra nustatyti didžiausią arbatpinigių sumą, mokamą naudojant programėlę.

4.14. Kvitai. Kiekvieną kartą suteikus Taksi paslaugas, „Bolt“ Taksi vairuotojo vardu išduoda ir išsiunčia Keleiviui čekį, kuriame pateikiama toliau nurodyta informacija: Taksi įmonės pavadinimas, jos kodas, veiklos vykdymo vieta, Taksi vairuotojo vardas ir pavardė, paslaugų licencijos numeris (jei taikoma), transporto priemonės registracijos numeris, kelionės data, laikas, išvykimo ir atvykimo vietos, trukmė ir atstumas, Kaina už Taksi paslaugas ir už jas sumokėti arbatpinigiai. Visus čekius už suteiktas Taksi paslaugas galima rasti „Bolt“ taksi įmonės paskyroje / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyroje.

4.15. Kelionės atšaukimo mokestis ir mokestis už laukimą. Keleivis gali atšaukti Taksi paslaugas, užsakytas per „Bolt“ programėlę ar „Bolt“ skambučių centrą. Numatytu atveju, už laukimo laiką ir (arba) užsakymo atšaukimą Taksi įmonės / vairuotojo vardu galima taikyti mokestį.

4.16. Mokestiniai įsipareigojimai. Taksi įmonė ir Taksi vairuotojas patvirtina ir įsipareigoja laikytis visų mokestinių įsipareigojimų, nurodytų galiojančiuose įstatymuose, reglamentuojančiuose Taksi paslaugų veiklas, įskaitant (i) įsipareigojimą sumokėti pelno mokestį, pajamų mokestį, socialinio draudimo mokestį ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas, atvirkštinį PVM apmokestinimą ir kitus mokesčius, taikomus vykdant tokias veiklas, įskaitant įmonės pajamų ir pelno mokesčius; ir (ii) visų Taksi paslaugas teikiančio subjekto, darbuotojo ir įmonės įregistravimo (įskaitant PVM mokėtojo kodo gavimą) įsipareigojimų vykdymą, kaip to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus. Iš mokesčių inspekcijos gavę reikalavimą pateikti informaciją apie Taksi įmonės / vairuotojo veiklas, mes galime mokesčių inspekcijai pateikti informaciją apie tokias veiklas tiek ir tokia apimtimi, kuri yra numatyta galiojančiuose įstatymuose. Be to, Taksi įmonė / vairuotojas yra atsakingi už tai, kad būtų laikomasi visų taikomų mokestinių reikalavimų, susijusių su Taksi paslaugų teikimu. Taksi įmonė / vairuotojas sutinka atlyginti žalą „Bolt“ už bet kokius mokesčius, pretenzijas, mokėjimus, baudas ar kitus mokestinius įsipareigojimus, kurių „Bolt“ gali patirti dėl to, kad Taksi įmonė / vairuotojas nesilaikė galiojančių mokestinių įsipareigojimų (įskaitant pajamų mokesčio ir socialinio draudimo mokesčio nesumokėjimą).

4.17. Įgaliojimas išrašyti sąskaitas-faktūras. „Bolt“ ar įgaliotosios trečiosios šalys turi teisę Taksi įmonės / vairuotojo vardu Keleiviui išrašyti sąskaitą-faktūrą už sumokėtą Kainą, sutartyje numatytas baudas ar kitus „Bolt“ tarpininkavimo mokesčius. Tose rinkose, kur sąskaitas-faktūras išrašo „Bolt“, Taksi įmonė / vairuotojas sąskaitas-faktūras gali rasti „Bolt“ taksi įmonės paskyroje / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyroje. Be to, „Bolt “ arba įgaliota trečioji šalis įgaliojama jūsų vardu išrašyti PVM sąskaitas faktūras ir patikslintas PVM sąskaitas faktūras už paslaugas, kurias suteiksite bendrovei „Bolt“ (arba „Bolt“ susijusioms įmonėms). Kiekviena tokia sąskaita faktūra, išrašyta jūsų vardu bendrovei „Bolt“ (arba „Bolt“ partneriams), jums pateikiama per „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / Taksi vairuotojo paskyrą ir per 24 valandas galėsite užginčyti tokią sąskaitą. Pasibaigus šiam laikotarpiui, bus laikoma, kad patvirtinote ir priėmėte sąskaitą faktūrą kaip galiojančią PVM sąskaitą faktūrą taikytinų PVM teisės aktų prasme.

4.18. Duomenų rinkimas ir saugojimas. „Bolt“ pateikia Taksi įmonei / vairuotojui informaciją apie Keleivį ir jo užsakymą, kuri yra būtina teikti Taksi paslaugas, įskaitant Keleivio vardą, telefono numerį, Keleivio geografinę padėtį ir maršrutą. Taksi įmonė ir Taksi vairuotojas neturi teisės jokiu būdu rinkti, įrašyti, saugoti, naudoti, platinti, trečiosioms šalims perduoti ir kitaip apdoroti bei naudoti Keleivio asmens duomenis, kuriuos Taksi įmonei / vairuotojui pateikė „Bolt“, bet kuriais tikslais, išskyrus Taksi paslaugų teikimą, ir ilgiau nei yra leistina pagal galiojančius įstatymus. Taksi įmonė ir Taksi vairuotojas taip pat neturi teisės asmeniškai rinkti, įrašyti, saugoti, naudoti, platinti, trečiosioms šalims perduoti ar kitaip apdoroti Keleivio (ir jo bendrakeleivių) duomenis, kuriam buvo suteiktos Taksi paslaugos, įskaitant vaizdo ir garso įrašymą kelionės metu, remiantis Taksi įmonei / vairuotojui „Bolt“ pateiktais duomenimis. Taksi įmonė ir Taksi vairuotojas laikomi asmeniškai atsakingais už bet kokį neteisėtą asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą bei tretiesiems asmenims dėl tokių veiksmų padarytą žalą, laikantis galiojančiuose įstatymuose nustatytos tvarkos. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apdorojimą galima rasti https://bolt.eu/lt/legal/lt/privacy-for-drivers/.

5. BOLT MOKESTIS

5.1. Norėdama (-as) naudotis „Bolt“ paslaugomis, Taksi įmonė / vairuotojas turi sumokėti mokestį (t.y. Bolt mokestį). „Bolt“ mokestis skaičiuojamas pagal Taksi įmonės / vairuotojo kiekvieno įvykdyto užsakymo Kainą. „Bolt“ mokesčio suma bus nurodyta Taksi įmonei / vairuotojui el. paštu, per „Bolt“ programėlę, SMS, „Bolt“ taksi įmonės paskyroje / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyroje arba naudojant kitas atitinkamas priemones. „Bolt“ mokestis ir Akcijų privalumų, kurie siūlomi Taksi įmonei / Taksi vairuotojui, dalis gali keistis, tačiau mes visada apie tokius „Bolt“ mokesčio pakeitimus iš anksto informuosime Taksi įmonę ir Taksi vairuotojus.

5.2. Taksi įmonė / vairuotojas visada turi sumokėti „Bolt“ mokestį ar bet kuriuos kitus mokesčius, kurie turi būti mums sumokėti už praėjusį mėnesį, vėliausiai iki kito mėnesio 15 dienos. Vėluojant sumokėti „Bolt“ mokestį, Taksi įmonė / vairuotojas turi sumokėti 0,04 % (keturių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Taksi įmonė / vairuotojas taip pat turi padengti visas mūsų patirtas išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu. Tuo atveju, jei vėluojama sumokėti, „Bolt“ gali nuspręsti apriboti prieigą prie visų ar dalies „Bolt“ paslaugų (pvz. apriboti galimybę siūlyti Taksi paslaugas, už kurias atsiskaitoma grynaisiais tiesiogiai Taksi vairuotojui).

6. MOKĖJIMAI NAUDOJANT „BOLT“ PROGRAMĖLĘ

6.1. Mes galime leisti Keleiviams sumokėti už Taksi paslaugas tiesiogiai per „Bolt“ programėlę (mokėjimas, naudojant programėlę), banko kortele, atsiskaitant su vežėju ar naudojant kitus mokėjimo būdus. Taksi įmonė ir Taks vairuotojas įgalioja „Bol“ arba „Bolt“ Partnerį (priklausomai nuo atvejo) kaip jūsų komercinį atstovą priimti Kainas ar kitus mokesčius, kuriuos sumoka Keleivis per programėlę ir persiųsti atitinkamas lėšas Taksi įmonei / Taksi vairuotojui. Bet kurie mokėjimo įsipareigojimai per programėlę yra laikomi įvykdytais tuo metu, kai mokėjimas yra atliktas.

6.2. Taksi įmonė / vairuotojas neturi teisės atsisakyti priimti mokėjimų, kuriuos Keleivis atlieka naudodamas „Bolt“ programėlę, arba bandyti įkalbinėti Keleivį neatlikti mokėjimo per „Bolt“ programėlę. Tuo atveju, jei Taksi įmonė / vairuotojas atsisako priimti mokėjimą per „Bolt“ programėlę be priežasties, turime teisę Taksi įmonei / vairuotojui skirti sutartyje numatytą 15 (penkiolikos) Eurų dydžio baudą už kiekvieną atsisakymą ir (arba) atimti teisę naudotis „Bolt“ paslaugomis, jei toks atvejis pasikartotų.

6.3. „Bolt“ pasilieka teisę savo nuožiūra platinti nuolaidos kodus savo Keleiviams reklaminiais tikslais. Taksi įmonės / Taksi vairuotojai privalo sutikti panaudoti nuolaidos kodą. Jei įtariama, kad Taksi įmonės / Taksi vairuotojai naudoja nuolaidos kodus apgaulingai, neteisėtai, pažeisdami mūsų Bendąsias sąlygas dėl nuolaidos kodų naudojimo, „Bolt“ Taksi įmonės / Taksi vairuotojai gali atšaukti nuolaidos kodą ir neatlyginti neapmokėtos sumos.

6.4. Jei Keleivis nusprendžia tiesiogiai per „Bolt“ programėlę palikti Taksi vairuotojui arbatpinigių, „Bolt“ Taksi vairuotojo vardu paims Arbatpinigius, Mokestį už kelionę ir kitus mokesčius, kuriuos Keleivis sumokės naudodamas programėlę. Įtarus, kad Arbatpinigiai yra sumokėti apgaulės būdu, neteisėtai ar kitais tikslais nei atsidėkojant Taksi vairuotojui už suteiktas paslaugas, nesilaikant mūsų sąlygų, „Bolt“ turi teisę neperduoti Arbatpinigių.

6.5. Taksi įmonė / vairuotojas turi teisę peržiūrėti mokėjimų per programėlę ataskaitas, „Bolt“ programėlės Taksi įmonės paskyroje / Taksi vairuotojo paskyroje. Ataskaitoje rodomos per „Bolt“ programėlę praėjusią savaitę atliktų mokėjimų sumos ir išskaičiuojami „Bolt“ mokesčiai. Taksi įmonė / vairuotojas turi pranešti mums apie svarbias aplinkybes, kurios gali turėti įtakos mūsų įsipareigojimams rinkti ir paskirstyti per programėlę atliktus Mokėjimus už keliones.

6.6. „Bolt“ nėra įsipareigojusi sumokėti Taksi įmonei / vairuotojui Mokėjimo už Keleiviui suteiktas Taksi paslaugas, jei sumokėti per programėlę nepavyko ar jis buvo nesėkmingai atliktas dėl Keleivio kreditinės kortelės problemų ar kitų priežasčių. Tokiu atveju, mes padėsime Taksi įmonei / vairuotojui kreiptis į Keleivį dėl mokėjimo. Atitinkamas Mokestis bus pervestas Taksi įmonei / vairuotojui, kai tik Keleivis atliks reikiamą mokėjimą.

6.7. Prieš teikdamas Taksi paslaugas, Taksi vairuotojas turi įsitikinti, kad paslaugas suteiks tam Keleiviui, kuris jas užsakė, arba Keleivis aiškiai ir tiesiogiai patvirtina, kad leidžia kitiems keleiviams važiuoti pagal užsakymą, kuris buvo pateiktas per Keleivio paskyrą arba skambučiu. Jei Taksi vairuotojas suklysta identifikuodamas Keleivį ir Mokėjimas kortele skiriamas asmeniui, kuris neužsakė Taksi paslaugų arba nepatvirtino, kad Taksi paslaugos būtų teikiamos kitiems keleiviams, tam asmeniui mes grąžinsime Mokestį už kelionę. Tokiu atveju Taksi įmonė / vairuotojas neturi teisės iš mūsų susigrąžinti Mokesčio už kelionę. Be to, už kiekvieną neteisingai paskirtą mokėjimą per programėlę, mes turime teisę Taksi įmonei / vairuotojui skirti sutartyje numatytą iki 10 (dešimties) Eurų dydžio baudą.

6.8. Sumos, kurias Taksi įmonė / vairuotojas įsipareigoja ar yra skolinga (-as) sumokėti „Bolt“ (įskaitant „Bolt“ mokesčius, baudas ir t.t.), bus išskaičiuotos iš likusios jiems mokėtinos sumos. Pasiliekame teisę įvykdyti Taksi įmonės / vairuotojo finansinius įsipareigojimus Bolt ar bet kuriam iš Bolt partnerių ir, tokiu atveju, mes turėsime teisę pateikti jiems ieškinį. Mes galime išskaičiuoti Taksi įmonės / vairuotojo finansinius įsipareigojimus iš tų finansinių įsipareigojimų, kurie gali būti iškelti mums. Kad nekiltų abejonių, pripažįstate, kad "Bolt" pasilieka teisę išskaičiuoti iš Jūsų sąskaitos sumą, lygią mokesčiui, kurį „Bolt" privalo sumokėti už Jūsų piktnaudžiavimą oro uosto automobilių stovėjimo aikštele, t. y. jei Jūsų buvimas oro uosto automobilių stovėjimo aikštelėje be aktyvaus užsakymo viršija leistiną laiką, nurodytą informaciniame puslapyje „Bolt" vairuotojams ("Google" svetainėse), pasiekiamose per nuorodą, pateiktą pirmajame gautame laiškė iš „Bolt", po sėkmingai patvirtintos registracijos platformoje.

6.9. Kainos ir kiti mokesčiai, kurie jums turi būti sumokėti už sekundę, ir viršija 6.1, persiunčiami jums periodiškai, paprastai kartą per savaitę arba kitą ataskaitinį laikotarpį, apie kurį „Bolt“ informuoja iš anksto. Persiųsite visas atitinkamas lėšas per sekundą, kurios viršija 6,1, kurias renkame jūsų vardu į banko sąskaitą, kurią nurodysite savo taksi įmonei / Taksi vairuotojo sąskaitą. „Bolt“ gali savo nuožiūra nuspręsti pasiūlyti pervesti lėšas kitais intervalais nei tipinis ataskaitinis laikotarpis atsižvelgiant į „Bolt“ nustatytus terminus ir sąlygas.

6.10. Jei negalime už įvykdytus užsakymus Taksi įmonei / vairuotojui sumokėti Mokesčių už kelionę ir Arbatpinigių dėl to, kad jie nenurodė savo banko sąskaitos duomenų „Bolt“ taksi įmonės paskyroje / Bolt taksi vairuotojo paskyroje arba pateikė neteisingus banko sąskaitos duomenis, tuos mokėjimus saugosime 180 dienų. Jei Taksi įmonė / vairuotojas nepateikia mums teisingų banko sąskaitos duomenų per 180 dienų nuo dienos, kurią jie įgijo teisę gauti mokėjimus, jie praranda teisę reikšti pretenzijas į tas sumas.

7. PAGALBA KLIENTAMS

7.1. Taksi įmonėms ir Taksi vairuotojams teikiame pagalbos klientams paslaugas dėl naudojimosi „Bolt“ paslaugomis „Bolt“ nurodytomis priemonėmis. „Bolt“ turi teisę savo nuožiūra pakeisti pakeisti klientams teikiamos pagalbos apimtį. Taip pat pasiliekame teisę nutraukti pagalbos klientams paslaugas, jei Taksi įmonė ir (arba) Taksi vairuotojas vėluoja susimokėti ilgiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas.

8. REITINGAS IR AKTYVUMAS

8.1. Siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas ir suteikti papildomų garantijų Keleiviams, Taksi įmonės ir Taksi vairuotojai sutinka, kad Keleiviai gali vertinti Taksi vairuotojus ir palikti atsiliepimus apie suteiktų Taksi paslaugų kokybę. Vertinimo vidurkis bus susietas su „Bolt“ taksi vairuotojo paskyra ir bus rodomas Taksi paslaugas užsakantiems Keleiviams. Išsiaiškinę, kad įvertinimas ar komentaras yra pateiktas nesąžiningai, tokio vertinimo ar komentaro į vertinimą neįtrauksime.

8.2. Be vertinimo „Bolt“ taksi įmonės paskyroje / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyroje gali būti rodomas ir Taksi įmonės / vairuotojo aktyvumas, remiantis priimtais, atsisakytais, neatsakytais ir įvykdytais Taksi paslaugų užsakymais.

9. RINKOS APŽVALGOS IR PREMIJOS

9.1. Rinkos apžvalgos. Naudodami „Bolt“ mobiliąją programėlę, „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą, SMS žinutes, el. paštą ar kitas priemones, galime Taksi įmonėms ir Taksi vairuotojams siųsti rinkos apžvalgas, kad suteiktume kuo daugiau informacijos apie Taksi paslaugų poreikį. Tokiose rinkos apžvalgose yra pateikiamos tik rekomendacijos ir jomis neįpareigojama nei viena iš šalių. Kadangi rinkos apžvalgos prognozės yra pagrįstos istoriniais duomenimis, negalime užtikrinti, kad reali situacija rinkoje tiksliai atitiks rinkos apžvalgose nurodytas prognozes.

9.2. Akcijos Taksi įmonėms/ Taksi vairuotojams. Siekdami užtikrinti ir paskatinti Taksi Paslaugų teikimą, vykdome akcijas Taksi įmonėms / Taksi vairuotojams. Konkretūs tokių akcijų reikalavimai ir sąlygos siunčiami naudojant „Bolt“ programėlę, „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą, SMS pranešimus, el. paštą ar kitas priemones. Gali būti taikomos papildomos akcijų sąlygos.Mes pasiliekame teisę vienašališkai spręsti, kada ir kurioms (-iems) Taksi įmonėms / vairuotojams pasiūlyti tokias akcijas. Jei turime pagrįstų priežasčių manyti, kad Taksi įmonė / vairuotojas elgiasi nesąžiningai, siekdama (-as) užsitikrinti akcijos išmokas, išmokos gali būti nutrauktos tol, kol visos su Taksi įmonės / vairuotojo nesąžiningu elgesiu susijusios aplinkybės nebus pašalintos.

9.3. Keleiviams skirtos akcijos. Pasiliekame teisę kartais organizuoti įvairias Keleiviams skirtas akcijas, siekdami paskatinti Taksi paslaugų paklausą per „Bolt“ programėlę. Jei dėl tokių akcijų sumažinama Keleivio už kelionę mokama suma Taksi įmonei / vairuotojui, mes kompensuosime sumažintą kainą, palikdami Kainą tokią, kokią gautų Taksi įmonė / vairuotojas be akcijos. Mes taip pat kompensuojame „Bolt“ mokesčius, kuriuos Taksi įmonė / vairuotojas turi sumokėti.

10. SANTYKIAI TARP TAKSI ĮMONIŲ / VAIRUOTOJŲ, BOLT IR KELEIVIŲ

10.1. Taksi įmonė / vairuotojas patvirtina ir sutinka, kad „Bolt“ veikia kaip taksi dispečerė, iš Keleivių priimanti taksi užsakymus Taksi įmonėms / vairuotojams, naudodama ryšio priemones ir (arba) galinę telekomunikacijų įrangą, ir perduodanti juos Taksi vairuotojams, tačiau jokiais būdais neteikianti Taksi paslaugų ar kitų keleivių gabenimo paslaugų. Taksi įmonė / vairuotojas taip pat patvirtina, kad Taksi įmonė / vairuotojas teikia Keleiviams Taksi paslaugas, remiantis paslaugų sutartimi, ir tai, kad Taksi įmonė / vairuotojas teikia Taksi paslaugas, užsiimdama (-as) ekonomine ir profesine veikla. Suprantama, kad Taksi užsakymas yra privalomas Taksi įmonei / vairuotojui ir Keleiviui, siekiant suteikti Klientui Taksi paslaugas, kurias teikiant nedalyvauja „Bolt“ ir „Bolt“ partneriai.

10.2. Taksi įmonė / vairuotojas patvirtina, kad tarp Taksi įmonės / vairuotojo ir „Bolt“ ar „Bolt“ partnerių nėra sudaroma ir nebus sudaryta jokia įdarbinimo sutartis ar sukurti darbo santykiai. Taksi įmonė / vairuotojas taip pat patvirtina, kad tarp Taksi įmonės / vairuotojo ir „Bolt“ ar „Bolt“ partnerių nėra sudaryta jokia jungtinės veiklos ar partnerystės sutartis. Taksi įmonė / vairuotojas negali veikti kaip „Bolt“ ar „Bolt“ partnerių darbuotojas, agentas ar atstovas, ir negali sudaryti sutarčių Bolt ar Bolt partnerių vardu. Jei dėl privalomuose įstatymuose numatytos reikšmės ar kitų priežasčių Taksi vairuotojas yra laikomas mūsų darbuotoju, Taksi įmonė / vairuotojas sutinka atsisakyti pretenzijų mums dėl tokių numanomų darbo santykių.

10.3. Taksi įmonė / vairuotojas negali tretiesiems asmenims perduoti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šias Bendrąsias sąlygas ar Sutartį.

10.4. Taksi įmonė / vairuotojas patvirtina, kad „Bolt“ nekontroliuoja ar nenurodo Taksi įmonei / vairuotojui teikti Taksi paslaugas. Tik Taksi įmonė / vairuotojas turi teisę spręsti, kada ir kiek ilgai naudosis „Bolt“ paslaugomis. Taksi vairuotojui, jei jis yra įdarbintas ar sudaręs sutartį su Taksi įmone, taikomi tik Taksi įmonei taikomi nurodymai.

11. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR PRIEIGA PRIE ASMENS DUOMENŲ

11.1. Taksi vairuotojų asmens duomenys bus tvarkomi pagal Vairuotojų privatumo ir duomenų apsaugos politiką, skelbiamą adresu https://bolt.eu/lt/legal/lt/privacy-for-drivers/.

11.2. „Bolt“ turi prieigą prie visų asmens duomenų ir kitų duomenų, kurie pateikti ar generuojami dėl naudojimosi „Bolt“ paslaugomis. „Bolt“ imsis visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų tokių duomenų apsaugą ir laikytųsi Privatumo ir duomenų apsaugos taisyklių bei galiojančių įstatymų, kai tokius duomenis sudaro asmens duomenys. Jei Privatumo ir duomenų apsaugos taisyklėse bei galiojančiuose įstatymuose nenurodyta kitaip, „Bolt“ išsaugo prieigą prie tokių duomenų ir po Sutarties tarp Taksi įmonės / vairuotojo ir Bolt nutraukimo.

11.3. Taksi įmonė / vairuotojas turi prieigą prie asmens ir kitų duomenų, kuriuos pateikė Taksi įmonė / vairuotojas arba buvo generuoti dėl naudojimosi „Bolt“ paslaugomis tiek, kiek Taksi įmonei / vairuotojui jų yra pateikta „Bolt“ taksi įmonės paskyroje / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyroje. Taksi įmonė / vairuotojas turi imtis visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintų tokių duomenų konfidencialumą ir apsaugą bei laikytųsi galiojančių privatumo taisyklių ir įstatymų tol ir tiek, kiek tokius duomenis sudaro Keleivių asmens duomenys. Taksi įmonė / vairuotojas sutinka ir patvirtina, kad jiems pateikti Keleivio asmens duomenys bus apdorojami tik Taksi paslaugoms suteikti ir ne ilgiau nei leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. „Bolt“ paslaugos, „Bolt“ programėlė ir „Bolt“ taksi įmonės paskyra / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyra yra suteikiamos tokios ir veikia taip, kokios jos yra. „Bolt“ ir „Bolt“ partneriai neteigia, negarantuoja ar neužtikrina, kad prieiga prie „Bolt“ programėlės, „Bolt“ taksi įmonės paskyros / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyros ir Bolt skambučių centro bus nepertraukiama ar veiks be klaidų. Kadangi „Bolt“ programėlė ir „Bolt“ skambučių centro naudojimas priklauso nuo Keleivių užklausų dėl Taksi paslaugų, negalime užtikrinti, kad Taksi paslaugų užklausų kiekis bus tiesiogiai susijęs su tuo, kaip dažnai Taksi įmonė / vairuotojas naudojasi „Bolt“ paslaugomis. „Bolt“, įskaitant „Bolt“ partnerius, neužtikrina, kad iš Keleivių bus gautos užklausos, ir negali būti laikoma veikiančia Keleivio vardu.

12.2. Tiek, kiek tai leistina pagal galiojančius įstatymus, „Bolt“, įskaitant „Bolt“ partnerius, jos atstovus, direktorius ir darbuotojus, neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri gali būti patirta dėl ar susijusi su šia Sutartimi ar „Bolt“ programėlės ir (arba) „Bolt“ skambučių centro, ir (arba) „Bolt“ taksi įmonės paskyros / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyros naudojimu ir naudojimųsi Bolt paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant: 12.2.1. tiesioginę ar netiesioginę žalą turtui ar finansinius nuostolius; 12.2.2. prarastą pelną ar numatytas sutaupyti lėšas; 12.2.3. prarastą verslą, sutartis, kontaktus, prestižą, reputaciją ar bet kuriuos kitus nuostolius, kurie gali būti susiję su veiklos nutraukimu; 12.2.4. duomenų praradimu ir netikslumu; ir 12.2.5. kitus nuostolius ar žalą.

12.3. Finansinė Bolt, įskaitant Bolt partnerius, atsakomybė, susijusi su šių Bendrųjų sąlygų ar Sutarties pažeidimu, bus apribota iki 500 (penkių šimtų) eurų suma. Taksi įmonė / vairuotojas turi teisę reikalauti atlyginti žalą, jei „Bolt“ ar „Bolt“ partneriai sąmoningai pažeidė šias Bendrąsias sąlygas ar Sutartį.

12.4. „Bolt“, įskaitant „Bolt“ partnerius, nėra atsakinga už Keleivio ar jo bendrakeleivių veiksmus ar neveikimą, ir Taksi įmonei / vairuotojui ar transporto priemonei padarytus nuostolius ar žalą, patirtą dėl Keleivio ar jo bendrakeleivių veiksmų ar neveikimo.

12.5. Taksi įmonė / vairuotojas prisiima visą atsakomybę už šių Bendrųjų sąlygų, Sutarties ar kitų galiojančių įstatymų ar reglamentų pažeidimą, ir, iš mūsų ar viešosios įstaigos gavę atitinkamą reikalavimą, turi nedelsdami nutraukti ir ištaisyti tokį pažeidimą. Taksi įmonė / vairuotojas turi atlyginti mums žalą už tiesioginius ir (arba) netiesioginius nuostolius ir (arba) žalą, prarastą pelną, patirtas išlaidas, gautas baudas ir nuobaudas, kurią mes galime patirti dėl to, kad Taksi įmonė / vairuotojas pažeidė šias Bendrąsias sąlygas, Sutartį ir galiojančius įstatymus bei reglamentus. Tuo atveju mes turime teisę pateikti taksi įmonei / vairuotojui ieškinį, reikalaudami padengti teisinių paslaugų išlaidas, susijusias su žalos įvertinimu ir ieškinių dėl tokios žalos atlyginimo pateikimu

12.6. Ginčai tarp Taksi įmonės / vairuotojo ir Keleivio, susiję su žalos, kuri patirta dėl suteiktų Taksi paslaugų, atlyginimu, turi būti sprendžiami pagal galiojančiuose įstatymuose nustatytą tvarką.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Šiose Bendrosiose sąlygose aiškiai nustatytos sąlygos įsigalioja nuo tada, kai Taksi įmonė / vairuotojas pateikia užpildytą registracijos formą. Sutartis ir kitos sąlygos įsigalios nuo tada, kai Taksi įmonei / vairuotojui bus pateiktas atitinkamas dokumentas ar pranešimas ir jie pradės teikti arba toliau teiks Taksi paslaugas, naudodamiesi „Bolt“ paslaugomis.

13.2. Taksi įmonė / vairuotojas gali bet kada nutraukti Sutartį, iš anksto informuodami „„Bolt““ mažiausiai prieš 7 (septynias) dienas; nuo tada Taksi įmonė / vairuotojas netenka teisės naudotis „Bolt“ paslaugomis, įskaitant „Bolt“ programėlę, „Bolt“ skambučių centrą ir „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą.

13.3. „Bolt“ gali nutraukti Sutartį ir blokuoti Taksi įmonės / vairuotojo prieigą prie „Bolt“ programėlės ir „Bolt“ skambučių centro, jei Taksi įmonė / vairuotojas pažeidžia šias Bendrąsias sąlygas ar Sutartį, įskaitant šių Bendrųjų sąlygų 2, 3 ir 4 skyriuose nurodytus bei galiojančiuose įstatymuose ar reglamentuose nustatytus reikalavimus, menkina „Bolt“ ar pakenkia „Bolt“ prekės ženklui, reputacijai ar verslui. Mes informuosime Taksi įmonę / vairuotoją apie Sutarties nutraukimą el. paštu, per „Bolt“ programėlę ar „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą, likus mažiausiai 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. Šis terminas netaikomas, jei: 13.3.1. „Bolt“ pagal įstatymą ar reglamentą yra įpareigojama nutraukti visų savo paslaugų teikimą Taksi įmonei ir (arba) Taksi vairuotojui taip, kad neįmanoma laikytis informavimo termino; 13.3.2. Sutartis nutraukiama dėl galiojančių įstatymų primygtinų viršesnės galios nuostatų; 13.3.3. Taksi įmonė / vairuotojas pakartotinai pažeidė Sutarties sąlygas ir „Bolt“ tai gali įrodyti.

13.4. Mes galime nedelsdami sustabdyti Taksi įmonės / vairuotojo galimybę naudoti „Bolt“ programėlę, „Bolt“ skambučių centrą, „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą ir naudotis „Bolt“ paslaugomis Bendrųjų sąlygų 2.5, 4.7, 4.9 ir 6.2 punkte nurodytais atvejais tol, kol vyksta tyrimas, jei remiantis Keleivio pateiktu skundu ar „Bolt“ turimais duomenimis, įtariame, kad buvo padarytas šių Bendrųjų sąlygų ir (arba) Sutarties pažeidimas, arba veikla buvo vykdoma nesąžiningai, arba kitais šiose Bendrosiose sąlygose ir Sutartyje numatytais atvejais. Taksi įmonė / vairuotojas bus informuoti apie mūsų sprendimą sustabdyti jų galimybę naudotis „Bolt“ paslaugomis, įskaitant prieigą prie „Bolt“ taksi įmonės paskyros / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyros, ir to priežastis el. paštu, per „Bolt“ programėlę ar „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą, prieš įsigaliojant ribojimui arba jo įsigaliojimo metu. Sprendimas blokuoti prieigą bus atšauktas, jei tyrimo metu įtarimai nepasitvirtina ir (arba) nebelieka aplinkybių, dėl kurių Taksi įmonės / vairuotojo prieiga prie „Bolt“ paslaugų buvo sustabdyta.

13.5. Nutraukiant Sutartį ar blokuojant Taksi įmonės / vairuotojo prieigą prie „Bolt“ paslaugų, kai Taksi paslaugos teikiamos Europos Sąjungos šalyje narėje ar Europos ekonominėje erdvėje, taikomi papildomi reikalavimai ir priemonės, nurodytos 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo.

13.6. Taksi įmonė / vairuotojas turi teisę ginčyti Sutarties nutraukimą, prieigos blokavimą ir kitą „Bolt“ tariamą taisyklių nesilaikymą pagal „Bolt“ verslo naudotojų tarptautinių skundų nagrinėjimo sistemos taisykles.

14. PAKEITIMAI

14.1. Bolt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Bendrąsias sąlygas, peržiūrėtą jų versiją įkeldama į savo svetainę (http://bolt.eu/legal/) ir apie tokius siūlomus pakeitimus pranešdama Taksi įmonei / vairuotojui (pvz., el. paštu, per Bolt programėlę ar Bolt taksi įmonės paskyrą / Bolt taksi vairuotojo paskyrą). „Bolt“ nėra įpareigota informuoti Taksi įmonės / vairuotojo apie siūlomus šių Bendrųjų sąlygų ar Sutarties pakeitimus, jei jie yra redakcinio pobūdžio ir nekeičia šių Sąlygų esmės ir turinio.

14.2. „Bolt“ turi iš anksto informuoti Taksi įmonę / vairuotoją apie siūlomus Bendrųjų sąlygų ar kitų Sutarties sąlygų pakeitimus mažiausiai prieš 15 dienų (el. paštu, per „Bolt“ programėlę ar „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą), išskyrus tuos atvejus, kai: 14.2.1. „Bolt“ pagal įstatymą ar reglamentą yra įpareigojama pakeisti Bendrąsias sąlygas taip, kad negali laikytis informavimo termino; 14.2.2. pakeitimą reikia nedelsiant padaryti, siekiant reaguoti į nenumatytas ir neišvengiamas rizikas, susijusias su sveikata, sauga ar kibernetine sauga, arba apsaugoti „Bolt“ paslaugas, Keleivius ar Taksi įmones / vairuotojus nuo sukčiavimo, kenkėjiškų programų, šlamšto ar duomenų apsaugos pažeidimų; arba 14.2.3. Taksi įmonė / vairuotojas nusprendė nesilaikyti išankstinio pranešimo termino (pvz., po pranešimo apie pakeitimą toliau naudojasi „Bolt“ paslaugomis).

14.3. Jei Taksi įmonė / vairuotojas nesutinka su pakeistomis Bendrosiomis sąlygomis ar kitomis Sutarties sąlygomis, Taksi įmonė / vairuotojas turi teisę nutraukti Sutartį, nustodami naudotis „Bolt“ paslaugomis ir per „Bolt“ priimtiną terminą pateikdami pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Jei pranešime apie nutraukimą nenurodyta kitaip, Sutartis nutraukiama nuo siūlomo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Jei Taksi įmonė / vairuotojas toliau naudojasi „Bolt“ paslaugomis pakeitimo įsigaliojimo dieną ar vėliau, tai reiškia, kad Taksi įmonė / vairuotojas sutinka su pakeistomis Bendrosiomis sąlygomis ar Sutartimi.

15. TAIKOMA TEISĖ IR TEISMO JURISDIKCIJA

15.1. Bendrąsias sąlygas ir Sutartį reglamentuoja, jos yra sudarytos ir įsigalioja pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jei atitinkamo ginčo dėl Bendrųjų sąlygų ar Sutarties nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčas toliau nagrinėjamas Vilniaus miesto apylinkės teisme arba Vilniaus apygardos teisme, atsižvelgiant į ginčo pobūdį.

16. PRANEŠIMAI

16.1. Taksi įmonė / vairuotojas yra įsipareigoję nedelsdami pranešti mums apie esminius, su Taksi įmone / vairuotoju susijusius pokyčius, įskaitant kontaktinius duomenis, ir užtikrinti, kad „Bolt“ taksi įmonės paskyroje / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyroje pateikti duomenys ir informacija būtų teisingi ir visada atnaujinami.

16.2. Pranešimai, kurių reikalaujama pagal Bendrąsias sąlygas ir Sutartį, turi būti laikomi tinkamai įteiktais, jei jie yra: 16.2.1. įteikti asmeniškai; 16.2.2. išsiųsti per kurjerį, pasirašant pristatymą patvirtinantį dokumentą; 16.2.3. išsiųsti registruotu laišku; 16.2.4. išsiųsti el. paštu; 16.2.5. pateikti per „Bolt“ programėlę ar „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą.

16.3. Pranešimai, išsiųsti ar pristatyti pagal pirmiau pateiktą punktą, yra laikomi gautais: 16.3.1. jei įteikiami asmeniškai, pristatymo šaliai metu; 16.3.2. jei pristatomi per kurjerį, kurjerio nurodytą dieną, kuri sutampa su pranešimo pristatymo šaliai diena; 16.3.3. jei siunčiama registruotu paštu, 10-ą dieną po to, kai dokumentas išsiunčiamas į pašto skyrių, kad būtų pristatytas; 16.3.4. pateikti per „Bolt“ programėlę ar „Bolt“ taksi įmonės paskyrą / „Bolt“ taksi vairuotojo paskyrą; arba 16.3.5. jei išsiųsti el. paštu, tą dieną, kai el. laišką gaunanti šalis patvirtina, kad gavo atitinkamą el. laišką arba antrą dieną po to, kai buvo išsiųstas el. laiškas, tuo atveju, jei siuntėjas negavo pranešimo apie klaidą (pranešimas apie tai, kad el. laiškas nepristatytas kitai šaliai) ir jei tokio pranešimo apie klaidą negavo kitą dieną po jo išsiuntimo.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Jei bet kuri iš šių Bendrųjų sąlygų nuostatų tampa neįgyvendinama, šalys turi pakeisti tokią nuostatą įgyvendinama nuostata, kuri, atsižvelgiant į jos tikslą ir ekonominį poveikį, yra panaši į keičiamą nuostatą. Jei viena iš šių Bendrųjų sąlygų nuostatų yra arba tampa negaliojančia, tai neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui.

Paskutinės Bendrųjų sąlygų peržiūros 2022-05-17

Skenuoti ir atsisiųsti

Liko visai nedaug!

Telefono kamera nuskenuokite QR kodą ir atsisiųskite programėlę.