Nuostatos ir sąlygos vairuotojams

Šiomis Bendrosiomis sąlygomis apibrėžiamos pagrindinės naudojimosi „Bolt" paslaugomis sąlygos. Norėdami teikti pavežėjimo paslaugas per „Bolt" platformą, privalote sutikti su toliau pateiktomis sąlygomis.

1. APIBRĖŽIMAI

1.1. „Bolt" (taip pat vadinami „mes", „mūsų" arba „mus") - Bolt Technology OÜ yra uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir įregistruota pagal Estijos Respublikos įstatymus registracijos numeriu 12417834, registruotos buveinės adresas Vana-Lõunatn 39/1, Talinas 10134, Estijos Respublika, bei „Taxify" grupės įmonės ir partneriai. „Taxify" grupės įmonės ir partneriai – „Taxify" grupė – reiškia a) įmones, kurias kontroliuoja „Bolt Technology OÜ" (pvz., „Bolt Technology OÜ" dukterinės įmonės). „Taxify" partneriai reiškia „Bolt Technology OÜ" paskirtus vietinius atstovus, partnerius, agentus ir kt. „Taxify" grupės įmonių ir partnerių sąrašą galite rasti https://bolt.eu/cities/.

1.2. „Bolt" paslaugos – „Bolt" teikiamos paslaugos, įskaitant „Bolt" programėlės ir „Bolt" platformos teikimą ir palaikymą, per programėlę atliekamus mokėjimus, pagalbą klientams, vairuotojo ir keleivio komunikavimą ir kitas panašias paslaugas.

1.3. „Bolt" programėlė – išmaniojo telefono arba interneto programėlė, skirta vairuotojams ir klientams pateikti ir priimti prašymus dėl pavežėjimo paslaugų.

1.4. „Bolt" platforma – technologija, sujungianti keleivius ir vairuotojus ir padedanti jiems našiau keliauti po miestus.

1.5. Keleivis – asmuo, prašantis pavežėjimo paslaugų per „Bolt" platformą.

1.6. Vairuotojas (taip pat vadinamas „jūs") – asmuo, teikiantis pavežėjimo paslaugas per „Bolt" platformą. Kiekvienam vairuotojui suteikiama asmeninė „Bolt" vairuotojo paskyra, per kurią jis gali naudotis „Bolt" programėle ir „Bolt" platforma.

1.7. Sutartis – šią sutartį tarp vairuotojo ir „Bolt“, dėl „Bolt“ paslaugų naudojimo sudaro:

1.7.1. šios Bendrosios sąlygos;

1.7.2. specialios sąlygos nurodytos „Bolt“ programėlėje, pvz., informacija dėl kainos ar paslaugos aprašymas;

1.7.3. Gairės vairuotojui;

1.7.4. kitos sąlygos nurodytos šioje Sutartyje, kurios gali būti reguliariai peržiūrimos ir keičiamos. Bei papildomos sąlygos ar dokumentai, nurodyti šiame dokumente arba dėl kurių vairuotojas ir „Bolt" susitars ateityje.

1.8. Mokestis – mokestis, kurį keleivis privalo sumokėti vairuotojui už pavežėjimo paslaugų suteikimą.

1.9. „Bolt" mokestis – mokestis, kurį vairuotojas privalo sumokėti „Bolt" už naudojimąsi „Bolt" platforma.

1.10. Per programėlę atliekamas mokėjimas – atsiskaitymas kortele, per operatorių ir kiti mokėjimo būdai („Bolt for Business" ir kt.), kuriais keleivis atsiskaito už pavežėjimo paslaugas per „Bolt" programėlę.

1.11. „Bolt" vairuotojo paskyra – pavežėjimo paslaugų teikimo laikotarpiu suteikta prieiga prie svetainės, kurioje saugoma informacija ir dokumentai, susiję su naudojimusi „Bolt" paslaugomis, įskaitant buhalterinius dokumentus. Vairuotojas prie „Bolt" vairuotojo paskyros gali prisijungti adresu http://partners.bolt.eu, įvedęs savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

1.12. Pavežėjimo paslaugos – transporto paslauga, kurią Vairuotojas teikia Keleiviui, prieš tai patvirtinęs jo prašymą per „Bolt" programėlę.

1.13. Mokėjimų operatorius - Bolt Operations OÜ, pvz., atstovas atsakingas už technine pagalbą tiekiant mokėjimų paslaugas, taip palengvinant Bolt Technology OÜ vardu vykdomus mokėjimus ir/ar atsiskaitymus. Mokėjimų partneris taip pat gali svarstyti ir priimti nutarimus, dėl bet kokių skundų, kylančių dėl Bolt Technology OÜ atliekamų mokėjimų.

2. SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Prieš naudodamiesi „Bolt" paslaugomis, privalote prisiregistruoti pateikdami reikalaujamą informaciją registracijos paraiškoje, kurį rasite svetainėje, ir įkelti mūsų prašomus dokumentus. Galite registruotis kaip juridinis arba fizinis asmuo. Sėkmingai užpildžius registracijos paraišką, suteiksime jums asmeninę paskyrą, prie kurios galėsite prisijungti naudodami vartotojo vardą ir slaptažodį. Registracijos proceso pabaigoje paspausdami mygtuką „Registruotis" („Sign up"), pareiškiate ir užtikrinate, kad pagal galiojančius teisės aktus turite teisę sudaryti sutartį su mumis dėl naudojimosi „Bolt" platforma pavežėjimo paslaugoms teikti; atidžiai išstudijavote, visiškai suprantate ir sutinkate būti saistomi šių Bendrųjų sąlygų, įskaitant visus įsipareigojimus, kylančius iš šio dokumento ir sutarties; visa informacija, kurią pateikėte mums yra tiksli, teisingai ir išsami; visuomet užtikrinsite „Bolt" vairuotojo paskyros duomenų tikslumą ir profilio informacijos naujumą; neleisite kitiems asmenims naudotis savo „Bolt" vairuotojo paskyra, neperduosite ir neatiduosite jos kitiems asmenis; nenaudosite „Bolt" paslaugų neleistinais ar neteisėtais tikslais ir nekelsite kliūčių tinkamam „Bolt" paslaugų vykdymui; visuomet visiškai laikysitės visų įstatymų ir teisės aktų, taikomų valstybėje, kurioje teikiate pavežėjimo paslaugas, įskaitant (bet neapsiribojant) įstatymus, reglamentuojančius keleivių pavežėjimo paslaugas.

2.2. Registracijos metu pildydami mokėjimo informaciją privalote pateikti savo banko duomenis. Jei esate juridinis asmuo, privalote įrašyti bedrovės banko sąskaitos numerį. Mes per programėlę atliktus mokėjimus pervedame į jūsų nurodytą banko sąskaitą. Mes neatsakome už neteisingai atliktus pinigų pavedimus nurodžius neteisingus banko duomenis.

2.3. Pateikę registracijos paraišką, gausite el. laišką su papildomomis sąlygomis, kurias privalote išpildyti norėdami naudotis „Bolt" paslaugomis. Šios sąlygos gali apimti informacijos apie teistumą pateikimą, galiojančias vairuotojo teises, patenkinamą transporto priemonės techninę būklę, mokymo kursų baigimą, GPS palaikantį mobiliųjų prietaisą ir kitas minėtame el. laiške nurodytas sąlygas. Neatitikus pateiktų reikalavimų ir sąlygų, sutartis gali būti nutraukta, o teisė naudotis „Bolt" paslaugomis atšaukta.

2.4. Sutinkate su tuo, kad tam tikruose miestuose ir šalyse „Bolt Technology OÜ" gali perleisti bet kuriuos mūsų įsipareigojimus, kylančius iš Bendrųjų sąlygų ar Sutarties, „Taxify" grupės įmonėms ir partneriams. Tai apima, be kita ko, teisių ir pareigų, susijusių su registracijos proceso dokumentų peržiūra, mokymais, „Bolt" mokesčių surinkimu, jums priklausančių mokesčių pervedimu, tarpininkavimu vykdant per programėlę atliekamus mokėjimus, „Bolt" programėlės licencijavimą ir kt., perleidimą. Informaciją apie „Taxify" grupės įmones ir partnerius galite rasti http://bolt.eu/cities.

2.6. Paskyros registracija juridiniams asmenims (t. y. bendrovėms). Esate laikomas juridiniu asmeniu, jei mokėjimo duomenyse (prieinamuose „Bolt" vairuotojo paskyroje) mokesčių gavėjas nurodytas kaip juridinis asmuo. Tokiu atveju nurodytas juridinis asmuo laikomas pavežėjimo paslaugų teikėju ir šių Bendrųjų sąlygų, Sutarties ir tolesnių susitarimų šalimi. Faktiškai pavežėjimo paslaugas gali teikti tik konkretus fizinis asmuo, nurodytas registracijos proceso metu. Toks fizinis asmuo vairuotojo paskyra gali naudotis tik tuo atveju, jei perskaitė ir sutiko būti saistomas šių Bendrųjų sąlygų, Sutarties, ir tolesnių dokumentų, sudarančių šios sutarties dalį. MOKĖJIMO DUOMENYSE NURODYTAS JURIDINIS ASMUO IR FIZINIS ASMUO, FAKTIŠKAI TEIKIANTIS PAVEŽĖJIMO PASLAUGAS NAUDODAMAS „Bolt" PASKYRĄ, LIEKA SOLIDARIAI ATSAKINGI UŽ VAIRUOTOJO ATLIKTUS BENDRŲJŲ SĄLYGŲ IR SUTARTIES PAŽEIDIMUS.

2.7. „Bolt" vairuotojo paskyros registracija esant transporto priemonių parko valdytoju. Sudarius atskirą sutartį, transporto priemonių parko valdytojas gali užregistruoti paskyras savo darbuotojams ir (arba) paslaugų teikėjams. Tokiu atveju transporto priemonių parko valdytojas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai ir (arba) paslaugų teikėjai atitiktų Bendrųjų sąlygų, Sutarties ir tolesnių susitarimų reikalavimus bei sutinka laikytis ir būti saistomi juose išdėstytų sąlygų ir įsipareigojimų. Transporto priemonių parko valdytojas ir jo darbuotojai ir (arba) paslaugų teikėjai lieka solidariai atsakingi už darbuotojo ir (arba) paslaugų teikėjo atliktus pažeidimus.

3. TEISĖ NAUDOTIS „Bolt" PROGRAMĖLE IR „Bolt" VAIRUOTOJO PASKYRA

3.1. Leidimas naudotis „Bolt" programėle ir „Bolt" vairuotojo paskyra. Suteikiame jums leidimą naudotis „Bolt" programėle ir „Bolt" vairuotojo paskyra. Leidimas nesuteikia jums teisės perleisti jo tretiesiems asmenims ar perduoti jiems savo teises. Neatsižvelgiant į tai, kas išdėstyta prieš tai ir jei taip susitarta atskirai, transporto priemonių parkų valdytojai gali perleisti leidimą naudotis „Bolt" programėle ir „Bolt" vairuotojo paskyra savo transporto priemonių parko nariams.

3.2. Naudojantis „Bolt" programėle ir (arba) „Bolt" vairuotojo paskyra draudžiama: dekompiliuojant, naudojant apgrąžos inžineriją ar kitais būdais mėginti išgauti „Bolt" programėlės, „Bolt" vairuotojo paskyros ar kitos „Bolt" programinės įrangos pradinį kodą; bet kokiu būdu ar forma keisti „Bolt" programėlę ar „Bolt" vairuotojo paskyrą arba naudoti pakeistas „Bolt" programėlės arba „Bolt" vairuotojo paskyros versijas; perduoti virusais užkrėstus, sugadintus failus ar kitas programas, kurios galėtų pakenkti ar neigiamai paveikti „Bolt" platformos veikimą; mėginti neleistinai prisijungti prie „Bolt" programėlės, „Bolt" vairuotojo paskyros ar kitų „Bolt" paslaugų.

3.3. Šiuo dokumentu suteikiamas leidimas automatiškai atšaukiamas nutraukus sutartį. Nutraukus sutartį, privalote nedelsdami liautis naudotis „Bolt" programėle ir „Bolt" vairuotojo paskyra, o mes turime teisę be išankstinio įspėjimo užblokuoti ir ištrinti vairuotojo paskyrą.

3.4. „Bolt" žymų ir etikečių naudojimas. Mes galime išduoti jums žymas, etiketes, lipdukus ir kitus „Bolt" prekės ženklą žyminčius ženklus, nurodančius, kad naudojatės „Bolt" platforma. Suteikiame jums neišimtinį, neperleidžiamą ir neperduodamą leidimą naudoti šiuos ženklus, su sąlyga, kad jie bus naudojami vieninteliu tikslu – nurodyti, kad teikiate pavežėjimo paslaugas per „Bolt" platformą. Nutraukus sutartį, privalote pašalinti ir išmesti visus „Bolt" prekės ženklą žyminčius ženklus.

3.5. Visos autoriaus teisės ir prekės ženklai, įskaitant pradinius kodus, duomenų bazes, logotipus ir vaizdinį apipavidalinimą, priklauso „Bolt" ir yra saugomi autoriaus teisių, prekės ženklų ir (arba) komercinių paslapčių įstatymų ir tarptautinių sutarčių nuostatų. Naudodamiesi „Bolt" platforma ar kitomis „Bolt" paslaugomis, neįgyjate jokių nuosavybės teisių į intelektinę nuosavybę. \

4. PAVEŽĖJIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS

4.1. Vairuotojo įsipareigojimai. Užtikrinate, kad pavežėjimo paslaugas teiksite pagal Bendrąsias sąlygas, Sutartį bei šalies, kurioje teikiate pavežėjimo paslaugas, įstatymus ir teisės aktus. Įsidėmėkite, kad prisiimate visišką atsakomybę už vietos įstatymų ir teisės aktų pažeidimus, įvykdytus teikiant pavežėjimo paslaugas.


4.2. Privalote turėti visus pavežėjimo paslaugoms teikti būtinus pažymėjimus (įskaitant galiojantį vairuotojo pažymėjimą), leidimus, automobilio draudimą, civilinės atsakomybės draudimą (jei taikoma), registracijos dokumentus, sertifikatus ir kitus dokumentus, reikalaujamus atitinkamoje jurisdikcijoje. Įsipareigojate pasirūpinti visų minėtų dokumentų galiojimu. „Bolt" pasilieka teisę pareikalauti pavirtinti, kad turite atnaujinimui pateikti visas būtinus pažymėjimus, leidimus, patvirtinimus, įgaliojimus, registracijos dokumentus ir sertifikatus arba pateikti patvirtinimus, kad turite šiuos dokumentus.

4.3. Privalote pavežėjimo paslaugas teikti profesionaliai, laikydamiesi šių paslaugų teikimui taikomos verslo etikos, bei stengtis keleivio prašymą išpildyti atsižvelgdami į jo interesus. Be kitų dalykų, i) privalote vežti keleivį jam pigiausiu maršrutu, nebent keleivis tiesiogiai išreiškia kitokį pageidavimą; ii) negalite sustoti neleistinoje vietoje; iii) negalite transporto priemonėje vežti kitų keleivių, išskyrus keleivį ir jį lydinčius asmenis; iv) privalote laikytis taikomų kelių eismo įstatymų ir taisyklių, t. y. draudžiama atlikti veiksmus, galinčius trukdyti vairavimui arba eismo sąlygų suvokimui, įskaitant telefono laikymą rankoje transporto priemonei judant.

4.4. Turite išimtinę teisę nuspręsti, kada norite teikti pavežėjimo paslaugas. Keleivių prašymus dėl pavežėjimo paslaugų priimate, atmetate arba ignoruojate savo nuožiūra.

4.5. Išlaidos, patiriamos teikiant pavežėjimo paslaugas. Privalote savo sąskaita pasirūpinti visa įranga ir priemonėmis, būtinomis pavežėjimo paslaugoms teikti, įskaitant automobilį, išmaniųjų telefoną ir kt., ir jas prižiūrėti. Taip pat esate atsakingas už visas išlaidas, patirtas teikiant pavežėjimo paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant degalais, mobiliųjų duomenų planų mokesčiais, muito mokesčiais, transporto priemonės nusidėvėjimu, draudimu, atitinkamais pelno arba darbo užmokesčio fondo mokesčiais ir t. t. Atkreipkite dėmesį, kad naudodamiesi „Bolt" programėle išnaudosite didelį kiekį mobiliųjų duomenų, todėl siūlome užsisakyti duomenų planą, leidžiantį duomenimis naudotis neribotai arba suteikiantį labai didelį jų kiekį.

4.6. Mokesčiai. Turite teisę prašyti mokesčio kiekvieną kartą patvirtinę keleivį „Bolt" platformoje ir pagal pageidavimą suteikę pavežėjimo paslaugą (t. y. mokesčio). Mokestis apskaičiuojamas remiantis numatytu baziniu mokesčiu, konkrečios kelionės atstumu, kurį nustato GPS įrenginys, ir konkrečios kelionės trukme. Numatytasis bazinis mokestis gali kisti priklausomai nuo vietos rinkos situacijos. Mokestį su mumis galite derinti atsiųsdami atitinkamą elektroniniu būdu arba ranka pasirašytą prašymą. Be to, visuomet turite teisę imti iš keleivio mažesnį mokestį, nei nurodytasis „Bolt" programėlėje. Tiesa, taikant keleiviui mažesnį mokestį nei nurodytasis „Bolt" programėlėje, „Bolt" mokestis nesumažėja.

4.7. Fiksuota kelionės kaina. Keleiviui gali būti suteiktas pasirinkimas leidžiantis sutikti su fiksuotu kelionės mokesčiu konkrečiai kelionei, kurios pavežėjimo paslaugos tiekėjas esate jūs (pvz., fiksuota kelionės kaina). Fiksuota kelionės kaina keleiviui nurodoma „Bolt" programėlėje prieš užsakant kelionę, o jums priėmus užsakymą arba kelionės pabaigoje. Mokestis už kelionę bus skaičiuojamas kaip nurodyta 4.6. punkte vietoj fiksuotos kelionės kainos tuomet, keleiviui kelionės metu pakeitus savo kelionės tikslą, dėl eismo ar kitų aplinkybių kelionei užtrukus ženkliai ilgiau nei apskaičiuota, ar kitoms nenumatytoms aplinkybėms turinčioms reikšmingą įtaką kelionei (pvz., naudojamasi keliu ar maršrutu kuriam ar jo daliai taikoma rinkliava).

4.8. Jei supratote, kad apskaičiuojant mokestį buvo atlikta klaida ir norite mokesčio skaičiavimą pataisyti, turite pateikti prašymą skiltyje „Kelionės apžvalga" („Fare Review") „Bolt" programėlėje. Jei prašymas „Bolt" programėlės skiltyje „Kelionės apžvalga" nepateikiamas, „Bolt" mokesčio neperskaičiuoja ir neatlygina jums už klaidą, padarytą jį apskaičiuojant.

4.9. „Bolt" gali pakoreguoti mokestį už tam tikrą atliktą užsakymą, mums nustačius pažeidimą (pvz., kad buvo vežta ilgesniu maršrutu arba atlikus pavežėjimo paslaugas nebuvo sustabdytas „Bolt" programėlės apskaitos aparatas) arba techninę klaidą, dėl kurios pakito galutinė kaina. „Bolt" taip pat gali sumažinti arba atšaukti mokestį esant pagrįstai priežasčiai manyti, kad buvo sukčiauta arba jeigu remiantis keleivio skundu nustatoma, kad įvykdėte pažeidimą. „Bolt" šią teisę sumažinti ar atšaukti mokestį taiko tik esant pagrįstai priežasčiai.

4.10. Keleivis mokestį už pavežėjimo paslaugas gali sumokėti tiesiogiai jums arba per programėlę, kaip nurodyta šių Bendrųjų sąlygų 6 skyriuje. Jei keleivis mokestį sumoka tiesiogiai, jūsų pareiga yra jį priimti. Jei keleivis negali ar atsisako sumokėti, „Bolt" jūsų vardu keleiviui išduoda pranešimą apie skolą. Ši teisė grindžiama „Bolt" suteiktu mokėjimų tarpininko įgaliojimu ir nereiškia, kad „Bolt" yra įpareigoti atlyginti keleivio nesumokėtą mokestį. Jei transporto priemonės keleiviai nesutinka mokėti už pavežėjimo paslaugos suteikimą, mokestį moka pavežėjimo paslaugą užsakęs keleivis. Jei keleivis pagrįstai atsisako mokėti, motyvuodamas tuo, kad „Bolt" programėlėje pateikėte neteisingą informaciją, „Bolt" jums tokių išlaidų neatlygina.

4.11. Kvitai. Kiekvieną kartą sėkmingai atlikus pavežėjimo paslaugas, „Bolt" suformuoja ir keleiviui pateikia kvitą, kuriame nurodoma ši informacija: įmonės pavadinimas, veiklos vieta, vairuotojo vardas ir pavardė, vairuotojo nuotrauka, paslaugos licencijos numeris (jei taikoma), transporto priemonės registracijos numeris, kelionės data, laikas, pradžios ir pabaigos taškai, trukmė ir atstumas bei mokestis, sumokėtas už pavežėjimo paslaugų suteikimą. Kvitus už visas suteiktas pavežėjimo paslaugas galite rasti „Bolt" vairuotojo paskyroje.

4.12. Kelionės atšaukimo mokestis ir laukimo mokestis. Keleivis gali atšaukti užsakymą pavežėjimo paslaugai su kuria vairuotojas sutiko per „Bolt" programėlę. Jei pavežėjimo veiklą teikiančioje rinkoje yra taikomas kelionės atšaukimo mokestis, vairuotojui jis priklauso tuo atveju, kai keleivis atšaukia vairuotojo priimtą užsakymą pavežėjimo paslaugai po tam tikro laiko nustatyto „Bolt" programėlėje. Taip pat gali būti taikomas laukimo mokestis, pagal sąlygas, kurios nurodytos „Bolt" programėlėje.

4.13. Jei teikiant pavežėjimo paslaugas, keleivis ar jo bendrakeleiviai per savo aplaidumą apgadina automobilį ar jo saloną (ištepa, prasmardina automobilį ar pan.), turite teisę pareikalauti keleivio sumokėti iki 50 EUR baudą bei padengti baudą viršijančią žalą. Jei keleivis nesutinka atlyginti žalos, privalote pranešti mums – mes jūsų vardu išieškosime iš keleivio baudą ir (arba) atitinkamas išlaidas. Tiesa, turėkite omenyje, kad mes neprisiimame atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą, susijusią su transporto priemonės valymo ar techninės priežiūros darbais, dėl kurių kaltas keleivis.

4.14. Jūsų mokestinės prievolės. Sutinkate su tuo, kad įsipareigojate visiškai laikytis visų mokestinių prievolių, kylančių iš taikomų įstatymų, susijusių su pavežėjimo paslaugų teikimu, įskaitant i) pajamų mokesčio, socialinio draudimo mokesčio ir kitų taikomų mokesčių sumokėjimą; ii) visų darbuotojų ir mokesčių registracijos prievolių dėl skaičiavimų, susijusių buhalterine apskaita ir pervedimu į atitinkamas valstybines institucijas pagal galiojančius įstatymus, įvykdymą. Mokesčių inspekcijai mums pateikus pagrįstą prašymą pateikti informaciją apie jūsų veiklą, mes suteiksime mokesčių inspekcijai prieigą prie informacijos apie jūsų veiklą, neviršydami galiojančiuose teisės aktuose numatytų ribų. Be to, jūsų pareiga yra laikytis visų galiojančių mokesčių teisės aktų, taikomų pavežėjimo paslaugų teikimui. Sutinkate atlyginti „Bolt" visus valstybinius mokesčius, reikalavimų sumas, mokėjimus, baudas ir kitas mokestines prievoles, patirtas „Bolt" dėl jūsų neįvykdytų taikomuose mokesčių teisės aktuose numatytų prievolių (įskaitant pajamų mokesčio ir socialinio draudimo mokesčio sumokėjimą).

4.15. Vairuotojo teisė išduoti sąskaita faktūras. „Bolt" turi teisę jūsų vardu išrašyti keleiviui sąskaitą faktūrą, siekiant atlyginti jums bet kokius mokesčius, sutartines baudas ar kitus mokesčius, kuriuos jums perveda „Bolt". Sąskaitą faktūrą rasite „Bolt" vairuotojo paskyroje.

5. „Bolt" MOKESČIAI

5.1. Norėdami naudotis „Bolt" paslaugomis, privalote sumokėti mokestį (t. y. „Bolt" mokestį). „Bolt" mokestis mokamas remiantis kiekvieno jūsų atlikto pavežėjimo paslaugos užsakymo mokesčiu. „Bolt" mokesčio suma jums pranešama el. paštu, „Bolt" programėlėje, „Bolt" vairuotojo paskyroje arba kitomis atitinkamomis priemonėmis. Turėkite omenyje, kad „Bolt" mokestis kartais gali keistis. Mes prieš kiekvieną tokį pasikeitimą jums atsiųsime išankstinį pranešimą.

5.2. „Bolt" mokestį ar kitus mokesčius, kuriuos privalote sumokėti mums už praėjusį mėnesį, turite sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio -15 -os dienos. Pavėlavus sumokėti „Bolt" mokestį, privalote sumokėti delspinigius, kurių dydis lygus 0,04 % (keturioms šimtosioms procento) nesumokėtos sumos už kiekvieną dieną. Privalote padengti visas mūsų patirtas išlaidas, susijusias su skolų išieškojimu.

6. PER PROGRAMĖLĘ ATLIEKAMI MOKĖJIMAI

6.1. Mes galime suteikti keleiviams galimybę sumokėti už pavežėjimo paslaugą tiesiogiai per „Bolt" programėlę (per programėlę atliekamas mokėjimas) kortele, atsiskaitant per operatorių ar kitais mokėjimo būdais („Bolt for Business" ar kt.). Leidžiate mums veikti kaip jūsų ribotų įgaliojimų prekybos agentas išimtinai siekiant jūsų vardu surinkti keleivio per programėlę sumokėtus mokesčius bei kitus mokesčius. Bet kokia per programėlę atlikta mokėjimo prievolė laikoma įvykdyta mokėjimo atlikimo momentu.

6.2. Neturite teisės atmesti keleivio per programėlę atlikto mokėjimo arba bandyti atkalbėti keleivį nuo mokėjimo per programėlę. Jums be pagrįstos priežasties atsisakius priimti per programėlę atliktą mokėjimą, mes turime teisę pritaikyti jums 15 eurų dydžio sutartinę baudą už kiekvieną atsisakymo atvejį ir (arba), elgesiui kartojantis, užblokuoti jūsų teisę naudotis „Bolt" paslaugomis.

6.3. „Bolt" pasilieka teisę savo nuožiūra platinti nuolaidos kodus savo klientams reklaminiais tikslais. Jūs sutinkate su nuolaidos kodo panaudojimo tvarka nepriklausomai ar kelionė apmokama per programėlę ar grynaisiais. Įtarus, kad nuolaidos kodų naudojimas yra apgaulingas, neteisėtas, vairuotojo naudojamas nesilaikant nuolaidos kodų naudojimo taisyklių ir sąlygų, nuolaidos kodas gali būti panaikintas, o neapmokėto skirtumo „Bolt" vairuotojui nekompensuoja.

6.4. Turite teisę peržiūrėti per programėlę atliktų mokėjimų ataskaitas „Bolt" vairuotojo paskyroje arba programėlėje. Ataskaitoje nurodomos per programėlę atliktų mokėjimų sumos, pervestos praėjusią savaitę, bei atskaitytos „Bolt" mokesčio sumos. Privalote mus informuoti apie svarbias aplinkybes, kurios galėtų turėti įtakos mūsų įsipareigojimų surinkti ir paskirstyti per programėlę sumokėtus mokesčius vykdymui.

6.5. Mes nesame įsipareigoję išmokėti jums mokesčio, kurį jums skolingas keleivis, tuo atveju, jei per programėlę atliktas mokėjimas nebuvo įskaitytas dėl netinkamos keleivio kreditinės kortelės arba kitokio pobūdžio mokėjimas atšaukiamas ar neįskaitomas dėl kitų priežasčių. Tokiu atveju padėsime jums išreikalauti iš keleivio nesumokėto mokesčio ir perversime jį jums, kai tik keleivis atliks prašomą mokėjimą.

6.6. Prieš teikdami pavežėjimo paslaugas, privalote įsitikinti, kad paslauga iš tiesų teikiama atitinkamam keleiviui arba, kad keleivis tiesiogiai patvirtino, jog leidžia kitiems keleiviams vykti naudojantis keleivio paskyra. Jei per klaidą identifikavote ne tą keleivį, o per programėlę atliekamas mokėjimas priskiriamas asmeniui, kuriam nebuvo suteiktos pavežėjimo paslaugos arba kuris neužsakė šių paslaugų kitiems keleiviams, tuomet mes atlyginame šiam asmeniui mokestį. Tokiu atveju jūs neturite teisės atgauti mokesčio iš mūsų. Be to, už kiekvieną netinkamai priskirtą per programėlę atliktą mokėjimą mes turim teisę pritaikyti jums sutartinę baudą iki 10 eurų.

6.7. Atkreipkite dėmesį, kad mes visus mokesčius, sumokėtus per programėlę atliktais mokėjimais, atskaitysime iš sumų, kurias esate mums skolingi (pvz., „Bolt" mokesčių ir sutartinių baudų). Mes pasiliekame teisę įvykdyti bet kuriuos iš jūsų finansinių įsipareigojimų bet kurioms „Taxify" grupės įmonėms – tokiu atveju mes įgyjame teisę pateikti jums mokėjimo reikalavimą. Mes galime bet kokius jūsų finansinius įsipareigojimus atskaityti iš finansinių įsipareigojimų, kuriuos esate iškėlę mums.

6.8. Jei mes negalime sumokėti jums mokesčių dėl to, kad nepateikėte savo banko sąskaitos duomenų savo vairuotojo paskyroje arba jei banko sąskaitos duomenys nurodyti neteisingai, tuomet mes tokius mokėjimus laikome 180 dienų. Jei per 180 dienų nuo dienos, kai įgyjama teisė reikalauti šių mokėjimų, nepateikiate mums teisingų banko sąskaitos duomenų, jūsų reikalavimo dėl jums nepervesto mokesčio sumokėjimo terminas laikomas pasibaigusiu.

7. PAGALBA KLIENTAMS

Vairuotojams teikiama pagalbos klientams dėl naudojimosi „Bolt" paslaugomis paslauga. Mes pasiliekame teisę nebeteikti pagalbos klientams paslaugų jums vėluojant sumokėti mokėjimus daugiau nei 5 (penkias) kalendorines dienas.

8. REITINGAS IR AKTYVUMAS

8.1. Sutinkate su tuo, kad, siekiant užtikrinti aukštos kokybės aptarnavimą ir papildomai paskatinti keleivius, keleiviai galės jums paskirti įvertinimą ir palikti atsiliepimą apie jūsų suteiktų pavežėjimo paslaugų kokybę. Jūsų bendras reitingas bus susietas su jūsų vairuotojo paskyra, o keleiviai jį galės matyti „Bolt" programėlėje. Sužinoję, kad įvertinimas ar komentaras buvo palikti nesąžiningai, galime šio įvertinimo ar komentaro neįskaičiuoti į jūsų reitingą.

8.2. Be reitingo taip pat matuojame jūsų aktyvumo lygį ir skiriame jums aktyvumo balą, kuris yra paremtas tuo, kiek pavežėjimo paslaugų prašymų priimate, atmetate, ignoruojate ir įvykdote.

8.3. Siekiant teikti patikimas paslaugas keleiviams, mes galime nustatyti mažiausią vidutinį reitingą ir mažiausią aktyvumo balą, kurį vairuotojai privalo pasiekti ir išlaikyti. Jei, gavę atitinkamą pranešimą iš mūsų, per nurodytą laiką nepakeliate savo bendro reitingo ar aktyvumo balo iki mažiausio reikalaujamo lygio, jūsų vairuotojo paskyra automatiškai laikinai arba visam laikui užblokuojama. Paskyrą atblokuojame tai leidus išorinėms aplinkybėms arba nustačius, kad paskyra buvo užblokuota dėl sistemos klaidos ar netikrų atsiliepimų.

9. RINKOS APŽVALGOS IR KAMPANIJOS

9.1. Rinkos apžvalgos. Mes per „Bolt" programėlę, „Bolt" vairuotojo paskyrą, SMS žinute, el. paštu ar kitomis priemonėmis teiksime jums rinkos apžvalgas, taip siekdami jus informuoti apie laikotarpius, kai paslaugų paklausa yra didžiausia. Šios apžvalgos yra rekomendacinio pobūdžio ir jūsų niekaip nesaisto. Rinkos apžvalgų skaičiavimai yra pagrįsti ankstesne statistika, todėl mes negalime jums garantuoti, kad reali rinkos situacija atitiks rinkos apžvalgoje pateiktus vertinimus.

9.2. Kampanijos, užtikrinančios minimalų uždarbį. Mes taip pat galime taikyti kampanijas, užtikrinančias minimalų uždarbį jums per tam tikrą laiką atlikus pavežėjimo paslaugas. Jei minimalaus uždarbio nepasieksite patys, mes padengsime skirtumą. Konkrečius reikalavimus ir sąlygas atsiųsime per „Bolt" programėlę, „Bolt" vairuotojo paskyrą, SMS žinute, el. paštu ar kitomis priemonėmis. Mes visiškai savo nuožiūra sprendžiame, ar taikyti bei kada ir kuriems vairuotojams taikyti minėtas kampanijas. Mums pagrįstai jus įtarus sukčiavus, galime sulaikyti mokesčio mokėjimą, kol įtarimas dėl sukčiavimo bus panaikintas.

9.3. Kampanijos keleiviams. Mes, siekdami paskatinti naudojimąsi „Bolt" platforma, taip pat galime kartais taikyti kampanijas keleiviams. Jei vykdant tokią kampaniją keleivio mokamas mokestis sumažinamas, mes išmokėsime jums kompensaciją, kurios dydis bus lygus pinginei keleiviui pasiūlytos lengvatos vertei. Mes kompensaciją už rinkodaros akciją taip pat galime atskaityti iš jūsų „Bolt" mokesčio.

10. SANTYKIAI TARP JŪSŲ, MŪSŲ IR KELEIVIŲ

10.1. Patvirtinate ir sutinkate, jog mes teikiame visuomenės informavimo, o ne pavežėjimo paslaugas. Teikdami „Bolt" platformą bei „Bolt" paslaugas, veikiame kaip prekyvietė, sujungianti keleivius ir vairuotojus bei padedanti jiems našiau keliauti po miestus. Patvirtinate, kad teikiate pavežėjimo paslaugas sutarties dėl keleivių vežimo pagrindu ir pavežėjimo paslaugas teikiate savarankiškai arba per įmonę, vykdydami ekonominę arba profesinę veiklą.

10.2. Patvirtinate, kad tarp jūsų ir mūsų nebuvo ir nebus sudaryta darbo sutartis. Taip pat patvirtinate, kad jūs ir mes nėra įsteigę bendros įmonės arba partnerystės. Negalite veikti kaip mūsų darbuotojas, agentas ar atstovas arba mūsų vardu sudaryti saistančios sutarties. Jei taip numačius privalomiems įstatymams ar dėl kitų priežasčių būsite traktuojamas kaip mūsų darbuotojas, sutinkate nekelti mums reikalavimų, susijusių su šiais numatomais darbo santykiais.

10.3. Negalite perduoti Iš šių Bendrųjų sąlygų ar Sutarties kylančių teisių ir pareigų tretiesiems asmenims.

11. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis privatumo pareiškimo, kurį galite rasti http://bolt.eu/legal/privacy-for-drivers/.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. „Bolt" platforma teikiama dabartinės būklės, priklausomai nuo prieinamumo. Mes nepareiškiame ir negarantuojame, kad prieiga prie „Bolt" platformos bus nepertraukiama ir be klaidų. Kadangi pavežėjimo paslaugų užsakymas per „Bolt" platformą priklauso nuo keleivių elgsenos, mes negarantuojame jums, kad naudodamiesi „Bolt" platforma sulauksite pavežėjimo prašymų.

12.2. Iki taikomuose įstatymuose numatytos ribos mes, bei mūsų atstovai, direktoriai ir darbuotojai neatsakome už nuostolius ar žalą, patirtus naudojantis „Bolt" paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant: tiesiogine ar netiesiogine žala nuosavybei ar piniginiais nuostoliais; pelno arba planuotų santaupų praradimu; verslo galimybių, sutarčių, kontaktų, gero vardo, reputacijos praradimu arba kitais nuostoliais, susijusiais su verslo pertrūkiu; duomenų praradimu arba netikslumu; kitokio pobūdžio nuostoliais ar žala.

12.3. Mūsų finansinė atsakomybė, susijusi su Bendrųjų sąlygų pažeidimais, neviršija 500 eurų. Teisę reikalauti nuostolių atlyginimo įgyjate tik mums tyčia pažeidus Bendrąsias sąlygas.

12.4. Mes neatsakome už keleivio arba bendrakeleivių veiksmus ar neveikimą, žalą ar nuostolius, kuriuos jums ar jūsų transporto priemonei savo veiksmais ir neveikimu sukėlė keleivis ar jo bendrakeleiviai.

12.5. Esate visiškai atsakingi už Bendrųjų sąlygų, sutarties ar kitų taikomų įstatymų ar teisės aktų pažeidimus ir, gavę atitinkamą reikalavimą iš mūsų arba valdžios institucijos, privalote nedelsdami sustabdyti savo veiksmus ir ištaisyti tokį pažeidimą. Privalote mums atlyginti tiesioginius ir (arba) netiesioginius nuostolius ir (arba) žalą, pelno praradimą, išlaidas, sankcijas ir baudas, patirtas mūsų dėl jūsų įvykdyto Bendrųjų sąlygų, sutarties arba įstatymų ir teisės aktų pažeidimo. Jei keleivis mums pareiškia reikalavimus dėl jūsų atliktų pavežėjimo paslaugų, privalote mums atlyginti šiuos nuostolius per 7 (septynias) dienas nuo atitinkamo mūsų prašymo gavimo. Mums įgijus teisę pareikšti jums reikalavimus, privalote atlyginti mums visas teisines išlaidas, susijusias su nuostolių įvertinimu ir reikalavimų dėl tokių nuostolių atlyginimo teikimu.

13. GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Bendrosiose sąlygose tiesiogiai apibrėžtos sąlygos įsigalioja pateikus registracijos paraišką. Sutartys ir kitos sąlygos įsigalioja jums pateikus atitinkamą dokumentą ar pareiškimą ir jums pradėjus ir toliau pratęsus pavežėjimo paslaugų teikimą per „Bolt" platformą.

13.2. Sutartį galite nutraukti bet kuriuo metu, pranešdami „Bolt" bent prieš 7 (septynias) dienas – šiam terminui praėjus, jūsų teisė naudotis „Bolt" platforma ir „Bolt" paslaugomis nutraukiama. „Bolt" gali savo nuožiūra bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties nutraukti sutartį, pranešdami ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas.

13.3. „Bolt" turi teisę nedelsdami be išankstinio įspėjimo nutraukti sutartį ir užblokuoti jūsų prieigą prie „Bolt" platformos, jums pažeidus Bendrąsias sąlygas arba sutartį, taikomus įstatymus ar teisės aktus, nepagarbiai neatsiliepus apie „Bolt" arba sukėlus grėsmę „Bolt" prekės ženklui, reputacijai ar verslui, kai tai savo nuožiūra nustato „Bolt". Minėtais atvejais galime savo nuožiūra uždrausti jums registruoti naują vairuotojo paskyrą.

13.4. Taip pat galime nedelsdami užblokuoti jūsų prieigą prie „Bolt" platformos ir „Bolt" vairuotojo paskyros tiriamajam laikotarpiui, jei įtariame jus pažeidus sutartį ar sukčiavus. Paskyra atblokuojama tyrimui panaikinus šiuos įtarimus.

13.5. Siekdami visiems keleiviams suteikti aukščiausios kokybės aptarnavimą, stebime vairuotojų veiklą „Bolt" platformoje. Jums neįvykdžius minimalių aptarnavimo reikalavimų, tokių kaip minimalus reitingas ar aktyvumo balas, turime teisę nedelsdami be išankstinio įspėjimo nutraukti sutartį.

14. PAKEITIMAI

14.1. Visi sutarties pakeitimai įsigalioja jums juos pateikus el. paštu, per „Bolt" programėlę ar „Bolt" vairuotojo paskyrą ir toliau pratęsus pavežėjimo paslaugų teikimą.

14.2. Keisdami Bendrąsias sąlygas, svetainėje (http://bolt.eu/legal/) paskelbiame atnaujintą versiją, pranešę apie tai prieš 14 (keturiolika) dienų. Jei toliau naudojatės „Bolt" paslaugomis, laikome, kad sutinkate su atnaujintomis sąlygomis.

15. TAIKOMA TEISĖ IR TEISMO JURISDIKCIJA

15.1. Bendrąsias sąlygas reglamentuoja, jos aiškinamos ir įgyvendinamos remiantis Estijos Respublikos įstatymais. Jei iš Bendrųjų sąlygų ar sutarties kilusio ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčas bus sprendžiamas Harju apygardos teisme.

16. PRANEŠIMAI

16.1. Privalote nedelsdami pranešti apie savo kontaktinės informacijos pasikeitimus.

16.2. Bet koks pranešimas, teiktinas pagal Bendrąsias sąlygas, laikomas tinkamai pateiktu, jei yra i) pristatomas asmeniškai; ii) išsiunčiamas per kurjerį, išduodant pristatymo patvirtinimą; iii) išsiunčiamas registruotu paštu; iv) išsiunčiamas el. paštu; arba v) pateikiamas per „Bolt" programėlę arba „Bolt" vairuotojo paskyrą. Pagal šio punkto nuostatas išsiųstas pranešimas laikomas gautu: i) jei pristatoma asmeniškai, – pristatymo šaliai momentu; ii) jei pristatoma per kurjerį, – kurjerio nurodytą dieną, kuri yra voko su pranešimu pristatymo šaliai diena; iii) jei siunčiama registruotu paštu, – dešimtą dieną nuo dokumento perdavimo pašto skyriui siuntimui kitai šaliai; iv) jei teikiama per „Bolt" programėlę arba „Bolt" vairuotojo paskyrą arba v) el. paštu,– dieną, kai gaunančioji šalis el. paštu patvirtina, kad gavo atitinkamą el. laišką arba antrą dieną nuo el. laiško išsiuntimo, jei siuntėjas, negavęs pranešimo apie klaidą (pranešančio, kad el. laiškas nepasiekė šalies), išsiuntė el. laišką dar kartą kitą kalendorinę dieną ir taip pat negavo panašaus pranešimo apie klaidą.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei Bendrųjų sąlygų nuostata laikoma neįgyvendinama, šalys pakeičia atitinkamą nuostatą vykdytina nuostata, apytiksliai atitinkančia keičiamos nuostatos tikslą ir ekonominį poveikį.

Bendrosios sąlygos įsigalioja 2019-03-21