Bendrosios paketų pristatymo sąlygos

Šios Bendrosios paketų pristatymo sąlygos yra nustatytos pagal Bendrąsias sąlygas vairuotojams, Bendrąsias sąlygas keleiviams ir Keleivių privatumo politiką, papildo šiuos dokumentus ir nustato Paketų pristatymo paslaugos naudojimo per Bolt programėlę sąlygas.

Visi Bendrųjų paketų pristatymo sąlygų neaptarti dalykai bus tvarkomi pagal Bendrąsias sąlygas vairuotojams, Bendrąsias sąlygas keleiviams ir Keleivių privatumo politiką. Jei būtų neatitikimų naudojantis Paketų pristatymo paslauga, vadovaujamasi šiose Bendrosiose paketų pristatymo sąlygose nustatyta tvarka.

Naudodami Bolt programėlę, Klientas ir Vairuotojas sutinka, kad paketų pristatymui bus taikomos šios Bendrosios paketų pristatymo sąlygos, taip pat bus tvarkomi asmens duomenys pagal šiose Bendrosiose paketų pristatymo sąlygose ir Privatumo politikoje nurodytas sąlygas.

1. SĄVOKOS

Klientas - yra Bolt programėlės naudotojas užsakęs Paketo pristatymą ir tuo būdu sudaręs Pristatymo sutartį su vairuotoju.
Pristatymų sutartis - yra sutartis tarp Kliento ir Vairuotojo dėl Paketų pristatymo.
Pristatymų adresas - yra Bol programėlėje nurodomas adresas, į kurį Klientas pageidauja pristatyti Paketą.
Bendrosios paketų pristatymo sąlygos - reiškia šias sąlygas taikomas santykiuose tarp Bolt ir Naudotojo, kai Naudotojas naudoja Bolt programėlę Paketų pristatymui.
Paketas - reiškia pristatymui numatytą daiktą (-us), išskyrus Nepriimamus paketus.
Gavėjas - yra asmuo (įskaitant juridinio asmens atstovą arba agentą), kurio tapatybė ir kontaktų duomenys yra per Bolt programėlę Kliento perduodami Vairuotojui nurodant tą asmenį kaip Pristatymo vietoje arba netoliese esantį Paketo gavėją.
Naudotojas - reiškia Klientą arba Vairuotoją, priklausomai nuo konteksto.

2. TEISINIAI PAGRINDAI

2.1. Bolt programėlė suteikia Klientui galimybę užsakyti Paketo (-ų) pristatymus Gavėjui į pristatymo vietą, pasirenkant „Pristatymo“ kategoriją Bolt programėlėje. „Pristatymo“ kategorija yra galima naudojant Bolt in-App mokėjimus. Klientas supranta, kad paketų pristatymas nevykdomas nuo durų iki durų, o Gavėją jis turi informuoti iš anksto, kad Paketą reikės paimti iš Vairuotojo automobilio. Vairuotojas nebus atsakingas už Paketo pakrovimą ir iškrovimą.

2.2. Paketo pristatymui klientas sudaro tiesioginę sutartį su Vairuotoju. Laikoma, kad Pristatymo sutartis yra sudaryta nuo momento, kai Vairuotojas per Bolt programėlę patvirtina Paketo pristatymo užsakymą. Nepageidaujantys naudoti Bolt programėlę paketų pristatymui vairuotojai gali atsisakyti tokių pristatymų ir turi atitinkamai informuoti apie tai Bolt.

2.3. Valdydama Bolt programėlę, Bolt veikia tik kaip viešųjų informacinių paslaugų tiekėjas ir nėra Pristatymo sutarties šalimi. Bolt neteikia pristatymo paslaugų ir niekaip nėra atsakingas už kokybišką Pristatymo sutarties vykdymą. Bolt neprižiūri, nevadovauja ir nekontroliuoja, kokiu būdu Vairuotojas vykdo Paketų pristatymą.

2.4. Bolt programėlės negalima naudoti Paketų pristatymo užsakymams, jei paketuose yra Bolt nepatvirtintų prekių („Nepriimami paketai“), netinkamų gabenimui su Bolt programėle. Nepriimami paketai yra šie:

2.4.1. prekės, kurių matmenys viršija 65 x 55 x 40 cm arba daugiau nei 20 kg sveriančios prekės;

2.4.2. gyvūnai, žmonės ir kitokie gyvi bei negyvi gyviai, įskaitant jų dalis, liekanas, skysčius ar kitas medžiagas pagamintas iš gyvūnų, žmonių ar kitų gyvių;

2.4.3. piniginiai ženklai (įskaitant užsienio valiutą), kredito kortelės, vertybiniai popieriai, juvelyrika, dovanų kuponai ar panašios vertybės;

2.4.4. šaunamieji ginklai ir jų dalys, amunicija, artimos kovos ginklai, kiti specialiai puolimui ar gynybai sukurti daiktai (pvz. kastetai, durklai);

2.4.5. degios, sprogios, radioaktyvios ir kitos jonizuojančios medžiagos, priemonės, dujos, infekcinės, nuodingos ar korozinės medžiagos, kurios dėl savo pobūdžio gali kelti pavojų aplinkai;

2.4.6. vaistai ir kitos psichotropinės medžiagos, kurios pagal įstatymo reikalavimus yra specialiai kontroliuojamos;

2.4.7. maistas, alkoholiniai gėrimai, etilo alkoholis, didelio oktaninio skaičiaus deguonis ir jo mišiniai, tabakas;

2.4.8. prekės, kurių vertė viršija 200 EUR;

2.4.9. Kiti daiktai, kurių negalima pristatyti ar transportuoti pagal įstatymus, ir daiktai, kurių negalima pristatyti ar transportuoti be papildomų licencijų, leidimų, patvirtinimų ir kt., įskaitant prekes, kurių negalima gabenti dėl Kliento ar Gavėjo įgaliojimų (pvz. receptiniai vaistai).

2.6. Klientas privalo pasirūpinti, kad Paketas būtų tinkamos gabenimui būklės (švarus, tinkamas gabenti automobiliu) ir kad jo pakuotė nebūtų pažeista ir (arba) jos būklė nepakistų iki bus pristatyta gavėjui.

2.7. Vairuotojas gali atšaukti Paketo pristatymą, jei atvykęs priimti paketo nustato, arba turi pagrindo manyti, kad pakuotė yra nepriimtina, arba neatitinka 2.6. straipsnio reikalavimų. Tokiais atvejais atšaukimo mokestis taps mokėtinu Klientui.

2.8. Kiekvienas naudotojas privalo apsaugoti, ginti nepažeisti Bolt interesų, apsaugant ją nuo žalos ar nuostolių (įskaitant teisines išlaidas), kurie galėtų kilti ar būti patirtos dėl bet kurių trečiųjų šalių ieškinių, kai tokie ieškiniai atsiranda Naudotojui pažeidus šių Bendrųjų sąlygų reikalavimus.

2.9. Vairuotojas yra vienas atsakingas už Pristatymo sutartį ir visus pagal ją pateikiamus ieškinius. Bolt nebus atsakinga už jokius nevykdymus ar neatitikimus vykdant Pristatymo sutartį ir neprisiims atsakomybės už eismo taisyklių pažeidimus ar avarijas, įvykusias vykdant Pristatymo sutartį.

2.10. Jei Klientas pateiktų ieškinį dėl Pristatymo sutarties pažeidimų, Vairuotojas privalo apsaugoti Bolt nuo bet kurios atsakomybės pagal tokį ieškinį.

2.11. Visa Vairuotojo atsakomybė už materialinę žalą ar to pasekmėje atsiradusius nuostolius, pavyzdžiui: dėl Pakete esančių daiktų praradimo, vagystės, fizinio sugadinimo ar sunaikinimo, bus didesnė nei a) pradinė paveiktų Pakete buvusių daiktų vertė; b) jų taisymo ar atkūrimo kaina, tačiau bus ne didesnė nei 200 eurų, abejais atvejais.

2.12. Bolt programėlė suteikiama Naudotojams griežtai tik originali. Bolt nebus atsakinga už bet kokius pertrūkius, sujungimo klaidas, paslaugos neteikimą ar Platformos gedimus. Jokiu atveju jungtinė Bolt atsakomybė dėl bet kurio ar visų ieškinių kilusių dėl Bolt programėlės naudojimo, įskaitant grindžiamus deliktu, sutartimi ar kitais pagrindais, negalės viršyti 500 eurų ekvivalento ar į Bolt sumokėtų mokesčių sumos, priklausomai nuo to, kuri yra mažesnė.

3. PAKETŲ PRISTATYMO UŽSAKYMAS PER BOLT PROGRAMĖLĘ

3.1. Klientas turi užsakyti paketo (-ų) pristatymą per vairuotoją iki gavėjo iškrovimo vietos. Klientas ir Vairuotojas sudarys Pristatymo sutartį, Vairuotojui patvirtinus užsakymą.

3.2. Klientas pareiškia ir užtikrina, kad jis yra gavęs Gavėjo sutikimą ar turi su juo sutartį, leidžiančią perduoti jo telefono numerį (-us) ir (arba) kitą kontaktų informaciją Vairuotojui per Bolt programėlę, ir leidžiančią Vairuotojui su jais susisiekti dėl Pristatymo sutarties vykdymo dalykų. Klientas pareiškia ir sutinka, kad Vairuotojui gali tekti kreiptis į Gavėją vykdant savo įsipareigojimus pagal Pristatymo sutartį.

3.3. Vairuotojas turi pristatyti Paketą (-us) į iškrovimo vietą, Bolt programėlėje nurodytą Kliento.

3.4. Gavėjas privalo būti iškrovimo vietoje numatytu pristatymo laiku, kaip nurodyta Bolt programėlėje. Klientas turi informuoti Gavėją apie numatytą pristatymo laiką. Klientas turi būti pasiekiamas skambučiais per Bolt programėlę nuo Paketo (-ų) pristatymo užsakymo pateikimo momento iki Paketas pristatomas Klientui. Nepavykus perduoti Paketo dėl Kliento ir (arba) Gavėjo kaltės, pagal 3.5. straipsnį Vairuotojas kreipsis į Bolt klientų aptarnavimo tarnybą ir įgalios Bolt atšaukti pristatymą bei pateikti Klientui visos sumos sąskaitą, taip pat dėl tolesnio paketo tvarkymo. Jei Vairuotojui bus nurodoma grąžinti Paketą Klientui, jis tą padarys, o Klientui bus pateikta sąskaita už tokį grąžinimą. Po paketo perdavimo Gavėjui, Vairuotojas Bolt programėlėje pažymi „Užbaigta“.

3.5. Vairuotojo vardu Bolt gali atšaukti pristatymą ir pateikti Klientui visos sumos sąskaitą už pristatymą, tokiais atvejais:

3.5.1. Gavėjas neatvyksta į iškrovimo vietą per 5 minutes nuo Vairuotojo atvykimo;

3.5.2. Klientas nenurodė Gavėjo telefono numerio arba Vairuotojas negali prisiskambinti Klientui per 5 minučių laikotarpį.

3.6. Bet kurio pristatymo trukmė ar kitas laikas Klientui praneštas per Bolt programėlę yra tik orientaciniai. Nėra garantijos, kad Paketas bus pristatytas numatytuoju laiku. Klientas pripažįsta, kad pristatymo trukmei įtakos gali turėti objektyvūs veiksniai, pvz. eismo kamščiai, didelio eismo intensyvumo valandos ir orų sąlygos.

3.7. Vairuotojui draudžiama papildyti ar ištuštinti paketą ir jis privalo pristatyti paketą tokį, kaip paruoštas Kliento. Vairuotojui neleidžiama jokiu būdu keisti, tobulinti paketo, ką nors įdėti ar išimti, taip pat jis privalo užtikrinti, kad Paketas nebūtų pažeistas, sunaikintas, pavogtas ar pamestas, taip pat privalo atsakingai vairuoti transporto priemonę.

4. NUTRAUKIMAS IR NAUDOJIMO SUSTABDYMAS

4.1. Bolt turi teisę pašalinti Naudotoją iš Bolt programėlės nedelsdamas ir (arba) atsisakyti arba atšaukti bet kurių Paketų pristatymą, jei jie kelia žalą Bolt programėlei, jei Bolt turi pagrindo manyti, kad naudotojas veikdamas per Bolt programėlę atlieka sukčiavimo veiką, arba jei Naudotojas nesilaiko šių Bendrųjų sąlygų reikalavimų (pvz. Gavėjas neatvyksta į iškrovimo vietą keletą kartų).

4.2. Naudotojui draudžiama naudoti Bolt programėlę bet kokiai neteisėtai veikai, įskaitant pinigų plovimą. Naudotojui pažeidus šį reikalavimą, Bolt gali visam laikui neleisti Naudotojui naudotis Bolt programėle.