Bolt Drive noteikumi (derīgs līdz 28.02.2023)

Spēkā kopš 20.03.2023

Šie noteikumi un nosacījumi veido juridiski saistošu līgumu (Līgums) starp jums (Lietotājs, Jūs vai Jūsu) un Bolt Services LV SIA (Bolt, Mēs, Mums vai Mūsu) saistībā ar: (i) Bolt lietotnē redzamo Mehānisko transportlīdzekļu pagaidu nomu (definīcija sniegta zemāk) (Mehāniskie transportlīdzekļi) no Bolt, kas tos iznomā Jums noteiktajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā (Pakalpojumi); un (ii) to, kā Jūs izmantojat Mūsu mobilo lietojumprogrammu, lai piekļūtu un izmantotu Pakalpojumus (Bolt lietotne).

Jūs varat ar Mums sazināties:

 • pa adresi: Dēļu iela 4, Rīga, Latvija
 • E-pasts: Riga@bolt.eu
 • Tiešsaistē: Jūs varat sazināties ar mūsu klientu atbalsta komandu, izmantojot Lietotnes tērzēšanas funkciju.

Pieņemot šo Līgumu, Jūs piekrītat šī Līguma piemērošanai un saturam.

Tālāk minētie dokumenti ir saistoši un ar šo atsauci kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu:

 1. piemērojamās cenas, papildu maksas, soda naudas un cita informācija par cenām un piemērojamajām maksām ir parādītas Bolt lietotnē (Cenrādis) un Bolt Drive soda naudu un papildu maksu saraksts ir pieejams https://bolt.eu/en/legal/ (Soda naudu un papildmaksu saraksts);

 2. instrukcijas, rokasgrāmatas (tostarp kā lietot Mehānisko transportlīdzekli) un citas vadlīnijas ir redzamas Bolt lietotnē;

 3. citi šajā Līgumā minētie biznesa un produktu noteikumi, tostarp pakalpojumu apraksti, politikas un paziņojumi, tai skaitā Bolt Drive paziņojums par privātumu (Paziņojums par privātumu) ir pieejams Bolt lietotnē un vietnē https://bolt.eu/legal/, un tie tiks attiecīgi (mutatis mutandis) piemēroti Jūsu personas datiem saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu;

 4. papildu konkrētai valsti vai pilsētai piemērojamie noteikumi (ja tādi ir) teritorijā, kurā notiek brauciens, ir parādīti Bolt lietotnē un pie informācijas par konkrēto valsti, kas pieejama https://bolt.eu/en/legal/.

Attīstot savus pakalpojumus, Mēs varam grozīt šo Līgumu, publicējot grozīto Līgumu Mūsu mājaslapā vai Bolt lietotnē un saprātīgu laiku iepriekš par to informējot Jūs e-pastā un/vai Bolt lietotnē. Turpinot izmantot pakalpojumus pēc šādu labojumu publicēšanas, Jūs piekrītat ievērot laboto Līgumu. Ja šī Līguma agrākā versija joprojām bija spēkā, kad Mehāniskais transportlīdzeklis tika rezervēts vai lietots, attiecīgā versija paliks spēkā uz visu Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošanas laiku.

Satura rādītājs

 1. Using the Bolt App
 2. Registering Your Account
 3. Validating Driving Licence and Right to Drive
 4. Use of the Motor Vehicle 4.1. Commencing the drive 4.2. Operating Area, finishing the drive and returning the Motor Vehicle 4.3. Refuelling and recharging
 5. Accidents, Damage, Defects and Repairs
 6. Service Fee
 7. Payments and invoicing
 8. User’s obligations and responsibilities
 9. User’s liability
 10. Contractual penalties
 11. Bolt’s obligations and responsibilities
 12. Termination
 13. Other important terms Annex A - Model Withdrawal Form

1. Bolt lietotnes izmantošana

1.1. Lai izmantotu Pakalpojumus, Jums savā personīgajā ierīcē vispirms ir jālejupielādē un jāinstalē Bolt lietotne.

1.2. Bolt lietotne ir pieejama vairākās valodās, kuras varat mainīt Jūsu profilā. Lai sniegtu Jums Pakalpojumus, Mēs varam izsekot Jūsu ierīces atrašanās vietu caur Bolt lietotni. Pakalpojumu sniegšana var tikt ierobežota atkarībā no Jūsu ierīces atrašanās vietas. Šie ierobežojumi ir redzami Lietotnes interfeisā. Mēs nesniedzam Pakalpojumus visās jurisdikcijās. Tā kā mūsu Pakalpojumu pieejamība var periodiski mainīties, nav pieejams galīgais jurisdikciju saraksts.

1.3. Mēs varam periodiski atjaunināt Bolt lietotni, lai sniegtu Jums vislabāko iespējamo pakalpojumu. Caur Bolt lietotni pieejamie pakalpojumi ir pieejami tikai caur interneta pieslēgumu. Interneta pieslēgumam nav noteiktas konkrētas tehniskās prasības, taču interneta ātrums var ietekmēt pakalpojuma kvalitāti. Bolt lietotne ir pieejama Android un Apple ierīcēm saskaņā ar jaunāko programmatūru atjauninājumiem.

1.4. Ja lietotnē radīsies kļūmes, Mēs apņemamies novērst tās pēc iespējas ātrāk, taču Jūs apzināties, ka reizi pa reizei tehniskas kļūdas var ierobežot Bolt lietotnes funkcionalitāti un mēs nevaram vienmēr garantēt neierobežotu un nevainojamu Bolt lietotnes darbību. Mēs neuzņemamies atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas radušies, jo Bolt lietotnei ir darbības traucējumi vai Jūs nevarat to lietot vēlamajā veidā.

1.5. Ar nosacījumu, ka ievērosiet Līgumu, Mēs piešķiram Jums ierobežotu, neekskluzīvu, neapakšlicencējamu, atsaucamu un nenododamu licenci piekļūt Bolt lietotnei un izmantot to Jūsu personīgajā ierīcē tikai saistībā ar pakalpojumu izmantošanu.

1.6. Mēs sniegsim pakalpojumus, kas ir veidoti, tiek sniegti un atbalsta atbilstību nozares standartiem un labajai praksei, piemēram ISO 27001/27002, kad vien tas ir iespējams un nav pretrunā ar citām Līgumā ietvertajām prasībām. Apstrādājot kredītkartes datus, tiks ievērots arī maksājuma karšu nozares datu drošības standarts.

2. Jūsu konta reģistrēšana

2.1. Pēc Bolt lietotnes lejupielādes un instalēšanas, Jums ir jāizveido lietotāja konts (Konts).

2.2. Konta reģistrēšanas laikā jūsu mobilā tālruņa numurs tiks piesaistīts Jūsu kontam un pievienots Mūsu datubāzei. Jums ir jāpierakstās, sniedzot pieprasīto informāciju reģistrācijas pieteikumā un jāaugšupielādē Mūsu pieprasītā nepieciešamā dokumentācija. Jums arī jāapstiprina, ka esat izlasījuši un saprotat šo Līgumu un Paziņojumu par privātumu.

2.3. Jums ir jāsavieno Jūsu Konts ar derīgu Jums piederošu kredītkarti, debetkarti vai citu Bolt lietotnes atbalstītu maksāšanas metodi (Izvēlētā maksāšanas metode).

2.4. Pēc reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, Jums Bolt lietotnē ir jāielādē derīga, Jums piederoša autovadītāja apliecība atbilstoši Līguma 3. punktā noteiktajam.

2.5. Jūs nedrīkstat reģistrēt Bolt vairākus Kontus, pārdot vai izīrēt Savu kontu trešajai pusei, un izveidot Bolt platformā neīstus, nelikumīgus Kontus. Tas ietver Konta izveidošanu, izmantojot neīstu, nelikumīgu, nepatiesu informāciju.

2.6. Jūs nedrīkstat ļaut trešajai pusei izmantot Lietotāja kontu.

2.7. Jūs nedrīkstat izpaust Konta pierakstīšanās datus trešajām pusēm. Lietotāja pienākums ir nodrošināt Konta drošību un Lietotāja pierakstīšanās datu konfidencialitāti.

2.8. Izveidojot un izmantojot savu Kontu, Jūs:

(a) Konta izveidošanai izmantosiet tikai savu īsto vārdu un pareizus personas un kartes datus, kā arī vienmēr nodrošināsiet šīs informācijas aktualitāti;

(b) varat tikt lūgti sniegt savu kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi);

(c) varat tikt lūgti sniegt pierādījumus par savu identitāti ar autovadītāja apliecības vai valdības izsniegta personu apliecinoša dokumenta fotogrāfiju, lai saņemtu vai saglabātu piekļuvi Pakalpojumiem;

(d) esat atbildīgs par piekļuvi savam Kontam, tā kontroli un drošību, un atbildīgs par visām savā Kontā veiktajām darbībām, ja vien Jūs neesat ziņojuši par Jūsu konta ļaunprātīgu izmantošanu saskaņā ar šī Līguma 2.10. punktu;

(e) saprotat, ka mums ir tiesības uz laiku vai neatgriezeniski atspējot Jūsu kontu, ciktāl tas ir nepieciešams, lai (i) nodrošinātu likumīgu Bolt lietotnes izmantošanu, tostarp, bet ne tikai krāpniecības novēršanas, riska novērtēšanas, izmeklēšanas un klientu atbalsta nolūkā; (ii) nodrošinātu, ka Jūs pildāt šo līgumu; (iii) ievērotu piemērojamos tiesību aktus vai tiesas, tiesībsargājošās iestādes vai citas administratīvās aģentūras vai valsts varas institūcijas rīkojumu; vai (iv) kā citādi noteikts šajā līgumā;

2.9. Jūs nekavējoties informēsiet Bolt pa kādu no pieejamajiem saziņas kanāliem, lai Bolt varētu bloķēt piekļuvi Kontam, tādējādi novēršot tā ļaunprātīgu izmantošanu šādos gadījumos:

(a) nesankcionēta piekļuve Jūsu Kontam vai tā izmantošana;

(b) pazaudēta mobilā ierīce, kurā ir instalēta Bolt lietotne;

(c) pierakstīšanās informācija ir pazaudēta vai kļuvusi pieejama trešajai pusei;

(d) Jūsu kontam ir darbības problēmas vai tas kļuvis pieejams trešajai personai;

(e) cita situācija, kurā jūs pazaudējat kontroli pār savu Kontu.

3. Autovadītāja apliecības un braukšanas tiesību validācija

3.1. Lietotājiem ir jāaugšupielādē un jāapstiprina sava identitāte un autovadītāja apliecība, kas ļauj braukt ar konkrētās kategorijas Mehānisko transportlīdzekli, izmantojot tiešsaistes validācijas procesu saskaņā ar Bolt lietotnē sniegtajām norādēm.

3.2. Neatkarīgi no tā Bolt patur tiesības jebkurā brīdī Jums lūgt pierādīt Jūsu autovadītāja apliecības derīgumu.

3.3. Kad autovadītāja apliecība ir veiksmīgi validēta, Bolt aktivizēs Lietotāja piekļuvi Pakalpojumiem Bolt lietotnē. Ne visas autovadītāja apliecības tiek atbalstītas, un atbalstītās autovadītāja apliecības ir redzamas Bolt lietotnē.

3.4. Lietotājam ir tiesības izmantot Pakalpojumus, ja Lietotājs:

(a) ir sasniedzis minimālo Bolt lietotnē noteikto vecumu;

(b) ir ieguvis derīgu autovadītāja apliecību konkrētajai Mehānisko transportlīdzekļu kategorijai vismaz Bolt lietotnē norādīto laika posmu; attiecībā uz konkrētiem Mehānisko transportlīdzekļu modeļiem var tikt piemērots minimālais laika periods, kas tiks parādīts Bolt lietotnē;

(c) ir sekmīgi validējis savu autovadītāja apliecību Bolt lietotnē, izmantojot tiešsaistes validācijas procesu;

(d) ir paņēmis sev līdzi derīgu autovadītāja apliecību visā Mehāniskā transportlīdzekļa nomas periodā, kas sākas no Mehāniskā transportlīdzekļa rezervācijas un beidzas brīdī, kad Lietotājs ir pabeidzis braucienu un atdevis Mehānisko transportlīdzekli saskaņā ar Līgumu (Lietošanas periods), un ievēro visus tajā noteiktos nosacījumus un prasības;

(e) ir tādā veselības stāvoklī, kas atļauj vadīt Mehānisko transportlīdzekli saskaņā ar vietējiem ceļa satiksmes noteikumiem;

(f) nav lietojis un nav alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu ietekmē vai jebkuru citu medikamentu ietekmē, kas var nelabvēlīgi ietekmēt viņa/viņas spēju vadīt transportlīdzekli.

3.5. Ja Lietotāja tiesības braukt tiek atceltas, apturētas vai atsauktas, vai arī Lietotāja autovadītāja apliecība ir pazaudēta, likums neļauj Lietotājam vadīt Mehānisku transportlīdzekli. Jums ir nekavējoties jāpārtrauc lietot Pakalpojumi un jāinformē Bolt par Jūsu braukšanas tiesību atcelšanu, apturēšanu vai atsaukšanu vai autovadītāja apliecības pazaudēšanu. Ja tas netiks izdarīts, Jūsu Konts var tikt neatgriezeniski bloķēts.

3.6. Lietotājam ir stingri aizliegts atļaut trešajai personai braukt ar Mehānisko transportlīdzekli. Šīs prasības pārkāpšana novedīs pie līgumsoda uzlikšanas, kas minēts Soda naudu un papildmaksu sarakstā, kā arī pastāvīgas Jūsu Konta bloķēšanas.

4. Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošana

Visi Mehāniskie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar elektronisku ierīci, kas gādā par Mehāniskā transportlīdzekļa drošību, ļauj Mehānisko transportlīdzekli nomāt digitāli (nobloķēt/atbloķēt), un ieraksta un nosūta Bolt Mehāniskā transportlīdzekļa atrašanās vietu, ar Mehānisko transportlīdzekli nobraukto distanci, Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošanas laiku, degvielas izmantojumu un citus ar Mehānisko transportlīdzekli saistītos datus un tā lietošanu (IoT ierīce).

4.1. Brauciena sākšana

4.1.1. Pirms brauciena sākšanas jums ir jārezervē Mehāniskais transportlīdzeklis Bolt lietotnē. Mehānisko transportlīdzekli uz Bolt lietotnē norādīto laika posmu var rezervēt bez maksas. Bezmaksas rezervācijas laiks sākas, kad noklikšķināt uz "Rezervēt" (vai līdzvērtīgas(-ām) pogas(-ām) Bolt lietotnē. Ja lietotājs nesāks braukšanu bezmaksas rezervācijas laikā vai neizbeigs Mehāniskā transportlīdzekļa rezervāciju, pēc bezmaksas rezervācijas laika automātiski sāksies apmaksātais rezervācijas laiks līdz pat Bolt lietotnē norādītajam laika limitam (ja tāds ir). Lietotājam ir jāmaksā maksa par Cenrādī noteikto maksas rezervācijas laiku. Lietotājs drīkst izbeigt rezervāciju jebkurā brīdī, un Lietotājam būs jāmaksā par maksas rezervācijas laiku.

4.1.2. Ja Lietotājs līdz maksas rezervācijas laika, kas norādīts Bolt lietotnē, beigām vai 4 stundas pēc maksas rezervācijas laika sākuma nav sācis braukt ar Mehānisko transportlīdzekli, Bolt ir tiesības pārtraukt Mehāniskā transportlīdzekļa rezervāciju.

4.1.3. Lietošanas periods sākas Mehāniskā transportlīdzekļa rezervēšanas brīdī.

4.1.4. Sasniedzot Mehānisko transportlīdzekli, Lietotājam ir jāatlasa atbilstošā komanda un jāievēro Bolt lietotnē sniegtās norādes, pēc kurām atbloķēt Mehānisko transportlīdzekli, vai pēc brauciena – nobloķēt to.

4.1.5. Lietotājs pārbauda Mehāniskā transportlīdzekļa iekšpusi un ārpusi, lai pārliecinātos, ka Mehāniskajam transportlīdzeklim nav skaidri saskatāmu bojājumu, un tas apņemas pārbaudīt visus Mehāniskā transportlīdzekļa piederumus un aksesuārus, piemēram, aizdedzes atslēgu (ja tāda ir), degvielas karti/uzlādes karti (kā norādīts zemāk), un Mehāniskā transportlīdzekļa dokumenti un rokasgrāmatas atrodas Mehāniskajā transportlīdzeklī. Ja bojājumam ir pievienota etiķete, tad par šo bojājumu jau ir ziņots Bolt. Ja Lietotājs konstatē bojājumu, kam nav piestiprināta etiķete, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē Bolt par konstatētajām novirzēm, zvanot pa Bolt lietotnē pieejamo kontakttālruni. Pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka visi bojājumi, par kuru viņš/viņa neziņoja, ir radušies Lietotāja izmantotajā Lietošanas periodā.

4.1.6. Mehāniskā transportlīdzekļa iedarbināšanai izmantojiet aizdedzes atslēgu, kas tiek glabāta Mehāniskajā transportlīdzeklī. Ja Mehāniskajam transportlīdzeklim nav aizdedzes atslēgas, Mehāniskais transportlīdzeklis ir jāpalaiž, piespiežot pogu un turot piespiestu bremžu pedāli.

4.2. Darbības teritorija, brauciena pabeigšana un Mehāniskā transportlīdzekļa atdošana

4.2.1. Lietotājs var palaist un atdot Mehānisko transportlīdzekli tikai Darbības teritorijā (kas noteikta zemāk), kas norādīta Bolt lietotnē. Lietotājs var atdot Mehānisko transportlīdzekli ārpus Darbības teritorijas tikai ar Bolt iepriekšēju rakstisku atļauju. Ja Bolt piekrīt, ka Mehāniskais transportlīdzeklis tiek atdots ārpus Darbības teritorijas, Bolt iekasēs maksu par Lietotāja Mehāniskā transportlīdzekļa nogādāšanu atpakaļ Darbības teritorijā atbilstoši Soda naudu un papildmaksu sarakstam.

4.2.2. Lietotāja pienākums ir atdot Mehānisko transportlīdzekli ne sliktākā stāvoklī, kādā Mehāniskais transportlīdzeklis tika saņemts, ņemot vērā parasto nolietojumu. Ja Lietotājs konstatē kādu bojājumu Lietošanas perioda laikā, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē Bolt caur Bolt lietotni.

4.2.3. Lietotājs var izbeigt Lietošanas periodu jebkurā laikā, atdodot Mehānisko transportlīdzekli saskaņā ar Līgumu. Lai atdotu Mehānisko transportlīdzekli, Lietotājam ir:

(a) jānovieto Mehāniskais transportlīdzeklis Darbības teritorijā atbilstoši Bolt lietotnē noteiktajam, vietā, kurā tam var publiski piekļūt jebkurā laikā un saskaņā ar piemērojamajiem satiksmes noteikumiem un/vai citām juridiskajām prasībām, reglamentu vai ierobežojumiem, kas ir saistīts ar transportlīdzekļa novietošanu konkrētā Darbības teritorijas vietā.

(b) jāizslēdz dzinējs un jānovieto aizdedzes atslēga (ja tāda ir) tai paredzētajā vietā Mehāniskajā transportlīdzeklī;

(c) jānodrošina, ka Lietotāja vai trešās puses mantas netiek atstātas Mehāniskajā transportlīdzeklī un aiz sevis jāsakopj (piemēram, jāizmet atkritumi);

(d) jānodrošina, ka visi Mehāniskā transportlīdzekļa dokumenti, degvielas karte/uzlādes karte un citi aksesuāri paliek Mehāniskajā transportlīdzeklī.

(e) jāpārliecinās, ka logi un durvis tiek atbilstoši aizslēgti;

(f) pēc tam Bolt lietotnē jāizvēlas komanda "Beigt braucienu" (vai līdzvērtīga(-s) poga(-s).

4.2.4. Pēc visu darbību izpildīšanas un pārliecināšanās, ka Mehāniskais transportlīdzeklis ir bloķēts, tiek uzskatīts, ka lietotājs ir pārtraucis Lietošanas periodu.

4.2.5. Darbības teritorijā Mehānisko transportlīdzekli nevar atdot:

(a) vietās, kurās ir nolaižamās barjeras, izņemot īpašās stāvvietās lidostās, kas ir atzīmētas Bolt lietotnē (ja attiecināms);

(b) apakšzemes autostāvvietās;

(c) privātās autostāvvietās (piemēram, mājas pagalmā);

(d) maksas autostāvvietās, izņemot publiskās un neuzraudzītās bezmaksas stāvvietās, kuras pārvalda vietējā pašvaldība; vai

(e) jebkurās citās zonās, kur ceļa satiksmes noteikumi un tiesību akti aizliedz novietot automašīnu.

4.2.6. Lietotājs nevar atdot Mehānisko transportlīdzekli, ja Mehāniskais transportlīdzeklis atrodas ārpus Darbības teritorijas, Mehāniskā transportlīdzekļa aizdedze ir ieslēgta, ir atvērtas durvis/logi, dzinējs nav izslēgts vai Lietotājam Bolt lietotnē ir norādīts cits iemesls.

4.2.7. Atrašanās vietas un Darbības teritorija, no kuras Mehāniskais transportlīdzeklis tiek paņemts un kurā atdots var atšķiries. Daži Mehāniskā transportlīdzekļa modeļi, kas norādīti Bolt lietotnē vai tīmekļa vietnē, ir jāpaņem un jāatdod vienā un tajā pašā Darbības teritorijas vietā.

4.2.8. Ja Lietotājs novieto Mehānisko transportlīdzekli maksas autostāvvietā, Lietotājam pašam būs jāsedz autostāvvietas izmaksas.

4.2.9. Novietojot Mehānisko transportlīdzekli, Lietotājam ir jāveic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Mehāniskā transportlīdzekļa un tajā atstāto priekšmetu drošību (t. i., aizslēgt durvis, aizvērt logus, izslēgt gaismas un multivides paneli, izslēgt aizdedzi utt.), kā arī trešo personu un viņu piederumu drošību.

4.2.10. Ja Lietošanas periodu nevar izbeigt, Lietotājs par to nekavējoties informēs Bolt un paliks pie Mehāniskā transportlīdzekļa, līdz Bolt klientu apkalpošanas daļa pieņems lēmumu par turpmākajām darbībām.

4.3. Degvielas uzpildīšana uzlāde

4.3.1. Degvielas karte vai Uzlādes karte ir pieejama katrā Mehāniskajā transportlīdzeklī. Lai uzpildītu degvielu/uzlādētu Mehāniskā transportlīdzekļa akumulatoru, drīkst izmantot tikai Degvielas karti/Uzlādes karti, kas atrodas Mehāniskajā transportlīdzeklī. Ja izmantojat Degvielas karti/Uzlādes karti, degvielas/uzlādes cena tiek iekļauta Lietotāja apmaksājamajā Pakalpojuma maksā (kā aprakstīts zemāk), un par to Lietotājam nebūs jāmaksā atsevišķi. Degvielas karti/Uzlādes karti var izmantot tikai, lai iegādātos degvielu/uzlādētu akumulatoru, nevis citas preces.

4.3.2. Lietotājam ir jāuzpilda degvielas bāka ar konkrētajam Mehāniskajam transportlīdzeklim atļauto degvielas veidu.

4.3.3. Ir stingri aizliegts izmantot Degvielas karti/Uzlādes karti citiem transportlīdzekļiem vai uzpildīt degvielu citā tvertnē. Ja Lietotājs pārkāpj šo aizliegumu, Bolt par to vienmēr ziņos policijai un Lietotājam būs jāmaksā soda nauda, kas norādīta Soda naudu un papildmaksu sarakstā saskaņā ar Līgumu.

4.3.4. Lietotāja pienākums ir gādāt par Degvielas kartes/Uzlādes kartes drošību un pēc lietošanas atstāt to Mehāniskajā transportlīdzeklī. Pazaudējot Degvielas karti/Uzlādes karti, Lietotājs nekavējoties, taču ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc pazaudēšanas konstatēšanas, informē Bolt, un viņam ir jāmaksā Soda naudu un papildmaksu sarakstā norādītās Soda naudas saskaņā ar Līgumu.

4.3.5. Lietotājs nedrīkst atdot Mehānisko transportlīdzekli ar tukšu degvielas bāku. Mehāniskā transportlīdzekļa degvielas bāka ir uzskatāma par tukšu, ja degvielas līmenis ir 10% vai mazāks.

4.3.6. Ja Mehāniskā transportlīdzekļa degvielas līmenis nokrītas līdz 25% un Lietotājs uzpilda Mehāniskā transportlīdzekļa degvielas bāku ar Degvielas karti tā uzņēmuma tuvākajā degvielas uzpildes stacijā, kura ir izsniegusi Degvielas karti, Bolt var Lietotājam piešķirt atlaidi.

4.3.7. Ja elektriskā Mehāniskā transportlīdzekļa akumulatora līmenis nokrītas līdz 20%, Lietotājam ir jāpārtrauc brauciens un jānogādā elektriskais Mehāniskais transportlīdzeklis tuvākajā uzlādes stacijā.

5. Avārijas, bojājumi, defekti un remonts

5.1. Ja Mehāniskais transportlīdzeklis saplīst, Mehāniskā transportlīdzekļa panelī parādās brīdinājuma signāli, no Mehāniskā transportlīdzekļa ir dzirdami aizdomīgi ārējie trokšņi vai arī ar Mehānisko transportlīdzekli nevar droši turpināt braukt, Lietotājam ir nekavējoties bet ne vēlāk kā 1 stundu kopš problēmas konstatēšanas un atkarībā no bīstamības pakāpes (i) jāpārtrauc lietot Mehāniskais transportlīdzeklis, (ii) Bolt lietotnē jāinformē Bolt un (iii) jāievēro turpmākie Bolt norādījumi. Bolt ir tiesības vienpusēji izbeigt Lietošanas periodu.

5.2. Lietotājs nekavējoties ziņo Bolt pa kādu no pieejamajiem saziņas kanāliem un attiecīgajām valsts iestādēm (policijai, ugunsdzēsības dienestam utt.) par avāriju, zādzību, radīto ugunsgrēku vai bojājumu, vai citu bojājumu, kurā ir iesaistīts Lietotāja vadītais Mehāniskais transportlīdzeklis. Šādā gadījumā Bolt dos Lietotājam norādes par turpmākajām darbībām, un Lietotājam ir jāievēro Bolt sniegtās norādes. Lietotājam ir jāaizpilda ceļa satiksmes negadījuma veidlapa un jāveic citas nepieciešamās darbības, lai novērstu vai samazinātu kaitējumu Mehāniskajam transportlīdzeklim, citam īpašumam un/vai personām. Tas attiecas gan uz gadījumiem, kad avāriju izraisīja Lietotājs, gan trešā puse un neatkarīgi no tā, vai bojājums ir neliels vai liels.

5.3. Uzsākot braucienu, Lietotājam saskaņā ar 4.1.5. punktu ir jāinformē Bolt caur kādu no iepriekš minētajiem saziņas kanāliem par jebkurām Mehāniskā transportlīdzekļa avārijām, bojājumiem un defektiem, kas tam ir.

5.4. Pēc konsultēšanās ar Bolt, Lietotājs veiks nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu pierādījumus un mazinātu kaitējumu.

5.5. Lietotājs nedrīkst uzņemties nekādas saistības vai veikt līdzīgus paziņojumus trešajām pusēm, ja ceļa satiksmes negadījumā ir iesaistīts Lietotāja vadīts Mehāniskais transportlīdzeklis. Ja Lietotājs, neskatoties uz šo aizliegumu, izsaka paziņojumus, uzņemoties atbildību, šāds paziņojums attieksies tikai personīgi uz Lietotāju. Nedz Bolt, nedz Mehāniskā transportlīdzekļa apdrošinātājs neuzņemas saistības par šādu paziņojumu.

5.6. Bolt ir tiesīgs pieprasīt kompensāciju par Mehāniskajam transportlīdzeklim nodarīto kaitējumu. Ja Lietotājs ir saņēmis šādus maksājumus, Lietotājam ir tie jānodod Bolt bez papildu pieprasījuma.

5.7. Defektu un bojājumu gadījumā tikai Bolt ir tiesīgs izvēlēties Mehāniskā transportlīdzekļa remontdarbnīcu.

5.8. Ja notikusi avārija, pēc kuras Mehāniskais transportlīdzeklis vairs nevar pārvietoties, Lietošanas periods beigsies vēlākais, nododot Mehānisko transportlīdzekli Bolt apstiprinātam automašīnas vilkšanas uzņēmumam.

6. Pakalpojuma maksa

6.1. Pakalpojuma maksu (Pakalpojuma maksa) veido tālāk minēto elementu summa.

(a) Lietošanas periods: aprēķina no Mehāniskā transportlīdzekļa atbloķēšanas brīža vai apmaksātas rezervācijas gadījumā – no apmaksātas rezervācijas sākšanās, līdz Mehāniskā transportlīdzekļa nogādāšanas Darbības teritorijā un brauciena pabeigšanas atbilstoši 4.2.3. punktā noteiktajam;

(b) Nobrauktās distances: aprēķina, reizinot kilometru skaitu, ko nobraucis Mehāniskais transportlīdzeklis, ar Cenrādī minēto cenu par vienu kilometru. Mehāniskā transportlīdzekļa veiktā distance tiek noapaļota līdz tuvākajam (lielākajam) kilometram:

(c) Ja piemērojams un parādīts Bolt lietotnē, minimālā maksa par Pakalpojumiem un maksas rezervācijas laiku;

(d) Piemērojamie nodokļi un citas vietējās pašvaldības maksas, kuras Mēs piestādām un iekasējam.

6.2. Pakalpojuma maksa tiks parādīta un iekasēta saskaņā ar Līgumu un Cenrādi, kas ir spēkā Pakalpojumu lietošanas laikā. Var tikt izmantotas dažādas metodes un piedāvājumi, pēc kuriem aprēķina Pakalpojuma cenu, tostarp, bet ne tikai cenas ar visiem iekļautajiem nodokļiem un tarifiem. Dažādas metodes un piedāvājumi vienmēr būs sīkāk aprakstīti un paskaidroti Cenrādī.

6.3. Sākotnējais Mehāniskā transportlīdzekļa rezervācijas laiks, kura ilgums ir norādīts Bolt lietotnē, ir bez maksas. Kad ir beidzies sākotnējais rezervācijas laiks, Lietotājs var izmantot maksas rezervācijas laiku, kura cena ir noteikta Cenrādī.

6.4. Jūsu pienākums ir samaksāt visus piemērojamos ceļa nodokļus, autostāvvietas maksas privātās vai sabiedriskās autostāvvietās, un visas pārējās piemērojamās maksas, kas nav iekļautas Pakalpojuma maksā.

6.5. Par jebkuru ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumu vai privātu autostāvvietu pārkāpumu, ceļa satiksmes negadījumu un bojājumu, kas nodarīti Mehāniskais transportlīdzeklim (Incidenti) apstrādi un pārvaldīšanu, kā arī jebkurām maksām, soda naudām, piemērojamajām maksām, nodokļiem un/vai jebkuriem citiem izdevumiem, kas Bolt radīti vai nu Bolt vārdā, vai Jūsu vārdā (Maksas) saistībā ar to, kā Jūs Pakalpojumu lietošanas laikā izmantojat Pakalpojumus vai tādēļ, ka Jūs pārkāpāt šo Līgumu vai jebkuru likumu, noteikumu, reglamentu, dekrētu vai tamlīdzīgi, Bolt ir tiesīgs Jums piestādīt administratīvo maksu par katru šādu gadījumu saskaņā ar Soda naudu un papildmaksu sarakstu (Administratīvā maksa).

7. Maksājumi un rēķinu izrakstīšana

7.1. Atkarībā no maksājuma iespējām, kas pieejamas konkrētajā brauciena vietā, Jūs varat maksāt Pakalpojuma maksu caur Maksājuma lietotni kā un ja tā ir pieejama Bolt lietotnē.

7.2. Jūs pilnvarojat Mūs izmantot Jūsu Izvēlēto un kontam piesaistīto maksāšanas metodi, lai samaksātu Pakalpojuma maksu saskaņā ar šo Līgumu. Bolt automātiski ietur Pakalpojuma maksu ar Jūsu Izvēlēto maksāšanas metodi. Jums ir jānodrošina, lai Jūsu Izvēlētā maksāšanas metode varētu segt nepieciešamo summu.

7.3. Pēc Mehāniskā transportlīdzekļa rezervēšanas Mēs automātiski priekšautorizēsim konkrēto summu caur jūsu Izvēlēto apmaksas metodi, lai apstiprinātu summas pieejamību.

7.4. Jūs piekrītat, ka Mēs pēc saviem ieskatiem varam Paši maksāt 6.4. punktā noteiktās maksas attiecīgajai (privātai vai publiskai) trešajai personai, pat ja Mēs saņemam šīs Maksas Jūsu vārdā, ar nosacījumu, ka Maksas izriet no tā, kā Jūs lietojat Pakalpojumus vai ka Jūs Pakalpojumu Lietošanas laikā esat pārkāpuši šo Līgumu vai jebkuru likumu, noteikumu, reglamentu, dekrētu vai tamlīdzīgi.

7.5. Ar šo Jūs piekrītat, ka Bolt ieturēs Maksas par Līgumsodiem un citiem Līgumsodiem (kā aprakstīts zemāk), tostarp Administratīvo maksu ar Jūsu Izvēlēto maksāšanas metodi. Maksas tiks atvilktas vai nu ar Lietotāja atļauju, ko tas sniedzis Bolt lietotnē, vai automātiski 14 dienu laikā pēc Lietotāja informēšanas, izvēloties agrāko.

7.6. Ja nepiekrītat Maksām, Līgumsodiem un/vai Administratīvajai maksai, Jūs vienmēr varat ar Mums sazināties pa šai konkrētajai valstij norādītajiem saziņas kanāliem, kas minēti šī Līguma sākumā, vai ar Mūsu klientu apkalpošanas daļu, izmantojot Bolt lietotnes tērzēšanas funkciju.

7.7. Ja maksājumu neizdodas veikt ar Jūsu Izvēlēto maksāšanas metodi, vai Jūsu Izvēlēto maksāšanas metodi kāda iemesla dēļ nevar izmantot, var tikt izmantoti citi maksāšanas veidi un naudas iekasēšanas procedūras. Jūs piekrītat segt visas Mūsu piedzīšanas izmaksas, tostarp, bet ne tikai pamatojamas juridiskās izmaksas, ja nesamaksāsiet Mums pienākošās summas laikus.

7.8. Jūs piekrītat nekavējoties pievienot jaunu Izvēlēto maksāšanas metodi, ja Jūsu Izvēlētajā maksāšanas metodē ir ieviestas izmaiņas, kas Mums neļauj piestādīt Jums maksu saskaņā ar šo Līgumu.

7.9. Ja Bolt nevar priekšautorizēt summu ar Jūsu Izvēlēto maksāšanas metodi saskaņā ar 7.3. punktā noteikto, vai ieturēt Pakalpojuma maksu ar Jūsu Izvēlēto maksāšanas metodi saskaņā ar 7.2. punktu, Bolt ir tiesīgs apturēt vai pārtraukt Lietošanas periodu. Šādā gadījumā Jums ir nekavējoties jāpabeidz brauciens un jānogādā Mehāniskais transportlīdzeklis Darbības teritorijā vai jāievēro citi Bolt sniegtie norādījumi. Lietošanas periods tiks apturēts līdz brīdim, kad Jūs samaksāsiet Pakalpojuma maksu.

7.10. Ja Lietotājs iepriekš nav laikus samaksājis Pakalpojuma maksu, Bolt ir tiesības pieprasīt Lietotājam maksāt par Pakalpojumiem ar visiem iekļautajiem nodokļiem pirms Pakalpojumu izmantošanas.

7.11. Maksājot ar kartēm, veicot tiešsaistes norēķinus un izmantojot citas maksāšanas metodes (piem., Bolt Business) caur Bolt lietotni (Maksājums lietotnē), Bolt neatbild par iespējamajām trešās puses maksājumu izmaksām (piem., mobilo sakaru operatoriem, bankas maksām). Šie pakalpojumu sniedzēji var jums piemērot papildmaksas par maksājumu apstrādi saistībā ar Maksājumu lietotnē. Bolt neuzņemas atbildību par šādām maksām un noraida jebkuras šajā sakarā radušās saistības. Jūsu Izvēlētajai maksāšanas metodei var tikt piemēroti papildu noteikumi un nosacījumi, kurus uzliek attiecīgais trešās puses maksājuma pakalpojuma sniedzējs; lūdzu, pārskatiet viņu noteikumus un nosacījumus pirms maksāšanas metodes izmantošanas.

7.12. Bolt sniegs atbalstu, ja nepieciešams risināt ar Maksājuma lietotnē funkcionēšanu saistītām problēmām, tostarp strīdu risināšanu attiecībā uz Maksājumiem lietotnē. Lai saņemtu palīdzību jautājumos par maksājumiem, lūdzu rakstiet uz: info@bolt.eu. Bolt atrisinās sūdzības un pieteikumus saistībā ar Maksājumiem lietotnē pēc iespējas drīzāk, taču ne vēlāk kā 15 dienu laikā.

7.13. Pēc katra Pakalpojuma sniegšanas Bolt izveido un nosūta Lietotājam kvīti vai rēķinu par Pakalpojuma maksu, tostarp piemaksas par Pakalpojumu sniegšanu. Kvītis vai rēķini tiks izsniegti saskaņā ar piemērojamajiem likumiem. Kvīts vai rēķins par katru Pakalpojumu sniegšanas reizi ir pieejams jūsu Kontā.

7.14. Ar šo Mēs pilnvarojam savu meitasuzņēmumu, Bolt Operations OÜ, reģistrācijas numurs 14532901, reģistrēts Vana-Lõuna 15, Tallinn, Igaunijā (Bolt Operations), būt par Mūsu komercaģentu attiecībā uz šo Līgumu. Bolt Operations ir tiesības veikt pārrunas un noslēgt šo Līgumu ar Jums Mūsu vārdā, tostarp, bet ne tikai, Mūsu vārdā iekasēt Pakalpojuma maksu, Maksas, Līgumsodus, Administratīvo maksu vai citas maksas, kuras Jums jāmaksā saskaņā ar šo Līgumu, un attiecīgos naudas līdzekļus nodot Mums. No šī Līguma izrietošais pienākums veikt maksājumu ir uzskatāms par izpildītu, kad attiecīgā maksājuma summa parādās Bolt Operations norēķinu kontā.

8. Lietotāja saistības un pienākumi

8.1. Lietotājam ir pienākums:

(a) Izturēties pret Mehānisko transportlīdzekli un to lietot atbilstoši paredzētajam mērķim, parastā veidā un apdomīgi, ievērot ražotāja rokasgrāmatas prasības un braukt droši un uzmanīgi, videi draudzīgi un energotaupīgi;

(b) Nekavējoties informēt Bolt par jebkuru Mehāniskais transportlīdzekļa bojājumu, tostarp, ja tas radies vardarbības, avārijas vai piesārņojuma rezultātā; Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Bolt un attiecīgās valsts iestādes (piem., policiju, ugunsdzēsības dienestu), ja Mehāniskais transportlīdzeklis tiek iznīcināts, bojāts, salūst vai citādi kļūst nepiemērots lietošanai, kā arī informēt par apstākļiem, kas neļauj ekspluatēt un izmantot Mehānisko transportlīdzekli;

(c) saprātīgi pasargāt Mehāniskā transportlīdzekli no zādzības (jāaizver logi un jāaizslēdz centrālā atslēga);

(d) regulāri pārbaudīt darba šķidrumus un riepas spiedienu garākos braucienos un, ja nepieciešams, veikt nepieciešamo korekciju;

(e) pirms brauciena pārbaudīt, vai Mehāniskajam transportlīdzeklim nav skaidri redzami defekti;

(f) turēt Mehānisko transportlīdzekli (salonu un virsbūvi) tīru un sakoptu;

(g) ievērot visus piemērojamos likumus un regulējumu, tostarp ceļa satiksmes likumus un noteikumus, kā arī sabiedrisko un privāto autostāvvietu, kurus Lietotājs izmanto, noteikumus.

(h) nekavējoties apturēt transportlīdzekli, ja panelī iedegas signāllampas, un sazināties ar Bolt, lai konsultētos par iespēju turpināt braucienu;

(i) gādāt, lai, elektriskā Mehāniskā transportlīdzekļa lietošanas laikā akumulators būtu pietiekami uzlādēts, sākot braucienu, un pēc brauciena varētu nogādāt transportlīdzekli atpakaļ Darbības teritorijā un, ja attiecināms, atbilstoši sākt uzlādes procesu;

(j) izmantot Mehānisko transportlīdzekli Lietotnē norādītajā Darbības teritorijā. Lietotājs drīkst izmantot Mehānisko transportlīdzekli ārpus Darbības teritorijas tikai ar Bolt iepriekšēju rakstisku piekrišanu;

(k) pēc pieprasījuma jebkurā brīdī sniegt Bolt precīzu Mehāniskā transportlīdzekļa atrašanās vietu un atļaut Mehāniskā transportlīdzekļa apskati pēc Bolt pieprasījuma;

(l) nodrošināt, lai pirms brauciena sākšanas pasažieru salonā nebūtu nenostiprinātu objektu (tostarp atkritumi), un visi Transportlīdzeklī esošie priekšmeti ir atbilstoši jāpiefiksē atbilstoši to izmēram un svaram.

8.2. Lietotājs nedrīkst:

(a) braukt ar Mehānisko transportlīdzekli, ja ir lietojis un ir alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu ietekmē vai medikamentu ietekmē, kas var nelabvēlīgi ietekmēt viņa/viņas spēju vadīt transportlīdzekli. Bolt politika strikti aizliedz braukt ar automašīnu, ja ir lietots alkohols (atļautās promiles - 0,0%), un pārkāpuma gadījumā Bolt ir tiesīgs pieprasīt līgumsoda samaksu saskaņā ar 5.1. punktu;

(b) vadīt Mehānisko transportlīdzekli, ja Lietotājs ir slims vai noguris, vai Lietotājs var apdraudēt satiksmes drošību, Mehānisko transportlīdzekli vai citas personas;

(c) braukt bezrūpīgi, agresīvi, ignorējot apkārtējos, tostarp piedalīties nelegālās sacīkstēs vai driftā, vai izmantot Mehānisko transportlīdzekli veidos, kas nav parasta pārvietošana vai pārvadāšana. Tālāk ir minēti tikai daži piemēri. Nesaprātīga vai nepiemērota Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošana, ja Bolt to konstatē pēc saviem ieskatiem, ir uzskatāma par šī Līguma pārkāpumu. Visi Mehāniskie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar IoT ierīci, kas Mums ļauj noteikt Mehānisko transportlīdzekļu nepareizu lietošanu;

(d) izmantot Degvielas karti, lai uzpildītu transportlīdzekļus, kas nav Mehāniskais transportlīdzeklis, kuram Degvielas karte ir piešķirta, vai izmantot Uzlādes karti, lai uzlādētu transportlīdzekļus, kas nav elektriskais Mehāniskais transportlīdzeklis, kam ir piešķirta uzlādes karte;

(e) atspējot gaisa spilvenu pasažiera pusē, ja vien tas nav nepieciešams, lai pārvadātu bērnus vai zīdaiņus un ar nepieciešamo sēdekļa paliktni/bērna autosēdeklīti saskaņā ar 9.2. punkta f apakšpunktu. Ja pasažiera puses gaisa spilveni ir atspējoti, Lietotājam pēc brauciena ir atkal jāaktivizē pasažiera puses gaisa spilveni;

(f) pārvadāt bērnus vai zīdaiņus bez nepieciešamā sēdekļa paliktņa/bērnu autosēdeklīša. Lietotājam ir jāievēro visas ražotāja norādes par bērnu autosēdeklīšu uzstādīšanu.

(g) izmantot Mehānisko transportlīdzekli braucienam ārpus ceļiem, motosporta pasākumos vai jebkurās sacīkstēs, transportlīdzekļa testos, braukšanas apmācībā, cilvēku pārvadāšanai par maksu vai kā komerctransportu (piem., kurjera pakalpojumi, picas piegāde), izņemot gadījumus, kad par to saņemta rakstiska atļauja no Bolt;

(h) atļaut trešajai personai izmantot Jūsu Kontu un/vai braukt ar Mehānisko transportlīdzekli;

(i) nodot Mehānisko transportlīdzekli apakšnomā, piešķirt kādas šajā Līgumā dotās tiesības un pienākumus vai nodot Mehānisko transportlīdzekli citai personai;

(j) izmantot Mehānisko transportlīdzekli citu transportlīdzekļu vilkšanai;

(k) izmantot Mehānisko transportlīdzekli bīstamu preču un viegli uzliesmojošu, indīgu un citādi bīstamu vielu pārvadāšanai, ciktāl tās ievērojami pārsniedz sadzīvē pieļaujamos daudzumus;

(l) izmantot Mehānisko transportlīdzekli priekšmetu vai vielu pārvadāšanai, kas savu īpašību, formas vai svara dēļ var apgrūtināt braukšanas drošību vai bojāt Mehāniskā transportlīdzekļa salonu.

(m) izmantot Mehānisko transportlīdzekli neatļautu darbību, noziegumu vai citu piemērojamos likumos un tiesību aktos aizliegtu darbību veikšanai;

(n) smēķēt un/vai veipot, vai ļaut citiem smēķēt vai veipot Mehāniskajā transportlīdzeklī;

(o) pārvadāt Mehāniskajā transportlīdzeklī mājdzīvniekus, izņemot tad, ja tie ir ievietoti slēgtā pārvadāšanas būrī un droši novietoti Mehāniskajā transportlīdzeklī vai bagāžas nodalījumā;

(p) ļoti piesārņot Mehānisko transportlīdzekli vai atstāt Mehāniskajā transportlīdzeklī atkritumus;

(q) pārvadāt vairāk pasažieru, nekā pieļauj Mehāniskā transportlīdzekļa reģistrācijas dati;

(r) veikt remontu vai izmaiņas Mehāniskajā transportlīdzeklī, piemēram, ja Lietotājs uzdot kādam citam veikt šādu remontu vai izmaiņas;

(s) slēpt vai censties noslēpt bojājumus pēc autoavārijas vai izvairīties no atbildības par avāriju/bojājumiem;

(t) mēģināt piekļūt IoT ierīcei, lai nolasītu, nokopētu, mainītu vai dzēstu tajā esošos datus vai citādi traucēt normālu IoT ierīces darbību.

9. Lietotāja atbildība

9.1. Lietotājs ir atbildīgs:

(a) par jebkuriem un visiem zaudējumiem, kas radušies Mehāniskajam transportlīdzeklim, Bolt vai trešajai personai vai to īpašumam Lietošanas periodā vai, kamēr Mehāniskais transportlīdzeklis ir Lietotāja valdījumā vai kontrolē, tostarp visu laiku, kamēr Lietotājs ir rezervējis Mehāniskais transportlīdzekli, tostarp šī Līguma un/vai piemērojamo likumu un tiesību aktu pārkāpumiem. Šādi zaudējumi ir Mehāniskā transportlīdzekļa, aizdedzes atslēgu (ja tādas ir) un/vai jebkuru aksesuāru, piemēram, Degvielas kartes/Uzlādes kartes nozagšana vai pazaudēšana, Mehāniskā transportlīdzekļa remonta un trešās personas īpašuma izdevumi, kaitējums trešajām personām, izdevumi, kas saistīti ar attiecīgo Mehāniskā transportlīdzekļa atgūšanu vai pārvietošanu, neparedzētu zaudējumu, piem., ekspertu maksas, vilkšanas maksas, vērtības samazinājums, papildu administrēšanas izmaksas un Mehānisko transportlīdzekļu vai trešo pušu īpašuma lietojuma zudums;

(b) par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas no ceļa noteikumu pārkāpumiem, ļaunprātīgas rīcības vai noziegumiem, kas pastrādāti ar Mehānisko transportlīdzekli. Lietotājs maksās visas izrietošās izmaksas un zaudējumus, un nodrošinās, ka Bolt neskar neviens trešo personu prasījums;

(c) par jebkuriem un visiem zaudējumiem, ko Mehāniskajam, transportlīdzeklim, Bolt vai trešajai pusei vai to īpašumam nodarījusi trešā persona, kuras valdījumā Lietotājs nodeva Mehānisko transportlīdzekli, pārkāpjot šo Līgumu;

(d) par trešo personu izmaksu un maksu nokārtošanu, tostarp līgumsodu samaksu, kas saņemti Mehāniskā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā. Lietotājs apzinās, ka Bolt prasījuma apstrādes nolūkos var kopīgot būtiskus Lietotāja personas datus ar trešajām personām; (e) par Pakalpojuma maksas, izmaksu, soda naudu, Administratīvās maksas un citu maksu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu, Cenrādi un Soda naudu un papildmaksu sarakstu. Bolt tiesības piedzīt zaudējumus paliek neskartas. J tiek piemēroti Līgumsodi, tad šajā gadījumā tie tiks atskaitīti no šādiem zaudējumiem.

9.2. Lietotāja atbildības slieksnis par Mehāniskajam transportlīdzeklim nodarītiem zaudējumiem ir 500,00 EUR. Šis atbildības ierobežojums ir piemērojams tikai tad, ja (i) Mehāniskais transportlīdzeklis ir izmantots atbilstoši šim Līgumam, (ii) ceļu satiksmes negadījums un/vai Mehāniskajam transportlīdzeklim nodarītais kaitējums ir radies nejaušas Lietotāja bezrūpības dēļ, (iii) par bojājumu ir uzreiz ziņots saskaņā ar 8.1. punkta b un iv apakšpunktu, un Lietotājs sadarbojas ar Bolt, lai situāciju atrisinātu. Atbildības ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad Lietotājs ir pārkāpis šo Līgumu un/vai zaudējumus Lietotājs ir radījis apzināti vai aiz būtiskas nevērības.

9.3. Lietotājs nav atbildīgs par izdarītajiem pārkāpumiem vai radītajiem zaudējumiem Bolt un/vai trešo personu dēļ, izņemot gadījumus, kad Lietotājs saskaņā ar Līgumu ir atbildīgs par šādas trešās personas rīcību.

9.4. Lietotājs nav atbildīgs par Mehāniskā transportlīdzekļa darbības traucējumiem, ko izraisa iepriekšējais izmantojums, ekspluatācija vai normāls nolietojums, ja Lietotājs nekavējoties informē Bolt pa kādu no pieejamajiem saziņas kanāliem, un ievēro Bolt sniegtās norādes.

9.5. Šī Līguma pārkāpumu gadījumā, tostarp, ja nav veikti maksājumi, Bolt ir tiesīgs uz laiku vai neatgriezeniski apturēt vai izbeigt Pakalpojumu sniegšanu, un uz laiku vai neatgriezeniski un uzreiz bloķēt piekļuvi Bolt lietotnei un Kontam. Lietotājs par to tiks informēts e-pastā vai caur Bolt lietotni.

10. Līgumsods

10.1. Ja Lietotājs pārkāpj šo Līgumu, Bolt ir tiesīgs pieprasīt šajā Līgumā, un Soda naudu un papildmaksu sarakstā, kas pieejams Bolt lietotnē un Mūsu tīmekļa vietnē (Līgumsodi), norādīto līgumsoda samaksu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Lietotāju no pienākuma pildīt attiecīgos šajā Līgumā noteiktos pienākumus. Lietotājs maksās Bolt Līgumsodus:

(a) par zaudētiem un bojātiem Mehāniskā transportlīdzekļa aksesuāriem, tostarp, bet ne tikai Mehāniskā transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu;

(b) par Mehāniskā transportlīdzekļa neatdošanu pēc brauciena pabeigšanas un Bolt neinformēšanu par to 30 minūšu laikā pēc brauciena beigām;

(c) par bojātu Mehāniskā transportlīdzekļa salonu vai ārpusi (piem., skrāpējumi, iesitumi) vai jebkuru Mehāniskā transportlīdzekļa daļu un aprīkojumu;

(d) par smēķēšanu vai veipošanu Mehāniskajā transportlīdzeklī;

(e) par brauciena pabeigšanu ārpus valstij noteiktās zonas, kas norādīta Bolt lietotnē, kurā Lietotājs var sākt braukšanu, pabeigt braukšanu un nodot Mehānisko transportlīdzekli (Darbības teritorija);

(f) par Mehāniskajā transportlīdzeklī (izņemot elektrisko Mehāniskā transportlīdzekli) esošas degvielas kartes ļaunprātīgu izmantošanu, iegādājoties degvielu degvielas uzpildes stacijā un uzpildot Mehānisko transportlīdzekli (Degvielas karte), vai uzlādes karti, kas ir pieejama elektriskajā Mehāniskajā transportlīdzeklī, lai iegādātos elektrību uzlādes stacijā un uzlādējot elektrisko Mehānisko transportlīdzekli (Uzlādes karte);

(g) par agresīvu, bezrūpīgu braukšanu, ātruma ierobežojumu un ceļa satiksmes noteikumu neievērošanu, nelikumīgām sacīkstēm vai driftu, vai jebkuru citu Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošanu, ja tā nav parasta pārvietošanās;

(h) par braukšanu alkohola, narkotiku, psihotropo vielu un/vai citu psihoaktīvu vielu reibumā;

(i) atstājot Mehānisko transportlīdzekli bez paziņojuma;

(j) atļaujot trešajai personai izmantot Jūsu Kontu un/vai braukt ar Mehānisko transportlīdzekli;

(k) par vairāku Kontu reģistrēšanu, neīsta vai nelikumīga Konta izveidošanu platformā Bolt, Konta izveidošanu, izmantojot nelikumīgu vai nepatiesu informāciju, tostarp, izmantojot trešās puses personas datus, kontaktinformāciju vai autovadītāja apliecības datus;

(l) par iekārtas, aksesuāru un priekšmetu zādzību vai zādzības mēģinājumu no Mehāniskā transportlīdzekļa, tostarp, bet ne tikai aizdedzes atslēgu, Degvielas karti, Uzlādes karti, bērnu autosēdeklīti un degvielu;

(m) par nepareizas degvielas uzpildīšana Mehāniskajā transportlīdzeklī;

(n) par netīra Mehāniskā transportlīdzekļa salona atstāšanu – ar ēdienu, šķidrumiem vai citiem priekšmetiem, kas būtu izmetami un nav savienojami ar normālu lietošanu;

(o) par tūlītēju Bolt neinformēšanu par Mehāniskā transportlīdzekļa bojājumiem un Incidentiem, kā arī par tūlītēju Bolt un/vai attiecīgo iestāžu neinformēšanu par ceļa satiksmes negadījumiem;

(p) par Mehāniskā transportlīdzekļa zādzību vai zādzības mēģinājumu;

(q) par Mehāniskā transportlīdzekļa atdošanu ar tukšu degvielas tvertni, ar to saprotot, ka Mehāniskā transportlīdzekļa degvielas tvertnē atlikusī degviela ir 10% vai mazāk, vai arī elektriskajā Mehāniskajā transportlīdzeklī atlikušais uzlādes līmenis ir 20% vai mazāks;

(r) par visu piemērojamo ceļa nodokļu, autostāvvietas maksu privātās vai sabiedriskās autostāvvietās, un visu pārējo piemērojamo maksu, kas nav iekļautas Pakalpojuma maksā, nesamaksāšanu;

(s) par citiem pārkāpumiem un neievērošanām, pēc Soda naudu un papildmaksu sarakstā noteiktā, kuru Bolt var laiku pa laikam vienpusēji atjaunināt, jūs par to neinformējot.

10.2. Bolt ir tiesības samazināt līgumsoda apmēru pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā katra pārkāpuma sekas un citus svarīgus apstākļus.

11. Bolt saistības un pienākumi

11.1. Bolt apņemas nodrošināt, ka Mehāniskais transportlīdzeklis ir labā kārtībā un stāvoklī, un ir piemērots lietošanai un ekspluatācijai šajā Līgumā noteiktajam mērķim. Darbības traucējumu kļūmes, kas neietekmē ceļa satiksmes drošību un kas neietekmē īsu braucienu, kā arī defekti, kas nav nepareizas Mehāniskā transportlīdzekļa apkopes sekas, nav uzskatāmi par defektiem.

11.2. Mūsu kopējā atbildība par jebkādām atlīdzību prasībām saistībā ar šo līgumu, tostarp kaitējuma vai cita veida atlīdzību, nekādā gadījumā nepārsniedz 500,00 EUR vai Mums samaksāto summu par Pakalpojumiem kura laikā notika incidents, negadījums vai starpgadījums, kas bija par iemeslu prasībai(-ām), izvēloties mazāko. Taču mēs neierobežojam Jūsu tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai izmantot citus likumā noteiktos pasākumus, ja mūsu Pakalpojumi neatbilst šajā Līgumā noteiktajam.

11.3. Ciktāl šādu atbildības ierobežojumu pieļauj piemērojamais likums, Bolt nav atbildīgs par:

(a) Lietotājam nodarīto kaitējumu, kas izriet no aizkavējuma, kas ir saistīts ar Pakalpojumu lietošanu;

(b) kaitējumu, ko Lietotājs nodara trešajām personām Pakalpojuma izmantošanas laikā;

(c) jebkuriem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp zaudēto peļņu;

(d) zaudējumiem, kas pārsniedz to Pakalpojumu cenu, kas netika sniegti vai tika sniegti neatbilstoši.

11.4. Bolt nav atbildīgs par Mehāniskajā transportlīdzeklī atstātajām vai no tā nozagtām personīgajām mantām, neatkarīgi no tā, vai šādas mantas pieder Lietotājam vai trešajai personai. Visas Mehāniskajā transportlīdzeklī atrastās mantas tiks izmestas vai ziedotas 30 dienu laikā pēc to atrašanas.

11.5. Bolt neuzņemas atbildību par Lietotāja zaudējumiem, kas tam radušies no nespējas izmantot Mehānisko transportlīdzekli, autoavārijas gadījumā vai cita iemesla dēļ, ko Bolt nespēj kontrolēt.

12. Izbeigšana

12.1. Bolt ir tiesības vienpusēji izbeigt Lietošanas periodu saskaņā ar Līgumu.

12.2. Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Lietošanas periodu saskaņā ar Līgumu.

12.3. Bolt ir tiesības jebkurā laikā un, saskaņojot ar Lietotāju, paņemt atpakaļ Mehānisko transportlīdzekli un aizstāt to ar līdzvērtīgu Mehānisko transportlīdzekli.

12.4. Jums ir likumiskas tiesības atteikties no šī Līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu. Šādā gadījumā Jūs varat vai nu (i) izmantot atsaukšanas formas paraugu, kas pieejama A pielikumā, vai (ii) izteikt jebkuru nepārprotamu paziņojumu, norādot Jūsu lēmumu atkāpties no Līguma, sazinoties ar Mums.

13. Citi svarīgi noteikumi

13.1. Šo Līgumu reglamentē un tas ir sagatavots saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

13.2. Jūsu pienākumus var reglamentēt Darbības teritorijas tiesību akti, piemēram, Darbības teritorijā spēkā esošie ceļa satiksmes likumi un noteikumi (vietējie likumi), un jūs piekrītat ievērot šos Vietējos likumus.

13.3. Jebkuri no šī Līguma izrietoši strīdi, kurus nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiks risināti Lietuvas Republikas tiesās. Ja esat patērētājs, kas dzīvo Eiropas Savienībā (ES), Jūs varat celt prasību, pieprasot īstenot savas patērētāju aizsardzības tiesības saistībā ar šo Līgumu ES valstī, kurā jūs dzīvojat. Jums arī var būt tiesības iesniegt pieteikumu vietējā patērētāju aizsardzības iestādē vai caur Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu risināšanas platformu vietnē: http://ec.europa.eu/odr.

13.4. Ja rodas pretrunas starp šī Līguma izpildi un Jūsu Darbības teritorijai piemērojamajiem noteikumiem un nosacījumiem, konfliktējošajā situācijā dominējošie būs Jūsu Darbības teritorijas noteikumi un nosacījumi.

A pielikums. Atsaukšanas formas paraugs

Saņēmējs: Bolt Services LV SIA (Dēļu iela 4, Rīga, Latvija, e-pasts: Riga@bolt.eu):

Ar šo es apstiprinu, ka atkāpjos no sava līguma par tālāk minēto pakalpojumu sniegšanu: mehānisko transportlīdzekļu pagaidu noma.

Pasūtīšanas datums: [aizpilda Lietotājs]

Lietotāja vārds, uzvārds: [aizpilda Lietotājs]

Lietotāja adrese: [aizpilda Lietotājs]

Lietotāja paraksts (tikai tad, ja šī forma ir papīra veidā),

Datums: [aizpilda Lietotājs]

Skenē un lejupielādē

Gandrīz viss izdarīts!

Noskenē QR kodu ar viedierīces fotokameru un lejupielādē lietotni.