Bolt Drive noteikumi

Lūdzam lejupielādēt šo vispārīgo noteikumu.pdf versiju, spiežot šeit

Bolt Drive vispārīgie noteikumi

Spēkā kopš 01.09.2023.

Šie noteikumi (Līgums), kas ir saistoši Jums (Lietotājs, Jūs vai Jūsu), Bolt Services LV SIA, 40203175392, (Bolt, Mēs, Mums vai Mūsu) un Bolt Operations OÜ, reģ. Nr. 14532901 (Bolt Operations), abu uzņēmumu centrālā biroja adrese: Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallina, Igaunija, ir attiecināmi uz: (i) pamatlīgumu, kas noslēgts reģistrējoties (Pamatlīgums), (ii) Bolt lietotnē redzamo Mehānisko transportlīdzekļu pagaidu nomu (skat. zemāk) (Mehāniskie transportlīdzekļi) no Bolt, kas tos iznomā Jums noteiktajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā (Pakalpojumi); un (iii) to, kā Jūs izmantojat Bolt Operations uzturēto platformu, ko veido mobilā lietotne, kas nepieciešama, lai piekļūtu un izmantotu Pakalpojumus (Bolt lietotne).

Kontaktinformācija saziņai ar mums:

 • Adrese: Dēļu iela 4, Rīga, Latvija
 • E-pasts: Riga@bolt.eu
 • Tiešsaistē: izmantojot Bolt lietotnes tērzēšanas funkciju.

Akceptējot šo Līgumu, Jūs piekrītat šī Līguma noteikumu piemērošanai un saturam.

Zemāk minētie dokumenti ir saistoši un tie ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa:

 1. piemērojamās cenas, papildu maksas, soda naudas un cita informācija par cenām un piemērojamajām maksām, kas atrodama Bolt lietotnē (Cenrādis), Bolt Drive soda naudu un papildmaksu uzskaitījums, kas pieejams šā Līguma beigās esošajā A pielikumā (Soda naudu un papildmaksu saraksts);

 2. instrukcijas, rokasgrāmatas (tostarp, kā lietot Mehānisko transportlīdzekli) un citas vadlīnijas, kas atrodamas Bolt Lietotnē;

 3. citi šajā Līgumā minētie darbības un produktu noteikumi, tostarp pakalpojumu apraksti, politikas un paziņojumi, tai skaitā Bolt Drive paziņojums par privātumu (Paziņojums par privātumu), kas atrodami Bolt Lietotnē un vietnē https://bolt.eu/legal/, un kas tiek piemēroti (mutatis mutandis) attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu; un

 4. papildu konkrētajā valstī vai pilsētā, kurā notiek brauciens, piemērojamie noteikumi (ja tādi ir), kas atrodami Bolt Lietotnē un vietnē https://bolt.eu/en/legal/ pie informācijas par konkrēto valsti

Attīstot savus pakalpojumus, Mēs varam grozīt šo Līgumu, publicējot grozīto Līgumu Mūsu mājaslapā vai Bolt lietotnē un saprātīgu laiku iepriekš par to informējot Jūs e-pastā un/vai Bolt lietotnē. Turpinot izmantot Pakalpojumus pēc šādu labojumu publicēšanas, Jūs piekrītat Līguma grozījumiem. Ja Mehāniskā transportlīdzekļa rezervācijas vai lietošanas laikā bija spēkā šī Līguma iepriekšējā versija, tad attiecīgā versija ir spēkā visu Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošanas laiku.

Satura rādītājs

 1. Bolt lietotnes izmantošana
 2. Konta reģistrācija
 3. Vadītāja apliecības validēšana un tiesības vadīt transportlīdzekli
 4. Mehāniskā transportlīdzekļa lietošana
 5. Negadījumi, bojājumi, defekti un remonts
 6. Maksa par pakalpojuma izmantošanu
 7. Apmaksa un rēķini
 8. Lietotāja pienākumi
 9. Lietotāja atbildība
 10. Līgumsodi un vienreizējie maksājumi
 11. Bolt pienākumi
 12. Līguma izbeigšana
 13. Citi svarīgi noteikumi A pielikums – Soda naudu un papildmaksu saraksts B pielikums - Atteikuma veidlapas paraugs

1. Bolt lietotnes izmantošana

1.1. Lai izmantotu Pakalpojumus, Jums savā personīgajā ierīcē vispirms ir jālejupielādē un jāinstalē Bolt lietotne.

1.2. Bolt lietotne ir pieejama vairākās valodās, kuras varat mainīt Jūsu profilā. Lai sniegtu Jums Pakalpojumus, Mēs vai Bolt Operations ar Bolt lietotnes starpniecību varam izsekot Jūsu ierīces atrašanās vietu. Pakalpojumu sniegšana var tikt ierobežota atkarībā no Jūsu ierīces atrašanās vietas. Šie ierobežojumi ir redzami Lietotnes interfeisā. Mēs nesniedzam Pakalpojumus visās jurisdikcijās. Tā kā mūsu Pakalpojumu pieejamība var periodiski mainīties, nav pieejams galīgais jurisdikciju saraksts.

1.3. Bolt lietotne var tikt periodiski atjaunināta ar mērķi nodrošināt maksimāli labu pakalpojumu līmeni. Bolt lietotnes nodrošināto pakalpojumu izmantošanai ir nepieciešams interneta pieslēgums. Interneta pieslēgumam nav noteiktas konkrētas tehniskās prasības, taču interneta ātrums var ietekmēt pakalpojuma kvalitāti. Bolt lietotne ir pieejama Android un Apple ierīcēs ar atbilstošiem programmatūru atjauninājumiem.

1.4. Ja Bolt lietotnē radīsies kļūmes, Mēs un/vai Bolt Operations apņemamies novērst tās pēc iespējas ātrāk, tomēr jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos tehniskas kļūmes var ierobežot Bolt lietotnes funkcionalitāti, un nedz mēs, nedz Bolt Operations nevaram vienmēr garantēt neierobežotu un nevainojamu Bolt lietotnes darbību. Nedz Bolt Operations, nedz mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Bolt lietotnes darbības traucējumu rezultātā vai sakarā ar apstākli, ka Bolt lietotne nevar tikt izmantota vēlamajā veidā.

1.5. Jūsu mobilās ierīces jebkāda neautorizēta atbloķēšana, nelicencētu lietotņu uzstādīšana vai ierīces pārveidošana aparatūras vai operētājsistēmas līmenī, kas ir pretrunā ražotāja norādījumiem, apdraud ierīci. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar šādas modificētas mobilās ierīces izmantošanu, un Mums nav pienākuma atbalstīt šādas ierīces izmantošanu.

1.6. Bolt Operations piešķir Jums ierobežotu, neekskluzīvu, neapakšlicencējamu, atsaucamu un nenododamu licenci bez autoratlīdzības, kas dod Jums tiesības piekļūt Bolt lietotnei un izmantot to Jūsu personīgajā ierīcē tikai saistībā ar pakalpojumu izmantošanu.

1.7. Bolt Operations un Mēs apņemamies sniegt pakalpojumus, kas ir izstrādāti, sniegti un atbilst nozares standartiem un labajai praksei, piemēram ISO 27001/27002, kad vien tas ir iespējams un nav pretrunā ar citām Līgumā ietvertajām prasībām. Apstrādājot kredītkartes datus, tiek ievērots arī maksājuma karšu nozares datu drošības standarts.

2. Konta reģistrēšana

2.1. Pēc Bolt lietotnes lejupielādes un instalēšanas, Jums ir jāizveido lietotāja konts (Konts). Pēc Konta reģistrēšanas un šā Līguma akceptēšanas stājas spēkā Pamatlīgums, kas noslēgts starp Jums, Mums un Bolt Operations.

2.2. Reģistrējot Kontu, Jūsu mobilā tālruņa numurs tiks piesaistīts Jūsu kontam un pievienots Mūsu datubāzei. Lai reģistrētos, Jums reģistrācijas pieteikumā jānorāda pieprasītā informācija, un jāaugšupielādē nepieciešamā dokumentācija. Tāpat Jums jāapstiprina, ka esat izlasījis/-usi un izpratis/-usi šo Līgumu un Paziņojumu par privātumu.

2.3. Kontam ir jāpiesaista derīga, Jums piederoša kredītkarte, debetkarte vai cits Bolt lietotnes atbalstīts maksāšanas līdzeklis (Izvēlētais maksāšanas līdzeklis).

2.4. Pēc reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, Jums Bolt lietotnē ir augšupjāielādē sava derīgā autovadītāja apliecība atbilstoši Līguma 3. punktā noteiktajam.

2.5. Jūs nedrīkstat reģistrēt vairākus Bolt Kontus, pārdot vai izīrēt savu kontu trešajai pusei, un izveidot fiktīvus, nelikumīgus Kontus, tostarp izmantojot fiktīvu, nelikumīgu un nepatiesu informāciju.

2.6. Jūs nedrīkstat ļaut trešajai pusei izmantot Lietotāja kontu.

2.7. Jūs nedrīkstat izpaust Konta pierakstīšanās datus trešajām pusēm. Lietotāja pienākums ir nodrošināt Konta drošību un Lietotāja pierakstīšanās datu konfidencialitāti.

2.8. Izveidojot un izmantojot Kontu:

(a) Jums jānorāda savs īstais vārds un pareizie personas un kartes dati, kā arī jānodrošina, lai minētā informācija tiktu pastāvīgi aktualizēta; (b) Jūs varat tikt lūgts/-a norādīt savu kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi); (c) lai saņemtu vai saglabātu piekļuvi Pakalpojumiem, Jūs varat tikt lūgts/-a pierādīt savu personas identitāti ar autovadītāja apliecības vai valsts iestādes izsniegta personu apliecinoša dokumenta fotogrāfiju; (d) Jūs uzņematies atbildību par piekļuvi savam Kontam, tā kontroli un drošību, tāpat par visām savā Kontā veiktajām darbībām, ja vien Jūs neesat paziņojis/-usi par Jūsu konta ļaunprātīgu izmantošanu saskaņā ar šī Līguma 2.10. punktu; (e) Jūs apzināties, ka Bolt Operations ir tiesības uz laiku vai neatgriezeniski atspējot Jūsu kontu, ciktāl tas ir nepieciešams, lai (i) nodrošinātu likumīgu Bolt lietotnes izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, krāpniecības novēršanas, riska novērtēšanas, izmeklēšanas un klientu atbalsta nolūkā; (ii) nodrošinātu, ka Jūs pildāt šo līgumu; (iii) lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus vai tiesas, tiesībsargājošās iestādes vai citas administratīvās iestādes vai valsts varas institūcijas rīkojumu; vai (iv) citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

2.9. Jums nekavējoties jāinformē Bolt pa kādu no norādītajiem saziņas kanāliem, lai Bolt varētu bloķēt piekļuvi Kontam, tādējādi novēršot tā ļaunprātīgu izmantošanu, šādos gadījumos:

(a) notikusi nesankcionēta piekļuve Jūsu Kontam vai tā izmantošana; (b) pazaudēta mobilā ierīce, kurā ir instalēta Bolt lietotne; (c) pierakstīšanās informācija ir pazaudēta vai kļuvusi pieejama trešajai pusei; (d) ir traucēta Jūsu Konta darbība vai tas kļuvis pieejams trešajai personai; (e) cita situācija, kuras rezultātā Jūs zaudējat kontroli pār savu Kontu.

2.10. Pamatlīgums nedod Lietotājam tiesības pieprasīt noslēgt atsevišķus auto nomas līgumus.

3. Autovadītāja apliecības un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību validācija

3.1. Lietotājiem ir jāaugšupielādē un jāapstiprina sava personas apliecība un Latvijā atzīta autovadītāja apliecība, kas piešķir tiesības vadīt konkrētās kategorijas Mehānisko transportlīdzekli, izmantojot tiešsaistes validācijas procesu saskaņā ar Bolt lietotnē sniegtajām norādēm.

3.2. Neatkarīgi no iepriekš minētās prasības izpildes, Bolt patur tiesības jebkurā brīdī Jums lūgt pierādīt Jūsu autovadītāja apliecības derīgumu.

3.3. Pēc autovadītāja apliecības validēšanas Bolt aktivizēs Lietotāja piekļuvi Pakalpojumiem Bolt lietotnē. Ne visas autovadītāja apliecības tiek akceptētas, un akceptētās autovadītāja apliecības ir norādītas Bolt lietotnē.

3.4. Lietotājam ir tiesības izmantot Pakalpojumus, ja:

(a) Lietotājs ir sasniedzis minimālo Bolt lietotnē noteikto vecumu; (b) Lietotājam ir derīga konkrētā Mehāniskā transportlīdzekļa vadīšanai nepieciešamās kategorijas autovadītāja apliecība, kas iegūta vismaz pirms Bolt lietotnē norādītā laika; attiecībā uz konkrētiem Mehānisko transportlīdzekļu modeļiem var tikt piemērots atšķirīgs minimālais laika periods, un tas ir norādīts Bolt lietotnē; (c) Lietotājs ir sekmīgi validējis savu autovadītāja apliecību Bolt lietotnē, izmantojot tiešsaistes validācijas procesu; (d) Lietotājam ir līdzi derīga autovadītāja apliecība visā Mehāniskā transportlīdzekļa nomas periodā, kas sākas no Mehāniskā transportlīdzekļa rezervācijas un beidzas brīdī, kad Lietotājs ir pabeidzis braucienu un atgriezis Mehānisko transportlīdzekli saskaņā ar Līgumu (Lietošanas periods), ievērojot visus tajā noteiktos nosacījumus un prasības; (e) Lietotāja veselības stāvoklis ļauj vadīt Mehānisko transportlīdzekli saskaņā ar vietējiem ceļa satiksmes noteikumiem; un (f) Lietotājs neatrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu, vai jebkuru citu medikamentu ietekmē, kas var nelabvēlīgi ietekmēt viņa/viņas spēju vadīt transportlīdzekli.

3.5. Ja Lietotājam ir atņemtas, uz laiku apturētas vai atsauktas tiesības vadīt transportlīdzekli, vai ja ir nozaudēta Lietotāja autovadītāja apliecība, Lietotājam nav atļauts vadīt Mehānisko transportlīdzekli. Šādā gadījumā Jums ir nekavējoties jāpārtrauc lietot Pakalpojumus un jāinformē Bolt par Jūsu braukšanas tiesību atņemšanu, apturēšanu vai atsaukšanu vai autovadītāja apliecības nozaudēšanu. Pretējā gadījumā Jūsu Konts var tikt neatgriezeniski bloķēts.

3.6. Lietotājam ir stingri aizliegts atļaut trešajai personai vadīt Mehānisko transportlīdzekli. Šīs prasības pārkāpšanas gadījumā tiks piemērota papildmaksa, kas noteikta Soda naudu un papildmaksu sarakstā (skat. zemāk), kā arī Jūsu Konts tiks bloķēts.

4. Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošana

Visi Mehāniskie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar elektronisku ierīci, kas gādā par Mehāniskā transportlīdzekļa drošību un nodrošina Mehāniskā transportlīdzekļa elektronisku iznomāšanu (atslēgšanu/aizslēgšanu), fiksē un nosūta Bolt Mehāniskā transportlīdzekļa atrašanās vietu, ar Mehānisko transportlīdzekli nobraukto distanci, Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošanas laiku, degvielas patēriņu un citus ar Mehānisko transportlīdzekli un tā lietošanu saistītos datus (IoT ierīce).

4.1. Brauciena uzsākšana

4.1.1. Pirms brauciena uzsākšanas Jums ir jārezervē Mehāniskais transportlīdzeklis Bolt lietotnē. Mehānisko transportlīdzekli uz Bolt lietotnē norādīto laika posmu var rezervēt bez maksas. Bezmaksas rezervācijas laiks sākas, kad noklikšķināt uz "Rezervēt" (vai līdzvērtīgas(-ām) pogas(-ām)) Bolt lietotnē. Ja bezmaksas rezervācijas laikā Lietotājs neuzsāk braucienu vai neatceļ Mehāniskā transportlīdzekļa rezervāciju, beidzoties bezmaksas rezervācijas laikam, automātiski sākas maksas rezervācijas laiks, kura limits noteikts Bolt lietotnē (ja tāds ir). Lietotājam ir jāapmaksā maksas rezervācijas laiks atbilstoši Cenrādī noteiktajam. Lietotājs drīkst izbeigt rezervāciju jebkurā brīdī, un Lietotājam būs jāapmaksā izmantotais maksas rezervācijas laiks.

4.1.2. Ja Lietotājs līdz maksas rezervācijas laika, kas norādīts Bolt lietotnē, beigām vai 4 stundas pēc maksas rezervācijas laika sākuma nav uzsācis braucienu ar Mehānisko transportlīdzekli, Bolt ir tiesības pārtraukt Mehāniskā transportlīdzekļa rezervāciju.

4.1.3. Lietošanas periods sākas Mehāniskā transportlīdzekļa rezervēšanas brīdī.

4.1.4. Lai pirms braucien uzsākšanas atslēgtu Mehāniskā transportlīdzekļa durvis un lai aizslēgtu Mehānisko transportlīdzekli pēc brauciena pabeigšanas, Lietotājam ir jāizvēlas atbilstošā komanda un jāievēro Bolt lietotnē sniegtās norādes.

4.1.5. Lietotājam jāpārbauda Mehāniskā transportlīdzekļa salons un virsbūves ārējā daļa, lai pārliecinātos, ka Mehāniskajam transportlīdzeklim nav skaidri redzamu bojājumu, tāpat jāpārbauda viss Mehāniskā transportlīdzekļa aprīkojums un piederumi, piemēram, vai aizdedzes atslēga (ja tāda ir), degvielas karte/uzlādes karte (kā norādīts zemāk), Mehāniskā transportlīdzekļa dokumenti un rokasgrāmatas atrodas Mehāniskajā transportlīdzeklī. Ja bojājumam ir pievienota attiecīga uzlīme, tad par šo bojājumu jau ir ziņots Bolt. Ja Lietotājs konstatē bojājumu, kas nav apzīmēts ar uzlīmi, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē Bolt par konstatētajām neatbilstībām, izmantojot Bolt lietotnē pieejamo kontaktinformāciju. Pretējā gadījumā var tikt uzskatīts, ka visi bojājumi, par kuriem nav ziņots, ir radušies laikā, kad Mehāniskais transportlīdzeklis atradās Lietotāja lietošanā.

4.1.6. Mehāniskā transportlīdzekļa iedarbināšanai izmantojiet aizdedzes atslēgu, kas atrodas Mehāniskajā transportlīdzeklī. Ja Mehāniskajam transportlīdzeklim nav aizdedzes atslēgas, Mehānisko transportlīdzekli iedarbina, piespiežot pogu un turot piespiestu bremžu pedāli.

4.2. Darbības teritorija, brauciena pabeigšana un Mehāniskā transportlīdzekļa atgriešana

4.2.1. Lietotājs var uzsākt braucienu un atgriezt Mehānisko transportlīdzekli tikai Darbības teritorijā (skat. zemāk), kas norādīta Bolt lietotnē. Lietotājs var atgriezt Mehānisko transportlīdzekli ārpus Darbības teritorijas tikai ar Bolt iepriekšēju rakstisku atļauju. Ja Bolt piekrīt, ka Mehāniskais transportlīdzeklis tiek atgriezts ārpus Darbības teritorijas, Bolt iekasē maksu par Lietotāja Mehāniskā transportlīdzekļa nogādāšanu atpakaļ Darbības teritorijā atbilstoši Soda naudu un papildmaksu sarakstam.

4.2.2. Lietotāja pienākums ir atgriezt Mehānisko transportlīdzekli ne sliktākā stāvoklī, kādā Mehāniskais transportlīdzeklis tika saņemts, ņemot vērā parasto nolietojumu. Ja Lietotājs konstatē kādu bojājumu Lietošanas perioda laikā, Lietotājam ir pienākums ar Bolt lietotnes starpniecību nekavējoties informēt par to Bolt.

4.2.3. Lietotājs var izbeigt Lietošanas periodu jebkurā laikā, atgriežot Mehānisko transportlīdzekli saskaņā ar Līgumu. Lai atgrieztu Mehānisko transportlīdzekli, Lietotājam ir:

(a) jānovieto Mehāniskais transportlīdzeklis Darbības teritorijā atbilstoši Bolt lietotnē noteiktajam, vietā, kurā tam var jebkurā laikā publiski piekļūt, un atbilstoši spēkā esošo satiksmes noteikumu un/vai citu tiesību normu, noteikumu vai ierobežojumu, kas regulē transportlīdzekļu novietošanu stāvēšanai attiecīgajā teritorijā, prasībām; (b) jāizslēdz dzinējs un jānovieto aizdedzes atslēga (ja tāda ir) tam paredzētajā vietā Mehāniskajā transportlīdzeklī; (c) jānodrošina, ka Mehāniskajā transportlīdzeklī netiek atstātas Lietotāja vai trešās puses mantas un transportlīdzeklis ir sakopts (piemēram, jāizmet atkritumi); (d) jānodrošina, ka visi Mehāniskā transportlīdzekļa dokumenti, degvielas karte/uzlādes karte un citi piederumi paliek Mehāniskajā transportlīdzeklī. (e) jāpārliecinās, vai logi un durvis ir atbilstoši aizvērti; (f) Bolt lietotnē jāizvēlas komanda "Pabeigt braucienu" (vai līdzvērtīga(-s) poga(-s)).

4.2.4. Pēc visu darbību izpildīšanas un pārliecināšanās, ka Mehāniskais transportlīdzeklis ir aizslēgts, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir pabeidzis Mehāniskā transportlīdzekļa lietošanu.

4.2.5. Darbības teritorijā Mehānisko transportlīdzekli nevar atgriezt:

(a) vietās, kurās ir nolaižamās barjeras, izņemot īpašās stāvvietās lidostās, kas ir atzīmētas Bolt lietotnē (ja attiecināms); (b) apakšzemes autostāvvietās; (c) privātās autostāvvietās (piemēram, mājas pagalmā); (d) maksas autostāvvietās, izņemot publiskās, neapsargājamās maksas stāvvietās, kuras pārvalda vietējā pašvaldība; vai (e) jebkurās citās zonās, kur ceļa satiksmes noteikumi un tiesību akti aizliedz novietot automašīnu.

4.2.6. Lietotājs nevar atgriezt Mehānisko transportlīdzekli, ja Mehāniskais transportlīdzeklis atrodas ārpus Darbības teritorijas, Mehāniskā transportlīdzekļa aizdedze ir ieslēgta, ir atvērtas durvis/logi, nav izslēgts dzinējs vai citu Bolt lietotnē norādītu iemeslu dēļ.

4.2.7. Darbības teritorijas vieta, no kuras Mehāniskais transportlīdzeklis tiek paņemts un kurā tas tiek atgriezts, var atšķirties. Lai rezervētu vai uzsāktu braucienu ar atsevišķu modeļu Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas norādīti Bolt lietotnē vai tīmekļa vietnē, tiem jābūt paņemtiem un atgrieztiem vienā un tajā pašā Darbības teritorijas rajonā.

4.2.8. Ja Lietotājs novieto Mehānisko transportlīdzekli maksas autostāvvietā, Lietotājam ir pienākums pašam segt autostāvvietas izmaksas.

4.2.9. Novietojot Mehānisko transportlīdzekli stāvvēšanai, Lietotājam ir jāveic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Mehāniskā transportlīdzekļa un tajā atstāto priekšmetu drošību (t. i., aizslēgt durvis, aizvērt logus, izslēgt gaismas un multivides paneli, izslēgt aizdedzi utt.), kā arī trešo personu un viņu mantas drošību.

4.2.10. Ja Lietošanas periodu neizdodas izbeigt, Lietotājam ir pienākums par to nekavējoties informēt Bolt un nepamest Mehānisko transportlīdzekli līdz brīdim, kad Bolt klientu apkalpošanas daļa ir pieņēmusi lēmumu par turpmākajām darbībām.

4.3. Degvielas uzpildīšana un uzlāde

4.3.1. Degvielas karte vai uzlādes karte ir pieejama katrā Mehāniskajā transportlīdzeklī. Lai uzpildītu degvielu/uzlādētu Mehāniskā transportlīdzekļa akumulatoru, drīkst izmantot tikai un vienīgi degvielas karti/uzlādes karti, kas atrodas Mehāniskajā transportlīdzeklī. Ja izmantojat degvielas karti/uzlādes karti, degvielas/uzlādes cena tiek iekļauta Lietotāja Maksā par pakalpojuma izmantošanu (skat. zemāk), un par to Lietotājam nav jāmaksā atsevišķi. Degvielas karti/uzlādes karti var izmantot tikai, lai iegādātos degvielu/uzlādētu akumulatoru, nevis citu preču iegādei.

4.3.2. Lietotājam ir jāuzpilda degvielas bāka ar konkrētajam Mehāniskajam transportlīdzeklim atļauto degvielas veidu.

4.3.3. Ir stingri aizliegts izmantot degvielas karti/uzlādes karti citu transportlīdzekļu uzpildīšanai/uzlādēšanai vai citu tvertņu piepildīšanai ar degvielu. Ja Lietotājs ļaunprātīgi pārkāpj šo aizliegumu, Bolt ziņo par to policijai un Lietotājam ir jāmaksā papildmaksa, kas norādīta Soda naudu un papildmaksu sarakstā (skat. zemāk), saskaņā ar Līgumu.

4.3.4. Lietotāja pienākums ir gādāt par degvielas kartes/uzlādes kartes drošību un pēc lietošanas atstāt to Mehāniskajā transportlīdzeklī. Pazaudējot degvielas karti/uzlādes karti, Lietotājam ir pienākums nekavējoties, taču ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc pazaudēšanas konstatēšanas, informēt par to Bolt un samaksāt papildmaksu, kas norādīta Soda naudu un papildmaksu sarakstā, saskaņā ar Līgumu.

4.3.5. Lietotājs nedrīkst atgriezt Mehānisko transportlīdzekli ar tukšu degvielas bāku. Mehāniskā transportlīdzekļa degvielas bāka ir uzskatāma par tukšu, ja degvielas līmenis ir 10% vai zemāks.

4.3.6. Ja Mehāniskā transportlīdzekļa degvielas līmenis nokrītas līdz 25%, un Lietotājs uzpilda Mehāniskā transportlīdzekļa degvielas bāku ar degvielas karti tā uzņēmuma tuvākajā degvielas uzpildes stacijā, kura ir izsniegusi degvielas karti, Bolt var piešķirt Lietotājam atlaidi.

4.3.7. Ja, pabeidzot braucienu ar elektrisko Mehānisko transportlīdzekli, tā akumulatora uzlādes līmenis ir zem 20%, tad Lietotājam ir jāatgriež elektriskais Mehāniskais transportlīdzeklis uzlādes stacijā, pieslēdzot to pie uzlādes ierīces.

5. Avārijas, bojājumi, defekti un remonts

5.1. Ja rodas traucējumi Mehāniskā transportlīdzekļa darbībā, Mehāniskā transportlīdzekļa panelī parādās brīdinājuma signāli, no Mehāniskā transportlīdzekļa ir dzirdami netipiski ārējie trokšņi vai ar Mehānisko transportlīdzekli nevar droši turpināt braukt, Lietotājam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 stundu kopš problēmas konstatēšanas un atkarībā no bīstamības pakāpes (i) jāpārtrauc lietot Mehāniskais transportlīdzeklis, (ii) Bolt lietotnē jāinformē Bolt un (iii) jāievēro turpmākie Bolt norādījumi. Bolt ir tiesības vienpusēji izbeigt Lietošanas periodu.

5.2. Lietotājam ir pienākums nekavējoties paziņot Bolt pa kādu no pieejamajiem saziņas kanāliem un attiecīgajām valsts iestādēm (policijai, ugunsdzēsības dienestam utt.) par avāriju, zādzību, ugunsgrēku vai radīto bojājumu, vai citu negadījumu, kurā ir iesaistīts Lietotāja vadītais Mehāniskais transportlīdzeklis. Šādā gadījumā Bolt sniegs Lietotājam norādes par turpmākajām darbībām, un Lietotājam ir jāievēro Bolt sniegtās norādes. Lietotājam ir jāaizpilda ceļa satiksmes negadījuma veidlapa un jāveic citas nepieciešamās darbības, lai novērstu vai samazinātu kaitējumu Mehāniskajam transportlīdzeklim, citam īpašumam un/vai personām. Veidlapa jāaizpilda neatkarīgi no tā, vai negadījumu izraisījis Lietotājs vai trešā puse, un vai bojājums ir neliels vai liels.

5.3. Uzsākot braucienu, Lietotājam saskaņā ar 4.1.5. punktu ir jāinformē Bolt caur kādu no iepriekš minētajiem saziņas kanāliem par jebkurām Mehāniskā transportlīdzekļa avārijām, bojājumiem un defektiem, ja tādi ir.

5.4. Pēc konsultēšanās ar Bolt, Lietotājam ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu pierādījumus un mazinātu kaitējumu.

5.5. Lietotājs nedrīkst uzņemties nekādas saistības vai izteikt paziņojumus trešajām pusēm, ja ceļa satiksmes negadījumā ir iesaistīts Lietotāja vadīts Mehāniskais transportlīdzeklis. Ja Lietotājs, neskatoties uz šo aizliegumu, ar savu paziņojumu uzņemas atbildību, šāds paziņojums tiek uzskatīts par saistošu tikai personīgi Lietotājam. Nedz Bolt, nedz Mehāniskā transportlīdzekļa apdrošinātājs neuzņemas saistības par šādu paziņojumu.

5.6. Bolt ir tiesīgs saņemt jebkādas kompensācijas izmaksas par Mehāniskajam transportlīdzeklim nodarīto kaitējumu. Ja Lietotājs ir saņēmis šādus maksājumus, Lietotājam ir pienākums nekavējoties paziņot par to Bolt, izmantojot iepriekš minēto kontaktinformāciju, un pārskaitīt saņemto maksājuma summu uz Bolt norādīto bankas kontu..

5.7. Defektu un bojājumu gadījumā tikai Bolt ir tiesīgs izvēlēties Mehāniskā transportlīdzekļa remontdarbnīcu.

5.8. Ja notikusi avārija, pēc kuras Mehāniskais transportlīdzeklis vairs nevar pārvietoties, Lietošanas periods beidzas vēlākais, nododot Mehānisko transportlīdzekli Bolt apstiprinātam automašīnas evakuācijas uzņēmumam.

6. Maksa par pakalpojuma izmantošanu

6.1. Maksa par pakalpojuma izmantošanu (Maksa par pakalpojuma izmantošanu) ir kopējā cena, kas iekļauj visus cenu veidojošos elementus un veidojas no šādām summām:

(a) Lietošanas periods: aprēķina no Mehāniskā transportlīdzekļa atslēgšanas brīža vai maksas rezervācijas gadījumā – no maksas rezervācijas sākuma brīža līdz Mehāniskā transportlīdzekļa nogādāšanai Darbības teritorijā un brauciena pabeigšanai atbilstoši 4.2.3. punktā noteiktajam; (b) Nobrauktais attālums: aprēķina, reizinot kilometru skaitu, ko nobraucis Mehāniskais transportlīdzeklis Lietošanas periodā, ar Cenrādī minēto cenu par vienu kilometru. Mehāniskā transportlīdzekļa nobrauktais attālums tiek noapaļots (uz augšu) līdz pilniem kilometriem: (c) Ja piemērojams un parādīts Bolt lietotnē, minimālā maksa par Pakalpojumu izmantošanu un maksas rezervācijas laiku; (d) Piemērojamie nodokļi un citas vietējās nodevas, kuru iekasēšana ir Bolt pienākums.

6.2. Maksa par pakalpojuma izmantošanu tiks norādīta un iekasēta saskaņā ar Līgumu un Cenrādi, kas ir spēkā Pakalpojumu lietošanas laikā. Var tikt izmantotas dažādas metodes un piedāvājumi, pēc kuriem aprēķina Maksu par pakalpojuma izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, cenas ar visiem iekļautajiem nodokļiem un tarifiem. Maksa par pakalpojuma izmantošanu var tik aprēķināta dinamiski, vadoties no pieprasījuma. Dažādas metodes un piedāvājumi ir sīkāk aprakstīti un paskaidroti Cenrādī.

6.3. Sākotnējais Mehāniskā transportlīdzekļa rezervācijas laiks, kura ilgums ir norādīts Bolt lietotnē, ir bez maksas. Beidzoties sākotnējam rezervācijas laikam, ja Lietotājs nav uzsācis braucienu vai atcēlis savu rezervāciju, automātiski stājas spēkā maksas rezervācijas laiks, kura ilgums ir norādīts Bolt lietotnē (ja tāds ir norādīts).

6.4. Jūsu pienākums ir samaksāt visus piemērojamos ceļa nodokļus, autostāvvietas maksas privātās vai publiskās autostāvvietās, un visas pārējās piemērojamās maksas, kas nav iekļautas Maksā par pakalpojuma izmantošanu.

6.5. Par jebkura ceļa satiksmes noteikumu pārkāpuma vai privātu vai publisku autostāvvietu lietošanas noteikumu pārkāpuma, ceļa satiksmes negadījuma un bojājuma, kas nodarīts Mehāniskajam transportlīdzeklim (Incidenti) apstrādi un pārvaldīšanu, kā arī jebkurām nodevām, soda naudām, piemērojamajām maksām, nodokļiem un/vai jebkuriem citiem izdevumiem, kas Bolt radušies vai nu Bolt vārdā, vai Jūsu vārdā (Maksas) saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu vai sakarā ar šā Līguma vai jebkuru likumu, noteikumu, reglamentu, rīkojumu vai tamlīdzīgi pārkāpšanu, Bolt ir tiesīgs pieprasīt no Jums administratīvo komisijas maksu par katru šādu gadījumu saskaņā ar Soda naudu un papildmaksu sarakstu (Administratīvā maksa). Bolt neiekasēs no Jums Administratīvo maksu, ja Jūs pierādīsiet, ka neesat atbildīgs par izmaksām vai ka izmaksas nav radušās.

7. Apmaksa un rēķini

7.1. Atkarībā no maksājuma iespējām, kas pieejamas konkrētajā brauciena vietā, Jūs varat samaksāt Maksu par pakalpojuma izmantošanu, izmantojot Bolt lietotnes Maksājuma funkciju.

7.2. Jūs pilnvarojat Mūs izmantot Jūsu Izvēlēto un Kontam piesaistīto maksāšanas veidu, lai iekasētu Maksu par pakalpojuma izmantošanu saskaņā ar šo Līgumu. Bolt automātiski ietur Maksu par pakalpojuma izmantošanu no Jūsu izvēlētā maksāšanas līdzekļa. Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai Jūsu izvēlētajā maksāšanas līdzeklī būtu pietiekami līdzekļu nepieciešamās summas segšanai.

7.3. Pēc Mehāniskā transportlīdzekļa rezervēšanas Mēs automātiski rezervēsim konkrēto summu jūsu izvēlētajā apmaksas līdzeklī, lai saņemtu apstiprinājumu par summas pieejamību.

7.4. Jūs piekrītat, ka Mēs pēc saviem ieskatiem varam Paši maksāt 6.4. punktā noteiktās maksas attiecīgajai (privātai vai publiskai) trešajai personai, pat ja Mēs saņemam šīs Maksas Jūsu vārdā, ar nosacījumu, ka Maksas izriet no tā, kā Jūs lietojat Pakalpojumus vai ka Jūs Pakalpojumu Lietošanas laikā esat pārkāpuši šo Līgumu vai jebkuru likumu, noteikumus, reglamentu, rīkojumu vai tamlīdzīgi.

7.5. Ar šo Jūs piekrītat, ka Bolt ieturēs Maksas, saistītās Papildmaksas un citas Papildmaksas (skat. zemāk) tostarp Administratīvo maksu no Jūsu Izvēlētā maksāšanas līdzekļa. Maksas tiks debitētas vai nu ar Lietotāja atļauju, ko tas sniedzis Bolt lietotnē, vai automātiski 14 dienu laikā pēc Lietotāja informēšanas, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.

7.6. Ja nepiekrītat Maksām, Papildmaksām un/vai Administratīvajai maksai, Jūs vienmēr varat ar Mums sazināties pa saziņas kanāliem, kas minēti šī Līguma sākumā, vai ar Mūsu klientu apkalpošanas daļu, izmantojot Bolt lietotnes tērzēšanas funkciju.

7.7. Ja maksājumu neizdodas veikt ar Jūsu Izvēlēto maksāšanas līdzekli, vai Jūsu Izvēlēto maksāšanas līdzekli nevar izmantot kāda iemesla dēļ, var tikt izmantoti citi maksāšanas līdzekļi un naudas iekasēšanas procedūras. Jūs piekrītat segt visas Mūsu izmaksas saistībā ar savlaicīgi neveiktu maksājumu piedziņu, tostarp, bet ne tikai, pamatotas juridiskās izmaksas.

7.8. Jūs piekrītat nekavējoties pievienot jaunu Izvēlēto maksāšanas līdzekli, ja Jūsu Izvēlētajā maksāšanas līdzeklī ir veiktas izmaiņas, kas var kavēt no šī Līguma izrietošās samaksas iekasēšanu no Jums.

7.9. Ja Bolt neizdosies rezervēt Jūsu Izvēlētajā maksāšanas līdzeklī summu saskaņā ar 7.3. punktā noteikto, vai iekasēt Maksu par pakalpojumu izmantošanu no Jūsu Izvēlētā maksājuma līdzekļa saskaņā ar 7.2. punktu, Bolt ir tiesīgs apturēt vai pārtraukt Lietošanas periodu. Šādā gadījumā Jums ir nekavējoties jāpabeidz brauciens un jānogādā Mehāniskais transportlīdzeklis Darbības teritorijā, vai jāievēro citi Bolt sniegtie norādījumi. Lietošanas periods tiks apturēts līdz brīdim, kad Jūs samaksāsiet Maksu par pakalpojumu izmantošanu.

7.10. Ja Lietotājs iepriekš nav laikus samaksājis Pakalpojuma maksu, Bolt ir tiesības pieprasīt no Lietotāja priekšapmaksu par Pakalpojumiem pirms Pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas.

7.11. Maksājot ar kartēm, veicot tiešsaistes norēķinus un izmantojot citus maksāšanas līdzekļus (piem., Bolt Business) caur Bolt lietotni (Lietotnes maksājuma funkcija), Bolt neatbild par iespējamajām trešo pušu izmaksām (piem., mobilo sakaru operatori, bankas komisijas), kas saistītas ar Lietotāju. Šie pakalpojumu sniedzēji var Jums piemērot papildmaksas par maksājumu apstrādi saistībā ar Lietotnes maksājuma funkcijas izmantošanu. Bolt neuzņemas atbildību par šādiem izdevumiem un neuzņemas jebkuras šajā sakarā radušās saistības. Jūsu Izvēlētajam maksāšanas līdzeklim var tikt piemēroti papildu nosacījumi, kurus uzliek attiecīgais trešās puses maksājuma pakalpojuma sniedzējs; pirms maksāšanas līdzekļa izmantošanas, lūdzu, iepazīstieties ar attiecīgo pušu nosacījumiem.

7.12. Bolt apņemas sniegt atbalstu, ja nepieciešams risināt ar Lietotnes maksājuma funkcijas darbību saistītas problēmas, tostarp strīdu risināšanu attiecībā uz maksājumiem, kas veikti, izmantojot Lietotnes maksāšanas funkciju. Lai saņemtu palīdzību jautājumos par maksājumiem, lūdzu, rakstiet uz: info@bolt.eu. Bolt izskata sūdzības un pieteikumus saistībā ar Lietotnes maksāšanas funkciju pie pirmās iespējas, taču ne vēlāk kā 15 dienu laikā.

7.13. Pēc katra Pakalpojuma sniegšanas Bolt izraksta un nosūta Lietotājam kvīti vai rēķinu par Maksu par pakalpojumu izmantošanu, kas iekļauj arī piemaksas par Pakalpojumu sniegšanu. Kvītis vai rēķini tiks izsniegti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Kvīts vai rēķins par katru Pakalpojumu sniegšanas reizi ir pieejams jūsu Kontā.

7.14. Ar šo Mēs pilnvarojam savu meitasuzņēmumu Bolt Operations darboties kā Mūsu komercaģentam attiecībā uz šo Līgumu. Bolt Operations ir tiesības Mūsu vārdā veikt pārrunas un noslēgt ar Jums šo Līgumu, tostarp, bet ne tikai, Mūsu vārdā iekasēt Maksu par pakalpojumu izmantošanu, Maksas, Papildmaksas, Administratīvo maksu vai citus maksājumus un izdevumus, kas Jums jāmaksā saskaņā ar šo Līgumu, un attiecīgos naudas līdzekļus nodot Mums. No šī Līguma izrietošās maksājumu saistības ir uzskatāms par izpildītām, kad attiecīgā maksājuma summa ir saņemta Bolt Operations norēķinu kontā. Jūs apliecināt, ka esat informēts/-a par minētajām pilnvarām, kas piešķirtas Bolt Operations.

8. Lietotāja pienākumi un atbildība

8.1. Lietotājam ir pienākums:

(a) lietot Mehānisko transportlīdzekli tikai tam paredzētajam mērķim, parastā veidā un apdomīgi, ievērot ražotāja rokasgrāmatā norādītās prasības, vadīt automašīnu droši un uzmanīgi, videi draudzīgi un energotaupīgi; (b) nekavējoties informēt Bolt par jebkuru Mehāniskā transportlīdzekļa bojājumu, tostarp, ja tas radies vardarbības, avārijas vai piesārņojuma rezultātā; Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Bolt un attiecīgās valsts iestādes (piem., policiju, ugunsdzēsības dienestu), ja Mehāniskais transportlīdzeklis tiek iznīcināts, bojāts, salūst vai citādi kļūst nepiemērots lietošanai, kā arī informēt par apstākļiem, kas neļauj ekspluatēt un izmantot Mehānisko transportlīdzekli; (c) saprātīgā veidā pasargāt Mehānisko transportlīdzekli no zādzības (aizvērt logus un aizslēgt centrālo slēdzeni); (d) garākos braucienos regulāri pārbaudīt darba šķidrumu līmeni un riepu spiedienu un, ja nepieciešams, veikt nepieciešamo korekciju; (e) pirms brauciena pārbaudīt, vai Mehāniskajam transportlīdzeklim nav skaidri redzamu defektu; (f) rūpēties, lai Mehāniskais transportlīdzeklis (salons un virsbūve) ir tīrs un sakopts; (g) ievērot visus piemērojamos likumus un regulējumu, tostarp ceļa satiksmes likumus un noteikumus, kā arī sabiedrisko un privāto autostāvvietu, kuras Lietotājs izmanto, lietošanas noteikumus; (h) nekavējoties apturēt transportlīdzekli, ja panelī iedegas signāllampas, un sazināties ar Bolt, lai konsultētos par iespēju turpināt braucienu; (i) pirms brauciena uzsākšanas pārliecināties, vai elektriskā Mehāniskā transportlīdzekļa akumulators ir pietiekami uzlādēts, lai pēc brauciena varētu nogādāt transportlīdzekli atpakaļ Darbības teritorijā un, ja nepieciešams, atbilstoši sākt uzlādes procesu; (j) izmantot Mehānisko transportlīdzekli Lietotnē norādītajā Darbības teritorijā. Lietotājs drīkst izmantot Mehānisko transportlīdzekli ārpus Darbības teritorijas tikai ar Bolt iepriekšēju rakstisku piekrišanu; (k) pēc Bolt pieprasījuma jebkurā laikā sniegt Bolt precīzu informāciju par Mehāniskā transportlīdzekļa atrašanās vietu un nodrošināt iespēju veikt Mehāniskā transportlīdzekļa apskati; (l) pirms brauciena uzsākšanas pārliecināties, vai pasažieru salonā nav nenostiprinātu objektu (tostarp atkritumi), un vai visi Transportlīdzeklī esošie priekšmeti ir nostiprināti atbilstoši to izmēram un svaram.

8.2. Lietotājs nedrīkst:

(a) vadīt Mehānisko transportlīdzekli alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu, vai medikamentu ietekmē, kas var nelabvēlīgi ietekmēt viņa/viņas spēju vadīt transportlīdzekli. Bolt politika strikti aizliedz braukt ar automašīnu, ja ir lietots alkohols (atļautās promiles - 0,0%), un pārkāpuma gadījumā Bolt ir tiesīgs pieprasīt papildmaksu saskaņā ar 5.1. (g) punktu; (b) vadīt Mehānisko transportlīdzekli, ja Lietotājs ir slims vai noguris, vai ja Lietotājs var apdraudēt satiksmes drošību, Mehānisko transportlīdzekli vai citas personas; (c) braukt bezrūpīgi, agresīvi, ignorējot apkārtējos, tostarp piedalīties nelegālās sacīkstēs vai driftā, vai izmantot Mehānisko transportlīdzekli veidos, kas nav parasta pārvietošanās vai pārvadāšana. Tālāk ir minēti tikai daži piemēri. Neapdomīga vai nepiemērota Mehāniskā transportlīdzekļa lietošana ir uzskatāma par šī Līguma pārkāpumu. Visi Mehāniskie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar IoT ierīci, kas Mums ļauj fiksēt Mehānisko transportlīdzekļu nepiemērotas lietošanas faktu; (d) izmantot Degvielas karti, lai uzpildītu transportlīdzekļus, kas nav Mehāniskais transportlīdzeklis, kuram Degvielas karte ir piešķirta, vai izmantot Uzlādes karti, lai uzlādētu transportlīdzekļus, kas nav elektriskais Mehāniskais transportlīdzeklis, kam ir piešķirta uzlādes karte; (e) atspējot gaisa spilvenu pasažiera pusē, ja vien tas nav nepieciešams, lai pārvadātu bērnus vai zīdaiņus ar nepieciešamo sēdekļa paliktni/bērna autosēdeklīti saskaņā ar 8.2. punkta f apakšpunktu. Ja pasažiera puses gaisa spilveni ir atspējoti, Lietotājam pēc brauciena ir atkal jāaktivizē pasažiera puses gaisa spilvens; (f) pārvadāt bērnus vai zīdaiņus bez nepieciešamā sēdekļa paliktņa/bērnu autosēdeklīša. Lietotājam ir jāievēro visas ražotāja norādes par bērnu autosēdeklīšu uzstādīšanu. (g) izmantot Mehānisko transportlīdzekli braucienam bezceļa apstākļos, dalībai motosporta pasākumos vai jebkurās sacīkstēs, transportlīdzekļa testos, braukšanas apmācībai, cilvēku pārvadāšanai par maksu vai kā komerctransportu (piem., kurjera pakalpojumi, picas piegāde), izņemot gadījumus, kad Bolt devis tam rakstisku atļauju; (h) atļaut trešajai personai izmantot Jūsu Kontu un/vai vadīt Mehānisko transportlīdzekli; (i) nodot Mehānisko transportlīdzekli apakšnomā, piešķirt šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus vai nodot Mehānisko transportlīdzekli citai personai; (j) izmantot Mehānisko transportlīdzekli citu transportlīdzekļu vilkšanai, ja vien tas nav nepieciešams ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai; (k) izmantot Mehānisko transportlīdzekli bīstamu preču un viegli uzliesmojošu, indīgu un citādi bīstamu vielu pārvadāšanai, ciktāl tās ievērojami pārsniedz sadzīvē pieļaujamos daudzumus; (l) izmantot Mehānisko transportlīdzekli priekšmetu vai vielu pārvadāšanai, kas savu īpašību, formas vai svara dēļ var apgrūtināt braukšanas drošību vai bojāt Mehāniskā transportlīdzekļa salonu. (m) izmantot Mehānisko transportlīdzekli neatļautu darbību, noziegumu vai citu spēkā esošajā likumdošanā un tiesību aktos aizliegtu darbību veikšanai; (n) smēķēt un/vai lietot elektroniskās cigaretes, vai ļaut citiem smēķēt vai lietot elektroniskās cigaretes Mehāniskajā transportlīdzeklī; (o) pārvadāt Mehāniskajā transportlīdzeklī mājdzīvniekus, izņemot gadījumā, ja tie ir ievietoti slēgtā pārvadāšanas būrī un droši novietoti Mehāniskajā transportlīdzeklī vai bagāžas nodalījumā; (p) būtiski piesārņot Mehānisko transportlīdzekli vai atstāt Mehāniskajā transportlīdzeklī atkritumus; (q) pārvadāt vairāk pasažieru, nekā pieļauj Mehāniskā transportlīdzekļa reģistrācijas dati; (r) veikt Mehāniskā transportlīdzekļa remontu vai pārbūvi un uzdot kādam citam veikt šādu remontu vai pārbūvi; (s) slēpt vai censties noslēpt bojājumus pēc autoavārijas, vai izvairīties no atbildības par avāriju/bojājumiem; (t) mēģināt piekļūt IoT ierīcei, lai nolasītu, nokopētu, mainītu vai dzēstu tajā esošos datus vai citādi traucēt normālu IoT ierīces darbību.

9. Lietotāja atbildība

9.1. Lietotājs ir atbildīgs:

(a) par jebkuriem un visiem zaudējumiem, kas radušies Mehāniskajam transportlīdzeklim, Bolt vai trešajai personai vai to īpašumam Lietošanas periodā vai, kamēr Mehāniskais transportlīdzeklis ir Lietotāja valdījumā vai kontrolē, tostarp visu laiku, kamēr Lietotājs ir rezervējis Mehānisko transportlīdzekli, tostarp šī Līguma un/vai piemērojamo likumu un tiesību aktu pārkāpumiem. Šādi zaudējumi ir Mehāniskā transportlīdzekļa, aizdedzes atslēgu (ja tādas ir) un/vai jebkuru piederumu, piemēram, degvielas kartes/uzlādes kartes nozagšana vai pazaudēšana, Mehāniskā transportlīdzekļa remonta un trešās personas īpašuma izdevumi, kaitējums trešajām personām, izdevumi, kas saistīti ar attiecīgo Mehāniskā transportlīdzekļa atgūšanu vai pārvietošanu un neparedzētiem zaudējumiem, piem., ekspertu atlīdzība, evakuācijas izdevumi, vērtības samazinājums, papildu administrēšanas izmaksas un Mehānisko transportlīdzekļu vai trešo pušu īpašuma lietojuma zudums; (b) par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas no satiksmes noteikumu pārkāpumiem, ļaunprātīgas rīcības vai noziegumiem, kas pastrādāti ar Mehānisko transportlīdzekli. Lietotājam ir pienākums segt visas izrietošās izmaksas un zaudējumus, un nodrošināt, ka Bolt neskar neviens trešo personu prasījums; (c) par jebkuriem un visiem zaudējumiem, ko Mehāniskajam transportlīdzeklim, Bolt vai trešajai pusei vai to īpašumam nodarījusi trešā persona, kuras valdījumā Lietotājs nodevis Mehānisko transportlīdzekli, tādējādi pārkāpjot šo Līgumu; (d) par trešo personu izmaksu un prasījumu nokārtošanu, tostarp līgumsodu samaksu, kas saņemti Mehāniskā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā. Lietotājs ir informēts, ka prasījuma apstrādes nolūkos Bolt var nodot būtiskus Lietotāja personas datus trešajām personām; (e) par Maksas par pakalpojumu izmantošanu, Maksu, Papildmaksu, Administratīvās maksas un citu maksājumu apmaksu saskaņā ar šo Līgumu, Cenrādi un Soda naudu un papildmaksu sarakstu. Tas neizslēdz Bolt tiesības piedzīt zaudējumus. Ja tiek piemērota jebkāda papildmaksa, tad šajā gadījumā tā tiek atskaitīta no attiecīgās zaudējumu summas.

9.2. Lietotāja atbildības maksimālā summa par Mehāniskajam transportlīdzeklim nodarītiem zaudējumiem ir 750,00 EUR. Šis atbildības ierobežojums ir piemērojams tikai tad, ja (i) Mehāniskais transportlīdzeklis ir izmantots atbilstoši šim Līgumam, (ii) ceļu satiksmes negadījums un/vai Mehāniskajam transportlīdzeklim nodarītais kaitējums ir radies Lietotāja nejaušas neuzmanības dēļ, (iii) par bojājumu ir ziņots nekavējoties un saskaņā ar 8.1. punkta b apakšpunktu, un (iv) Lietotājs sadarbojas ar Bolt, lai situāciju atrisinātu. Atbildības ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad Lietotājs ir pārkāpis šo Līgumu un/vai nodarījis zaudējumus apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ.

9.3. Lietotājs nav atbildīgs par izdarītajiem pārkāpumiem vai zaudējumiem, kas radušies Bolt un/vai trešo personu vainas dēļ, izņemot gadījumus, kad Lietotājs saskaņā ar Līgumu ir atbildīgs par šādas trešās personas rīcību.

9.4. Lietotājs nav atbildīgs par Mehāniskā transportlīdzekļa darbības traucējumiem, kas radušies iepriekšējo lietotāju vainas dēļ vai ekspluatācijas vai normāla nolietojuma rezultātā, ja Lietotājs nekavējoties informē Bolt pa kādu no pieejamajiem saziņas kanāliem, un ievēro Bolt sniegtās norādes.

9.5. Šī Līguma pārkāpumu gadījumā, tostarp, ja nav veikti maksājumi, Bolt ir tiesības uz laiku vai neatgriezeniski apturēt vai izbeigt Pakalpojumu sniegšanu, un Bolt Operations ir tiesības uz laiku vai neatgriezeniski un uzreiz bloķēt piekļuvi Bolt lietotnei un Kontam. Lietotājs par to tiks informēts e-pastā vai Bolt lietotnē.

10. Līgumsodi un vienreizējie maksājumi

10.1. Ja Lietotājs pārkāpj šo Līgumu, Bolt ir tiesīgs pieprasīt Līgumsodu un vienreizējus maksājumus, kas paredzēti šajā Līgumā un Soda naudu un papildmaksu sarakstā, kas pieejams Bolt lietotnē un Mūsu tīmekļa vietnē (Papildmaksa). Līgumsoda samaksa neatbrīvo Lietotāju no pienākuma pildīt no šī Līguma izrietošās saistības. Lietotājam ir pienākums maksāt Bolt Papildmaksu:

(a) par pazaudētiem un bojātiem Mehāniskā transportlīdzekļa piederumiem, tostarp, bet ne tikai, par Mehāniskā transportlīdzekļa aizdedzes atslēgu; (b) par Mehāniskā transportlīdzekļa atslēgas neatgriešanu pēc brauciena pabeigšanas un Bolt neinformēšanu par to 30 minūšu laikā pēc brauciena beigām; (c) par bojātu Mehāniskā transportlīdzekļa salonu vai virsbūvi (piem., skrāpējumi, iespiedumi) vai jebkuru Mehāniskā transportlīdzekļa daļu un aprīkojumu; (d) par smēķēšanu vai elektronisko cigarešu lietošanu Mehāniskajā transportlīdzeklī; (e) par brauciena pabeigšanu ārpus valstij vai pilsētai noteiktās zonas, kas norādīta Bolt lietotnē, kurā Lietotājs var sākt braucienu, pabeigt braucienu un atgriezt Mehānisko transportlīdzekli (Darbības teritorija); (f) par Mehāniskajā transportlīdzeklī (izņemot elektrisko Mehāniskā transportlīdzekli) esošas degvielas kartes ļaunprātīgu izmantošanu, iegādājoties degvielu degvielas uzpildes stacijā un uzpildot Mehānisko transportlīdzekli (Degvielas karte), vai uzlādes karti, kas ir pieejama elektriskajā Mehāniskajā transportlīdzeklī, lai iegādātos elektrību uzlādes stacijā un uzlādējot elektrisko Mehānisko transportlīdzekli (Uzlādes karte); (g) par agresīvu vai nevērīgu braukšanu, ātruma ierobežojumu un ceļa satiksmes noteikumu neievērošanu, dalību nelikumīgās sacīkstēs vai drifta pasākumos, vai jebkuru citu Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošanu veidā, kas nav parasta pārvietošanās; (h) par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu un/vai citu psihoaktīvu vielu reibumā; (i) par Mehāniskā transportlīdzekļa pamešanu bez attiecīgas paziņošanas; (j) par atļaujas došanu trešajai personai izmantot savu Kontu un/vai vadīt Mehānisko transportlīdzekli; (k) par vairāku Kontu reģistrēšanu, par fiktīva vai nelikumīga Konta izveidošanu platformā Bolt, Konta izveidošanu, izmantojot nelikumīgu vai nepatiesu informāciju, tostarp, izmantojot trešās puses personas datus, kontaktinformāciju vai autovadītāja apliecības datus; (l) par iekārtas, aprīkojuma un priekšmetu, tostarp, bet ne tikai, par aizdedzes atslēgas, Degvielas kartes, Uzlādes kartes, bērnu autosēdeklīša un degvielas zādzību vai zādzības mēģinājumu no Mehāniskā transportlīdzekļa; (m) par nepareizas degvielas uzpildīšanu Mehāniskajā transportlīdzeklī; (n) par netīra Mehāniskā transportlīdzekļa salona atstāšanu – ar ēdienu, šķidrumiem vai citiem priekšmetiem, kas būtu izmetami un nav savienojami ar normālu lietošanu; (o) par tūlītēju Bolt neinformēšanu par Mehāniskā transportlīdzekļa bojājumiem un Incidentiem, kā arī par tūlītēju Bolt un/vai attiecīgo iestāžu neinformēšanu par ceļa satiksmes negadījumiem; (p) par Mehāniskā transportlīdzekļa zādzību vai zādzības mēģinājumu; (q) par Mehāniskā transportlīdzekļa atgriešanu ar tukšu degvielas tvertni, ar to saprotot, ka Mehāniskā transportlīdzekļa degvielas tvertnē atlikusī degviela ir 10% vai mazāk, vai arī elektriskajā Mehāniskajā transportlīdzeklī atlikušais uzlādes līmenis ir 20% vai mazāks; (r) par visu piemērojamo ceļa nodokļu, autostāvvietas maksu privātās vai publiskās autostāvvietās, un visu pārējo piemērojamo maksu, kas nav iekļautas Maksā par pakalpojuma izmantošanu, nesamaksāšanu; (s) par citiem pārkāpumiem un prasību neievērošanu, pēc Soda naudu un papildmaksu sarakstā noteiktā, kuru Bolt var periodiski vienpusēji atjaunināt, attiecīgi paziņojot Jums par to.

10.2. Bolt patur sev tiesības pieprasīt turpmāku zaudējumu atlīdzību saskaņā ar likumā noteiktajiem nosacījumiem. Tomēr Papildmaksas tiek ieskaitītas jebkādās turpmākajās prasībās.

10.3. Bolt ir tiesības samazināt Papildmaksas apmēru pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā katra pārkāpuma sekas un citus svarīgus apstākļus.

11. Bolt pienākumi un atbildība

11.1. Bolt apņemas nodrošināt, ka Mehāniskais transportlīdzeklis ir labā kārtībā un stāvoklī, un ir piemērots lietošanai un ekspluatācijai šajā Līgumā noteiktajam mērķim. Darbības traucējumi, kas neietekmē ceļa satiksmes drošību un īsus braucienus, kā arī defekti, kas nav nepareizas Mehāniskā transportlīdzekļa apkopes sekas, nav uzskatāmi par defektiem.

11.2. Mūsu kopējā atbildība par jebkādām atlīdzības izmaksas prasībām saistībā ar šo Līgumu, tostarp par kaitējuma vai cita veida atlīdzību, nekādā gadījumā nepārsniedz 750,00 EUR vai Mums samaksāto summu par Pakalpojumu, kura izmantošanas laikā noticis incidents, negadījums vai starpgadījums, kas ir par iemeslu prasībai/-ām, atkarībā no tā, kura summa ir mazāka. Taču mēs neierobežojam Jūsu tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai izmantot citus likumā paredzētos līdzekļus, ja mūsu Pakalpojumi neatbilst šajā Līgumā noteiktajam.

11.3. Ciktāl šādu atbildības ierobežojumu pieļauj piemērojamie tiesību akti, Bolt nav atbildīgs par:

(a) Lietotājam nodarīto kaitējumu, kas radies sakarā ar Pakalpojuma sniegšanas aizkavēšanos; (b) kaitējumu, ko Lietotājs nodarījis trešajām personām Pakalpojuma izmantošanas laikā; (c) jebkuriem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, tostarp negūto peļņu; un (d) zaudējumiem, kas pārsniedz to Pakalpojumu cenu, kas netika sniegti vai tika sniegti neatbilstoši.

11.4. Bolt nav atbildīgs par Mehāniskajā transportlīdzeklī atstātajām vai no tā nozagtām personīgajām mantām, neatkarīgi no tā, vai šādas mantas pieder Lietotājam vai trešajai personai. Visas Mehāniskajā transportlīdzeklī atrastās mantas tiks izmestas vai ziedotas 30 dienu laikā pēc to atrašanas.

11.5. Bolt neuzņemas atbildību par Lietotāja zaudējumiem, kas tam radušies sakarā ar nespēju izmantot Mehānisko transportlīdzekli, autoavārijas gadījumā vai cita iemesla dēļ, ko Bolt nespēj kontrolēt.

12. Līguma izbeigšana

12.1. Bolt ir tiesības vienpusēji izbeigt Lietošanas periodu saskaņā ar Līgumu.

12.2. Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Lietošanas periodu saskaņā ar Līgumu.

12.3. Bolt ir tiesības jebkurā laikā un, saskaņojot ar Lietotāju, atsaukt Mehānisko transportlīdzekli un aizstāt to ar līdzvērtīgu Mehānisko transportlīdzekli.

12.4. Pamatlīgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Lietotājam un Bolt ir tiesības izbeigt Pamatlīgumu, par to rakstiski brīdinot pretējo pusi 2 nedēļas iepriekš. Tas neizslēdz Lietotāja un Bolt tiesības izbeigt Līgumu ārkārtas kārtā.

12.5. Lietotājam ir likumiskas tiesības uzteikt Pamatlīgumu 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu. Šādā gadījumā Jūs varat vai nu (i) izmantot atteikuma veidlapas paraugu, kas pieejama B pielikumā, vai (ii) sazināties ar Mums un skaidri un nepārprotami paziņot par savu vēlmi izbeigt Pamatlīgumu.

13. Citi svarīgi noteikumi

13.1. Šo Līgumu, Pamatlīgumu, Pakalpojumus un Bolt lietotnes izmantošanu ar mērķi piekļūt Pakalpojumiem un tos izmantot, reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Tas neietekmē likuma noteikumus par tiesību aktu izvēles ierobežojumiem un imperatīvo noteikumu piemērojamību, jo īpaši tās valsts noteikumus, kurā ir Jūsu kā patērētāja pastāvīgā mītnesvieta (Romas I regulas 6. panta 1. punkts).

13.2. Jūsu pienākumus var reglamentēt Darbības teritorijā spēkā esošie tiesību akti, piemēram, Darbības teritorijā spēkā esošie ceļa satiksmes likumi un noteikumi (vietējie likumi), un Jūs piekrītat ievērot šos vietējos likumus.

13.3. Jebkuri no šī Līguma izrietoši strīdi, kurus nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiks risināti Latvijas tiesās. Ja esat patērētājs ar mītnesvietu Eiropas Savienībā (ES), Jūs varat celt prasību, pieprasot īstenot savas patērētāju aizsardzības tiesības saistībā ar šo Līgumu ES valstī, kurā jūs dzīvojat. Tāpat Jums var būt tiesības iesniegt pieteikumu vietējā patērētāju aizsardzības iestādē vai caur Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu risināšanas platformu vietnē: http://ec.europa.eu/odr.

13.4. Ja rodas pretrunas starp šī Līguma nosacījumiem un Jūsu Darbības teritorijā spēkā esošajiem noteikumiem un nosacījumiem, primāri ir Jūsu Darbības teritorijā spēkā esošie noteikumi un nosacījumi, ciktāl pastāv pretruna.

A pielikums. Soda naudu un papildmaksu saraksts

Ja Jūs ievērosiet Bolt Drive noteikumus, satiksmes noteikumus un autostāvvietu lietošanas noteikumus, Papildmaksas Jums netiks piemērotas. Lūdzu, brauciet droši, atbildīgi un piesardzīgi.

Pārkāpums - Sods / Maksa

 1. Bolt Drive izmantošana alkohola, narkotiku vai jebkādu psihotropo vai psihoaktīvo vielu ietekmē. Ja atbildīgās iestādes ir uzlikušas arestu Mehāniskajam transportlīdzeklim, minētais ir pieņemamais iemesls, kamēr nav pierādīts pretējais. 2000 EUR

 2. Agresīva, neuzmanīga braukšana, ātruma ierobežojumu un ceļa satiksmes noteikumu neievērošana, skaņas signāla lietošana satiksmē, nelikumīga dalība sacīkstēs vai drifta pasākumos, Mehāniskā transportlīdzekļa izmantošana jebkādam citam nolūkam kā parasta pārvietošanās. 250 EUR

 3. Mehāniskā transportlīdzekļa pamešana bez paziņošanas un/vai apzināta negadījuma vietas atstāšana, lai slēptu Mehāniskā transportlīdzekļa bojājumus un/vai izvairītos no atbildības par negadījumu. 3000 EUR

 4. Pazaudēti un bojāti Mehāniskā transportlīdzekļa piederumi, tostarp, bet ne tikai, Mehāniskā transportlīdzekļa aizdedzes atslēga, IoT ierīce, skaņas un mediju sistēma, automobiļa kamera vai grīdas paklājiņi 349 EUR

 5. Mehāniskā transportlīdzekļa atslēgas neatgriešana pēc brauciena pabeigšanas un Bolt neinformēšana par to 30 minūšu laikā pēc brauciena pabeigšanas 1 EUR/min, maksimālā summa 199 EUR/diennaktī

 6. Smēķēšana vai elektroniskās cigaretes lietošana Mehāniskajā transportlīdzeklī 69 EUR

 7. Piegružots Mehāniskā transportlīdzekļa salons (ēdienu, šķidrumu paliekas vai citi priekšmeti, kas jāizmet pēc normālas Mehāniskā transportlīdzekļa lietošanas 69 EUR

 8. Jebkuri Mehāniskā transportlīdzekļa salona, virsbūves, detaļu un aprīkojuma bojājumi (piem., skrāpējumi, iespiedumi) 750 EUR

 9. Atļaušana trešajai personai izmantot Jūsu Kontu un/vai vadīt Mehānisko transportlīdzekli. 250 EUR

 10. Vairāku Kontu reģistrēšana, fiktīva vai nelikumīga Konta izveidošana platformā, Konta izveidošana, izmantojot nelikumīgu vai nepatiesu informāciju, tostarp, izmantojot trešās personas datus, kontaktinformāciju vai autovadītāja apliecības datus 1000 EUR

 11. Bolt tūlītēja neinformēšana par Mehāniskā transportlīdzekļa bojājumiem un Incidentiem, Bolt un/vai Bolt un kompetento iestāžu tūlītēja neinformēšana par ceļa satiksmes negadījumiem 300 EUR

 12. Brauciena pabeigšana ārpus Bolt Drive Darbības teritorijas bez Bolt iepriekšējas rakstiskas piekrišanas 99 EUR + 1 EUR/km līdz tuvākajai Darbības teritorijai

 13. Iekārtu, aprīkojuma un priekšmetu zādzība vai zādzības mēģinājums no Mehāniskā transportlīdzekļa, tostarp, bet ne tikai, aizdedzes atslēga, degvielas karte, uzlādes karte, bērnu autosēdeklītis, degviela. Par mēģinājumu uzskata tiešu vai netiešu darbību, kas vērsta uz pretlikumīgā nodarījuma izdarīšanu. 349 EUR

 14. Nepareizas degvielas uzpildīšana Mehāniskajā transportlīdzeklī 300 EUR

 15. Degvielas kartes vai uzlādes kartes neatbilstīga izmantošana 200 EUR

 16. Mehāniskā transportlīdzekļa zādzība vai zādzības mēģinājums. Par mēģinājumu uzskata tiešu vai netiešu darbību, kas vērsta uz pretlikumīgā nodarījuma izdarīšanu. 1500 EUR

 17. Mehāniskā transportlīdzekļa atgriešana ar tukšu degvielas tvertni, ar to saprotot, ka Mehāniskā transportlīdzekļa degvielas tvertnē atlikusī degviela ir 10% vai mazāk, vai arī elektriskajā Mehāniskajā transportlīdzeklī atlikušais uzlādes līmenis ir 20% vai mazāks 29 EUR

 18. Publiskas vai privātas autostāvvietas noteikumu neievērošana vai piemērojamo ceļa nodokļu, autostāvvietas maksu un citu piemērojamo maksu, kas nav iekļautas Maksā par pakalpojuma izmantošanu, nesamaksāšana No Bolt pieprasīto maksājumu vai soda naudu summa

B pielikums – Atteikuma veidlapas paraugs

(lūdzu, aizpildiet un atgrieziet šo veidlapu tikai gadījumā, ja vēlaties atkāpties no Līguma)

Adresāts: Bolt Services LV SIA (Dēļu iela 4, Rīga, Latvija, e-pasts: Riga@bolt.eu):

Ar šo es apstiprinu, ka atkāpjos no līguma par šādu pakalpojumu izmantošanu:

Pasūtīšanas datums: [aizpilda Lietotājs]

Lietotāja vārds, uzvārds: [aizpilda Lietotājs]

Lietotāja adrese: [aizpilda Lietotājs]

Lietotāja paraksts (tikai tad, ja šī veidlapa noformēta uz papīra)

Datums: [aizpilda Lietotājs]

Skenē un lejupielādē

Gandrīz viss izdarīts!

Noskenē QR kodu ar viedierīces fotokameru un lejupielādē lietotni.