Bolt Drive noteikumi

Spēkā no 2022. gada 26. septembra

Šie Bolt Drive globālie noteikumi veido juridiski saistošu līgumu (Līgums) starp jums (Jūs, Lietotājs vai Braucējs) un SIA “Bolt Services LV” 40203175392 (aprakstīts zemāk), (Bolt, mēs, mūs vai mūsu) saistībā ar: (i) īslaicīgu Bolt lietotnē (aprakstīts zemāk) parādīto motorizēto transportlīdzekļu nomu, (Motorizētie transportlīdzekļi), ko Bolt nodrošina jums noteiktā pakalpojuma jomā (“Pakalpojumi”); un (ii) jūsu īstenoto mūsu mobilās lietotnes (Bolt lietotne) lietošanu, lai piekļūtu Pakalpojumiem un izmantotu tos.

Ja jums nepieciešams sazināties ar mums:

  • Mūsu adrese ir: SIA “Bolt Services LV” Rīga, Dēļu iela 4, riga@bolt.eu

  • Tiešsaistē: varat sazināties ar mūsu klientu atbalsta komandu, izmantojot lietotnē pieejamo tērzēšanas funkciju. Pieņemot šo Līgumu, Jūs piekrītat šī Līguma piemērošanai un saturam.

Zemāk minētie dokumenti ir saistoši un veido Līguma daļu:

  1. piemērojamās cenas, papildu maksas, līgumsodi un cita informācija par cenu un piemērojamās maksas, kā norādīts Bolt lietotnē (Cenu saraksts) un Bolt Drive cenrādī un sodu sarakstā, kas pieejams https://bolt/eu/en/legal/ (Cenrādis un Sodi);

  2. Bolt lietotnē atainotie norādījumi, rokasgrāmatas (tai skaitā, kā izmantot Motorizēto transportlīdzekli) un citas instrukcijas;

  3. citi šajā Līgumā minētie biznesa un produkta nosacījumi, tai skaitā pakalpojuma apraksti, noteikumi un paziņojumi, tai skaitā mūsu Pasažieru Personu datu apstrādes principi (Personas datu apstrādes principi), kas ir pieejami Bolt lietotnē un https://bolt.eu/legal/ un kuru piemēro atbilstoši (mutatis mutandis) Jūsu personas datu apstrādei saistībā ar Pakalpojumu lietošanu;

  4. papildu noteikumi par valsti vai pilsētu (ja ir), kas ir spēkā reģionā, kur notiek brauciens, kā atainots Bolt lietotnē un atbilstoši konkrētajai valsts sadaļai, kas pieejama https://bolt.eu/en/legal.

Izrietot no Mūsu pakalpojumu pastāvīgas attīstības, Mēs varam Līgumu mainīt, padarot grozīto Līgumu pieejamu Mūsu interneta vietnē vai Bolt lietotnē un nodrošinot Jums saprātīgu iepriekšēju rakstisku paziņojumu par to e-pastā un/vai Bolt lietotnē. Ja turpināt Pakalpojuma lietošanu pēc tam, kad grozījumi ir padarīti pieejami, to uzskata par piekrišanu izmaiņām. Ja Līguma agrāka versija ir bijusi spēkā brīdī, kad Motorizētais transportlīdzeklis ir rezervēts vai nodots lietošanā, šī versija saglabājas spēkā visā Motorizētā transportlīdzekļa lietošanas laikā.

Saturs

1.Bolt lietotnes lietošana 2.Jūsu konta reģistrēšana 3.Vadītāja apliecības un braukšanas tiesību pārbaude 4.Pakalpojuma maksas 5.Sodi 6.Maksājumi un rēķinu sagatavošana 7.Motorizētā transportlīdzekļa lietošana 7.1. Braukšanas sākšana 7.2. Darbības reģions, braukšanas pabeigšana un motorizētā transportlīdzekļa nodošana atpakaļ 7.3. Degvielas uzpilde un uzlāde 8.Negadījumi, bojājumi, defekti un labošana 9.Lietotāja pienākumi un atbildība 10.Bolt pienākumi un atbildība 11.Izbeigšana 12.Citi svarīgi nosacījumi A pielikums – Atteikuma veidlapas paraugs

1. Bolt lietotnes lietošana

1.1. Lai varētu izmantot Pakalpojumus, Jums ir nepieciešams lejupielādēt un uzstādīt Bolt lietotni savā personiskajā ierīcē.

1.2. Bolt lietotne ir pieejama vairākās valodās, kuras var mainīt savā profilā. Lai sniegtu Jums Mūsu pakalpojumus, mēs varam izsekot Jūsu ierīces atrašanās vietai, izmantojot Bolt lietotni. Pakalpojumu sniegšanai var būt ierobežojumi atkarībā no Jūsu ierīces atrašanās vietas. Šie ierobežojumi ir redzami lietotnes saskarnē. Mēs nesniedzam Pakalpojumus visās jurisdikcijās. Tā kā mūsu Pakalpojumu pieejamība periodiski var mainīties, nav pieejama galīga jurisdikciju saraksta.

1.3. Mēs varam periodiski atjaunināt Bolt lietotni, lai sniegtu Jums vislabāko iespējamo pakalpojumu. Bolt lietotnē pieejamie pakalpojumi ir pieejami tikai ar interneta savienojumu. Interneta pieslēgumam nav īpašu tehnisku prasību, tomēr pakalpojuma kvalitāti var ietekmēt interneta ātrums. Bolt lietotne ir pieejama Android un Apple ierīcēs saskaņā ar jaunākajiem programmatūras atjauninājumiem.

1.4. Bolt lietotnes defektu gadījumā Mēs cenšamies tos novērst pēc iespējas ātrāk, taču Jūs atzīstat, ka Bolt lietotnes funkcionalitāte var būt ierobežota tehnisku kļūdu dēļ, un Mēs nevaram garantēt neierobežotu Bolt lietotnes nevainojamu darbību jebkurā laikā. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, ja Bolt lietotne nedarbojas pareizi vai netiek lietota vēlamajā veidā.

1.5. Ja Jūs ievērojat Līgumu, Mēs Jums piešķiram ierobežotu, neekskluzīvu, ar apakšlicenci nenododamu, atsaucamu un citām personām nenododamu licenci, lai piekļūtu Bolt lietotnei un izmantotu to Jūsu personīgajā ierīcē tikai saistībā ar Jūsu Pakalpojumu izmantošanu.

1.6. Mēs sniedzam pakalpojumus, kas ir izstrādāti, sniegti un atbalsta atbilstību nozares standartiem un labākajai praksei, piemēram, ISO 27001/27002, ja vien tas ir iespējams un nav pretrunā ar citām saskaņotajām prasībām. Ja tiek apstrādāti kredītkaršu dati, ir jāievēro arī Maksājumu karšu nozares datu drošības standarts.

2. Jūsu konta reģistrēšana

2.1. Pēc Bolt lietotnes lejupielādes un uzstādīšanas, Jums ir jāizveido lietotāja konts (Konts).

2.2. Konta reģistrācijas laikā Jūsu mobilā tālruņa numurs tiks piesaistīts Jūsu kontam un pievienots Mūsu datubāzei. Jums ir jāreģistrējas, sniedzot pieprasīto informāciju pieteikšanās pieteikumā un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus, kā Mēs to pieprasām. Jums arī jāapliecina, ka esat izlasījis un sapratis šo Līgumu un Mūsu konfidencialitātes paziņojumu.

2.3. Jums ir jāsasaista Savs Konts ar Savu derīgu kredītkarti vai debetkarti vai citu apmaksas veidu, kuru atbalsta Bolt lietotne (Izvēlētais Apmaksas veids).

2.4. Pēc reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas Jums Bolt lietotnē ir jāaugšupielādē sava derīga vadītāja apliecība atbilstoši Līguma 3. punktam.

2.5. Jūs nedrīkstat Bolt reģistrēt vairākus kontus, pārdot vai iznomāt savu Kontu trešai pusei un izveidot viltotus, nelikumīgus kontus Bolt. Tas ietver Konta izveidi, izmantojot viltotu, nelikumīgu, nepatiesu informāciju.

2.6. Jūs nedrīkstat atļaut trešajām personām izmantot Lietotāja kontu.

2.7. Jūs nedrīkstat izpaust Konta pieteikšanās datus trešajām personām. Lietotājs ir atbildīgs par Konta drošības un Lietotāja pieteikšanās datu konfidencialitātes nodrošināšanu.

2.8. Veidojot un izmantojot Kontu:

(a) Jūs piekrītat Konta izveidē izmantot tikai Savu īsto vārdu, precīzus personas un maksājumu karšu datus, kā arī vienmēr uzturēt šo informāciju aktuālu;

(b) Jums var tikt pieprasīta Jūsu kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

(c) lai iegūtu vai saglabātu piekļuvi Pakalpojumiem, Jums var tikt pieprasīts sniegt personu apliecinošu dokumentu, piemēram, Jūsu autovadītāja apliecības, identifikācijas kartes vai cita valdības izdota likumīga identifikācijas dokumenta attēlu;

(d) Jūs esat atbildīgs par piekļuvi Jūsu Kontam, tā kontroli un drošību, kā arī par visām darbībām, kas veiktas Jūsu Kontā, ja vien Jūs neesat ziņojis par Jūsu Konta ļaunprātīgu izmantošanu saskaņā ar šo noteikumu 2.10. punktu; un

(e) saprotat, ka Mums ir tiesības apturēt vai atslēgt Jūsu Kontu, ciktāl tas nepieciešams, lai (i) nodrošinātu likumīgu Bolt lietotnes lietošanu, tostarp, bet ne tikai, krāpšanas novēršanas, riska novērtēšanas, izmeklēšanas un klientu atbalsta nolūkos; (ii) nodrošinātu Jūsu atbilstību šim Līgumam; (iii) izpildītu piemērojamos tiesību aktus vai tiesas, tiesībaizsardzības vai citas administratīvas aģentūras vai valsts iestādes rīkojumu; vai (iv) kā citādi noteikts šajā Līgumā.

2.9. Jums ir nekavējoties jāinformē Bolt, izmantojot kādu no pieejamiem saziņas kanāliem, lai sniegtu Bolt iespēju bloķēt pieeju Kontam, lai novērstu neatbilstošu lietošanu, ja: (a) trešā persona ir guvusi neatļautu pieeju Jūsu Kontam; (b) mobilā iekārta, kurā ir instalēta lietotne Bolt, tiek nozaudēta; (c) autorizācijas dati tiek nozaudēti vai tos uzzina trešā persona; (d) Jūsu Konts ir apdraudēts vai to var izmantot trešā persona; vai (e) cita situācija, kuras dēļ Jūs varat zaudēt kontroli pār Savu Kontu.

3. Vadītāja apliecības un braukšanas tiesību pārbaude

3.1. Lietotājiem ir jāaugšupielādē un jāapstiprina sava identitāte un konkrētas Motorizēta transportlīdzekļa kategorijas vadītāja apliecības esamība internetā balstīta apstiprināšanas procesa gaitā atbilstoši Bolt lietotnē minētajiem norādījumiem.

3.2. Neatkarīgi no tā Bolt patur tiesības jebkurā laikā pieprasīt Jums apliecināt vadītāja apliecības spēkā esamību.

3.3. Pēc veiksmīgas vadītāja apliecības pārbaudes Bolt lietotnē Bolt aktivizē Lietotāja piekļuvi Pakalpojumiem Bolt lietotnē.

3.4. Lietotājam ir tiesības izmantot Pakalpojumus, ja:

(a) Lietotājs ir sasniedzis Bolt lietotnē norādīto minimālo vecumu;

(b) Lietotājam ir bijusi derīga konkrētās Motorizētā transportlīdzekļa kategorijas vadītāja apliecība vismaz Bolt lietotnē norādīto periodu; konkrētu Motorizēto transportlīdzekļu modeļu gadījumā var būt spēkā cita perioda prasība, kas tiek norādīta Bolt lietotnē;

(c) visu Motorizētā transportlīdzekļa nomas laiku, kas sākas no tā rezervēšanas brīža un beidzas brīdī, kad Lietotājs ir pabeidzis braucienu un atdevis Motorizēto transportlīdzekli saskaņā ar Līgumu (Lietošanas laiks), Lietotājam līdzi ir derīga vadītāja apliecība un tas ievēro visus tajā minētos nosacījumus un prasības;

(d) Lietotāja veselības stāvoklis pieļauj Motorizētā transportlīdzekļa vadīšanu atbilstoši vietējiem satiksmes noteikumiem; un

(e) Lietotājs nav lietojis un nav alkohola, narkotiku, psihotropo vielu ietekmē vai citu psihotropo medikamentu ietekmē, kas var samazināt spēju vadīt.

3.5. Ja Lietotāja vadīšanas tiesības tiek atņemtas, apturētas, atzītas par spēkā neesošām vai vadītāja apliecība ir pazaudēta, Lietotājs saskaņā ar tiesību aktiem nedrīkst izmantot Motorizēto transportlīdzekli. Jums ir nekavējoties jāaptur Pakalpojumu lietošana un jā informē Bolt par vadīšanas tiesību atņemšanu, atzīšanu par nederīgām, apturēšanu vai vadītāja apliecības nozaudēšanu. Pretējā gadījumā Jūsu kontam tiks piemērots pastāvīgs liegums.

3.6. Lietotājam ir stingri aizliegts atļaut trešajām personām vadīt Motorizēto transportlīdzekli. Pārkāpjot šo prasību, tiks piemērots līgumsods Cenrādī un sodos norādītājā apmērā, kā arī Jūsu kontam tiks piemērots pastāvīgs liegums.

4. Pakalpojuma maksas

4.1. Pakalpojuma maksu (Pakalpojuma maksa) veido šādu summu kopsumma:

(a) Izmantošanas periods: aprēķina no Motorizētā transportlīdzekļa atslēgšanas brīža vai maksas rezervācijas gadījumā – no brīža, kad sākas apmaksātais rezervācijas laiks, līdz brīdim, kad Motorizētais transportlīdzeklis tiek atgriezts Lietošanas zonā un brauciens tiek pabeigts, kā noteikts 7.2.3. punktā;

(b) Nobrauktais attālums: aprēķina, reizinot ar Motorizēto transportlīdzekli nobraukto kilometru skaitu ar Cenu sarakstā un Sodu noteikumos norādīto viena kilometra cenu. Autotransporta līdzekļa nobraukto attālumu noapaļo līdz tuvākajam (lielākajam) kilometram;

(c) Attiecīgā gadījumā un kā norādīts Bolt lietotnē, minimālā maksa par Pakalpojumiem un apmaksātais rezervācijas laiks; un

(d) Piemērojamie nodokļi un citi pašvaldības maksājumi, kas Mums ir jāpiemēro un jāiekasē.

4.2. Maksa par Pakalpojumu tiks norādīta un iekasēta saskaņā ar Pakalpojumu izmantošanas laikā spēkā esošo Līgumu un Cenrādi.

4.3. Motorizētā transportlīdzekļa sākotnējais rezervācijas laiks, kura ilgums ir norādīts Bolt lietotnē, ir bez maksas. Kad sākotnējais rezervācijas laiks ir beidzies, Lietotājs var pagarināt rezervācijas laiku, par ko ir jāmaksā atbilstoši Cenrādim.

4.4. Saskaņā ar Līgumu, kā arī Cenrādi un Sodiem var tikt piemērotas, piemēram, ar Motorizētā transportlīdzekļa tīrīšanu saistītās papildu maksas.

4.5. Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, publisko vai privāto autostāvvietu pārkāpumu, negadījumu un Motorizētajam transportlīdzeklim nodarīto bojājumu (Incidenti) apstrādi un pārvaldību, kā arī par jebkādām nodevām, sodiem, naudas sodiem, maksājumiem, nodokļiem un/vai citiem izdevumiem, kas radušies Bolt vai nu Bolt vārdā, vai Jūsu vārdā (Naudas sodi), kas radušies Pakalpojumu izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Jūs, izmantojot Pakalpojumus, esat pārkāpis šo Līgumu vai kādu tiesību aktu, noteikumu, regulējumu, rīkojumu vai tamlīdzīgi, Bolt ir tiesīgs iekasēt no Jums administratīvo maksu par katru gadījumu saskaņā ar Cenrādi un sodiem (Administratīvā maksa).

4.6. Jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo ceļu maksu, stāvvietu maksu privātajās un publiskajās autostāvvietās un citu piemērojamu maksu, kas neietilpst Pakalpojuma maksā, u. tml. apmaksu.

5. Sodi

5.1. Ja Lietotājs pārkāpj šo Līgumu, Bolt ir tiesības pieprasīt līgumsodu, ja Lietotājs pārkāpj šī Līguma nosacījumus. Līgumsodi ir minēti šajā Līgumā, kā arī Cenrādī un Sodos, ar kuriem var iepazīties Bolt lietotnē un Mūsu interneta vietnē (Līgumsods). Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Lietotāju no pienākuma pildīt no Līguma izrietošās saistības. Lietotājam ir pienākums maksāt līgumsodu Bolt:

(a) par pazaudētiem vai bojātiem Motorizētā transportlīdzekļa piederumiem, tostarp, bet ne tikai, Motorizētā transportlīdzekļa atslēgu;

(b) par Motorizētā transportlīdzekļa atslēgas neatdošanu pēc brauciena beigām un par to neinformēšanu Bolt 30 minūšu laikā pēc brauciena beigām;

(c) par Motorizētā transportlīdzekļa salona vai virsbūves bojājumiem (piemēram, skrāpējumiem, iespiedumiem) vai jebkurām Motorizētā transportlīdzekļa detaļām un aprīkojumam radītiem bojājumiem;

(d) par smēķēšanu vai veipošanu Motorizētajā transportlīdzeklī;

(e) par brauciena pabeigšanu ārpus tā Bolt lietotnē norādītās valsts vai pilsētas teritorijas, kurā Lietotājs var sākt braukšanu, pabeigt braukšanu un atgriezt Transportlīdzekli (Darbības reģions);

(f) par Motorizētajā Transportlīdzeklī (izņemot elektrisko Motorizēto transportlīdzekli) pieejamās degvielas kartes ļaunprātīgu izmantošanu degvielas iegādei degvielas/gāzes/uzpildes stacijā un Motorizētā transportlīdzekļa uzpildīšanai (Degvielas karte) vai elektriskajā Motorizētajā transportlīdzeklī pieejamās uzlādes kartes ļaunprātīgu izmantošanu elektroenerģijas iegādei uzlādes stacijā un elektriskā Motorizētā transportlīdzekļa uzlādei (Uzlādes karte);

(g) par agresīvu, bīstamu braukšanu, ātruma ierobežojumu un satiksmes noteikumu neievērošanu, nelikumīgām braukšanas sacensībām vai driftēšanu, vai citu lietošanu, kas nav Motorizēta transportlīdzekļa lietošana parastai braukšanai;

(h) par braukšanu alkohola, narkotiku, psihotropo un/vai citu psihoaktīvo vielu ietekmē;

(i) par Motorizētā transportlīdzekļa atstāšanu bez paziņojuma;

(j) par to, ka devāt citai personai iespēju izmantot Savu Kontu un/vai vadīt Motorizēto transportlīdzekli;

(k) par vairāku Kontu reģistrēšanu, viltota vai nelikumīga Konta izveidošanu Bolt, Konta izveidošanu, izmantojot nelikumīgu vai nepatiesu informāciju, tostarp izmantojot trešās personas datus, kontaktinformāciju vai informāciju par autovadītāja apliecību;

(l) par jebkāda aprīkojuma, piederumu un priekšmetu, tostarp, bet ne tikai, atslēgas, Degvielas kartes, Uzlādes kartes, bērnu sēdeklīša un degvielas, zādzību vai mēģinājumu nozagt no Motorizētā transportlīdzekļa;

(m) par nepareizās degvielas iepildīšanu Motorizētajā transportlīdzeklī;

(n) par to, ka Motorizētā transportlīdzekļa salons ir atstāts netīrs ar pārtiku, šķidrumiem vai jebkādiem citiem priekšmetiem, kas jāutilizē pēc lietošanas;

(o) par Bolt tūlītēju neinformēšanu par Motorizētā transportlīdzekļa bojājumiem un incidentiem, kā arī par Bolt un/vai attiecīgo iestāžu tūlītēju neinformēšanu par ceļu satiksmes negadījumiem;

(p) par Motorizētā transportlīdzekļa zādzību vai zādzības mēģinājumu;

(q) par Motorizētā transportlīdzekļa atgriešanu ar tukšu degvielas tvertni, kas nozīmē 10% vai mazāk no Motorizētā transportlīdzekļa degvielas tvertnes vai 20% vai mazāk no Motorizētā transportlīdzekļa elektriskā akumulatora līmeņa; un

(r) par citiem pārkāpumiem, kas ir uzskaitīti Bolt lietotnē publicētajā spēkā esošajā Cenrādī un Sodos, kuru Bolt var laiku pa laikam vienpusēji grozīt, paziņojot Jums par to.

5.2. Bolt ir tiesības samazināt līgumsoda apmēru pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā katra pārkāpuma sekas un citus attiecīgos apstākļus.

6. Maksājumi un rēķinu sagatavošana

6.1. Atkarībā no brauciena norises vietā atbalstītajiem apmaksas veidiem Pakalpojumu apmaksu varat veikt ar maksājumu lietotnē, ja tas ir pieejams Bolt lietotnē.

6.2. Jūs dodat Mums atļauju iekasēt Pakalpojuma maksu saskaņā ar šo Līgumu, izmantojot Jūsu Izvēlēto Apmaksas veidu, kas ir saistīts ar Jūsu Kontu. Bolt automātiski iekasē Pakalpojuma maksu no Jūsu Izvēlētā Apmaksas veida. Jums jānodrošina, ka Jūsu izvēlētajā apmaksas veidā ir pietiekams līdzekļu apmērs.

6.3. Pēc tam, kad esat rezervējis Motorizēto transportlīdzekli, Jūsu Izvēlētajā Apmaksas veidā automātiski rezervējam konkrētu summu, lai nodrošinātu pietiekamu finanšu līdzekļu esamību.

6.4. Jūs piekrītat, ka Mēs pēc saviem ieskatiem varam paši apmaksāt 4.6. punktā noteiktos naudas sodus attiecīgajai (privātai vai publiskai) trešajai pusei, pat ja Mēs saņemam šos naudas sodus Jūsu vārdā, ar nosacījumu, ka šie naudas sodi ir radušies Pakalpojumu izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Jūs, izmantojot Pakalpojumus, esat pārkāpis šo Līgumu vai kādu tiesību aktu, noteikumu, regulējumu, rīkojumu vai tamlīdzīgi. Šādā gadījumā Bolt var izņemt vai ieturēt Naudas sodu summu no Jūsu Konta, ieskaitot Administratīvo maksu par Naudas sodu un Incidentu apstrādi, saņemot Jūsu skaidru un konkrētu piekrišanu, tostarp izmantojot Bolt lietotni.

6.5. Bolt var arī atsaukt vai ieturēt Līgumsodu summu no Jūsu konta, saņemot Jūsu skaidru un konkrētu piekrišanu, tostarp, bet ne tikai, izmantojot Bolt lietotni.

6.6. Ja Jūs nepiekrītat Naudas sodiem un/vai Līgumsodiem, Jūs vienmēr varat sazināties ar Mums, izmantojot valstij noteiktos saziņas veidus, kas norādīti šī Līguma sākumā, vai Mūsu klientu atbalsta komandu, izmantojot Bolt lietotnē esošo tērzēšanas funkciju.

6.7. Jūsu pienākums samaksāt Pakalpojumu maksu, sodus, Administratīvo sodu un/vai Līgumsodu ir izpildīts brīdī, kad atbilstošā summa tiek iekasēta no Jūsu Izvēlētā apmaksas veida.

6.8. Ja šis apmaksas veids ir nesekmīgs un/vai Jūsu Izvēlētajā Apmaksas veidā nav pietiekami daudz naudas, var izmantot citas iekasēšanas procedūras. Jūs apņematies kompensēt visus Mums ar parādu piedziņu radušos izdevumus, tai skaitā saprātīgus juridiskās palīdzības izdevumus, ja Jūs apmaksājamās summas neapmaksājat noteiktajā termiņā.

6.9. Apņematies Mūs nekavējoties informēt, ja saistībā ar Izvēlēto Apmaksas veidu, kas ir saistīts ar Jūsu Kontu, ir notikušas izmaiņas, kas var kavēt Mums debitēt Līgumiskās maksas.

6.10. Ja Bolt nevar veikt iepriekšējo autorizāciju, izmantojot Jūsu Izvēlēto apmaksas veidu, atbilstoši 6.3. punktā noteiktajam, vai, izmantojot Jūsu Izvēlēto Apmaksas veidu, iekasēt Pakalpojuma maksu atbilstoši 6.2. punktā noteiktajam, Bolt ir tiesības apturēt vai izbeigt Lietošanas laiku. Šādā gadījumā Jums ir pienākums nekavējoties pabeigt braucienu un atgriezt Motorizēto transportlīdzekli Darbības reģionā, vai arī ievērot citus Bolt sniegtos norādījumus. Lietošanas laiks tiek apturēts līdz brīdim, kad jūs samaksājat Pakalpojuma maksu.

6.11. Ja Lietotājs iepriekš nav veicis Pakalpojuma maksas apmaksu noteiktajā termiņā, Bolt ir tiesības lietotājam pieprasīt Pakalpojuma maksas priekšapmaksu pirms Pakalpojumu lietošanas uzsākšanas.

6.12. Veicot apmaksu ar karti, pārvadātāja rēķiniem un citiem maksājumu veidiem, (piem., Bolt Business) Bolt lietotnē (Maksājums lietotnē), Bolt neatbild par iespējamajiem trešo personu (piem., mobilie operatori, bankas maksas) maksājumu izdevumiem. Šie pakalpojuma sniedzēji var prasīt papildu maksas, apstrādājot Bolt Maksājumus Lietotnē veicamos maksājumus. Bolt neatbild par šādiem maksājumiem un atsakās no jebkādas atbildības par to. Jūsu Izvēlētajam Apmaksas veidam var būt spēkā arī papildu nosacījumi, kurus ir noteikusi trešā persona – maksājuma pakalpojuma sniedzējs; pirms apmaksas veida lietošanas, lūdzu, iepazīstieties ar atbilstošajiem nosacījumiem.

6.13. Bolt atbild par Maksājuma risinājuma lietotnē darbību un sniedz atbalstu, risinot problēmas. Arī ar Maksājumu Lietotnē saistīto strīdu risināšana notiek caur mums. Lai saņemtu maksājumu atbalsta pakalpojumu, rakstiet e-pastu uz adresi info@bolt.eu. Bolt pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā atrisinās visas ar Maksājumiem lietotnē saistītās sūdzības un pieteikumus.

6.14. Bolt ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt Pakalpojumiem kredītlimitu. Bolt ir vienpersoniskas tiesības jebkurā laikā mainīt, anulēt, samazināt vai palielināt iepriekš minēto kredītlimitu, ja ir pamatots iemesls šādām izmaiņām un iepriekš paziņojot par to.

6.15. Pēc katras Pakalpojumu sniegšanas Bolt izveido un nosūta Lietotājam Pakalpojumu sniegšanas maksas, tai skaitā papildu maksu, kvīti. Kvītis izsniedz atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem. Visas Pakalpojumu kvītis ir Jums pieejamas Kontā.

6.16. Bolt grupas uzņēmums, kas sniedz Pakalpojumus, var iesaistīt un uzdot savai filiālei Bolt Operations OÜ, reģistrācijas numurs 14532901, kas reģistrēta Vana-Lõuna 15, Tallina, Igaunija, iekasēt un apstrādāt maksājumus saskaņā ar šo Līgumu tās vārdā.

7. Motorizētā transportlīdzekļa lietošana

Visi Motorizētie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar elektronisku aparatūras ierīci, kas nodrošina Motorizētā transportlīdzekļa drošību, ļauj nomāt Motorizēto transportlīdzekli digitāli (slēgt/ atslēgt), kā arī reģistrē un nosūta uz Bolt Motorizētā transportlīdzekļa atrašanās vietu, Motorizētā transportlīdzekļa nobraukto attālumu, Motorizētā transportlīdzekļa izmantošanas laiku, degvielas patēriņu un citus ar Motorizēto transportlīdzekli un tā izmantošanu saistītus datus (IoT ierīce).

7.1. Braukšanas uzsākšana

7.1.1. Pirms brauciena sākuma Motorizētajam transportlīdzeklim jābūt rezervētam Bolt lietotnē. Motorizēto transportlīdzekli var rezervēt bez maksas uz Bolt lietotnē norādīto laika posmu. Bezmaksas rezervācijas laiks sākas tad, kad Bolt lietotnē noklikšķināt uz taustiņa “Rezervēt” (vai līdzvērtīga taustiņa). Ja Lietotājs bezmaksas rezervācijas laikā neuzsāk braucienu un neizbeidz Motorizētā transportlīdzekļa rezervāciju un bezmaksas rezervācijas laiks beidzas, automātiski sākas maksas rezervācijas laiks līdz Bolt lietotnē norādītā termiņa beigām (ja ir). Lietotājam par Cenrādī un Sodos norādīto maksas rezervācijas laiku jāmaksā maksa. Lietotājam ir atļauts jebkurā laikā pārtraukt rezervāciju un no Lietotāja ņem maksu par maksas rezervācijas laiku.

7.1.2. Ja Lietotājs nav uzsācis braucienu ar Motorizēto transportlīdzekli līdz Bolt lietotnē norādītā maksas rezervācijas laika beigām vai 24 stundu laikā kopš maksas rezervācijas laika sākuma, Bolt ir tiesības izbeigt Motorizētā transportlīdzekļa rezervāciju.

7.1.3. Lietošanas laiks sākas Motorizētā transportlīdzekļa rezervācijas brīdī.

7.1.4. Nonākot pie Motorizētā transportlīdzekļa, Lietotājam jāizvēlas atbilstošais rīkojums un jāievēro Motorizētā transportlīdzekļa atvēršanai vai – pēc brauciena beigām – slēgšanai Bolt lietotnē redzamie norādījumi.

7.1.5. Lietotājs pārbauda Motorizētā transportlīdzekļa iekšpusi un ārpusi, lai pārliecinātos, ka Motorizētajam transportlīdzeklim nav skaidri redzamu bojājumu, kā arī apņemas pārbaudīt, vai visi Motorizētā transportlīdzekļa piederumi un papildu iekārtas, piemēram, aizdedzes atslēga (ja ir), Degvielas karte / Uzlādes karte un Motorizētā transportlīdzekļa dokumenti un rokasgrāmatas ir Motorizētajā transportlīdzeklī. Ja uz bojājumiem ir nostiprināta uzlīme, par šiem bojājumiem Bolt ir jau paziņots. Ja Lietotājs konstatē bojājumu, kuram nav marķējuma, Lietotājam, izmantojot Bolt lietotnē norādīto kontaktinformāciju, ir nekavējoties jāpaziņo par visiem konstatētajiem trūkumiem. Pretējā gadījumā visus nepaziņotos kaitējumus var izskatīt kā tādus, kas radušies Lietotāja Lietošanas periodā.

7.1.6. Lai iedarbinātu Motorizēto transportlīdzekli, izmantojiet Motorizētajā transportlīdzeklī uzglabāto aizdedzes atslēgu. Ja Motorizētajam transportlīdzeklim nav nepieciešama aizdedzes atslēga, Motorizēto transportlīdzekli iedarbina, vienlaicīgi nospiežot pogu un bremžu pedāli.

7.2. Darbības reģions, brauciena pabeigšana un Motorizētā transportlīdzekļa nodošana atpakaļ

7.2.1. Lietotājs Motorizētā transportlīdzekļa lietošanu var uzsākt un nodot atpakaļ tikai Darbības reģionā, kas ir norādīts Bolt lietotnē. Lietotājs var Motorizēto transportlīdzekli nodot atpakaļ ārpus Darbības reģiona tikai ar iepriekšēju rakstisku Bolt piekrišanu. Ja Bolt piekrīt Motorizētā transportlīdzekļa nodošanai atpakaļ ārpus Darbības reģiona, Bolt ņem maksu atbilstoši Cenrādim un Sodiem par Lietotāja Motorizētā transportlīdzekļa transportēšanu atpakaļ uz Darbības reģionu.

7.2.2. Lietotājam ir pienākums nodot Motorizēto transportlīdzekli atpakaļ stāvoklī, kas nav sliktāks kā Motorizētā transportlīdzekļa pieņemšanas stāvoklis, ņemot vērā parasto nolietojumu. Ja Lietotājs atklāj Lietošanas periodā nodarītu kaitējumu, Lietotājam par to ir nekavējoties jāinformē Bolt, izmantojot Bolt lietotni.

7.2.3. Lietotājs var jebkurā laikā pārtraukt Lietošanas laiku, nododot Motorizēto transportlīdzekli atpakaļ atbilstoši šim Līgumam. Lai nodotu Motorizēto transportlīdzekli atpakaļ, Lietotājam ir:

(a) jānovieto Motorizētais transportlīdzeklis Bolt lietotnē norādītajā Darbības reģionā, kur tam jebkurā laikā var piekļūt publiski, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem satiksmes noteikumiem un organizāciju un/vai citiem tiesību aktiem, noteikumiem vai ierobežojumiem, kas ir saistīti ar transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai Darbības reģiona atbilstošajā atrašanās vietā;

(b) izslēgt dzinēju un novietot aizdedzes atslēgu (ja ir) Motorizētajā transportlīdzeklī norādītajā vietā;

(c) jāpārliecinās, ka Lietotāja vai trešās personas personiskā manta nav palikusi Motorizētajā transportlīdzeklī un jāuzkopj pēc sevis (piem., jāiztīra no atkritumiem);

(d) jāpārliecinās, ka visi Motorizētā transportlīdzekļa dokumenti, Degvielas karte / Uzlādes karte un citi piederumi ir Motorizētajā transportlīdzeklī;

(e) jāaizver logi un durvis atbilstoši prasībām; un

(f) un pēc tam Bolt lietotnē jāizvēlas rīkojums “Pabeigt braucienu” (vai līdzvērtīgs taustiņš).

7.2.4. Pēc visu darbību veikšanas un pārliecināšanās, ka Motorizētais transportlīdzeklis ir aizslēgts, Lietotāja lietošanas laiku uzskata par pabeigtu.

7.2.5. Darbības reģiona robežās Motorizēto transportlīdzekli nedrīkst nodot atpakaļ:

(a) ierobežotas piekļuves vietā, izņemot Bolt lietotnē norādītā lidostas īpašajā autostāvvietā (ja ir);

(b) pazemes autostāvvietā;

(c) privātā stāvvietas zonā (piem., mājas pagalmā);

(d) maksas stāvvietā, izņemot vietējai pašvaldībai piederošā maksas stāvvietas zonā bez apsardzes; vai

(e) citā zonā, kur transportlīdzekļa novietošana stāvēšanai ir aizliegta ar satiksmes noteikumiem un rīkojumiem.

7.2.6. Lietotājs nedrīkst nodot atpakaļ Motorizēto transportlīdzekli, ja Motorizētais transportlīdzeklis atrodas ārpus Darbības reģiona, Motorizētā transportlīdzekļa aizdedze ir ieslēgta, logi/durvis ir atvērti, motors nav izslēgts vai cita iemesla dēļ, kas Lietotājam tiek norādīts Bolt lietotnē.

7.2.7. Tās Darbības reģiona atrašanās vietas, kur Motorizēto transportlīdzekli var saņemt un kur to drīkst nodot atpakaļ, var atšķirties. Dažus Bolt lietotnē vai interneta vietnē norādītos Motorizēto transportlīdzekļu modeļus var saņemt un ir jānodod atpakaļ tajā pašā Darbības reģiona vietā.

7.2.8. Ja Lietotājs novieto Motorizēto transportlīdzekli maksas autostāvvietā, Lietotājam par stāvēšanu ir jāmaksā ar Lietotāja paša līdzekļiem.

7.2.9. Novietojot Motorizēto transportlīdzekli stāvēšanai, Lietotājam jāizmanto visi līdzekļi, lai nodrošinātu Motorizētā transportlīdzekļa un tajā esošās mantas drošību (t. i., durvis ir aizslēgtas, logi ir aizvērti, gaismas un multimediju konsole ir izslēgta, aizdedze ir izslēgta utt.), kā arī trešo personu un īpašuma drošība.

7.2.10. Ja Lietošanas laiku nevar pabeigt, Lietotājam par to ir nekavējoties jāinformē Bolt un jāpaliek pie Motorizētā transportlīdzekļa, līdz Bolt klientu serviss ir izlēmis, kā rīkoties tālāk.

7.3. Degvielas uzpilde un uzlāde

7.3.1. Katrā Motorizētajā transportlīdzeklī ir Degvielas karte vai Uzlādes karte. Lai uzpildītu degvielu Motorizētajā transportlīdzeklī / uzlādētu Motorizētā transportlīdzekļa akumulatoru, drīkst izmantot tikai Motorizētajā transportlīdzeklī esošo Degvielas karti / Uzlādes karti. Degvielas kartes / Uzlādes kartes lietošanas gadījumā degvielas/uzlādes cena ietilpst Lietotāja maksājamajā Auto koplietošanas pakalpojuma maksā un to no Lietotāja atsevišķi neņem. Degvielas karti / Uzlādes karti var izmantot tikai degvielas iegādei / akumulatora uzlādei, ne citiem mērķiem.

7.3.2. Lietotājam degvielas tvertne ir jāuzpilda tikai ar Motorizētajam transportlīdzeklim paredzēto degvielas veidu.

7.3.3. Degvielas kartes / Uzlādes kartes lietošana citiem transportlīdzekļiem vai citu tvertņu piepildīšanai ar degvielu ir stingri aizliegta. Ja Lietotājs pārkāpj šo aizliegumu, Bolt visos gadījumos paziņo policijai par piesavināšanos un Lietotājam ir pienākums maksāt atbilstoši Līgumam Cenrādī un sodos norādīto līgumsodu.

7.3.4. Lietotājam ir pienākums glabāt Degvielas karti / Uzlādes karti kā labam saimniekam un pēc lietošanas atstāt to Motorizētajā transportlīdzeklī. Par Degvielas kartes / Uzlādes kartes nozaudēšanu Lietotājs informē Bolt uzreiz, bet ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc uzzināšanas par to, kā arī viņam ir pienākums maksāt atbilstoši Līgumam Cenrādī un Sodos norādīto līgumsodu.

7.3.5. Lietotājs nedrīkst nodot atpakaļ Motorizēto transportlīdzekli ar tukšu degvielas tvertni. Motorizētā transportlīdzekļa degvielas tvertne tiek uzskatīta par tukšu, ja degvielas līmenis ir 10 % vai mazāks.

7.3.6. Ja Motorizētā transportlīdzekļa degvielas līmenis nokrīt līdz 25 % un Lietotājs uzpilda degvielas tvertni ar Degvielas karti uzņēmuma, kas ir izsniedzis Degvielas karti, tuvākajā servisa stacijā, Bolt var piešķirt Lietotājam cenas atlaidi.

7.3.7. Ja elektriskā Motorizētā transportlīdzekļa akumulatora līmenis nokrīt līdz 20 %, Lietotājam brauciens ir jāpārtrauc un elektriskais Motorizētais transportlīdzeklis ir jānogādā tuvākajā uzlādes stacijā.

8. Negadījumi, bojājumi, defekti un labošana

8.1. Ja Motorizētajam transportlīdzeklim rodas bojājums, uz Motorizētā transportlīdzekļa instrumentu paneļa aktivizējas brīdinājuma signāli, rodas nevēlams troksnis ārpusē vai Motorizēto transportlīdzekli vairs nevar droši iedarbināt, Lietotājam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 stundas laikā pēc uzzināšanas par problēmu, kā arī, atkarībā no draudu līmeņa: (i) jāpārtrauc Motorizētā transportlīdzekļa lietošana, (ii) jāinformē Bolt, izmantojot Bolt lietotni, un (iii) jāievēro Bolt sniegtie turpmākie norādījumi. Bolt ir tiesības vienpusēji izbeigt Lietošanas laiku.

8.2. Lietotājs nekavējoties informē Bolt, izmantojot kādu no pieejamiem saziņas kanāliem, un atbilstošās iestādes (policiju, glābšanas dienestu u. tml.) pa tālruni par negadījumu, zādzību, ugunsgrēku vai nodarīto kaitējumu vai jebkādu citu ar Lietotāja vadīto Motorizēto transportlīdzekli saistītu kaitējumu. Šādā gadījumā Bolt sniedz Lietotājam norādījumus par to, kā rīkoties un Lietotājam ir jāievēro Bolt norādījumi. Lietotājam ir jāaizpilda satiksmes negadījuma akts un jāveic citas nepieciešamās darbības, lai novērstu vai samazinātu Motorizētajam transportlīdzeklim, citai mantai un/vai personām nodarīto kaitējumu. Tas ir spēkā neatkarīgi no tā, vai negadījumu izraisījis Lietotājs vai trešā persona, vai kaitējums ir mazs vai ne.

8.3. Lietotājam saskaņā ar 7.1.5. punktu ir jāinformē Bolt, izmantojot kādu no iepriekšminētajiem pieejamiem saziņas kanāliem, par negadījumiem, kaitējumiem un trūkumiem, kas Motorizētajam transportlīdzeklim parādās brauciena sākumā.

8.4. Lietotājam pēc konsultācijas ar Bolt ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai saglabātu pierādījumus un samazinātu kaitējumu.

8.5. Lietotājs nedrīkst uzņemties atbildību vai veikt līdzīgus paziņojumus trešajām personām, ja ir negadījumus, kas skar Lietotāja vadīto Motorizēto transportlīdzekli. Ja Lietotājs, neraugoties uz šo aizliegumu, veic paziņojumu par atbildības uzņemšanos, tas ir spēkā tikai Lietotājam personiski. Ar šo paziņojumu nav saistīts ne Bolt, ne Motorizētā transportlīdzekļa apdrošinājuma devējs.

8.6. Bolt ir tiesības uz kompensāciju, kuru maksā par Motorizētajam transportlīdzeklim izraisīto kaitējumu. Ja Lietotājs ir saņēmis šādus maksājumus, Lietotājam tie bez papildu pieprasījuma ir jāpārskaita Bolt.

8.7. Tikai Bolt ir tiesības izvēlēties remontdarbnīcu Motorizētā transportlīdzekļa remontam trūkumu un kaitējuma gadījumā.

8.8. Ja ir negadījums, pēc kura Motorizēto transportlīdzekli vairs nevar pārvietot, Lietošanas laiks beidzas, vēlākais, ar Motorizētā transportlīdzekļa nodošanu Bolt apstiprinātam auto evakuācijas uzņēmumam.

9. Lietotāja pienākumi un atbildība

9.1. Lietotājam ir pienākums:

(a) izmantot un lietot Motorizēto transportlīdzekli atbilstoši paredzētajam mērķim, atbilstoši un kā labam saimniekam, ievērot ražotāja lietošanas pamācības noteikumus, kā arī vadīt droši un uzmanīgi, draudzīgi video un ekonomējot degvielu;

(b) nekavējoties informēt Bolt par visiem Motorizētajam transportlīdzeklim radītajiem kaitējumiem, tai skaitā kaitējumu, kas ir radies vardarbības, negadījuma vai jebkādas sasmērēšanās rezultātā; Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Bolt un atbilstošās iestādes (piem., policiju, glābšanas dienestu), ja Motorizētais transportlīdzeklis ir iznīcināts, sabojāts, sabojājas vai citā veidā kļūs nederīgs lietošanai, tāpat Lietotājs apņemas informēt Bolt par apstākļiem, kas kavē Motorizētā transportlīdzekļa iedarbināšanu un lietošanu;

(c) apzinīgi aizsargāt Motorizēto transportlīdzekli pret zādzību (logiem jābūt aizvērtiem un centrālajai slēgšanas sistēmai noslēgtai);

(d) garākos braucienos regulāri pārbaudīt izmantotos šķidrumus un gaisa spiedienu riepās, nepieciešamības gadījumā tos regulējot;

(e) pirms brauciena pārbaudīt, vai Motorizētajam transportlīdzeklim nav acīmredzamu trūkumu;

(f) uzturēt Motorizēto transportlīdzekli (no iekšpuses un ārpuses) tīru un kārtībā. Ja Motorizētais transportlīdzeklis pēc lietošanas ir sasmērēts vairāk par pierasto, Lietotājam ir pienākums maksāt papildu maksu par Cenrādī un Sodos norādīto tīrīšanu;

(g) ievērot visus spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus (t. sk. ceļu satiksmes likumu un noteikumus);

(h) nekavējoties apstāties, ja uz instrumentu paneļa ekrāna sāk mirgot brīdinošais indikators un sazināties ar Bolt, lai apspriestos, vai braucienu var turpināt;

(i) pārliecināties, ka elektriskā Motorizētā transportlīdzekļa lietošanas laikā akumulators brauciena uzsākšanas laikā ir pietiekami uzlādēts, lai brauciena beigās transportlīdzekli nogādātu atpakaļ Darbības reģionā un, ja nepieciešams, uzsākt prasībām atbilstošu uzlādes procesu;

(j) izmantot Motorizēto transportlīdzekli lietotnē norādītajā Darbības reģionā. Lietotājs var izmantot Motorizēto transportlīdzekli ārpus Darbības reģiona tikai ar iepriekšēju Bolt piekrišanu;

(k) informēt Bolt par precīzu Motorizētā transportlīdzekļa atrašanās vietu jebkurā brīdī, kad tas tiek prasīts, un pēc Bolt pieprasījuma atļaut Motorizētā transportlīdzekļa apskati; un

(l) pirms brauciena uzsākšanas pārliecināties, ka līdzbraucēju telpā nav nenostiprinātu priekšmetu (tai skaitā atkritumu) un visi Motorizētajā transportlīdzeklī esošie priekšmeti ir nostiprināti atbilstoši prasībām, ņemot vērā to izmēru un svaru.

9.2. Lietotājs nedrīkst:

(a) vadīt Motorizēto transportlīdzekli alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu ietekmē vai farmācijas produktu ietekmē, kas var samazināt viņa vadīšanas spēju. Bolt ir alkohola nulles tolerance – ir stingrs alkohola aizliegums (0,0‰), kā arī Bolt ir tiesības šīs prasības pārkāpuma gadījumā pieprasīt līgumsodu atbilstoši 5.1. (g) punktam;

(b) vadīt Motorizēto transportlīdzekli, ja Lietotājs ir slims vai noguris vai vadīšana var apdraudēt satiksmes drošību, Motorizēto transportlīdzekli vai citas personas;

(c) vadīt Motorizēto transportlīdzekli bezrūpīgi, agresīvi vai neapzinīgi, tostarp piedaloties nelikumīgās braukšanas sacensībās vai driftēšanā, kā arī izmantot Motorizēto transportlīdzekli citiem neparastiem braucieniem vai pārvadājumiem. Iepriekš minētie piemēri nav izsmeļoši. Motorizētā transportlīdzekļa jebkādu nesaprātīgu vai nepiemērotu lietošanu, ja Bolt to ir noteicis pēc saviem ieskatiem, uzskata par šī Līguma pārkāpumu. Visos Motorizētajos transportlīdzekļos ir IoT ierīce, kas ļauj Mums konstatēt Motorizēto transportlīdzekļu neatbilstošu lietošanu;

(d) izmantot Degvielas karti citu transportlīdzekļu uzpildei vai izmantot Uzlādes karti citu transportlīdzekļu uzlādei;

(e) izslēgt blakussēdētāja drošības spilvenu, izņemot, ja tas ir nepieciešams bērnu vai zīdaiņu pārvadāšanai, kā gadījumā izmanto sēdekļa paaugstinājumu / bērnu sēdeklīti atbilstoši 9.2. (f) punktam. Ja blakussēdētāja drošības spilvens ir izslēgts, lietotājam, beidzot braucienu, ir tas jāieslēdz atpakaļ;

(f) pārvadāt bērnus vai zīdaiņus bez nepieciešamā sēdekļa paaugstinājuma / drošības sēdekļa. Lietotājam ir jāievēro visi ražotāja norādījumi par drošības sēdekļu uzstādīšanu;

(g) izmantot Motorizēto transportlīdzekli bezceļu braucieniem, motosporta pasākumiem vai jebkura veida sacensībām, transportlīdzekļa pārbaudēm, braukšanas apmācībai, personu pārvadāšanai ar komerciāliem noteikumiem vai komerciālos pārvadājumos (piem., kurjerpakalpojumi, ēdiena piegāde), izņemot ar Bolt iepriekšēju rakstisku piekrišanu;

(h) nodrošināt trešajai personai iespēju izmantot Savu Kontu un/vai vadīt Motorizēto transportlīdzekli;

(i) nodot Motorizēto transportlīdzekli apakšlietošanā, nodot no šī Līguma izrietošās tiesības un pienākumus vai atsavināt Motorizēto transportlīdzekli citai personai;

(j) izmantot Motorizēto transportlīdzekli citu transportlīdzekļu vilkšanai;

(k) izmantot Motorizēto transportlīdzekli bīstamu un ugunsbīstamu, indīgu vai citā veidā bīstamu vielu pārvadāšanai, ja tās būtiski pārsniedz mājsaimniecībā izmantojamos daudzumus;

(l) izmantot Motorizēto transportlīdzekli tādu priekšmetu vai vielu pārvadāšanai, kas var kaitēt braukšanas drošībai vai bojāt Motorizētā transportlīdzekļa interjeru sava veida, izmēra, formas vai svara dēļ;

(m) izmantot Motorizēto transportlīdzekli administratīvu pārkāpumu, noziedzīgu nodarījumu vai citu ar tiesību aktiem aizliegtu darbību īstenošanai;

(n) smēķēt un/vai veipot, vai atļaut Motorizētajā transportlīdzeklī smēķēt vai veipot citiem;

(o) ielaist Motorizētajā transportlīdzeklī mīļdzīvniekus, izņemot, ja tie ir slēgtā transportēšanas kastē, kas ir droši ievietota Motorizētajā transportlīdzeklī vai tā bagāžas nodalījumā;

(p) neparasti nosmērēt Motorizēto transportlīdzekli vai atstāt Motorizētajā transportlīdzeklī atkritumus;

(q) pārvadāt vairāk pasažieru, nekā Motorizēto transportlīdzekļu reģistrācijā atļautais skaits;

(r) pašam remontēt vai modificēt Motorizēto transportlīdzekli vai ļaut to darīt trešajai personai;

(s) slēpt satiksmes negadījumā gūtos kaitējumus vai izvairīties no atbildības par satiksmes negadījumu/kaitējumu; vai

(t) censties piekļūt IoT ierīcei, lai lasītu, kopētu, izmainītu vai dzēstu datus vai citādi kaitētu IoT ierīces normālai darbībai.

9.3. Lietotājs atbild:

(a) par kaitējumu, kas rodas Motorizētajam transportlīdzeklim, Bolt vai trešajai personai vai tās mantai Lietošanas laikā vai laikā, kad Motorizētais transportlīdzeklis ir Lietotāja valdījumā vai Lietotāja kontrolē, t. sk. laikā, kad Motorizētais transportlīdzeklis ir Lietotāja rezervēts, tai skaitā par šī Līguma un/vai spēkā esošo likumu un noteikumu pārkāpšanu. Šāds kaitējums aptver Motorizēto transportlīdzekli, tā atslēgu (ja ir) un/vai papildu iekārtu, t. sk. Degvielas kartes / Uzlādes kartes zādzību vai nozaudēšanu, Motorizētā transportlīdzekļa un trešās personas mantas remonta izdevumus, trešo personu savainojumus, ar Motorizēto transportlīdzekļu atjaunošanu vai transportu saistītos izdevumus un blakus kaitējumu, piem., ekspertu maksas, evakuācijas maksas, vērtības samazināšanos, papildu lietvedības izdevumus, kā arī Motorizēto transportlīdzekļu vai trešās personas mantas lietošanas neiespējamību;

(b) par kaitējumu, kas rodas ar Motorizēto transportlīdzekli izdarītu satiksmes pārkāpumu, administratīvo pārkāpumu vai noziegumu rezultātā. Lietotājam ir jāsamaksā visi no tā izrietošie izdevumi un kaitējumi, un viņš pilnībā atbrīvo Bolt no trešo personu prasījumiem;

(c) par kaitējumu, kas ir nodarīts Motorizētajam transportlīdzeklim, Bolt vai trešajai personai vai tās mantai no trešās personas puses, kuras valdījumā Lietotājs nodeva Motorizēto transportlīdzekli, pārkāpjot šo Līgumu;

(d) par tādu maksu vai līgumsoda samaksu, kas saņemti Motorizētā transportlīdzekļa lietošanas laikā. Lietotājs apzinās, ka Bolt var pārsūtīt attiecīgos Lietotāja personas datus prasījuma apstrādei; un

(e) par līgumsoda apmaksu atbilstoši šim Līgumam, kā arī Cenrādim un Sodiem. Tas neietekmē tiesības pieprasīt kaitējuma kompensāciju. Šādā gadījumā līgumsodu atskaita no kaitējuma.

9.4. Ja Lietotājs izraisa satiksmes negadījumu, vai Lietotājs nodara kaitējumu Motorizētajam transportlīdzeklim, Lietotāja atbildība tiek ierobežota ar 500 EUR. Šis atbildības ierobežojums ir spēkā, ja (i) Motorizētais transportlīdzeklis ir izmantots atbilstoši šim Līgumam, (ii) satiksmes negadījums un/vai Motorizētajam transportlīdzeklim nodarīto kaitējumu ir izraisījusi Lietotāja nejauša nerūpība, (iii) par radušos kaitējumu un/vai negadījumu ir paziņots nekavējoties, atbilstoši 9.1.(b) punktam un (iv) Lietotājs situācijas atrisināšanai sadarbojas ar Bolt. Atbildības ierobežojums nav spēkā, ja Lietotājs ir pārkāpis Līgumu un/vai kaitējums ir izraisīts Lietotāja smagas nerūpības vai tīšas darbības rezultātā.

9.5. Lietotājs neatbild par pārkāpumu, ja pārkāpums tika izdarīts vai kaitējums tika izraisīts Bolt un/vai trešās personas vainas dēļ, izņemot gadījumu, ja Lietotājs uz šī Līguma pamata atbild par trešās personas darbībām.

9.6. Lietotājs neatbild par Motorizētā transportlīdzekļa iepriekšējas lietošanas, izmantošanas vai neparasta nodiluma izraisītiem trūkumiem, ja Lietotājs nekavējoties informē Bolt, izmantojot kādu no pieejamiem saziņas kanāliem vai Bolt lietotni, kā arī ievēro Bolt sniegtos norādījumus.

9.7. Jebkāda Līguma pārkāpuma gadījumā, tai skaitā, ja netiek veikts maksājums, Bolt ir tiesības uz laiku vai pastāvīgi apturēt vai izbeigt Pakalpojumu sniegšanu, un nekavējoties īslaicīgi vai pastāvīgi bloķēt pieeju Bolt lietotnei un Kontam. Lietotāju par to informē e-pastā vai Bolt lietotnē.

10. Bolt pienākumi un atbildība

10.1. Bolt nodrošina, ka Motorizētais transportlīdzeklis ir labā kārtībā un stāvoklī, kā arī ir derīgs lietošanai un izmantošanai ar Līgumā norādīto mērķi. Kļūdas vai bojājumus, kas neietekmē satiksmes drošību, kā arī nav ar īslaicīgu ietekmi, kā arī trūkumus, kas nav radušies Motorizētā transportlīdzekļa nepareizas apkopes rezultātā, neuzskata par trūkumiem.

10.2. Mūsu kopējā atbildība par jebkādām un visām prasībām, kas izriet no šī Līguma, tostarp prasībām, kas pamatotas ar civiltiesību pārkāpumiem vai citiem iemesliem, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 500,00 EUR vai mums samaksāto maksu par Pakalpojumiem, kuru sniegšanas laikā noticis incidents, negadījums vai notikums, kas izraisījis prasību/-as, atkarībā no tā, kura summa ir mazāka. Tomēr Mēs neierobežojam Jūsu tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai izmantot citus tiesību aktos noteiktos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ja mūsu Pakalpojumi neatbilst šim Līgumam.

10.3. Apjomā, kādā šāda atbildības ierobežošana ir atļauta ar piemērojamām tiesībām, Bolt neatbild par zemāk minēto:

(a) kaitējums, kurš Lietotājam radies kavēšanās, kas saistīta ar Pakalpojumu lietošanu, dēļ;

(b) kaitējums, kuru Lietotājs ir radījis trešajām personām Pakalpojumu lietošanas laikā;

(c) netiešs vai izrietošs kaitējums, tai skaitā negūtā peļņa; un

(d) kaitējums, kas pārsniedz to Pakalpojumu cenu, kas netika sniegti vai kas tika sniegti neatbilstoši prasībām.

10.4. Bolt neatbild par Motorizētajā transportlīdzeklī atstātiem jebkādiem priekšmetiem vai no Motorizētā transportlīdzekļa nozagtiem priekšmetiem, neatkarīgi no tā, vai tie pieder Lietotājam vai trešajai personai. Visi priekšmeti, kas tiek atrasti Motorizētajā transportlīdzeklī, tiek iznīcināti vai ziedoti 30 dienas pēc atrašanas.

10.5. Bolt neatbild par Lietotājam radīto kaitējumu, kas ir radies Motorizētā transportlīdzekļa lietošanas neiespējamības dēļ, negadījuma vai citu iemeslu dēļ, kurus Bolt nevar ietekmēt.

11. Izbeigšana

11.1. Bolt ir tiesības vienpusēji izbeigt Lietošanas laiku atbilstoši Līgumam.

11.2. Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Lietošanas laiku atbilstoši Līgumam.

11.3. Bolt ir tiesības paņemt atpakaļ Motorizēto transportlīdzekli un aizstāt to ar salīdzināmu Motorizētu transportlīdzekli jebkurā laikā, sadarbojoties ar Lietotāju.

11.4. Jums ir tiesību aktos noteiktās tiesības atteikties no šī Līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslus. Šādā gadījumā Jūs varat (i) izmantot A pielikumā sniegto atteikuma veidlapas paraugu vai (ii) iesniegt jebkādu citu nepārprotamu paziņojumu, kurā izklāstīts Jūsu lēmums atteikties no Līguma, sazinoties ar Mums.

12. Citi svarīgi nosacījumi

12.1. Līgumam piemēro Latvijas Republikas tiesības un to tulko atbilstoši Igaunijas Republikas tiesībām.

12.2. Jūsu saistību izpildei var tikt piemēroti Darbības reģiona likumi, piemēram, Darbības reģionā spēkā esošie satiksmes likumi un noteikumi (vietējie tiesību akti) un Jūs apņematies ievērot vietējos tiesību aktus.

12.3. Visi strīdi, kas izriet no šī Līguma un ko nevar atrisināt, savstarpēji vienojoties, ir risināmi Latvijas Republikas tiesās. Ja Jūs esat patērētājs un Jūsu dzīvesvieta ir Eiropas Savienībā (ES), Jūs varat iesniegt prasību, lai īstenotu savas patērētāju aizsardzības tiesības saistībā ar šo Līgumu ES valstī, kurā Jūs dzīvojat. Jums var būt arī tiesības iesniegt pieteikumu Jūsu vietējā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē vai izmantojot Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu: http://ec.europa.eu/odr.

12.4. Ja starp Līguma noteikumiem un Jums piemērojamajiem Darbības reģiona noteikumiem rodas konflikts vai pretrunas, spēkā ir Darbības reģiona nosacījumi, ciktāl tie attiecas uz konfliktējošo normu.

A pielikums - Atteikuma veidlapas paraugs

SIA “Bolt Services LV” (Rīga, Dēļu iela 4, Latvija, Riga@bolt.eu):

Ar šo es paziņoju, ka atsakos no līguma par šāda pakalpojuma sniegšanu: mehānisko transportlīdzekļu pagaidu noma.

Pasūtījums veikts: [aizpilda lietotājs].

Lietotāja vārds un uzvārds: [aizpilda lietotājs].

Lietotāja adrese: [aizpilda lietotājs].

Lietotāja paraksts (tikai tad, ja šī veidlapa tiek paziņota uz papīra),

Datums: [aizpilda lietotājs].

Skenē un lejupielādē

Gandrīz viss izdarīts!

Noskenē QR kodu ar viedierīces fotokameru un lejupielādē lietotni.