Bolt e-transportlīdzekļu vispārīgie pakalpojumu noteikumi (derīgs līdz 09.10.2022)

Spēkā no 01.07.2020.

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus veido līgums (Līgums), kas noslēgts starp (Jūs, Lietotājs vai Braucējs) un Bolt Operations OÜ, reģistrācijas Nr. 14532901, vai tā filiālēm (Bolt, Mēs, Mums vai Mūsu) attiecībā uz to, kā Jūs izmantojat i) jebkuru ar Lietotni pieejamu transportlīdzekli, kas tiek darbināts ar cilvēka spēku vai elektriski, piemēram, e-motorollerus un e-velosipēdus (kopā saukti – E-transportlīdzekļi); ii) Mūsu mobilo lietojumprogrammu piekļuvei E-transportlīdzekļiem un to lietošanai (Lietotne); un iii) citus saistītos pakalpojumus, piemēram, uzlādi, apkopi, paņemšanu un tamlīdzīgus pakalpojumus (Saistītie pakalpojumi), kuriem Mēs nodrošinām piekļuvi (E-transportlīdzekļi, Lietotnes un Saistītie pakalpojumi kopā saukti – Pakalpojumi).

1.2. Šie dokumenti ir saistoši un ar atsauci ir iekļauti Līgumā:

1.2.1. Līguma A pielikumā izklāstītie E-transportlīdzekļu lietošanas noteikumi (Braukšanas noteikumi);

1.2.2. Drošības vadlīnijas saistībā ar E-transportlīdzekļu izmantošanu, kas parādītas Lietotnē un atkarībā no gadījuma Lietotnes drošības rīkos (Drošības rīki);

1.2.3. Piemērojamais maksas grafiks, kas parādīts Lietotnē (Maksas grafiks), jebkura cita informācija par cenām, Lietotnē redzamie noteikumi, kas saistīti ar Pamata plānu un Priekšapmaksas plānu (definēts 4.1. punktā), visi piemērojamie Atlaižu kodu noteikumi un visas instrukcijas, rokasgrāmatas (tostarp, ja piemērojams, E-transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmata) un visas citas Lietotnē redzamās vadlīnijas; un

1.2.4. Citi Līgumā minētie uzņēmējdarbības un produktu noteikumi, tostarp pakalpojumu apraksti, politikas un paziņojumi, tostarp Mūsu konfidencialitātes politika pasažieriem (Privātuma politika), kas ir pieejama Lietotnē vai vietnē https://bolt.eu/legal/ un attiecīgi (mutatis mutandis) attiecas uz Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu;

1.2.5. Citi valstij vai pilsētai (Pakalpojumu zona) specifiski noteikumi, kas piemērojami teritorijā, kurā tiek veikts brauciens.

1.3. Mūsu Pakalpojumiem pilnveidojoties, Mēs varam jebkurā laikā grozīt Līgumu. Grozījumi būs spēkā pēc grozītā Līguma vai tā papildu noteikumu publicēšanas Mūsu tīmekļa vietnē vai Lietotnē. Ja turpināt izmantot Pakalpojumu pēc grozījumu publicēšanas, tas nozīmē Jūsu piekrišanu, ka grozītais Līgums ir Jums saistošs. Mēs paturam tiesības informēt Jūs par grozījumiem, izmantojot Lietotni, kontaktinformāciju, kas saistīta ar Jūsu kontu, vai jebkurā citā atbilstošā veidā.

2. Lietotnes izmantošana

2.1. Pakalpojumi tiek izmantoti ar Lietotnes starpniecību. Lietotne ļauj personām, kurām nepieciešams transportlīdzeklis, atrast E-transportlīdzekli, norādot datus par savu ģeogrāfisko atrašanās vietu.

2.2. Lai izmantotu Pakalpojumus, nepieciešams instalēt Lietotni un reģistrēt lietotāja kontu (Konts). Lietotnes instalēšanas laikā Jūsu mobilā tālruņa numurs tiks piesaistīts Jūsu kontam un pievienots Mūsu datubāzei.

2.3. Ja Lietotnē radīsies kļūdas, Mēs centīsimies tās izlabot pēc iespējas ātrāk, bet Jūs atzīstat, ka Lietotnes funkcionalitāte var būt ierobežota dažkārt radušos tehnisku kļūdu dēļ, un Mēs nevaram garantēt Lietotnes neierobežotu funkcionēšanu bez kļūdām visu laiku. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka Lietotne nedarbojas vai nav izmantojama vēlamajā veidā.

2.4. Ja Jūs ievērojat Līgumu, Mēs piešķiram Jums ierobežotu, neekskluzīvu, tālāk nepiešķiramu, neatsaucamu, nenododamu licenci piekļūt Lietotnei un izmantot to Jūsu personiskajā ierīcē tikai saistībā ar Jūsu izmantotajiem Pakalpojumiem.

3. Lietotāja atbilstība un Konti

3.1. Jums ir tiesības izmantot Pakalpojumus, ja:

3.1.1. Jums ir Konts;

3.1.2. Jūsu Konts ir savienots ar spēkā esošu kredītkarti vai debetkarti, vai citu Lietotnes atbalstītu apmaksas veidu (Izraudzītais maksāšanas veids);

3.1.3. Jūs esat vismaz 18 gadus vecs (-a) un esat likumīgi pilnvarots (-a) braukt ar E-transportlīdzekļiem saskaņā ar vietējiem likumiem, kas attiecas uz minimālo vecumu pieejamo E-transportlīdzekļu izmantošanai Jūsu Apkalpošanas zonā;

3.1.4 Jums ir derīga autovadītāja apliecība Apkalpošanas zonā, kurā izmantojat Pakalpojumus, ja šāda licence ir obligāta E-transportlīdzekļa izmantošanai;

3.1.5. Jūs esat fiziski vesels (-a) un Jums ir nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai drošā un kompetentā veidā izmantotu, brauktu ar un lietotu E-transportlīdzekļus.

3.2. Izveidojot un izmantojot savu Kontu, Jūs:

3.2.1. Piekrītat izmantot tikai savu īsto vārdu, precīzu personisko un kartes informāciju un vienmēr aktualizēt šo informāciju;

3.2.2. Lai saņemtu vai saglabātu piekļuvi Pakalpojumiem, Jūs piekrītat, ka Jums var tikt lūgts sniegt identitātes apliecinājumu vadītāja apliecības vai valsts izdota identifikācijas dokumenta veidā, uz kura ir fotogrāfija;

3.2.3. Atbildat par piekļuvi savam Kontam, tā kontroli un drošību, kā arī atbildat par: i) sava Konta lietotājvārdu un paroli; ii) visām darbībām, kas veiktas Jūsu Kontā, tostarp, bet ne tikai, to aktivizējot (atbloķējot), izmantojot, deaktivizējot (pabeidzot savu braucienu), un pareizu vai nepareizu E-transportlīdzekļa novietošanu saskaņā ar Līgumu un tādā veidā, kāds var būt noteikts Atļautajā Stāvvietu zonā, ja vien Jūs neesat ziņojis par Jūsu Konta nepareizu izmantošanu sakarā ar 3.2.4. punktu, Mēs varam pieņemt, ka ikvienam, kurš lieto Jūsu lietotāja vārdu un paroli, Jūs esat atļāvis to darīt;

3.2.4 Apņematies nekavējoties informēt Mūs, ja uzzināt par jebkādu neatļautu piekļuvi Jūsu Kontam vai tā lietošanu, vai citu situāciju, kas var izraisīt kontroles zaudēšanu pār Jūsu Kontu;

3.2.5. Piekrītat, ka Mums ir tiesības apturēt vai atslēgt Jūsu Kontu, ciktāl tas nepieciešams, lai i) nodrošinātu likumīgu Lietotnes izmantošanu, tostarp, bet ne tikai krāpšanas novēršanai, riska novērtēšanai, izmeklēšanas un klientu atbalsta nolūkiem; ii) nodrošinātu, ka Jūs ievērojat Līgumu; iii) ievērotu spēkā esošos tiesību aktus vai tiesas, tiesībaizsardzības iestādes vai citas administratīvās vai valsts iestādes rīkojumu; vai iv) citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

3.2.6. Piekrītat, ka saistībā ar Pakalpojumiem Mēs varam nosūtīt Jums īsziņu (SMS), paziņojumus un e-pasta ziņojumus.

4. E-transportlīdzekļu izmantošana

4.1. Ar Lietotnes starpniecību atbloķējot E-transportlīdzekli, jūs piekrītat nomāt E-transportlīdzekli pēc sistēmas – maksāt par noteiktu apjomu (Pamata plāns) vai izmantojot priekšapmaksas paketi (Priekšapmaksas plāns), ievērojot Līguma noteikumus un saskaņā ar Nomas laikā piemērojamo Maksas grafiku.

4.2. Katru reizi, kad atbloķējat E-transportlīdzekli un uzsākat braukt, Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs esat izlasījis (-usi) un sapratis (-usi):

4.2.1. Visus spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus;

4.2.2. A pielikumā esošos Braukšanas noteikumus;

4.2.3. Drošības rīkus;

4.2.4 Jūsu Pakalpojumu zonā spēkā esošos noteikumus; un

4.2.5. Ir izpildīti 3.1.5. sadaļā uzskaitītie atbilstības noteikumi.

4.3. Atbloķējot E-transportlīdzekli, jūs piekrītat un apņematies:

4.3.1. E-transportlīdzeklis un jebkurš tam pievienotais aprīkojums visu laiku paliek Mūsu īpašums un Jūs nekādā veidā neizjaucat, nemaināt, neremontējat, nepostāt un nebojājat E-transportlīdzekli vai jebkādas tam pievienotās ierīces;

4.3.2. Izmantot E-transportlīdzekli saskaņā ar Līgumu, tostarp Braukšanas noteikumiem, Drošības rīkiem un visām instrukcijām, rokasgrāmatām un vadlīnijām, kas norādītas Lietotnē un Jūsu Pakalpojumu zonai piemērojamajos noteikumos;

4.3.3. Neļaut nevienai citai personai izmantot Jūsu atbloķēto E-transportlīdzekli;

4.3.4. Uzņemties pilnu atbildību par E-transportlīdzekļa aprūpi nomas laikā un atdot to atpakaļ tādā pašā stāvoklī, kādā tas tika iznomāts, uz Lietotnē norādīto Atļauto stāvvietas zonu (Atļautā stāvvietas zona). Ja E-transportlīdzeklis tiek atdots atpakaļ bojāts vai nolaistā stāvoklī, saskaņā ar 5.4.2. punktu no Jums tiks iekasēta maksa, kas vienāda ar remonta izmaksām.

4.4. Ja nomas laikā E-transportlīdzeklis izlādējas, Jums jāpabeidz brauciens saskaņā ar Lietotnes norādījumiem un Līguma noteikumiem un tas jānovieto Atļautajā stāvvietas zonā.

4.5. Jums cik ātri vien iespējams saskaņā ar 10.1. punktu jāziņo Mums par visiem nelaimes gadījumiem, avārijām, bojājumiem, miesas bojājumiem, nozagtu vai nozaudētu E-transportlīdzekli. Ja incidents ir saistīts ar miesas bojājumiem, īpašuma bojājumiem vai nozagtu E-transportlīdzekli, Jums 24 stundu laikā jāiesniedz ziņojums vietējai policijas iestādei.

5. Apmaksa un maksas

5.1. Ja iespējams, jūs varat izmantot mūsu Pakalpojumus, izmantojot Pamata vai Priekšapmaksas plānu. No Jums tiks iekasēta maksa par E-transportlīdzekļa un Pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar Mūsu cenrādi un E-transportlīdzekļa veidu. Katra E-transportlīdzekļa lietošana sākas brīdī, kad Jūs noklikšķināt uz “Atbloķēt”, un beidzas brīdī, kad jūs noklikšķināt uz “Pabeigt braucienu” vai līdzvērtīgu (-iem) taustiņu (-iem) Lietotnē. Mūsu maksām un citiem maksājumiem var tikt piemēroti spēkā esošie nodokļi un citi vietējie valsts noteiktie maksājumi, kurus Mēs varam iekasēt.

5.2. Dažās pakalpojumu jomās jums var būt iespēja iegādāties Pakalpojumus, izmantojot Priekšapmaksas plānu. Priekšapmaksas plāniem piemērojamie noteikumi un cenu nosacījumi ar tajos ietverto Priekšapmaksas plāna ierobežojumu aprakstu tiks parādīti Lietotnē, un tie pirms pirkuma ir jāizlasa un jāpieņem. Ierobežojumi var ietvert dienas laika ierobežojumu, atbloķēšanas reižu skaitu vai dienas brauciena ierobežojumus. Priekšapmaksas plānu nevar izmantot kopā ar reklāmas piedāvājumiem, atlīdzībām vai citām atlaidēm. Priekšapmaksas plāna iegāde negarantē Pakalpojumu pieejamību. Priekšapmaksas plāna derīguma termiņš beigsies tajā datumā, kas norādīts pirkuma laikā piemērojamajos noteikumos un cenu noteikšanas nosacījumos.

5.3. Jums ir likumā noteiktās tiesības atteikties no Priekšapmaksas plāna 14 dienu laikā pēc pirkuma datuma, nenorādot iemeslus. Ja vēlaties atteikties no Priekšapmaksas plāna, Jūs varat vai nu: i) izmantot B pielikumā sniegto atteikuma veidlapas paraugu; vai ii) iesniegt jebkuru citu nepārprotamu paziņojumu, kurā izklāstīts Jūsu lēmums atteikties no Priekšapmaksas plāna, sazinoties ar Mums saskaņā ar 10.1. sadaļu.

5.4. Ja Jūs aktivizējat Priekšapmaksas plānu 14 dienu atteikuma periodā pēc Priekšapmaksas plāna iegādes (tas nozīmē, ka Jūs skaidri pieprasāt, lai Pakalpojumus sāktu piegādāt no šī datuma un pirms atteikuma termiņa beigām), tad Jūs skaidri atsakāties no atteikuma tiesībām. Ja jūs izmantojat savas 14 dienu atteikuma tiesības saskaņā ar iepriekšminētajiem nosacījumiem, jums būs tiesības uz proporcionālu naudas atmaksu ar nosacījumu, ka Priekšapmaksas plāns ir nopirkts un lietots līdz izbeigšanas termiņam.

5.5. Mēs varam izsniegt reklāmas kuponus vai kodus saskaņā ar jebkādiem papildu noteikumiem, kas noteikti katram reklāmas kodam (Atlaižu kodi). Mēs paturam tiesības mainīt vai atcelt Atlaižu kodus jebkurā laikā tikai un vienīgi pēc Mūsu ieskata. Mēs varam jebkurā laikā apturēt vai atcelt Jūsu Atlaižu koda (-u) un Lietotnes izmantošanu, ja Mums ir pamats uzskatīt, ka Atlaižu koda (-u) izmantošana bijusi kļūdaina, krāpnieciska, nelikumīga vai ir pārkāpti attiecīgā Atlaižu koda vai Līguma noteikumi.

5.6. Ja ar Jūsu Kontu atbloķētais E-transportlīdzeklis:

5.6.1. Ir novietots ārpus Atļautās stāvvietas zonas, tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem Mēs varam iekasēt no Jums savākšanas maksu līdz 100 EUR apmērā.

5.6.2. Izskatās bojāts, pārsniedzot parasto nolietojumu, ir sliktā stāvoklī vai ir bijis sabojāts, tad tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem Mēs varam iekasēt no Jums maksu, kas ir vienāda ar E-transportlīdzekļa un aprīkojuma remonta vai nomaiņas izmaksām;

5.6.3. Ir pamests bez iepriekšēja brīdinājuma, Jūs esat atbildīgs par visiem maksājumiem, līdz brīdim, kad E-transportlīdzeklis tiek atgūts, kā arī maksu par meklēšanu, kas nepārsniedz summu 120 EUR, un Lietotnē norādītā maksimālā braukšanas maksa, kas ir atkarīga no laika, kas bijis nepieciešams E-transportlīdzekļa atgūšanai;

5.6.4 Netiek atgūts vai atdots atpakaļ (t. i., brauciens pabeigts un E-transportlīdzeklis ir novietots stāvvietā) 48 stundu laikā, tad tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem Mēs varam uzskatīt E-transportlīdzekli par nozaudētu vai nozagtu, un tādā gadījumā Mēs varam iekasēt no Jums summu līdz 500 EUR apmērā par katru E-transportlīdzekli, kā arī iesniegt ziņojumu par Jums policijai.

5.7. Jūs piekrītat segt ikvienu naudas sodu, maksu, sodu un/vai jebkuru citu maksu, kas Mums radusies, ja Jūs jebkuru E-transportlīdzekli izmantojat nepienācīgi (t. i. novietojat ārpus Atļautās stāvvietas zonas) vai ja Jūs Pakalpojumu lietošanas laikā pārkāpjat jebkuru likumu, normu, noteikumu vai rīkojumu.

5.8. Visas summas, kas Mums pienākas un Jums ir jāmaksā, tiks iekasētas ar Jūsu Izraudzītā maksāšanas veida starpniecību. Ja šie maksāšanas veidi nedarbojas, var tikt izmantotas citas piedziņas procedūras. Jūs piekrītat atlīdzināt visas Mūsu piedziņas izmaksas, tostarp, bet ne tikai saprātīgas maksas par juridiskajiem pakalpojumiem, ja Jūs nesamaksājat Mums pienākošās summas noteiktajā termiņā.

5.9. Jūs varat maksāt par Pakalpojumiem ar savu Izraudzīto maksāšanas veidu, kuru nepieciešams iepriekš aktivizēt Lietotnē. Jūs pilnvarojat Mūs izmantojot Jūsu Izraudzīto maksāšanas veidu, kas saistīts ar Jūsu Kontu, iekasēt visas maksas, kādas Jums radušās saskaņā ar Līgumu. Šādām maksām un citiem maksājumiem var tikt piemēroti spēkā esošie nodokļi, kurus Mēs varam iekasēt.

5.10. Mēs un mūsu darbuzņēmēji atbalstām Maksājumus Lietotnē, sniedzam palīdzību un risinām strīdus, kas saistīti ar Maksājumiem Lietotnē. Ja Jūs apstrīdat jebkuru darījumu, kas apmaksāts ar Jūsu Izraudzīto maksāšanas veidu, Jums 10 darba dienu laikā ir jāsazinās ar Mums saskaņā ar 10.1. punktu.

5.11. Kredītkaršu un debetkaršu maksājumu gadījumā Mēs varam pieprasīt apkalpošanas maksu par katru maksājumu, kas tiek pievienots katram Pakalpojumu pasūtījumam. Apkalpošanas maksa paredzēta par Visa/Mastercard apkalpošanas maksām. Apkalpošanas maksas apmērs tiek norādīts Lietotnē. Jūsu banka var iekasēt papildu maksu par Jūsu kredītkartes vai debetkartes izmantošanu, kas netiek parādīta Lietotnē. Ir jāņem vērā, ka pēc tam, kad esat rezervējis E-Transportlīdzekli, Mēs automātiski rezervējam summu no Jūsu kredītkartes, lai apstiprinātu maksājuma pieejamību.

5.12. Jūs piekrītat nekavējoties informēt Mūs par jebkurām izmaiņām saistībā ar Jūsu Izraudzīto maksāšanas veidu, kas piesaistīts Jūsu Kontam, kas varētu ietekmēt Mūsu iespējas iekasēt maksājumus no Jums saskaņā ar Līgumu.

6. Atbildība

6.1. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Pakalpojumu, E-transportlīdzekļa un saistītā aprīkojuma izmantošana ir vienīgi Jūsu individuāla atbildība un Mēs neesam atbildīgi par sekām, pretenzijām, prasībām, pieprasījumiem, pamatu lietas ierosināšanai, zaudējumiem, saistībām, kaitējumu, traumām, maksām, izmaksām un izdevumiem, līgumsodiem, maksām par juridiskajiem pakalpojumiem vai jebkāda veida maksājumiem, gan paredzamiem, gan neparedzamiem, zināmiem un nezināmiem, kas Jums vai trešajai personai varētu rasties Pakalpojumu izmantošanas dēļ. Jūs pilnībā saprotat šādus riskus, atzīstot, ka:

6.1.1. Braukšana ar E-transportlīdzekli ir saistīta ar daudziem acīmredzamiem un ne tik acīmredzamiem riskiem, briesmām un apdraudējumu, kas var izraisīt Jums vai citiem cilvēkiem traumas vai bojāeju, kā arī īpašuma bojājumus, un ka šādus riskus, briesmas un apdraudējumus ne vienmēr var paredzēt vai no tiem izvairīties;

6.1.2. E-transportlīdzeklis ir tehniska ierīce, kas var darboties nepareizi, pat ja tā tiek uzturēta pienācīgi, un ka šāda kļūme var izraisīt traumas; un

6.1.3. Ķiveres, cita aizsargaprīkojuma valkāšana un rūpīga Braukšanas noteikumu un Līguma ievērošana ir būtiski svarīga, lai samazinātu Jūsu savainošanās risku un risku savainot vai nodarīt kaitējumu citiem.

6.2. Ja jebkura Pakalpojuma izmantošana no Jūsu puses izraisa savainojumu vai kaitējumu citai personai vai īpašumam, tad Jūs būsit atbildīgs par jebkādām un visām sekām, pretenzijām, prasībām, pamatu lietas ierosināšanai, zaudējumiem, saistībām, kaitējumu, traumām, maksām, izmaksām un izdevumiem, līgumsodiem, maksām par juridiskajiem pakalpojumiem, spriedumiem, tiesvedībām vai jebkāda veida maksājumiem, gan paredzamiem, gan neparedzamiem, zināmiem un nezināmiem. Ja Jūsu rīcības rezultātā Mums ir jāapmaksā trešās personas prasījumi, vienīgi Jūs esat atbildīgs pret Mums un piekrītat atlīdzināt visus zaudējumus, kas Mums radušies, samaksājot šādas trešās personas prasības.

6.3. Mēs paturam tiesības piedāvāt atbildības apdrošināšanu (Apdrošināšanas segums) dažās vai visās Pakalpojumu zonās, lai, ievērojot Apdrošināšanas seguma ierobežojumus un izņēmumus, apdrošinātu atbildību, kāda Jums rodas saistībā ar trešās personas savainošanu vai nejaušu kaitējuma nodarīšanu trešās personas fiziskajam īpašumam, kas rodas E-transportlīdzekļa lietošanas rezultātā. Ja neesat samaksājis par Apdrošināšanas segumu, tad Jūs saprotat un atzīstat, ka Jūs uzņematies atbildību par visām izmaksām, ko Jūs izraisāt trešajai personai, tostarp, bet ne tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības transporta pakalpojumus, uzturēšanās stacionārā un ārstēšanas izmaksas.

6.4. Visi Pakalpojumi, jo īpaši E-transportlīdzekļi un ar tiem saistītais aprīkojums, tiek SNIEGTI STATUSĀ “TĀDS, KĀDS IR” un “TĀDS, KĀDS IR PIEEJAMS”. Pilnībā, ciktāl to atļauj likums, Mēs izslēdzam un atsakāmies no jebkādām garantijām, nosacījumiem vai jebkāda veida noteikumiem neatkarīgi no tā, vai tie ir tieši vai netieši, un vai tos uzliek spēkā esošie tiesību akti. Mēs neapliecinām, negalvojam un negarantējam, ka kāds no Pakalpojumiem, E-transportlīdzekļiem vai ar tiem saistītais aprīkojums būs labā stāvoklī vai bez defektiem vai ka attiecībā uz kādu no Pakalpojumiem, E-transportlīdzekļiem vai saistīto aprīkojumu neradīsies kavējumi, izlaidumi, pārtraukumi vai neprecizitātes. Jo īpaši Mēs atsakāmies un nesniedzam tiešus vai netiešus apliecinājumus, garantijas, apstiprinājumus vai solījumus attiecībā uz to, vai:

6.4.1. Informācija (tostarp norādījumi Lietotnē) par Pakalpojumiem ir precīza, pilnīga, pareiza, atbilstoša, noderīga, savlaicīga vai uzticama;

6.4.2.Visi defekti vai kļūdas Pakalpojumos ir novērstas vai izlabotas;

6.4.3. Pakalpojumi būs pieejami jebkurā konkrētā laikā vai Pakalpojumu zonā; un

6.4.4. Vai Pakalpojumu izmantošana no Jūsu puses ir likumīga jebkurā konkrētā jurisdikcijā.

6.5. Visi netiešie nosacījumi un jebkāda veida garantijas saistībā ar Pakalpojumiem tiek izslēgtas maksimālajā apjomā, kādā to pieļauj likums. Nekas no šajā Līgumā paredzētā neizslēdz, neierobežo un negroza nekādas garantijas, galvojumus, noteikumus vai nosacījumus, tiesības vai tiesību aizsardzības līdzekļus, ko paredz vai uzliek spēkā esošie tiesību akti, kurus nevar likumīgi izslēgt, ierobežot vai mainīt.

6.6. Ja jebkura garantija, nosacījums vai noteikums ir paredzēts vai uzlikts ar kādu spēkā esošo tiesību aktu un to nevar izslēgt (Neizslēdzams noteikums), un Mēs nespējam ierobežot Jūsu tiesībaizsardzības līdzekli saistībā ar Neizslēdzama noteikuma pārkāpumu, tad Mūsu atbildība par Neizslēdzama noteikuma pārkāpumu ir ierobežota tikai (ciktāl to atļauj likums) ar Mūsu iespēju veikt:

6.6.1. Preču gadījumā – preču nomaiņu vai līdzvērtīgu preču piegādi, preču remontu, preču aizvietošanas vai līdzvērtīgu preču iegādes izmaksu segšanu vai preču remonta izmaksu segšanu; vai

6.6.2. Pakalpojumu gadījumā – pakalpojumu atkārtotu sniegšanu vai arī maksāšanu par atkārtotu pakalpojumu sniegšanu.

6.7. Nekādā gadījumā Mūsu kopējā atbildība par jebkurām un visām prasībām, kas izriet no Līguma, tostarp tām, kuru pamatā ir civiltiesību pārkāpums vai citi iemesli, nepārsniedz 500 EUR vai Mums samaksāto nomas maksu summu par periodu, kurā noticis incidents, negadījums vai notikums, kas izraisījis prasības (-u) rašanos, atkarībā no tā, kura no tām ir mazāka.

6.8. Ne Jūs, ne Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kavējumiem, vai neizpildi, ko rada apstākļi, kas nav atkarīgi no puses, kura nav izpildījusi savus pienākumus, tostarp, bet ne tikai par stihiskām nelaimēm vai dabas katastrofām, ugunsgrēkiem, plūdiem, karadarbību, terorismu, civilajiem, rūpnieciskajiem vai militārajiem traucējumiem, sabotāžu, streikiem vai lokautu, pandēmiju, epidēmijām, nemieriem, komunālo pakalpojumu vai sakaru pakalpojumu zudumu vai to neatbilstošu darbību, liela apmēra kiberuzbrukumu, tiesas rīkojumiem, civilās vai militārās varas darbību, valsts, tiesu vai regulējošajām darbībām.

6.9. Ciktāl to pieļauj spēkā esošie tiesību akti, ne Mēs, ne arī kādi Mūsu filiāles, pārstāvji, direktori vai darbinieki nav atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Jums varētu rasties uz Līguma pamata vai saistībā ar to, vai Lietotnes izmantošanas rezultātā, tostarp, bet ne tikai:

6.9.1. Ne par kādiem tiešiem vai netiešiem īpašuma bojājumiem vai finansiālu zaudējumu;

6.9.2. Negūto peļņu vai sagaidāmiem ietaupījumiem;

6.9.3. Darījumu, līgumu, kontaktinformācijas, nemateriālo vērtību, reputācijas zaudēšanu un jebkādiem zaudējumiem, kas var rasties komercdarbības pārtraukuma dēļ;

6.9.4. Datu zudumu vai neprecizitāti; vai

6.9.5. Jebkāda cita veida zaudējumiem vai kaitējumu.

7. Jūsu sniegtais saturs

7.1 Jūs apstiprināt, ka jebkurš teksts, attēli vai cita informācija, ko Jūs sniedzat mums, izmantojot Pakalpojumus (Jūsu sniegtais saturs), atbildīs Pieņemamās lietošanas noteikumiem, kas turpmāk izklāstīti 10. sadaļā.

7.2. Mēs nepieprasām īpašuma tiesības uz Jūsu sniegto Saturu, un īpašuma tiesības paliks Jums un katrai trešajai personai, kuras informāciju Jūs iekļaujat savā sniegtajā Saturā. Jūs piešķirat mums vispasaules, neekskluzīvu, bezatlīdzības un pastāvīgu licenci izmantot, kopēt, reproducēt, izplatīt, pielāgot, atkārtoti formatēt, pārveidot, publicēt, tulkot, licencēt, izsniegt apakšlicenci un izmantot Jūsu saturu jebkurā vietā un jebkādā veidā Pakalpojumu sniegšanas nolūkos (tostarp, ja nepieciešams, ļaujot citiem lietotājiem apskatīt Jūsu sniegto saturu).

7.3. Jums ir jānodrošina, ka Jūs varat piešķirt Mums iepriekšminēto licenci attiecībā uz jebkuru trešajai personai piederošu informāciju, ko Jūs iekļaujat savā sniegtajā saturā.

7.4. Mūsu tiesības izmantot Jūsu sniegto saturu nekādā veidā neietekmē Jūsu privātuma tiesības. Lai uzzinātu, kā mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju, skatiet Mūsu Konfidencialitātes politiku.

7.5. Mums ir tiesības pārraudzīt jebkuru Jūsu sniegto saturu un noraidīt, atteikties vai dzēst jebko no tā, ja Mēs uzskatām, ka tas pārkāpj kādu no Pieņemamās lietošanas noteikumiem.

8. Atbilstošas lietošanas noteikumi

8.1. Papildus citām Līguma prasībām šajā sadaļā aprakstīti konkrēti noteikumi, kas attiecas uz Lietotnes izmantošanu no Jūsu puses (Pieņemamās lietošanas noteikumi).

8.2. Izmantojot Lietotni, Jūs nedrīkstat:

8.2.1. Apiet, atspējot vai kā citādi iejaukties jebkādās ar Lietotnes drošību saistītās pazīmēs;

8.2.2. Ļaut citai personai izmantot Lietotni Jūsu vārdā;

8.2.3. Izmantot Lietotni, ja mēs esam apturējuši vai aizlieguši Jums to lietot;

8.2.4. Atbalstīt, veicināt vai iesaistīties jebkādā nelikumīgā vai prettiesiskā darbībā vai darbībā, kas rada kaitējumu vai bojājumus jebkurai personai vai īpašumam;

8.2.5. Pārveidot, iejaukties, pārtvert, graut vai uzlauzt Lietotni;

8.2.6. Ļaunprātīgi izmantot Lietotni, apzināti ieviešot vīrusus, Trojas zirgus, datortārpus, loģiskās bumbas vai citu materiālu, kas varētu jebkādā veidā kaitēt Lietotnei vai jebkuram Lietotnes izmantotājam;

8.2.7. Vākt jebkādus datus no Lietotnes, ja šāda vākšana neatbilst Līgumam;

8.2.8 Iesniegt vai ievietot jebkādu Jūsu sniegto saturu, kas satur kailskatus vai vardarbību, vai ir aizskarošs, apdraudošs, nepieklājīgs, maldinošs, nepatiess vai aizvainojošs;

8.2.9. Iesniegt vai ievietot jebkādu Jūsu sniegto saturu, kas nepieder Jums vai kuru Jūs neesat tiesīgs lietot, vai kas kā citādi pārkāpj autortiesības, preču zīmes vai citas trešo pušu tiesības;

8.2.10. Lietot Jūsu sniegto Saturu, pārkāpjot jebkādus īpašnieka norādītus licencēšanas noteikumus;

8.2.11. Iesniegt vai ievietot jebkādu informāciju vai komentārus par citu personu bez attiecīgās personas piekrišanas;

8.2.12. Apdraudēt, aizskart vai iejaukties citas personas privātumā vai radīt traucējumus, neērtības vai nevajadzīgu satraukumu, vai uzmākties, satraukt, apbēdināt, uztraukt vai traucēt jebkurai citai personai;

8.2.13. Izmantot jebkādu automatizētu sistēmu, tostarp, bet ne tikai “robotus”, “zirnekļus” vai “bezsaistes lasītājus”, lai piekļūtu Lietotnei tādā veidā, kas nosūtītu vairāk pieteikuma ziņojumu Lietotnei nekā cilvēks var saprātīgi nosūtīt attiecīgā periodā; vai

8.2.14. Veikt citas darbības, kas tiek uzskatītas par nepiemērotām Lietotnes izmantošanai.

8.3. Pieļaujamās lietošanas noteikumu neievērošana ir būtisks Līguma pārkāpums, un tas var izraisīt:

8.3.1. Tūlītēju pagaidu vai pastāvīgu Jūsu tiesību izmantot Lietotni anulēšanu;

8.3.2. Tūlītēju pagaidu vai pastāvīgu jebkāda Jūsu sniegtā satura dzēšanu;

8.3.3. Brīdinājumu;

8.3.4. Tiesvedību pret Jums, tostarp tiesvedību, lai atgūtu visas izmaksas (tostarp, bet ne tikai saprātīgas administratīvās un juridiskās izmaksas), kas radušās pārkāpuma rezultātā; un

8.3.5. Tādas informācijas izpaušanu tiesībsargājošajām iestādēm, kādu Mēs pamatoti uzskatām par nepieciešamu.

9. Regulējošie tiesību akti

9.1. Šo Līgumu regulē un tas skaidrojams saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem.

9.2. Jūsu pienākumus var regulēt Pakalpojumu zonas tiesību akti, piemēram, Pakalpojumu zonā spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi (Vietējie tiesību akti), un Jūs piekrītat ievērot visus šādus Vietējos tiesību aktus.

9.3.Gan Jūs, gan Mēs neatsaucami un bez nosacījumiem pakļaujamies neekskluzīvai Igaunijas tiesu jurisdikcijai un visu tādu tiesu jurisdikcijai, kurām ir piekritīga jebkuru šo tiesu nolēmumu pārsūdzības izskatīšana, un atsakāmies no jebkādām tiesībām iebilst pret jebkādu tiesvedību, kas uzsākta šajās tiesās.

10. Citi nosacījumi

10.1. Paziņojumus un jebkuru citu saziņu saistībā ar Līgumu vai Pakalpojumiem jānodrošina, izmantojot Lietotni, jānosūta pa e-pastu uz adresi info@bolt.eu vai jāpaziņo pa klientu atbalsta kanāliem, kas pieejami Mūsu tīmekļa vietnē.

10.2. Jūs piekrītat, ka Līgumu un visas ietvertās vienošanās Mēs varam automātiski cedēt tikai un vienīgi pēc Mūsu ieskata.

10.3. Ja pastāv konflikts vai pretrunas starp Vispārējiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Jūsu piemērojamās Pakalpojumu zonas noteikumiem un nosacījumiem, noteicošie ir Pakalpojumu zonas noteikumi un nosacījumi.

A PIELIKUMS

Vispārējie noteikumi braukšanai ar E-transportlīdzekļiem

1. Drošības pārbaudes

1.1. Pirms E-transportlīdzekļa lietošanas Jūsu pienākums ir veikt rūpīgu drošības pārbaudi, kas bez ierobežojumiem ietver:

a) atbilstošu rāmja stāvokli;

b) atbilstošu riteņu stāvokli (t. i., riteņi nav plakani vai nosprostoti ar sanesumiem vai dubļiem);

c) ir droša bremžu darbība;

d) pietiekama akumulatora jauda;

e) ir jāpārbauda, vai darbojas E-transportlīdzekļa zvans;

f) lukturi un atstarotāji ir labā darba stāvoklī, ja jūs plānojat braukt ar E-transportlīdzekli tumsas laikā;

g) E-transportlīdzeklim nav bojājumu, neparasta vai pārmērīga nodiluma vai citu mehānisku problēmu vai apkopes vajadzību; un

h) ir jāievēro norādījumi, jo īpaši Drošības rīkus, kas jums tiek sniegta Lietotnē, rezervējot E-transportlīdzekli.

1.2. Visā brauciena laikā Jums pastāvīgi jāuzrauga, vai E-transportlīdzeklis un tā darbība atbilst iepriekšminētajām drošības prasībām. Ja kādā brīdī brauciena laikā Jūs atklājat drošības prasību pārkāpumu vai pamanāt jebkādus citus, iespējams, drošību ietekmējošus defektus, stāvokli vai draudus, Jums nekavējoties jāpārtrauc braukšana ar E-transportlīdzekli, kad to ir droši to darīt, un jāpaziņo Mums saskaņā ar Līguma 10.1. punktu.

2. Drošība uz ceļa

2.1 Jums vienmēr ar E-transportlīdzekli ir jābrauc un tas jālieto drošā veidā. Lietojot, braucot vai vadot E-transportlīdzekli, Jums ir pienākums:

a) ievērot visus piemērojamos satiksmes likumus un noteikumus;

b) ievērot Drošības rīkus instrukcijas;

c) izmantot drošības aprīkojumu, kā ieteikts un kā pieprasīts saskaņā ar iepriekšminētajiem likumiem, noteikumiem un instrukcijām, un kas ir pamatoti nepieciešami, lai mazinātu miesas bojājumu risku (piemēram, ķivere, ķermeņa daļu aizsargi un piemēroti apavi);

d) nebraukt ar E-transportlīdzekli alkohola, narkotiku, zāļu vai citu vielu ietekmē, kas var pasliktināt spēju droši vadīt E-transportlīdzekli;

e) ievērot ātruma ierobežojumus un pielāgot ātrumu atbilstoši situācijai, ņemot vērā savu braukšanas pieredzi, ceļa apstākļus, ceļa stāvokli un E-transportlīdzekli, laika apstākļus, satiksmes intensitāti un citus satiksmes apstākļus, lai Jūs spētu apturēt E-transportlīdzekli, netrāpot nevienam šķērslim, kas atrodas uz ceļa vai kuru varēja pamatoti sagaidīt atrodamies uz ceļa;

f) neizmantot mobilo tālruni, planšetdatoru, klēpjdatoru, īsziņu ierīci, mūzikas atskaņotāju vai citu ierīci, kas varētu novērst uzmanību no drošas braukšanas ar E-transportlīdzekli;

g) nebraukt ar E-transportlīdzekli pa ceļiem bez seguma, caur ūdeni (ārpus parastās braukšanas pilsētā) vai jebkurā vietā, kas ir aizliegta, nelikumīga vai rada traucējumus citiem;

h) nelietot E-transportlīdzekli sacīkstēm, braukšanai kalnos, vingrojumiem vai trikiem;

i) nebraukt ar E-transportlīdzekli pa ātrgaitas automaģistrālēm un ierobežotas braukšanas ceļiem;

j) nebraukt ar E-transportlīdzekli pret satiksmes plūsmu;

k) nebraukt ar E-transportlīdzekli pa ceļiem, kas paredzēti tikai gājējiem;

l) nebraukt tālāk par atļauto braukšanas perimetru, kas noteikts lietotnē;

m) nebraukt sliktos vai bīstamos laika apstākļos vai ceļa apstākļos, tostarp sniegā, krusā, ledū, slapjā lietū, sasalstošajā lietū vai elektriskajās vētrās, kas braukšanu ar E-transportlīdzekli var padarīt bīstamu;

n) nepārsniegt E-transportlīdzekļa maksimālo svara ierobežojumu (aptuveni 95 kg);

o) nevest papildu personu (-as);

p) nenēsāt līdzi nevienu priekšmetu (piemēram, portfeļus, mugursomas, somas un/vai citus priekšmetus), ja tie var traucēt Jums droši lietot E-transportlīdzekli; un

r) valkāt gaišas krāsas apģērbu, lai citi satiksmes dalībnieki varētu jūs viegli pamanīt.

3. Autostāvvieta

3.1. Jums ir pienākums:

a) nenovietot E-transportlīdzekli tādā veidā, kas varētu būt pretrunā ar visiem piemērojamiem vietējiem likumiem;

b) nenosprostot ceļu, neapgrūtināt satiksmi vai pārmērīgi aizņemt ietves;

c) novietot E-transportlīdzekli redzami un stāvus pozīcijā, lai arī citi lietotāji varētu izbaudīt E-transportlīdzekļa izmantošanu;

d) ievērot Lietotnē parādītās autostāvvietas instrukcijas un, ja piemērojams, novietot E-transportlīdzekli paredzētajā Atļautajā stāvvietas zonā;

e) ziņot par visiem E-transportlīdzekļiem, kuri, izmantojot Pakalpojumus, nav novietoti Atļautajā autostāvvietas zonā, par to Mums paziņojot saskaņā ar 10.1. sadaļu vai izmantojot attiecīgo Lietotnes funkciju.

B PIELIKUMS

Atteikuma veidlapa

Kam: Bolt Operations OU (Vana-Lõuna 15, Tallina 10134, Igaunija, info@bolt.eu):

Ar šo es paziņoju, ka atsakos no līguma par šāda pakalpojuma sniegšanu: Priekšapmaksas plāna iegāde Pakalpojumu izmantošanai.

Pasūtīts: [aizpilda patērētājs]

Patērētāja (-u) vārds (-i), uzvārds (-i): [aizpilda patērētājs]

Patērētāja (-u) adrese: [aizpilda patērētājs]

Patērētāja (-u) paraksts (tikai tad, ja šī veidlapa tiek iesniegta papīra formā)

Datums: [aizpilda patērētājs]

Skenē un lejupielādē

Gandrīz viss izdarīts!

Noskenē QR kodu ar viedierīces fotokameru un lejupielādē lietotni.