Mārketinga kampaņas noteikumi un nosacījumi klientiem

Vispārējie Noteikumi un nosacījumi

 1. Kampaņas “End of Year ‘22” organizators ir “Bolt Operations OÜ”, reģistrācijas kods 14532901, adrese Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallina, Igaunija (“Bolt”);

 2. Kampaņa notiks no 19.12.2022 līdz 31.01.2023 (ieskaitot) (Kampaņas termiņš), Azerbaidžānā, Kiprā, Čehijā, Igaunijā, Francijā, Vācijā, Ganā, Īrijā, Kenijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Nīderlandē, Nigērijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Dienvidāfrikā, Spānijā, Zviedrijā, Tunisijā, Ugandā, Lielbritānijā, Ukrainā;

 3. Akcijas norises kārtība ir noteikta spēkā esošajos kampaņas Noteikumos un nosacījumos, kā arī papildu materiālos norādītajos nosacījumos, kas ir obligāti visiem Dalībniekiem;

 4. Kampaņā piedalīties ir tiesīgi visi lietotāji, kuriem ir personīgais “Bolt” konts (Dalībnieks);

 5. Iepriekšēja pieteikšanās Kampaņai nav nepieciešama; taču, lai piedalītos Kampaņā, Dalībniekam ir jāpiekrīt Kampaņas noteikumiem (tostarp balvu ieguvēji piekrīt viņu vārda publicēšanai “Bolt” tīmekļa vietnēs, klientu saziņā, e-pastos un sociālo mediju kanālos);

 6. “Bolt” un ar “Bolt” grupu saistītu uzņēmumu darbinieki un viņu ģimenes locekļi nav tiesīgi piedalīties kampaņā;

 7. Viens Dalībnieks balvu var iegūt vairākas reizes.

Balva(-as)

 1. Starp Kampaņas Dalībniekiem tiks izlozēts “Bolt” kredīts 3x 100 € vērtībā (Balva);

 2. Balva tās ieguvējam(-iem) tiks izsniegta ar “Bolt” atlaižu kodiem, kas būs derīgi 12 mēnešus no to izsniegšanas brīža;

 3. Balva netiks izmaksāta vai atlīdzināta skaidrā naudā. Balva nekādā veidā nav aizvietojama vai apmaināma, un “Bolt” neatlīdzina ar Balvas saņemšanu saistītos izdevumus;

 4. “Bolt” apmaksās visus nodokļus, kas saistīti ar Balvas izmaksu, ja tādi tiks piemēroti.

Izloze(-es)

 1. Izlozes notiks no 21.12.2022. līdz 01.02.2023. (ieskaitot);

 2. “Bolt” pārstāvji izlozēs Balvu iepriekš norādītajā(-os) datumā(-os), klātesot “Bolt” juridiskajam padomniekam;

 3. Dalībnieka atbilstība noteiktajiem Kampaņas Noteikumiem tiks pārbaudīta, un izlozes uzvarētājs tiks informēts par laimestu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izlozes veikšanas. Kampaņas uzvarētāja(-u) vārds(-i) tiks publicēts “Bolt” tīmekļa vietnē, klientu saziņā, e-pastos un/vai sociālo mediju kanālos.

Datu privātums

 1. Kampaņas ietvaros “Bolt” apstrādā Dalībnieka datus, lai izpildītu Kampaņas nosacījumus un savas juridiskās saistības un īstenotu savas leģitīmās intereses saskaņā ar 6. panta 1. punkta c) un f) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti un atceļošo Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai paziņotu Dalībnieka vārdu un uzvārdu, kā arī balvas izsniegšanas nolūkos. “Bolt” ir Dalībnieka personas datu pārzinis;

 2. Datu sniegšana “Bolt” ir brīvprātīga, taču, to nedarot, “Bolt” var nebūt iespējams sazināties ar Kampaņas uzvarētāju. “Bolt” var nodot personas datus pilnvarotam apstrādātājam, kurš veiks balvas(-u) izlozi. Ja kampaņa tiek īstenota sociālo mediju platformā (piemēram, bet ne tikai “Facebook”, “Instagram”), dalībnieki Kampaņā iesaistīsies ar savu profilu attiecīgajos sociālajos tīklos (publicējot ierakstus, atzīmējot ar “Patīk”, komentējot). “Bolt” var arī kopīgot Dalībnieka datus ar citiem “Bolt Operations OÜ” grupas uzņēmumiem, tiešsaistes mākoņkrātuves pakalpojumu sniedzējiem un citu svarīgu IT un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. “Bolt” var būt arī pienākums kopīgot Dalībnieka personas datus ar valsts iestādēm, kas ir pilnvarotas apstrādāt personas datus. Ja Dalībnieka personas dati tiek kopīgoti ar piegādātāju, kas neatrodas ES vai EEZ, personas datu nosūtīšana tiks veikta tikai tad, ja tam būs pienācīgs juridiskais pamatojums. Mēs īstenojam atbilstošus drošības pasākumus, piemēram, piemērojam līgumu standartklauzulas vai Eiropas Komisijas pieņemtos lēmumus par aizsardzības līmeņa pietiekamību;

 3. Dati tiek iegūti tieši no Dalībnieka un izmantojot papildu rīkus vai lietojumprogrammas Kampaņas, piemēram, “End of Year ‘22” norises nodrošināšanai;

 4. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu vai iebilst pret apstrādi. Dalībniekam ir arī tiesības uz datu pārnesamību. Ja datu apstrādes pamatā ir Dalībnieka piekrišana, Dalībniekam ir tiesības atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā. Jebkuru neatrisinātu privātuma problēmu gadījumā Dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei;

 5. Ja radušies jautājumi par “Bolt” personīgo datu apstrādes praksi, Dalībnieks var sazināties ar “Bolt”, sūtot vēstuli uz: “Bolt Operations OÜ”, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135. Dalībnieks var sazināties ar “Bolt” datu aizsardzības inspektoru elektroniski, rakstot uz e-pastu privacy@bolt.eu.

 6. Dalībnieka personas dati tiks glabāti līdz Balva tiks izsniegta uzvarētājam. Pēc balvas izniegšanas uzvarētājam “Bolt” saglabās uzvarētāja vārdu un uzvārdu tikai vienu gadu, lai to izmantotu plašsaziņas līdzekļos, reklāmā un citos ar “Bolt” saistītos pasākumos, kā arī, ja tas nepieciešams, lai izpildītu juridiskās saistības likumdošanā noteiktajos glabāšanas termiņos;

 7. Ja Dalībnieks, piedaloties Kampaņā, izmanto trešās puses personīgos datus (piemēram, bet ne tikai, publicē trešajai pusei piederošu fotoattēlu), tad šim Dalībniekam ir jāsaņem nepārprotama šīs trešās puses piekrišana izmantot šos datus šīs Kampaņas mērķiem.

Aizliegtās darbības

 1. Dalībnieks apņemas neiesaistīties nekādās krāpnieciskās, neētiskās vai nelikumīgās darbībās, tostarp nevienā darbībā, kas “Bolt” nav caurredzama, vai jebkādā darbībā, kas tīši vai netīši ļaunprātīgi izmanto vai mēģina apiet Kampaņu un tās Noteikumus;

 2. Dalībnieks arī apņemas nepublicēt un nepārsūtīt nekādus materiālus (ne tieši, ne netieši, piemēram, izmantojot novirzīšanas saiti vai citus plašsaziņas līdzekļus), kas:

2.1. ir nepiemēroti, neētiski, draudoši, aizskaroši vai skar citas personas privātumu, vai rada aizkaitinājumu, neērtības vai nevajadzīgu satraukumu;

2.2. var aizskart, sarūgtināt, samulsināt, satraukt vai aizvainot jebkuru citu personu;

2.3. dod iespēju Dalībniekam uzdoties par kādu citu personu vai sniedz nepatiesu informāciju par Dalībnieka identitāti vai saistību ar kādu personu;

2.4. rada iespaidu, ka šāds materiāls nāk no “Bolt” puses, ja vien “Bolt” to nav īpaši nodevis Dalībniekam šim nolūkam; vai

2.5. kaitē “Bolt” reputācijai.

Pienākumi/Citi nosacījumi

 1. Piedaloties Kampaņā, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Kampaņas noteikumiem un piekrīt tiem;

 2. Ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, “Bolt” ir tiesības pārtraukt Kampaņu bez iepriekšēja brīdinājuma vai jebkādām sekām. Ja iespējams, “Bolt” sniedz paziņojumu par šādu pārtraukšanu “Bolt” tīmekļa vietnē, klientu saziņā, e-pastā un/vai sociālo mediju kanālos;

 3. “Bolt” patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pieņemt jebkādus ar Kampaņu saistītus lēmumus, tostarp vienpusēji mainīt un papildināt Kampaņas Noteikumus un nosacījumus. “Bolt” šādus ar Kampaņu saistītus lēmumus publicēs “Bolt” tīmekļa vietnē, klientu saziņā, e-pastā un/vai sociālo mediju kanālos;

 4. “Bolt” ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Dalībnieka dalību Kampaņā, ja Dalībnieks pārkāpj Kampaņas Noteikumus un nosacījumus;

 5. “Bolt” nav atbildīgs par trešo pušus izraisītām kļūmēm, kas liedz Dalībniekam piedalīties Kampaņā;

 6. Visas ar Kampaņas organizēšanu saistītās sūdzības jāiesniedz “Bolt”, rakstot uz e-pastu giveaways@bolt.eu Kampaņas norises laikā. “Bolt” neapstrādās sūdzības par Kampaņu, kas tiks nosūtītas pēc Kampaņas termiņa beigām.

Starptautiskā versija.

Skenē un lejupielādē

Gandrīz viss izdarīts!

Noskenē QR kodu ar viedierīces fotokameru un lejupielādē lietotni.