Bolt uzņēmumiem - noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi piemērojami Bolt uzņēmumiem lietošanai. Spēkā no 28.03.2019.

1. Definīcijas.

1.1. Bolt ​– Bolt Technology OÜ, privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta un reģistrēta saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem, ar reģistrācijas numuru: 12417834, juridiskā adrese: Vana-Lõuna tee 39/1, Tallina (​ Tallinn ​) 10134, Igaunijas Republika; 1.2. Bolt lietotne ​ – viedtālruņa lietotne, ko lieto, lai piekļūtu Bolt pakalpojumiem; 1.3. Bolt uzņēmumiem – Bolt pakalpojums korporatīvajiem klientiem (uzņēmumiem) uzņēmuma pilnvaroto pasažieru veikto braucienu pārvaldībai un apmaksai; 1.4. Uzņēmumu portāls – vārteja uzņēmumiem Bolt uzņēmumiem, kas pieejama Bolt tīmekļvietnē: http://business.bolt.eu​ 1.5. Uzņēmuma konts – Klienta konts, kas ļauj lietot Bolt uzņēmumiem, piemēram, ļauj Klientam reģistrēt Pasažierus Uzņēmuma kontā un maksāt par Bolt uzņēmumiem izmantošanu; 1.6. Klients - uzņēmums, kas norādīts kā Klients Uzņēmuma portāla pierakstīšanās lapā un kas lieto Uzņēmuma kontu; 1.7. Pasažieris ​– persona, kas lieto Bolt lietotni, lai pieteiktu pārvadāšanas pakalpojumus; 1.8. Lietotājs – Pasažieris, kuru Klients reģistrējis Uzņēmuma kontā, un kurš līdz ar to ir pilnvarots lietot Bolt uzņēmumiem, Klienta noteiktajos un Bolt apstiprinātajos limitos. 1.9. Administrators – privātpersona, kuru Klients ir iecēlis pārvaldīt Uzņēmuma kontu, t. i., reģistrēt un dzēst Lietotājus, skatīt un rediģēt Lietotāju informāciju, pārvaldīt Lietotāju grupas un viņu tiesības; 1.10. Autovadītājs ​– pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējs, kura pakalpojumus var pieteikt Bolt lietotnē; 1.11. Līgums ​ – šis Līgums starp Klientu un Bolt, kas sastāv no: 1.11.1. šiem Noteikumiem un nosacījumiem; 1.11.2. Uzņēmumu portālā un/vai Bolt lietotnē norādītajiem īpašajiem noteikumiem, piemēram, attiecībā uz informāciju par cenām vai apmaksas veidiem, lietotāja rokasgrāmatas, pakalpojuma apraksta; un 1.11.3. citiem šajā Līgumā minētajiem noteikumiem, tostarp, Bolt Noteikumiem un nosacījumiem pasažieriem un Vispārīgajiem noteikumiem autovadītājiem (pieejami, attiecīgi: https://bolt.eu/legal/terms-for-riders/ ​un ​https://bolt.eu/legal/terms-for-drivers/​), ar visiem to periodiskiem grozījumiem, piemērojamajiem reklāmas atlaižu kodu noteikumiem un elektrisko skrejriteņu vai citu transportlīdzekļu lietošanas instrukcijām vai noteikumiem; 1.12. Braukšanas maksa – maksa, ko Lietotājam ir pienākums maksāt Autovadītājam par pārvadāšanas pakalpojumu. 1.13. Pakalpojuma maksa - maksa par ​Bolt uzņēmumiem lietošanu no Klienta puses, kas veido līdz 10% no katras Braukšanas maksas. 1.14. Maksājumu aģents - aģents, kurš atbild par ​tehnisko atbalstu maksājumu pakalpojumu sniegšanai, ​lai veicinātu maksājumu un/vai rēķinu izrakstīšanu „Taxify“ OÜ vārdā: attiecīgi, „Bolt Operations“ OÜ vai „Taxify“ B.V.

2. Uzņēmuma konta izveide un pārvaldība.

Uzņēmuma konta izveide. 2.1. Pirms Bolt uzņēmumiem lietošanas, Klientam ir jāpierakstās Uzņēmuma kontā, iesniedzot pieprasīto informāciju Uzņēmumu portālā. Klients garantē, ka privātpersona, kura akceptē šos Noteikumus un nosacījumus, ir pilnvarota Klienta vārdā uzņemties šajā Līgumā paredzētās saistības. 2.2. Uzņēmuma konts sniedz Klientam iespēju reģistrēt Pasažierus kā Lietotājus un līdz ar to pilnvarot Lietotājus izmantot Bolt uzņēmumiem, Klienta un Bolt noteiktajos limitos. 2.3. Klients apliecina un piekrīt tam, ka turpmāk Pasažieri ir tiesīgi lietot Bolt uzņēmumiem kā Lietotāji tikai atbilstoši norādītajiem kritērijiem: 2.3.1. Pasažierim ir aktīvs personīgais Bolt konts; 2.3.2. Pasažieris ir apstiprinājis reģistrācijas procesā iesniegto mobilā tālruņa numuru; un 2.3.3. Pasažiera personīgais Bolt konts nav bloķēts, tā darbība nav apturētā vai izbeigta Bolt pasažieru Noteikumu un nosacīju pārkāpumu dēļ. 2.4. Lai reģistrētu Pasažieri kā Lietotāju, Klients augšupielādē nepieciešamās ziņas par Pasažieri Uzņēmumu portālā. 2.5. Pasažierus, kas uzaicināti lietot Bolt uzņēmumiem, automātiski piesaista Uzņēmuma kontam Klienta maksājumiem, un viņiem tiek sniegta iespēja katrā braucienā nokārtot Braukšanas maksas maksājumu vai nu ar Pasažiera personīgā konta, vai ar Uzņēmuma konta starpniecību. Personas datu apstrāde. 2.6. Saskaņā ar šo Līgumu Bolt un Klients ir atsevišķi datu pārziņi saistībā ar jebkuriem apstrādātajiem personas datiem. Līdz ar to Bolt un Klients: 2.6.1. ievēro visus piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus, tostarp attiecībā uz atbilstošu tehnisko un organizatorisko datu aizsardzības pasākumu piemērošanu. Bolts apstrādā personas datus, kā aprakstīts Bolt Privātuma politikā pasažieriem (pieejama šeit: ​https://bolt.eu/legal/privacy-for-riders/​, ievērojot attiecīgos Igaunijas tiesību aktus; 2.6.2. nekavējoties informē viens otru par jebkādiem datu apstrādes incidentiem vai pārkāpumiem, kas ir būtiski šā Līguma izpildei; 2.6.3. sniedz saprātīgu atbalstu viens otram, atbildot uz datu subjektu un pilnvaroto valsts iestāžu pieprasījumiem. 2.7. Ja to pieprasa piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti, Klients piekrīt: 2.7.1. informēt katru attiecīgo Pasažieri par to, ka ir lūdzis Bolt sazināties ar šo Pasažieri saistībā ar Pasažiera kā Lietotāja reģistrāciju, un ka šādai reģistrācijai var sekot tiešās elektroniskās tirgvedības ziņojumi, kas saistīti ar Uzņēmuma kontu, tostarp reklāmas atlaižu kodi un bonusi; 2.7.2. paziņot katram attiecīgajam Pasažierim, ka Pasažiera personīgā Bolt konta piesaiste Uzņēmuma kontam sniedz Klientam piekļuvi detalizētai brauciena informācijai par braucieniem, kas apmaksājami ar Uzņēmuma konta starpniecību. Uzņēmuma konta pārvaldība. 2.8. Pēc veiksmīgas reģistrācijas Bolt piešķir Klientam unikālu galveno lietotājvārdu un galveno paroli, lai tas piekļūtu savam Uzņēmuma kontam ar Uzņēmumu portāla starpniecību. 2.9. Klients ieceļ vienu Administratoru vai vairākus Administratorus, kurš (kuri) piekļūst Uzņēmuma kontam vai Uzņēmumu portālam ar personīgu (-iem) administratora lietotājvārdu (-iem) un administratora paroli (-ēm). 2.10. Uzņēmumu portāls sniedz Klientam iespēju: 2.10.1. apskatīt aktuālo Lietotāju sarakstu un to Pasažieru sarakstu, kuri vēl jāreģistrē (jāpiesaista) kā Lietotāji; 2.10.2. uzaicināt papildu Pasažierus kā Lietotājus; 2.10.3. dzēst Pasažierus no Lietotāju saraksta, atsaistot Pasažieri no Uzņēmuma konta; 2.10.4. apskatīt detalizētu brauciena informāciju; 2.10.5. pārskatīt un pārvaldīt konta izrakstus, ja nepieciešams; 2.10.6. apskatīt un lejupielādēt Autovadītāju rēķinus; 2.10.7. apskatīt esošos, iecelt jaunus un dzēst Administratorus, un 2.10.8. veikt citas darbības, kuras atbalsta Uzņēmumu portāla funkcionalitāte un iezīmes.

3. Bolt uzņēmumiem lietošanas noteikumi.

3.1. Klients atbild par to, lai Bolt tiktu sniegta tikai precīza un pilnīga informācija, un par šādas informācijas pastāvīgu aktualizēšanu. 3.2. Klients piekrīt nekavējoties informēt Bolt par jebkurām izmaiņām saistībā ar Klienta izvēlēto apmaksas veidu, kas piesaistīts Uzņēmuma kontam, kas varētu traucēt Bolt spējai iekasēt maksājumus no Klienta saskaņā ar šo Līgumu. 3.3. Klients nodrošina to, ka piekļuve Uzņēmumu portālam tiek piešķirta tikai pilnvarotiem Administratoriem, kuri ar to nedrīkst dalīties vai nodot savas piekļuves tiesības trešajai personai. Klients atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas ar Klienta autorizācijas datu starpniecību.

3.4. Ja Klients pienācīgi ievēro šā Līguma noteikumus, Bolt piešķir Klientam bezmaksas, atsaucamu, neekskluzīvu, nenododamu, necedējamu licenci bez tiesībām izsniegt apakšlicences Uzņēmumu portāla piekļuvei un lietošanai saskaņā ar šo Līgumu un visā šā Līguma darbības laikā. 3.5. Uzzinot par Lietotāja mobilās ierīces nozaudēšanu vai zādzību, Klients nekavējoties slēdz šādas ierīces tālruņa numuru Uzņēmumu portālā. 3.6. Saskaņā ar šo līgumu Klients lieto Bolt uzņēmumiem tikai un vienīgi likumīgiem komercdarbības nolūkiem un nelieto Bolt uzņēmumiem neatļautiem vai prettiesiskiem nolūkiem, kā arī nerada kaitējumu pienācīgai Bolt uzņēmumiem darbībai. 3.7. Ja Lietotāja personīgā konta darbība ir apturēta vai izbeigta, tiek apturēta arī attiecīgā Lietotāja piekļuve Uzņēmuma kontam. 3.8. Bolt patur tiesības jebkurā laikā pievienot, dzēst un atjaunināt Bolt uzņēmumiem iezīmes un funkcionalitāti, tostarp piedāvāt bonusus Pasažieriem, balstoties uz viņu kā Lietotāju veiktajiem braucieniem. 3.9. Klients apņemas neveikt pats, kā arī nepilnvarot citas personas veikt, jebkādas šādas darbības: 3.9.1. dekompilēt, izjaukt, dekonstruēt vai kā citādi mēģināt atvasināt pirmkodu vai pamata tehnoloģijas, metodoloģijas vai algoritmus, kas saistīti ar Bolt uzņēmumiem; 3.9.2. ļaunprātīgi izmantot Uzņēmumu portālu, apzināti ieviešot vīrusus, Trojas zirgus, datortārpus, loģiskās bumbas vai citu materiālu, kas varētu jebkādā veidā kaitēt Bolt uzņēmumiem lietošanai; 3.9.3. apiet, atspējot vai kā citādi traucēt jebkādām ar drošību saistītām Uzņēmumu portāla iezīmēm; 3.9.4. atbalstīt, veicināt vai iesaistīties jebkādā nelikumīgā vai prettiesiskā rīcībā vai rīcībā, kas rada kaitējumu vai bojājumus jebkurai personai vai īpašumam; 3.9.5. vākt jebkādus datus no Uzņēmumu portāla, ja šāda vākšana neatbilst Līgumam; 3.9.6. iesniegt vai veicināt jebkādu saturu, kas satur kailskatus vai vardarbību, vai ir aizskarošs, apdraudošs, nepieklājīgs, maldinošs, nepatiess vai aizvainojošs; 3.9.7. iesniegt vai veicināt jebkādu saturu, kas nepieder Klientam/Lietotājam vai ko tas nav tiesīgs lietot, vai kas kā citādi pārkāpj autortiesības, preču zīmes vai citas trešo pušu tiesības; 3.9.8. lietot saturu, pārkāpjot jebkādus īpašnieka norādītus licencēšanas noteikumus; 3.9.9. iesniegt vai veicināt jebkādu informāciju vai komentārus par citu personu, bez attiecīgās personas piekrišanas; 3.9.10. apdraudēt, aizskart vai iejaukties citas personas privātumā, vai radīt traucējumus, neērtības vai nevajadzīgu satraukumu, vai uzmākties, satraukt, apgrūtināt, uztraukt vai traucēt jebkurai citai personai; vai 3.9.11. izmantot jebkādu automatizētu sistēmu, tostarp, bez ierobežojuma „robotus", „botus", „zirnekļus" vai „bezsaistes nolasītājus", lai piekļūtu Uzņēmumu portālam tādā veidā, lai nosūtītu vairāk pieteikuma ziņojumus Uzņēmumu portālam nekā cilvēks var saprātīgi nosūtīt attiecīgā laika periodā; 3.9.12. izmantot Bolt lietotni ierīcēs, kurām nav ekrāna bloķēšanas iespējas; 3.9.13. paaugstināt, palielināt vai kā citādi pārveidot vai manipulēt ar Braukšanas maksu, kas tiek aprēķināta ar Bolt lietotnes starpniecību; 3.9.14. uzlikt jebkādus papildu tarifus vai maksu Lietotājam saistībā ar Bolt uzņēmumiem lietošanu. 3.10. Puses ievēro konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru komercdarbības, tehnisko vai finanšu informāciju, tostarp šā Līguma noteikumiem un nosacījumiem, kas saņemta no otras puses saistībā ar šo Līgumu, ja vien: 3.10.1. informāciju sniedzošā puse nesniedz rakstisku atļauju pieprasītās informācijas izpaušanai; 3.10.2. šāda informācija jau ir publiski pieejama; 3.10.3. saņēmēja puse neizmanto konfidenciālo informāciju tikai un vienīgi saskaņā ar Līguma atļautajiem nolūkiem; 3.10.4. saņēmēja puse nesaņem administratīvu vai tiesas rīkojumu, vai jebkādu citu pieprasījumu izpaust jebkādu konfidenciālu informāciju, ja saņēmēja puse ir iesniegusi informāciju sniedzošajai pusei rakstisku paziņojumu par šādu pieprasījumu, dodot informāciju sniedzošajai pusei iespēju pārliecināties par jebkādiem pieejamajiem izpaušanas aizsardzības mehānismiem. 3.11. Saņēmēja puses aizsargā informāciju sniedzošās puses konfidenciālo informāciju tādā pašā veidā, kā tā aizsargā savas patentētās un konfidenciālās informācijas konfidencialitāti, bet nekādā gadījumā neveicot aizsardzības pasākumus, kas ir zemākā līmenī par atbilstošiem standartiem.

4. Maksājumi un atmaksa.

Vispārīgi jautājumi. 4.1. Klients izvēlas apmaksas veidu savam Uzņēmuma kontam no Uzņēmumu portālā norādītā pieejamo apmaksas veidu saraksta, kas var ietvert, piemēram, tiešos maksājumus un pēcapmaksas rēķina maksājumus. 4.2. Bolt patur tiesības dzēst vai mainīt pieejamos apmaksas veidus, pēc saviem ieskatiem. 4.3. Klients saskaņā ar Uzņēmuma kontu ir atbildīgs Bolt par visu Lietotāju Braukšanas maksu apmaksu, kopā ar Pakalpojuma maksu, neatkarīgi no tā, vai Klients bija pilnvarojis Lietotāju veikt šādas izmaksas. 4.4. Klients piekrīt segt ikvienu naudas sodu, maksu, soda naudu un jebkuru citu maksu un izmaksu, kas radusies Bolt, ja Lietotājs atceļ braucienu, Lietotājs lieto jebkādu transportlīdzekli, Lietotājs nepienācīgi novieto transportlīdzekli stāvvietā vai ja Lietotājs pārkāpj likumu, normu, noteikumu vai nolikumu, lietojot Bolt uzņēmumiem. Klients pilnvaro Bolt automātiski ieturēt šādas summas no Klienta kredītkartes vai saņemt maksu no Klienta citu apmaksas iespēju gadījumā. 4.5. Ja Klients apstrīd transakcijas, kas apmaksātas Klienta izvēlētajā apmaksas veidā, Klientam jāsazinās ar Bolt 10 darba dienu laikā. 4.6. Veicot maksājumus, maksājuma saņēmējs ir „Taxify" OÜ. Klients piekrīt tam, ka „Taxify" OÜ pienākošos maksājumus, ja nepieciešams, var veicināt attiecīgais Maksājumu aģents. „Taxify" OÜ ir iecēlis katra Maksājuma aģentu atbildēt uz ikvienu sūdzību un izšķirt jebkuru strīdu saistībā ar maksājumiem, kas veikti „Taxify" OÜ. Klients piekrīt apspriest ikvienu sūdzību tieši ar Maksājumu aģentu. 4.7. Visi maksājumi nav atmaksājami, izņemot gadījumus, kad tas ir noteikts citādi vai piemērojamos tiesību aktos. Atmaksu veic uz Uzņēmuma kontu kā kredītu, ko var izmantot turpmāko braucienu apmaksai. 4.8. Klientam padara pieejamu konta izrakstu, kur tiek norādīti katrā valstī veiktie braucieni un tas, vai Braukšanas maksa ietver vai neietver PVN. Autovadītāju rēķini ir pieejami Klienta apskatei un lejupielādēšanai Uzņēmuma kontā. Rēķins par Pakalpojuma maksu ir pieejams Klientam kopā ar konta izrakstu. Tiešie maksājumi. 4.9. Līguma darbības laikā Klients piešķir un uztur spēkā vienu vai vairākas derīgas kredītkartes, kas piesaistītas Uzņēmuma kontam, lai Bolt varētu iekasēt ikvienu maksājumu, kas saistīti ar Bolt Uzņēmumiem lietošanu, kā norādīts Līgumā. 4.10. Pēc tam, kad Lietotājs ir pieteicis braucienu, Bolt veic iepriekšēju automātisku summas autorizāciju no Klienta kredītkartes. 4.11. Ja iepriekšēja automātiska summas autorizācija no kredītkartes neizdodas, brauciena pieteikumu noraida un Lietotājam būs nepieciešams izvēlēties citu apmaksas veidu, kas pieejams Bolt lietotnē ar Lietotāja personīgā konta starpniecību. Klients atbild par maksājuma saistībām arī tad, ja brauciena noraidījums neizdodas, neraugoties uz apstākļiem, kas parasti izraisa šādu noraidījumu. 4.12. Pēc tam, kad Lietotājs ir pabeidzis braucienu, izmantojot Uzņēmuma kontu, Bolt automātiski ietur no Klienta kredītkartes summu, kas vienāda ar Braukšanas maksu, kas pienākas par attiecīgo Lietotāja braucienu, kopā ar Pakalpojuma maksu, un atbrīvo 4.10. punktā minētās iepriekš autorizētās summas neizmantoto daļu. 4.13. Visus maksājumus, tostarp pakalpojumu maksu, apstrādā vietējā valūtā, kas piemērojama Lietotāja braucienam konkrētajā valstī. 4.14. Klienta banka var piemērot papildu maksu par kredītkartes lietošanu no Klienta puses, kas netiek iekļauta nedz Braukšanas maksā, nedz Pakalpojuma maksā. Rēķinos iekļautie maksājumi. 4.15. Bolt var, pēc saviem ieskatiem, piedāvāt Klientam ikmēneša kredīta limitu, kas ietver ikmēneša Pakalpojuma maksu. 4.16. Ja Klients ir iztērējis kredīta limitu, brauciena (kā arī turpmāko braucienu) pieteikumu noraida līdz esošā kalendārā mēneša beigām un Lietotājam ir jāizvēlas apmaksas veids, kas pieejams Bolt lietotnē ar Lietotāja personīgā konta starpniecību. Klients atbild par maksājuma saistībām arī tad, ja brauciena noraidījums neizdodas, neraugoties uz apstākļiem, kas parasti izraisa šādu noraidījumu. 4.17. Bolt iesniedz ikmēneša konta izrakstus Klientam par Pakalpojuma maksu (par braucieniem), ko veikuši Lietotāji saskaņā ar Uzņēmuma kontu iepriekšējā kalendārā mēneša laikā. Bolt padara konta izrakstus pieejamus Klientam Uzņēmumu portālā līdz nākamā kalendārā mēneša 14. datumam. 4.18. Klients veic maksājumu saskaņā ar konta izrakstu 15 dienu laikā no konta izraksta saņemšanas brīža. Ja maksājums netiek saņemts noteiktā laikā, visi Lietotāju braucienu pieteikumi tiek noraidīti. 4.19. Ja Klients neveic maksājumu apmaksu termiņā saskaņā ar konta izrakstu, Klientam ir pienākums maksāt kavējuma procentus 0.25% apmērā no kopējās kavētās summas par katru kavējuma dienu. Klients atbild par visu Bolt pamatoto izdevumu (tostarp, jebkura parāda piedziņas uzņēmuma iekasēto izdevumu) kompensāciju, kopā ar visām administratīvajām, juridiskajām un citām izmaksām, kas radušās saistībā ar jebkura kavētā maksājuma piedziņu. Šādu izmaksu minimālā kompensācijas summa ir 10 EUR.. 4.20. Konta izrakstu iesniedz Klienta galvenajā adresē piemērotā valūtā. Konta izraksts ietver valūtas maiņas likmi, ko izmanto, lai konvertētu Braukšanas maksu kopā ar Pakalpojuma maksu par braucieniem, kas veikti ģeogrāfiskās atrašanās vietās ar citām valūtām. Bolt nosaka piemērojamo valūtas maiņas likmi pēc saviem pamatotiem ieskatiem.

5. Atbildība.

5.1. Bolt nepiedāvā un neveic starpniecību pārvadāšanas pakalpojumos. Bolt nesniedz arī transporta aģentūras pakalpojumus, meklējot Pasažierus Autovadītājiem. Bolt neuzņemas nekādu atbildību par Autovadītāju sniegto pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti vai defektu neesamību tajos. Tā kā pārvadāšanas pakalpojumu sniegšana un pieejamība ir atkarīga no Autovadītājiem, Bolt nevar garantēt un negarantē, ka Autovadītāju pieejamība būs atbilstoša Lietotāju vajadzībām. 5.2. Bolt uzņēmumiem tiek nodrošināts, balstoties uz principu „kāds tas ir" un „kā pieejams". Bolt negarantē, ka piekļuve Bolt uzņēmumiem būs nepārtraukta un bez kļūdām. Ikvienas programmatūras kļūmes gadījumā, Bolt centīsies tās pēc iespējas ātrāk labot. 5.3. Bolt neatbild ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties Klientam vai Lietotājam Bolt uzņēmumiem lietošanas laikā, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi. Bolt materiālā atbildība saistībā ar iepriekš minēto nepārsniedz 500 EUR. Bolt neatbild par Autovadītāju darbībām, kļūdām vai bezdarbību. 5.4. Bolt nav atbildīgs Klientam vai Lietotājam, vai jebkurai citai pusei par jebkādām izmaksām, zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisa neprecīzi vai nepilnīgi Klienta sniegtie dati. 5.5. Šajā Līgumā paredzēto noteikumu neievērošana ir būtisks pārkāpums un piešķir Bolt tiesības (ar vai bez paziņojuma): 5.5.1. nekavējoties, uz laiku vai pilnībā izbeigt Klienta vai tā Lietotāja tiesības lietot Uzņēmuma kontu un, ja attecināms, Bolt lietotni, un 5.5.2. piemērot un pieteikt jebkādus tiesību aizsardzības līdzekļus, kas ir pieejami saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem tiesību aktiem. 5.6. Klients atbild par visām Administratoru un Lietotāju darbībām. Klients atbild arī par Braukšanas maksu, kas radusies neautorizētas, krāpnieciskas vai citas prettiesiskas darbības gaitā saistībā ar Bolt uzņēmumiem lietošanu no Lietotāja puses. Tiklīdz tiek atklāta jebkāda šāda neautorizēta, krāpnieciska vai neatļauta darbība, Klients nekavējoties paziņo par to Bolt. 5.7. Ja Lietotājs vairs nav tiesīgs lietot Bolt uzņēmumiem, Klients individuāli atbild par attiecīgās privātpersonas dzēšanu no savā Uzņēmuma kontā esošā Lietotāju saraksta. Klients atbild par ikvienu maksu, kas radusies Pasažierim saskaņā ar Uzņēmuma kontu līdz brīdim, kad attiecīgo Pasažieri dzēš no Lietotāju saraksta. 5.8. Neviena no pusēm nedrīkst lietot vai atsaukties uz otras puses nosaukumu, logotipu, preču zīmēm vai pakalpojumu zīmēm paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem vai kā citādi, bez iepriekšējas šādas otras puses piekrišanas katrā atsevišķā gadījumā. 5.9. Jebkura puse tiek atbrīvota no atbildības par šā Līguma neizpildi, ciktāl un tik ilgi, kamēr šādu izpildi padara neiespējamu streiks, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīces, valdības darbības vai rīkojumi, vai ierobežojumi, piegādātāju vai darbuzņēmēju neizpilde, vai jebkurš cits iemesls, ja saistību neizpilde ir ārpus saprātīgas kontroles robežām un to nav izraisījusi saistības neizpildījušās puses nolaidība.

6. Līguma darbības laiks un izbeigšana.

6.1. Līgums stājas spēkā no veiksmīga Klienta pierakstīšanās pieteikuma brīža un ir spēkā līdz tā izbeigšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem. 6.2. Klients ir tiesīgs izbeigt Līgumu jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ, paziņojot par to Bolt vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš. 6.3. Bolt ir tiesīgs izbeigt Līgumu jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ, paziņojot par to Klientam vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš. 6.4. Visas nenokārtotās maksājuma saistības, kā arī saistības, kas izriet no šā Līguma noteikumiem par atbildību un konfidencialitāti, paliek spēkā pēc šā Līguma izbeigšanas. 6.5. Bolt ir tiesīgs izbeigt Līgumu un bloķēt Klienta piekļuvi Uzņēmumu portālam bez iepriekšēja paziņojuma gadījumos, ja Klients pārkāpj šo Līgumu, jebkādus piemērojamos normatīvos aktus vai kaitē Bolt zīmolam, reputācijai vai komercdarbībai. 6.6. Bolt ir tiesīgs arī nekavējoties bloķēt Klienta piekļuvi Uzņēmuma kontam uz izmeklēšanas laiku, ja Bolt ir aizdomas par Līguma pārkāpuma vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Klienta Uzņēmuma kontu.

7. Nobeiguma noteikumi.

7.1. Jebkurš paziņojums saskaņā ar šo Līgumu tiek sniegts pienācīgi, ja tas piegādāts, un uzskatāms par saņemtu: 7.1.1. ja piegādāts personīgi – brīdī, kad tas piegādāts pusei; 7.1.2. ja piegādāts ar kurjeru - dienā, ko kurjers norādījis kā dienu, kad paziņojumu saturošā aploksne tika piegādāta pusei; 7.1.3. ja nosūtīts ierakstītā vēstulē - desmitajā dienā pēc dokumenta iesniegšanas pasta iestādē tā piegādei attiecīgajai pusei; 7.1.4. ja tas padarīts pieejams Uzņēmumu portālā vai nosūtīts ar elektroniskā pasta starpniecību - dienā, kad elektroniskā pasta ziņojumu saņēmusī puse apliecina attiecīgā ziņojuma saņemšanu, vai otrajā dienā pēc elektroniskā pasta ziņojuma nosūtīšanas, ar nosacījumu, ka sūtītājs nav saņēmis kļūdas paziņojumu (informējot, ka elektroniskā pasta ziņojums nav piegādāts pusei), ir nosūtījis elektroniskā pasta ziņojumu atkārtoti nākamajā kalendārajā dienā un nav saņēmis tādu pašu kļūdas paziņojumu. 7.2. Jebkuras izmaiņas Līgumā stājas spēkā pēc tam, kad Klients tiek par tām informēts ar Uzņēmumu portāla starpniecību vai izmantojot tā Uzņēmuma kontā reģistrēto kontaktinformāciju. Bolt uzņēmumiem turpmāka lietošana pēc šādi paziņotām izmaiņām uzskatāma par Uzņēmuma (Klienta) piekrišanu šādām izmaiņām. 7.3. Klients nav tiesīgs pilnībā vai daļēji cedēt šo Līgumu bez iepriekšējas rakstiskas Bolt piekrišanas. Klients ir tiesīgs cedēt Līgumu bez šādas piekrišanas, bet informējot par to Bolt, saistībā ar apvienošanās vai Klienta pašu kapitāla vai aktīvu pilnīgas pārdošanas darījumu. Bolt ir tiesīgs cedēt šo Līgumu, pēc Bolt ieskatiem. 7.4. Šis Līgums satur pilnīgu pušu vienošanos attiecībā uz tā priekšmetu un aizstāj visu iepriekšējo jebkāda veida mutvārdu vai rakstveida saziņu, projektus, vienošanās, apliecinājumus, garantijas, norunas un apņemšanas starp pusēm. 7.5. Līgumu regulē un tas tulkojams un izpildāms saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem. Ja strīdu, kas rodas no šā Līguma, nevar izšķirt pārrunu ceļā, strīdu nodod galīgai izšķiršanai Harju Apgabala tiesā.