Bolt globālie e-skūteru izmantošanas noteikumi

1. Vispārīgi

1.1. Šie izmantošanas noteikumi ir līgums (​ līgums ​) starp jums (​ jūs, lietotājs ​vai braucējs ​) un Bolt Technology OÜ ​, reģistrācijas numurs 12417834, vai mūsu saistītajiem uzņēmumiem (​ Bolt, mēs ​, ​ mūs vai ​ mūsu ​) par ​ (i) elektrisko skūteru (​ skūteris ​); ​ (ii) skūteru piekļuves un izmantošanas mobilās lietotnes (​ lietotne ​); un ​ (iii) saistīto uzlādes, apkopes, savākšanas un citu mūsu piedāvāto pakalpojumu izmantošanu (skūteris, lietotne un saistītie pakalpojumi kopā saukti par ​ pakalpojumiem ​).

1.2. Šie dokumenti ir uzskatāmi par daļu no līguma:

1.2.1. skūteru vadīšanas noteikumi, kā noteikts šī līguma A pielikumā (​ Braukšanas noteikumi ​);

1.2.2. tarifu grafiks, informācija par cenām, jebkādi piemērojamie akciju kodu nosacījumi un visas lietotnē pieejamās instrukcijas, rokasgrāmatas (tostarp Skūtera lietotāja rokasgrāmata) un vadlīnijas;

1.2.3. citi uzņēmējdarbības un produktu nosacījumi, kas minēti šajā līgumā un ietver pakalpojumu aprakstus, politikas un paziņojumus, tostarp mūsu Privātuma politiku (​ Privātuma politika ​), kas pieejama lietotnē vai tīmekļa vietnē https://bolt.eu/legal/​;

1.2.4.konkrētās valstīs vai pilsētās (​ pakalpojuma teritorija ​) spēkā esošie papildnosacījumi, kas piemērojami braukšanas teritorijā.

1.3. Mūsu pakalpojumiem attīstoties, mēs varam labot šo līgumu jebkurā laikā. Labojumi stāsies spēkā, kad labotais līgums vai tā papildinošie nosacījumi tiks publicēti mūsu tīmekļa vietnē vai lietotnē. Turpinot izmantot pakalpojumus pēc šādu labojumu publicēšanas, jūs piekrītat ievērot laboto līgumu. Mums ir tiesības informēt jūs par labojumiem, izmantojot lietotni, jūsu kontam piesaistīto kontaktinformāciju vai kādā citā pamatojamā veidā.

2. Lietotnes izmantošana

2.1. Pakalpojumi tiek izmantoti ar lietotnes starpniecību. Lietotne ļauj cilvēkiem, kuriem nepieciešams transports, atrast skūteri, kopīgojot savas ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus.

2.2. Lai izmantotu pakalpojumus, ir nepieciešams uzinstalēt lietotni un reģistrēt lietotāja kontu (​ konts ​). Lietotnes instalēšanas laikā jūsu mobilā tālruņa numurs tiks piesaistīts jūsu kontam un pievienots mūsu datubāzei.

2.3. Ja lietotnē radīsies kļūdas, mēs apņemamies novērst tās pēc iespējas ātrāk, taču jūs apzināties, ka reizi pa reizei tehniskas kļūdas var ierobežot lietotnes funkcionalitāti un mēs nevaram vienmēr garantēt neierobežotu un nevainojamu lietotnes darbību. Mēs neuzņemamies atbildību par nekādiem zaudējumiem, kas radušies, lietotnei nedarbojoties vispār vai vēlamajā veidā.

2.4. Ar nosacījumu, ka ievērosiet līgumu, mēs piešķiram jums ierobežotu, neekskluzīvu, neapakšlicencējamu, atsaucamu un nenododamu licenci piekļūt lietotnei un izmantot to jūsu personīgajā ierīcē tikai saistībā ar pakalpojumu izmantošanu.

3. Lietotāju atbilstība un konti

3.1. Jūs varat izmantot pakalpojumus, ja:

3.1.1. jums ir konts;

3.1.2. jūsu konts ir piesaistīts derīgai kredītkartei, debetkartei vai citai lietotnes atbalstītai maksāšanas metodei (​ izvēlētā maksāšanas metode ​);

3.1.3. jūs esat vismaz 18 gadus vecs;

3.1.4. jums ir attiecīgajā pakalpojuma teritorijā derīga autovadītāja apliecība; un

3.1.5. jūs esat labā fiziskā formā un jums piemīt nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai izmantotu, vadītu un brauktu ar skūteri drošā un kompetentā veidā.

3.2. Izveidojot un izmantojot kontu, jūs:

3.2.1. piekrītat konta izveidošanai izmantot tikai savu īsto vārdu un pareizus personas un kartes datus, kā arī nodrošināt, ka šī informācija ir vienmēr aktuāla;

3.2.2. piekrītat, ka jums var būt jāapliecina sava identitāte ar autovadītāja apliecības vai valdības izsniegta personu apliecinoša dokumenta fotogrāfiju, lai saņemtu vai saglabātu piekļuvi pakalpojumiem;

3.2.3. esat atbildīgs par piekļuvi savam kontam, kontroli pār to un tā drošību, kā arī par: (i) jūsu konta lietotājvārdu un paroli; un (ii) visām darbībām, kas veiktas ar jūsu kontu, tostarp, bet ne tikai skūtera aktivēšanu (atslēgšanu), izmantošanu, deaktivēšanu (brauciena pabeigšanu) un pienācīgu atstāšanu novietnē saskaņā ar šo līgumu, kā arī to neizpildi, ja vien neesat ziņojis par jūsu konta ļaunprātīgu izmantošanu saskaņā ar 3.2.4. sadaļu. Mēs uzskatīsim, ka esat pilnvarojis personu, kura izmanto jūsu lietotājvārdu un paroli;

3.2.4. piekrītat nekavējoties informēt mūs, uzzinot par neatļautu piekļuvi savam kontam, neatļautu tā izmantošanu vai jebkuru citu situāciju, kurā varat zaudēt kontroli pār savu kontu;

3.2.5. piekrītat, ka mums ir tiesības uz laiku vai neatgriezeniski atspējot jūsu kontu, ciktāl tas ir nepieciešams, lai (i) nodrošinātu likumīgu lietotnes izmantošanu, tostarp, bet ne tikai krāpniecības novēršanas, riska novērtēšanas, izmeklēšanas un klientu atbalsta nolūkā; (ii) nodrošinātu, ka jūs pildāt šo līgumu; (iii) ievērotu piemērojamos tiesību aktus vai tiesas, tiesībaizsardzības iestādes vai citas administratīvās aģentūras vai valsts varas institūcijas rīkojumu; vai (iv) kā citādi noteikts šajā līgumā;

3.2.6. piekrītat, ka varam nosūtīt jums īsziņas (SMS), pašpiegādes paziņojumus un e-pasta ziņojumus saistībā ar pakalpojumiem.

4. Skūtera izmantošana

4.1. Atslēdzot skūteri ar aplikācijas starpniecību, jūs piekrītat nomāt skūteri atbilstoši šī līguma nosacījumiem par tarifiem un maksām, kas tiek aprēķinātas saskaņā ar nomas periodā spēkā esošo tarifu grafiku.

4.2. Katru reizi atslēdzot skūteri un uzsākot braucienu, jūs apliecināt un garantējat, ka esat izlasījis un saprotat:

4.2.1. visus piemērojamos satiksmes likumus un noteikumus;

4.2.2. Braukšanas noteikumus A pielikumā;

4.2.3. attiecīgajā pakalpojuma teritorijā spēkā esošos noteikumus un nosacījumus; un 3.1.1.–3.1.5. punktā uzskaitītos atbilstības nosacījumus un varat pierādīt, ka tie ir izpildīti.

4.3. Atslēdzot skūteri, jūs piekrītat:

4.3.1. ka skūteris un jebkāds tam piestiprinātais aprīkojums vienmēr paliek mūsu īpašumā, un ka jūs neizjauksiet, nepārveidosiet, nelabosiet, nedemolēsiet un nebojāsiet skūteri vai tam piestiprināto aprīkojumu nekādā veidā;

4.3.2. izmantot skūteri saskaņā ar šo līgumu, tostarp Braukšanas noteikumiem un visām lietotnē un attiecīgās pakalpojuma teritorijas noteikumos un nosacījumos iekļautajām instrukcijām, rokasgrāmatām un vadlīnijām;

4.3.3. neļaut izmantot jūsu atslēgto skūteri nevienam citam;

4.3.4. uzņemties pilnu atbildību par skūteri nomas periodā un nodot skūteri atpakaļ tādā pašā stāvoklī, kādā tas tika iznomāts, atstājot to atļautā novietnē, kas norādīta lietotnē (​ atļautā novietne ​). Ja skūteris tiek nodots atpakaļ bojātā vai nolaistā stāvoklī, no jums tiks iekasēta summa, kas ir līdzvērtīga remonta izmaksām saskaņā ar 5.3.2. punktu.

4.4. Ja skūterim nomas periodā izlādējas akumulators, jūs noslēgsiet braucienu saskaņā ar lietotnē sniegtajām instrukcijām un šī līguma nosacījumiem un atstāsiet skūteri atļautā novietnē.

4.5. Jums jāziņo mums par jebkādiem negadījumiem, sadursmēm, bojājumiem, ievainojumiem un nozagtu vai nozaudētu skūteri saskaņā ar 10.1. sadaļu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24 laikā. Ja incidents ir saistīts ar ievainojumiem, īpašuma bojājumiem vai nozagtu skūteri, jums 24 stundu laikā ir jāiesniedz ziņojums vietējā policijas nodaļā.

5. Maksājumi un tarifi

5.1. Par skūtera un pakalpojumu izmantošanu tiks piemēroti tarifi atbilstoši mūsu tarifu grafikam, kas norādīts lietotnē (​ tarifu grafiks ​). Katrs brauciens ar skūteri sākas, nospiežot „Atslēgt”, un beidzas, nospiežot „Beigt braucienu” vai attiecīgo(-ās) pogu(-as) lietotnē. Mūsu tarifiem un citām maksām var tikt piemēroti nodokļi un citas vietējās valdības nodevas, kuras varam iekasēt un piedzīt mēs.

5.2. Mēs varam izsniegt akcijas kuponus vai kodus, uz kuriem attiecas papildu nosacījumi, kas tiek piemēroti katram akcijas kodam atsevišķi (​ akcijas kodi ​). Mums ir tiesības mainīt vai atcelt akcijas kodus jebkurā laikā tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem. Mēs varam uz laiku vai neatgriezeniski atcelt akcijas kodu(-us) un lietotnes izmantošanu jebkurā laikā, ja mums ir pamats uzskatīt, ka akcijas koda(-u) izmantošana vai izpirkšana ir bijusi kļūdaina, krāpnieciska, nelikumīga vai pretrunā ar attiecīgā akcijas koda vai šī līguma nosacījumiem.

5.3. Ja ar jūsu kontu atslēgts skūteris:

5.3.1. ir atstāts ārpus atļautās novietnes, mēs pēc saviem ieskatiem varam iekasēt no jums savākšanas maksu līdz pat 100 EUR apmērā;

5.3.2. ir bojāts vairāk nekā būtu uzskatāms par normālu nodilumu, ir nolaists vai izdemolēts, mēs pēc saviem ieskatiem varam iekasēt no jums maksu, kas ir līdzvērtīga skūtera un tā aprīkojuma remontdarbu vai aizvietošanas izmaksām;

5.3.3. tiek pamests bez brīdinājuma, jums būs pienākums segt visas izmaksas līdz skūtera atrašanai, kā arī meklēšanas izmaksas līdz pat 120 EUR apmērā, kā noteikts lietotnē atkarībā no tā, cik ātrā laikā skūteris tiks atrasts;

5.3.4. netiek atrasts vai nodots atpakaļ (brauciens pabeigts, skūteris atstāts novietnē) 48 stundu laikā, mēs pēc saviem ieskatiem varam uzskatīt skūteri par pazaudētu vai nozagtu, kā rezultātā varam no jums iekasēt līdz pat 500 EUR par skūteri un ziņot par jums policijai.

5.4. Jūs piekrītat segt visas mums piespriestās soda naudas un/vai citas maksas, kuras radušās skūtera izmantošanas, nepareizas skūtera novietošanas vai jebkādu tiesību aktu, noteikumu, nosacījumu vai rīkojumu neievērošanas dēļ pakalpojumu izmantošanas laikā.

5.5. Visas mums maksājamās summas tiks iekasētas, izmantojot jūsu izvēlēto maksāšanas metodi. Ja šīs maksāšanas metodes nedarbosies, mēs varam izmantot citas piedzīšanas metodes. Jūs piekrītat segt visas mūsu piedzīšanas izmaksas, tostarp, bet ne tikai pamatojamas juridiskās izmanksas, ja laikā nesamaksāsiet summas, kuras esat mums parādā.

5.6. Jūs varat samaksāt par pakalpojumiem ar savu izvēlēto maksāšanas metodi, kura iepriekš jāaktivizē lietotnē. Jūs pilnvarojat mūs izmantot jūsu izvēlēto un kontam piesaistīto maksāšanas metodi, lai segtu visus tarifus un maksas, kas jums jāmaksā saskaņā ar šo līgumu. Šiem tarifiem un maksām var tikt piemēroti nodokļi, kurus varam iekasēt un piedzīt mēs.

5.7. Mēs un mūsu darbuzņēmēji atbalstām maksājumu veikšanu lietotnē, sniedzam palīdzību un risinām strīdus saistībā ar maksājumiem lietotnē. Ja vēlaties apstrīdēt mūsu veiktos darījumus ar jūsu izvēlēto maksāšanas metodi, jums jāsazinās ar mums saskaņā ar 10.1. sadaļu desmit darbadienu laikā.

5.8. Mēs varam iekasēt apkalpošanas maksu par katru ar kredītkarti vai debetkarti veikto maksājumu, kas tiks pievienota attiecīgajam pakalpojumu orderim. Apkalpošanas maksa sedz Visa/Mastercard apkalpošanas maksas. Pakalpojuma maksas apjoms ir norādīts lietotnē. Jūsu banka var piemērot papildu maksas par kredītkartes vai debetkartes apkalpošanu, kas netiek attēlotas lietotnē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc skūtera rezervēšanas mēs automātiski priekšautorizēsim konkrēto summu no jūsu kredītkartes, lai apstiprinātu summas pieejamību.

5.9. Jūs piekrītat nekavējoties informēt mūs par jebkādām izmaiņām jūsu izvēlētajā un kontam piesaistītajā maksāšanas metodē, kas var traucēt mums iekasēt summas no jums saskaņā ar šo līgumu.

6. Atbildība

6.1. Jūs apzināties un piekrītat, ka izmantojat pakalpojumus, skūterus un saistīto aprīkojumu pats uz savu individuālo risku un ka ​mēs neesam atbildīgi par nekādām paredzamām vai neparedzamām un zināmām vai nezināmām sekām, prasībām, pretenzijām, ierosinātām lietām, zaudējumiem, saistībām, kaitējumiem, ievainojumiem, maksām, izdevumiem un izmaksām, soda naudām un juridiskajiem izdevumiem, kas jums vai trešajai pusei var rasties pakalpojumu izmantošanas rezultātā. Jūs pilnībā izprotat šos riskus, apzinoties, ka:

6.1.1. braukšana ar skūteri ir saistīta ar dažādu veidu pašsaprotamu un ne tik pašsaprotamu risku, briesmām un apdraudējumu, kuru rezultāts var būt jūsu vai citu personu ievainojumi, nāve vai īpašuma bojājumi, un ka šāds risks, briesmas un apdraudējums ne vienmēr var tikt paredzēts vai novērsts;

6.1.2. skūteris ir ierīce, kurai var rasties darbības traucējumi pat tad, ja tā tiek pienācīgi uzturēta, un ka tā rezultātā var rasties ievainojumi; un

6.1.3. ķiveres un citu aizsarglīdzekļu izmantošana un rūpīga Braukšanas noteikumu un šī līguma ievērošana palīdz būtiski mazināt ievainojumu gūšanas risku un ievainojumu vai kaitējuma radīšanas risku citām personām.

6.2. Ja, izmantojot kādu no pakalpojumiem, jūs radīsiet ievainojumus vai kaitējumu citai personai vai īpašumam, jūs būsiet atbildīgs par jebkādām paredzamām vai neparedzamām un zināmām vai nezināmām sekām, prasībām, pretenzijām, ierosinātām lietām, zaudējumiem, saistībām, kaitējumiem, ievainojumiem, maksām, izdevumiem un izmaksām, soda naudām, juridiskajiem izdevumiem, spriedumiem un prāvām. Ja jūsu rīcības rezultātā mums būs jāapmaksā trešo personu atlīdzību prasības, jums ir pienākums kompensēt zaudējumus, kas mums radušies trešo personu atlīdzību prasību apmaksas dēļ.

6.3. Mums ir tiesības piedāvāt civiltiesisko apdrošināšanu (​ apdrošināšanas nodrošinājums ​) dažās vai visās pakalpojumu teritorijās, lai ar ierobežojumiem un izņēmumiem apdrošinātu jūsu atbildību trešo personu ievainojumu vai nejaušu trešās personas fiziskā īpašuma bojājumu gadījumā, kas radušies skūtera izmantošanas laikā. Ja neesat iegādājies apdrošināšanas nodrošinājumu ​, tad ​ jūs saprotat un apzināties ​, ka uzņematies atbildību par visiem izdevumiem, kurus jums radījusi trešā persona, tostarp, bet ne tikai neatliekamās palīdzības, slimnīcas un ārstēšanās izdevumiem.

6.4. Visi pakalpojumi, skūteris un saistītais aprīkojums tiek piedāvāts ESOŠAJĀ STĀVOKLĪ un ATKARĪBĀ NO PIEEJAMĪBAS. Likumā maksimāli pieļaujamajā apjomā mēs izslēdzam un atsakāmies no jebkādām garantijām un nosacījumiem, kas ir skaidri vai noprotami noteikti piemērojamajos tiesību aktos. Mēs neapgalvojam un negarantējam, ka visi pakalpojumi, skūteri vai saistītais aprīkojums būs labā stāvoklī un tehniskā kārtībā vai ka pakalpojumi, skūteri vai saistītais aprīkojums būs pieejams bez kavējumiem, izņēmumiem, pārtraukumiem vai neprecizitātēm. Mēs jo īpaši ne skaidri, ne noprotami neapgalvojam, negarantējam, neapliecinām un neapsolām, ka:

6.4.1. informācija (tostarp jebkādas lietotnē iekļautās instrukcijas) par pakalpojumiem ir precīza, pilnīga, pareiza, pietiekama, noderīga, savlaicīga vai uzticama;

6.4.2. pakalpojumu defekti vai kļūdas tiks izlabotas vai novērstas;

6.4.3. pakalpojumi būs pieejami noteiktā laikā vai pakalpojumu teritorijā; un

6.4.4. pakalpojumu izmantošana konkrētajā jurisdikcijā ir likumīga.

6.5. Jebkādi noprotami nosacījumi un garantijas attiecībā uz pakalpojumiem ir izslēgti likumā maksimāli pieļaujamajā apjomā. Neviens šī līguma nosacījums neizslēdz, neierobežo un nepārveido nekādas garantijas, nosacījumus, tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas skaidri vai noprotami noteikti piemērojamajos tiesību aktos un nav likumīgi izslēdzami, ierobežojami vai pārveidojami.

6.6. Ja kāda likumā skaidri vai noprotami noteiktā garantija vai nosacījums nevar tikt izslēgts (​ neizslēdzams nosacījums ​) un mēs nevaram ierobežot jūsu tiesiskās aizsardzības līdzekļus par neizslēdzamu nosacījumu pārkāpumiem, tad neizslēdzamu nosacījumu pārkāpumu gadījumā mēs ierobežojam savu atbildību (likumā pieļaujamajā apjomā):

6.6.1. preču gadījumā – aizvietojot preces vai piedāvājot līdzvērtīgas preces, saremontējot preces, sedzot preču aizvietošanas vai līdzvērtīgu preču iegādāšanās izmaksas vai sedzot preču remontdarbu izmaksas; vai

6.6.2. pakalpojumu gadījumā – sniedzot pakalpojumus atkārtoti vai sedzot atkārtotu pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

6.7. Mūsu kopējā atbildība par jebkādām atlīdzību prasībām saistībā ar šo līgumu, tostarp kaitējuma vai cita veida atlīdzību, nekādā gadījumā nepārsniedz 500 EUR vai mums samaksāto summu par nomas periodu, kura laikā notika incidents, negadījums vai starpgadījums, kas bija par iemeslu prasībai(-ām), lai kura no tām nebūtu mazāka.

6.8. Ne mēs, ne jūs netiksim saukti pie atbildības par kaitējumu, kavēšanos vai pienākumi neizpildi, kas radusies tādu apstākļu dēļ, kas ir ārpus attiecīgās puses saprātīgas kontroles, tostarp, bet ne tikai dabas stihija vai nepārvarama vara, zemestrīce, ugunsgrēks, plūdi, karš, terorisms, civilās, rūpnieciskās vai militārās nekārtības, sabotāža, darbinieku streiks vai lokauts, pandēmija, epidēmija, dumpis, komunālo vai komunikācijas pakalpojumu pārtraukums vai traucējumi, vērienīgs kiberuzbrukums, tiesas nolēmums, civilo vai militāro varas iestāžu rīcība vai valstiski, juridiski vai reglamentējoši pasākumi.

6.9. Likumā maksimāli pieļaujamajā apjomā ne mēs, ne mūsu saistītie uzņēmumi, pārstāvji, direktori vai darbinieki nebūsim atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jums var rasties saistībā ar šo līgumu vai lietotnes izmantošanas rezultātā, tostarp, bet ne tikai:

6.9.1. jebkādu tiešu vai netiešu mantisku kaitējumu vai finansiāliem zaudējumiem;

6.9.2. peļņas vai paredzēto ietaupījumu zaudējumiem;

6.9.3. biznesa iespēju, līgumu, kontaktu, uzņēmuma prestiža, reputācijas un citiem zaudējumiem, kas var rasties uzņemējdarbības pārtraukuma dēļ;

6.9.4. nozaudētiem vai neprecīziem datiem; vai

6.9.5. cita veida zaudējumiem vai kaitējumu.

7. Jūsu saturs

7.1. Jūs apliecināt, ka jebkādi teksti, attēli vai cita informācija, kuru sniedzat mums pakalpojumu izmantošanas laikā (​ jūsu saturs ​) atbildīs Pieņemamas izmantošanas noteikumiem, kas aprakstīti tālāk 8. punktā.

7.2. Mēs nepiesavināmies jūsu saturu savā īpašumā un tas joprojām piederēs jums un jebkurai trešajai personai, kuras saturu būsiet iekļāvis savā saturā. Jūs piešķirat mums visā pasaulē derīgu, neekskluzīvu un pastāvīgu licenci bez autortiesībām izmantot, kopēt, reproducēt, izplatīt, adaptēt, pārformatēt, pārveidot, publicēt, tulkot, licencēt, apakšlicencēt un pielietot jūsu saturu jebkur un jebkādā formātā nolūkā sniegt pakalpojumus (tostarp, kur nepieciešams, ļaut lietotājiem skatīt jūsu saturu).

7.3. Jums jānodrošina, ka varat piešķirt mums šādu licenci arī trešo personu saturam, ko iekļaujat savā saturā.

7.4. Mūsu tiesības izmantot jūsu saturu nekādā veidā neietekmē jūsu tiesības uz privātumu. Lūdzu, skatiet mūsu Privātuma politiku, lai uzzinātu, kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju.

7.5. Mums ir tiesības uzraudzīt jūsu saturu un noraidīt, atteikt vai dzēst jūsu saturu, ja uzskatām, ka tas pārkāpj Pieņemamas izmantošanas noteikumus.

8. Pieņemamas izmantošanas noteikumi

8.1. Papildus citām šajā līgumā noteiktajām prasībām šajā sadaļā aprakstīti konkrēti noteikumi, kas attiecas uz lietotnes izmantošanu (​ Pieņemamas izmantošanas noteikumi ​).

8.2. Izmantojot lietotni, jūs nedrīkstat:

8.2.1. apiet, atspējot vai kā citādi traucēt ar drošību saistītas lietotnes funkcijas;

8.2.2. ļaut citai personai izmantot lietotni jūsu vārdā, ja vien neesat pilnvarojis šo personu;

8.2.3. izmantot lietotni, ja esam uz laiku vai neatgriezeniski aizlieguši jums to izmantot;

8.2.4. propagandēt, veicināt vai iesaistīties nelikumīgās darbībās vai darbībās, kas rada mantisku kaitējumu vai ievainojumus;

8.2.5. pārveidot, traucēt, pārtvert, bojāt vai uzlauzt lietotni;

8.2.6. ļaunprātīgi izmantot lietotni, apzināti ieviešot vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas un citus materiālus, kas var kaitēt lietotnei vai tās izmantotājiem;

8.2.7. ievākt datus no lietotnes pretrunā ar šo līgumu;

8.2.8. iesniegt vai piedāvāt saturu, kurā attēloti kaili cilvēki vai vardarbība un kas ir aizvainojošs, draudošs, nepiedienīgs, maldinošs, nepatiess vai aizskarošs;

8.2.9. iesniegt vai piedāvāt saturu, kas nepieder jums un kuru jums nav tiesības izmantot, vai kas citādi pārkāpj trešo pušu autortiesības, prečzīmes vai citas tiesības;

8.2.10. izmantot saturu pretrunā ar īpašnieka izvirzītajiem licencēšanas nosacījumiem;

8.2.11. iesniegt vai piedāvāt informāciju vai komentārus par citām personām bez to atļaujas;

8.2.12. apdraudēt, aizskart vai pārkāpt citu personu privātumu, radīt apgrūtinājumu, neērtības vai lieku satraukumu, vai aizskart, nomākt, apkaunot, satraukt vai kaitināt citu personu;

8.2.13. izmantot automatizētas sistēmas, tostarp, bet ne tikai robotus, zirnekļus vai bezsaistes lasītājus, lai piekļūtu lietotnei veidā, kas nosūta lietotnei vairāk pieprasījumu nekā būtu saprātīgi sagaidāms no cilvēka tādā pašā laika posmā; vai

8.2.14. veikt citas darbības, kas uzskatāmas par nepieņemamu lietotnes izmantošanu.

8.3. Pieņemamas izmantošanas noteikumu neievērošana ir būtisks šī līguma pārkāpums, kā sekas var būt:

8.3.1. tūlītēja pagaidu vai neatgriezeniska lietotnes izmantošanas tiesību atsaukšana;

8.3.2. tūlītēja pagaidu vai neatgriezeniska jūsu satura dzēšana;

8.3.3. brīdinājums;

8.3.4. tiesvedība pret jums, tostarp nolūkā piedzīt visas izmaksas (tostarp, bet ne tikai pamatojamas administratīvās un juridiskās izmaksas), kas radušās pārkāpuma rezultātā; un

8.3.5. šādas informācijas izpaušana tiesībaizsardzības iestādēm, ja mēs pamatojami uzskatīsim to par nepieciešamu.

9. Reglamentējošie tiesību akti

9.1. Šo līgumu reglamentē un tas ir sagatavots saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem.

9.2. Jūsu pienākumus var reglamentēt pakalpojumu teritorijas tiesību akti, piemēram, pakalpojumu teritorijā spēkā esošie satiksmes likumi un noteikumi (​ vietējie likumi ​), un jūs piekrītat tos ievērot.

9.3. Gan mēs, gan jūs neatgriezeniski un bez ierunām pakļaujamies Igaunijas tiesu un jebkuru citu tiesu, kurām ir jurisdikcija uzklausīt apelācijas no šīm tiesām, neekskluzīvajai jurisdikcijai un neizvirzīsim nekādas pretenzijas pret šo tiesu veikto tiesvedību.

10. Dažādi

10.1. Paziņojumi un cita komunikācija saistībā ar šo līgumu vai pakalpojumiem ir sniedzama ar lietotnes ​starpniecību, nosūtāma uz e-pastu info@bolt.eu vai paziņojama pa klientu atbalsta kanāliem, kas pieejami mūsu tīmekļa vietnē.

10.2. Jūs piekrītat, ka mēs tikai un vienīgi pēc saviem ieskatiem varam automātiski nodot šī līguma un visu tajā iekļauto vienošanos izpildes saistības kādam citam.

A PIELIKUMS

Vispārīgie braukšanas noteikumi – elektriskie skūteri

1. Drošības pārbaudes

1.1. Jūsu pienākums ir veikt rūpīgu drošības pārbaudi pirms skūtera izmantošanas, tostarp, bet ne tikai pārliecināties, ka:

(a) rāmis ir labā stāvoklī;

(b) riepas ir labā stāvoklī (t. i., tās nav izlaidušas gaisu vai aplipušas ar netīrumiem vai dubļiem);

(c) bremzes darbojas droši;

(d) akumulators ir pietiekami uzlādēts;

(e) skūtera zvans darbojas;

(f) gaismas un atstarotāji ir labā tehniskā stāvoklī, ja plānojat braukt ar skūteri diennakts tumšajā laikā;

(g) skūterim nav nekādu bojājumu pazīmju, neierasta vai pārmērīga nodiluma, citas mehāniskas problēmas vai nepieciešama apkope; un

(h) ievērojat skūtera iznomāšanas brīdī saņemtās instrukcijas.

1.2. Brauciena laikā jums nepārtraukti jāseko līdzi, lai skūteris un tā darbība atbilstu iepriekš minētajām drošības prasībām. Ja brauciena laikā atklājat drošības prasību pārkāpumu vai pamanāt kādu citu potenciāli bīstamu defektu, apstākli vai apdraudējumu, jums nekavējoties jāpārstāj izmantot skūteri, tiklīdz tas ir droši, un jāziņo par to saskaņā ar līguma 10.1. sadaļu.

2. Drošība uz ceļa

2.1. Jūs apņematies vienmēr braukt un vadīt skūteri drošā veidā. Izmantojot, vadot vai braucot ar skūteri, jūs:

(a) ievērosiet visus piemērojamos satiksmes likumus un noteikumus;

(b) izmantosiet aizsardzības līdzekļus, kā ieteikts un noteikts piemērojamajos tiesību aktos un kas pašsaprotami nepieciešami, lai mazinātu ievainojumu risku (piemēram, ķiveri, aizsargus un atbilstošus apavus);

(c) nevadīsiet skūteri alkohola, narkotiku, medikamentu vai citu vielu ietekmē, kas var mazināt jūsu spēju droši vadīt skūteri;

(d) ievērosiet atļauto ātrumu un pielāgosiet ātrumu atbilstoši situācijai, ņemot vērā jūsu braukšanas pieredzi, apstākļus uz ceļa, ceļa un skūtera stāvokli, klimatiskos pstākļus, satiksmes intensitāti un citus satiksmes apstākļus, lai varētu apturēt skūteri, nesaduroties ar šķēršļiem, kas ir vai varētu būt pamatojami sagaidāmi uz ceļa;

(e) neizmantosiet mobilo tālruni, planšeti, klēpjdatoru, ziņojumapmaiņas ierīci, mūzikas atskaņotāju vai citas ierīces, kas varētu novērst jūsu uzmanību no drošas skūtera vadīšanas;

(f) nebrauksiet ar skūteri uz neasfaltētiem ceļiem, pa ūdeni (izņemot normālus pilsētas apstākļus) vai vietās, kur atrašanās ir aizliegta, pretlikumīga vai traucējoša citiem;

(g) neizmantosiet skūteri sacīkstēm, braukšanai pa kalniem vai triku demonstrēšanai;

(h) nebrauksiet ar skūteri pa automaģistrālēm un aizliegtiem ceļiem;

(i) nebrauksiet ar skūteri pretēji satiksmes plūsmai;

(j) nebrauksiet ar skūteri uz ceļiem, kas ir paredzēti tikai gājējiem;

(k) nebrauksiet ar skūteri ārpus lietotnē noteiktā atļautā perimetra;

(l) nebrauksiet ar skūteri sliktos vai bīstamos klimatiskajos vai ceļa apstākļos, tostarp sniegā, krusā, uz ledus, slapjdraņķī, ledainā lietū vai pērkona negaisā, kad braukšana ar skūteri varētu būt bīstama;

(m) nepārsniegsiet skūtera maksimālo svara ierobežojumu (210 mārciņas/95 kilogrami);

(n) nevizināsiet citas personas;

(o) nepārvadāsiet priekšmetus (piemēram, portfeļus, mugursomas, rokassomas un/vai citus priekšmetus), ja tie apdraud drošu skūtera vadīšanu; un

(p) valkāsiet gaišas krāsas apģērbu vai izmantosiet atstarotāju, lai nodrošinātu, ka citi satiksmes dalībnieki var jūs viegli pamanīt.

3. Novietošana

3.1. Jūs

(a) nenovietosiet skūteri pretrunā ar piemērojamajiem tiesību aktiem; un

(b) novietosiet skūteri redzamā vietā un stāvus pozīcijā, lai arī citi lietotāji arī varētu izmantot skūteri.