Algemene Voorwaarden voor Dienstverleners (7 Nov 2022)

U kan deze Algemene Voorwaarden hier downloaden voor latere raadpleging Datum van inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden: 7 November 2022

In deze Algemene Voorwaarden worden de belangrijkste voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn op en gelden voor het gebruik van de Bolt Diensten. Om Vervoersdiensten via het Bolt Platform te kunnen leveren, moet u akkoord gaan met de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet.

1. DEFINITIES

1.1. Bolt (ook aangeduid als "wij", "onze" of "ons") - Bolt Operations OƜ, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en geregistreerd volgens de wetgeving van de Republiek Estland met registratiecode 14532901, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Vana-LƵuna tn 15, Tallinn 10134, Republiek Estland, met een vestigingseenheid in BelgiĆ« aan de Handelsstraat 31, 1000 Brussel, maar ook vennootschappen en partners van de Bolt-groep. Bolt-groep betekent vennootschappen waarin Bolt Operations OƜ zeggenschap uitoefent (bijvoorbeeld dochterondernemingen van Bolt Operations OƜ). Bolt-partners zijn plaatselijke vertegenwoordigers, filialen, agenten enz. die door Bolt Operations OƜ zijn aangesteld. De lijst van Bolt-groepsvennootschappen en -partners is te vinden op https://bolt.eu/cities/.

1.2. Bolt Account - zoals van toepassing, Bolt Chauffeursaccount of Vloot Eigenaarsaccount.

1.3. Bolt App - een smartphone applicatie voor Chauffeurs en Passagiers om Vervoersdiensten aan te vragen en te ontvangen.

1.4. Bolt Chauffeursaccount - toegang tot een website met informatie en documenten betreffende het gebruik van de Bolt Diensten tijdens het verlenen van Vervoersdiensten, inclusief boekhoudkundige documentatie. De Chauffeur als persoon kan toegang krijgen tot de Bolt Chauffeursaccount op https://partners.bolt.eu door gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

1.5. Bolt Diensten - diensten die Bolt levert, waaronder het leveren en onderhouden van Bolt App, Bolt Platform, In-app Betaling, klantenondersteuning, communicatie tussen de Chauffeur en de Passagier en andere soortgelijke diensten.

1.6. Bolt Platform - technologie die passagiers met chauffeurs verbindt om hen te helpen zich efficiƫnter door steden te verplaatsen.

1.7. Bolt Vergoeding - de vergoeding die de Dienstverlener verplicht is aan Bolt te betalen voor het gebruik van het Bolt Platform.

1.8. Chauffeur - een rechtspersoon (bedrijf) of een natuurlijke persoon (individuele ondernemer) die zelf de Vervoersdiensten verleent. Elke Chauffeur krijgt een persoonlijk Bolt Chauffeursaccount om de Bolt App en het Bolt Platform te gebruiken.

1.9. Dienstverlener of U - een Chauffeur of een Vlooteigenaar (naargelang het geval).

1.10. Fooi - een fooi die door de Passagier naar eigen goeddunken wordt aangeboden bovenop het betaalde Tarief.

1.11. In-app betaling - kaarten, facturering door mobiele aanbieders en andere betaalmethoden die door de Passagier via de Bolt App worden gebruikt om voor de Vervoersdiensten te betalen.

1.12. Overeenkomst - deze overeenkomst tussen een Dienstverlener en Bolt met betrekking tot het gebruik van Bolt Diensten die bestaat uit:

1.11.1. deze Algemene Voorwaarden; 1.11.2. bijzondere voorwaarden die in de Bolt App worden getoond, bijvoorbeeld prijsinformatie of dienstbeschrijvingen; 1.11.3. de richtlijnen van de Dienstverleners; en 1.11.4. andere voorwaarden waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

1.13. Passagier - een persoon die Vervoersdiensten aanvraagt door gebruik te maken van het Bolt Platform.

1.14. Tarief - de vergoeding die een Passagier verplicht is te betalen aan de Dienstverlener voor het verlenen van de Vervoersdiensten.

1.15. Vervoersdiensten or taxidiensten - diensten van particulier betaald vervoer van passagiers door middel van motorvoertuigen, die een Dienstverlener verleent aan een Passagier wiens verzoek door een Chauffeur via de Bolt App is aanvaard, in overeenstemming met de Belgische toepasselijke wet- en regelgeving.

1.16. Vlooteigenaar - een rechtspersoon (bedrijf) die Vervoersdiensten aanbiedt in eigen naam, onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening via het Bolt Platform zelf of via haar werknemers en/of dienstverleners die optreden als Chauffeur. Elke Vlooteigenaar zal een Vlooteigenaarsaccount krijgen om de Bolt App en het Bolt Platform te gebruiken.

1.17. Vlooteigenaarsaccount - toegang tot een website met informatie en documenten betreffende het gebruik van de Bolt Diensten tijdens het verlenen van Vervoersdiensten, inclusief boekhoudkundige documentatie. De Vlooteigenaar heeft toegang tot het Vlooteigenaarsaccount op https://fleets.bolt.eu door gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

2. TOETREDING TOT DE OVEREENKOMST

2.1. Alvorens gebruik te maken van de Bolt Diensten, dient U zich aan te melden door de gevraagde informatie te verstrekken in de aanmeldingsapplicatie op de website en de noodzakelijke documentatie te uploaden zoals door ons vereist. U kunt zich aanmelden als rechtspersoon of als natuurlijke persoon. Na succesvolle afronding van de aanmeldingsaanvraag, zullen wij U voorzien van een persoonlijke account die toegankelijk is via een gebruikersnaam en wachtwoord (d.w.z. een Bolt Chauffeursaccount of een Vlooteigenaarsaccount, zoals van toepassing). Door op de knop "Aanmelden" aan het einde van de aanmeldingsaanvraag te klikken, verklaart en garandeert U dat:

2.1.1. Krachtens geldige rechtshandelingen bent U gerechtigd met ons een overeenkomst aan te gaan voor het gebruik van het Bolt Platform voor het verlenen van de Vervoersdiensten; 2.1.2. U hebt deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig bestudeerd, begrijpt ze volledig en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van alle verplichtingen die hieruit en uit de Overeenkomst voortvloeien; 2.1.3. alle informatie die U aan ons heeft verstrekt juist, correct en volledig is; 2.1.4. U zult uw Bolt-account te allen tijde accuraat houden en uw profielinformatie bijwerken; 2.1.5. U zult andere personen niet machtigen om uw Bolt Account te gebruiken, noch zult u het aan een andere persoon overdragen of toekennen; 2.1.6. U zult de Bolt Diensten niet gebruiken voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden en de goede werking van de Bolt Diensten niet schaden; 2.1.7. U zult te allen tijde volledig voldoen aan alle wetten en regelgevingen die van toepassing zijn in de staat/regio waarin U Vervoersdiensten verleent, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) wetten die personenvervoersdiensten reguleren;

2.2. U bent verplicht Uw bankrekeninggegevens op te geven bij het invullen van de betalingsgegevens tijdens de registratie van de bolt account. In het geval U een rechtspersoon bent, dient U de bankrekening van het bedrijf in te voeren. De betreffende respectievelijke Tarieven die via In-app Betaling worden betaald, zullen na aftrek van de Bolt Vergoedingen en eventuele andere vergoedingen of betalingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, worden overgemaakt naar de bankrekening die U heeft opgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste geldtransacties in het geval U onjuiste bankgegevens hebt opgegeven.

2.3. Als onderdeel van de aanmeldingsaanvraag zal u worden gevraagd om de informatie te verstrekken en de noodzakelijke documenten te uploaden, om te bewijzen dat u voldoet aan de voorwaarden m gebruik te kunnen maken van de Bolt Diensten. Deze voorwaarden zullen inhouden dat de Dienstverlener een geldige exploitatievergunning voor een taxidienst voorlegt alsook een geldig bekwaamheidsattest voor iedere Chauffeur (zoals vereist in de toepasselijke staat/het toepasselijke gewest). Let op dat in Brussel, wanneer de Chauffeur een rechtspersoon is, de exploitatievergunning voor een taxidienst en het bekwaamheidsattest moeten worden gehouden door de algemeen directeur van de rechtspersoon. Daarnaast kunnen de bijkomende voorwaarden die moeten worden vervuld voor het verstrekken van de Bolt Diensten bestaan in het overleggen van een strafblad, een geldig rijbewijs, , een adequate technische staat van het voertuig, het voltooien van een training, het bezitten van een GPS-ondersteunend mobiel apparaat en andere voorwaarden zoals beschreven in de betreffende e-mail. Het niet voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden kan leiden tot beƫindiging van de Overeenkomst en van het recht om de Bolt Diensten te gebruiken.

2.4. U gaat ermee akkoord dat Bolt in bepaalde steden of landen een van onze verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene voorwaarden of de Overeenkomst kan overdragen aan bedrijven en partners van de Bolt-groep. Dit omvat, onder andere, het overdragen van de rechten en verplichtingen met betrekking tot het beoordelen van documenten die verband houden met aanmeldingsaanvragen, trainingen, het innen van Bolt Vergoedingen, het aan U doorsturen van de verschuldigde vergoedingen, het bemiddelen bij In-app Betaling, het in licentie geven van de Bolt App, etc. Details van de Bolt groepsvennootschappen en partners zijn te vinden op https://bolt.eu/cities.

2.5. In het geval de Dienstverlener een Vlooteigenaar is, wordt de Vlooteigenaar geacht de enige dienstverlener van Vervoersdiensten aan de Passagiers te zijn en is hij een partij bij deze Overeenkomst, niettegenstaande het feit dat specifieke natuurlijke personen (Chauffeurs) in het aanmeldingsproces zijn aangegeven als deelnemend aan de Vervoersdiensten die op instructie van de Vlooteigenaar worden verleend. In dit verband zal de Vlooteigenaar ervoor zorg dragen dat zijn werknemers en/of dienstverleners te allen tijde naar behoren worden geĆÆnformeerd en zich conformeren aan de vereisten van deze Overeenkomst en dat zijn Chauffeurs ermee instemmen te handelen in overeenstemming met en gebonden te zijn aan de voorwaarden en verplichtingen daarvan en elke verdere overeenkomst tussen de partijen. DE VLOOTEIGENAAR IS VOLLEDIG EN ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR ALLE HANDELINGEN EN NALATIGHEDEN, ALSMEDE VOOR ELKE INBREUK OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMST DOOR EEN NATUURLIJK PERSOON - ZIJN WERKNEMERS, DIENSTVERLENERS, CONTRACTANTEN OF ENIGE ANDERE DERDE PARTIJ, DIE FEITELIJK DE VERVOERSDIENSTEN VERLEENT (CHAUFFEUR).

2.6. Wanneer de Overeenkomst wordt gesloten door en tussen ons en een Vloot eigenaar :

2.6.1. De Vlooteigenaar garandeert dat zijn werknemers en/of dienstverleners kennis hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en ermee instemmen gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en alle verdere documentatie die deel uitmaakt van de Overeenkomst; 2.6.2. de Vlooteigenaar en zijn werknemers en/of dienstverleners blijven hoofdelijk aansprakelijk voor elke overtreding die door de Chauffeur wordt begaan; en 2.6.3. De vlooteigenaar vrijwaart ons tegen alle aanspraken van zijn werknemers en/of dienstverleners.

2.7. De Vlooteigenaar registreert elke Chauffeur die voor hem werkt op het Bolt Platform door het registratieformulier in te vullen op de Vlooteigenaarsaccount en de benodigde documenten te uploaden. Na succesvolle voltooiing van de registratie verleent de Vlooteigenaar elke Chauffeur toegang tot een Bolt Chauffeursaccount, waartoe toegang kan worden verkregen door het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. De Vlooteigenaar zal doorlopend zijn Chauffeurs registreren, die naar eigen goeddunken van Bolt al dan niet worden geactiveerd en toegang krijgen tot de Bolt App. De Vlooteigenaar zal Bolt onmiddellijk op de hoogte stellen indien een van haar Chauffeurs niet langer in dienst is van of gecontracteerd is door de Vlooteigenaar, in welk geval Bolt het betreffende Bolt Chauffeursaccount kan deactiveren. In dergelijke gevallen zal de Vlooteigenaar ervoor zorgen dat de Chauffeur onmiddellijk stopt met het gebruik van de Bolt App en de Bolt Chauffeursaccount. Overtreding en poging tot omzeiling van deze voorwaarden kan leiden tot opschorting van het recht om gebruik te maken van (een deel van) de Bolt Diensten, alsmede tot onmiddellijke beƫindiging van deze Overeenkomst door Bolt.

2.8. Het registreren van de Bolt Chauffeursaccount als een rechtspersoon (d.w.z. een vennootschap). U wordt beschouwd als een rechtspersoon, indien de ontvanger van de vergoedingen in de betalingsgegevens (zoals toegankelijk in de Bolt Chauffeursaccount) als rechtspersoon is aangemerkt. In dat geval wordt de aangegeven rechtspersoon beschouwd als de verlener van Vervoersdiensten en als partij bij deze Algemene Voorwaarden, Overeenkomst en eventuele nadere overeenkomsten. Alleen de specifieke natuurlijke persoon die in het aanmeldingsproces is aangegeven, mag de Vervoersdiensten feitelijk verlenen. Deze natuurlijke persoon mag het Bolt Chauffeursaccount alleen gebruiken indien hij/zij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en eventuele verdere documentatie die deel uitmaakt van de Overeenkomst. DE RECHTSPERSOON VERMELD IN DE BETALINGSGEGEVENS EN DE NATUURLIJKE PERSOON DIE FEITELIJK DE VERVOERSDIENSTEN ONDER BOLT ACCOUNT VERLEENT, BLIJVEN HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK VOOR ELKE SCHENDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMST DOOR DE CHAUFFEUR. U garandeert dat deze natuurlijke persoon deze algemene voorwaarden en alle verdere documentatie die deel uitmaakt van de Overeenkomst heeft gelezen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

3. RECHT OM BOLT APP EN BOLT ACCOUNT(S) TE GEBRUIKEN

3.1. Licentie voor het gebruik van de Bolt App en de bolt account. Op voorwaarde dat U zich aan de Overeenkomst houdt, verlenen Wij U hierbij een beperkte, niet-exclusieve, herroepelijke, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, voor het gebruik van de Bolt App en de Bolt Account(s), in overeenstemming met deze Overeenkomst. De licentie geeft U niet het recht om sublicenties te verlenen of rechten over te dragen aan derden. Ongeacht het bovenstaande en indien dit afzonderlijk is overeengekomen, mogen Vlooteigenaars een sublicentie verlenen voor de Bolt App en de Bolt Chauffeursaccount aan de leden van hun vloot (Chauffeurs) voor die aspecten die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van Vervoersdiensten.

3.2. Tijdens het gebruik van de Bolt App en/of de bolt account mag U niet, en verklaart U hierbij dat U niet zult:

3.2.1. deconstrueren, reverse-engineeren of op andere wijze trachten de broncode van de Bolt App, de Bolt Account(s) of andere software van Bolt te verkrijgen; 3.2.2. de Bolt App of de bolt account op enige wijze of vorm te wijzigen of gewijzigde versies van de Bolt App of de bolt account te gebruiken; 3.2.3. bestanden te verzenden die virussen, beschadigde bestanden of andere programma's bevatten die de werking van het Bolt Platform kunnen beschadigen of nadelig kunnen beĆÆnvloeden; 3.2.4. proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Bolt App, Bolt Account of enige andere Bolt Diensten.

3.3. De hierin verleende licentie wordt automatisch ingetrokken bij beƫindiging van de Overeenkomst. Na beƫindiging van de Overeenkomst dient U onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Bolt App en de bolt account en hebben wij het recht om de bolt account zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren en te verwijderen.

3.4. Gebruik van Bolt-merken. Daarnaast kunnen wij U labels, etiketten, stickers of andere tekens geven die verwijzen naar het Bolt-merk of anderszins aangeven dat U gebruik maakt van het Bolt Platform. Wij verlenen U een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om dergelijke tekens te gebruiken en alleen met het doel om aan te geven dat U Vervoersdiensten levert via het Bolt Platform. Na beƫindiging van de Overeenkomst dient U onmiddellijk alle borden die verwijzen naar het merk Bolt te verwijderen en af te voeren.

3.5. Alle auteursrechten en handelsmerken, met inbegrip van broncode, databases, logo's en visuele ontwerpen zijn eigendom van Bolt en worden beschermd door auteursrecht-, handelsmerk- en/of trade secretwetten en internationale verdragsbepalingen. Door gebruik te maken van het Bolt Platform of enige andere Bolt Diensten verkrijgt U geen eigendomsrechten op enig intellectueel eigendom.

4. HET VERLENEN VAN DE VERVOERSDIENSTEN

4.1. Verplichtingen van de Dienstverlener. U garandeert hierbij Vervoersdiensten te verlenen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst alsmede alle wetten en regelgevingen die van toepassing zijn in de staat/regio waar U Vervoersdiensten verleent. Houdt er rekening mee dat U volledig aansprakelijk bent voor eventuele overtredingen van plaatselijke wetten en voorschriften die kunnen voortvloeien uit het verlenen van Vervoersdiensten. In geval van het niet volledig naleven van welke plaatselijke wet- en regelgeving dan ook, behoudt Bolt zich het recht voor om de account van Uw Chauffeur tijdelijk of permanent op te schorten.

4.2. U dient te beschikken over alle licenties (inclusief een geldig rijbewijs), vergunningen, autoverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen (indien van toepassing), registraties, certificeringen en andere documentatie die in het toepasselijke rechtsgebied vereist zijn voor het verlenen van de Vervoersdiensten. Het is Uw verplichting om de geldigheid van alle voornoemde documentatie te handhaven. Bolt behoudt zich het recht voor om van U te eisen dat U bewijs overlegt en ter beoordeling voorlegt van alle noodzakelijke licenties, vergunningen, goedkeuringen, autoriteit, registraties en certificeringen.

4.3. U dient de Vervoersdiensten op professionele wijze te verlenen in overeenstemming met de bedrijfsethiek en regelgeving die van toepassing is op het verlenen van dergelijke diensten en u dient ernaar te streven het verzoek van de Passagier in het belang van de Passagier uit te voeren. In het bijzonder dient de Chauffeur (i) de route te nemen die het minst kostbaar is voor de Passagier, tenzij de Passagier uitdrukkelijk anders verzoekt; (ii) geen ongeoorloofde stops te maken; (iii) geen andere passagiers in het voertuig te hebben dan de Passagier en de passagiers die de Passagier vergezellen; en (iv) alle toepasselijke verkeerswetten en -regels na te leven, d.w.z. geen handelingen te verrichten die het rijden of de perceptie van de verkeerssituatie kunnen verstoren, met inbegrip van het vasthouden van een telefoon in Uw hand tijdens het besturen van het voertuig.

4.4. De Chauffeur behoudt het exclusieve recht om te bepalen wanneer hij de Vervoersdiensten verleent. De Chauffeur aanvaardt, weigert of negeert naar eigen goeddunken Vervoersdienstverzoeken van Passagiers. Het is de verantwoordelijkheid van de Chauffeur om enkel Vervoersdiensten te aanvaarden die hij is toegestaan om uit te voeren onder de toepasselijke wetgeving. Niettegenstaande de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, wordt de rechtsverhouding met betrekking tot de Vervoersdienst gesloten tussen de Chauffeur en de Passagier overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

4.5. Kosten die U maakt tijdens het verlenen van de Vervoersdiensten. U bent verplicht om alle apparatuur en middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de Vervoersdiensten op Uw eigen kosten ter beschikking te stellen en te onderhouden, waaronder een auto, smartphone, etc. U bent ook verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten die U maakt tijdens het uitvoeren van de Vervoersdiensten inclusief, maar niet beperkt tot, brandstof, kosten voor mobiele data-abonnementen, accijnzen, afschrijving van het voertuig, verzekering, relevante bedrijfs- of loonbelasting etc. Houdt er rekening mee dat het gebruik van de Bolt App kan leiden tot het verbruik van een grote hoeveelheid data op Uw mobiele data-abonnement. Daarom raden wij U aan om U te abonneren op een data abonnement met onbeperkte of zeer hoge data gebruikscapaciteit Gelieve ook te onthouden dat U alle kosten met betrekking tot de panne en vervanging van uw voertuig gedurende een rit moet dragen..

4.6. Tarieven. U bent gerechtigd een Tarief in rekening te brengen voor elke Vervoersdienst die via de Bolt App wordt bemiddeld en wordt voltooid zoals gevraagd. Alleen indien van toepassing, wordt het Tarief berekend op basis van tariefelementen zoals voorgeschreven door het toepasselijke recht met betrekking tot de afstand en duur van de reis, met een minimum en maximum basistarief. De tariefelementen kan fluctueren op basis van de lokale marktsituatie. Bovendien hebt U altijd het recht om de passagier meer of minder aan te rekenen dan het door de Bolt App aangegeven geschatte Tarief, wanneer dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Het Tarief dat U aan de Passagier aanrekent kan echter nooit minder zijn dan de werkelijke kost die U draagt voor de rit. Bovendien wordt de Bolt Fee niet verlaagd, wanneer aan de Passagier minder in rekening wordt gebracht de Bolt App aangeeft,.

4.7. Een schatting van het Tarief wordt via de Bolt App aan de Passagier meegedeeld voordat de rit wordt aangevraagd en aan U wanneer de rit wordt aanvaard. Het Tarief kan worden aangepast indien de Passagier de bestemming tijdens de rit wijzigt, de rit wezenlijk langer duurt dan geraamd als gevolg van verkeer of andere factoren, of wanneer andere onverwachte omstandigheden de kenmerken van de rit wezenlijk beĆÆnvloeden (bv. een route wordt gebruikt waar tol van toepassing is, het voertuig valt in panne tijdens een rit, enz.). Het uiteindelijke Tarief zal worden gecommuniceerd via de Bolt App aan de Passagier en aan U aan het einde van de rit. Indien van toepassing gaat U akkoord met vaste tarieven die door de toepasselijke wetgeving kunnen worden opgelegd voor bepaalde vastgestelde routes (bv. van stad naar luchthaven), die aan U zullen worden meegedeeld en in de Bolt App zullen worden weergegeven voor zowel de Chauffeur als de Passagier ("Vast Tarief").

4.8. Indien U constateert dat er een fout is gemaakt in de berekening van het Tarief en U wenst correcties aan te brengen in de berekening van het Tarief, dan dient U onmiddellijk een verzoek in te dienen in het onderdeel "Tariefherziening" van de Bolt App. Als een dergelijk verzoek niet binnen 24 uur nadat de Vervoersdiensten zijn verleend is ingediend, zal Bolt het Tarief niet herberekenen of U vergoeden voor een fout die is gemaakt bij de berekening van het Tarief.

4.9. Bolt kan het Tarief voor een bepaalde afgeronde opdracht aanpassen, indien een voertuigpanne wordt gemeld, indien wij een overtreding constateren (zoals het nemen van een langere route zonder uitdrukkelijk verzoek van de Passagier of het niet stoppen van de tariefmeter van de Bolt App of de taximeter nadat de Vervoersdiensten zijn voltooid) of indien een technische fout wordt geconstateerd die van invloed is op het uiteindelijke Tarief. Bolt kan het Tarief ook verlagen of annuleren indien wij een redelijke reden hebben om fraude of grove nalatigheid te vermoeden. Bolt zal haar recht om het Tarief te verlagen of te annuleren alleen op redelijke en gerechtvaardigde wijze uitoefenen.

4.10. Passagiers hebben de mogelijkheid om het Tarief voor de Vervoersdiensten rechtstreeks aan de Chauffeur te betalen of via de In-app Betaling, zoals beschreven in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. In geval de Passagier het Tarief rechtstreeks aan de Chauffeur betaalt, is het de verplichting van de Chauffeur om het Tarief te innen met aanvaarding van alle betalingsmiddelen zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving. Indien de Passagier niet betaalt of weigert te betalen, zal Bolt namens U een schuldbekentenis aan de Passagier sturen. Deze machtiging vloeit voort uit het aan Bolt gegeven mandaat van uitbetalingsinstantie en houdt niet in dat Bolt verplicht is het door de Passagier niet betaalde Tarief te vergoeden. Indien de passagiers in het voertuig niet instemmen met het betalen van het Tarief voor het verlenen van de Vervoersdienst, zal het Tarief worden betaald door de Passagier die opdracht heeft gegeven tot het verlenen van de Vervoersdienst. Indien de passagier terecht weigert het Tarief te betalen omdat uw informatie in de Bolt App onjuist is, dan zal Bolt deze kosten niet aan u vergoeden.

4.11. Fooien. In sommige markten kan de Passagier de optie krijgen om de Chauffeur een Fooi te geven na een succesvolle levering van Vervoersdiensten. De Passagier kan de Chauffeur alleen een Fooi geven op een wijze die door Bolt voor fooiverlening is toegestaan. De Fooi is niet van invloed op de hoogte van de Bolt Vergoedingen en Bolt int geen commissie over de door de Passagier betaalde fooi. U bent verplicht om volledig te voldoen aan alle belastingverplichtingen die voortvloeien uit de Fooi. We kunnen de maximale waarde van een Fooi naar eigen goeddunken beperken.

4.12. Ontvangstbewijzen. Na elke succesvolle levering van Vervoersdiensten zal Bolt een ontvangstbewijs maken en aan de Passagier doen toekomen met alle door de toepasselijke wet- en regelgeving vereiste informatie, en in het bijzonder de volgende gegevens: de vennootschapsnaam van de vennootschap, de vestigingsplaats, de voor- en achternaam van de Chauffeur, een foto van de Chauffeur, het nummer van de dienstvergunning (indien van toepassing), het kenteken van het voertuig, de datum, het tijdstip, de begin- en eindlocatie, de duur en lengte, het Tarief en de Fooi (indien van toepassing) die zijn betaald voor de levering van de Vervoersdiensten. De ontvangst van elke levering van Vervoersdiensten is voor U beschikbaar via de Bolt Account.

4.13. Annuleringskosten & wachttijdkosten. Passagiers kunnen een verzoek voor Vervoersdiensten dat een Chauffeur via de Bolt App heeft geaccepteerd, annuleren. In het geval dat een Passagier een geaccepteerd verzoek voor Vervoersdiensten annuleert na een bepaalde tijdsperiode bepaald door de Bolt App, behoudt Bolt zich het recht voor om namens de Chauffeur annuleringskosten aan de Passagier in rekening te brengen.

4.14. Indien een Passagier of zijn medepassagiers tijdens het verlenen van de Vervoersdiensten nalatig schade toebrengen aan het voertuig of de inrichting daarvan (onder meer door het voertuig te besmeuren of te bevlekken of door het voertuig te doen stinken), hebt U het recht de Passagier te verzoeken een boete te betalen van maximaal 50 EUR en een vergoeding te vragen voor de schade die de boete te boven gaat. Indien de Passagier niet instemt met het betalen van de boete en/of het vergoeden van de schade, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen en wij zullen dan proberen de boete en/of relevante kosten namens u bij de Passagier te innen. Houd er echter rekening mee dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade met betrekking tot reiniging of onderhoud van het voertuig veroorzaakt door de Passagier.

4.15. Uw fiscale en sociale zekerheidsverplichtingen. U erkent hierbij dat U verplicht bent om volledig te voldoen aan alle fiscale en sociale zekerheidsverplichtingen die voor U voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het verlenen van de Vervoersdiensten, met inbegrip van (i) het betalen van inkomstenbelasting, sociale zekerheidsbelasting of enige andere toepasselijke belasting; en (ii) het voldoen aan alle fiscale en sociale zekerheidsregistratieverplichtingen voor berekeningen met betrekking tot de boekhouding en overdrachten aan de toepasselijke overheidsinstanties zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. In het geval dat de belasting- en/of sociale zekerheidsautoriteiten een geldig verzoek tot ons richten om informatie te verstrekken met betrekking tot de activiteiten van U, kunnen wij de belasting- en/of sociale zekerheidsautoriteiten de informatie met betrekking tot de activiteiten van U ter beschikking stellen, voor zover dit in geldige rechtshandelingen is vastgelegd. Bovendien bent U verplicht zich te houden aan alle toepasselijke fiscale en sociale zekerheidsvoorschriften die van toepassing kunnen zijn in verband met de levering van Vervoersdiensten. U stemt er hierbij mee in Bolt schadeloos te stellen en te vergoeden voor alle staatskosten, vorderingen, betalingen, boetes of andere belastingverplichtingen die Bolt zal moeten betalen in verband met de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke belasting- en socialezekerheidsvoorschriften waaraan door U niet is voldaan (inclusief het betalen van de inkomstenbelasting en sociale premies).

4.16. De machtiging van de Chauffeur om facturen uit te reiken. Bolt heeft het recht om in Uw naam en namens U een factuur uit te reiken aan de Passagier om U te compenseren voor eventuele Tarieven, contractuele boetes of andere vergoedingen die Bolt aan U bemiddelt.

Teneinde Bolt in staat te stellen correcte facturen uit te reiken, gaat U ermee akkoord alle informatie te verstrekken met betrekking tot Uw professionele identiteit en die nodig is voor het opstellen van facturen namens U. In geval van wijziging van de informatie met betrekking tot Uw professionele identiteit, gaat U ermee akkoord Bolt binnen 48 uur op de hoogte te stellen. Anders zal er geen rekening mee worden gehouden bij het opstellen van Uw facturen.

De in uw naam en voor uw rekening opgestelde facturen worden, zodra de Vervoersdienst is verricht, aan u ter beschikking gesteld in uw Bolt Account. U heeft dan een periode van 72 uur, gerekend vanaf de datum waarop de factuur beschikbaar is gesteld, om eventuele opmerkingen te maken over de vermelde informatie of de inhoud van de factuur te betwisten.

Het feit dat de facturen uit hoofde van dit factureringsmandaat door Bolt in uw naam en voor uw rekening worden uitgereikt, ontslaat u niet van uw verplichtingen op het gebied van facturering en de gevolgen met betrekking tot de BTW. Evenzo blijft U de enige wettelijke schuldenaar van de BTW die op de Vervoersdiensten in rekening wordt gebracht.

Bolt verbindt zich ertoe de volgende vermelding op te nemen op de facturen die in uw naam en voor uw rekening worden uitgereikt: "Factuur uitgegeven door Bolt Operations OƜ in naam en voor rekening van [beroepsidentiteit]".

5. BOLT VERGOEDINGEN

5.1In ruil voor het gebruik van de Bolt Diensten gaat U akkoord Bolt een vergoeding te betalen (de Bolt Vergoeding). De Bolt Vergoeding is berekend als een percentage op het eindtarief van elke Vervoersdienst die U hebt afgerond. De hoogte van de Bolt Vergoeding wordt U per e-mail, via de Bolt App, de Bolt Account of op andere relevante wijze medegedeeld. U erkent dat de Bolt Vergoeding van tijd tot tijd kan veranderen. Bolt zal U een voorafgaande schriftelijke kennisgeving sturen voor iedere dergelijke wijziging.

5.2. U dient de Bolt Fee en alle andere aan ons verschuldigde vergoedingen voor de voorgaande maand te betalen binnen de betalingstermijnen zoals vermeld in de onderliggende facturen van Bolt, welke niet lager zullen zijn dan de 15e dag van de volgende maand. Bij vertraging in de betaling van de Bolt Fee, bent U verplicht een boete van 0,04% (nul komma nul vier procent) van het onbetaalde bedrag per dag te betalen. U bent verplicht om alle door ons gemaakte kosten, die verband houden met incassowerkzaamheden, te vergoeden. De Bolt Fee zal normaal gezien worden afgetrokken van de door de Passagier betaalde Vergoeding voor iedere Vervoersdienst en zal door Bolt worden geĆÆnd (zoals verder bepaald in artikel 6.8).

6. IN-APP BETALINGEN

6.1. Wij kunnen Passagiers in staat stellen om voor de Vervoersdiensten te betalen via kaarten, mobiele communicatiedienstenaanbieders en andere betaalmethoden (Bolt Business etc) direct in de Bolt App (d.w.z. In-app Betaling). U machtigt ons hierbij als uw vertegenwoordiger om de Tarieven of andere vergoedingen die door de Passagier via In-app Betaling worden betaald te ontvangen en de betreffende gelden aan u over te maken. Elke betalingsverplichting die door de Passagier via de In-app Betaling wordt gedaan, wordt geacht te zijn voldaan vanaf het moment dat de betaling is gedaan.

6.2. U mag betaling door de Passagier via de In-app Betaling niet weigeren of de Passagier beĆÆnvloeden tegen het gebruik van de In-app Betaling. Indien U zonder geldige reden weigert een In-app Betaling te accepteren, zijn wij gerechtigd U een contractuele boete in rekening te brengen ter hoogte van 15 euro voor iedere weigering en/of Uw recht op het gebruik van de Bolt Diensten te blokkeren in geval van herhaald gedrag.

6.3. Bolt behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken promocodes aan Passagiers te verstrekken op basis van een promotie. U bent verplicht om het gebruik van promocodes alleen te accepteren wanneer de Passagier de code in-app toepast op een reis waarbij kaartbetaling wordt gebruikt. Promocodes mogen niet worden toegepast op contant betaalde reizen (inclusief reizen betaald met een taxicheque van universele waarde). Indien wordt vermoed dat het gebruik van promocodes frauduleus of illegaal is, of door een Chauffeur wordt gebruikt in strijd met onze Algemene Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van promocodes, dan kan de promocode worden geannuleerd en zal het uitstaande bedrag niet door Bolt aan de Chauffeur worden terugbetaald.

6.4 Indien de optie beschikbaar is en de Passagier ervoor kiest om de Chauffeur rechtstreeks in de Bolt App een Fooi te geven, zal de Fooi door Bolt namens de Chauffeur worden geĆÆncasseerd samen met de Tarieven en andere vergoedingen die door de Passagier via de In-app Betaling worden betaald. Indien het vermoeden bestaat dat de betaling van de Fooi frauduleus is, illegaal, voor een ander doel dan als fooi in verband met de verleende dienst of gebruikt door een Chauffeur in strijd is met onze Algemene Voorwaarden, dan kan de Fooi door Bolt worden ingehouden.

6.5. U heeft het recht om In-app betaling rapporten te bekijken in de Bolt Account of App. De rapporten zullen de bedragen van de In-app Betalingen tonen die in de afgelopen week zijn bemiddeld, evenals de ingehouden bedragen van de Bolt Vergoeding. U dient ons op de hoogte te stellen van alle belangrijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op onze verplichtingen om de via In-app Betaling betaalde Tarieven te innen en te verdelen.

6.6. Wij zijn niet verplicht u het door de Passagier verschuldigde Tarief te betalen indien de In-app betaling mislukt is omdat de creditcard of een andere betaalmiddel van de Passagier geannuleerd is of om andere redenen niet succesvol is. In dat geval zullen wij u helpen bij het opvragen van het door de Passagier verschuldigde Tarief en zullen wij dit aan u overmaken zodra de Passagier de gevraagde betaling heeft verricht.

6.7. Alvorens Vervoersdiensten te verlenen, moet de Chauffeur controleren of de dienst daadwerkelijk aan de juiste Passagier wordt verleend of dat de Passagier uitdrukkelijk heeft bevestigd dat hij/zij andere passagiers toestaat om onder de rekening van de Passagier te rijden. Indien de Chauffeur een fout maakt bij het identificeren van de Passagier, en de In-app Betaling in rekening wordt gebracht bij een persoon, aan wie de Vervoersdiensten niet zijn verleend of niet zijn goedgekeurd voor andere passagiers, dan zullen wij de persoon het Tarief terugbetalen. In dat geval hebt U geen recht om het Tarief van ons te ontvangen. Daarnaast hebben wij het recht om u voor elke ten onrechte toegepaste In-app betaling een contractuele boete van maximaal 10 euro in rekening te brengen.

6.8. Houdt er rekening mee dat wij alle Tarieven of Fooi die via In-app Betaling zijn betaald, zullen verrekenen met de bedragen die U aan ons dient te betalen (d.w.z. Bolt Vergoedingen en contractuele boetes). Wij behouden ons het recht voor om uw financiƫle verplichtingen aan Bolt-groepsvennootschappen te voldoen, in welk geval wij het recht verwerven om een vordering tegen u in te stellen. Wij kunnen al uw financiƫle verplichtingen verrekenen met financiƫle verplichtingen die u eventueel jegens ons heeft.

6.9. Indien wij niet in staat zijn de Tarief of de Fooi aan U uit te betalen doordat U Uw bankgegevens niet in Uw Bolt Account heeft opgenomen of indien de bankgegevens onjuist zijn genoteerd, dan zullen wij deze betalingen 180 dagen vasthouden. Indien U ons niet binnen 180 dagen vanaf de datum dat het recht op dergelijke betalingen is vastgesteld, op de hoogte stelt van de juiste bankrekeninggegevens, vervalt Uw vordering met betrekking tot de betaling van de niet aan U overgemaakte Tarief of Fooi.

7. KLANTENONDERSTEUNING

Wij bieden de Chauffeurs klantenondersteuning met betrekking tot het gebruik van de Bolt Diensten. Wij hebben het recht om te stoppen met het verlenen van de klantenondersteuning diensten in het geval dat u in vertraging bent met een van de betalingen voor meer dan 5 (vijf) kalenderdagen.

8. BEOORDELINGEN EN ACTIVITEIT

8.1. Om een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te garanderen en Passagiers extra gerust te stellen, erkent U hierbij dat de Passagiers een beoordeling kunnen geven aan de Chauffeur en feedback kunnen achterlaten met betrekking tot de kwaliteit van de Vervoersdiensten die de Chauffeur heeft verleend. De gemiddelde waardering van de Chauffeur zal worden gekoppeld aan zijn Bolt Chauffeursaccount en zal in de Bolt App beschikbaar zijn voor Passagiers. Indien wij ontdekken dat de waardering of opmerking niet te goeder trouw is gegeven, kan deze waardering of opmerking niet worden meegenomen in de berekeningen van de waardering van de Chauffeur.

8.2. Naast de beoordeling worden het activiteitsniveau en de relevante activiteitenscore weergegeven in de Bolt Chauffeursaccount, die gebaseerd zijn op de activiteit van de Chauffeur met betrekking tot het accepteren, weigeren, niet reageren en afronden van Vervoersdienstverzoeken.

8.3. Om betrouwbare diensten aan Passagiers te kunnen verlenen, kunnen wij een redelijke minimum gemiddelde rating en een redelijke minimum activiteitenscore vaststellen die Chauffeurs moeten vaststellen en handhaven. Indien, na een pertinente schriftelijke kennisgeving van ons en zonder herstel door de Chauffeur binnen 15 dagen na de datum van verzending van de kennisgeving, of in geval van het niet verstrekken van een redelijke rechtvaardiging binnen dezelfde periode, de Chauffeur zijn gemiddelde waardering of activiteitenscore niet verhoogt tot het minimumniveau binnen de voorgeschreven periode, kan dit worden beschouwd als een grove nalatigheid en kan het Bolt Chauffeursaccount tijdelijk of permanent worden opgeschort. We kunnen de schorsing van de Bolt Chauffeursaccount ongedaan maken als dit wordt gerechtvaardigd door een externe omstandigheid of als wordt ontdekt dat de schorsing werd veroorzaakt door een systeemfout of valse ratings.

9. MARKTOVERZICHTEN EN CAMPAGNES

9.1. Marktoverzichten. Wij kunnen U, via de Bolt App, Bolt Account, SMS, e-mail of andere middelen, marktoverzichten sturen om U bewuster te maken van wanneer de vraag van de Passagiers het hoogst is. Dergelijke marktoverzichten zijn louter aanbevelend en houden geen verplichtingen voor U in. Aangezien de schattingen van de marktoverzichten gebaseerd zijn op eerdere statistieken, kunnen wij geen garanties geven dat de werkelijke marktsituatie overeenkomt met de schattingen in het marktoverzicht.

9.2. Campagnes voor Passagiers. Wij kunnen ook af en toe verschillende campagnes voor Passagiers organiseren om het Bolt Platform te promoten. Indien het door de Passagiers betaalde Tarief als onderdeel van een dergelijke campagne wordt verlaagd, betalen wij U een compensatie ter hoogte van de geldwaarde van het aan de Passagiers geboden voordeel. We kunnen de marketingvergoeding verrekenen met de Bolt Vergoeding.

10. RELATIE TUSSEN U, ONS EN DE PASSAGIERS

10.1. Bolt is een reserveringstussenpersoon dat is goedgekeurd volgens de toepasselijke wet. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat wij een dienst van de informatiemaatschappij leveren en geen Vervoersdiensten verlenen. Door het aanbieden van het Bolt Platform en de Bolt Diensten fungeren wij als een marktplaats die Passagiers met Chauffeurs in contact brengt om hen te helpen zich efficiƫnter door steden te verplaatsen. U erkent dat U de Vervoersdiensten verleent na een boeking door een Passagier via de Bolt App en dat U de Vervoersdiensten zelfstandig of via een vennootschap verleent als een economische en professionele activiteit. Bolt treedt als aanbieder van de Bolt App op als vertegenwoordiger van de Chauffeurs voor de bemiddeling bij het sluiten van contracten tussen de Chauffeur en de Passagier en aanvaardt dus onder meer betalingen van de Passagiers en stuurt deze betalingen naar U door.

10.2. U erkent dat er geen arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding tot stand is gekomen of zal komen tussen U, Uw Chauffeurs voor zover van toepassing en ons. U erkent tevens dat er geen joint venture of partnerschap bestaat tussen U, Uw Chauffeurs indien van toepassing en ons. U (en Uw Chauffeurs indien van toepassing), mag niet optreden als een werknemer, agent of vertegenwoordiger van ons, noch een contract namens ons aangaan. Indien als gevolg van de implicatie van dwingend recht of anderszins, U (en Uw Chauffeurs indien van toepassing) worden beschouwd als een werknemer van ons, stemt U er hierbij mee in af te zien van enige vorderingen tegen ons die kunnen ontstaan als gevolg van een dergelijke impliciete arbeidsrelatie en vrijwaart U ons tegen elke vordering van een persoon, entiteit, regelgevende of overheidsinstantie op basis van de verplichtingen die voortvloeien uit de vervoersovereenkomst, de totstandkoming, uitvoering en beƫindiging daarvan, alsmede van enig verlies of schade die hieruit voortvloeit.

10.3. U mag Uw rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet overdragen aan een derde partij.

11. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS, TOEGANG TOT GEGEVENS

11.1. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid, dat beschikbaar is op https://bolt.eu/legal/privacy-for-drivers/.

11.2. Bolt heeft toegang tot alle persoonlijke gegevens en andere gegevens die worden verstrekt of gegenereerd in verband met Uw gebruik van de Bolt Diensten. Bolt zal alle redelijke stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te waarborgen en zal alle toepasselijke Privacybeleidsrichtlijnen en wetten naleven wanneer dergelijke gegevens persoonlijke gegevens bevatten. Tenzij anders bepaald in het toepasselijke Privacybeleid en de toepasselijke Privacywetgeving, behoudt Bolt toegang tot dergelijke gegevens ook nadat de Overeenkomst tussen U en Bolt is beƫindigd.

11.3. U hebt toegang tot persoonlijke en andere gegevens die door U zijn verstrekt of die zijn gegenereerd in verband met Uw gebruik van de Bolt Diensten, voor zover deze voor U beschikbaar zijn gesteld in het kader van de Bolt Account via de Bolt App. U zult alle redelijke stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te waarborgen en te voldoen aan het toepasselijke Privacybeleid en de toepasselijke Privacywetgeving zolang en voor zover dergelijke gegevens persoonlijke gegevens van Passagiers bevatten.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Het Bolt Platform wordt verstrekt op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis. Wij verklaren, garanderen of waarborgen niet dat de toegang tot het Bolt Platform ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Aangezien het gebruik van het Bolt Platform voor het aanvragen van Vervoersdiensten afhankelijk is van het gedrag van Passagiers, garanderen wij niet dat Uw gebruik van het Bolt Platform zal resulteren in aanvragen van Vervoersdiensten.

12.2. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zijn wij, noch Bolt's vertegenwoordigers, directeuren en werknemers aansprakelijk voor enig verlies of schade die U (of Uw Chauffeurs) kunnen oplopen als gevolg van het gebruik van de Bolt Diensten, inclusief maar niet beperkt tot:

12.2.1. elke directe of indirecte materiƫle schade of geldelijk verlies; 12.2.2. winstderving of verlies van verwachte besparingen; 12.2.3. verlies van zaken, contracten, contacten, goodwill, reputatie en alle schade die kan voortvloeien uit onderbreking van de bedrijfsactiviteiten; 12.2.4. verlies of onnauwkeurigheid van gegevens; en 12.2.5. elke andere vorm van verlies of schade.

12.3. De financiƫle aansprakelijkheid van ons in verband met het schenden van de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst is beperkt tot 500 euro. U kunt alleen aanspraak maken op schadevergoeding indien wij opzettelijk de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst hebben geschonden.

12.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor het handelen of niet-handelen van de Passagier of medepassagiers en zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u, uw Chauffeurs of uw voertuig kunnen oplopen als gevolg van het handelen of niet-handelen van de Passagier of medepassagiers.

12.5. U bent volledig aansprakelijk voor schending van de Algemene Voorwaarden, Overeenkomst of enige andere toepasselijke wet- of regelgeving en dient een dergelijke schending onmiddellijk te stoppen en ongedaan te maken na ontvangst van een respectieve aanmaning van ons of enige overheidsinstantie. U vrijwaart ons voor alle directe en/of indirecte verliezen en/of schade, winstderving, onkosten, boete, boetes die wij mochten oplopen in verband met uw (of uw Chauffeurs) overtreding van de Algemene Voorwaarden, Overeenkomst en wet- en regelgeving. Indien Passagier enige vordering tegen ons indient in verband met Uw levering van Vervoersdiensten, dan dient U dergelijke schade volledig aan ons te vergoeden binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst door U van het respectievelijke verzoek van ons. Indien wij gerechtigd zijn vorderingen tegen U in te dienen, dan dient U ons te vergoeden voor alle juridische kosten die verband houden met de beoordeling van de schade en het indienen van vorderingen met betrekking tot de vergoeding van dergelijke schade.

13. TERMIJN, SCHORSING EN BEƋINDIGING

13.1. De voorwaarden die uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld, treden in werking vanaf het indienen van de aanmeldingsaanvraag. Overeenkomsten en andere voorwaarden worden van kracht zodra het specifieke document of bericht aan U ter beschikking is gesteld en U begint of doorgaat met het leveren van Vervoersdiensten op het Bolt Platform.

13.2. U kunt de Overeenkomst te allen tijde beƫindigen door Bolt ten minste 7 (zeven) dagen van tevoren op de hoogte te stellen, waarna Uw recht om het Bolt Platform en de Bolt Diensten te gebruiken wordt beƫindigd. Bolt kan de Overeenkomst te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken beƫindigen door u ten minste 30 (dertig) dagen van tevoren in kennis te stellen.

13.3. De opzeggingstermijn is niet van toepassing en de beƫindiging wordt met onmiddellijke ingang van kracht, indien: (i) Bolt een wettelijke of reglementaire verplichting heeft om deze Algemene Voorwaarden en/of deze Overeenkomst te beƫindigen op een wijze die haar niet toestaat die opzegtermijn in acht te nemen;
(ii) Bolt een recht op beƫindiging uitoefent op grond van een dwingende reden ingevolge de nationale wetgeving; (iii) U herhaaldelijk deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, enige toepasselijke wet- of regelgeving hebt geschonden of schade veroorzaakt aan het merk, de reputatie of de activiteiten van Bolt, zoals door Bolt naar eigen goeddunken bepaald; of (iv) U insolvent bent geworden of een vereffenings- of faillissementsprocedure of een procedure van soortgelijke aard hebt ingeleid.

13.4. We kunnen ook uw toegang (en/of die van uw Chauffeurs) tot het Bolt Platform en tot de Bolt Account(s) onmiddellijk opschorten (blokkeren) voor de duur van het onderzoek, zonder voorafgaande kennisgeving, indien we een schending van de Overeenkomst vermoeden, een schade aan de merkreputatie of het bedrijf van Bolt en door Bolt naar eigen goeddunken bepaald, of frauduleuze activiteiten van uw kant (of die van uw Chauffeurs). De opschorting van toegang zal worden opgeheven zodra het onderzoek dergelijke vermoedens weerlegt. In de bovengenoemde gevallen kunnen wij, naar eigen goeddunken, U verbieden een nieuwe Bolt Chauffeursaccount te registreren.

13.5. Wij streven ernaar om de hoogste kwaliteit van diensten aan alle Passagiers te verlenen en daarom houden wij toezicht op de activiteiten van Chauffeurs op het Bolt Platform. Als een Chauffeur niet voldoet aan de minimale dienstverleningseisen, zoals de eerlijke minimale waardering en activiteitenscore, zullen wij U en Uw Chauffeur, indien van toepassing, een schriftelijke kennisgeving sturen. Zonder herstel door de Chauffeur binnen 15 dagen vanaf de datum van verzending van de kennisgeving, of in geval van het niet verstrekken van een redelijke rechtvaardiging binnen dezelfde periode, verhoogt de Chauffeur zijn gemiddelde waardering of activiteitenscore niet tot het minimum niveau binnen de voorgeschreven periode, kan dit worden beschouwd als een grove nalatigheid en kan de Bolt Chauffeursaccount automatisch tijdelijk of permanent worden opgeschort. We kunnen de schorsing van de Bolt Chauffeursaccount ongedaan maken als het wordt verdiend door een externe omstandigheden of als wordt ontdekt dat de schorsing werd veroorzaakt door een systeemfout of valse ratings.

13.6. Aanvullende vereisten en waarborgen voorzien in Verordening (EU) 2019/1150 (Verordening) zijn van toepassing wanneer de beƫindiging van de Overeenkomst of de blokkering van de toegang tot het Bolt Platform van invloed is op de rechten van de Chauffeur of Vlooteigenaar die gebruik maakt van de Bolt Diensten voor het verlenen van Vervoersdiensten in de lidstaat van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte (Lidstaat). 13.7. De Chauffeur en Vlooteigenaar waarnaar hierboven wordt verwezen in paragraaf 13.6 ("Zakelijke gebruiker die actief is in de lidstaat") hebben het recht om de beƫindiging van de Overeenkomst, de blokkering en andere vermeende niet-naleving van de Verordening door Bolt aan te vechten, in overeenstemming met de Regels voor het Interne Klachtenbehandeling voor Zakelijke Gebruikers van Bolt, beschikbaar op https://bolt.eu/en/legal/complaint-handling-system-for-business/.

14. Wijzigingen

14.1. Bolt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden, om geldige reden, op elk gewenst moment te wijzigen door de herziene versie op haar website (https://bolt.eu/legal/) te uploaden en U op de hoogte te stellen (bijv. via e-mail, Bolt App of Bolt Account) wanneer dergelijke wijzigingen naar het redelijke oordeel van Bolt van wezenlijk belang zijn.

14.2. Bolt zal ten minste 15 dagen van tevoren kennisgeving doen (bijv. via e-mail, Bolt App of Bolt Account) over de wijzigingen die van invloed zijn op de rechten van Zakelijke Gebruikers die actief zijn in de Lidstaat, tenzij:

14.2.1. Bolt is onderworpen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die haar verplicht de Algemene Voorwaarden te wijzigen op een manier die haar niet toelaat de voorafgaande kennisgevingstermijn in acht te nemen; 14.2.2. onmiddellijke wijziging vereist is om een onvoorzien en dreigend gevaar in verband met gezondheids-, veiligheids- of cyberveiligheidsrisico's aan te pakken, of om de Bolt Diensten, Passagiers of Chauffeurs te beschermen tegen fraude, malware, spam of gegevensinbreuken; 14.2.3. U ervoor hebt gekozen af te zien van de voorafgaande kennisgevingstermijn (bv. U blijft gebruik maken van Bolt Diensten na ontvangst van de kennisgeving van wijziging); of 14.2.4. naar de redelijke mening van Bolt, wijzigingen gunstig zijn voor U en/of de Chauffeurs en geen technische aanpassingen van hen vereisen.

14.3. Indien U niet akkoord gaat met de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Overeenkomst, hebt U het recht de Overeenkomst te beƫindigen door het gebruik van de Bolt Diensten te staken en een kennisgeving van beƫindiging aan Bolt te verstrekken. De beƫindiging van de Overeenkomst wordt van kracht op de ingangsdatum van de voorgestelde wijziging, tenzij anders bepaald in Uw kennisgeving van beƫindiging. Uw gebruik van de Bolt Diensten op of na de ingangsdatum van de wijziging houdt in dat U instemt met de Algemene voorwaarden of Overeenkomst, zoals gewijzigd.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1. De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Estland. Als de respectieve geschillen die voortvloeien uit Algemene Voorwaarden of Overeenkomst niet kon worden geregeld door middel van onderhandelingen, dan zal het geschil worden opgelost in de Harju Districtsrechtbank (Estland).

16. NOTULEN

16.1. U bent verplicht om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in Uw contactgegevens.

16.2. Elke kennisgeving die op grond van de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst moet worden gedaan, is voldoende gedaan indien:

16.2.1. persoonlijk afgeleverd, 16.2.2. verzonden per koerier met bewijs van aflevering, 16.2.3. verzonden per aangetekende post, 16.2.4. verzonden per e-mail of 16.2.5. beschikbaar gesteld via de Bolt App of de Bolt Account.

16.3. Elke kennisgeving die overeenkomstig het vorige artikel is verzonden of verzonden, wordt geacht te zijn ontvangen:

16.3.1. indien persoonlijk afgeleverd, op het moment van aflevering aan de partij; 16.3.2. bij bezorging door een koerier, op de datum die door de koerier wordt aangegeven als zijnde de datum waarop de enveloppe met de kennisgeving aan de partij werd bezorgd; 16.3.3. bij aangetekende verzending, op de 10e dag na overhandiging van het stuk aan het postkantoor ter bezorging aan de partij; 16.3.4. indien beschikbaar gesteld via de Bolt App of Bolt Account, of 16.3.5. in geval van verzending per e-mail, op de dag waarop de partij die de e-mail ontvangt bevestigt de desbetreffende e-mail te hebben ontvangen of op de tweede dag na verzending van de e-mail, mits de afzender geen foutmelding (waarin wordt gemeld dat de e-mail niet bij de partij is afgeleverd) heeft ontvangen en de e-mail op de eerstvolgende kalenderdag nogmaals heeft verzonden en geen soortgelijke foutmelding heeft ontvangen.

17. SLOTBEPALINGEN

17.1 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden als niet-afdwingbaar of nietig wordt beschouwd, zullen de partijen de betreffende bepaling vervangen door een afdwingbare/geldige bepaling die de bedoeling en het economische effect van de betreffende bepaling benadert.

17.2 De gehele tekst van deze Algemene Voorwaarden is in het Frans, Nederlands en Engels opgesteld, waarbij alle versies als authentiek worden beschouwd, maar voor juridische doeleinden dient de tekst in het Engels bij voorrang te worden geĆÆnterpreteerd.

Scan om te downloaden

Bijna klaar!

Scan de QR-code met de camera van je telefoon om de app te downloaden.