Advertentieovereenkomst voor voertuigen: algemene voorwaarden

U kunt een offline versie van deze Voorwaarden hier downloaden.

Laatste update: 2 februari 2023

Deze Overeenkomst wordt gesloten tussen u (ā€œUā€) en Bolt (samen de ā€œpartijenā€). Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer U met Bolt bent overeengekomen naar eigen keuze Advertentiediensten aan Bolt te leveren zoals uiteengezet in het addendum (ā€œAddendumā€).

1. Definities

1.1. In deze Overeenkomst zijn de volgende definities van toepassing:

1.1.1. Aangewezen locatie: de locatie op het Aangewezen Voertuig voor het tonen van het Reclamemateriaal (zoals overeengekomen tussen U en Bolt)

1.1.2. Aangewezen voertuig(en): het voertuig dat gebruikt zal worden voor het vertonen van het Reclamemateriaal (zoals overeengekomen tussen U en Bolt).

1.1.3. Advertentieperiode: een periode van 3 maanden ingaande op de eerste dag dat het Reclamemateriaal wordt getoond op Aangewezen Voertuig(en) of een andere met Bolt overeengekomen datum (behoudens eerdere beƫindiging in overeenstemming met Artikel 4).

1.1.4. Advertentiediensten: het aanbrengen van het Reclamemateriaal op het/de Aangewezen Voertuig(en).

1.1.5. Bolt: betekent het bedrijf (zijnde een lid van de Bolt Group) dat met U is overeengekomen U te betalen voor de Advertentiediensten.

1.1.6. Bolt Group: betekent Bolt en haar groepsmaatschappijen.

1.1.7. Reclamemateriaal: de door Bolt verstrekte voertuigstickers (of andere materialen) met daarop het logo van Bolt en/of andere informatie.

1.1.8. Standaardvoorwaarden Bolt: alle voorwaarden, beleid en richtlijnen die de Bolt Group van tijd tot tijd uitgeeft en die op U van toepassing zijn met betrekking tot elk gebruik van het platform en de apps van de Bolt Group.

2. Advertentiediensten

2.1. Als tegenprestatie voor de in artikel 2.2 bedoelde betalingen stemt U ermee in het Reclamemateriaal op de Aangewezen Voertuig(en) op de Aangewezen locaties te bevestigen, weer te geven en te houden voor de duur van de Advertentieperiode.

2.2. Als tegenprestatie voor de Advertentiediensten betaalt Bolt u een vergoeding in de hoogte en frequentie zoals van tijd tot tijd met u overeengekomen voor de duur van de Advertentieperiode. U heeft geen recht op een dergelijke vergoeding wanneer de Advertentieperiode is afgelopen (d.w.z. voor de periode nadat deze Overeenkomst is verstreken of beƫindigd).

2.3. U dient Bolt in kennis te stellen indien het Reclamemateriaal beschadigd raakt of vervangen dient te worden.

2.4. U gaat ermee akkoord dat Bolt u van tijd tot tijd kan vragen om bewijs te leveren dat u voldoet aan uw verplichtingen in deze Overeenkomst en u stemt er hierbij mee in om Bolt onmiddellijk het bewijs te leveren dat zij redelijkerwijs kan eisen, met inbegrip van fotografisch bewijs dat het Reclamemateriaal is bevestigd aan het/de Aangewezen voertuig(en).

3. Garanties, aansprakelijkheden en schadeloosstellingen

3.1. Bij het aangaan van deze Overeenkomst bevestigt U hierbij aan Bolt dat: 3.1.1. U heeft (en zult gedurende de looptijd van de Overeenkomst) alle noodzakelijke toestemmingen om rechtmatig uw verplichtingen in deze Overeenkomst aan te gaan en na te komen, met inbegrip van noodzakelijke toestemmingen van de eigenaar van het (de) Aangewezen voertuig(en), een verzekeraar en een toezichthouder op het gebied van reclame (voor zover van toepassing); 3.1.2. het nakomen van Uw verplichtingen in deze Overeenkomst niet: 3.1.2.1. enige andere door U aangegane overeenkomst zal schenden; noch 3.1.2.1. de verzekeringsdekking voor het (de) Voertuig(en) ongeldig zal maken of negatief zal beĆÆnvloeden.

3.2. U wordt erop gewezen dat het bevestigen van stickers (waaronder het Reclamemateriaal) op een voertuig mogelijk enige verkleuring of schade aan het lakwerk van dat voertuig kan veroorzaken en u stemt er daarom mee in zelf onderzoek te doen en te beoordelen of het Reclamemateriaal geschikt is voor het/de Aangewezen voertuig(en). De Bolt Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door het aanbrengen of verwijderen van Reclamemateriaal op het/de Aangewezen voertuig(en) en U zult Bolt vrijwaren voor verliezen, schade, kosten of vorderingen die in verband hiermee ontstaan.

4. Beƫindiging

4.1. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beƫindigen door Bolt hiervan schriftelijk in kennis te stellen door een email te sturen naar het email adres voor kennisgevingen van Bolt, en door uw volledige naam en het kenteken van het Aangewezen voortuig te vermelden.

4.2. Bolt kan deze Overeenkomst te allen tijde beƫindigen door U ten minste 14 dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen (dit kan via e-mail of de Bolt app).

4.3. Bolt kan deze Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang beƫindigen indien U deze Overeenkomst schendt of wezenlijk in strijd handelt met de Bolt Standaardvoorwaarden door U hiervan een schriftelijke bevestiging te geven (dit kan via e-mail of de Bolt app zijn).

4.4. Schending van deze Overeenkomst door U geeft Bolt het recht te weigeren enige vergoeding te betalen die anders krachtens deze Overeenkomst aan U verschuldigd zou zijn.

4.5. Bij beƫindiging van deze Overeenkomst dient U het Reclamemateriaal onmiddellijk uit de Aangewezen voertuig(en) te verwijderen en af te voeren. U stemt ermee in gemaakte kosten voor de verwijdering van het Reclamemateriaal te dekken.

4.6. De bepalingen 3, 4.4, 4.5, 4.6 en 5 blijven na beƫindiging van deze Overeenkomst van kracht.

5. Aanvullende bepalingen

5.1. Alle verwijzingen naar bedragen die Bolt op grond van deze Overeenkomst (of een addendum daarbij) aan U dient te betalen, worden geacht inclusief BTW te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Indien U daartoe wettelijk verplicht bent, zult U Bolt voorzien van een geldige BTW-factuur met betrekking tot alle aan U ingevolge deze Overeenkomst betaalde vergoedingen, in overeenstemming met alle wettelijke vereisten.

5.3. U stemt ermee in dat Bolt naar eigen keuze de aan U uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde vergoedingen kan verrekenen met door U aan de Bolt Group verschuldigde gelden. U stemt er tevens mee in dat Bolt eventuele te hoge betalingen aan U in verband met deze Overeenkomst kan verrekenen met gelden die de Bolt Group U verschuldigd is.

5.4. Alle intellectuele eigendom van het Reclamemateriaal blijft exclusief eigendom van de Bolt Group en het Reclamemateriaal mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, gedistribueerd, geĆ¼pload of opnieuw gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bolt.

5.5. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onafdwingbaar wordt geacht, vervangen de partijen de betrokken bepaling door een afdwingbare bepaling die de bedoeling en het economisch effect van de betrokken bepaling benadert en wordt de Overeenkomst dienovereenkomstig geĆÆnterpreteerd. Het niet of te laat afdwingen van een voorwaarde van deze Overeenkomst door een der partijen mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die voorwaarde.

5.6. Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan dezelfde wetten, rechtbanken en jurisdictie als de Bolt Standaardvoorwaarden (zoals deze op U van toepassing zijn).

5.7. Bolt kan deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken door het plaatsen van een bijgewerkte versie op haar website. De versie van de voorwaarden die op U van toepassing zal zijn voor de Advertentieperiode blijft de versie van deze voorwaarden die van kracht was op de eerste dag van de Advertentieperiode.

Einde van de Overeenkomst

Scan om te downloaden

Bijna klaar!

Scan de QR-code met de camera van je telefoon om de app te downloaden.