Algemene Voorwaarden voor Dienstverleners (1 januari 2023)

U kan deze Algemene Voorwaarden hier downloaden voor latere raadpleging

Datum van inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden: 1 januari 2023

In deze Algemene Voorwaarden worden de belangrijkste voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn op en gelden voor het gebruik van de Bolt Diensten. Om Vervoersdiensten via het Bolt Platform te kunnen leveren, moet U akkoord gaan met de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet.

1. DEFINITIES

1.1. Bolt Applicatie ā€“ een smartphone applicatie voor Chauffeurs en Passagiers om Vervoersdiensten aan te vragen en te ontvangen.

1.2. Bolt (ook aangeduid als "wij", "onze" of "ons") - Bolt Operations OƜ, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en geregistreerd volgens de wetgeving van de Republiek Estland met registratiecode 14532901, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Vana-LƵuna tn 15, Tallinn 10134, Republiek Estland, met een vestigingseenheid in BelgiĆ« aan de Handelsstraat 31, 1000 Brussel, maar ook vennootschappen en partners van de Bolt-groep. Bolt-groep betekent vennootschappen waarin Bolt Operations OƜ zeggenschap uitoefent (bijvoorbeeld dochterondernemingen van Bolt Operations OƜ). Bolt-partners zijn plaatselijke vertegenwoordigers, filialen, agenten enz. die door Bolt Operations OƜ zijn aangesteld. De lijst van Bolt-groepsvennootschappen en -partners is te vinden op https://bolt.eu/cities/.

1.3. Bolt Vergoeding ā€“ de vergoeding die de Dienstverlener verplicht is aan Bolt te betalen voor het gebruik van het Bolt Platform.

1.4. Bolt Account - zoals van toepassing, Bolt Chauffeursaccount of Vloot Eigenaarsaccount.

1.5. Bolt Chauffeursaccount - toegang tot een website met informatie en documenten betreffende het gebruik van de Bolt Diensten tijdens het verlenen van Vervoersdiensten, inclusief de betalingsoverzichten en facturen die door Bolt in naam en voor rekening van de Vlooteigenaar aan Passagiers zijn verstrekt. De Chauffeur als persoon kan toegang krijgen tot de Bolt Chauffeursaccount op https://partners.bolt.eu door gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

1.6. Vlooteigenaarsaccount - toegang tot een website met informatie en documenten betreffende het gebruik van de Bolt Diensten tijdens het verlenen van Vervoersdiensten, inclusief de betalingsoverzichten en facturen die door Bolt in naam en voor rekening van de Vlooteigenaar aan Passagiers zijn verstrekt. De Vlooteigenaar heeft toegang tot het Vlooteigenaarsaccount op https://fleets.bolt.eu door gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

1.7. Chauffeur - een rechtspersoon (bedrijf) of een natuurlijke persoon (individuele ondernemer) die zelf de Vervoersdiensten verleent. Elke Chauffeur krijgt een persoonlijk Bolt Chauffeursaccount om de Bolt App en het Bolt Platform te gebruiken.

1.8. Overeenkomst - deze Overeenkomst tussen een Dienstverlener en Bolt met betrekking tot het gebruik van Bolt Diensten die bestaat uit:

1.8.1. deze Algemene Voorwaarden;

1.8.2. bijzondere voorwaarden die in de Bolt App worden getoond, bijvoorbeeld prijsinformatie of dienstbeschrijvingen;

1.8.3. andere voorwaarden of documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen of die in de toekomst door U en Bolt worden aanvaard.

1.9. Vlooteigenaar - een rechtspersoon (bedrijf) die Vervoersdiensten aanbiedt in eigen naam, onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening via het Bolt Platform zelf of via haar werknemers en/of dienstverleners die optreden als Chauffeur. Elke Vlooteigenaar zal een Vlooteigenaarsaccount krijgen om de Bolt App en het Bolt Platform te gebruiken.

1.10. Passagier - een persoon die Vervoersdiensten aanvraagt door gebruik te maken van het Bolt Platform.

1.11. In-app betaling - betaling door een Passagier via de Bolt App voor de levering van Vervoersdiensten. De In-app betaling wordt gedaan met een bankkaart of een andere elektronische betaalmethode die door Bolt is toegestaan.

1.12. Bolt Platform - technologie die passagiers met chauffeurs verbindt om hen te helpen zich efficiƫnter door steden te verplaatsen.

1.13. Fooi - een fooi die door de Passagier naar eigen goeddunken wordt aangeboden bovenop het betaalde Tarief.

1.14. Dienstverlener of U - een Chauffeur of een Vlooteigenaar (naargelang het geval).

1.15. Tarief - de vergoeding die een Passagier verplicht is te betalen aan de Dienstverlener voor het verlenen van de Vervoersdiensten.

1.16. Bolt Diensten - diensten die Bolt levert, waaronder het leveren en onderhouden van Bolt App, Bolt Platform, In-app Betaling, klantenondersteuning, communicatie tussen de Chauffeur en de Passagier en andere soortgelijke diensten.

1.17. Vervoersdiensten or taxidiensten - diensten van particulier betaald vervoer van passagiers door middel van motorvoertuigen, die een Dienstverlener verleent aan een Passagier wiens verzoek door een Chauffeur via de Bolt App is aanvaard, in overeenstemming met de Belgische toepasselijke wet- en regelgeving.

2. TOETREDING TOT DE OVEREENKOMST

2.1. Alvorens gebruik te maken van de Bolt Diensten, dient U zich aan te melden door de gevraagde informatie te verstrekken in de aanmeldingsapplicatie op de website en de noodzakelijke documentatie te uploaden zoals door ons vereist. U kunt zich aanmelden als rechtspersoon of als natuurlijke persoon. Na succesvolle afronding van de aanmeldingsaanvraag, zullen wij U voorzien van een persoonlijke account die toegankelijk is via een gebruikersnaam en wachtwoord (d.w.z. een Bolt Chauffeursaccount of een Vlooteigenaarsaccount, zoals van toepassing). Door op de knop "Aanmelden" aan het einde van de aanmeldingsaanvraag te klikken, verklaart en garandeert U dat:

2.1.1. Krachtens geldige rechtshandelingen bent U gerechtigd met ons een overeenkomst aan te gaan voor het gebruik van het Bolt Platform voor het verlenen van de Vervoersdiensten;

2.1.2. U hebt deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig bestudeerd, begrijpt ze volledig en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van alle verplichtingen die hieruit en uit de Overeenkomst voortvloeien;

2.1.3. alle informatie die U aan ons heeft verstrekt juist, correct en volledig is;

2.1.4. U zult Uw Bolt-account te allen tijde accuraat houden en uw profielinformatie bijwerken;

2.1.5. U zult andere personen niet machtigen om Uw Bolt Account te gebruiken, noch zult U het aan een andere persoon overdragen of toekennen;

2.1.6. U zult de Bolt Diensten niet gebruiken voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden en de goede werking van de Bolt Diensten niet schaden;

2.1.7. U zult te allen tijde volledig voldoen aan alle wetten en regelgevingen die van toepassing zijn in het land en/of de regio en/of de gemeente waarin U Vervoersdiensten verleent, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) wettelijke en reglementaire bepalingen die personenvervoersdiensten reguleren;

2.2. U bent verplicht Uw bankrekeninggegevens op te geven bij het invullen van de betalingsgegevens tijdens de registratie van de bolt account. In het geval U een rechtspersoon bent, dient U de bankrekening van het bedrijf in te voeren. De betreffende respectievelijke Tarieven die via In-app Betaling worden betaald, zullen na aftrek van de Bolt Vergoedingen en eventuele andere vergoedingen of betalingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, worden overgemaakt naar de bankrekening die U heeft opgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste geldtransacties in het geval U onjuiste bankgegevens hebt opgegeven.

2.3. Als onderdeel van de aanmeldingsaanvraag zal U worden gevraagd om de informatie te verstrekken en de noodzakelijke documenten te uploaden, om te bewijzen dat U voldoet aan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de Bolt Diensten. Deze voorwaarden omvatten het voorleggen van een geldige vergunning personenvervoer (voor Brussel bijvoorbeeld een "vergunning voor de exploitatie van een taxidienst" en voor Vlaanderen "een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer") alsook een geldig bekwaamheidsattest voor iedere Chauffeur (zoals vereist in het land en/of de regio waarin u Vervoersdiensten verleent). Let op dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wanneer de Chauffeur een rechtspersoon is, de exploitatievergunning voor een taxidienst en het bekwaamheidsattest moeten worden gehouden door de algemeen directeur van de rechtspersoon. Daarnaast kunnen de bijkomende voorwaarden die moeten worden vervuld voor het verstrekken van de Bolt Diensten bestaan in het overleggen van een strafblad, een geldig rijbewijs, een adequate technische staat van het voertuig, het voltooien van een training, het bezitten van een GPS-ondersteunend mobiel apparaat en andere voorwaarden zoals beschreven in de betreffende e-mail. Het niet voldoen aan de gestelde eisen en voorwaarden kan leiden tot beƫindiging van de Overeenkomst en van het recht om de Bolt Diensten te gebruiken.

2.4. U gaat ermee akkoord dat Bolt in bepaalde steden of landen een van onze verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst kan overdragen aan een groepsvennootschap, bijkantoor, mandatarissen, of bedrijven en partners van de Bolt-groep. Dit omvat, onder andere, het overdragen van de rechten en verplichtingen met betrekking tot het beoordelen van documenten die verband houden met aanmeldingsaanvragen, trainingen, het innen van Bolt Vergoedingen, het aan U doorsturen van de verschuldigde vergoedingen, het bemiddelen bij In-app Betaling, het in licentie geven van de Bolt App, etc. Details van dochterondernemingen, agenten of partnerbedrijven van de Bolt groep zijn te vinden op https://bolt.eu/cities.

2.5. In het geval de Dienstverlener een Vlooteigenaar is, wordt de Vlooteigenaar geacht de enige dienstverlener van Vervoersdiensten aan de Passagiers te zijn en is hij een partij bij deze Overeenkomst, niettegenstaande het feit dat specifieke natuurlijke personen (Chauffeurs) in het aanmeldingsproces zijn aangegeven als deelnemend aan de Vervoersdiensten die op instructie van de Vlooteigenaar worden verleend. In dit verband zal de Vlooteigenaar ervoor zorg dragen dat zijn werknemers en/of dienstverleners te allen tijde naar behoren worden geĆÆnformeerd en zich conformeren aan de vereisten van deze Overeenkomst en dat zijn Chauffeurs ermee instemmen te handelen in overeenstemming met en gebonden te zijn aan de voorwaarden en verplichtingen daarvan en elke verdere overeenkomst tussen de partijen. DE VLOOTEIGENAAR IS VOLLEDIG EN ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR ALLE HANDELINGEN EN NALATIGHEDEN, ALSMEDE VOOR ELKE INBREUK OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVEREENKOMST DOOR EEN NATUURLIJK PERSOON - ZIJN WERKNEMERS, DIENSTVERLENERS, CONTRACTANTEN OF ENIGE ANDERE DERDE PARTIJ, DIE FEITELIJK DE VERVOERSDIENSTEN VERLEENT (CHAUFFEUR).

2.6. Wanneer de Overeenkomst wordt gesloten door en tussen ons en een Vlooteigenaar :

2.6.1. De Vlooteigenaar garandeert dat zijn werknemers en/of dienstverleners kennis hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en alle verdere documentatie die deel uitmaakt van de Overeenkomst en de Vlooteigenaar maakt zich sterk dat zijn werknemers dienstverleners, aannemers of elke andere derde die de vervoersdiensten feitelijk verrichten (chauffeurs) deze Algemene Voorwaarden zullen naleven;

2.6.2. de Vlooteigenaar en zijn werknemers en/of dienstverleners blijven hoofdelijk aansprakelijk voor elke overtreding die door de Chauffeur wordt begaan; en

2.6.3. De Vlooteigenaar vrijwaart ons tegen alle aanspraken van zijn werknemers en/of dienstverleners.

2.7. De Vlooteigenaar registreert elke Chauffeur die voor hem werkt op het Bolt Platform door het registratieformulier in te vullen op de Vlooteigenaarsaccount en de benodigde documenten te uploaden. Na succesvolle voltooiing van de registratie verleent de Vlooteigenaar elke Chauffeur toegang tot een Bolt Chauffeursaccount, waartoe toegang kan worden verkregen door het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord. De Vlooteigenaar zal doorlopend zijn Chauffeurs registreren, die naar eigen goeddunken van Bolt al dan niet worden geactiveerd en toegang krijgen tot de Bolt App. De Vlooteigenaar zal Bolt onmiddellijk op de hoogte stellen indien een van haar Chauffeurs niet langer in dienst is van of gecontracteerd is door de Vlooteigenaar, in welk geval Bolt het betreffende Bolt Chauffeursaccount kan deactiveren. In dergelijke gevallen zal de Vlooteigenaar ervoor zorgen dat de Chauffeur onmiddellijk stopt met het gebruik van de Bolt App en de Bolt Chauffeursaccount. Overtreding en poging tot omzeiling van deze voorwaarden kan leiden tot opschorting van het recht om gebruik te maken van (een deel van) de Bolt Diensten, alsmede tot onmiddellijke beƫindiging van deze Overeenkomst door Bolt.

2.8. Het registreren van de Bolt Chauffeursaccount als een rechtspersoon (d.w.z. een vennootschap). U wordt beschouwd als een rechtspersoon, indien de ontvanger van de vergoedingen in de betalingsgegevens (zoals toegankelijk in de Bolt Chauffeursaccount) als rechtspersoon is aangemerkt. In dat geval wordt de aangegeven rechtspersoon beschouwd als de verlener van Vervoersdiensten en als partij bij deze Algemene Voorwaarden en bij de Overeenkomst. Alleen de specifieke natuurlijke persoon die in het aanmeldingsproces is aangegeven, mag de Vervoersdiensten feitelijk verlenen. Deze natuurlijke persoon mag het Bolt Chauffeursaccount alleen gebruiken indien hij/zij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden en eventuele verdere documentatie die deel uitmaakt van de Overeenkomst. DE RECHTSPERSOON VERMELD IN DE BETALINGSGEGEVENS EN DE NATUURLIJKE PERSOON DIE FEITELIJK DE VERVOERSDIENSTEN ONDER BOLT ACCOUNT VERLEENT, BLIJVEN HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK VOOR ELKE SCHENDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN OF DE OVEREENKOMST DOOR DE CHAUFFEUR. U garandeert dat deze natuurlijke persoon deze algemene voorwaarden en alle verdere documentatie die deel uitmaakt van de Overeenkomst heeft gelezen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

3. RECHT OM BOLT APP EN BOLT ACCOUNT(S) TE GEBRUIKEN

3.1. Licentie voor het gebruik van de Bolt App en de Bolt account. Op voorwaarde dat U zich aan de Overeenkomst houdt, verlenen Wij U hierbij een beperkte, niet-exclusieve, herroepelijke, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, voor het gebruik van de Bolt App en de Bolt Account(s), in overeenstemming met deze Overeenkomst. De licentie geeft U niet het recht om sublicenties te verlenen of rechten over te dragen aan derden. Ongeacht het bovenstaande mogen Vlooteigenaars een sublicentie verlenen voor de Bolt App en de Bolt Chauffeursaccount aan de leden van hun vloot (Chauffeurs) voor die aspecten die strikt noodzakelijk zijn voor het verlenen van Vervoersdiensten.

3.2. Tijdens het gebruik van de Bolt App en/of de bolt account mag U niet, en verklaart U hierbij dat U niet zult:

3.2.1. deconstrueren, reverse-engineeren of op andere wijze trachten de broncode van de Bolt App, de Bolt Account(s) of andere software van Bolt te verkrijgen;

3.2.2. de Bolt App of de Bolt account op enige wijze of vorm te wijzigen of gewijzigde versies van de Bolt App of de Bolt account te gebruiken;

3.2.3. bestanden te verzenden die virussen, beschadigde bestanden of andere programma's bevatten die de werking van het Bolt Platform kunnen beschadigen of nadelig kunnen beĆÆnvloeden;

3.2.4. proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de Bolt App, Bolt Account of enige andere Bolt Diensten.

3.3. De hierin verleende licentie wordt automatisch ingetrokken bij beƫindiging van de Overeenkomst. Na beƫindiging van de Overeenkomst dient U onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Bolt App en de bolt account en hebben wij het recht om de bolt account zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren en te verwijderen.

3.4. Gebruik van Bolt-merken. Daarnaast kunnen wij U labels, etiketten, stickers of andere tekens geven die verwijzen naar het Bolt-merk of anderszins aangeven dat U gebruik maakt van het Bolt Platform. Wij verlenen U een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om dergelijke tekens te gebruiken en alleen met het doel om aan te geven dat U Vervoersdiensten levert via het Bolt Platform. Er bestaat geen verplichting om dergelijke labels, etiketten, stickers of andere tekens die verwijzen naar het Bolt-merk te gebruiken. Na beƫindiging van de Overeenkomst dient U onmiddellijk alle borden die verwijzen naar het merk Bolt te verwijderen en te vernietigen.

3.5. Alle auteursrechten en handelsmerken, met inbegrip van broncode, databases, logo's en visuele ontwerpen zijn eigendom van Bolt en worden beschermd door auteursrecht-, handelsmerk- en/of trade secretwetten en internationale verdragsbepalingen. Door gebruik te maken van het Bolt Platform of enige andere Bolt Diensten verkrijgt U geen eigendomsrechten op enig intellectueel eigendom.

4. HET VERLENEN VAN DE VERVOERSDIENSTEN

4.1. Verplichtingen van de Dienstverlener. U garandeert hierbij Vervoersdiensten te verlenen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst alsmede alle wetten en regelgevingen die van toepassing zijn in de staat/regio waar U Vervoersdiensten verleent. Houdt er rekening mee dat U volledig aansprakelijk bent voor eventuele overtredingen van plaatselijke wetten en voorschriften die kunnen voortvloeien uit het verlenen van Vervoersdiensten.

4.2. U dient te beschikken over alle licenties (inclusief een geldig rijbewijs), vergunningen, autoverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen (indien van toepassing), registraties, certificeringen en andere documentatie die in het toepasselijke rechtsgebied vereist zijn voor het verlenen van de Vervoersdiensten. Het is Uw verplichting om de geldigheid van alle voornoemde documentatie te handhaven. Bolt behoudt zich het recht voor om van U te eisen dat U bewijs overlegt en ter beoordeling voorlegt van alle noodzakelijke licenties, vergunningen, goedkeuringen, autoriteit, registraties en certificeringen.

4.3. U dient de Vervoersdiensten op professionele wijze te verlenen in overeenstemming met de bedrijfsethiek en regelgeving die van toepassing is op het verlenen van dergelijke diensten en u dient ernaar te streven het verzoek van de Passagier in het belang van de Passagier uit te voeren. Onder voorbehoud van bovenstaande bepalingen, geniet U gehele vrijheid bij het verlenen van de Vervoersdiensten. Echter om de Passagier tevreden te stellen wordt de Chauffeur aangemoedigd om de minst dure route te nemen, tenzij de Passagier uitdrukkelijk anders verzoekt en om geen onvoorziene stops te maken. De Chauffeur dient alle toepasselijke verkeerswetten en -regels na te leven, d.w.z. geen handelingen te verrichten die het rijden of de perceptie van de verkeerssituatie kunnen verstoren, met inbegrip van het vasthouden van een telefoon in Uw hand tijdens het besturen van het voertuig.

4.4. De Chauffeur behoudt het exclusieve recht om te bepalen wanneer hij de Vervoersdiensten verleent. De Chauffeur aanvaardt, weigert of negeert naar eigen goeddunken Vervoersdienstverzoeken van Passagiers zonder gevolgen voor het behoud van de Overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de Chauffeur om enkel Vervoersdiensten te aanvaarden die hij is toegestaan om uit te voeren onder de toepasselijke wetgeving. Niettegenstaande de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, wordt de rechtsverhouding met betrekking tot de Vervoersdienst gesloten tussen de Chauffeur en de Passagier overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

4.5. Kosten die U maakt tijdens het verlenen van de Vervoersdiensten. U bent verantwoordelijk voor het leveren en onderhouden van alle apparatuur en faciliteiten die nodig zijn om de Vervoersdiensten op eigen kosten uit te voeren, waaronder een auto, smartphone, etc. U bent ook verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten die U maakt tijdens het uitvoeren van de Vervoersdiensten inclusief, maar niet beperkt tot, brandstof, kosten voor mobiele data-abonnementen, accijnzen, afschrijving van het voertuig, verzekering, relevante bedrijfs- of loonbelasting etc. Houdt er rekening mee dat het gebruik van de Bolt App kan leiden tot het verbruik van een grote hoeveelheid data op Uw mobiele data-abonnement. Daarom raden wij U aan om U te abonneren op een data abonnement met onbeperkte of zeer hoge data gebruikscapaciteit Gelieve ook te onthouden dat U alle kosten met betrekking tot de panne en vervanging van Uw voertuig gedurende een rit moet dragen.

4.6. Tarieven. U bent gerechtigd een Tarief in rekening te brengen voor elke Vervoersdienst die via de Bolt App wordt bemiddeld en wordt voltooid zoals gevraagd. Alleen indien van toepassing, wordt het Tarief berekend op basis van tariefelementen zoals voorgeschreven door het toepasselijke recht met betrekking tot het instapgeld, de afstand en duur van de reis, met een minimum en maximum basistarief. De tariefelementen kunnen fluctueren op basis van de lokale marktsituatie. Bovendien hebt U altijd het recht om de passagier meer of minder aan te rekenen dan het door de Bolt App aangegeven geschatte Tarief, wanneer dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Het Tarief dat U aan de Passagier aanrekent kan echter nooit minder zijn dan de werkelijke kost die U draagt voor de rit wanneer U de Vervoersdienst aanbiedt in Brussel In elk geval heeft het aanrekenen van een lagere Tarief aan de Passagier dan die welke in de Bolt App is vermeld, niet tot gevolg dat de Bolt Vergoeding wordt verlaagd. Een schatting van het Tarief wordt via de Bolt App aan de Passagier meegedeeld voordat de rit wordt aangevraagd en aan U wanneer de rit wordt aanvaard. Het Tarief kan worden aangepast indien de Passagier de bestemming tijdens de rit wijzigt, de rit wezenlijk langer duurt dan geraamd als gevolg van verkeer of andere factoren, of wanneer andere onverwachte omstandigheden de kenmerken van de rit wezenlijk beĆÆnvloeden (bv. een route wordt gebruikt waar tol van toepassing is, het voertuig valt in panne tijdens een rit, enz.).

4.7 Indien van toepassing gaat U akkoord met vaste tarieven die door de toepasselijke wetgeving kunnen worden opgelegd voor bepaalde vastgestelde routes (bv. van stad naar luchthaven), die aan U zullen worden meegedeeld en in de Bolt App zullen worden weergegeven voor zowel de Chauffeur als de Passagier ("Vast Tarief").

4.8. Tariefherziening. Bolt kan het Tarief voor een bepaalde afgeronde opdracht aanpassen, indien een voertuigpanne wordt gemeld, indien wij een overtreding constateren (zoals het nemen van een langere route zonder uitdrukkelijk verzoek van de Passagier of het niet stoppen van de tariefmeter van de Bolt App of de taximeter nadat de Vervoersdiensten zijn voltooid) of indien een technische fout wordt geconstateerd die van invloed is op het uiteindelijke Tarief. Bolt kan het Tarief ook verlagen of annuleren indien wij een redelijke reden hebben om fraude of grove nalatigheid te vermoeden. Bolt zal haar recht om het Tarief te verlagen of te annuleren alleen op redelijke en gerechtvaardigde wijze uitoefenen.

4.9. Betaling door de Passagier. Passagiers hebben de mogelijkheid om het Tarief voor de Vervoersdiensten rechtstreeks aan de Chauffeur te betalen of via de In-app betaling, zoals beschreven in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. In geval de Passagier het Tarief rechtstreeks aan de Chauffeur betaalt, is het de verplichting van de Chauffeur om het Tarief te innen met aanvaarding van alle betalingsmiddelen zoals voorzien door de toepasselijke wetgeving. Indien de Passagier niet betaalt of weigert te betalen, zal Bolt namens U een schuldbekentenis aan de Passagier sturen. Deze machtiging vloeit voort uit het aan Bolt gegeven mandaat van uitbetalingsinstantie en houdt niet in dat Bolt verplicht is het door de Passagier niet betaalde Tarief te vergoeden. Indien de passagiers in het voertuig niet instemmen met het betalen van het Tarief voor het verlenen van de Vervoersdienst, zal het Tarief worden betaald door de Passagier die opdracht heeft gegeven tot het verlenen van de Vervoersdienst.

4.10. Fooien. De Passagier kan ervoor kiezen de Chauffeur een fooi te geven na het verlenen van de Vervoersdiensten. . De Fooi zal geen invloed hebben op de hoogte van de Bolt Vergoedingen en Bolt int geen commissie over de door de Passagier betaalde fooi. U bent verplicht om volledig te voldoen aan alle belastingverplichtingen die voortvloeien uit de Fooi.

4.11. Ontvangstbewijzen. Na het einde van levering van Vervoersdiensten zal Bolt een ontvangstbewijs maken en, in overeenstemming met artikel 4.15, aan de Passagier doen toekomen waarop in het bijzonder het volgende staat: datum uur, plaats van vertrek en aankomst van de reis en het Tarief. Het ontvangstbewijs voor elke levering van Vervoersdiensten wordt U ter beschikking gesteld via de Bolt Account. Indien U merkt dat er een fout is gemaakt in de berekening van het Tarief en U wilt correcties aanbrengen, dient U onmiddellijk binnen 24 uur een verzoek in te dienen in het onderdeel "Prijsherziening" van de Bolt Applicatie. In het geval dat de Prijs door Bolt wordt herzien na een verzoek tot herziening ingediend door de Chauffeur onder de voorwaarden van artikel 4.8, zal het herziene Tarief worden vermeld op een rectificatiefactuur die bij de maandelijkse afrekening van Bolt wordt gevoegd.

4.12. Annuleringskosten & wachttijdkosten. Passagiers kunnen een verzoek voor Vervoersdiensten dat een Chauffeur via de Bolt App heeft geaccepteerd, annuleren. Indien de annulering plaatsvindt na een bepaalde, door de Bolt App bepaalde periode, worden annuleringskosten in rekening gebracht aan de passagier die voor de In-app betaling heeft gekozen en worden deze terugbetaald aan de Chauffeur (na aftrek van de Bolt Vergoeding).

4.13. Schade aan het voertuig. Indien een Passagier of zijn medepassagiers tijdens het verlenen van de Vervoersdiensten nalatig schade toebrengen aan het voertuig of de inrichting daarvan (onder meer door het voertuig te besmeuren of te bevlekken of door het voertuig te doen stinken), hebt U het recht de Passagier te verzoeken een boete te betalen van maximaal 50 EUR en een vergoeding te vragen voor de schade die de boete te boven gaat. Indien de Passagier niet instemt met het betalen van de boete en/of het vergoeden van de schade, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen en wij zullen dan proberen de boete en/of relevante kosten namens u bij de Passagier te innen. Houd er echter rekening mee dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade met betrekking tot reiniging of onderhoud van het voertuig veroorzaakt door de Passagier.

4.14. Uw fiscale en sociale zekerheidsverplichtingen. U erkent hierbij dat U verplicht bent om volledig te voldoen aan alle fiscale en sociale zekerheidsverplichtingen die voor U voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het verlenen van de Vervoersdiensten, met inbegrip van (i) het betalen van inkomstenbelasting, sociale zekerheidsbelasting of enige andere toepasselijke belasting; en (ii) het voldoen aan alle fiscale en sociale zekerheidsregistratieverplichtingen voor berekeningen met betrekking tot de boekhouding en overdrachten aan de toepasselijke overheidsinstanties zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. In het geval dat de belasting- en/of sociale zekerheidsautoriteiten een geldig verzoek tot ons richten om informatie te verstrekken met betrekking tot de activiteiten van U, kunnen wij de belasting- en/of sociale zekerheidsautoriteiten de informatie met betrekking tot de activiteiten van U ter beschikking stellen, voor zover dit in geldige wetteksten is vastgelegd. U stemt er hierbij mee in Bolt schadeloos te stellen en te vergoeden voor alle staatskosten, vorderingen, betalingen, boetes of andere belastingverplichtingen die Bolt zal moeten betalen in verband met de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke belasting- en socialezekerheidsvoorschriften waaraan door U niet is voldaan (inclusief het betalen van de inkomstenbelasting en socialezekerheidsbijdragen). Bolt kan met de bevoegde belastingautoriteiten alle informatie delen die vereist is uit hoofde van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, waaronder met name alle aan de Chauffeur betaalde of verschuldigde vergoedingen in het kader van activiteiten die via de Bolt App worden uitgevoerd. Indien U de krachtens de bovengenoemde richtlijn vereiste informatie niet verstrekt, behoudt Bolt zich het recht voor om (i) Uw account te beƫindigen, (ii) te voorkomen dat U zich opnieuw registreert op de Bolt App en (ii) de betaling van het aan U verschuldigde Tarief in te houden zolang U de gevraagde informatie niet verstrekt.

4.15. De machtiging van de Chauffeur om facturen uit te reiken. U machtigt Bolt uitdrukkelijk om in uw naam en voor uw rekening facturen op te stellen aan de Klanten voor de Vervoersdiensten, met vermelding van in het bijzonder het Tarief. Bolt zal bovendien afzonderlijke facturen uitreiken voor alle andere bedragen die Bolt u overeenkomstig de Overeenkomst verschuldigd is of die u aan Bolt verschuldigd bent.
Teneinde Bolt in staat te stellen correcte facturen uit te reiken, gaat U ermee akkoord alle informatie te verstrekken met betrekking tot Uw professionele identiteit en die nodig is voor het opstellen van facturen namens U. In geval van wijziging van de informatie met betrekking tot Uw professionele identiteit, gaat U ermee akkoord Bolt binnen 48 uur op de hoogte te stellen. Anders zal er geen rekening mee worden gehouden bij het opstellen van Uw facturen. De in uw naam en voor uw rekening opgestelde facturen worden, zodra de Vervoersdienst is verricht, aan u ter beschikking gesteld in Uw Bolt Account. U heeft dan een periode van 72 uur, gerekend vanaf de datum waarop de factuur beschikbaar is gesteld, om eventuele opmerkingen te maken over de vermelde informatie of de inhoud van de factuur te betwisten. Het feit dat de facturen uit hoofde van dit factureringsmandaat door Bolt in uw naam en voor uw rekening worden uitgereikt, ontslaat U niet van Uw verplichtingen op het gebied van facturering en de gevolgen met betrekking tot de BTW. Evenzo blijft U de enige wettelijke schuldenaar van de BTW die op de Vervoersdiensten in rekening wordt gebracht. Bolt verbindt zich ertoe de volgende vermelding op te nemen op de facturen die in Uw naam en voor Uw rekening worden uitgereikt: "Factuur uitgegeven door Bolt Operations OƜ in naam en voor rekening van [beroepsidentiteit]".

5. BOLT VERGOEDINGEN

5.1 In ruil voor het gebruik van de Bolt Diensten gaat U akkoord Bolt een vergoeding te betalen. De Bolt Vergoeding is berekend als een percentage op het eindtarief van elke Vervoersdienst die U hebt afgerond voor een Passagier. De hoogte van de Bolt Vergoeding wordt U per e-mail, via de Bolt App, de Bolt Account of op andere relevante wijze medegedeeld. U erkent dat de Bolt Vergoeding van tijd tot tijd kan veranderen. Bolt zal U een voorafgaande schriftelijke kennisgeving sturen voor iedere dergelijke wijziging.

5.2. De Bolt Vergoeding zal worden afgetrokken van de door het door de Passagier betaalde Tarief voor elke Vervoersdienst en worden geĆÆnd door Bolt. Voor elke uitgevoerde Vervoersdienst betaalt Bolt u dus het door de Passagier betaalde Tarief min de Bolt Vergoeding (zoals uiteengezet in artikel 6.2).

6. IN-APP BETALINGEN

6.1. Vervoersdiensten besteld door Passagiers op de Bolt App kunnen worden betaald door In-App betaling. U machtigt ons hierbij als Uw vertegenwoordiger om de Tarieven of andere vergoedingen die door de Passagier via In-app Betaling worden betaald te ontvangen en de betreffende gelden aan U over te maken. Elke betalingsverplichting die door de Passagier via de In-app Betaling wordt gedaan, wordt geacht te zijn voldaan vanaf het moment dat de betaling is gedaan.

6.2. De partijen komen overeen dat Bolt elk Tarief of Fooi betaald via de In-App Betaling zal verrekenen met de bedragen die U aan ons moet betalen (d.w.z. de Bolt Vergoeding zal worden afgetrokken van het Tarief). Indien U afzonderlijk hebt ingestemd, kunnen andere bedragen van het Tarief worden afgetrokken of aan het Tarief worden toegevoegd (bijv. een bonus) voordat deze aan U wordt uitgekeerd.

6.3. Als de optie beschikbaar is en de Passagier ervoor kiest om de Chauffeur rechtstreeks in de Bolt App een Fooi te geven, wordt de Fooi door Bolt namens de Chauffeur geĆÆnd samen met de Tarieven en andere bedragen die door de Passagier via de In-app Betaling zijn betaald. De Fooi wordt aan de Dienstverlener betaald met de In-App Betaling onder de voorwaarden van artikel 6.2 (waarbij de Vlooteigenaar in voorkomend geval verantwoordelijk is voor de betaling van de Fooi aan de Chauffeur die namens hem optreedt.

6.4. U heeft het recht om de rapporten van In-App betalingen in de Bolt Account of de Bolt Applicatie in te kijken. De rapporten tonen de bedragen van In-App Betalingen die in de voorgaande week zijn bemiddeld en de bedragen die op de Bolt Vergoeding zijn ingehouden.

6.5. U dient ons op de hoogte te stellen van alle belangrijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op onze verplichtingen om de via In-app Betaling betaalde Tarieven te innen en te verdelen.

6.6. Wij zijn niet verplicht U het door de Passagier verschuldigde Tarief te betalen indien de In-app betaling mislukt is omdat de creditcard of een andere betaalmiddel van de Passagier geannuleerd is of om andere redenen niet succesvol is. In dat geval zullen wij U helpen bij het opvragen van het door de Passagier verschuldigde Tarief en zullen wij dit aan U overmaken zodra de Passagier de gevraagde betaling heeft verricht.

6.7. Alvorens Vervoersdiensten te verlenen, moet de Chauffeur de identiteit van de Passagier controleren of dat de Passagier uitdrukkelijk heeft bevestigd dat hij/zij andere passagiers toestaat om onder de rekening van de Passagier te rijden. Indien de Chauffeur een fout maakt bij het identificeren van de Passagier, en de In-app Betaling in rekening wordt gebracht bij een persoon, aan wie de Vervoersdiensten niet zijn verleend of niet zijn goedgekeurd voor andere passagiers, dan zullen wij de persoon het Tarief terugbetalen. In dat geval is Bolt niet verplicht het Tarief aan u terug te betalen.

7. KLANTENONDERSTEUNING

Wij bieden de Chauffeurs klantenondersteuning met betrekking tot het gebruik van de Bolt Diensten. Ondersteuning kan worden geboden door Bolt of haar filialen en u kunt rechtstreeks een verzoek indienen bij belgium-driver@bolt-drivers.com.

8. BEOORDELINGEN DOOR PASSAGIERS EN CHAUFFEURS

8.1. Om Passagiers gerust te stellen, erkent U hierbij dat Passagiers Chauffeurs kunnen beoordelen en opmerkingen kunnen achterlaten over de kwaliteit van de door de Chauffeur geleverde Vervoersdiensten. Aan het einde van elke Vervoersdienst heeft de Passagier de mogelijkheid om een algemene beoordeling van de verleende Vervoersdienst te geven door middel van (i) een waardering van 0 tot 5 sterren en (ii) het schrijven van een beoordeling als commentaar op de aan de Vervoersdienst gegeven waardering. Het gemiddelde van de door de Passagiers gegeven beoordelingen voor de geleverde Vervoersdiensten zal worden gekoppeld aan Uw Bolt Account en toegankelijk zijn voor toekomstige passagiers bij het aanvragen van Vervoersdiensten. De Bestuurder of de Vlooteigenaars kunnen ons via de Bolt App op de hoogte stellen van elke beoordeling die hen niet oprecht lijkt.

8.2. Chauffeurs kunnen Passagiers na het verlenen van elke vervoersdienst ook beoordelen met een cijfer van 0 tot 5 sterren.

9. MARKTOVERZICHTEN EN CAMPAGNES

9.1. Marktoverzichten. Wij kunnen U, via de Bolt App, Bolt Account, SMS, e-mail of andere middelen, marktoverzichten sturen om U bewuster te maken van wanneer de vraag van de Passagiers het hoogst is. Dergelijke marktoverzichten zijn louter aanbevelend en houden geen verplichtingen voor U in. Aangezien de schattingen van de marktoverzichten gebaseerd zijn op eerdere statistieken, kunnen wij geen garanties geven dat de werkelijke marktsituatie overeenkomt met de schattingen in het marktoverzicht.

9.2. Campagnes voor Passagiers. Wij kunnen ook af en toe verschillende campagnes voor Passagiers organiseren om het Bolt Platform te promoten. Indien het door de Passagiers betaalde Tarief als onderdeel van een dergelijke campagne wordt verlaagd, betalen wij U een compensatie ter hoogte van de geldwaarde van het aan de Passagiers geboden voordeel. We kunnen de marketingvergoeding verrekenen met de Bolt Vergoeding.

10. RELATIE TUSSEN U, ONS EN DE PASSAGIERS

10.1. Bolt is een reserveringstussenpersoon dat is goedgekeurd volgens de toepasselijke wetgeving. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat wij een dienst van de informatiemaatschappij leveren en geen Vervoersdiensten verlenen. Door het aanbieden van het Bolt Platform en de Bolt Diensten fungeren wij als een marktplaats die Passagiers met Chauffeurs in contact brengt om hen te helpen zich efficiƫnter door steden te verplaatsen. U erkent dat U de Vervoersdiensten verleent na een boeking door een Passagier via de Bolt App en dat U de Vervoersdiensten zelfstandig of via een vennootschap verleent als een economische en professionele activiteit. Bolt treedt als aanbieder van de Bolt App op als vertegenwoordiger van de Chauffeurs voor de bemiddeling bij het sluiten van contracten tussen de Chauffeur en de Passagier en aanvaardt dus onder meer betalingen van de Passagiers en stuurt deze betalingen naar U door.

10.2. U erkent dat er geen arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding tot stand is gekomen of zal komen tussen U, Uw Chauffeurs voor zover van toepassing en ons. U erkent tevens dat er geen joint venture of partnerschap bestaat tussen U, Uw Chauffeurs indien van toepassing en ons. U (en Uw Chauffeurs indien van toepassing), mag niet optreden als een werknemer, agent of vertegenwoordiger van ons, noch een contract namens ons aangaan. U bent als enige verantwoordelijk voor het nakomen van uw verplichtingen, en die van Uw Chauffeurs, met betrekking tot de sociale zekerheid en aanverwante belastingverplichtingen in verband met de gegenereerde inkomsten via de Bolt App. U vrijwaart Bolt voor de betaling van alle socialezekerheidsbijdragen en belastingen die verschuldigd zijn als gevolg van uw verplichtingen uit hoofde van de vervoerovereenkomst, haar totstandkoming, uitvoering en beƫindiging, alsmede voor alle daaruit voortvloeiende schade of elk verlies.

10.3 U mag uw rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet overdragen aan een derde.

11. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS, TOEGANG TOT GEGEVENS

11.1. Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid, dat beschikbaar is op https://bolt.eu/legal/privacy-for-drivers/.

11.2. Bolt heeft toegang tot alle persoonlijke gegevens en andere gegevens die worden verstrekt of gegenereerd in verband met Uw gebruik van de Bolt Diensten. Bolt zal alle redelijke stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te waarborgen en zal alle toepasselijke Privacybeleidsrichtlijnen en wetten naleven wanneer dergelijke gegevens persoonlijke gegevens bevatten. Tenzij anders bepaald in het toepasselijke Privacybeleid en de toepasselijke Privacywetgeving, behoudt Bolt toegang tot dergelijke gegevens ook nadat de Overeenkomst tussen U en Bolt is beƫindigd.

11.3. U hebt toegang tot persoonlijke en andere gegevens die door U zijn verstrekt of die zijn gegenereerd in verband met Uw gebruik van de Bolt Diensten, voor zover deze voor U beschikbaar zijn gesteld in het kader van de Bolt Account via de Bolt App. U zult alle redelijke stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te waarborgen en te voldoen aan het toepasselijke Privacybeleid en de toepasselijke Privacywetgeving zolang en voor zover dergelijke gegevens persoonlijke gegevens van Passagiers bevatten.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Het Bolt Platform wordt verstrekt op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis. Wij verklaren, garanderen of waarborgen niet dat de toegang tot het Bolt Platform vrij van fouten of bugs zal zijn. Aangezien het gebruik van het Bolt Platform voor het aanvragen van Vervoersdiensten afhankelijk is van het gedrag van Passagiers, garanderen wij niet dat Uw gebruik van het Bolt Platform zal resulteren in aanvragen van Vervoersdiensten.

12.2. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zijn wij, noch Bolt's vertegenwoordigers, directeuren en werknemers aansprakelijk voor enig verlies of schade die U (of Uw Chauffeurs) kunnen oplopen als gevolg van het gebruik van de Bolt Diensten, inclusief maar niet beperkt tot:

12.2.1. elke directe of indirecte materiƫle schade of geldelijk verlies;

12.2.2. winstderving of verwachte winstderving;

12.2.3. verlies van zaken, kansen, contracten, reputatieschade;

12.2.4. verlies of beschadiging van gegevens; en

12.2.5. elke andere vorm van verlies of schade.

12.3. De financiƫle aansprakelijkheid van ons in verband met het schenden van de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst is beperkt tot 500 euro. U kunt alleen aanspraak maken op schadevergoeding indien wij opzettelijk de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst hebben geschonden.

12.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor het handelen of niet-handelen van de Passagier of medepassagiers en zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die U, Uw Chauffeurs of Uw voertuig kunnen oplopen als gevolg van het handelen of niet-handelen van de Passagier of medepassagiers.

12.5. U bent volledig verantwoordelijk voor de schending van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of enige andere toepasselijke wet- of regelgeving. U vrijwaart ons voor alle directe en/of indirecte verliezen en/of schade, winstderving, onkosten, boetes, boetes die wij kunnen oplopen in verband met Uw (of Uw Bestuurders) schending van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

12.6. Indien Bolt als gevolg van de in artikel 12.5 bedoelde schendingen aanspraken jegens U kan doen gelden ter zake van enig direct en/of indirect verlies en/of schade, winstderving, onkosten, boete, bent U verplicht aan Bolt de kosten te vergoeden die zijn gemaakt ter vaststelling van de schade en het instellen van vorderingen met betrekking tot de vergoeding van dergelijke schade.

13. TERMIJN, SCHORSING EN BEƋINDIGING

13.1. De Overeenkomst treedt in werking vanaf de goedkeuring door Bolt van het registratieverzoek op de website of via de Bolt Applicatie en het aanmaken van een Bolt Account.

13.2. U kunt de Overeenkomst te allen tijde beƫindigen door Bolt ten minste 7 (zeven) dagen van tevoren op de hoogte te stellen, waarna Uw recht om het Bolt Platform en de Bolt Diensten te gebruiken wordt beƫindigd.

13.3 Bolt kan de Overeenkomst op elk moment en om elke reden die zij geschikt acht beƫindigen, door U ten minste dertig (30) dagen van tevoren in een duurzaam drager en een verklaring van de redenen voor deze beslissing in kennis te stellen. U krijgt de gelegenheid om de feiten en omstandigheden te verduidelijken via onze interne klachtenprocedure.

13.4. Bolt kan de Overeenkomst ook onmiddellijk en automatisch beƫindigen, na ontvangst van een kennisgeving op een duurzame drager en met vermelding van de redenen voor de beƫindiging, in de volgende gevallen :

(i) Bolt is onderworpen aan een wettelijke of reglementaire verplichting om deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst te beƫindigen op een wijze die haar niet toestaat deze opzeggingstermijn in acht te nemen;

(ii) Bolt maakt gebruik van een recht op beƫindiging om een dwingende reden naar nationaal recht overeenkomstig het recht van de Europese Unie;

(iii) Bolt kan het bewijs leveren dat U herhaaldelijk deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, enige toepasselijke wet of regelgeving geschonden heeft of U heeft schade toegebracht aan het merk, de reputatie of aan de zaken van Bolt; of

(iv) U insolvent bent geworden of een liquidatie- of faillissementsprocedure of enige andere procedure van soortgelijke aard hebt ingeleid.

Met het oog op een betrouwbare marktplaats voor zowel Chauffeurs als Passagiers worden de volgende overtredingen of nalatigheden beschouwd als dwingende redenen voor onmiddellijke beƫindiging van de opdracht door de Bestuurder of de Vlootmanager: (i) het zonder toestemming lenen van een Chauffeursrekening, (ii) het niet beschikken over de documenten, kwalificaties en betrouwbaarheidseisen die nodig zijn om als chauffeur of operator van een transportwagen te werken in overeenstemming met de Transportcode, (iii) gevallen van geweld tegen Klanten of werknemers of partners van Bolt of tegen hen gepleegde strafbare feiten.

13.5. Wij kunnen ook Uw (en/of Uw Chauffeurs) toegang tot het Bolt Platform en Bolt Account(s) onmiddellijk opschorten voor de periode van onderzoek, zonder voorafgaande kennisgeving, indien wij een ernstige of herhaalde schending van de Overeenkomst vermoeden, schade aan de reputatie van het Bolt merk of de activiteiten van Bolt zoals bepaald door Bolt naar eigen goeddunken, of frauduleuze activiteiten door U (of Uw Chauffeurs) (zoals het lenen van accounts, identiteitsdiefstal of het lenen van voertuigen). De redenen voor dit besluit zullen U vĆ³Ć³r of bij het van kracht worden van de beperking op een duurzame drager worden meegedeeld en U zult in de gelegenheid worden gesteld de feiten en omstandigheden van de vermoedelijke inbreuk toe te lichten. Bolt zal deze zaken onmiddellijk onderzoeken en elke tijdelijke schorsing zal slechts zolang duren als tijdens de onderzoeksperiode redelijkerwijs nodig is. In bovenstaande gevallen kunnen wij, naar eigen goeddunken, U verbieden een nieuwe Bolt Account te registreren. Bolt zal te goeder trouw gebruik maken van het hierboven beschreven recht.

13.6. De aanvullende eisen en waarborgen van Verordening (EU) 2019/1150 (Verordening) zijn van toepassing wanneer de beƫindiging van de Overeenkomst of de blokkering van de toegang tot het Bolt Platform gevolgen heeft voor de rechten van de Chauffeur of de Vlooteigenaar die de Bolt Diensten gebruikt voor het verlenen van Vervoersdiensten in de lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (lidstaat).

13.7. De in artikel 13.6 bedoelde Chauffeur en Vlooteigenaar ("in de lidstaat opererende gebruikersonderneming") hebben het recht de beƫindiging van de Overeenkomst, de blokkering en elke andere vermeende inbreuk op de voorschriften door Bolt aan te vechten, overeenkomstig het reglement van het interne klachtenafhandelingssysteem voor commerciƫle gebruikers van Bolt, dat beschikbaar is op https://bolt.eu/en/legal/complaint-handling-system-for-business/.

14. WIJZIGINGEN

14.1. Bolt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden, om geldige reden, op elk gewenst moment te wijzigen door de herziene versie op haar website (https://bolt.eu/legal/) te uploaden en U op de hoogte te stellen (bijv. via e-mail, Bolt App of Bolt Account) wanneer dergelijke wijzigingen naar het redelijke oordeel van Bolt van wezenlijk belang zijn.

14.2. Bolt zal ten minste 15 dagen van tevoren kennisgeving doen (bijv. via e-mail, Bolt App of Bolt Account) over de wijzigingen die van invloed zijn op de rechten van Zakelijke Gebruikers die actief zijn in de Lidstaat, tenzij:

14.2.1. Bolt is onderworpen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die haar verplicht de Algemene Voorwaarden te wijzigen op een manier die haar niet toelaat de voorafgaande kennisgevingstermijn in acht te nemen;

14.2.2. onmiddellijke wijziging vereist is om een onvoorzien en dreigend gevaar in verband met gezondheids-, veiligheids- of cyberveiligheidsrisico's aan te pakken, of om de Bolt Diensten, Passagiers of Chauffeurs te beschermen tegen fraude, malware, spam of gegevensinbreuken;

14.2.3. U ervoor hebt gekozen af te zien van de voorafgaande kennisgevingstermijn (bv. U blijft gebruik maken van Bolt Diensten na ontvangst van de kennisgeving van wijziging); of

14.2.4. naar de redelijke mening van Bolt, wijzigingen gunstig zijn voor U en/of de Chauffeurs en geen technische aanpassingen van hen vereisen.

14.3. Indien U niet akkoord gaat met de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Overeenkomst, hebt U het recht de Overeenkomst te beƫindigen door het gebruik van de Bolt Diensten te staken en een kennisgeving van beƫindiging aan Bolt te verstrekken. De beƫindiging van de Overeenkomst wordt van kracht op de ingangsdatum van de voorgestelde wijziging, tenzij anders bepaald in Uw kennisgeving van beƫindiging. Uw gebruik van de Bolt Diensten op of na de ingangsdatum van de wijziging houdt in dat U instemt met de Algemene voorwaarden of Overeenkomst, zoals gewijzigd.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1. De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Estland. Indien het geschil op grond van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet minnelijk kan worden geregeld, dan zal het worden beslecht door de rechtbank van het district Harju, Republiek Estland.

16. NOTULEN

16.1. U bent verplicht om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in Uw contactgegevens.

16.2. Elke kennisgeving die op grond van de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst moet worden gedaan, is voldoende gedaan indien:

16.2.1. persoonlijk afgeleverd,

16.2.2. verzonden per koerier met bewijs van aflevering,

16.2.3. verzonden per aangetekende post,

16.2.4. verzonden per e-mail, of

16.2.5. beschikbaar gesteld via de Bolt App of de Bolt Account.

16.3. Elke kennisgeving die overeenkomstig het vorige artikel is verzonden of verzonden, wordt geacht te zijn ontvangen:

16.3.1. indien persoonlijk afgeleverd, op het moment van aflevering aan de partij;

16.3.2. bij bezorging door een koerier, op de datum die door de koerier wordt aangegeven als zijnde de datum waarop de enveloppe met de kennisgeving aan de partij werd bezorgd;

16.3.3. bij aangetekende verzending, op de 10e dag na overhandiging van het stuk aan het postkantoor ter bezorging aan de partij;

16.3.4. indien beschikbaar gesteld via de Bolt App of Bolt Account; of

16.3.5. in geval van verzending per e-mail, op de dag waarop de partij die de e-mail ontvangt bevestigt de desbetreffende e-mail te hebben ontvangen of op de tweede dag na verzending van de e-mail, mits de afzender geen foutmelding (waarin wordt gemeld dat de e-mail niet bij de partij is afgeleverd) heeft ontvangen en de e-mail op de eerstvolgende kalenderdag nogmaals heeft verzonden en geen soortgelijke foutmelding heeft ontvangen.

17. SLOTBEPALINGEN

17.1 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden als niet-afdwingbaar of nietig wordt beschouwd, zullen de partijen de betreffende bepaling vervangen door een afdwingbare/geldige bepaling die de bedoeling en het economische effect van de betreffende bepaling benadert.

17.2 De gehele tekst van deze Algemene Voorwaarden is in het Frans, Nederlands en Engels opgesteld, waarbij alle versies als authentiek worden beschouwd, maar voor juridische doeleinden dient de tekst in het Engels bij voorrang te worden geĆÆnterpreteerd.

17.2 De gehele tekst van deze Algemene Voorwaarden is in het Frans, Nederlands en Engels opgesteld, waarbij alle versies als authentiek worden beschouwd, maar voor juridische doeleinden dient de tekst in het Engels bij voorrang te worden geĆÆnterpreteerd.

Scan om te downloaden

Bijna klaar!

Scan de QR-code met de camera van je telefoon om de app te downloaden.