Marketing Campagne Algemene voorwaarden voor klanten

General

 1. Bolt Operations OÜ, gevestigd op Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Estonia, registratiecode 14532901 is de organisator van de Eindejaarscampagne ‘22.

 2. De campagne wordt gehouden van 19.12.2022 tot en met 31.01.2023 (looptijd van de campagne) in Azerbeidzjan, Cyprus, Tsjechië, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ghana, Ierland, Kenia Letland, Litouwen, Malta, Nederland, Nigeria, Polen, Roemenië, Slowakije, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Tunesië, Oeganda, Verenigd Koninkrijk, Oekraïne.

 3. De procedure van de Campagne is vastgelegd in de huidige Algemene Voorwaarden en in de voorwaarden die in het promotiemateriaal en de aanvullende materialen van de Campagne zijn vermeld en die verplicht zijn voor alle Deelnemers.

 4. Alle gebruikers met een persoonlijk Bolt-account komen in aanmerking voor deelname aan de Actie (Deelnemer).

 5. Voorafgaande registratie voor de Actie is niet vereist; voor deelname aan de Actie moet de Deelnemer echter akkoord gaan met de Voorwaarden van de Actie (incl. prijswinnaars die instemmen met publicatie van hun naam op de websites van Bolt, in klantcommunicatie, e-mails en social media kanalen).

 6. Werknemers van Bolt en bedrijven die tot dezelfde groep behoren als Bolt, evenals hun familieleden, komen niet in aanmerking voor deelname aan de Actie.

 7. Het is voor één Deelnemer mogelijk om meerdere keren te winnen.

Prijs

 1. Onder de deelnemers aan de Actie wordt 3x 100 € Bolt-tegoed verloot (de Prijs).

 2. De Prijs wordt uitbetaald via Bolt promo codes, en is 12 maanden geldig vanaf het moment dat deze wordt overgedragen

 3. De Prijs wordt niet uitbetaald of vergoed in contanten. De Prijs is op geen enkele wijze vervangbaar of inwisselbaar en Bolt vergoedt geen kosten in verband met het ontvangen van de Prijs.

 4. Indien van toepassing zal Bolt alle belastingen betalen die verband houden met de uitbetaling van de Prijs.

Trekking

 1. De trekking zal plaatsvinden van 21.12.2022 tot en met 01.02.2023.

 2. De vertegenwoordigers van Bolt zullen de Prijs trekken op de hierboven aangegeven datum(s), in aanwezigheid van de juridisch adviseur van Bolt.

 3. De naleving van de vastgestelde Actievoorwaarden voor deelname aan de Actie wordt gecontroleerd en de winnaar van de trekking wordt binnen 3 (drie) werkdagen na de trekking op de hoogte gesteld van zijn winst. De naam van de winnaar(s) van de Actie wordt gepubliceerd op de website van Bolt, in klantcommunicatie, e-mails en/of social media kanalen.

Privacy

 1. In de Campagne verwerkt Bolt gegevens van de Deelnemer om te voldoen aan de voorwaarden van de Campagne, om haar wettelijke verplichtingen na te komen en om haar legitieme belangen na te streven, op grond van artikel 6 lid 1 sub c en f van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om de naam van de Deelnemer bekend te maken en ten behoeve van de toekenning van de Prijs. Bolt is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer.

 2. De gegevens worden vrijwillig aan Bolt verstrekt, maar het verzuimen hiervan kan ertoe leiden dat Bolt geen contact kan opnemen met de winnaar van de Actie. Bolt kan persoonsgegevens overdragen aan een erkende verwerker, die de Prijzen zal trekken. Indien de campagne wordt gevoerd op een social media platform (zoals, maar niet beperkt tot Facebook, Instagram) verwerkt Bolt deelnemers hun social media profiel en social media activiteit (posten, liken, commentaar geven). Bolt kan de gegevens van deelnemers ook delen met andere entiteiten binnen de Bolt-groep, aanbieders van online cloudopslagdiensten en andere essentiële IT-diensten en aanbieders van marketingdiensten. Bolt kan ook verplicht zijn om de persoonsgegevens van Deelnemer te delen met overheidsinstanties die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken. Wanneer Bolt gegevens deelt met haar leveranciers die buiten de EU of de EER zijn gevestigd, vindt een dergelijke overdracht van persoonsgegevens alleen plaats op basis van een passende rechtsgrondslag, en Bolt zal passende beschermingsmaatregelen nemen zoals standaard contractuele clausules of het door de Europese Commissie afgegeven besluit inzake adequaatheid.

 3. De gegevens worden rechtstreeks verkregen van de Deelnemer en via aanvullende tooling of toepassingen die worden gebruikt om de Campagne uit te voeren, zoals Eindejaarsactie '22.

 4. De Deelnemer heeft het recht te verzoeken om toegang tot en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien de gegevens van een deelnemer worden verwerkt op basis van een toestemming, heeft de deelnemer het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan. In geval van onopgeloste privacyproblemen heeft de deelnemer het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

 5. Voor vragen in verband met de verwerking van data van Bolt kan de deelnemer per post contact opnemen met Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135. De deelnemer kan digitaal contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Bolt via privacy@bolt.eu.

 6. De persoonsgegevens van de deelnemer worden bewaard totdat de prijs aan de winnaar wordt overhandigd. Nadat de prijs aan de winnaar is overhandigd, zal Bolt de voor- en achternaam van de winnaar slechts gedurende één jaar bewaren voor gebruik in de media, reclame en andere Bolt-gerelateerde evenementen, voor zover van toepassing en indien vereist - om te voldoen aan wettelijke verplichtingen voor de duur van wettelijke bewaartermijnen.

 7. Indien de Deelnemer tijdens zijn deelname aan de Actie persoonsgegevens van derden gebruikt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het plaatsen van een foto van een derde) dan dient deze Deelnemer van deze derde een duidelijke toestemming te verkrijgen om de persoonsgegevens van derden te gebruiken voor de doeleinden van deze Actie.

Verboden activiteiten

 1. De Deelnemer zal geen frauduleuze, onethische of onwettige activiteiten ontplooien, activiteiten die niet transparant zijn voor Bolt, of activiteiten die opzettelijk of onopzettelijk de Actie misbruiken of omzeilen.

 2. De Deelnemer zal ook geen materiaal weergeven of doorgeven (direct of indirect, bijvoorbeeld via een doorverwijslink of andere media) dat:

2.1. ongepast, onethisch, bedreigend, beledigend of inbreuk maakt op andermans privacy is, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaakt;

2.2. waarschijnlijk een andere persoon lastigvalt, overstuur maakt, in verlegenheid brengt, alarmeert of ergert;

2.3. zich voordoet als een persoon, of een verkeerde voorstelling geeft van de identiteit of connectie van deelnemers met een persoon;

2.4. de indruk wekt dat dergelijk materiaal van Bolt afkomstig is, tenzij het specifiek met dat doel door Bolt aan de deelnemer is gegeven; of

2.5. schadelijk is voor de reputatie van Bolt.

Verplichtingen/Overig

 1. Door deel te nemen aan de Actie bevestigt de Deelnemer dat hij/zij de Actievoorwaarden heeft gelezen en ermee instemt.

 2. Indien zich omstandigheden van overmacht voordoen, heeft Bolt het recht om de Actie zonder voorafgaande kennisgeving of gevolgen te staken. Indien mogelijk zal Bolt deze stopzetting aankondigen via de website van Bolt, in communicatie met klanten, e-mails en/of social media kanalen.

 3. Bolt behoudt zich het recht voor beslissingen te nemen over de Actie, inclusief het eenzijdig wijzigen en aanvullen van de Actievoorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving. Bolt zal dergelijke beslissingen met betrekking tot de Actie publiceren via de website van Bolt, in mededelingen aan klanten, e-mails en/of social media kanalen.

 4. Bolt heeft het recht de Deelnemer zonder voorafgaande kennisgeving uit de Actie te verwijderen indien de Deelnemer de Actievoorwaarden schendt.

 5. Bolt is niet verantwoordelijk voor omstandigheden veroorzaakt door een derde partij waardoor de Deelnemer niet kan deelnemen aan de Actie.

 6. Alle klachten met betrekking tot de organisatie van de Actie moeten gedurende de looptijd van de Actie bij Bolt worden ingediend via onderstaande e-mail giveaways@bolt.eu. Klachten over de Actie die na de looptijd van de Actie worden ingediend, worden door Bolt niet in behandeling genomen.

Scan om te downloaden

Bijna klaar!

Scan de QR-code met de camera van je telefoon om de app te downloaden.