Voorwaarden van Bolt Balance

VOORWAARDEN VAN BOLT BALANCE

In deze voorwaarden (hierna te noemen de “Voorwaarden”) zijn de voorwaarden vastgelegd die van toepassing zijn op het gebruik van Bolt Balance door de gebruiker van de dienst (hierna te noemen “U” of “Uw”). Naast de Voorwaarden stemt U ermee in dat wanneer U Bolt Balance gebruikt, U gebonden blijft aan andere door Bolt bepaalde toepasselijke voorwaarden die gelden voor het beheer en gebruik van de Bolt-app. De term “ons” of “wij” verwijst naar Bolt Operations OÜ, een besloten vennootschap opgericht in de Republiek Estland (met bedrijfsnummer 14532901), gevestigd te Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135, Republiek Estland, maar ook naar groepsmaatschappijen en partners van Bolt (plaatselijke dochterondernemingen, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, agenten, etc.) De lijst van de groepsmaatschappijen en partners van Bolt is te vinden op https://bolt.eu/cities/. Om Bolt Balance te gebruiken dient U akkoord te gaan met deze Voorwaarden als hieronder uiteengezet:

1. BOLT BALANCE

1.1. Bolt Balance is een in-app betalingsfunctie die gebruikt kan worden om te betalen voor bepaalde goederen en/of diensten die via de Bolt-app worden verkocht. Bolt behoudt zich het recht voor om goederen en/of diensten die kunnen worden gekocht met Bolt Balance te allen tijde en om welke reden dan ook toe te voegen aan of te verwijderen uit de Bolt-app.

1.2. Bolt Balance stelt U in staat om vooruit te betalen voor bepaalde goederen en/of diensten door tegoeden te laden op Bolt Balance, om met die tegoeden op een later stadium te betalen voor via de Bolt-app gekochte goederen en/of diensten.  

1.3. Om Bolt Balance te gebruiken moet u een actieve en geldige Bolt gebruikersaccount hebben en moet U Uw Bolt Balance ophogen. Nadat U Uw Bolt Balance hebt opgehoogd, zullen de vooruitbetaalde tegoeden die U bij Bolt hebt zichtbaar worden op het saldo in de Bolt-app. 

2. OPHOGEN VAN BOLT BALANCE

2.1. U kunt Uw Bolt Balance ophogen door gebruik te maken van in-app betaalmethodes die in Uw regio beschikbaar zijn (bijv. mobiele portemonnee, credit/debit card, bankoverschrijving).

2.2. Bolt accepteert geen contante betalingen ter ophoging van Bolt Balance, tenzij de voorwaarden voor het gebruik van de Bolt-app anders bepalen.  

2.3. In bepaalde gevallen kan Bolt Uw Bolt Balance zelf ophogen. Bolt heeft het recht om Uw Bolt Balance op te hogen, bijvoorbeeld (niet-limitatief) tijdens campagnes die Bolt voert of om een terugbetaling te doen.

2.4. Uw Bolt Balance heeft een limiet die op geen enkel moment mag worden overschreden (hierna te noemen het “Maximumbedrag”). U zult via de Bolt-app op de hoogte worden gesteld van Uw Maximumbedrag.

3. AUTOMATISCHE OPHOGING

3.1. U kunt de wijze waarop Uw Bolt Balance automatisch wordt opgehoogd kiezen.

3.2. Automatische ophoging van Uw Bolt Balance kan worden uitgevoerd (a) na bepaalde periodes; en/of (b) nadat Uw Bolt Balance onder een bepaalde drempel daalt;

3.3. Om gebruik te maken van automatisch ophogen dient U het volgende te kiezen: (a) het saldobedrag ten tijde van en/of de periode waarna U Bolt Balance automatisch wilt ophogen; en (b) het bedrag waarmee U Uw Bolt Balance wilt ophogen.

3.4. In elk geval mag de automatische ophoging het Maximumbedrag zoals bepaald in artikel 2.3 van de Voorwaarden niet overschrijden. Bij het bereiken van het Maximumbedrag wordt de automatische ophoging automatisch stopgezet bij het bedrag dat het Maximumbedrag overschrijdt.

3.5. U kunt de automatische ophoging op elk moment uitschakelen in de instellingen van Uw Bolt gebruikersaccount.

3.6. In geval de gekozen betalingswijze voor automatische ophoging wordt afgewezen om welke reden ook, inclusief maar niet beperkt tot het verlopen van Uw card of een gebrek aan tegoeden, zal de automatische ophoging niet worden toegevoegd aan Uw Bolt Balance.

4. GEBRUIK VAN BOLT BALANCE

4.1. Om Bolt Balance te gebruiken, dient U een standaard betaalmethode te selecteren. De standaard betaalmethode kan via de Bolt-app geselecteerd worden uit de beschikbare opties voor betaling in Uw regio. Bolt Balance kan niet geselecteerd worden als enige (standaard) betaalmethode.

4.2. Als U een positieve Bolt Balance boven nul hebt, zal deze worden gebruikt als de standaard betaalmethode. De gekozen standaard betaalmethode zal in aanvulling hierop worden gebruikt in geval de tegoeden op Bolt Balance niet voldoende zijn om de door U gekochte goederen en/of diensten volledig mee te betalen. De standaard betaalmethode zal dan worden gebruikt om het verschil te dekken tussen volledige betaling van de door U gekochte goederen en/of diensten en de beschikbare tegoeden op Uw Bolt Balance.

4.3. In geval Uw Bolt Balance niet voldoende is om te betalen voor de gekochte goederen en/of diensten en de gekozen standaard betaalmethode om welke reden dan ook niet kan worden gebruikt om te betalen voor de via de Bolt-app gekochte goederen en/of diensten, gaat Uw Bolt Balance naar negatief.

4.4. In het geval Uw Bolt Balance negatief is, zal het negatieve bedrag, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet: (i) in rekening worden gebracht bovenop Uw volgende aankoop; of (ii) worden voldaan via Uw Bolt Balance wanneer U Uw Bolt Balance ophoogt.  

4.5. U mag de tegoeden op Uw Bolt Balance alleen gebruiken voor het betalen van de goederen en diensten die beschikbaar zijn in de Bolt-app en U kunt de tegoeden op Uw Bolt Balance niet opnemen.

4.6. U kunt geen tegoeden uit Uw Bolt Balance overmaken naar de Bolt Balance van een derde of naar een externe rekening die gehouden wordt door U of door een derde.

4.7. In het algemeen is Uw Bolt Balance niet restitueerbaar, niet retourneerbaar en niet inwisselbaar voor contant geld, behalve en uitsluitend op eigen initiatief van Bolt om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting op grond van toepasselijk recht. Wij behouden ons ook het recht voor om terugbetalingen te doen via de oorspronkelijke betaalwijze die door U is gebruikt om tegoeden op Bolt Balance mee aan te vullen, uitsluitend ter keuze van ons.

4.8. Bolt Balance kan niet worden gebruikt met Bolt Business.

5. ARCHIVERING VAN DE BOLT BALANCE ACCOUNT

5.1. Bolt behoudt zich het recht voor om Uw Bolt gebruikersaccount samen met Bolt Balance en de tegoeden op Uw Bolt Balance te archiveren volgens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Bolt-app.

5.2. In het geval Uw Bolt gebruikersaccount gearchiveerd wordt, zullen de tegoeden op Uw Bolt Balance niet aan U worden geretourneerd. Bolt zal de tegoeden voor U beschikbaar stellen voor in-app betalingen nadat U een nieuwe Bolt gebruikersaccount hebt geopend en Uw vorige gebruikersaccount kan worden gekoppeld aan Uw nieuwe account op basis van aangegeven identificatie- en verificatieprocedures.

6. CONTROLES TER BESTRIJDING VAN WITWASSEN EN VAN FRAUDE; NALEVING

6.1. Bolt behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht controles ter bestrijding van witwassen, ter bestrijding van terrorismefinanciering en ter bestrijding van fraude uit te voeren teneinde te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting die op Bolt van toepassing is of zou kunnen worden en om de verlening van Bolt Balance diensten aan U zonder kennisgeving op te schorten of te beëindigen indien deze controles geen bevredigende uitkomst hebben.

6.2. Bolt kan de verlening van Bolt Balance diensten ook opschorten of beëindigen indien Bolt daartoe verplicht is op grond van toepasselijke wet- of regelgeving.

6.3. U stemt ermee in om met Bolt samen te werken door alle informatie en documenten te verstrekken waarom Bolt verzoekt ten behoeve van deze controles.

7. WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN

7.1. Indien aan de Voorwaarden wezenlijke wijzigingen worden aangebracht, zult u daarvan per e-mail of notificatie in de Bolt-app op de hoogte worden gesteld. Indien u doorgaat de Bolt-app te gebruiken wordt u geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd.

8. SLOTBEPALINGEN

8.1. De Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd en afgedwongen conform het recht van de Republiek Estland. Indien het betreffende geschil dat voortvloeit uit de Voorwaarden niet kan worden beslecht door onderhandelingen, zal het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan het Harju County Court (in het Ests: Harju Maakohus) in Tallinn als gerecht van eerste aanleg. Indien u een consument bent, wordt de rechtsmacht bepaald volgens de dwingendrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op consumenten.

8.2. Mocht een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar worden beoordeeld, dan zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een afdwingbare bepaling die de intentie en het beoogde resultaat van de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Datum van inwerkingtreding: 22/07/2021