Generelle vilkår for sjåfører

Disse generelle vilkårene tar for seg de viktigste vilkår og betingelser som gjelder for og verner om bruken av Bolt sine tjenester. For å kunne tilby transporttjenester ved å bruke Bolt-plattformen, må du godkjenne vilkår og betingelser nedenfor.

1. DEFINISJONER

1.1. Bolt (også henvist til som "vi", "vår" eller "oss") – Bolt Operations OÜ er et privat aksjeselskap innlemmet og registrert i jurisdiksjonen til republikken Estland med registreringskode 14532901, registrert kontor Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135, Republic of Estonia, men også Bolt-gruppens selskap og partnere. Med Bolt-gruppen menes (a) selskaper der Bolt Operations OÜ utøver kontroll (for eksempel datterselskaper av Bolt Operations OÜ). Med Bolt partnere menes lokale representanter, tilknyttede, agenter osv. utnevnt av Bolt Operations OÜ. Listen over Bolt-gruppens selskaper og partnere er tilgjengelig på.

1.2. Bolt Services – tjenester som Bolt tilbyr, inkluderer levering og vedlikehold av Bolt-appen, plattformen, betalingssystemet i appen, kundestøtte, kommunikasjon mellom sjåføren og passasjeren, og andre lignende tjenester.

1.3. Bolt-appen – en smarttelefon-applikasjon der sjåfører og passasjerer kan forespørre om, og motta transport-tjenester

1.4. Bolt-plattformen – teknologi som kobler passasjerer sammen med sjåfører for å hjelpe dem manøvrere seg mer effektivt gjennom byer.

1.5. Passasjer – en person som ber om transporttjenester ved å bruke Bolt-plattformen.

1.6. Sjåfør (også henvist til som „du“) – personen som tilbyr transport-tjenester via Bolt-plattformen. Hver sjåfør vil få sin egen personlige Bolt sjåførkonto for å bruke Bolt-appen og Bolt-plattformen.

1.7. Avtale – denne avtalen mellom sjåfør og Bolt gjelder bruken av Bolt-tjenester som består av:

1.7.1. disse generelle vilkårene

1.7.2. spesielle vilkår som vises i Bolt-appen, f.eks angående prisinformasjon eller tjenestebeskrivelse

1.7.3. sjåførenes retningslinjer

1.7.4. andre vilkår henvist til i denne avtalen som kan endres fra tid til annen.

1.8. Billettpris – kostnaden en passasjer er forpliktet til å betale sjåføren for utførelse av transporttjenesten.

1.9. Bol- gebyr – kostnaden sjåføren er forpliktet å betale Bolt for bruk av Bolt-plattformen

1.10. Betalingssystemet i appen – betalingskort, fakturering fra operatør og andre metoder brukes av passasjeren via Bolt-appen for å betale for transporttjenesten.

1.11. Bolt sjåførkonto – tilgang til et nettsted som inneholder informasjon og dokumenter angående bruk av Bolt-tjenester mens transporttjenester utføres, inkludert regnskaps-dokumentasjon. Sjåføren kan få tilgang til Bolt sjåførkonto på http://partners.bolt.eu ved å skrive inn brukernavn og passord.

1.12. Driks – tilbudt av passasjeren etter eget skjønn i tillegg til den betalte billettprisen.

1.13. Transporttjeneste – transporttjenesten en Sjåfør tilbyr til Passasjer etter at Sjåfør har akseptert Passasjers forespørsel gjennom Bolt-appen.

2. INTRODUKSJON TIL AVTALEN

2.1. Før du bruker Bolt sine tjenester, må du registrere deg ved å oppgi informasjonen forespurt i registrerings-skjemaet på nettstedet og laste opp nødvendig dokumentasjon som påkrevd av oss. Du kan registrere deg enten som juridisk eller fysisk person. Etter at registrerings-skjemaet er fylt ut, gir vi deg en personlig konto som er tilgjengelig via et brukernavn og passord. Ved å klikke på „Sign up" knappen som finnes på slutten av registrerings-skjemaet, garanterer og forsikrer du om at:

2.1.1. i henhold til gyldige juridiske vedtak, har du rett til å inngå avtale med oss om bruk av Bolt-plattformen for å utføre transporttjeneste

2.1.2. du har studert nøye, forstår fullt ut og sier deg enig i å være bundet av disse generelle vilkårene, inkludert alle forpliktelser som oppstår som angitt her og fra Avtalen

2.1.3. all informasjon du har presentert for oss er korrekt, presis og fullstendig

2.1.4. du vil holde Bolt sin sjåførkonto presis og profilinformasjon oppdatert til alle tider

2.1.5. du vil ikke autorisere andre personer for bruk av din Bolt sjåførkonto og heller ikke overføre eller tildele denne til noen annen person

2.1.6. du vil ikke bruke Bolt-tjenester av uautoriserte eller ulovlige årsaker som svekker driften til Bolt-tjenester

2.1.7. til alle tider etterfølger du alle lover og regler som gjelder i landet eller regionen du utfører Transporttjenester, inkludert (men ikke begrenset til) lover som regulerer tjenester for transport av passasjerer

2.2. Du er påkrevd å oppgi bankopplysningene dine i prosessen med å fylle ut betalingsinformasjon før registrering. I tilfelle du er en juridisk person, må du fylle inn bankkontoen til selskapet. Vi overfører betalinger fra betalingssystemet i appen til bankkontoen du har oppgitt. Vi er ikke ansvarlig for feilaktige pengeoverføringer i tilfelle du har oppgitt feil bankopplysninger.

2.3. Etter å ha sendt inn registreringsskjemaet, kommer du til å motta en e-post med ytterligere betingelser som må oppfylles for å kunne bruke Bolt sine tjenester. Disse betingelsene kan omfatte å oppgi rulleblad, gyldig førerkort, tilstrekkelig teknisk stand på kjøretøyet, fullføring av treningskurs, å eie en mobil enhet med GPS-støtte og andre betingelser som beskrevet i den relevante e-posten. Manglende etterfølging av oppgitte krav og betingelser, kan medføre avslutning av avtalen og retten til å bruke Bolt sine tjenester.

2.4. Du sier deg enig i at Bolt Operations OÜ kan komme til å tildele enhver av våre forpliktelser i spesifikke byer eller land, som oppstår fra Generelle vilkår eller Avtalen, til Bolt-gruppens selskaper og partnere. Dette omfatter blant annet å tildele rettigheter og forpliktelser angående gjennomgang av dokumenter relatert til registreringsskjema, kurs, samling av Bolt-gebyr, videreføring av billettpriser som skal betales til deg, formidling av betalingssystemet i appen, lisensiering av Bolt-appen osv. Detaljer om Bolt-gruppens selskaper og partnere er tilgjengelige her http://bolt.eu/cities.

2.6. Registrering av konto som juridisk person (f.eks et selskap). Du regnes som en juridisk person dersom mottakeren av billettpriser er merket som juridisk person i betalings-opplysningene (som vist på Bolt sjåførkonto). I så fall er den indikerte juridiske personen regnet å være tilbyder av Transporttjenester og er en del av disse generelle vilkårene, avtalen og ytterligere avtaler. Kun den spesifikke fysiske personen indikert i registrerings-prosessen kan faktisk utføre Transporttjenester. Denne fysiske personen kan bruke kontoen til Sjåfør kun hvis han/hun har lest og sier seg enig i å være bundet av disse generelle vilkårene og enhver ytterligere dokumentasjon som er del av Avtalen. DEN JURIDISKE PERSONEN I BETALINGSOPPLYSNINGENE OG DEN FYSISKE PERSONEN SOM FAKTISK UTFØRER TRANSPORTTJENESTER UNDER BOLT-KONTO SKAL VÆRE SOLIDARISK ANSVARLIG FOR EVENTUELLE BRUDD PÅ DE GENERELLE VILKÅR OG AVTALEN GJENNOMFØRT AV SJÅFØREN.

2.7. Registrere Bolt sjåførkonto som et flåteselskap. Før gjennomføring av en separat avtale, kan et flåteselskap i seg selv registrere kontoer til sine ansatte og/eller tjenestetilbydere. I slike tilfeller skal flåteselskapet være påkrevd å sikre at deres ansatte og/eller tjenestetilbydere etterfølger kravene i generelle vilkår, Avtalen og enhver ytterligere avtale, og går med på å opptre i henhold til og være bundet av betingelser og forpliktelser. Flåteselskapet og dets ansatte og/eller tjenestetilbydere skal forbli solidarisk ansvarlige for ethvert brudd gjennomført av slik ansatt og/eller tjenestetilbyder.

3. RETTEN TIL Å BRUKE BOLT-APPEN OG BOLT SJÅFØRKONTO

3.1. Lisens til å bruke Bolt-appen og Bolt sjåførkonto. Med forbehold om at du overholder Avtalen, gir vi deg herved en lisens til å bruke Bolt-appen og Bolt sjåførkonto. Lisensen gir deg ikke retten til å viderelisensiere eller overføre eventuelle rettigheter til noen tredjepart. Uavhengig av det ovenstående og hvis så avtalt separat, kan flåteselskaper viderelisensiere Bolt-appen og Bolt sjåførkonto til medlemmer av flåten.

3.2. Mens Bolt-appen og/eller Bolt sjåførkonto er i bruk, kan du ikke:

3.2.1. dekompilere, omvendt-konstruere, eller på annet vis prøve å få tak i kildekoden til Bolt-appen, Bolt sjåførkonto eller annen programvare tilhørende Bolt

3.2.2. endre på Bolt-appen eller Bolt sjåførkonto på noen måte eller bruke modifiserte versjoner av Bolt-appen eller Bolt sjåførkonto

3.2.3. overføre filer som inneholder virus, korrupte filer eller andre program som kan forårsake skade eller negativt påvirke driften på Bolt-plattformen

3.2.4. forsøke å oppnå uautorisert tilgang til Bolt-appen, Bolt sjåførkonto eller enhver annen Bolt sine tjenester.

3.3. Lisensen gitt her trekkes automatisk og samtidig tilbake ved avslutning av Avtalen. Etter avslutning av Avtalen må du umiddelbart slutte å bruke Bolt-appen og Bolt sjåførkonto og vi har rett til å blokkere og slette sjåførkonto uten forhåndsvarsel.

3.4. Bruk av merker og etiketter fra Bolt. I tillegg kan vi gi deg merker, etiketter, klistremerker eller andre tegn som henviser til Bolt sitt varemerke eller på annet vis indikerer at du bruker Bolt-plattformen. Vi gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensbar, ikke-overførbar lisens å bruke slike tegn til og kun for å kunne indikere at du utfører Transporttjenester via Bolt-plattformen. Etter avslutning av Avtalen må du umiddelbart fjerne og avhende eventuelle tegn som viser til Bolt-varemerket.

3.5. Alle opphavsrettigheter, inkludert kildekode, databaser, logoer og visuelle design er eid av Bolt og beskyttet av åndsverksloven og/eller lover som tar for seg forretningshemmeligheter og internasjonale traktatbestemmelser. Ved å bruke Bolt-plattformen eller noen annen av Bolt sine tjenester, har du ingen rett til eierskap av noen intellektuell eiendom.

4. UTFØRELSE AV TRANSPORTTJENESTER

4.1. Sjåførens forpliktelser. Herved garanterer du å utføre transporttjenester ifølge Generelle vilkår og Avtalen, i tillegg til lover og regler som gjelder i den staten du utfører transporttjenester. Vennligst merk at du er fullt ansvarlig for ethvert brudd på enhver lokal lov og regel som kan oppstå fra det å utføre transporttjenester.

4.2. Du må ha alle lisenser (inkludert et gyldig førerkort), tillatelser, bilforsikring, ansvarsforsikring (dersom aktuelt), vognkort, sertifisering og andre dokumenter som er påkrevd i den aktuelle regionen for å utføre Transporttjenester. Det er din forpliktelse å vedlikeholde gyldigheten til all tidligere nevnt dokumentasjon. Bolt forbeholder seg retten til å kreve at du viser frem bevis og sender det inn for gjennomgang av alle nødvendige lisenser, tillatelser, autoriteter, registreringer og sertifiseringer.

4.3. Du må utføre Transporttjenester på en profesjonell måte i henhold til forretningsetikk som gjelder for å utføre slike tjenester og gjøre det ytterste for å utføre Passasjerers ønsker på den måten som best tjener Passasjer. Blant annet (i) må du følge ruten som er minst kostbar for Passasjer, med mindre Passasjer uttrykkelig ber om noe annet, (ii) kan du ikke foreta uautoriserte stans, (iii) kan ikke ha andre passasjerer i kjøretøyet enn Passasjer og eventuelle medfølgende passasjerer av Passasjer, og (iv) må overholde enhver gjeldende trafikkanordning og regel, f.eks må du ikke foreta noen handling som kan komme til å avbryte kjøringen eller oppfattelsen av trafikkforhold, inkludert å holde en telefon i hånden når kjøretøyet er i bevegelse.

4.4. Du har rett til å avgjøre når du utfører Transporttjenester. Du skal akseptere, avslå eller ignorere forespørsler om Transporttjenester foretatt av Passasjer, slik du selv ønsker.

4.5. Kostnader som forekommer under utførelse av Transporttjenester. Du er påkrevd å utføre og vedlikeholde alt utstyr og metoder som er nødvendig for å utføre Transporttjenester for egen regning, inkludert en bil, smarttelefon osv. Du er også ansvarlig for å dekke alle kostnader du støter på i forbindelse med utførelse av Transport-tjenester inkludert, men ikke begrenset til, drivstoff, mobiltelefon-abonnement, avgifter, amortisering av kjøretøy, forsikring, aktuell skatt på selskaps- eller inntektsnivå osv. Vennligst husk at det å bruke Bolt-appen kan føre til mye datatrafikk for ditt mobilabonnement. Derfor foreslår vi at du abonnerer på en måte som ikke begrenser bruken av datakapasitet.

4.6. Billettpriser. Du har rett til å kreve en billettpris for hvert tilfelle du har akseptert som Passasjer på Bolt-plattformen og fullført Transporttjenesten som forespurt (f.eks Billettpris). Billettprisen beregnes basert på en standard basispris, avstanden til den spesifikke reisen som avgjøres fra GPS-basert enhet og varigheten til den spesifikke reisen. Standard basepris kan variere alt etter den lokale markedssituasjonen. I markeder med betalingssystem i appen, kan du forhandle Billettpris ved å sende oss en aktuell forespørsel som enten har blitt signert digitalt eller skriftlig. I tillegg skal du alltid ha rett til å kreve Passasjer mindre enn Billettpris indikert av Bolt-appen. Uansett minsker ikke Bolt-gebyret av å belaste Passasjer mindre enn hva Bolt-appen indikerer.

4.7. Forhåndspris. En Passasjer kan bli tilbudt å benytte en reisemetode som tillater Passasjer å gå med på en fast Billettpris for et gitt tilfelle av en Transporttjeneste utført av deg (f.eks billettpris på forhånd). Billettpris på forhånd blir kommunisert via Bolt-appen til en Passasjer før reisen er forespurt og til deg når reisen er akseptert eller på slutten av reisen. Billettprisen kalkulert i henhold til seksjon 4.6 skal gjelde i stedet for Billettpris på forhånd, dersom Passasjer endrer reisemålet i løpet av reisen, reisen tar betydelig lenger tid enn beregnet på grunn av trafikk eller andre faktorer, eller når andre uventede forhold påvirker turens karakteristikk betydelig (for eksempel at en rute benyttes der det er aktuelt med bompenger).

4.8. I markeder med betalingssystem i appen, dersom du oppdager feil i beregningen av Billettpris og ønsker å gjøre endringer i beregningen av Billettpris, så må du sende inn en begjæring i seksjonen „Gjennomgang av takst“ i Bolt-appen. Hvis en begjæring i seksjonen „Gjennomgang av takst“ i Bolt-appen ikke har blitt sendt inn, skal ikke Bolt beregne Billettpris eller kompensere deg for en feil gjort i beregningen av Billettpris. Dette alternativet gjelder ikke i markeder kun med kontant betaling.

4.9. Bolt kan komme til å justere Billettpris for en spesifikk fullført bestilling, hvis vi oppdager et brudd (som å foreta en lengre reiserute eller å ikke stanse taksameter på Bolt-appen etter at Transporttjenesten har blitt fullført) eller i tilfeller det oppdages en teknisk feil som påvirker endelig billettpris. Bolt kan også redusere eller avbryte reisen hvis vi med rimelig grunn mistenker svindel eller en klage fra Passasjer indikerer et brudd foretatt av deg. Bolt vil kun utøve sin rett til å minske eller avbryte billettprisen på en rimelig og rettferdig måte.

4.10. Passasjer kan komme til å ha mulighet til å betale billettpris for transporttjenester, enten direkte til deg eller via betalingssystemet i appen, i markeder der denne muligheten er tilgjengelig, som beskrevet i seksjon 6 av disse generelle vilkårene. I tilfelle Passasjer betaler Billettpris direkte, er det ditt ansvar å ta imot Billettpris. I tilfelle Passasjer ikke klarer eller nekter å betale, vil Bolt sende en melding om gjeld til Passasjer på dine vegne. Slik autorisasjon stammer fra mandatet til å betale agenter gitt til Bolt og innebærer ikke at Bolt har et ansvar om å kompensere Billettpris som ikke er betalt av Passasjer. Hvis passasjerer i kjøretøyet ikke sier seg enige i å betale Billettpris for utførelse av Transporttjeneste, vil Billettpris bli betalt av Passasjer som har bestilt utførelsen av Transporttjenesten. Hvis Passasjer med rette nekter å betale Billettpris fordi din informasjon oppgitt i Bolt-appen ikke er korrekt, kommer ikke Bolt til å betale deg tilbake for slike utgifter.

4.11. Tips. I noen markeder kan Passasjer komme til å få muligheten til å gi deg tips etter en gjennomført Transporttjeneste. Passasjer kan kun tipse deg med måter autorisert av Bolt når det gjelder tips. Tips vil ikke påvirke beløpet for Bolt-gebyr og Bolt kommer ikke til å samle inn provisjon for tips betalt av Passasjer. Du er forpliktet til å fullstendig etterfølge alle eventuelle forpliktelser om innbetaling av skatt som oppstår fra tips. Vi kan komme til å begrense maksimumsverdien på tips som vi ønsker.

4.12. Kvitteringer. Etter hver gjennomførte utførelse av Transporttjenester, skal Bolt opprette og videresende en kvittering til Passasjer som består av noe eller alt av følgende informasjon: selskapets bedriftsnavn, forretningsadresse, fornavn og etternavn på Sjåfør, et bilde av Sjåfør, lisensnummer på tjeneste (hvis aktuelt), bilens registreringsnummer, dato, tid, sted for start og slutt, varighet og lengde, Billettpris og Billettpris og tips innbetalt for utførelse av Transporttjenester. Kvittering fra hver utførelse av Transporttjenester er tilgjengelig for deg via Bolt sin sjåførkonto.

4.13. Beregning av billettpris og pris for ventetid. Passasjer kan avbryte en forespørsel om Transporttjenester som en Sjåfør har akseptert via Bolt-appen. I noen markeder kan Sjåfør ha rett til Billettpris på avbrutte Transporttjenester (Avbestillingsgebyr) i tilfelle en Passasjer avbryter akseptert forespørsel om Transporttjenester etter en viss tidsperiode bestemt av Bolt-appen.

4.14. Hvis, i utførelsen av Transporttjenesten, en Passasjer eller medpassasjerer med vilje skader kjøretøyet eller interiøret (blant annet ved å forstyrre estetikken eller lage flekker på kjøretøyet eller forårsake vond lukt i kjøretøyet), skal du ha rett til å forespørre Passasjer om å betale et gebyr på opptil 50 euro og spørre om kompensasjon for eventuelle skader som overstiger gebyrkostnaden. Hvis Passasjer ikke går med på å betale gebyret og/eller kompensere skaden, må du melde oss, så vil vi prøve å kreve inn gebyret og/eller eventuelle kostnader på dine vegne fra Passasjer. Uansett må du huske at vi ikke tar noe ansvar for direkte eller indirekte skader i forbindelse med rengjøring eller vedlikehold av kjøretøy forårsaket av Passasjer.

4.15. Dine skatteforpliktelser. Du anerkjenner herved at du er forpliktet til å etterfølge alle skatteforpliktelser som oppstår fra gjeldende lovverk i forbindelse med å utføre Transporttjenester, inkludert (i) betale inntektsskatt, trygdeavgift eller enhver annen skatt som gjelder og (ii) oppfylle alle arbeidsgiverskatter og forpliktelser angående beregning og overføring til gjeldende nasjons autoriteter som påkrevd av gjeldende lovverk. I tilfelle skattemyndighetene vil sende inn en gyldig søknad til oss om å oppgi informasjon relatert til dine aktiviteter, kan vi komme til å tilgjengeliggjøre informasjon til skattemyndighetene angående aktivitetene dine i den grad gjeldende lovverk tillater. I tillegg er det din forpliktelse å etterfølge alle gjeldende skatteregler som gjelder i forbindelse med utførelse av Transporttjenester. Du går herved med på å kompensere Bolt alle nasjonale gebyr, krav, betalinger, bøter eller andre skatteforpliktelser som Bolt vil pådra seg i forbindelse med forpliktelser som oppstår fra gjeldende skattelovverk som ikke har blitt møtt av deg (inkludert betaling av inntektsskatt og trygdeavgift).

4.16. Sjåførens autorisasjon til å sende ut faktureringer. Bolt har rett til å sende ut fakturaer på dine vegne til Passasjer for å kunne kompensere deg eventuell Billettpris, kontraktsmessige bøter eller andre betalinger som Bolt formidler deg. I markeder der Bolt sender ut fakturaer, vil fakturaen bli gjort tilgjengelig til deg via Bolt sjåførkonto.

5. BOLT GEBYR

5.1. For å kunne bruke Bolt sine tjenester, er du forpliktet til å betale et gebyr (f.eks Bolt-gebyr). Bolt-gebyr blir betalt basert på Billettpris for hver bestilling av Transporttjeneste som du har fullført. Beløpet på Bolt-gebyr blir gjort tilgjengelig til deg via e-post, Bolt-appen, Bolt sin sjåførkonto eller på en annen relevant måte. Vennligst anerkjenn at Bolt-gebyr kan endre seg fra tid til annen. Vi skal sende deg et varsel før hver slik endring.

5.2. Du må betale Bolt-gebyr og andre gebyrer som skal betales til oss for forrige måned og senest innen 15. den påfølgende måned. Ved forsinket betaling av Bolt-gebyr, skal du være forpliktet til å betale en forsinkelsesrente for sen betaling i form av 0,04 % (null komma null fire prosent) av ubetalt beløp per dag. Du er forpliktet til å dekke alle kostnader påført oss og som er relatert til innsamling av gjeld og ubetalte fordringer.

6. BETALINGER I APPEN

6.1. Vi kan muliggjøre at Passasjer betaler for Transporttjeneste via betalingskort, operatørfakturering og andre betalingsmetoder (Bolt Business osv.) direkte i Bolt-appen (f.eks betalingssystem i appen). Du autoriserer oss herved som din kommersielle agent for å motta Billettpris eller andre betalinger betalt av Passasjer via Betalingssystem i appen og videreformidle til deg. Enhver betalingsforpliktelse gjort av Passasjer via Betalingssystem i appen skal regnes som oppgjort på det tidspunkt betalingen har blitt foretatt.

6.2. Du får ikke nekte betaling fra Passasjer via Betalingssystem i appen eller påvirke Passasjer til å ikke bruke betalingssystemet i appen. I tilfelle du nekter å godta Betalingssystem i appen uten gyldig grunn, skal vi ha rett til å kreve deg for en kontraktsmessig kompensasjon i form av 15 euro for hver gang en slik nekt skjer og/eller blokkere din rett til å bruke Bolt sine tjenester i tilfelle handlingen gjentar seg.

6.3. Bolt avholder seg retten til å distribuere promokoder til reisende etter vår diskresjon for promoteringsformål. Du er påkrevd å kun godta bruk av promokoder når den reisende benytter koden i appen på en reise ved å bruke kortbetaling. Promokoder kan ikke bli brukt på reiser med kontant betaling. Hvis bruken av promokoder mistenkes å være relatert til svindel eller kriminell aktivitet, brukt av Sjåfør i konflikt med våre vilkår og betingelser relatert til bruk av promokoder, så kan promokoden kanselleres og utestående beløp vil ikke bli tilbakebetalt av Bolt til Sjåfør.

6.4. Hvis muligheten er tilgjengelig og Passasjer velger å gi deg direkte tips direkte i Bolt-appen, blir tips samlet inn av Bolt på dine vegne sammen med Billettpris og andre betalinger betalt av Passasjer via betalingssystemet i appen. Hvis betaling av tips mistenkes å være svindel eller basert på kriminalitet, av en annen grunn annen enn relatert til tjenesten utført eller brukt av Sjåfør i konflikt med våre vilkår og betingelser, kan tips tilbakeholdes av Bolt. 6.4. Du har rett til å gjennomgå rapporter fra Betalingssystemet i appen i Bolt sin sjåførkonto eller appen. Rapporter vil vise beløpet fra betalingssystemet i appen som delt inn i tidligere uke, samt tilbakeholdte Bolt-gebyret. Du må melde oss om eventuelle viktige forhold som kan påvirke forpliktelsene vår til å samle inn og distribuere Billettpris betalt via betalingssystemet i appen.

6.5. Vi er ikke forpliktet til å betale deg Billettpris som ventes fra Passasjer hvis Betalingssystemet i appen feilet fordi Passasjers kredittkort eller annen betaling blir kansellert eller feiler av en annen grunn. I slike tilfeller vil vi hjelpe deg med å forespørre Billettpris ventet fra Passasjer og skal overføre den til deg så snart Passasjer har foretatt forespurt betaling.

6.6. Før utførelse av Transporttjenester, må du bekrefte at tjenesten faktisk utføres til riktig Passasjer eller at Passasjer uttrykkelig har bekreftet at han/hun tillater passasjerer å sitte på ved bruk av Passasjers konto. Hvis du gjør en feil i identifiseringen av Passasjer og betalingssystemet i appen belastes til en person, som ikke har blitt utført eller ikke har godkjent Transporttjenester for andre passasjerer, skal vi erstatte den personen for Billettprisen. I slike tilfeller har du ikke rett til å motta Billettpris fra oss. I tillegg, for hver feilaktige betaling i appen, skal vi ha rett til å belaste deg en kontraktsmessig kompensasjon på opptil 10 euro.

6.7. Vennligst merk at vi vil avregne eventuell Billettpris eller Tips betalt via betalingssystemet i appen mot det beløpet som du er forpliktet å betale til oss (f.eks Bolt-gebyr og kontraktsmessige kompensasjoner). Vi forbeholder oss retten til å oppfylle enhver av dine finansielle forpliktelser til ethvert av Bolt-gruppens selskaper, i tilfelle vi vil anskaffe retten til å sende inn et krav mot deg. Vi kan komme til å motregne enhver av dine finansielle forpliktelser mot finansielle forpliktelser som du har mot oss.

6.8. Hvis vi ikke er i stand til å betale Billettpris eller Tips til deg på grunn av at du ikke har inkludert bankkonto-opplysninger på din sjåførkonto eller hvis bankkonto-opplysningene har blitt skrevet inn feil, vil vi holde igjen slike betalinger i 180 dager. Hvis du ikke melder oss om korrekte bankkonto-opplysninger innen 180 dager fra datoen som retten til å kreve slike betalinger har blitt etablert, skal ditt krav angående betaling av Billettpris eller Tips utløpe.

7. KUNDESTØTTE

Vi tilbyr Sjåfører kundestøtte når det gjelder bruk av Bolt sine tjenester. Vi har rett til å slutte å gi kundestøtte i tilfelle du er forsinket på noen av betalingene i mer enn 5 (fem) kalenderdager.

8. RANGERINGER OG AKTIVITET

8.1. For å kunne garantere tjenester av høy kvalitet og utføre ytterligere forsikringer til Passasjer, godkjenner du herved at Passasjer kan gi deg en rangering og legge igjen tilbakemelding angående kvaliteten på Transporttjenester som du har utført. Din gjennomsnittlige rangering vil kobles til din Sjåførkonto og vil bli tilgjengelig for Passasjerer i Bolt-appen. Hvis vi oppdager at rangering eller kommentarer ikke blir gitt med gode intensjoner, kan denne rangeringen eller kommentaren komme til å ikke bli prosjektert i beregninger av din rangering.

8.2. I tillegg til rangeringen, måler vi ditt aktivitetsnivå og gir deg en aktivitetssum, som er basert på din aktivitet når det gjelder akseptering, avslag, manglende svar og oppfylling av forespørsler om Transporttjeneste.

8.3. For å kunne tilby en pålitelig tjeneste til Passasjerer, kan vi komme til å avgjøre en minste gjennomsnittlig rangering og en minste aktivitetssum som Sjåfør må etablere og vedlikeholde. Hvis du, etter en relevant melding fra oss, ikke øker din gjennomsnittlige rangering eller aktivitetssum til minimumsnivå innen den foreskrevne tidsperioden, blir din Sjåførkonto automatisk satt midlertidig eller permanent på vent. Vi kan reversere stans av din konto hvis tilfellet skyldes ytre omstendigheter eller vi oppdager at stansen ble forårsaket av systemfeil eller falske rangeringer.

9. MARKEDSOVERSIKTER OG KAMPANJER

9.1. Markedsoversikter. Vi kan sende deg markedsoversikter, via Bolt-appen, Bolt Sjåførkonto, SMS, e-post eller på en annen måte, for å kunne øke din oppmerksomhet rundt når etterspørselen fra Passasjerer er på sitt høyeste. Slike markedsoversikter er kun anbefalinger og utgjør ikke noen forpliktelse for deg. Siden beregninger av markedsoversikter baserer seg på tidligere statistikk, kan vi ikke gi noen garantier om at den faktiske markedssituasjonen korresponderer med anslaget gitt i markedsoversikten.

9.2. Kampanjer som lover en minimumsinntekt Vi kan også tilby kampanjer, der vi vil garantere en minimumsinntekt hvis du utfører Transporttjenester innenfor et spesifisert tidsvindu. Hvis det spesifiserte minimum ikke blir nådd av deg, skal vi kompensere for forskjellen. De spesifikke kravene og forholdene vil bli sendt via Bolt-appen, Bolt Sjåførkonto, SMS, e-post eller på en annen måte. Vi har full diskresjon når det gjelder å avgjøre om, når og til hvilke Sjåfør vi tilbyr slike kampanjer. Hvis vi har rimelig grunn til å mistenke noen uredelig aktivitet fra deg, kan vi holde tilbake din Billettpris til mistanken om svindel har blitt klarert.

9.3. Kampanjer for Passasjerer. Vi kan også innimellom arrangere forskjellige kampanjer for Passasjerer for å kunne promotere Bolt-plattformen. Hvis Billettpris betalt av Passasjer blir redusert som del av slik kampanje, skal vi betale deg kompensasjon, tilsvarende den monetære verdien av fordelen tilbudt til Passasjerer. Vi kan komme til å motregne markedskompensasjon mot Bolt-gebyret.

10. FORHOLD MELLOM DEG, OSS OG PASSASJERER

10.1. Du godtar og aksepterer herved at vi tilbyr en informasjonsamfunns-tjeneste og ikke tilbyr Transporttjenester. Ved å tilby Bolt-plattformen og Bolt sine tjenester, opptrer vi som markedsplass ved å koble Passasjerer med Sjåfører for å hjelpe dem å bevege seg rundt i byer mer effektivt. Du aksepterer at du utfører Transporttjenester på basis av en kontrakt for frakt av passasjerer og at du utfører Transporttjenester, enten uavhengig eller via et selskap som en økonomisk og profesjonell aktivitet. Bolt, som operatør av Bolt-appen, opptrer som den kommersielle agenten for Sjåfører som mekler for konklusjonen av kontrakter mellom Sjåfør og Passasjer, og dermed, blant annet, aksepterer betalinger fra Passasjer og viderefører betalinger til Sjåfør.

10.2. Du aksepterer at ingen ansettelsesavtale eller ansettelsesforhold har blitt eller kommer til å bli etablert mellom deg og oss. Du aksepterer også at ingen felles foretak eller partnerskap eksisterer mellom deg og oss. Du kan ikke uten videre opptre som en ansatt, agent eller representant for oss, heller ikke binde noen kontrakt på vegne av oss. Hvis, grunnet implikasjonen av bindende lover eller lignende, du skulle bli regnet som ansatt hos oss, sier du deg herved enig i å frafalle ethvert krav som rettes mot oss og som kan oppstå som følge av et slikt antydet ansettelsesforhold.

10.3. Du kan ikke uten videre overføre dine rettigheter og forpliktelser som stammer fra generelle vilkår eller Avtalen til noen tredjepart.

11. BEHANDLING AV PERSONLIG DATA, TILGANG TIL DATA

11.1. Dine personlige data blir behandlet i henhold til melding om personvern, tilgjengelig på https://bolt.eu/no/legal/no/privacy-for-drivers/

11.2. Bolt har tilgang til all personlig data og annen data oppgitt eller generert i forbindelse med din bruk av Bolt sine tjenester. Bolt skal ta alle ansvarlige tiltak for å sikre konfidensialitet til slik data og etterfølge med alle gjeldende retningslinjer for personvern og lover når slik data inneholder personlige opplysninger. Unntatt der det ellers gitt av gjeldende retningslinjer for personvern og lover, vedlikeholder Bolt tilgang til slik data også etter at Avtalen mellom deg og Bolt er avsluttet.

11.3. Du har tilgang til personlig data og annen data gitt av deg eller generert i forbindelse med din bruk av Bolt sine tjenester i den grad som er gjort tilgjengelig for deg under din Bolt Sjåførkonto gjennom Bolt-appen. Du skal ta alle rimelige tiltak for å sikre konfidensialitet for slik data og etterfølge gjeldende retningslinjer for personvern og lover så lenge og til den grad som slik data inneholder personlige opplysninger om Passasjer.

12. ANSVAR

12.1. Bolt-plattformen er gitt på "som den er"- og “som tilgjengelig”-basis. Vi representerer ikke, garanterer ikke og går ikke god for at tilgang til Bolt-plattformen vil være uavbrutt eller feilfri. Siden bruken av Bolt-plattformen for forespørsel av transporttjenester avhenger av oppførselen til Passasjer, garanterer vi ikke at din bruk av Bolt-plattformen vil resultere i noen forespørsler om Transporttjeneste.

12.2. Til den ytterste grad tillatt under gjeldende lov, er ikke vi, heller ikke Bolts representanter, direktører eller ansatte ansvarlige for noe tap eller skade som du kan oppleve som et resultat av å bruke Bolt sine tjenester, inkludert men ikke begrenset til:

12.2.1. noen direkte eller indirekte skade på eiendom eller monetært tap

12.2.2. tap av profitt eller forventede besparelser

12.2.3. tap av forretning, kontrakter, kontakter, goodwill, rykte og eventuelt tap som kan oppstå fra avbrudd av forretningen

12.2.4. tap eller upresishet av data og

12.2.5. noen annen type tap eller skade.

12.3. Det finansielle ansvaret til oss i forbindelse med brudd på generelle vilkår eller Avtalen vil være begrenset til 500 Euro. Du skal ha rett til å hevde skade kun hvis vi har bevisst brutt de generelle vilkår eller Avtalen.

12.4. Vi skal ikke være ansvarlige for handlinger eller ikke-handlinger til Passasjer eller medpassasjerer og skal ikke være ansvarlig for noe tap eller skade som kan inntreffe deg eller ditt kjøretøy som resultat av handlinger eller ikke-handlinger fra Passasjer eller medpassasjerer.

12.5. Du skal være fullt ansvarlig for brudd på generelle vilkår, Avtalen eller annen gjeldende lov eller regulering og må umiddelbart stanse og rette opp et slikt brudd etter mottak av et respektivt krav fra oss eller en statlig myndighet. Du skal holde oss skadeløse for ethvert direkte og/eller indirekte tap og/eller skade, tap av profitt, utgift, straff, bot som vi kan påføres i forbindelse med ditt brudd på generelle vilkår, Avtalen, lover og reguleringer. Om Passasjer presenterer noe krav mot oss i forbindelse med din utførelse av Transporttjenester, skal du kompensere slik skade til oss fullstendig innen 7 (sju) dager fra og med ditt mottak av den respektive forespørselen fra oss. I tilfelle vi har rett til å presentere noe krav mot deg, skal du kompensere oss eventuelle juridiske kostnader relatert til vurdering av skader og innsending av krav relatert til kompensasjon for slik skade.

13. VILKÅR, SUSPENSJON OG AVSLUTNING

13.1. Forholdene som er tydelig spesifisert i disse generelle vilkår skal tre i kraft når registreringsskjemaet sendes inn. Avtaler og andre vilkår skal tre i kraft så snart spesifikt dokument eller melding har blitt gjort tilgjengelig for deg og du begynner eller fortsetter å utføre Transporttjenester på Bolt-plattformen.

13.2. Du kan avslutte Avtalen når som helst ved å melde fra til Bolt minst 7 (sju) dager i forkant, hvoretter din rett til å bruke Bolt-plattformen og Bolt sine tjenester skal avsluttes. Bolt kan avslutte Avtalen når som helst og for enhver grunn etter eget skjønn ved å melde fra til deg minst 3 (tre) dager i forkant.

13.3. Bolt har rett til å straks avslutte Avtalen og blokkere din tilgang til Bolt-plattformen uten å gi noe forhåndsvarsel i tilfelle du bryter generelle vilkår eller Avtalen, eventuelle gjeldende lover eller reguleringer, svekker Bolt, eller forårsaker skade på Bolt sitt varemerke, rykte eller bedrift som avgjort av Bolt etter vårt eget skjønn. I tidligere nevnte tilfeller kan vi, etter eget skjønn, forby deg fra registrering av ny Sjåførkonto.

13.4. Vi kan også straks sette tilgangen din til Bolt-plattformen og til Bolt sin Sjåførkonto på vent (blokkere) i gransknings-perioden, hvis vi mistenker at en overtredelse av Avtalen eller uredelig aktivitet foregår fra din side. Blokkeringen av tilgang blir fjernet så snart granskingen motbeviser slike mistanker.

13.5. Vi sikter mot å tilby en tjeneste av den høyest mulige kvalitet til enhver Passasjer og overvåker derfor aktiviteten til sjåfører på Bolt-plattformen. Hvis du ikke klarer å oppfylle minimums-tjenestekrav, slik som minimums-rangering og aktivitetssum, har vi rett til å umiddelbart avslutte Avtalen uten å gi noe forhåndsvarsel.

13.6. Ytterligere krav og garantier gitt i Regulation (EU) 2019/1150 (regulering) skal gjelde der avslutningen av Avtale eller blokkering av tilgang til Bolt-plattformen påvirker rettighetene til Sjåføren eller flåteselskapet som bruker Bolt sine tjenester for utføring av Transporttjenester i medlemsstatene til EU eller EØS (medlemsstat).

13.7. Sjåfør og flåteselskap henvist til i seksjon 13.6 (forretnings-bruker som opererer i medlemsstat) har rett til å utfordre avslutningen av Avtalen, blokkering og annen manglende overholdelse fra Bolt av reguleringen, i henhold til regler for internt klagehåndteringssystem bedriftsbrukere av Bolt.

14. TILLEGG

14.1. Bolt avholder seg retten til å legge til disse generelle vilkårene når som helst ved å laste opp redigert utgave på sitt nettsted (http://bolt.eu/legal/) og varsle deg (f.eks via e-post, Bolt-appen eller Bolt Sjåførkonto) når som helst, ifølge Bolts rimelige mening, der slike tillegg er vesentlige.

14.2. Bolt skal gi forhåndsvarsel minst 15 dager i forkant (f.eks via e-post, Bolt-appen eller Bolt Sjåførkonto) om tilleggene som påvirker rettighetene til bedriftsbrukere som opererer i medlemsstat, med mindre:

14.2.1. Bolt er gjenstand for en juridisk eller regulatorisk forpliktelse som krever at selskapet endrer de generelle vilkårene på en måte som ikke lar det respektere den utvidede meldingsperioden

14.2.2. straks tillegg er påkrevet å adressere uforutsette og øyeblikkelig fare relatert til helse, sikkerhet eller cyber-sikkerhetsrisiko, eller forsvarer Bolt sine tjenester, Passasjer eller Sjåfører fra svindel, skadelig programvare, spam eller datainnbrudd

14.2.3. du har valgt å fraskrive utvidet meldingsperiode (f.eks du fortsetter å bruke Bolt sine tjenester etter mottak av melding om tillegg), eller

14.2.4. i rimelig mening ifølge Bolt, er tillegg nyttig for Sjåfør og ikke krever tekniske justeringer fra dem.

14.3. Hvis du ikke er enig i tilleggene til generelle vilkår eller andre forhold ved Avtalen, har du rett til å avslutte Avtalen ved å holde opp med bruk av Bolt sine tjenester og gi melding om avslutning til Bolt. Avslutning av avtalen trer i kraft på den effektive dagen til det foreslåtte tillegget, med mindre annet oppgis i din melding om avslutning. Din bruk av Bolt sine tjenester på eller etter den effektive dagen for tillegget utgjør ditt samtykke til å være bundet av de generelle vilkårene eller Avtalen, etter endring.

15. GJELDENDE LOV OG RETTSJURISDIKSJON

15.1. De generelle vilkår og Avtalen skal voktes, tolkes og håndheves i henhold til lovene i republikken Estland. Hvis den respektive uenigheten som stammer fra generelle vilkår eller Avtalen ikke kunne avgjøres ved forhandlinger, så skal uenigheten bli løst av tingretten i Harju.

16. MERKNADER

16.1. Du er forpliktet til å umiddelbart melde fra til oss om eventuelle endringer av din kontaktinformasjon.

16.2. Enhver merknad påkrevd å bli gitt under generelle vilkår og Avtalen, skal bli tilstrekkelig gitt dersom:

16.2.1. levert personlig

16.2.2. sendt av kurer med bevis på levering

16.2.3. sendt med registrert post

16.2.4. sendt med e-post eller

16.2.5. gjort tilgjengelig via Bolt-appen eller Bolt Sjåførkonto.

16.3 Enhver melding som er sendt eller formidlet i henhold til forrige klausul, skal bedømmes til å ha blitt mottatt:

16.3.1. om leveringen skjer personlig, ved leveringstidspunkt til part

16.3.2. om leveringen skjer med kurer, på datoen oppgitt av kureren samme dato som konvolutten som inneholder meldingen ble levert til part

16.3.3. om sendt med registrert post, på den 10. dagen etter at dokumentet er levert til postkontoret for levering til part

16.3.4. om gjort tilgjengelig via Bolt-appen eller Bolt Sjåførkonto, eller

16.3.5. om sendt med e-post, på dagen parten som mottar e-posten bekrefter mottak av den respektive e-posten eller på den 2. dagen etterfølgende formidling av e-posten gitt at avsenderen ikke har mottatt en feilmelding (som varsler om at e-posten ikke ble levert til parten) og har sendt e-posten igjen påfølgende kalenderdag og ikke har mottatt lignende feilmelding.

17. SLUTTBESTEMMELSER

Hvis alle bestemmelser i de generelle vilkårene regnes som umulige å håndheve, skal partene erstatte den påvirkede bestemmelsen med en bestemmelse som kan håndheves som er omtrentlig lik hva gjelder hensikt og økonomisk effekt som den påvirkede bestemmelsen. Dato for ikrafttredelse av de generelle vilkårene 12.07.2020.

Scan to download

Almost there!

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app.