Globalna informacja o polityce prywatności dla pasażerów i kierowców (Wersja w j. polskim)

Niniejsza informacja o polityce prywatności wskazuje, w jaki sposób zobowiązujemy się dbać o dane osobowe użytkowników. Informuje między innymi, jakie dane wykorzystujemy w celu dostarczenia użytkownikowi naszego pakietu usług transportowych, w jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a także jakie wybory są dostępne dla użytkownika i z jakich mechanizmów kontroli może skorzystać. Niniejsza informacja opisuje również prawa użytkownika w zakresie prywatności oraz w jaki sposób zasady ochrony prywatności chronią wszystkich.

Spółka Bolt Operations OÜ z siedzibą Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134 Estonia wraz ze spółką Bolt Rides PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Rzeczpospolita Polska (KRS 0000981464, NIP 5252915486) są współadministratorami danych osobowych użytkowników, chyba że poniżej określono inaczej. Podmiot danych może jednak wykonywać swoje prawa wobec któregokolwiek ze współadministratorów.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem privacy@bolt.eu lub za pośrednictwem jednego z naszych adresów pocztowych znajdujących się na stronach poszczególnych miast. Prosimy o umieszczenie na kopercie napisu „Inspektor ochrony danych”.

Termin „my” lub „Bolt” odnosi się do Bolt Operations OÜ, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założonej i zarejestrowanej zgodnie z prawem Republiki Estońskiej pod nr rejestracyjnym 14532901 oraz Bolt Rides PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, Rzeczpospolita Polska (KRS 0000981464, NIP 5252915486).

Termin „Ty” lub „użytkownik” odnosi się do pasażera lub kierowcy, który zgłasza żądanie usługi transportowej, wynajmuje i/lub otrzymuje usługę transportową za pośrednictwem swojego konta w aplikacji Bolt.

1. Przetwarzane dane osobowe

Przetwarzamy wyłącznie informacje, które są nam niezbędne, abyśmy mogli dostarczyć użytkownikowi najlepsze usługi na naszym rynku transportowym. Kategorie danych są następujące:

 • Dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. W przypadku niektórych naszych usług możemy wymagać nieco więcej informacji, np. adresu zamieszkania.
 • Informacje o profilu: np. zdjęcie profilowe, zapisane adresy, preferencje językowe i komunikacyjne. W przypadku niektórych naszych usług możemy wymagać nieco więcej informacji, np. danych z prawa jazdy.
 • Geolokalizacja: np. miejsce wyjazdu, lokalizacja hulajnóg w pobliżu, czas, postęp podróży i ostateczne miejsce docelowe podróży.
 • Informacje o płatności, np. naliczona kwota i użyta karta płatnicza.
 • Rejestry komunikacji i korespondencji, np. gdy użytkownik korzysta z czatu w ramach aplikacji lub rozmawia z pracownikami obsługi klienta.
 • Ograniczone dane identyfikacyjne urządzenia, np. adres IP, na którym została zainstalowana aplikacja Bolt.
 • Dane dotyczące korzystania z usług transportowych: np. dane o statusie podróży, czas i dane dotyczące zachowania użytkownika w ocenie kierowców.
 • Dane dotyczące czujników wypożyczanych pojazdów. Zawierają informacje takie jak prędkość pojazdu, moc silnika, informacje o stylu jazdy (w tym nagłe hamowanie lub poślizg) oraz całkowitą masę przedmiotów i osób w pojeździe oraz zmiany wagi.
 • Inne treści generowane przez użytkowników, np. zdjęcia zaparkowanych pojazdów elektrycznych, przesłane opinie i nagrania dźwiękowe wykonane podczas podróży (w ramach naszej funkcji nagrywania dźwięku podróży z zestawu narzędzi bezpieczeństwa, jeśli taka funkcja jest dostępna – więcej informacji można znaleźć na stronie: https://bolt.eu/pl-pl/blog/funkcja-nagrywania-dzwieku/).

Oprócz wyżej wymienionych źródeł możemy gromadzić i otrzymywać dane użytkownika z innych źródeł, takich jak:

 • Kierowcy i osoby trzecie, które dostarczają informacje i treści w związku z usługą lub w odniesieniu do ewentualnych roszczeń i sporów; oraz
 • Użytkownicy, którzy uczestniczą w naszych kampaniach polecających. W takim przypadku otrzymujemy informacje o osobie poleconej od tego użytkownika.

Brak danych osobowych lub niedokładne dane osobowe mogą uniemożliwić nam wywiązanie się z umowy zawartej z użytkownikiem lub wykonanie czynności przewidzianych przez prawo. Może to również oznaczać, że nie będziemy mogli obsługiwać konta użytkownika. Na przykład, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe przekazane przez użytkownika w trakcie instalacji i korzystania z aplikacji Bolt; odmowa udostępnienia danych geolokalizacyjnych za pośrednictwem aplikacji oznacza, że nie możemy skierować kierowcy do lokalizacji użytkownika w celu jego odbioru, ani nie możemy wskazać mu jednego z naszych własnych pojazdów do wynajęcia w pobliżu. Nie będziemy w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań wobec użytkownika w innych okolicznościach, na przykład w przypadku odmowy przeprowadzenia weryfikacji tożsamości w celu zapewnienia integralności konta, konto może zostać zawieszone lub zablokowane, aby zapobiec oszustwom.

2. Cel przetwarzania

Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w celu dostarczenia jednej lub więcej z naszych usług transportowych:

 • Łączymy użytkownika z kierowcą, pomagamy znaleźć hulajnogę lub wynająć pojazd: Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celu połączenia pasażerów z kierowcami, co umożliwia rozpoczęcie i zakończenie podróży, a także po to, aby pokazać użytkownikowi, gdzie znajdują się najbliższe dostępne pojazdy na wynajem, takie jak nasze samochody lub hulajnogi. Wiadomości w komunikatorze bezpośrednio w aplikacji Bolt są przetwarzane w celu zapewnienia obsługi i wsparcia klienta (w tym rozwiązywania sporów między kierowcą a pasażerem), ze względów bezpieczeństwa, a także w celu ulepszenia naszych produktów i usług oraz w celach analitycznych.
 • Zabierzemy Cię tam, gdzie chcesz się udać: Wyświetlamy kierowcom dane geolokalizacji i numer telefonu pasażerów przy zamawianiu transportu, aby umożliwić sprawne rozpoczynanie i kończenie podróży, a także w celu zapewnienia przejrzystości podróży i trasy. Dane te są zbierane tylko wtedy, gdy aplikacja Bolt jest aktywna. Zbieranie danych geolokalizacji zostaje zatrzymane po zamknięciu aplikacji Bolt. W niektórych krajach kierowcy nie widzą numeru telefonu pasażerów; kierowca widzi zupełnie inny numer, który tymczasowo przekierowuje się do numeru telefonu pasażera, co oznacza, że kierowca i pasażer mogą nadal się komunikować.
 • Dbamy o sprawny przebieg podróży: Używamy danych geolokalizacji, aby użytkownik mógł dotrzeć do celu i rozwiązujemy problemy z jakością związane z naszymi usługami. Musimy również wiedzieć, gdzie użytkownik zostawia pojazd, abyśmy mogli prawidłowo rozliczyć podróż, naładować akumulatory i utrzymywać naszą flotę.
 • Dbamy o optymalizację aplikacji: Używamy danych kontaktowych, aby powiadomić pasażerów i kierowców o aktualizacjach aplikacji Bolt, dzięki czemu mogą oni nadal korzystać z naszych usług. Zbieramy również ograniczone dane z wykorzystywanego urządzenia w celu połączenia użytkownika z naszymi usługami przez internet, urządzenie mobilne i telefon, a także aby zapewnić bezpieczeństwo konta dzięki uwierzytelnianiu i weryfikacji.
 • Dbamy o jak najszybszą, najtańszą i najwygodniejszą podróż: Zbieramy dane o trasach przebytych przez użytkowników, aby przeanalizować zasięg geograficzny. Dzięki temu możemy np. poprawić rekomendacje dla kierowców dotyczące najbardziej efektywnych tras, a także zadbać, aby nasze pojazdy na wynajem, takie jak hulajnogi, znajdowały się w miejscach najbardziej dogodnych dla klientów.
 • Pobieramy płatność: Uzyskujemy dane dotyczące płatności w celu przetworzenia płatności za przejazd w imieniu kierowców. Przetwarzamy również płatności za nasze własne pojazdy na wynajem, takie jak samochody i hulajnogi.
 • Zachowujemy i promujemy standardy: Zbieramy dane o statusie podróży, czasie i ocenach pasażerów na podstawie informacji zwrotnej od kierowcy, aby zadbać o bezpieczeństwo użytkowników, promować przestrzeganie naszych regulaminów, a także zapewnić wszystkim wysoką jakość i przyjemną obsługę. Korespondencja i dane na temat obsługi klienta są zbierane w celu uzyskania informacji zwrotnych oraz rozwiązywania sporów i problemów z jakością usług.
 • Informujemy Cię na bieżąco: Twoje imię i nazwisko, numeru telefonu i adres e-mail będą wykorzystywane do komunikowania się z Tobą w takich kwestiach, jak informowanie o zakończeniu podróży, wysyłanie potwierdzeń i rachunków, a także informowanie o ważnych wydarzeniach dotyczących naszych usług, np. jeśli zawiesimy wynajmowanie naszych hulajnóg w wyniku złych warunków pogodowych.
 • Podczas korzystania z pojazdów na wynajem Bolt przetwarzamy dane zebrane przez czujniki tych pojazdów w celach bezpieczeństwa, aby zidentyfikować potencjalnie niebezpieczne zachowania podczas jazdy i, w razie potrzeby, wysyłać powiadomienia do osoby, której dane dotyczą, o zidentyfikowanych niebezpiecznych zachowaniach – tj. w przypadku znacznej zmiany wagi w porównaniu z poprzednią jazdą. Takie powiadomienie nie ma poważnych konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą – celem jest zapewnienie bezpiecznego stylu jazdy.

Możemy przetwarzać wszystkie dane osobowe użytkownika w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych w przypadku, gdy musimy bronić się przed roszczeniami odszkodowawczymi lub innymi roszczeniami przekazanymi nam do rozpatrzenia lub przedstawić dowody potwierdzające takie roszczenia.

Zob. dodatkowe cele, dla których przetwarzamy dane osobowe w ramach uzasadnionego interesu (pkt 3 poniżej).

3. Podstawa prawna

Możemy wykorzystywać dane osobowe w sposób opisany powyżej, jeśli mamy ku temu właściwy powód. Zawsze upewniamy się, że mamy uzasadniony powód, aby przetwarzać dane użytkownika.

 • Zawarcie i wykonanie umowy (w tym świadczenie usług): Dane osobowe są zazwyczaj przetwarzane w celu świadczenia usług zleconych za pośrednictwem aplikacji Bolt. Oznacza to, że aby zapewnić użytkownikowi obiecaną usługę oraz działać zgodnie z naszym regulaminem, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w celu wypełnienia tych zobowiązań.
 • Uzasadniony interes: Zasadniczo w innych okolicznościach przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o uzasadniony interes, jeśli przeprowadziliśmy ocenę uzasadnionego interesu. Uzasadnione interesy obejmują nasze interesy handlowe w zakresie świadczenia innowacyjnych, spersonalizowanych, bezpiecznych i dochodowych usług dla naszych pasażerów i partnerów, chyba że inne interesy są nadrzędne wobec tych interesów. Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika (z wyłączeniem szczególnych kategorii danych osobowych) w oparciu o uzasadniony interes w następujących celach:
 • w celu badania i wykrywania nieuczciwych płatności, szkodliwych działań lub działań niezgodnych z prawem i/lub incydentów związanych z bezpieczeństwem lub ochroną (w zależności od charakteru dochodzenia mogą być przetwarzane wszystkie kategorie danych);
 • utrzymania bezpieczeństwa naszej sieci i systemów oraz reagowania na podejrzewane lub faktyczne czyny przestępcze;
 • dokonywania i przeglądania nagrań i dzienników: możemy rejestrować wiadomości i polecenia wydawane zarówno w naszej siedzibie, jak i za pomocą środków komunikacji (e-mail, rozmowy telefoniczne, aplikacja Bolt itp.), a także informacje i inne czynności, które wykonaliśmy. Możemy również przeglądać nagrania audio przesłane do nas za pomocą naszej funkcji nagrywania dźwięku podróży w zestawie narzędzi bezpieczeństwa (jeśli taka funkcja jest dostępna). W razie potrzeby wykorzystujemy te nagrania do celów dochodzeniowych, dowodowych i ochrony przed roszczeniami i/lub w celu zapewnienia jakości;
 • oraz wdrażania i utrzymywania funkcji zapewniających bezpieczeństwo naszych usług; oraz
 • ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, w tym: (i) wspierania naszych własnych wewnętrznych dochodzeń; (ii) cesji roszczeń i korzystanie z usług firm windykacyjnych; oraz (iii) korzystania z usług doradców prawnych (w zależności od roszczenia wszystkie dane mogą być przetwarzane).
 • W zależności od konkretnych okoliczności, możemy od czasu do czasu polegać na alternatywnych podstawach prawnych, gdy jest to bardziej odpowiednie, mogą one obejmować:
 • gdy konieczne jest przestrzeganie obowiązku prawnego, takiego jak przetwarzanie danych w przypadkach wymaganych przez prawo, w tym na przykład, jeżeli istnieje ważny wniosek prawny o ujawnienie informacji osobowych stronie trzeciej, np. sądowi lub organowi regulacyjnemu;
 • w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innych osób, na przykład w przypadku sytuacji awaryjnej lub bezpośredniego zagrożenia życia; i/lub
 • jeśli użytkownik udzielił nam na to wyraźnej zgody w innym konkretnym celu, o którym został w pełni poinformowany. W krajach, w których uzasadniony interes nie jest dostępną zgodną z prawem podstawą czynności przetwarzania realizowanych przez Bolt, Bolt zamiast tego bazuje na alternatywnych ważnych podstawach prawnych wskazanych powyżej.
 • W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w nowym celu, innym niż cel, dla którego dane osobowe zostały pierwotnie zebrane, a przetwarzanie nie opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, starannie oceniamy dopuszczalność takiego nowego przetwarzania. W celu ustalenia, czy przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z celem, dla którego dane osobowe zostały pierwotnie zebrane, weźmiemy pod uwagę między innymi:
 • wszelkie powiązania między celami, dla których dane osobowe są zbierane, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania;
 • kontekst, w którym dane osobowe są zbierane, w szczególności w odniesieniu do relacji między użytkownikiem a nami;
 • charakter danych osobowych, w szczególności, czy przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych lub czy przetwarzane są dane osobowe związane z wyrokami skazującymi i przestępstwami;
 • możliwe konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla użytkownika; oraz
 • istnienie odpowiednich zabezpieczeń, które mogą obejmować szyfrowanie lub pseudonimizację.

4. Odbiorcy

Współpracujemy tylko z zaufanymi partnerami i organami. Udostępniamy informacje tylko wtedy, gdy istnieje ku temu uzasadniony powód. Udostępniamy informacje tylko w niezbędnym zakresie. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników.

 • Dane osobowe pasażera są ujawniane kierowcom tylko wtedy, gdy podejmują oni przejazd w aplikacji Bolt; w takim przypadku kierowca zobaczy imię i nazwisko, numer telefonu (w niektórych krajach numer jest maskowany) i dane geolokalizacji pasażera.
 • Po zrealizowaniu usługi transportowej imię i nazwisko oraz numer telefonu (w niektórych krajach numer jest maskowany) pasażera będzie widoczny dla kierowcy przez 24–48 godzin. Jest to konieczne, aby kierowca mógł rozwiązać ewentualne problemy dotyczące pasażera, np. w przypadku konieczności oddania mu ważnej rzeczy pozostawionej w samochodzie. Ups!
 • Informacje zwrotne od pasażerów dotyczące jakości usługi transportowej są anonimowe. Ocena przekazywana przez użytkownika jest poufna między nim a spółką Bolt.
 • W zależności od lokalizacji pasażera dane osobowe mogą zostać ujawnione spółkom grupy i partnerom Bolt (lokalnym spółkom zależnym, przedstawicielom, podmiotom stowarzyszonym, agentom itp.). Przetwarzanie danych osobowych przez spółki grupy i partnerów Bolt będzie odbywać się na takich samych rygorystycznych warunkach, jak określono w niniejszej informacji o polityce prywatności. Więcej informacji można znaleźć na stronie danego kraju.
 • W niektórych okolicznościach jesteśmy prawnie zobowiązani do udostępniania informacji zewnętrznym odbiorcom. Na przykład, na mocy decyzji sądu lub w przypadku współpracy z organem nadzorczym ds. ochrony danych w zakresie dochodzeń lub rozpatrywania skarg. Możemy również odpowiadać na wnioski, takie jak wnioski ze strony organów ścigania, jeśli w dobrej wierze uznamy, że odpowiedź jest wymagana przez prawo w danej jurysdykcji lub stanowi realizację zadania interesu publicznego, wpływa na użytkowników w tej jurysdykcji i jest zgodna z międzynarodowymi standardami. W każdym przypadku zawsze upewnimy się, że mamy zgodną z prawem podstawę do udostępnienia informacji i zawsze zadbamy o udokumentowanie naszej decyzji.

5. Bezpieczeństwo i dostęp

 • Wszelkie dane osobowe zgromadzone w trakcie świadczenia naszych usług są przekazywane i przechowywane w centrach danych Zone Media Ltd. i/lub Amazon Web Services, Inc., które znajdują się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Tylko upoważnieni pracownicy spółek grupy i partnerów Bolt mają dostęp do danych osobowych i mogą uzyskiwać dostęp do danych wyłącznie w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z usług (w tym sporów dotyczących usług transportowych).
 • Spółki grupy i partnerzy Bolt mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi klienta w danym kraju.
 • Na potrzeby naszych badań i celów naukowych wszystkie dane, takie jak zbiorcze dane geolokalizacji, są anonimizowane, więc użytkownik nie może być zidentyfikowany na ich podstawie.

6. Prawa użytkownika i mechanizmy kontroli

Chcemy, aby użytkownik zachował kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Bolt zapewnia użytkownikowi mechanizmy kontroli w aplikacji, które pozwalają przeglądać swoje informacje osobowe, w tym dane profilu i historię podróży. Oferujemy również ustawienia w aplikacji, takie jak możliwość wyrażenia zgody marketingowej oraz przejrzyste mechanizmy kontroli zgód dotyczących plików cookie na naszej stronie internetowej.

Prawo dostępu

 • Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych za pośrednictwem aplikacji Bolt. Użytkownik ma prawo zażądać od nas kopii swoich informacji osobowych. Istnieją pewne wyłączenia, takie jak konieczność wyważenia praw innych osób, co oznacza, że nie zawsze można otrzymywać wszystkie przetwarzane przez nas informacje.

Prawo do sprostowania danych

 • Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i zaktualizować je za pośrednictwem aplikacji Bolt. Użytkownik ma prawo zażądać od nas sprostowania informacji, które według niego są nieprawidłowe. Użytkownik ma również prawo zażądać od nas uzupełnienia informacji, które według niego są niekompletne.

Prawo do usunięcia danych

 • Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych w określonych okolicznościach.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych w określonych okolicznościach. Oznacza to, że dane użytkownika mogą być wykorzystywane tylko w określonych celach, takich jak roszczenia lub korzystanie z praw.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

 • Użytkownik może mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli przetwarzamy informacje na jego temat na podstawie uzasadnionych interesów. Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, które obejmuje zautomatyzowane przetwarzanie lub profilowanie mające znaczący wpływ na jego prawa oraz żądania interwencji człowieka. Użytkownik ma również prawo zażądać wyjaśnień dotyczących uzasadnienia podjęcia przez nas decyzji za pomocą automatycznego podejmowania decyzji.

Prawo do przenoszenia danych

 • Użytkownik ma prawo zażądać od nas przeniesienia przekazanych nam informacji z jednej organizacji do drugiej lub przekazania mu tych informacji w określonych okolicznościach. Dotyczy to tylko informacji przekazanych nam przez użytkownika.
 • Okres przechowywania danych dotyczących wiadomości w komunikatorze bezpośrednio w aplikacji Bolt to 90 dni, z wyjątkiem przypadków, gdy wiadomości są związane ze zgłaszanym incydentem – w którym to przypadku będziemy przechowywać je przez 6 miesięcy.

7. Przechowywanie danych

Bolt przechowuje dane użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych powyżej. Oznacza to, że przechowujemy różne kategorie danych przez różne okresy w zależności od rodzaju danych, usługi transportowej, której dotyczą, oraz celów, dla których zebraliśmy te dane.

 • Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo ma on aktywne konto pasażera. Jeśli konto użytkownika zostanie zamknięte, jego dane osobowe zostaną usunięte (zgodnie z naszym harmonogramem i zasadami przechowywania danych), chyba że dane te są nadal wymagane do wypełnienia jakichkolwiek obowiązków prawnych lub do celów księgowych, rozwiązywania sporów lub zapobiegania oszustwom.
 • Dane finansowe dotyczące usług transportowych świadczonych na rzecz pasażerów będą przechowywane przez trzy lata od ostatniej podróży. Dane wymagane do innych celów księgowych będą przechowywane przez siedem lat od ostatniej podróży.
 • W przypadku formalnego dochodzenia w sprawie przestępstwa, oszustwa lub podania fałszywych informacji, dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne zgodnie z wymogami wewnętrznymi, prawnymi i regulacyjnymi.
 • W przypadku sporów dotyczących płatności dane będą przechowywane do momentu zaspokojenia roszczenia lub przedawnienia takich roszczeń.
 • Dane dotyczące historii podróży oraz dane dotyczące korzystania z usług transportowych będą przechowywane przez trzy lata, po czym zostaną zanonimizowane.
 • Dane z czujników pojazdów na wynajem są przechowywane przez 6 miesięcy.

Należy pamiętać, że odinstalowanie aplikacji Bolt na swoim urządzeniu nie powoduje usunięcia danych osobowych użytkownika. Jeśli aplikacja Bolt nie była używana przez trzy lata, skontaktujemy się z użytkownikiem i poprosimy o potwierdzenie, czy chce on zatrzymać aktywne konto do użytku w przyszłości. Jeśli w rozsądnym terminie nie zostanie udzielona odpowiedź, konto zostanie zamknięte, a dane osobowe zostaną usunięte, chyba że są one potrzebne do innych celów wskazanych wcześniej w niniejszej informacji o polityce prywatności.

Okres przechowywania danych z nagrań audio wygenerowanych za pośrednictwem naszej funkcji nagrywania podróży audio wynosi:

 • 24 godziny, dane są przechowywane lokalnie na urządzeniu osoby, która wygenerowała nagranie. Nagrania są automatycznie usuwane po 24 godzinach, jeśli nie zostanie utworzone sprawozdanie i nie zostanie przekazane zespołowi obsługi klienta Bolt, a nagranie nie zostanie wyraźnie udostępnione zespołowi obsługi klienta Bolt w ramach sprawozdania.
 • Nagrania udostępnione i zbadane przez Bolt zostaną automatycznie usunięte po 7 dniach, chyba że okres przechowywania zostanie ręcznie przedłużony z powodów dochodzeniowych/prawnych.

8. Marketing bezpośredni

 • Możemy wysyłać bezpośrednie wiadomości marketingowe na adres e-mail użytkownika i/lub na jego numer telefonu, jeśli udzielił on nam na to zezwolenia lub w ramach zgody typu soft opt-in. Możemy personalizować bezpośrednie wiadomości marketingowe na podstawie informacji o sposobie korzystania z usług Bolt, takich jak częstotliwość korzystania z aplikacji Bolt oraz preferencje użytkownika dotyczące transportu.
 • Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas bezpośrednich wiadomości marketingowych, powinien kliknąć link rezygnacji z subskrypcji w stopce jednej z naszych wiadomości e-mail lub zrezygnować w sekcji profilu w aplikacji Bolt. To proste.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Korzystamy z pomocy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w przypadku wydawania ostrzeżeń i zawieszania usług transportowych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest mniej podatne na błędy, bardziej efektywne i bezpieczniejsze niż w przypadku wykonywania tych czynności przez naszych pracowników. Dane dotyczące korzystania przez użytkownika z usług transportowych (dane o statusie podróży, w tym anulowaniu i niewykorzystaniu rezerwacji oraz dane dotyczące zachowania użytkownika w ocenie kierowcy) są uwzględniane przy ocenie konieczności ostrzeżenia lub zawieszenia. Więcej informacji na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji można znaleźć tutaj. Zawieszenie usług transportowych będzie obowiązywać przez 6 miesięcy, po czym dostęp do nich zostanie przywrócony.

Możemy również wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji do celów rozpatrywania skarg. Możemy wykorzystywać informacje dotyczące skarg przekazywane naszemu zespołowi obsługi klienta za pośrednictwem funkcji czatu. Informacje dotyczące skarg użytkownika mogą zostać wykorzystane do wygenerowania automatycznej odpowiedzi, która zostanie następnie oceniona przez pracownika w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

W odniesieniu do każdego z przypadków zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o których mowa powyżej, użytkownik ma prawo do weryfikacji decyzji przez człowieka, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak określono w sekcji "Prawa użytkownika i mechanizmy kontroli" oraz do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania wyniku decyzji, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta w naszej aplikacji.

Należy pamiętać, że prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji może podlegać pewnym wyjątkom i ograniczeniom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Przekażemy użytkownikowi jasne informacje dotyczące konsekwencji korzystania z praw i procesów związanych ze sprzeciwem wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Możemy również wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu przeprowadzania kontroli oszustw, które są niezbędne do świadczenia naszych usług, zapewnienia, by usługi były opłacane i zapewnienia ochrony użytkowników przed nieuczciwymi transakcjami z wykorzystaniem ich kart płatniczych.

Możemy korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu weryfikacji użytkownika, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa naszej platformy i egzekwowania przestrzegania naszych regulaminów.

W przypadkach, w których korzystamy ze zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania, które ma znaczący wpływ na prawa użytkownika, użytkownik może, w pewnych okolicznościach, mieć prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane decyzje/profilowanie i zażądać interwencji człowieka. Użytkownik może być również uprawniony do uzyskania wyjaśnień dotyczących uzasadnienia podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10. Rozstrzyganie sporów

 • Spory dotyczące przetwarzania danych osobowych rozstrzyga się w pierwszej kolejności za pośrednictwem obsługi klienta (info@bolt.eu) Użytkownik ma prawo skontaktować się z inspektorem ochrony danych Bolt (privacy@bolt.eu).
 • Naszym organem nadzorczym jest Estoński Inspektorat ds. Ochrony Danych (www.aki.ee). Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe niezgodnie z prawem lub nie przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych.

11. Znaczenie tej informacji

Mamy nadzieję, że niniejsza informacja o polityce prywatności jest zrozumiała.

Przepisy dotyczące ochrony danych są ważne. Wzmacniają one zasady i zwiększają prawa użytkownika związane z informacjami. Wiele z tych zasad może wydawać się skomplikowane, ale większość z nich jest oparta na zdrowym rozsądku. Nasze obowiązki w zakresie danych traktujemy poważnie. W ramach naszego zobowiązania do ochrony prywatności i zapewnienia jeszcze większej przejrzystości Bolt w dalszym ciągu będzie wprowadzał zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności.

Więcej informacji można znaleźć w lokalnym regulaminie dla pasażerów, który można znaleźć tutaj.

Zeskanuj, aby pobrać

Prawie gotowe!

Zeskanuj kod QR aparatem w swoim telefonie, aby pobrać aplikację.