Polityka prywatności dla Kierowców i reprezentantów flot

Spółka Bolt Operations OÜ (numer rejestracji spółki 14532901) z siedzibą pod adresem Vana-Lõuna 15, Tallin 10134, Estonia wraz ze spółką Bolt Services PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona w Polsce (numer rejestracyjny KRS 0000733215), z siedzibą: ul. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Rzeczpospolita Polska są współadministratorami danych osobowych kierowców i niniejszym informują, iż wyznaczyły Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail <a href=“mailto:privacy@bolt.eu” rel =“nofollow”>privacy@bolt.eu</a>.

Określenie „my” odnosi się do ww. współadministratorów danych osobowych, którzy określili swoje obowiązki oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami danych, co również częściowo ujawniają poniżej. Podmiot danych może jednak wykonywać swoje prawa wobec któregokolwiek ze współadministratorów.

1. Dane osobowe, które przetwarzamy

 • Imię, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, płeć.
 • Geolokalizacja kierowców i trasy przejazdów.
 • Informacje o pojazdach (w tym o numerze rejestracyjnym).
 • Efektywność kierowcy i oceny przekazywane przez pasażerów
 • Prawo jazdy, zdjęcie/ wizerunek, zawód i dokumenty tożsamości (możemy również przetwarzać dodatkowe informacje pozyskane na podstawie tych danych, takie jak płeć).
 • (Ewentualnie) Oświadczenia bądź zaświadczenia o niekaralności
 • Dane finansowe dotyczące transakcji świadczenia usług transportowych.
 • Dane dotyczące licencji na wykonywanie przewozu osób lub pośredniczenie w przewozie osób, a w szczególności kopię licencji, rodzaj posiadanej licencji, datę jej uzyskania oraz wygaśnięcia. Dane te pozyskujemy od Kierowców lub partnerów flotowych - ich pracodawców (niezależnie od formy zatrudnienia lub współpracy), dla których Kierowcy korzystają z naszej aplikacji.
 • Dane identyfikacyjne osób reprezentujących floty, tj. ich wizerunek oraz fotokopię dowodu osobistego.
 • Dane służące do weryfikacji i uwierzytelniania: dane takie jak Twoje zdjęcia, które od Ciebie pozyskaliśmy na podstawie których podejmujemy i dokumentujemy uwierzytelnianie i potwierdzenie tożsamości.
 • Dane związane z komunikacją z wykorzystaniem wiadomości tekstowych w aplikacji Bolt (opcja „Wyślij wiadomość”): data i godzina komunikacji oraz jej treść
 • Dane wymagane zgodnie z właściwymi przepisami dla celów podatkowych, takie jak: numer identyfikacji podatkowej, NIP, miejsce urodzenia, dane rachunku bankowego, informacje na temat każdego Państwa Członkowskiego, w których posiadasz rezydencję podatkową.

2. Cele przetwarzania danych

 • Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu połączenia pasażerów z kierowcami, aby ułatwić im sprawne poruszanie się i wykonywanie usług,
 • Geolokalizacja i trasy przejazdów są przetwarzane w celu analizy obszaru geograficznego i przedstawiania sugestii Kierowcom. Jeśli nie chcesz ujawniać swojej geolokalizacji pasażerom, musisz zamknąć aplikację Bolt lub zaznacz w aplikacji Bolt, że jesteś w trybie offline i obecnie nie świadczysz usług transportowych.
 • Dane dotyczące prawa jazdy, zawodu, dokumentów tożsamości, ewentualnie także oświadczenia bądź zaświadczenia o niekaralności są przetwarzane w celu ustalenia zgodności z wymogami prawnymi oraz zasadności dążenia do wykonywania zawodu.
 • Wykorzystujemy dane z Twoich dokumentów oraz zdjęć, które od Ciebie pozyskaliśmy, aby na bieżąco weryfikować i uwierzytelniać Twoją tożsamość w celach zepewnienia bezpieczeństwa.
 • Dane dotyczące licencji na wykonywanie przewozu osób lub pośredniczenie w przewozie osób są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych leżących na współadministratorze, wymaganych przez właściwe przepisy dotyczące transportu drogowego, w tym także na cele potwierdzenia tożsamości osób reprezentujących floty
 • Aplikacja Bolt wyświetla zdjęcie Kierowcy, imię oraz dane pojazdu pasażerom w celu identyfikacji kierowcy i pojazdu.
 • Otrzymasz podsumowania z portalu Bolt Driver Portal, które obejmą Twoją efektywność i oceny jako kierowcy. Podsumowanie i oceny kierowcy są niezbędne do świadczenia rzetelnych usług pasażerom.
 • Gdy jesteś osobą dopiero zainteresowaną współpracą z nami jako kierowca, Twoje dane przetwarzamy w celu ich przekazania partnerom flotowym w celu późniejszego kontaktu i umożliwienia organizacji tej współpracy.
 • Dane osobowe związane z wykorzystaniem wiadomości tekstowych w aplikacji Bolt są przetwarzane w celu świadczenia usług i obsługi klienta (w tym rozwiązywania sporów między kierowcą a kierowcą), w celach bezpieczeństwa oraz analitycznych, a także w celu ulepszenia naszych produktów i usług.
 • Możemy przetwarzać niektóre informacje, takie jak płeć kierowcy w celu świadczenia niektórych usług na naszej platformie. Na przykład informacja o płci jest przetwarzana w celu umożliwienia kobietom współpracującym z nami jako kierowcy świadczenie usług dla innych kobiet.
 • Gromadzimy i wykorzystujemy informacje o działaniach i interakcjach kierowcy na rynku oraz jego ocenach (w tym o Wynikach Kierowcy), aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika, zagwarantować przestrzeganie Warunków użytkowania dla Kierowców oraz upewnić się, że świadczymy wysokiej jakości usługi dla każdego. W przypadku, gdy Twój wynik spadnie poniżej określonego progu, możemy wysłać Ci powiadomienie lub prośbę, na przykład o zapoznanie się z dalszymi wskazówkami. Jeśli Twój wynik będzie nadal spadał, zostaniesz tymczasowo zawieszony w dostępie do platformy Bolt; Twoje konto zostanie sprawdzone przez zespół Bolt, który zniesie zawieszenie lub przedłuży je o 12 miesięcy. Możesz odwołać się od każdej decyzji o zawieszeniu konta. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak odwołać się od decyzji o zawieszeniu konta, zapoznaj się z naszym FAQ odnośnie Wyników Kierowcy.

3. Podstawa prawna

 • Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Kierowcą. Warunkiem korzystania z usług Bolt jako Kierowca jest przetwarzanie danych identyfikacyjnych i geolokalizacyjnych oraz danych dotyczących zawodu Kierowcy.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane ze względu na uzasadniony interes współadministratorów w celu dochodzenia i wykrywaniu oszustw związanych z płatnościami, a także w celu umożliwienia kontaktu z Kierowcą.
 • Dane dotyczące niekaralności lub licencja na przewóz osób lub pośredniczenie w przewozie osób są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Na podstawie zgody udzielonej osoby zainteresowane współpracą z nami jako kierowca możemy przesyłać Twoje dane osobowe do partnerów flotowych zarejestrowanych na platformie Bolt.

4. Odbiorcy

 • Twoje dane osobowe są ujawniane wyłącznie Pasażerom, których zamówienie zostało przez Ciebie zaakceptowane. Pasażerowie zobaczą imię Kierowcy, pojazd, numer telefonu, zdjęcie i dane geolokalizacyjne. Pasażerowie widzą również dane osobowe Kierowcy na rachunku.
 • W zależności od lokalizacji Kierowcy, dane osobowe mogą zostać ujawnione lokalnym podmiotom zależnym Bolt Operations OÜ, przedstawicielom, podmiotom stowarzyszonym, agentom itp.), którzy mogą dostarczać pewnych usług profesjonalnych takich jak usługi technologiczne, wsparcie techniczne, doradztwo. Przetwarzanie danych osobowych przez odbiorców odbywa się w sposób legalny i bezpieczny, na warunkach określonych w niniejszej polityce prywatności.
 • Dane osobowe Kierowcy mogą zostać udostępnione partnerowi flotowemu, który ich zatrudnia, lub z którym współpracują, i dla którego Kierowca korzysta z aplikacji Bolt.
 • Możemy udostępniać dane osobowe Kierowcy stronom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności organom nadzorczym, którym podlegamy.
 • Dane osobowe osoby zainteresowanej współpracą z nami jako kierowca mogą zostać udostępnione partnerom flotowym zarejestrowanym na platformie Bolt.
 • Możemy udostępniać dane na podstawie nakazu sądowego lub w przypadku współpracy z organem nadzorczym ochrony danych osobowych w związku z rozpatrywaniem skarg lub prowadzeniem dochodzenia. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe organom ścigania i innym organom władzy państwowej (takim jak urzędy skarbowe), w tym w odpowiedzi na żądania udostępnienia danych, w razie gdy ich udostępnienie jest wymagane przepisami prawa lub w celu realizacji interesu publicznego. W każdym przypadku zawsze weryfikujemy, czy istnieje faktyczna podstawa prawna do udostępnienia danych i dokumentujemy naszą decyzję w przedmiocie udostępnienia danych.

5. Bezpieczeństwo

 • Wszelkie dane osobowe gromadzone w trakcie świadczenia usług są przekazywane i przechowywane w centrach danych Zone Media LTD i/lub Amazon Web Services, Inc., które znajdują się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy spółek należących do grupy Bolt Operations OÜ i ich partnerzy, jedynie w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z usług (w tym sporów dotyczących usług transportowych).
 • Spółki z grupy Bolt Operations OÜ i ich partnerzy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi klienta w danym kraju, więcej szczegółów na stronie: https://bolt.eu/cities/.

6. Przetwarzanie danych osobowych Pasażerów

 • Nie możesz przetwarzać danych osobowych Pasażerów bez naszej zgody. Nie możesz kontaktować się z Pasażerami ani zbierać, rejestrować, przechowywać, udzielać dostępu do danych, wykorzystywać danych ani wymieniać się danymi przekazanymi przez Pasażera lub dostępnymi dla Ciebie za pośrednictwem aplikacji Bolt z jakiegokolwiek powodu innego niż świadczenie usług transportowych.
 • Musisz przestrzegać zasad i warunków przetwarzania danych osobowych Pasażerów określonych w Polityce Prywatności Pasażerów (https://www.bolt.eu/legal/). Jeśli naruszysz wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych Pasażerów, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta kierowcy i domagania się od Ciebie odszkodowania.

7. Dostęp, korekta, przechowywanie, usuwanie i przenoszenie danych

 • Dane osobowe można przeglądać (prawo dostępu do danych) i korygować za pośrednictwem portalu Bolt Driver Portal.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane, dopóki konto Kierowcy będzie aktywne. Po zamknięciu konta, dane osobowe Kierowcy będą przechowywane przez dodatkowy okres 3 lat.
 • Dane niezbędne do celów księgowych przechowuje się przez okres 7 lat.
 • Okres przechowywania danych związanych z korzystaniem z wiadomościach tekstowych w aplikacji Bolt wynosi 90 dni, z wyjątkiem przypadków, gdy wiadomości są związane ze zgłoszonym incydentem - w takim przypadku będziemy je przechowywać przez 6 miesięcy.
 • W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa administracyjnego lub karnego, oszustwa lub udzielenia fałszywych informacji, dane przechowuje się przez okres 10 lat.
 • W przypadku sporów, dane są przechowywane do czasu zaspokojenia roszczenia lub do daty wygaśnięcia takiego roszczenia.
 • Prośby o usunięcie i przekazanie danych osobowych można kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiadamy na nie w ciągu miesiąca, podając termin usunięcia i przekazania takich danych.

8. Wycofanie zgody i sprzeciw

 • W sytuacjach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo jej odwołania, które jednak nie wpływa na legalność uprzedniego przetwarzania.
 • W sytuacjach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 • Wnioski w ww. przedmiocie można kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiadamy na nie w ciągu miesiąca.

9. Rozwiązywanie sporów i skargi

 • Spory bądź skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych są rozwiązywane za pośrednictwem biura obsługi klienta (<a href=“mailto:info@bolt.eu” rel =“nofollow”>info@bolt.eu</a>) lub poprzez kontakt z Inspektorem ochrony danych spółki Bolt Operations OÜ (<a href=“mailto:privacy@bolt.eu” rel =“nofollow”>privacy@bolt.eu</a>).
 • Jeśli nie podoba Ci się jak zarządzamy Twoimi danymi, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Wiodącym organem nadzorczym dla przetwarzania danych osobowych przez współadministratorów jest estoński Inspektorat Ochrony Danych (www.aki.ee), z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: <a href=“mailto:info@aki.ee” rel =“nofollow”>info@aki.ee</a>. Kierowcy z Polski są uprawnieni także do skorzystania z pomocy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego dane dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/.

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 28.12.2022.

Zeskanuj, aby pobrać

Prawie gotowe!

Zeskanuj kod QR aparatem w swoim telefonie, aby pobrać aplikację.