Regulamin Kampanii Marketingowych dla Klientów

Postanowienia ogólne

 1. Bolt Operations OÜ, z siedzibą pod adresem Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Estonia, zarejestrowana pod numerem 14532901 jest organizatorem kampanii pt. „Podsumowanie roku 2022” (End of Year ‘22).

 2. Kampania będzie realizowana w terminie od 19.12.2022 r. do 31.01.2023 r. (włącznie) (Okres trwania Kampanii) w następujących państwach:, Azerbejdżan, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Niemcy, Ghana, Irlandia, Kenia, Łotwa, Litwa, Malta, Królestwo Niderlandów, Nigeria, Polska, Rumunia, Słowacja, RPA, Hiszpania, Szwecja, Tunezja, Uganda, Zjednoczone Królestwo, Ukraina.

 3. Zasady realizacji Kampanii zostały określone w niniejszym Regulaminie, który obowiązuje wszystkich Uczestników.

 4. W Kampanii może wziąć udział każdy użytkownik posiadający osobiste konto Bolt (Uczestnik).

 5. Rejestracja udziału w Kampanii przed jej rozpoczęciem nie jest wymagana. Aby wziąć udział w Kampanii Uczestnik zobowiązany jest jednak do wyrażenia zgody na Regulamin Kampanii (w tym zdobywcy nagród muszą wyrazić zgodę na publikację ich imienia i nazwiska na stronach internetowych Bolt, w komunikatach i wiadomościach e-mail skierowanych do klientów oraz w kanałach Bolt w mediach społecznościowych).

 6. Pracownicy Bolt oraz spółek należących do tej samej grupy co Bolt, jak również członkowie ich rodzin są wyłączeni z udziału w Kampanii

Nagrody

 1. Spośród Uczestników Kampanii wybierzemy trzy osoby, którym zostaną przyznane nagrody o wartości 470 PLN każda do wykorzystania na usługi Bolt (Nagroda).

 2. Nagroda będzie wypłacona w postaci kodów promocyjnych Bolt ważnych przez 12 miesięcy od chwili ich udostępnienia Uczestnikowi. Kody obowiązują wyłącznie na przejazdy z kierowcą Bolt i aby z nich skorzystać, należy wpisać otrzymany kod w sekcji Promocje w aplikacji Bolt.

 3. Nagroda nie może być wypłacona ani zwrócona Uczestnikowi w gotówce. Nagroda nie podlega wymianie na inną, a Bolt nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek wydatków i kosztów związanych z otrzymaniem Nagrody.

 4. Jeżeli będzie to wymagane, Bolt pokryje należny podatek od nagrody.

Wybór zwycięzców

 1. Zwycięzcy zostaną wybrani 01.02.2023.

 2. Przedstawiciele Bolt dokonają wyboru zwycięzcy Nagrody w dniu wskazanym powyżej w obecności pracownika działu prawnego Bolt. Aby zyskać szansę na zdobycie Nagrody Uczestnik musi podzielić się swoimi wynikami z Kampanii „Podsumowanie roku 2022” na Instagram Story, dodając 3 emoji najlepiej opisujące Twój rok i oznaczając konto @bolt_poland

 3. Po przyznaniu Nagrody uprawnienie danego Uczestnika do udziału w Kampanii zostanie zweryfikowane na podstawie Regulaminu Kampanii, a następnie zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia dokonania wyboru. Imię i nazwisko zwycięzcy Kampanii zostanie opublikowane na stronie internetowej Bolt, w komunikatach i wiadomościach skierowanych do klientów i w kanałach mediów społecznościowych.

Prywatność

 1. W ramach Kampanii Bolt przetwarza dane osobowe Uczestnika dla celów realizacji Kampanii, wykonania ciążącego na niej obowiązku prawnego oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. (c) i (f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ogłoszenia imienia i nazwiska Uczestnika oraz do przekazania Nagrody. Bolt działa w charakterze administratora danych osobowych Uczestnika.

 2. Dane osobowe przekazywane są Bolt dobrowolnie, jednakże brak zgody na ich przekazanie może uniemożliwić Bolt skontaktowanie się ze zwycięzcą Kampanii. Bolt może przekazywać dane osobowe upoważnionemu podmiotowi przetwarzającemu, który przeprowadzi wybór Nagród. W razie gdy Kampania prowadzona jest za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) Bolt będzie przetwarzał również profil i działalność w mediach społecznościowych Uczestnika (posty, polubienia, komentarze). Bolt może udostępnić dane osobowe Uczestnika innym podmiotom w ramach grupy Bolt, dostawcom usług przechowywania danych w chmurze i innych istotnych usług IT oraz dostawcom usług marketingowych. Bolt może również być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych organom władzy publicznej upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. W przypadku udostępnienia danych osobowych swoim dostawcom zlokalizowanym poza terytorium UE lub EOG, takie udostępnienie będzie odbywać się wyłącznie zgodnie ze stosowną podstawą prawną, a Bolt zastosuje wszelkie uzasadnione środki zabezpieczające takie jak standardowe klauzule umowne lub stosowna decyzja wydana przez Komisję Europejską.

 3. Dane osobowe będą uzyskiwane bezpośrednio od Uczestnika oraz z użyciem dodatkowych narzędzi lub aplikacji zastosowanych w celu realizacji kampanii takich jak „Podsumowanie roku 2022”.

 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich korekty oraz usunięcia, do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz do wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia danych. W razie gdy dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody, Uczestnik może w każdym momencie wycofać swoją zgodę, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wątpliwości odnośnie do przetwarzania danych osobowych Uczestnik może złożyć skargę do organu nadzoru nad ochroną danych osobowych.

 5. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Bolt, Uczestnik może skontaktować się z Bolt na piśmie pod adresem Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135. Uczestnik może również skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych Bolt elektronicznie pod adresem privacy@bolt.eu.

 6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu wręczenia nagrody zwycięzcy. Po wręczeniu Nagrody zwycięzcy, Bolt będzie przechowywał jedynie imię i nazwisko zwycięzcy przez okres jednego roku dla celów wykorzystania go w mediach, w materiałach reklamowych oraz wydarzeniach związanych z Bolt, stosownie do potrzeb oraz w razie konieczności dla celów zachowania zgodności z przepisami przez ustawowy okres przechowywania danych osobowych.

 7. W razie wykorzystania przez Uczestnika danych osobowych osób trzecich w ramach uczestnictwa w Kampanii (m.in. publikując zdjęcie osoby trzeciej), wówczas Uczestnik zobowiązany jest uzyskać wyraźną zgodę takiej osoby trzeciej na wykorzystanie jej danych osobowych dla celów niniejszej Kampanii.

Działania niedozwolone

 1. Uczestnik zobowiązuje się nie podejmować żadnych nieetycznych lub bezprawnych działań, działań noszących znamiona oszustwa, ani działań, których transparentność nie będzie dla Bolt oczywista, ani żadnych innych działań naruszających w sposób świadomy lub nieświadomy warunki Kampanii lub służących obejściu jej warunków.

 2. Uczestnik zobowiązuje się również nie udostępniać ani nie przekazywać (bezpośrednio ani pośrednio, np. w postaci linku polecającego lub w inny sposób) żadnych materiałów, które:

2.1. są niestosowne, nieodpowiednie, nieetyczne, stanowią groźby, prezentują przemoc, zagrażają prywatności innych osób, powodują ich irytację, niewygodę lub budzą nadmierny lęk,

2.2. mogą wywołać zdenerwowanie, zakłopotanie, zaniepokojenie lub irytację oraz poczucie bycia molestowanym,

2.3. służą podszyciu się pod inną osobę lub zafałszowują tożsamość Uczestnika lub jego powiązania z innymi osobami,

2.4. sprawiają wrażenie, że takie materiały pochodzą od Bolt, chyba że zostały wyraźnie przekazane Uczestnikowi przez Bolt w tym celu lub

2.5. działają na szkodę dobrego imienia Bolt.

Obowiązki/Pozostałe postanowienia

 1. Biorąc udział w Kampanii Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Kampanii i wyraża nań zgodę.

 2. W razie wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej Bolt przysługuje prawo do wstrzymania Kampanii bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia oraz bez ponoszenia konsekwencji takiej decyzji, W miarę możliwości Bolt powiadomi o takim ewentualnym wstrzymaniu Kampanii za pośrednictwem swojej strony internetowej, w komunikatach i wiadomościach e-mail skierowanych do klientów oraz/lub za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych.

 3. Bolt zastrzega sobie prawo do podejmowania wszelkich decyzji związanych z Kampanią, w tym do jednostronnej zmiany i uzupełniania niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia. Bolt ogłosi takie ewentualne decyzję w sprawie Kampanii na swojej stronie internetowej, w komunikatach i wiadomościach e-mail skierowanych do klientów oraz/lub za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych.

 4. Bolt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przewinienia osób trzecich, które uniemożliwią Uczestnikowi uczestnictwo w Kampanii.

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji Kampanii można zgłaszać Bolt na adres e-mail giveaways@bolt.eu w Okresie trwania Kampanii. Bolt nie rozpatrzy reklamacji dotyczących Kampanii przesłanych po Okresie trwania Kampanii.

Wersja międzynarodowa.

Zeskanuj, aby pobrać

Prawie gotowe!

Zeskanuj kod QR aparatem w swoim telefonie, aby pobrać aplikację.