Globalne warunki korzystania z elektrycznych hulajnóg Bolt

Ważne od dnia 1 lipca 2020 r.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze globalne warunki stanowią umowę („Umowa”) pomiędzy użytkownikiem („Użytkownik” lub „Kierowca”) a spółką Bolt Operations OÜ (numer rejestracyjny: 14532901) lub jej spółkami zależnymi („Bolt”, „my”, „nasze”, „nas”), w której określono warunki korzystania przez Użytkownika z (i) udostępnionych w Aplikacji Bolt pojazdów napędzanych siłą mięśni i posiadających wspomaganie elektryczne, np. hulajnóg i rowerów elektrycznych (łącznie „Pojazdy Elektryczne”), (ii) naszej aplikacji mobilnej umożliwiającej dostęp do Pojazdów Elektrycznych i korzystanie z nich, a także (iii) innych, udostępnionych przez nas usług powiązanych, np. usług ładowania, konserwacji, odbioru itp. („Usługi Powiązane”). (Pojazdy Elektryczne, Aplikacja i Usługi Powiązane będą łącznie zwane „Usługami”.)

1.2 W ramach niniejszej Umowy mają zastosowanie poniżej wyszczególnione dokumenty, które zostają do niej włączone przez odniesienie:

1.2.1 zasady korzystania z Pojazdów Elektrycznych, określone w Załączniku A do niniejszej Umowy („Regulamin Jazdy”),

1.2.2 zasady bezpiecznego poruszania się Pojazdami Elektrycznymi dostępnymi w Aplikacji Bolt oraz – w zależności od przypadku – w pakiecie bezpieczeństwa dołączonym do Aplikacji Bolt (“Narzędzia Bezpieczeństwa”),

1.2.3 obowiązujący cennik wyświetlony w Aplikacji („Cennik”), wszelkie inne informacje o cenach, widoczne w Aplikacji Bolt zasady dotyczące Wariantu Podstawowego i Wariantu z Przedpłatą (zgodnie z definicjami podanymi w punkcie 4.1), wszelkie obowiązujące warunki dotyczące Kodów Promocyjnych, a także wszelkie inne instrukcje, podręczniki użytkownika (w tym – w stosownych przypadkach – Podręcznik użytkownika pojazdów elektrycznych - Jak jeździć? oraz Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa) i wszelkie inne wytyczne widoczne w Aplikacji, oraz

1.2.4 inne warunki handlowe i dotyczące użytkowania produktów, określone w niniejszej Umowie, w tym opisy usług, zasady postępowania i powiadomienia, z uwzględnieniem naszej Polityki prywatności dla pasażerów („Polityka Prywatności”), które są dostępne w Aplikacji lub na stronie https://bolt.eu/legal/ oraz mają zastosowanie odpowiednio (na zasadzie mutatis mutandis) do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług,

1.2.5 uzupełniające warunki obowiązujące w kraju lub w miejscowości, w którym Użytkownik porusza się Pojazdem Elektrycznym („Obszar Usługowy”).

1.3 W miarę rozwoju naszych Usług niniejsza Umowa może zostać przez nas zmieniona w dowolnym momencie. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od momentu, kiedy zmieniona wersja Umowy lub uzupełniające ją warunki zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej lub w Aplikacji. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług po opublikowaniu zmian do Umowy będzie oznaczać, że Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionej wersji Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia Użytkownika o zmianach za pośrednictwem Aplikacji, korzystając z danych kontaktowych powiązanych z Kontem Użytkownika lub w inny zasadny sposób.

2. Zasady korzystania z Aplikacji

2.1 Do korzystania z Usług służy Aplikacja. Dzięki Aplikacji osoba, która potrzebuje środka transportu, może wyszukiwać Pojazdy Elektryczne poprzez udostępnienie danych o swojej lokalizacji geograficznej.

2.2 Aby móc korzystać z Usług, należy zainstalować Aplikację i zarejestrować konto użytkownika („Konto”). W trakcie instalacji Aplikacji numer telefonu komórkowego Użytkownika zostanie powiązany z jego Kontem i dodany do naszej bazy danych.

2.3 W przypadku awarii Aplikacji będziemy dokładać starań, aby możliwie jak najszybciej przywrócić jej prawidłowe działanie, jednakże Użytkownik potwierdza, że funkcjonalność Aplikacji może być ograniczona ze względu na sporadyczne błędy techniczne oraz że nie możemy zagwarantować bezwzględnie bezawaryjnego działania Aplikacji w każdym momencie. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat poniesionych wskutek nie działania Aplikacji lub niemożności korzystania z niej w pożądany sposób.

2.4 O ile Użytkownik będzie przestrzegać niniejszej Umowy, udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, która nie obejmuje prawa do udzielenia sublicencji i która może zostać anulowana, na korzystanie z Aplikacji na swoim urządzeniu osobistym wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik będzie korzystać z Usług.

3. Warunki korzystania z Usług i Konto Użytkownika

3.1 Użytkownik spełnia warunki korzystania z Usług, jeżeli:

3.1.1 Użytkownik posiada Konto w Aplikacji Bolt,

3.1.2 Konto Użytkownika jest powiązane z ważną kartą kredytową lub debetową bądź inną metodą płatności obsługiwaną przez Aplikację (“ Metody Płatności”),

3.1.3 Użytkownik ma co najmniej 18 lat i spełnia wymagania prawne dotyczące korzystania z Pojazdów Elektrycznych zgodnie z przepisami prawa miejscowego w zakresie minimalnego wieku użytkowników Pojazdów Elektrycznych dostępnych w Obszarze Usługowym Użytkownika,

3.1.4 Użytkownik posiada prawo jazdy ważne w Obszarze Usługowym, w którym Użytkownik korzysta z Usług, jeżeli jest to wymagane przy korzystaniu z danego Pojazdu Elektrycznego,

3.1.5 Użytkownik jest sprawny fizycznie i posiada umiejętności i wiedzę niezbędne do użytkowania, obsługiwania i korzystania z Pojazdów Elektrycznych w bezpieczny i kompetentny sposób.

3.2 Poprzez zarejestrowanie Konta Użytkownika oraz korzystanie z niego Użytkownik:

3.2.1 wyraża zgodę na wykorzystywanie wyłącznie swojego prawdziwego imienia i nazwiska, prawdziwych danych osobowych i danych karty w celu skonfigurowania Konta oraz na uaktualnianie tych danych,

3.2.2 wyraża zgodę na to, że może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości w postaci zdjęcia ze swojego prawa jazdy lub ustawowego dowodu tożsamości w celu uzyskania bądź utrzymania dostępu do Usług,

3.2.3 ponosi odpowiedzialność za dostęp do swojego Konta, kontrolę nad nim i jego bezpieczeństwo, a także jest odpowiedzialny za (i) identyfikator użytkownika i hasło do Konta Użytkownika oraz (ii) wszystkie działania realizowane na Koncie Użytkownika, w tym m. in. za aktywację (odblokowanie), użytkowanie, dezaktywację (zakończenie jazdy) i prawidłowe parkowanie Pojazdów Elektrycznych w sposób zgodny z niniejszą Umową oraz – zależnie od przypadku – w Dozwolonym Miejscu Parkingowym bądź za niewykonanie odnośnych działań, chyba że Użytkownik zgłosi nam zgodnie z punktem 3.2.4, że osoba nieupoważniona uzyskała dostęp do jego Konta. Możemy założyć, że każda osoba korzystająca z identyfikatora i hasła Użytkownika została do tego upoważniona;

3.2.4 wyraża zgodę na to, że niezwłocznie nas powiadomi, jeżeli stwierdzi lub dowie się, że osoby nieupoważnione uzyskały dostęp do jego Konta lub korzystały z niego, bądź o innej sytuacji, która może skutkować utratą kontroli nad swoim Kontem,

3.2.5 wyraża zgodę, że mamy prawo zablokować lub tymczasowo wyłączyć jego Konto w zakresie wymaganym w celu (i) zapewnienia zgodnego z prawem korzystania z Aplikacji, w tym m. in. na potrzeby działań związanych z przeciwdziałaniem, oceną ryzyka, postępowaniem wyjaśniającym lub obsługą klienta, (ii) zapewnienia, że Użytkownik będzie stosować się do niniejszej Umowy, (iii) zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem bądź nakazem wydanym przez sąd, organy ścigania lub inny organ administracyjny bądź instytucję państwową, lub też (v) w innym zakresie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

3.2.6 wyraża zgodę, że może otrzymywać od nas wiadomości tekstowe (SMS-y), powiadomienia push i wiadomości e-mail w związku z Usługami.

4. Zasady korzystania z Pojazdów Elektrycznych

4.1 Poprzez odblokowanie Pojazdu Elektrycznego za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na wynajęcie Pojazdu Elektrycznego na podstawie faktycznego użytkowania („Wariant Podstawowy”) lub według dokonanej przedpłaty („Wariant z Przedpłatą”), zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie oraz zgodnie z Cennikiem obowiązującym w okresie wynajmu. Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania lokalnych regulacji dotyczących korzystania z współdzielonych hulajnóg elektrycznych.

4.2 Za każdym razem, gdy Użytkownik odblokuje Pojazd Elektryczny i rozpocznie jazdę, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że zapoznał się ze zrozumieniem:

4.2.1 ze wszystkimi obowiązującymi przepisami drogowymi,

4.2.2 z Regulaminem korzystania z Pojazdów Elektrycznych, dostępnym w Załączniku A,

4.2.3 z informacjami zawartymi w Narzedziach Bezpieczeństwa,

4.2.4 z obowiązującymi warunkami, które mają zastosowanie w Obszarze Usługowym Użytkownika, oraz

4.2.5 warunkami korzystania z Usług, wskazanymi w punkcie 3.1, przy czym Użytkownik potwierdza, że zostały one spełnione.

4.3 Poprzez odblokowanie Pojazdu Elektrycznego Użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się, że:

4.3.1 Pojazd Elektryczny oraz wszelkie towarzyszące wyposażenie stanowią naszą własność oraz że Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób demontować, modyfikować, naprawiać, dewastować lub niszczyć Pojazdu Elektrycznego ani towarzyszącego wyposażenia,

4.3.2 Użytkownik ma obowiązek korzystać z Pojazdów Elektrycznych w sposób zgodny z niniejszą Umową, z uwzględnieniem Regulaminu korzystania z Pojazdów Elektrycznych, informacji zawartych w Narzędzia Bezpieczeństwa, wszelkich instrukcjach, podręcznikach i wytycznych wyświetlonych w Aplikacji oraz warunków obowiązujących w Obszarze Usługowym Użytkownika,

4.3.3 Użytkownikowi nie wolno pozwalać innym osobom na korzystanie z Pojazdu Elektrycznego, który został odblokowany przez Użytkownika,

4.3.4 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sprawowanie dbałości nad Pojazdem Elektrycznym w całym okresie wynajmu oraz za jego zwrot w takim samym stanie, w jakim został wynajęty, na dozwolone miejsce parkingowe zgodnie z przepisami prawa miejscowego oraz w miejscu nie przeszkadzającym innym uczestnikom ruchu wedle lokalnego prawa, kategorią Pojazdu Elektrycznego i instrukcjami parkowania wskazanymi w Aplikacji („Dozwolone Miejsce Parkingowe”). Jeżeli Pojazd Elektryczny zostanie zwrócony w stanie uszkodzonym lub w złym stanie technicznym, Użytkownik zostanie obciążony opłatą w wysokości stanowiącej równowartość kosztów naprawy, zgodnie z punktem 5.4.2.

4.4 Jeżeli Pojazd Elektryczny rozładuje się w okresie wynajmu, Użytkownik ma obowiązek zakończyć jazdę zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Aplikacji oraz warunkami określonymi w niniejszej Umowie, a następnie zaparkować Pojazd Elektryczny w Dozwolonym Miejscu Parkingowym lub w miejscu nie przeszkadzającym innym uczestnikom ruchu zgodnie z lokalnymi przepisami.

4.5 Użytkownik ma obowiązek zgłaszać nam wszelkie wypadki, awarie, uszkodzenia, szkody osobowe, kradzieże lub przypadki utraty Pojazdu Elektrycznego, zgodnie z punktem 10.1, przy zgłoszenia należy dokonać w możliwie najkrótszym czasie od momentu zajścia związanego z tym zdarzenia. W przypadku zdarzeń związanych ze szkodami osobowymi, szkodami majątkowymi lub kradzieżą Pojazdu Elektrycznego, Użytkownik ma obowiązek zgłosić zdarzenie miejscowej jednostce policji w ciągu 24 godzin.

5. Płatności i opłaty

5.1 Użytkownik może korzystać z naszych Usług przy użyciu Wariantu Podstawowego lub Wariantu z Przedpłatą, zależnie od ich dostępności. Użytkownik będzie obciążany opłatami za korzystanie z Pojazdów Elektrycznych i Usług zgodnie z naszym Cennikiem i według kategorii Pojazdu Elektrycznego. W każdym przypadku korzystanie z Pojazdu Elektrycznego rozpoczyna się w momencie, gdy Użytkownik kliknie na przycisk Odblokuj, i kończy się, gdy Użytkownik kliknie na przycisk Zakończ jazdę (lub równoważny przycisk w Aplikacji). Naliczane przez nas opłaty i należności mogą podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innym opłatom nakładane przez organy państwowe, które mamy prawo naliczać i pobierać.

5.2 W pewnych Obszarach Usługowych Użytkownik może mieć możliwość zakupienia Usług przy użyciu Wariantu z Przedpłatą. Warunki płatności i cennik obowiązujące w Wariancie z Przedpłatą będą widoczne w Aplikacji. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z wyświetlanymi warunkami i je zaakceptować przed przystąpieniem do zakupu. Warunki te będą obejmować opis ograniczeń dotyczących korzystania z Wariantu z Przedpłatą, które mogą obejmować ograniczenia dobowe, maksymalną liczbę odblokowań lub dobowy limit jazdy. Z Wariantu z Przedpłatą nie można korzystać w połączeniu z ofertami promocyjnymi, nagrodami lub innymi zniżkami. Zakup Wariantu z Przedpłatą nie stanowi gwarancji dostępności Usług. Ważność Wariantu z Przedpłatą upływa we terminie wskazanym w warunkach płatności i cenniku w momencie dokonania zakupu.

5.3 Użytkownikowi przysługuje ustawowe prawo rezygnacji z Wariantu z Przedpłatą w terminie 14 dni od daty zakupu, bez konieczności podania przyczyny. Aby zrezygnować z Wariantu z Przedpłatą, Użytkownik może (i) skorzystać z formularza rezygnacji dostępnego w Załączniku B lub (ii) złożyć inne jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swojej decyzji o rezygnacji z Wariantu z Przedpłatą, poprzez skontaktowanie się z nami w sposób wskazany w punkcie 10.1.

5.4 Jeżeli Użytkownik aktywuje Wariant z Przedpłatą w 14-dniowym okresie przysługującym na rezygnację od daty zakupu Wariantu z Przedpłatą (co oznacza, że Użytkownik jednoznacznie zawnioskował o rozpoczęcie świadczenia Usług począwszy od danego terminu oraz przed upływem okresu przysługującego na rezygnację), Użytkownik wyraźnie zrzeka się prawa do rezygnacji. W przypadku gdy Użytkownik skorzysta z przysługującego mu prawa do rezygnacji w terminie 14 dni, zgodnie z powyżej wskazanymi warunkami, Użytkownikowi będzie przysługiwać zwrot w proporcjonalnej wysokości, zależnie od ograniczeń mających zastosowanie do Wariantu z Przedpłatą, zakupionego przez Użytkownika i wykorzystanego do czasu zakończenia.

5.5 Możemy udostępniać kupony lub kody promocyjne, z zastrzeżeniem wszelkich dodatkowych warunków, które będą ustalane odrębnie dla poszczególnych kodów promocyjnych („Kody Promocyjne”). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub anulowania Kodów Promocyjnych w dowolnym momencie według naszej decyzji i uznania. Możemy w dowolnym momencie podjąć decyzję o zawieszeniu lub anulowaniu Kodów Promocyjnych bądź możliwości korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, jeżeli będziemy mieli powody, aby sądzić, że Kody Promocyjne były użytkowane lub zostały zrealizowane w sposób błędny, nieuczciwy, niezgodny z prawem lub naruszający obowiązujące warunki korzystania z Kodów Promocyjnych bądź warunki niniejszej Umowy.

5.6 Jeżeli Pojazd Elektryczny odblokowany przy użyciu Konta Użytkownika:

5.6.1 zostanie zaparkowany poza Dozwolonym Miejscem Parkingowym, możemy obciążyć Użytkownika – wedle naszego uznania – kwotą odbioru w wysokości do 100 EUR (450 zł) ,

5.6.2 będzie nosił ślady uszkodzeń wykraczających poza normalne zużycie, będzie znajdować się w złym stanie technicznym lub będzie zdewastowany, możemy obciążyć Użytkownika – wedle naszego uznania – kwotą stanowiącą równowartość kosztów naprawy lub wymiany Pojazdu Elektrycznego i wyposażenia,

5.6.3 zostanie porzucony bez uprzedzenia, Użytkownik będzie odpowiedzialny z tytułu wszelkich opłat do czasu odzyskania Pojazdu Elektrycznego, plus opłata za poszukiwanie w wysokości do 120 EUR (510 zł) oraz maksymalna opłata za korzystanie z Pojazdu Elektrycznego, wskazana w Aplikacji, zależnie od czasu, który upłynie do momentu odzyskania Pojazdu Elektrycznego,

5.6.4 nie zostanie odzyskany lub zwrócony (tzn. jazda zostanie zakończona, a Pojazd Elektryczny – zaparkowany) w terminie 48 godzin, możemy uznać – wedle naszego uznania – że Pojazd Elektryczny został utracony lub skradziony, w którym to przypadku możemy obciążyć Użytkownika opłatą w wysokości do 500 EUR (2100 zł) ( od Pojazdu Elektrycznego oraz zgłosić dane zdarzenie na policję.

5.7 Użytkownik wyraża zgodę, że będzie ponosił koszty wszelkich kar, opłat i obciążeń karnych i/lub wszelkich innych poniesionych przez nas kwot, naliczonych wskutek korzystania przez Użytkownika z Pojazdów Elektrycznych, nieprawidłowego zaparkowania Pojazdu Elektrycznego przez Użytkownika (np. poza Dozwolonym Miejscem Parkingowym) bądź w wyniku naruszenia przez Użytkownika dowolnych przepisów, zasad, wytycznych lub zarządzeń w trakcie korzystania z Usług.

5.8 Wszelkie należne nam kwoty będą pobierane przy użytku Metody Płatności wybranej przez Użytkownika. W przypadku niemożliwości skorzystania ze wskazanych metod płatności, można zastosować inne procedury poboru opłat. Użytkownik wyraża zgodę, że zwróci nam wszelkie poniesione przez nas koszty windykacji należności, w tym m. in. zasadne koszty obsługi prawnej w przypadku, gdy Użytkownik nie zapłaci w terminie należnych nam kwot.

5.9 Użytkownik może dokonywać opłat za Usług przy użyciu Wybranej Metody Płatności, którą należy wcześniej aktywować w Aplikacji. Użytkownik upoważnia nas do obciążania Użytkownika przy użyciu Wybranej Metody Płatności, powiązanej z Kontem Użytkownika, z tytułu wszelkich opłat i kwot należnych ze strony Użytkownika zgodnie z niniejszą Umową. Takie opłaty i należności mogą podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, które możemy naliczać i pobierać.

5.10 Bolt i nasi wykonawcy obsługujemy Płatności w Aplikacji, zapewniamy pomoc i rozstrzygamy spory związane z Płatnościami w Aplikacji. Jeżeli Użytkownik zakwestionuje jakąkolwiek transakcję, w wyniku której zostanie przez nas obciążony z zastosowaniem Wybranej Metody Płatności, Użytkownik ma obowiązek skontaktować się z nami zgodnie z punktem 10.1 w terminie 10 dni roboczych.

5.11 W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej możemy naliczać opłatę manipulacyjną z tytułu każdej płatności dodanej do każdego zamówienia na Usługi. Opłata manipulacyjna obejmuje opłatę za transakcję przy użyciu karty Visa/Mastercard. Kwota opłaty manipulacyjnej jest widoczna w Aplikacji. Bank Użytkownika może naliczać dodatkowe opłaty za użytkowanie przez Użytkownika karty kredytowej lub debetowej, które nie będą widoczne w Aplikacji. Prosimy pamiętać, że po zarezerwowaniu Pojazdu Elektrycznego należna kwota zostanie wstępnie zablokowana na karcie kredytowej Użytkownika w celu potwierdzenia dostępności środków na dokonanie płatności.

5.12 Użytkownik wyraża zgodę, że niezwłocznie nas poinformuje o wszelkich zmianach dotyczących Wybranej Metody Płatności powiązanej z Kontem Użytkownika, które mogą mieć wpływ na możliwość pobierania przez nas opłat od Użytkownika w ramach niniejszej Umowy.

6. Zakres odpowiedzialności

6.1 Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę, że będzie korzystać z Usług, Pojazdów Elektrycznych i towarzyszącego wyposażenia wyłącznie na własne ryzyko oraz że my nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek skutków, roszczeń, żądań, powództw, strat, zobowiązań, odszkodowań, obrażeń, opłat, kosztów i wydatków, kar, kosztów obsługi prawnej lub obciążeń, niezależnie od tego, czy przewidywalnych czy nieprzewidywalnych, znanych czy nieznanych, które Użytkownik lub osoba trzecia może ponieść w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik potwierdza, że w pełni rozumie powyższe zagrożenia, oraz oświadcza w związku z tym, co następuje:

6.1.1 korzystanie z Pojazdów Elektrycznych wiąże się z wieloma oczywistymi i mniej oczywistymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami, które mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Użytkownika bądź innych osób, a także szkód majątkowych, przy czym odnośne zagrożenia i niebezpieczeństwa nie zawsze można przewidzieć i nie zawsze można ich uniknąć,

6.1.2 Pojazd Elektryczny jest urządzeniem, które może ulec awarii, nawet w przypadku właściwej konserwacji, co może spowodować uszczerbek na zdrowiu, oraz

6.1.3 noszenie kasku ochronnego i innych elementów wyposażenia ochronnego oraz ścisłe przestrzeganie Regulaminu korzystania z Pojazdów Elektrycznych i postanowień niniejszej Umowy jest niezbędne w celu zredukowania ryzyka wystąpienia u Użytkownika uszczerbku na zdrowiu i ryzyka spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub szkód u innych osób.

6.2 W przypadku gdy w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług inna osoba dozna uszczerbku na zdrowiu lub szkód, Użytkownik będzie odpowiedzialny z tytułu wszelkich skutków, roszczeń, żądań, powództw, strat, zobowiązań, odszkodowań, szkód osobowych, opłat, kosztów i wydatków, kar, kosztów obsługi prawnej, decyzji sądów, postępowań sądowych lub obciążeń, niezależnie od tego, czy przewidywalnych czy nieprzewidywalnych, znanych czy nieznanych. W przypadku gdy w wyniku działań Użytkownika będziemy zmuszeni pokryć roszczenia zgłoszone przez osoby trzecie, Użytkownik będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność wobec nas oraz wyraża zgodę na zwrócenie nam wszelkich strat poniesionych przez nas w wyniku pokrycia odnośnych roszczeń osób trzecich.

6.3 Zastrzegamy sobie prawo do oferowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej („Ubezpieczenie”) w niektórych lub wszystkich Obszarach Usługowych w celu zapewnienia ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ograniczeń i wyjątków mających zastosowanie do Ubezpieczenia, na wypadek odpowiedzialności Użytkownika z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego przez osobę trzecią lub szkody wypadkowej na majątku osoby trzeciej w wyniku korzystania przez Użytkownika z Pojazdu Elektrycznego. Jeżeli Użytkownik nie wykupi Ubezpieczenia, Użytkownik rozumie i potwierdza, że przyjmuje odpowiedzialność z tytułu wszelkich kosztów poniesionych przez osobę trzecią z winy Użytkownika, z uwzględnieniem m. in. kosztów transportu karetką pogotowia, pobytu w szpitalu i opieki medycznej.

6.4 Wszystkie Usługi, a w szczególności Pojazdy Elektryczne i towarzyszące wyposażenie, są udostępniane „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” oraz „W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ DOSTĘPNE”. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłączamy i zrzekamy się wszelkiego rodzaju gwarancji, warunków, rękojmi lub warunków, zarówno jawnych, jak i domniemanych lub wynikających z jakichkolwiek obowiązujących przepisów. Nie gwarantujemy ani nie zapewniamy, że jakiekolwiek Usługi, Pojazdy Elektryczne lub towarzyszące wyposażenie będą w dobrym stanie technicznym lub w stanie wolnym od defektów, bądź też że nie będą występować żadne opóźnienia, zaniechania, zakłócenia lub nieprawidłowości w zakresie Usług, Pojazdów Elektrycznych lub towarzyszącego wyposażenia. W szczególności zrzekamy się oraz nie udzielamy żadnych gwarancji ani zapewnień, przyrzeczeń lub obietnic, jawnych lub domniemanych, co do tego, czy:

6.4.1 informacje (w tym wszelkie instrukcje dostępne w Aplikacji) na temat Usług są dokładne, kompletne, prawidłowe, adekwatne, użyteczne, terminowe bądź rzetelne,

6.4.2 wady lub błędy dotyczące Usług zostaną naprawione lub skorygowane,

6.4.3 Usługi będą dostępne w określonym czasie lub Obszarze Usługowym, oraz

6.4.4 korzystanie przez Użytkownika z Usług jest zgodne z prawem w jakimkolwiek Obszarze Usługowym.

6.5 Wszelkiego rodzaju domniemane warunki i gwarancje dotyczące Usługi zostają wyłączone w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza, nie ogranicza ani nie modyfikuje jakiejkolwiek gwarancji, warunków, praw lub środków prawnych, domniemanych w świetle obowiązującego prawa lub z niego wynikających, których nie można w sposób zgodny z prawem wyłączyć ograniczyć lub zmodyfikować.

6.6 W przypadku gdy jakakolwiek gwarancja, warunek ma charakter domniemany w świetle obowiązującego prawa lub z niego wynika i nie podlega wyłączeniu („Postanowienia Obowiązkowe”), przy czym nie będziemy w stanie ograniczyć przysługujących Użytkownikowi środków prawnych z tytułu naruszenia Postanowienia Obowiązkowego, odpowiedzialność z naszej strony z tytułu naruszenia Postanowienia Obowiązkowego zostanie ograniczona (w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie) – wedle naszego uznania – do:

6.6.1 w przypadku towarów – wymiany lub naprawienia towarów bądź dostarczenia równoważnych towarów, pokrycia kosztów wymiany lub naprawy towarów bądź nabycia równoważnych towarów,

6.6.2 w przypadku usług – ponownej realizacji usług lub pokrycia kosztów ponownej realizacji usług.

6.7 W żadnym przypadku całkowita odpowiedzialność z naszej strony z tytułu jakichkolwiek roszczeń związanych z niniejszą Umową, z uwzględnieniem odpowiedzialności deliktowej lub na podstawie innych przesłanek, nie przekroczy 500 EUR (2100 zł) lub kwoty opłat, które zostaną nam zapłacone za okres wynajmu, w którym wystąpi zdarzenie lub wypadek skutkujący roszczeniem, w zależności od tego, która z tych kwot będzie niższa.

6.8 Ani Bolt, ani Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód lub opóźnionego wykonania lub niewykonania postanowień Umowy w sytuacji będącej poza zasadną kontrolą strony, która nie wykona postanowień Umowy, z uwzględnieniem m. in. klęski żywiołowej, zdarzeń losowych, trzęsienia ziemi, pożaru, powodzi, wojny, aktów terrorystycznych, zamieszek cywilnych, przemysłowych lub wojskowych, sabotażu, strajku pracowniczego lub lokautu, pandemii, epidemii, rozruchów, utraty lub nieprawidłowego działania mediów bądź usług komunikacyjnych, poważnego ataku cybernetycznego, nakazu sądowego, decyzji władz cywilnych lub wojskowych, działań instytucji państwowych, sądowych lub regulacyjnych.

6.9 W maksymalnym zakresie dozwolonym w ramach obowiązującego prawa ani my, ani którakolwiek z naszych spółek zależnych, przedstawicieli, członków zarządu lub pracowników nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód poniesionych przez Użytkownika w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią bądź w wyniku korzystania z Aplikacji, z uwzględnieniem m. in.:

6.9.1 bezpośrednich lub pośrednich szkód majątkowych lub strat pieniężnych,

6.9.2 utraty zysków lub zakładanych oszczędności,

6.9.3 strat dotyczących działalności gospodarczej, utraty zamówień, spadku wartości przedsiębiorstwa, utraty reputacji oraz wszelkich strat, do których może dojść w wyniku przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej,

6.9.4 utraty lub nieprawidłowości danych, lub

6.9.5 wszelkich innych strat lub szkód.

7. Oświadczenia użytkownika

7.1 Użytkownik potwierdza, że wszelkie teksty, obrazy lub inne informacje przekazane nam przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług („Treści publikowane przez Użytkownika”) muszą być zgodne z Regulaminem Użytkowania, o którym mowa w punkcie 10 poniżej.

7.2 Nie rościmy sobie prawa własności do Treści publikowanych przez Użytkownika. Właścicielem pozostanie Użytkownik oraz osoby trzecie, których treści zostały zawarte w Treści publikowanej przez Użytkownika. Użytkownik udziela nam obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, bezpłatnej i wieczystej licencji na użytkowanie, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przystosowywanie, formatowanie, modyfikowanie, publikowanie, tłumaczenie, udostępnianie na zasadzie licencji lub sublicencji i wykorzystywanie Treści publikowanych przez Użytkownika, w dowolnym miejscu i w dowolnej formie, dla celów świadczenia Usług (z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, umożliwienia innym użytkownikom podglądu Treści publikowanych przez Użytkownika).

7.3 Użytkownik ma obowiązek zapewnić, że jest w stanie udzielić nam powyższej licencji na dowolne treści będące własnością osoby trzeciej, które zostały zawarte w Treści publikowanej przez Użytkownika.

7.4 Przysługujące nam prawo do wykorzystywania Treści opublikowanych przez Użytkownika nie wpływ w żaden sposób na przysługujące Użytkownikowi prawo do ochrony prywatności. Aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

7.5 Mamy prawo kontrolować Treści publikowane przez Użytkownika oraz odrzucić, nie przyjąć lub usunąć wszelkie Treści publikowane przez Użytkownika, które naszym zdaniem naruszają którekolwiek postanowienia Regulaminu Użytkowania.

8. Regulamin Użytkowania

8.1 Dodatkowo do innych wymagań określonych w niniejszej Umowie, w niniejszym punkcie opisano szczególne zasady, których Użytkownik ma obowiązek przestrzegać w trakcie korzystania z Aplikacji („Regulamin Użytkowania”).

8.2 W trakcie korzystania z Aplikacji Użytkownikowi nie wolno:

8.2.1 obchodzić, wyłączać lub w inny sposób zakłócać działania zabezpieczeń występujących w Aplikacji,

8.2.2 pozwalać innym osobom na korzystanie z Aplikacji w imieniu Użytkownika,

8.2.3 korzystać z Aplikacji, jeżeli Użytkownik zostanie przez nas zawieszony lub jeżeli zablokujemy mu dostęp do Aplikacji,

8.2.4 popierać, promować lub brać udział w nielegalnym lub niezgodnym z prawem działaniach bądź działaniach, które mogą skutkować szkodami majątkowymi lub osobowymi,

8.2.5 modyfikować, zakłócać lub działania, przechwytywać bądź hakować Aplikacji,

8.2.6 niewłaściwie korzystać z Aplikacji poprzez świadome wprowadzenie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które mogą prowadzić do uszkodzenia Aplikacji lub szkód po stronie któregokolwiek użytkownika Aplikacji,

8.2.7 gromadzić danych przy użyciu Aplikacji w innym zakresie niż zgodnie z niniejszą Umową,

8.2.8 przesyłać lub publikować Treści, które zawierają nagość lub przemoc, są obraźliwe, przedstawiają groźby, obsceniczne, wprowadzające w błąd, niezgodne z prawdą lub obelżywe,

8.2.9 przesyłać lub publikować Treści, których właścicielem nie jest Użytkownik lub których nie ma on prawa użytkować bądź które w inny sposób skutkują naruszeniem praw autorskich, znaków towarów lub innych praw osób trzecich,

8.2.10 wykorzystywać publikowanych przez siebie Treści w sposób naruszający określone przez właściciela warunki udzielenia licencji,

8.2.11 przesyłać lub publikować jakichkolwiek informacji bądź komentarzy dotyczących innej osoby bez jej zgody,

8.2.12 zagrażać, zakłócać lub naruszać prywatność innych osób bądź powodować uciążliwość, niedogodność bądź niepotrzebny niepokój, powodować nękanie, zastraszanie, zawstydzenie, obawy lub rozdrażnienie innej osoby,

8.2.13 korzystać z zautomatyzowanych systemów, w tym m. in. „robotów”, „pająków” lub „przeglądarek offline” w celu dostępu do Aplikacji w celu umożliwienia przesyłania większej liczby wiadomości do Aplikacji niż może zostać zasadnie wysłana przez człowieka w tym samym czasie, lub

8.2.14 podejmować innych działań, które zostaną uznane za nieodpowiedni sposób korzystania z Aplikacji.

8.3 Nieprzestrzeganie Regulaminu Użytkowania stanowi naruszenie istotnych postanowień niniejszej Umowy i może skutkować:

8.3.1 wycofaniem – tymczasowo lub na stałe – udzielonego Użytkownikowi prawa do korzystania z Aplikacji,

8.3.2 niezwłocznym usunięciem – tymczasowo lub na stałe – jakichkolwiek Treści opublikowanych przez Użytkownika,

8.3.3 wystosowaniem ostrzeżenia,

8.3.4 wystąpienia na drogę sądową przeciwko Użytkownikowi, w tym postępowania mającego na celu odzyskanie wszelkich kosztów (w tym m. in. zasadnych kosztów administracyjnych i obsługi prawnej), poniesionych wskutek naruszenia, oraz

8.3.5 przekazaniem odnośnych informacji organom ścigania w zakresie uznanym przez nas za zasadnie niezbędny.

9. Obowiązujące prawo

9.1 Niniejsza Umowa i jej interpretacja podlegają przepisom prawa obowiązującego w Republice Estonii.

9.2 Obowiązki Użytkownika mogą podlegać przepisom prawa obowiązującego w Obszarze Usługowym, np. przepisom dotyczącym ruchu drogowego i parkowania oraz wytycznym mającym zastosowanie do danego Obszaru Usługowego („przepisy prawa miejscowego”), przy czym Użytkownik wyraża zgodę, że będzie przestrzegać wszelkich przepisów prawa miejscowego.

9.3 Zarówno my, jak i Użytkownik nieodwołalnie i bezwarunkowo poddajemy się niewyłącznej właściwości sądów w Estonii oraz wszelkich sądów, które mają właściwość do rozpatrywania apelacji od decyzji przez nie wydanych, oraz zrzekamy się praw do wnoszenia sprzeciwu wobec jakichkolwiek postępowań wszczętych przed takimi sądami.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Zawiadomienia oraz wszelkie inne informacji w związku z niniejszą Umową lub Usługami należy przesyłać za pośrednictwem Aplikacji lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@bolt.eu bądź zgłaszać za pośrednictwem udostępnionych na naszej stronie internetowej kanałów obsługi klienta.

10.2 Użytkownik wyraża zgodę, że niniejsza Umowa oraz wszelkie włączone do niej umowy mogą zostać przez nas automatycznie scedowane wedle naszego uznania i naszej decyzji.

10.3 W przypadku sporu lub rozbieżności pomiędzy Globalnymi warunkami korzystania z pojazdów elektrycznych a warunkami obowiązującymi w Obszarze Usługowym Użytkownika, warunki mające zastosowanie w danym Obszarze Usługowym będą stanowić warunki nadrzędne.

ZAŁĄCZNIK A

Ogólny regulamin korzystania z Pojazdów Elektrycznych

1 Kontrola bezpieczeństwa

1.1 Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie starannej kontroli bezpieczeństwa przed przystąpieniem do korzystania z Pojazdu Elektrycznego. W trakcie kontroli bezpieczeństwa należy m. in.: (a) sprawdzić, czy rama jest w dobrym stanie, (b) sprawdzić, czy koła są w dobrym stanie (tzn. czy koła są dobrze napompowane, czy nie występują zabrudzenia lub zanieczyszczenia, np. błoto, które mogą utrudniać ich ruch), (c) sprawdzić, czy hamulce działają prawidłowo, (d) sprawdzić, czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający, (e) sprawdzić, czy dzwonek zamontowany w Pojeździe Elektrycznym działa prawidłowo, (f) sprawdzić, czy światła i reflektory są w dobrym stanie technicznym, jeżeli Użytkownik planuje korzystać z Pojazdu Elektrycznego wieczorem lub w nocy, (g) sprawdzić, czy Pojazd Elektryczny nie nosi śladów uszkodzenia, nietypowego użytkowania bądź nadmiernego zużycia, a także czy nie występuje inny problem mechaniczny lub sygnalizujący konieczność konserwacji, oraz (h) przestrzegać instrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w Narzedzia Bezpieczeństwa przekazanych Użytkownikowi za pośrednictwem Aplikacji w momencie dokonania rezerwacji Pojazdu Elektrycznego.

1.2 W trakcie korzystania z Pojazdu Elektrycznego Użytkownik ma obowiązek na bieżąco kontrolować, czy Pojazd Elektryczny spełnia powyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku gdy w trakcie korzystania z Pojazdu Elektrycznego Użytkownik stwierdzi w dowolnym momencie, że Pojazd Elektryczny nie spełnia wymagań dotyczących bezpieczeństwa lub stwierdzi inną, potencjalnie niebezpieczną usterkę, problem techniczny lub zagrożenie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać korzystania z Pojazdu Elektrycznego, gdy będzie można to zrobić w bezpieczny sposób, oraz zawiadomić nas zgodnie z postanowieniami w punkcie 10.1 Umowy.

2 Zasady bezpieczeństwa na drodze

2.1 Użytkownik ma obowiązek korzystać z Pojazdów Elektrycznych z zachowaniem w każdym przypadku zasad bezpieczeństwa. W trakcie użytkowania, obsługi i korzystania z Pojazdów Elektrycznych Użytkownik ma obowiązek: (a) przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów drogowych, (b) stosować się do zaleceń i wytycznych zawartych w Narzedzia Bezpieczeństwa, (c) stosować sprzęt wymagany i zalecany dla zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z powyższymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami, który jest zasadnie wymagany w celu ograniczenia ryzyka doznania szkód osobowych (np. kask, ochraniacze i odpowiednie obuwie), (d) nie korzystać z Pojazdów Elektrycznych, gdy znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych substancji, które mogą mieć niekorzystny wpływ na jego zdolność do bezpiecznej obsługi Pojazdu Elektrycznego, (e) przestrzegać ograniczeń prędkości i dostosowywać prędkość do bieżącej sytuacji, przy uwzględnieniu swojego doświadczenia jako kierowcy, warunków panujących na drodze, stanu drogi i Pojazdu Elektrycznego, warunków pogodowych, natężenia ruchu oraz innych warunków związanych z ruchem na drodze, aby zapewnić, że będzie w stanie zatrzymać Pojazd Elektryczny bez uderzenia w przeszkodę, która znajduje się na drodze lub w przypadku której można zasadnie oczekiwać, że będzie się tam znajdować, (f) nie korzystać z telefonu komórkowego, tabletu, laptopa, urządzeń do przesyłania wiadomości tekstowych, odtwarzaczy muzyki lub innych urządzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na koncentrację Użytkownika na bezpiecznej jeździe Pojazdem Elektrycznym, (g) nie poruszać się Pojazdem Elektrycznym po nieutwardzonych drogach (poza granicami normalnej jazdy w obszarach miejskich) lub w innej lokalizacji, w której jest to zabronione, niezgodne z przepisami prawa, stanowi uciążliwość dla innych osób, (h) nie korzystać z Pojazdów Elektrycznych w wyścigach, jeździe górskiej, pokazach jazdy wyczynowej, (i) nie poruszać się Pojazdem Elektrycznym po drogach ekspresowych i drogach o ograniczonym dostępie, (j) nie poruszać się Pojazdem Elektrycznym pod prąd, (k) nie poruszać się Pojazdem Elektrycznym po drogach, które są przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego,

(l) nie poruszać się poza granicami obszaru użytkowania, który zostanie wyznaczony w Aplikacji, (m) nie poruszać się w niesprzyjających lub złych warunkach pogodowych, po drogach w złym stanie technicznym, z uwzględnieniem opadów śniegu, gradu, oblodzenia, opadów deszczu ze śniegiem, deszczu marznącego lub burzy z wyładowaniami, które mogą powodować, że jazda Pojazdem Elektrycznym będzie niebezpieczna, (n) nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (210 funtów / 120 kg) Pojazdu Elektrycznego, (o) nie przewozić innych osób, (p) nie przewozić żadnych przedmiotów (np. teczek, plecaków, toreb i/lub innych przedmiotów) w przypadku, gdy mogą one uniemożliwiać Użytkownikowi bezpieczne korzystanie z Pojazdu Elektrycznego, oraz (q) nosić odzież w jasnych kolorach, aby zapewnić, że inni użytkownicy na drodze będą w stanie bez problemu zauważyć Użytkownika.

3 Parkowanie

3.1 Należy przestrzegać następujących zasad:

(a) nie wolno parkować Pojazdów Elektrycznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, (b) nie wolno blokować drogi, uniemożliwiać przejazdu lub stwarzać nadmiernych niedogodności dla pieszych poruszających się po chodniku, (c) Pojazd Elektryczny należy zaparkować w widocznym miejscu i w pozycji stojącej, aby inni użytkownicy również mogli z niego skorzystać, (d) należy przestrzegać instrukcji parkowania wyświetlonych w Aplikacji oraz – stosownie do przypadku – zaparkować Pojazd Elektryczny w wyznaczonym Dozwolonym Miejscu Parkingowym, (e) należy w każdym przypadku zgłosić Pojazd Elektryczny, który nie został zaparkowany na Dozwolonym Miejscu Parkingowym w trakcie korzystania z Usług poprzez powiadomienie nas w sposób wskazany w punkcie 10.1 lub wykorzystując odpowiednią funkcję dostępną w Aplikacji.

ZAŁĄCZNIK B

Wzór formularza rezygnacyjnego

Do spółki Bolt Operations OÜ (Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, Estonia, info@bolt.eu):

Niniejszym zawiadamiam, że rezygnuję z umowy o świadczenie następujących usług: zakup Wariantu z Przedpłatą na korzystanie z Usług.

Data zamówienia: [wypełnia klient]

Imię i nazwisko klienta: [wypełnia klient]

Adres klienta: [wypełnia klient]

Podpis klienta (dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy wypełniony formularz zostanie przekazany w formie papierowej)

Data: [wypełnia klient]