Warunki Ogólne korzystania z usługi Bolt Business

Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do korzystania z usługi Bolt Business. Ważne od dnia 28 marca 2019 r.

1. Definicje

1.1. Bolt – Bolt Technology OÜ, spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i zarejestrowana na mocy prawa Estonii pod numerem rejestracyjnym 12417834, z siedzibą pod adresem: Vana-Lõuna tn 15, Tallin 10134, Estonia; 1.2. Aplikacja Bolt – aplikacja na smartfon służąca do dostępu do usług Bolt; 1.3. Bolt Business – usługa Bolt dla klientów biznesowych w zakresie zarządzania i płatności za przejazdy wykonywane przez pasażerów upoważnionych przez klienta biznesowego; 1.4. Portal biznesowy – dostęp do korzystania z usługi Bolt Business, dostępny za pośrednictwem strony internetowej Bolt ​pod adresem http://business.bolt.eu 1.5. Konto biznesowe – konto Klienta umożliwiające korzystanie z usługi Bolt Business, np. umożliwia Klientowi zarejestrowanie Pasażerów na Koncie biznesowym oraz płacenie za korzystanie z usługi Bolt Business; 1.6. Ride Booker - specjalna platforma Bolt Business, która umożliwia Klientowi zamówienie usług transportowych dla pasażera Ride Booker 1.7. Klient – osoba zidentyfikowana jako Klient na stronie rejestracji Portalu biznesowego, która korzysta z Konta biznesowego; 1.8. Pasażer – osoba korzystająca z Aplikacji Bolt w celu składania zamówień na usługi transportowe; 1.9. Pasażer Ride Booker - osoba zamawiająca usługi transportowe bez korzystania z aplikacji Bolt. Wszelkie odniesienia w Umowie do Pasażera obejmują Ride Booker Passanger, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej 1.10. Użytkownik – Pasażer zarejestrowany przez Klienta na Koncie biznesowym i tym samym upoważniony do korzystania z usługi Bolt Business w granicach określonych przez Klienta i zatwierdzonych przez Bolt. 1.11. Administrator – osoba wyznaczona przez Klienta do zarządzania Kontem biznesowym, tj. do rejestrowania i usuwania Użytkowników, przeglądania i edytowania informacji dotyczących Użytkowników, zarządzania grupami Użytkowników i ich prawami; 1.12. Kierowca – dostawca usług transportowych, którego usługi można uzyskać za pośrednictwem Aplikacji Bolt lub Ride Booker 1.13. Umowa – niniejsza Umowa zawarta między Klientem a Bolt, w której skład wchodzą: 1.13.1. niniejsze Warunki Ogólne. 1.13.2. warunki specjalne podane na Portalu biznesowym i/lub w Aplikacji Bolt, np. dotyczące informacji o cenie, metodach płatności, instrukcjach obsługi, opisach usług; oraz 1.13.3. inne warunki, o których mowa w niniejszej Umowie, w tym Warunki Ogolne Bolt dotyczące Pasażerów (dostępne odpowiednio pod następującymi adresami: https://bolt.eu/legal/terms-for-riders/ ), które mogą być okresowo zmieniane, mające zastosowanie warunki i instrukcje dotyczące kodów promocyjnych lub zasady korzystania z e-skuterów lub innych pojazdów; 1.14. Opłata – opłata, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić na rzecz Kierowcy za usługę transportową; 1.15. Opłata za usługę – opłata za korzystanie przez Klienta z usługi Bolt Business w wysokości do 10% na każdą Opłatę za przewóz. 1.16. Agent płatniczy – Bolt Operations OÜ, agent odpowiedzialny za usługi wsparcia technicznego w zakresie świadczenia usług płatniczych w celu ułatwienia płatności i/lub fakturowania w imieniu Bolt Technology OÜ,

2. Konfiguracja Konta biznesowego i zarządzanie nim

Konfiguracja konta biznesowego

2.1. Przed skorzystaniem z usługi Bolt Business Klient musi założyć Konto biznesowe, podając żądane informacje na Portalu biznesowym. Klient gwarantuje, że osoba, która zaakceptuje niniejsze Warunki Ogólne poprzez kliknięcie, jest upoważniona do związania Klienta warunkami niniejszej Umowy. 2.2. Konto biznesowe umożliwia Klientowi zarejestrowanie Pasażerów jako Użytkowników, a tym samym upoważnienie Użytkowników do korzystania z usługi Bolt Business w granicach określonych przez Klienta i Bolt. 2.3. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że tylko Pasażerowie spełniający poniższe kryteria mogą korzystać z usługi Bolt Business jako Użytkownicy: 2.3.1. Pasażer ma aktywne osobiste konto Bolt; (nie dotyczy Pasażera Ride Booker) 2.3.2. Pasażer potwierdził numer telefonu komórkowego podany podczas procesu rejestracji; oraz 2.3.3. dostęp do osobistego konta Bolt Pasażera nie został zablokowany, zawieszony ani odebrany z powodu naruszenia Warunków Ogólnych Bolt dotyczących Pasażerów. 2.4. Aby zarejestrować Pasażera jako Użytkownika, Klient jest zobowiązany do przesłania wymaganych informacji dotyczących Pasażera do Portalu biznesowego. 2.5. Pasażerowie zaproszeni do korzystania z usługi Bolt Business są automatycznie łączeni z Kontem biznesowym w celu dokonania płatności przez Klienta oraz mają możliwość rozliczania Opłat za każdy przejazd za pośrednictwem konta osobistego Pasażera lub Konta biznesowego. Przetwarzanie danych osobowych 2.6. Po udanej rejestracji Bolt zapewnia Klientowi unikalną nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do swojego konta firmowego za pośrednictwem portalu biznesowego 2.7. Klient wyznaczy jednego lub więcej Administratorów, którzy uzyskują dostęp do Konta Biznesowego i Portalu Biznesowego z osobistymi nazwami administratora i hasłem administratora

Przetwarzanie danych osobowych

2.8. Bolt i Klient pozostają odrębnymi administratorami danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej Umowy. Tym samym Bolt i Klient są zobowiązani do: 2.8.1. stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym do stosowania odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych. Bolt przetwarza dane osobowe zgodnie z opisem w Polityce prywatności dla Pasażerów Bolt (dostępnej pod adresem https://bolt.eu/legal/privacy-for-riders/), z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa obowiązujących w Estonii; 2.8.2. niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich incydentach lub naruszeniach przetwarzania danych mających znaczenie dla realizacji niniejszej Umowy; 2.8.3. uzasadnionego pomagania sobie nawzajem w reagowaniu na żądania osób, których dane dotyczą i upoważnionych organów publicznych. 2.9. Klient zgadza się na odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych i jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych, Klient wyraża zgodę na: 2.9.1. poinformowanie każdego Pasażera, że zwrócił się do Bolt o skontaktowanie się z takim Pasażerem w związku z rejestracją Pasażera jako Użytkownika oraz że po takiej rejestracji Użytkownik może otrzymać bezpośrednie wiadomości marketingowe związane z Kontem biznesowym, w tym kody promocyjne i bonusy; (marketing bezpośredni nie dotyczy pasażerów Ride Booker); 2.9.2. powiadomienie każdego Pasażera, że powiązanie osobistego konta Bolt Pasażera z Kontem biznesowym zapewni Klientowi dostęp do szczegółowych informacji dotyczących przejazdów, w związku z którymi obciążane jest Konto biznesowe. Zarządzanie Kontem biznesowym 2.9.3. Otrzymywanie wiadomości i inną komunikację od Bolt w celu zapewnienia Bolt Business.

3. Zasady korzystania z usługi Bolt Business

3.1. Klient jest odpowiedzialny za dostarczanie Bolt tylko dokładnych i kompletnych informacji oraz za zapewnienie ich aktualności 3.2. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Bolt o wszelkich zmianach dotyczących wybranej przez Klienta metody płatności związanej z Kontem biznesowym, które mogą uniemożliwić Bolt obciążanie Klienta zgodnie z niniejszą Umową. 3.3. Klient ograniczy dostęp do Portalu biznesowego w taki sposób, aby dostęp do niego mieli wyłącznie upoważnieni Administratorzy, którzy nie mogą udostępniać ani przekazywać swoich uprawnień dostępu żadnym osobom trzecim. Klient jest odpowiedzialny za wszelką działalność, która odbywa się na podstawie jego danych uwierzytelniających. 3.4. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Klienta niniejszej Umowy, Bolt udziela Klientowi bezpłatnej, odwołalnej, niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej cesji licencji, bez prawa do udzielania sublicencji, na dostęp i korzystanie z Portalu biznesowego zgodnie z niniejszą Umową i przez cały okres jej obowiązywania. 3.5. Po stwierdzeniu utraty lub kradzieży urządzenia mobilnego Użytkownika Klient niezwłocznie powinien zablokować numer telefonu takiego urządzenia na Portalu biznesowym. 3.6. Klient może korzystać z usługi Bolt Business wyłącznie do zasadnych celów biznesowych zgodnie z niniejszą Umową i nie może korzystać z usługi Bolt Business do nieupoważnionych lub niezgodnych z prawem celów ani nie może naruszać prawidłowego funkcjonowania usługi Bolt Business. 3.7. W przypadku zawieszenia lub odebrania dostępu do konta osobistego Użytkownika, dostęp takiego Użytkownika do Konta biznesowego również zostanie zawieszony. 3.8. Bolt zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania i aktualizowania cech i funkcji usługi Bolt Business w dowolnym momencie, w tym do oferowania Pasażerom zniżek w oparciu o przejazdy dokonane jako Użytkownicy. 3.9. Klient nie ma prawa sam i nie może upoważniać żadnych osób trzecich do: 3.9.1. dokonywania dekompilacji, demontażu, inżynierii odwrotnej lub innych prób uzyskania kodu źródłowego lub podstawowej technologii, metodologii czy też algorytmów związanych z usługą Bolt Business; 3.9.2. niewłaściwego wykorzystywania Portalu biznesowego poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić korzystaniu z usługi Bolt Business; 3.9.3. omijania, wyłączania lub zakłócania w inny sposób wszelkich funkcji związanych z bezpieczeństwem Portalu biznesowego; 3.9.4. popierania, promowania, zaangażowania się w jakiokolwiek nielegalne lub bezprawnego zachowania lub zachowania, które skutkuje szkodą na mieniu lub osobie wyrządzoną komukolwiek; 3.9.5. gromadzenia jakichkolwiek danych z Portalu biznesowego innych niż przewidziano w Umowie; 3.9.6. przedstawiania lub udostępniania treści, które zawierają nagość lub przemoc lub są obelżywe, zagrażające, obsceniczne, wprowadzające w błąd, nieprawdziwe lub obraźliwe; 3.9.7. przedstawiania lub udostępniania treści, których Klient/Użytkownik nie jest właścicielem, lub co do których nie posiada prawa używania lub które w inny sposób naruszają prawa autorskie, prawa do znaku towarowego lub inne prawa osób trzecich; 3.9.8. korzystania z treści z naruszeniem jakichkolwiek warunków licencyjnych określonych przez właściciela; 3.9.9. dostarczania lub przekazywania jakichkolwiek informacji lub komentarzy na temat innej osoby do Business Portal bez zgody tej osoby; 3.9.10.grożenia, nadużywania lub naruszania prywatności innej osoby lub powodowania irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju, nękania, denerwowania, zawstydzania, alarmowania czy też drażnienia innej osoby; lub 3.9.11. korzystania z dowolnego zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń: „robotów”, „botów”, „pająków” lub „czytników offline”, aby uzyskać dostęp do Portalu biznesowego w sposób, który wysyła więcej komunikatów z zapytaniem do Portalu biznesowego, niż człowiek mógłby to zrobić w tym samym czasie; 3.9.12.doładowywania, zwiększania lub w inny sposób modyfikowania czy też manipulowania Opłatami obliczonymi za pomocą Aplikacji Bolt; 3.9.14.nakładania na Użytkownika żadnych dodatkowych opłat lub opłat związanych z korzystaniem z usługi Bolt Business, z wyjątkiem Pasażera Ride Booker; 3.10. Strony są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji handlowych, technicznych lub finansowych, w tym warunków niniejszej Umowy, otrzymanych od drugiej strony w związku z niniejszą Umową, chyba że: 3.10.1.strona ujawniająca zezwala na piśmie na ujawnienie określonych informacji, o które wystąpiono; 3.10.2.takie informacje są już publiczne dostępne; 3.10.3.strona otrzymująca wykorzystuje informacje poufne wyłącznie do celów dozwolonych na mocy Umowy; 3.10.4.strona otrzymująca otrzyma nakaz administracyjny lub sądowy lub jakikolwiek inny wniosek o ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych, jeżeli strona otrzymująca dostarczyła osobie ujawniającej pisemne zawiadomienie o takim wniosku, umożliwiające stronie ujawniającej zapewnienie wszelkich dostępnych zabezpieczeń przed ujawnieniem informacji. 3.11. Strona otrzymująca jest zobowiązana do ochrony informacji poufnych strony ujawniającej w taki sam sposób, jak chroni poufności własnych informacji zastrzeżonych i poufnych, ale w żadnym wypadku nie stosując standardów ochrony niższych niż uzasadnione.

4. Płatności i zwroty

Informacje ogólne

4.1. Klient wybiera metodę płatności za swoje Konto biznesowe z listy dostępnych metod płatności podanej na Portalu biznesowym, która może obejmować np. płatności bezpośrednie, przedpłaty (prepaid) i opłacone z dołu (postpaid). 4.2. Bolt zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany dostępnych metod płatności według własnego uznania. 4.3. Klient ponosi wobec firmy Bolt odpowiedzialność za uiszczanie wszystkich Opłat, wraz z Opłatą za usługę, które zostały poniesione przez Użytkowników w ramach opcji Konta biznesowego, niezależnie od tego, czy Użytkownik posiadał upoważnienie Klienta do poniesienia takich kosztów. 4.4. Klient zobowiązuje się do uiszczania wszelkich grzywien, opłat, kar oraz wszelkich innych opłat i kosztów poniesionych przez Bolt, wynikających z anulowania przejazdu przez Użytkownika, korzystania przez Użytkownika z dowolnego pojazdu, nieprawidłowego parkowania pojazdu przez Użytkownika lub w wyniku naruszenia przez Użytkownika innych wymogów prawa, zasad, przepisów lub zarządzeń podczas korzystania z usługi Bolt Business. Klient upoważnia Bolt do automatycznego odliczenia takich kwot z karty kredytowej Klienta lub obciążenia Klienta w przypadku innych opcji płatności (jeśli dla danej metody płatności wymagane jest podanie karty kredytowej) 4.5. W przypadku zakwestionowania przez Klienta transakcji za które pobrano opłatę w ramach wybranej metody płatności, Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Bolt w ciągu 10 dni roboczych od daty wspomnianej transakcji; 4.6. Do celów dokonywania płatności odbiorcą płatności jest Bolt Technology OÜ. Klient zgadza się, aby płatności na rzecz Bolt Technology OÜ mogły być obsługiwane przez Agenta płatniczego, Bolt Technology OÜ wyznaczyła Agentów Płatniczych, aby udzielali odpowiedzi na wszelkie skargi i rozstrzygali wszelkie spory związane z płatnościami dokonanymi na rzecz Bolt Technology OÜ. Klient zobowiązuje się do bezpośredniego omawiania wszelkich skarg z Agentem płatniczym. 4.7. Płatności nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem przypadków, w których niniejszy dokument lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Zwroty są dokonywane na Konto biznesowy w formie kredytu, który może zostać wykorzystany do zapłaty za przyszłe przejazdy. 4.8. Klientowi zostanie udostępnione zestawienie transakcji wskazujące przejazdy w poszczególnych krajach. Faktury są dostępne dla Klienta do przeglądania i pobierania na Portalu biznesowym.

Płatności bezpośrednie

4.10. ​W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Klient jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania jednej lub większej liczby ważnych kart kredytowych połączonych z Kontem biznesowym, aby umożliwić Bolt naliczenie wszelkich płatności związanych z korzystaniem z usługi Bolt Business zgodnie z niniejszą Umową. 4.11. Po złożeniu zlecenia przejazdu Bolt automatycznie dokona pobrania odpowiedniej kwoty z karty kredytowej Klienta. 4.12. W przypadku niepowodzenia automatycznego obciążenia karty kredytowej zlecenie przejazdu zostanie odrzucone, a Użytkownik będzie musiał wybrać alternatywną metodę płatności dostępną w Aplikacji Bolt. Klient ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie płatnicze również w przypadku, gdy odrzucenie przejazdu nie powiodło się, niezależnie od okoliczności, które zwykle powodują takie odrzucenie; 4.13. Wszystkie płatności, w tym Opłata za usługę, są przetwarzane w walucie lokalnej kraju, w którym Użytkownik korzysta z przejazdu. 4.14. Bank Klienta może nałożyć dodatkowe opłaty za korzystanie przez Klienta z karty kredytowej, które nie są uwzględnione ani w Opłacie, ani w Opłacie za usługę.

Przedpłaty

4.16. Po zażądaniu przejazdu przez użytkownika, Bolt automatycznie pobiera z salda klienta kwotę równą Taryfie należnej za odpowiednią jazdę użytkownika wraz z opłatą za usługę; 4.17. Jeśli Klient wydał przedpłacone saldo, prośba o przejazd (a także wszystkie przyszłe przejazdy) zostanie odrzucona, Użytkownik musi wybrać alternatywną metodę płatności dostępną w aplikacji Bolt. Klient pozostaje odpowiedzialny za obowiązek zapłaty również w przypadku, gdy odrzucenie przejazdu nie powiodło się, niezależnie od okoliczności, które zwykle powodują takie odrzucenie. 4.18. Wszystkie płatności, w tym Opłata za usługę, będą przetwarzane w lokalnej walucie obowiązującej w kraju przejazdu użytkownika.

Płatności z dołu

4.19. Bolt może, według własnego uznania, zaoferować Klientowi limit kredytowy obejmujący Opłatę za usługę. 4.20. W przypadku przekroczenia tego limitu kredytowego, zlecenie przejazdu (jak również wszystkie przyszłe przejazdy) zostanie odrzucone, a Użytkownik będzie zobowiązany do wyboru innej metody płatności dostępnej w Aplikacji Bolt. Klient ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie płatnicze również w przypadku, gdy odrzucenie przejazdu nie powiodło się, niezależnie od okoliczności, które zwykle powodują takie odrzucenie. 4.21. Bolt przesyła Klientowi miesięczne zestawienie transakcji w związku z Opłatą za usługę oraz za przejazdy dokonane przez Użytkowników w ramach Konta biznesowego w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Bolt udostępnia Klientowi to zestawienie na Portalu biznesowym do 14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 4.22. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności zgodnie z takim zestawieniem w terminie 15 dni od daty jego wystawienia. Jeżeli płatność nie zostanie otrzymana w terminie wymagalności, wszystkie zlecenia przejazdów Użytkowników zostaną odrzucone. 4.23. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności w terminie wymagalności zgodnie z zestawieniem, zobowiązany jest zapłacić odsetki w wysokości 0,5% od całkowitej zaległej kwoty za każdy dzień. Klient ma obowiązek zrekompensować spółce Bolt wszelkie uzasadnione wydatki (w tym koszty naliczone przez dowolną firmę windykacyjną) wraz ze wszystkimi kosztami administracyjnymi, prawnymi i innymi poniesionymi w związku z windykacją wszelkich zaległych płatności. Minimalna rekompensata z tytułu takich kosztów wynosi 10 EUR. 4.24. Zestawienie zostanie dostarczone w walucie obowiązującej w miejscu, w którym Klient posiada swój główny adres.. Bolt określa obowiązujący kurs wymiany za przeliczanie Taryf wraz z opłatą serwisową za przejazdy w innej walucie według własnego uzasadnionego uznania.

5. Odpowiedzialność

5.1. Bolt nie oferuje usług transportowych. Nie jest również dostawcą usług firm transportowych w celu znalezienia Pasażerów dla Kierowców. Bolt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość ani brak wad w świadczeniu usług transportowych przez Kierowców. Ponieważ świadczenie i dostępność usług transportowych zależy od Kierowców, Bolt nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że dostępność Kierowców odpowiada potrzebom Użytkowników. 5.2. Usługa Bolt Business jest dostarczana w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności. Bolt nie gwarantuje, że dostęp do usługi Bolt Business będzie nieprzerwany lub wolny od błędów. W przypadku jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu, Bolt dołoży wszelkich starań, aby je usunąć tak szybko, jak to możliwe. 5.3. Bolt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które Klient lub Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z usługi Bolt Business, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Powiązana z tym odpowiedzialność finansowa Bolt jest ograniczona do kwoty 500 euro. Bolt nie ponosi odpowiedzialności za działania, błędy lub zaniechania Kierowcy. 5.4. Bolt nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek koszty, straty lub szkody spowodowane niedokładnymi lub niekompletnymi danymi dostarczonymi przez Klienta. 5.5. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszej Umowie stanowi poważne naruszenie i daje Bolt prawo (z powiadomieniem lub bez) do: 5.5.1.natychmiastowego czasowego lub trwałego wypowiedzenia prawa Klienta lub jego Użytkownika do korzystania z Konta biznesowego oraz, w stosownych przypadkach, aplikacji Bolt, oraz 5.5.2.stosowania wszelkich innych środków zaradczych dostępnych zgodnie z niniejszą Umową i obowiązującym prawem i ubiegania się o nie. 5.6. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania Administratorów i Użytkowników. Klient ponosi również odpowiedzialność za Opłaty za przewóz zapłacone w wyniku nieautoryzowanej, oszukańczej lub innej bezprawnej działalności związanej z korzystaniem przez Użytkownika z usługi Bolt Business. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Bolt po wykryciu jakiejkolwiek takiej nieautoryzowanej, nieuczciwej lub niedozwolonej działalności. 5.7. Jeśli Użytkownik nie kwalifikuje się już do korzystania z usługi Bolt Business, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za usunięcie tej osoby z listy Użytkowników na jego Koncie biznesowym. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty poniesione przez Pasażera w ramach Konta biznesowego przed usunięciem takiego Pasażera z listy Użytkowników. 5.8. Żadna ze stron nie może używać ani odwoływać się do nazwy, logo, znaków towarowych lub znaków usługowych drugiej strony w komunikatach prasowych lub w inny sposób bez uprzedniej każdorazowej zgody takiej strony. 5.9. Niewywiązanie się z obowiązków wynikających z Umowy przez którąkolwiek ze stron jest usprawiedliwione w zakresie i w okresie, w którym wykonanie tych obowiązków jest niemożliwe w wyniku strajku, pożaru, powodzi, trzęsień ziemi, rządowych aktów, nakazów lub ograniczeń, niewywiązania się przez dostawców lub wykonawców z ich zobowiązań lub z jakiegokolwiek innego powodu, gdy niewywiązanie się z obowiązków jest poza rozsądną kontrolą i nie jest spowodowane zaniedbaniem strony niewywiązującej się.

6. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

6.1. Umowa wchodzi w życie w momencie pomyślnego rozpatrzenia wniosku o rejestrację Klienta i pozostaje w mocy do momentu jej wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami Umowy. 6.2. Klient może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, powiadamiając Bolt z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 6.3. Bolt może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, powiadamiając Klienta z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 6.4. Wszystkie zaległe zobowiązania płatnicze, jak również zobowiązania wynikające z postanowień niniejszej Umowy w zakresie odpowiedzialności i poufności pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy. 6.5. Bolt ma prawo do rozwiązania Umowy i zablokowania dostępu Klienta do Portalu biznesowego bez uprzedniego powiadomienia w przypadkach, gdy Klient naruszy niniejszą Umowę, wszelkie obowiązujące wymogi lub przepisy prawa lub szkodzi marce, reputacji lub działalności firmy Bolt. 6.6. Bolt może również niezwłocznie zablokować dostęp Klienta do Portalu biznesowego na okres dochodzenia, jeśli Bolt podejrzewa naruszenie Umowy lub oszukańczą działalność, które są związane z Kontem biznesowym Klienta.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Jakiekolwiek zawiadomienie przekazane na mocy Umowy jest skutecznie doręczone, jeżeli zostanie dostarczone i uznane za otrzymane: 7.1.1.w przypadku osobistego przekazania – w momencie dostarczenia go danej stronie; 7.1.2.w przypadku doręczenia przez kuriera – w dniu wskazanym przez kuriera jako dzień, w którym koperta zawierająca zawiadomienie została dostarczona danej stronie; 7.1.3.w przypadku wysłania listem poleconym – dziesiątego dnia po przekazaniu dokumentu do urzędu pocztowego w celu dostarczenia go danej stronie; 7.1.4.w przypadku udostępnienia za pośrednictwem Portalu biznesowego lub wysłania pocztą elektroniczną – w dniu, w którym strona otrzymująca wiadomość e-mail potwierdzi jej otrzymanie, lub w drugim dniu następującym po wysłaniu wiadomości e-mail, pod warunkiem że nadawca nie otrzymał powiadomienia o błędzie (informującym, że wiadomość nie została dostarczona drugiej stronie) 7.2. Wszelkie zmiany Umowy wchodzą w życie po ich udostępnieniu Klientowi za pośrednictwem Portalu biznesowego lub powiadomieniu osób do kontaktów zarejestrowanych na Koncie biznesowym Klienta. Dalsze korzystanie z usługi Bolt Business po powiadomieniu o zmianach stanowi zgodę Firmy na takie zmiany. 7.3. Klient nie możne dokonać cesji niniejszej Umowy w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Bolt. Klient może dokonać cesji Umowy bez takiej zgody, ale po zawiadomieniu Bolt, w związku z fuzją lub sprzedażą całości kapitału własnego lub aktywów Klienta. Bolt może dokonać cesji Umowy według własnego uznania. 7.4. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami odnoszącego się do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze informacje, projekty, umowy, oświadczenia, gwarancje, postanowienia i zobowiązania między stronami o jakimkolwiek charakterze, zarówno ustne, jak i pisemne. 7.5. Niniejsza Umowa podlega prawu Estonii i należy ją interpretować i wykonywać zgodnie z nim. Jeżeli spór wynikający z Umowy nie może zostać rozstrzygnięty w drodze negocjacji, wówczas zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w Sądzie Okręgowym Harju.