Ogólne warunki Bolt Business (ważne do 31.12.2021)

Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do korzystania z usługi Bolt for Business. Ważne od dnia 1 października 2020 r.

1. Definicje

1.1. Bolt – (określane także jako „my”, „nasze”, „nas”) – Bolt Technology OÜ, spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością, założonej w Republice Estonii (numer rejestracyjny 14532901), z siedzibą: Vana-Lõuna tn 15, Tallin 10134, Estonia („Bolt Technology”), jak równieżspółki i partnerzy grupy Bolt. Grupa Bolt oznacza spółki, nad którymi Bolt Operations OÜ sprawuje kontrolę (na przykładspółkizależne Bolt Operations OÜ), w szczególności:

a) Bolt Operations OÜ, spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością, założona w Republice Estonii (numer rejestracyjny spółki 14532901), z siedzibą: Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10134, Republika Estonii („Bolt OP”);

b) Bolt Services PL, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona w Polsce (numer rejestracyjny KRS 0000733215), z siedzibą: ul. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Rzeczpospolita Polska („Bolt Services”), posiadająca licencję na wykonywanie usługpośrednictwa przy przewozie osób wydaną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego o nr PO-000031.

1.2. Aplikacja Bolt – aplikacja na smartfon służąca do dostępu do usług Bolt.

1.3. Bolt for Business – usługa świadczona przez Bolt OP dla klientów biznesowych w zakresie zarządzania i płatności za przejazdy wykonywane przez pasażerów upoważnionych przez klienta biznesowego.

1.4. Portal biznesowy – dostęp do korzystania z usługi Bolt for Business, dostępny za pośrednictwem strony internetowej Bolt ​pod adresem https://business.bolt.eu.

1.5. Konto biznesowe – konto Klienta umożliwiające korzystanie z usługi Bolt for Business, np. umożliwia Klientowi zarejestrowanie Pasażerów na Koncie biznesowym oraz płacenie za korzystanie z usługi Bolt for Business.

1.6. Ride Booker - specjalna platforma Bolt for Business, która umożliwia Klientowi zamówienie usług przewozu dla pasażera Ride Booker.

1.7. Klient – osoba zidentyfikowana jako Klient na stronie rejestracji Portalu biznesowego, która korzysta z Konta biznesowego.

1.8. Pasażer – osoba korzystająca z Aplikacji Bolt w celu składania zamówień na usługi przewozu;

1.9. Pasażer Ride Booker - osoba korzystająca z usługi przewozu zamówionej przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej, bez korzystania z aplikacji Bolt. Wszelkie odniesienia w Umowie do Pasażera obejmują Ride Booker Passanger, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

1.10. Użytkownik – Pasażer zarejestrowany przez Administratora na Koncie biznesowym i tym samym upoważniony do korzystania z usługi Bolt for Business w granicach określonych przez Klienta i zatwierdzonych przez Bolt.

1.11. Administrator – osoba wyznaczona przez Klienta do zarządzania Kontem biznesowym, tj. do rejestrowania i usuwania Użytkowników, przeglądania i edytowania informacji dotyczących Użytkowników, zarządzania grupami Użytkowników i ich prawami.

1.12. Flota – osoba fizyczna albo prawna, posiadająca ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, świadcząca osobiście lub za pomocą swoich pracowników lub podmiotów, z którymi pozostaje w innym stosunku umownym (np. B2B), Usługi Przewozu przy wykorzystaniu Aplikacji Bolt lub Ride Booker.

1.13. Kierowca — osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadcząca osobiście usługi przewozu lub pracownik bądź usługodawca Floty, prowadzący pojazd w związku z realizacją usługi przewozu.

1.14. Umowa – niniejsza Umowa zawarta między Klientem a Bolt, w której skład wchodzą:

1.14.1. niniejsze Warunki Ogólne;

1.14.2. warunki specjalne podane na Portalu biznesowym lub w Aplikacji Bolt, np. dotyczące informacji o cenie, metodach płatności, instrukcjach obsługi, opisach usług; oraz

1.14.3. inne warunki, o których mowa w niniejszej Umowie, w tym Warunki Ogólne Bolt dotyczące Pasażerów (dostępne odpowiednio pod następującymi adresami: https://bolt.eu/legal/terms-for-riders/), które mogą być okresowo zmieniane, mające zastosowanie warunki i instrukcje dotyczące kodów promocyjnych lub zasady korzystania z e-skuterów lub innych pojazdów.

1.15. Opłata – opłata, którą Klient jest zobowiązany zapłacić na rzecz Floty za usługę przewozu.

1.16. Opłata za usługę – opłata za korzystanie przez Klienta z usługi Bolt for Business w wysokości do 10% wartości Opłaty.

1.17. Agent płatniczy – Bolt OP, agent odpowiedzialny za usługi wsparcia technicznego w zakresie świadczenia usług płatniczych w celu ułatwienia płatności lub fakturowania w imieniu Bolt OP.

1.18. Usługa Przewozu – usługa przewozu osób, świadczona przez Flotę na żądanie Użytkownika przekazywane przez Bolt Services do Floty.

2. Konfiguracja Konta biznesowego i zarządzanie nim

Konfiguracja konta biznesowego

2.1. Przed skorzystaniem z usługi Bolt for Business Klient musi założyć Konto biznesowe, podając żądane informacje na Portalu biznesowym. Klient gwarantuje, że osoba, która zaakceptuje niniejsze Warunki Ogólne poprzez kliknięcie, jest upoważniona do związania Klienta warunkami niniejszej Umowy.

2.2. Konto biznesowe umożliwia Klientowi zarejestrowanie Pasażerów jako Użytkowników, a tym samym upoważnienie Pasażerów do korzystania z usługi Bolt for Business w granicach określonych przez Klienta i Bolt OP.

2.3. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że tylko Pasażerowie spełniający poniższe kryteria mogą korzystać z usługi Bolt for Business jako Użytkownicy:

2.3.1. Pasażer ma aktywne osobiste konto Bolt; (nie dotyczy Pasażera Ride Booker)

2.3.2. Pasażer potwierdził numer telefonu komórkowego podany podczas procesu rejestracji; oraz

2.3.3. dostęp do osobistego konta Bolt Pasażera nie został zablokowany, zawieszony ani odebrany z powodu naruszenia Warunków Ogólnych Bolt dotyczących Pasażerów.

2.4. Aby zarejestrować Pasażera jako Użytkownika, Klient jest zobowiązany do przesłania wymaganych informacji dotyczących Pasażera do Portalu biznesowego.

2.5. Pasażerowie zaproszeni do korzystania z usługi Bolt for Business są automatycznie łączeni z Kontem biznesowym w celu dokonania płatności przez Klienta oraz mają możliwość rozliczania Opłat za każdy przejazd za pośrednictwem konta osobistego Pasażera lub Konta biznesowego.

2.6. Po udanej rejestracji Bolt zapewnia Klientowi unikalną nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do swojego konta firmowego za pośrednictwem portalu biznesowego.

2.7. Klient wyznaczy jednego lub więcej Administratorów, którzy uzyskują dostęp do Konta Biznesowego i Portalu Biznesowego z osobistymi nazwami administratora i hasłem administratora.

Przetwarzanie danych osobowych

2.8. Bolt i Klient pozostają odrębnymi administratorami danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych przetwarzanych na mocy niniejszej Umowy, przy czym Bolt Technology wraz z Bolt Services są współadministratorami danych osobowych Pasażerów oraz Kierowców.. Tym samym Bolt i Klient są zobowiązani do:

2.8.1. stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym do stosowania odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych. Bolt przetwarza dane osobowe zgodnie z opisem w Polityce prywatności dla Pasażerów Bolt (dostępnej pod adresem https://bolt.eu/legal/privacy-for-riders/);

2.8.2. niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich incydentach lub naruszeniach przetwarzania danych mających znaczenie dla realizacji niniejszej Umowy;

2.8.3. uzasadnionego pomagania sobie nawzajem w reagowaniu na żądania osób, których dane dotyczą i upoważnionych organów publicznych.

2.9. Klient zapewnia, iż będzie posiadał odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych i do ich przekazania do Bolt, a także jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, Klient zobowiązuje się do:

2.9.1. poinformowania każdego Pasażera, że zwrócił się do Bolt o skontaktowanie się z takim Pasażerem w związku z rejestracją Pasażera jako Użytkownika oraz że po takiej rejestracji Użytkownik może otrzymać bezpośrednie wiadomości marketingowe związane z Kontem biznesowym, w tym także kody promocyjne i bonusy, na co również Klient, gdy to niezbędne zapewni zgodę Użytkownika; (marketing bezpośredni nie dotyczy pasażerów Ride Booker);

2.9.2. powiadomienia każdego Pasażera, że powiązanie osobistego konta Bolt Pasażera z Kontem biznesowym zapewni Klientowi dostęp do szczegółowych informacji dotyczących przejazdów, w związku z którymi obciążane jest Konto biznesowe.

2.9.3. odebrania zgody na otrzymywanie wiadomości i inną komunikację od Bolt w celu zapewnienia usługi Bolt for Business.

3. Zasady funkcjonowania z usługi Bolt for Business

3.1. Usługa Bolt for Business świadczona jest przez Bolt OP z wykorzystaniem Aplikacji Bolt i przy współpracy Bolt Technology i Bolt Services. Polega ona na nabywaniu przez Bolt OP od Flot w imieniu własnym, na rachunek Klienta Usług Przewozu i comiesięcznym refakturowaniu na Klienta Opłat, powiększonych o Opłatę za usługę.

3.2. Bolt OP przesyła Klientowi comiesięczną fakturę i udostępnia zestawienie na Portalu biznesowym do 14 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

3.3. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za fakturę zgodnie z wybranym modelem opisanym w pkt 5, najpóźniej w terminie 15 dni od daty jej wystawienia.

3.4. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności w terminie wymagalności zgodnie z fakturą, zobowiązany jest zapłacić odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Klient ma obowiązek zrekompensować Bolt OP wszelkie uzasadnione wydatki związane z dochodzeniem roszczeń (w tym koszty naliczone przez firmę windykacyjną) wraz ze wszystkimi kosztami administracyjnymi, prawnymi i innymi poniesionymi w związku z windykacją wszelkich zaległych płatności. Minimalna rekompensata z tytułu takich kosztów wynosi 10 EUR.

3.5. Faktura zostanie wystawiona w walucie obowiązującej w miejscu głównej siedziby Klienta. Bolt określa obowiązujący kurs wymiany w innej walucie według kursów średnich NBP na dzień:

3.5.1. dokonania płatności w przypadku skorzystania z płatności bezpośredniej albo przedpłaty (prepaid);

3.5.2. poprzedzający wystawienie faktury w przypadku skorzystania z limitu kredytowego (postpaid).

4. Zasady korzystania z usługi Bolt for Business

4.1. Klient jest odpowiedzialny za dostarczanie Bolt OP tylko dokładnych i kompletnych informacji oraz za zapewnienie ich aktualności

4.2. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Bolt OP o wszelkich zmianach dotyczących wybranej przez Klienta metody płatności związanej z Kontem biznesowym, które mogą uniemożliwić Bolt obciążanie Klienta zgodnie z niniejszą Umową.

4.3. Klient ograniczy dostęp do Portalu biznesowego w taki sposób, aby dostęp do niego mieli wyłącznie Administratorzy, którzy nie mogą udostępniać ani przekazywać swoich uprawnień dostępu żadnym osobom trzecim. Klient jest odpowiedzialny za wszelką działalność, która odbywa się na podstawie jego danych uwierzytelniających.

4.4. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Klienta niniejszej Umowy, Bolt Technology udziela Klientowi bezpłatnej, odwołalnej, niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej cesji licencji, bez prawa do udzielania sublicencji, na dostęp i korzystanie z Portalu biznesowego zgodnie z niniejszą Umową i przez cały okres jej obowiązywania.

4.5. Po stwierdzeniu utraty lub kradzieży urządzenia mobilnego Użytkownika Klient niezwłocznie powinien zablokować numer telefonu tego Użytkownika w Portalu biznesowym.

4.6. Klient może korzystać z usługi Bolt for Business wyłącznie do zasadnych celów biznesowych zgodnie z niniejszą Umową i nie może korzystać z usługi Bolt for Business do nieupoważnionych lub niezgodnych z prawem celów ani nie może naruszać prawidłowego funkcjonowania usługi Bolt for Business.

4.7. W przypadku zawieszenia lub odebrania dostępu do konta osobistego Pasażera, dostęp takiego Pasażera do Konta biznesowego również zostanie zawieszony.

4.8. Bolt zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania i aktualizowania cech i funkcji usługi Bolt for Business w dowolnym momencie, w tym do oferowania Pasażerom zniżek w oparciu o przejazdy dokonane w ramach usług Bolt for Business.

4.9. Klient nie ma prawa sam i nie może upoważniać żadnych osób trzecich do:

4.9.1. dokonywania dekompilacji, demontażu, inżynierii odwrotnej lub innych prób uzyskania kodu źródłowego lub podstawowej technologii, metodologii czy też algorytmów związanych z usługą Bolt for Business;

4.9.2. niewłaściwego wykorzystywania Portalu biznesowego poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić korzystaniu z usługi Bolt for Business;

4.9.3. omijania, wyłączania lub zakłócania w inny sposób wszelkich funkcji związanych z bezpieczeństwem Portalu biznesowego;

4.9.4. popierania, promowania, zaangażowania się w jakiekolwiek nielegalne lub bezprawnego zachowania lub zachowania, które skutkuje szkodą na mieniu lub osobie wyrządzoną komukolwiek;

4.9.5. gromadzenia jakichkolwiek danych z Portalu biznesowego innych niż przewidziano w Umowie;

4.9.6. przedstawiania lub udostępniania treści, które zawierają nagość lub przemoc lub są obelżywe, zagrażające, obsceniczne, wprowadzające w błąd, nieprawdziwe lub obraźliwe;

4.9.7. przedstawiania lub udostępniania treści, których Klient/Użytkownik nie jest właścicielem, lub co do których nie posiada prawa używania lub które w inny sposób naruszają prawa autorskie, prawa do znaku towarowego lub inne prawa osób trzecich;

4.9.8. korzystania z treści z naruszeniem jakichkolwiek warunków licencyjnych określonych przez właściciela;

4.9.9. dostarczania lub przekazywania jakichkolwiek informacji lub komentarzy na temat innej osoby do Business Portal bez zgody tej osoby;

4.9.10.grożenia, nadużywania lub naruszania prywatności innej osoby lub powodowania irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju, nękania, denerwowania, zawstydzania, alarmowania czy też drażnienia innej osoby; lub

4.9.11. korzystania z dowolnego zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń: „robotów”, „botów”, „pająków” lub „czytników offline”, aby uzyskać dostęp do Portalu biznesowego w sposób, który wysyła więcej komunikatów z zapytaniem do Portalu biznesowego, niż człowiek mógłby to zrobić w tym samym czasie;

4.9.12.doładowywania, zwiększania lub w inny sposób modyfikowania czy też manipulowania Opłatami obliczonymi za pomocą Aplikacji Bolt;

4.9.14.nakładania na Użytkownika żadnych dodatkowych opłat lub opłat związanych z korzystaniem z usługi Bolt for Business, z wyjątkiem Pasażera Ride Booker;

4.10. Strony są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji handlowych, technicznych lub finansowych, w tym warunków niniejszej Umowy, otrzymanych od drugiej strony w związku z niniejszą Umową, chyba że:

4.10.1.strona ujawniająca zezwala na piśmie na ujawnienie określonych informacji, o które wystąpiono;

4.10.2.takie informacje są już publiczne dostępne;

4.10.3.strona otrzymująca wykorzystuje informacje poufne wyłącznie do celów dozwolonych na mocy Umowy;

4.10.4.strona otrzymująca otrzyma nakaz administracyjny lub sądowy lub jakikolwiek inny wniosek o ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych od podmiotu uprawnionego do ich uzyskania, jeżeli strona otrzymująca dostarczyła osobie ujawniającej pisemne zawiadomienie o takim wniosku, umożliwiające stronie ujawniającej zapewnienie wszelkich dostępnych zabezpieczeń przed ujawnieniem informacji.

4.11. Strona otrzymująca jest zobowiązana do ochrony informacji poufnych strony ujawniającej w taki sam sposób, jak chroni poufności własnych informacji zastrzeżonych i poufnych, ale w żadnym wypadku nie stosując standardów ochrony niższych niż uzasadnione.

5. Płatności i zwroty

Informacje ogólne

5.1. Klient wybiera metodę płatności za Bolt for Business z listy dostępnych metod płatności podanej na Portalu biznesowym, która może obejmować np. płatności bezpośrednie, przedpłaty (prepaid) i opłacone z dołu (postpaid).

5.2. Bolt OP zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany dostępnych metod płatności według własnego uznania.

5.3. Klient ponosi wobec Bolt OP odpowiedzialność za uiszczanie wszystkich Opłat, wraz z Opłatą za usługę, które zostały poniesione przez Użytkowników w ramach opcji Konta biznesowego, niezależnie od tego, czy Użytkownik posiadał upoważnienie Klienta do poniesienia takich kosztów.

5.4. Klient zobowiązuje się do uiszczania wszelkich grzywien, opłat, kar oraz wszelkich innych opłat i kosztów poniesionych przez Bolt OP, wynikających z anulowania przejazdu przez Użytkownika, korzystania przez Użytkownika z dowolnego pojazdu, nieprawidłowego parkowania pojazdu przez Użytkownika lub w wyniku naruszenia przez Użytkownika innych wymogów prawa, zasad, przepisów lub zarządzeń podczas korzystania z usługi Bolt for Business. Klient upoważnia Bolt OP do automatycznego odliczenia takich kwot z karty kredytowej Klienta lub obciążenia Klienta w przypadku innych opcji płatności (jeśli dla danej metody płatności wymagane jest podanie karty kredytowej)

5.5. W przypadku zakwestionowania przez Klienta transakcji, za które pobrano opłatę w ramach wybranej metody płatności, Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z Bolt w ciągu 10 dni roboczych od daty wspomnianej transakcji;

5.6. Klient zgadza się, aby płatności na rzecz Bolt OP mogły być obsługiwane przez Bolt OP albo innego wybranego przez Bolt OP Agenta płatniczego. Bolt OP wyznaczyła Agentów Płatniczych, aby udzielali odpowiedzi na wszelkie skargi i rozstrzygali wszelkie spory związane z płatnościami dokonanymi na rzecz Bolt OP. Klient zobowiązuje się do bezpośredniego omawiania wszelkich skarg z Bolt OP albo Agentem płatniczym, który autoryzował płatność.

5.7. Płatności nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem przypadków, w których niniejszy dokument lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Zwroty są dokonywane na Konto biznesowy w formie kredytu, który może zostać wykorzystany do zapłaty za przyszłe przejazdy.

5.8. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług Bolt for Business, środki pozostałe na Koncie biznesowym zwracane są na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, pomniejszone o koszty dokonania przelewu.

Płatności bezpośrednie

5.9. ​W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Klient jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania jednej lub większej liczby ważnych kart kredytowych połączonych z Kontem biznesowym, aby umożliwić Bolt naliczenie wszelkich płatności związanych z korzystaniem z usługi Bolt for Business zgodnie z niniejszą Umową.

5.10. Po złożeniu zlecenia przejazdu Bolt OP automatycznie dokona pobrania odpowiedniej kwoty z karty kredytowej Klienta obejmującej zarówno Opłatę, jak i Opłatę za usługę i zaliczy tę należność na poczet faktury za miesiąc, w którym wykonano Usługę Przewozu.

5.11. W przypadku niepowodzenia automatycznego obciążenia karty kredytowej zlecenie przejazdu zostanie odrzucone, a Użytkownik będzie musiał wybrać alternatywną metodę płatności dostępną w Aplikacji Bolt. Klient ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie płatnicze również w przypadku, gdy odrzucenie przejazdu nie powiodło się, niezależnie od okoliczności, które zwykle powodują takie odrzucenie;

5.12. Wszystkie płatności, są przetwarzane w walucie lokalnej kraju, w którym Użytkownik korzysta z przejazdu.

5.13. Bank Klienta może nałożyć dodatkowe opłaty za korzystanie przez Klienta z karty kredytowej, które nie są uwzględnione ani w Opłacie, ani w Opłacie za usługę.

Przedpłaty (prepaid)

5.15. Po zażądaniu przejazdu przez użytkownika, Bolt OP automatycznie pobiera z salda Klienta na poczet przyszłej faktury za miesiąc w którym wykonano usługę przewozu kwotę równą Opłacie wraz z Opłatą za usługę;

5.16. Jeśli Klient wydał przedpłacone saldo, prośba o przejazd (a także wszystkie przyszłe przejazdy) zostanie odrzucona, Użytkownik musi wybrać alternatywną metodę płatności dostępną w aplikacji Bolt. Klient pozostaje odpowiedzialny za obowiązek zapłaty również w przypadku, gdy odrzucenie przejazdu nie powiodło się, niezależnie od okoliczności, które zwykle powodują takie odrzucenie.

5.17. Wszystkie płatności, będą przetwarzane w lokalnej walucie obowiązującej w kraju przejazdu użytkownika.

5.18 Saldo Klienta jest uzupełniane, poprzez dokonywanie odpowiednio oznaczonych w tytule przelewu wpłat na wskazany przez Bolt OP rachunek bankowy.

Płatności z dołu (postpaid)

5.18. Bolt OP może, według własnego uznania, zaoferować Klientowi limit kredytowy obejmujący Opłatę za usługę.

5.19. W przypadku przekroczenia tego limitu kredytowego, zlecenie przejazdu (jak również wszystkie przyszłe przejazdy) zostanie odrzucone, a Użytkownik będzie zobowiązany do wyboru innej metody płatności dostępnej w Aplikacji Bolt. Klient ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie płatnicze również w przypadku, gdy odrzucenie przejazdu nie powiodło się, niezależnie od okoliczności, które zwykle powodują takie odrzucenie.

6. Odpowiedzialność

6.1. Bolt OP nie oferuje usług transportowych ani usług przewozu, nabywa jedynie w imieniu własnym na rzecz Klienta usługi przewozu w celu ich późniejszego refakturowania na Klienta. Nie jest również dostawcą usług firm przewozowych ani transportowych w celu znalezienia Pasażerów dla Flot. Bolt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość ani brak wad w świadczeniu usług przewozu przez Floty. Ponieważ świadczenie i dostępność usług przewozu zależy od Flot i Kierowców, Bolt OP nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że dostępność Kierowców odpowiada potrzebom Użytkowników.

6.2. Usługa Bolt for Business jest dostarczana w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności. Bolt OP nie gwarantuje, że dostęp do usługi Bolt for Business będzie nieprzerwany lub wolny od błędów. W przypadku jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu, Bolt dołoży wszelkich starań, aby je usunąć tak szybko, jak to możliwe.

6.3. Bolt OP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które Klient lub Użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z usługi Bolt for Business, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Powiązana z tym odpowiedzialność finansowa Bolt OP jest ograniczona do kwoty 500 euro. Bolt OP nie ponosi odpowiedzialności za działania, błędy lub zaniechania Flot lub Kierowców.

6.4. Bolt nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby za jakiekolwiek koszty, straty lub szkody spowodowane niedokładnymi lub niekompletnymi danymi dostarczonymi przez Klienta.

6.5. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszej Umowie stanowi poważne naruszenie i daje Bolt OP prawo (z powiadomieniem lub bez) do:

6.5.1.natychmiastowego czasowego lub trwałego wypowiedzenia prawa Klienta lub jego Użytkownika do korzystania z Konta biznesowego oraz, w stosownych przypadkach, aplikacji Bolt, oraz

6.5.2.stosowania wszelkich innych środków zaradczych dostępnych zgodnie z niniejszą Umową i obowiązującym prawem i ubiegania się o nie.

6.6. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania Administratorów i Użytkowników. Klient ponosi również odpowiedzialność za Opłaty za przewóz zapłacone w wyniku nieautoryzowanej, oszukańczej lub innej bezprawnej działalności związanej z korzystaniem przez Użytkownika z usługi Bolt for Business. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Bolt OP po wykryciu jakiejkolwiek takiej nieautoryzowanej, nieuczciwej lub niedozwolonej działalności.

6.7. Jeśli Użytkownik nie kwalifikuje się już do korzystania z usługi Bolt for Business, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za usunięcie tej osoby z listy Użytkowników na jego Koncie biznesowym. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty dokonane przez Pasażera w ramach Konta biznesowego przed usunięciem takiego Pasażera z listy Użytkowników.

6.8. Żadna ze stron nie może używać ani odwoływać się do nazwy, logo, znaków towarowych lub znaków usługowych drugiej strony w komunikatach prasowych lub w inny sposób bez uprzedniej każdorazowej zgody takiej strony.

6.9. Niewywiązanie się z obowiązków wynikających z Umowy przez którąkolwiek ze stron jest usprawiedliwione w zakresie i w okresie, w którym wykonanie tych obowiązków jest niemożliwe w wyniku strajku, pożaru, powodzi, trzęsień ziemi, rządowych aktów, nakazów lub ograniczeń, niewywiązania się przez dostawców lub wykonawców z ich zobowiązań lub z jakiegokolwiek innego powodu, gdy niewywiązanie się z obowiązków jest poza rozsądną kontrolą i nie jest spowodowane zaniedbaniem strony niewywiązującej się.

7. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

7.1. Umowa wchodzi w życie w momencie pomyślnego rozpatrzenia wniosku o rejestrację Klienta i pozostaje w mocy do momentu jej wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Klient może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, powiadamiając Bolt OP z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

7.3. Bolt OP może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, powiadamiając Klienta z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

7.4. Wszystkie zaległe zobowiązania płatnicze, jak również zobowiązania wynikające z postanowień niniejszej Umowy w zakresie odpowiedzialności i poufności pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

7.5. Bolt OP ma prawo do rozwiązania Umowy i zablokowania dostępu Klienta do Portalu biznesowego bez uprzedniego powiadomienia w przypadkach, gdy Klient naruszy niniejszą Umowę, wszelkie obowiązujące wymogi lub przepisy prawa lub szkodzi marce, reputacji lub działalności Bolt.

7.6. Bolt OP może również niezwłocznie zablokować dostęp Klienta do Portalu biznesowego na okres dochodzenia, jeśli Bolt podejrzewa naruszenie Umowy lub oszukańczą działalność, które są związane z Kontem biznesowym Klienta.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Jakiekolwiek zawiadomienie przekazane na mocy Umowy jest skutecznie doręczone, jeżeli zostanie dostarczone i uznane za otrzymane:

8.1.1.w przypadku osobistego przekazania – w momencie dostarczenia go danej stronie;

8.1.2.w przypadku doręczenia przez kuriera – w dniu wskazanym przez kuriera jako dzień, w którym koperta zawierająca zawiadomienie została dostarczona danej stronie;

8.1.3.w przypadku wysłania listem poleconym – w dniu w którym list zawierający zawiadomienie został doręczony stronie na adres wskazany drugiej stronie;

8.1.4.w przypadku udostępnienia za pośrednictwem Portalu biznesowego lub wysłania pocztą elektroniczną – w dniu, w którym strona otrzymująca wiadomość e-mail potwierdzi jej otrzymanie, lub w drugim dniu następującym po wysłaniu wiadomości e-mail, pod warunkiem że nadawca nie otrzymał powiadomienia o błędzie (informującym, że wiadomość nie została dostarczona drugiej stronie)

8.2. Wszelkie zmiany Umowy wchodzą w życie po ich udostępnieniu Klientowi za pośrednictwem Portalu biznesowego lub powiadomieniu osób do kontaktów zarejestrowanych na Koncie biznesowym Klienta. Dalsze korzystanie z usługi Bolt for Business po powiadomieniu o zmianach stanowi zgodę Firmy na takie zmiany.

8.3. Klient nie możne dokonać cesji niniejszej Umowy w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Bolt OP. Klient może dokonać cesji Umowy bez takiej zgody, ale po zawiadomieniu Bolt OP, w związku z fuzją lub sprzedażą całości kapitału własnego lub aktywów Klienta. Bolt może dokonać cesji Umowy według własnego uznania.

8.4. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami odnoszącego się do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze informacje, projekty, umowy, oświadczenia, gwarancje, postanowienia i zobowiązania między stronami o jakimkolwiek charakterze, zarówno ustne, jak i pisemne.

8.5. Niniejsza Umowa podlega prawu Estonii i należy ją interpretować i wykonywać zgodnie z nim. Jeżeli spór wynikający z Umowy nie może zostać rozstrzygnięty w drodze negocjacji, wówczas zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w Sądzie Okręgowym Harju.