Ogólne Warunki dla Kierowców

Niniejsze Ogólne Warunki określają główne warunki odnoszące się do Usług Bolt i regulujące korzystanie z nich. W celu świadczenia Usług Transportowych za pośrednictwem Platformy Bolt, Kierowca musisz wyrazić zgodę na warunki określone poniżej.

1. DEFINICJE

1.1 Bolt – (określane także jako „my”, „nasze”, „nas”) – Bolt Technology OÜ, spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzona i zarejestrowana na mocy prawa Republiki Estońskiej, pod numerem rejestracyjnym 12417834, z siedzibą pod adresem: Vana-Lõuna tn 39/1, Tallin 10134, Republika Estońska, jak również spółki i partnerzy grupy Taxify. Grupa Taxify oznacza (a) spółki, nad którymi Bolt Technology OÜ sprawuje kontrolę (na przykład spółki zależne Bolt Technology OÜ). Partnerzy Taxify oznaczają przedstawicieli lokalnych, podmioty stowarzyszone, agentów itp., wyznaczonych przez Bolt Technology OÜ (na przykład Agenta Płatniczego). Lista spółek i partnerów grupy Taxify jest dostępna pod adresem https://bolt.eu/cities/.

1.3 Usługi Bolt — usługi świadczone przez Bolt, w tym dostawa i utrzymanie Aplikacji Bolt, Platformy Bolt, Płatności w Aplikacji, obsługa klienta, komunikacji pomiędzy Kierowcą a Pasażerem oraz innych podobnych usług.

1.4 Aplikacja Bolt — aplikacja na smartfona dla Kierowców i Pasażerów, służąca zamawianiu i uzyskiwaniu Usług Transportowych

1.5 Platforma Bolt — technologia łącząca Pasażerów z Kierowcami, aby pomóc im w bardziej efektywnym przemieszczaniu się po miastach.

1.6 Pasażer — osoba zamawiająca Usługi Transportowe przy użyciu Platformy Bolt.

1.7 Kierowca (określany także jako „Ty”) — osoba świadcząca Usługi Transportowe za pośrednictwem Platformy Bolt. Każdy Kierowca otrzyma osobiste Konto Kierowcy Bolt, aby korzystać z Aplikacji Bolt i Platformy Bolt.

1.8 Umowa — niniejsza umowa pomiędzy Kierowcą a Bolt dotycząca korzystania z Usług Bolt, na którą składają się:

1.8.1 niniejsze Ogólne Warunki;

1.8.2 warunki szczególne wyświetlane w Aplikacji Bolt, np. dotyczące informacji o cenach lub opisów usług;

1.8.3 wytyczne dla Kierowców; oraz

1.8.4. inne warunki, o których mowa w niniejszej Umowie, które mogą być każdorazowo zmieniane.

1.9 Opłata – opłata, którą Pasażer jest zobowiązany zapłacić Kierowcy za świadczenie Usługi Transportowej.

1.10 Opłata Bolt — opłata, którą Kierowca jest zobowiązany uiścić na rzecz Bolt za korzystanie z Platformy Bolt.

1.11 Płatność w Aplikacji — karty, usługi płatności mobilnej i inne metody płatności wykorzystywane przez Pasażera za pośrednictwem Aplikacji Bolt do zapłaty za Usługi Transportowe.

1.12 Konto Kierowcy Bolt — dostęp do strony internetowej zawierającej informacje i dokumenty dotyczące korzystania z Usług Bolt w ramach świadczenia Usług Transportowych, w tym dokumentacji rachunkowej. Kierowca może uzyskać dostęp do Konta Kierowcy Bolt pod adresem http://partners.bolt.eu wprowadzając nazwę użytkownika i hasło.

1.13 Usługi Transportowe — usługa transportowa, którą Kierowca świadczy na rzecz Pasażera, którego zamówienie Kierowca zaakceptował za pośrednictwem Aplikacji Bolt.

1.14 Agent Płatniczy – Bolt Operations OÜ, tj. agent odpowiedzialny za usługi wsparcia technicznego w zakresie świadczenia usług płatniczych w celu ułatwienia płatności i/lub fakturowania w imieniu Bolt. Agent płatniczy może również rozpatrywać wszelkie skargi i rozstrzygać wszelkie spory dotyczące płatności dokonanych przez Bolt.

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1. Przed skorzystaniem z Usług Bolt należy zarejestrować się, podając wymagane informacje w formularzu rejestracji na stronie internetowej i przesyłając niezbędną dokumentację zgodnie z naszymi wymaganiami. Możesz zarejestrować się jako osoba prawna lub fizyczna. Po pomyślnym zakończeniu rejestracji stworzymy Ci konto osobiste Kierowcy dostępne za pośrednictwem nazwy użytkownika i hasła. Klikając przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się na końcu formularza rejestracji, oświadczasz i zapewniasz, że: zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, masz prawo zawrzeć z nami umowę dotyczącą korzystania z Platformy Bolt w celu świadczenia Usług Transportowych; dokładnie zapoznałeś się, w pełni zrozumiałeś i zgadzasz się na związanie niniejszymi Warunkami Ogólnymi, w tym na wszystkie zobowiązania wynikające z tych Warunków Ogólnych oraz z Umowy; wszystkie informacje, które nam przedstawiłeś są dokładne, poprawne i kompletne; będziesz stale aktualizował Konto Kierowcy Bolt i informacje profilowe; nie będzie upoważniał innych osób do korzystania ze swojego Konta Kierowcy Bolt ani przenosił go na żadną inną osobę; nie będzie korzystał z Usług Bolt w celach nieuprawnionych lub niezgodnych z prawem ani naruszał prawidłowego funkcjonowania Usług Bolt; przez cały czas będziesz w pełni przestrzegał wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w państwie, w którym świadczysz Usługi Transportowe, w tym (między innymi) przepisów regulujących usługi transportu osobowego;

2.2. Jesteś zobowiązany podać swoje dane bankowe w trakcie wypełniania danych płatniczych przy rejestracji. W przypadku, gdy jesteś osobą prawną, należy wpisać konto bankowe firmy. Opłaty z tytułu Płatności w Aplikacji przesyłamy na konto bankowe, które podałeś. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe transakcje pieniężne w przypadku podania błędnych danych bankowych.

2.3. Po przesłaniu formularza rejestracji otrzymasz e-mail z dodatkowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby korzystać z usług Bolt. Warunki te mogą obejmować dostarczenie wyciągów z rejestru karnego, ważnego dokumentu prawa jazdy, poświadczenia zadowalającego stanu technicznego pojazdu, ukończenie szkolenia, posiadania urządzenia mobilnego obsługującego GPS oraz spełnienie innych warunków opisanych we właściwej wiadomości e-mail. Niespełnienie określonych wymagań i warunków może skutkować rozwiązaniem Umowy i zakończeniem uprawnienia do korzystania z Usług Bolt.

2.4 Zgadzasz się, że w określonych miastach lub krajach Bolt Technology OÜ może przenieść wszelkie nasze zobowiązania wynikające z Warunków Ogólnych lub Umowy na rzecz spółek i partnerów grupy Taxify. Obejmuje to między innymi cesję praw i obowiązków związanych z weryfikacją dokumentów związanych z formularzami rejestracji, szkoleniami, pobieraniem opłat Bolt, przekazywaniem Ci należnych opłat, pośrednictwem w Płatności w Aplikacji, udzielaniem licencji na Aplikację Bolt itp. Szczegółowe informacje dotyczące spółek i partnerów grupy Taxify można uzyskać tutaj http://bolt.eu/cities.

2.6 Rejestracja konta jako osoba prawna (tj. spółka). Jesteś uznawany za osobę prawną, jeżeli odbiorca opłat jest oznaczony jako osoba prawna w szczegółach płatności (dostępnych na Koncie Kierowcy Bolt). W takim przypadku wskazana osoba prawna jest uznawana za dostawcę Usług Transportowych i za stronę niniejszych Ogólnych Warunków, Umowy i wszelkich dalszych umów. Usługi Transportowe może faktycznie świadczyć wyłącznie konkretna osoba fizyczna wskazana w procesie rejestracji. Taka osoba fizyczna może korzystać z konta Kierowcy tylko wtedy, gdy zapoznała się z niniejszymi Warunkami Ogólnymi oraz wszelkimi dalszymi dokumentami będącymi częścią Umowy i zgadza się na związanie nimi. OSOBA PRAWNA WSKAZANA W SZCZEGÓŁACH PŁATNOŚCI ORAZ OSOBA FIZYCZNA FAKTYCZNIE ŚWIADCZĄCA USŁUGI TRANSPORTOWE ZA POŚREDNICTWEM KONTA BOLT PONOSZĄ SOLIDARNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE NARUSZENIA OGÓLNYCH WARUNKÓW I UMOWY, DO KTÓRYCH DOSZŁO ZE STRONY KIEROWCY.

2.7 Rejestracja Konta Kierowcy Bolt jako firma flotowa. Po zawarciu odrębnej umowy firma flotowa może samodzielnie rejestrować konta swoich pracowników lub usługodawców. W takim przypadku firma flotowa jest zobowiązana do zapewnienia, że jej pracownicy i/lub usługodawcy spełniają wymogi Ogólnych Warunków, Umowy i wszelkich dalszych umów oraz że zgadzają się działać zgodnie z jej warunkami i zobowiązaniami oraz być nimi związaną. Firma flotowa i jej pracownicy i/lub usługodawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia popełnione przez takiego pracownika lub usługodawcę.

3 UPRAWNIENIE DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI BOLT I KONTA KIEROWCY BOLT

3.1. Licencja na korzystanie z Aplikacji Bolt i Konta Kierowcy Bolt. Niniejszym udzielamy Ci licencji na korzystanie z Aplikacji Bolt i Konta Kierowcy Bolt. Licencja nie daje Ci prawa do udzielania dalszych licencji lub przenoszenia jakichkolwiek praw na osoby trzecie. Niezależnie od powyższego oraz jeżeli zostanie to odrębnie uzgodnione, firmy flotowe mogą udzielić członkom swojej floty dalszych licencji na korzystanie z Aplikacji Bolt oraz z Konta Kierowcy Bolt.

3.2. W trakcie korzystania z Aplikacji Bolt lub Konta Kierowcy Bolt, nie możesz: dokonywać dekompilacji, inżynierii wstecznej lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy Aplikacji Bolt, Konta Kierowcy Bolt lub innego oprogramowania firmy Bolt; modyfikować Aplikacji Bolt lub Konta Kierowcy Bolt w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie lub używać zmodyfikowanych wersji aplikacji Bolt lub Konta Kierowcy Bolt; przesyłać plików zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub inne programy, które mogą uszkodzić lub negatywnie wpłynąć na operacje na Platformie Bolt; podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji Bolt, Konta Kierowcy Bolt lub innych Usług Bolt.

3.3. Licencja udzielona niniejszym dokumentem zostanie odwołana automatycznie i równocześnie wraz z rozwiązaniem Umowy. Po rozwiązaniu Umowy natychmiast zaprzestaniesz korzystania z Aplikacji Bolt oraz Konta Kierowcy Bolt, natomiast my jesteśmy uprawnieni do zablokowania i usunięcia konta Kierowcy bez uprzedniego zawiadomienia.

3.4. Korzystanie ze znaczników i etykiet Bolt. Ponadto możemy przekazać Kierowcy znaczniki, etykiety, naklejki lub inne znaki, które odnoszą się do marki Bolt lub w inny sposób wskazują, że korzystasz z Platformy Bolt. Udzielamy Ci niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzenoszalnej licencji na używanie takich znaków wyłącznie w celu wskazania, że świadczysz Usługi Transportowe za pośrednictwem Platformy Bolt. Po rozwiązaniu Umowy musisz niezwłocznie usunąć i wyrzucić wszelkie znaki odnoszące się do marki Bolt.

3.5. Wszelkie prawa autorskie i znaki towarowe, w tym kod źródłowy, bazy danych, loga i wzory wizualne są własnością firmy Bolt i są chronione prawami autorskimi, prawem do znaków towarowych lub tajemnicą przedsiębiorstwa oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych. Korzystając z Platformy Bolt lub innych Usług Bolt, nie nabywasz żadnych praw własności intelektualnej.

4. ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH

4.1. Obowiązki Kierowcy. Niniejszym zapewniasz, że będziesz świadczyć Usługi Transportowe zgodne z Ogólnymi Warunkami, Umową oraz przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w państwie, w którym świadczysz Usługi Transportowe. Należy pamiętać, że Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych, które mogą wynikać ze świadczenia Usług Transportowych. \

4.2. Musisz posiadać wszystkie licencje (w tym ważne prawo jazdy), zezwolenia, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (jeśli dotyczy), rejestracje, certyfikaty i inne dokumenty wymagane w danej jurysdykcji do świadczenia Usług Transportowych. Twoim obowiązkiem jest utrzymanie ważności wszystkich wyżej wymienionych dokumentów. Bolt zastrzega sobie prawo do zażądania, abyś przedstawił dowody i przedłożył do wglądu wszystkie niezbędne licencje, pozwolenia, zezwolenia, uprawnienia, rejestracje i certyfikaty.

4.3. Jesteś zobowiązany świadczyć Usługi Transportowe profesjonalnie, w sposób zgodny z etyką biznesową mającą zastosowanie do świadczenia takich usług oraz dążyć do realizacji zamówienia Pasażera w najlepszym jego interesie. Między innymi, jesteś: (i) zobowiązany jechać trasą najmniej kosztowną dla Pasażera, chyba że Pasażer wyraźnie zażąda inaczej; (ii) zobowiązany nie dokonywać żadnych nieuprawnionych postojów; (iii) zobowiązany do nie przewożenia w pojeździe innych osób niż Pasażer i pasażerowie towarzyszący Pasażerowi; oraz (iv) zobowiązany przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego, tzn. nie może prowadzić żadnych działań, które mogłyby zakłócić prowadzenie pojazdu lub postrzeganie warunków drogowych, w tym trzymać telefonu w ręku podczas jazdy.

4.4. Zachowujesz wyłączne prawo do określenia, kiedy świadczysz Usługi Transportowe. Zamówienia Usług Transportowych złożone przez Pasażerów przyjmujesz, odrzucasz lub ignorujesz według własnego uznania.

4.5. Koszty, które ponosisz podczas świadczenia Usług Transportowych. Jesteś zobowiązany do zapewnienia i utrzymania całego sprzętu i środków niezbędnych do świadczenia Usług Transportowych na własny koszt, w tym samochodu, smartfona itp. Ponosisz również odpowiedzialność za pokrycie wszystkich kosztów poniesionych w trakcie wykonywania Usług Transportowych, w tym, między innymi, kosztów paliwa, kosztów planu transmisji danych komórkowych, opłat celnych, amortyzacji pojazdu, ubezpieczenia, odpowiednich podatków od osób prawnych lub opłat drogowych itp. Należy pamiętać, że korzystanie z Aplikacji Bolt może doprowadzić do zużywania dużej ilości danych w Twoim planie taryfowym. Dlatego proponujemy subskrypcję planu taryfowego o nieograniczonej lub bardzo dużej ilości danych do wykorzystania.

4.6. Opłaty. Masz prawo pobierać opłatę za każdy przypadek, w którym zaakceptowałeś zamówienie Pasażera na Platformie Bolt i zrealizowałeś Usługę Transportową zgodnie z zamówieniem (tj. Opłata za przewóz). Opłata jest obliczana na podstawie domyślnej taryfy podstawowej, odległości podróży określonej przez urządzenie GPS oraz czasu trwania danej podróży. Domyślna podstawowa Opłata za przewóz może zmieniać się w zależności od sytuacji na rynku lokalnym. Możesz negocjować Opłatę wysyłając do nas stosowną prośbę podpisaną cyfrowo lub ręcznie. Ponadto zawsze masz prawo obciążyć Pasażera mniejszą opłatą niż Opłata wskazana w Aplikacji Bolt. Jednakże obciążenie Pasażera mniejszą opłatą niż wskazana w Aplikacji Bolt nie zmniejsza Opłaty Bolt.

4.7. Opłata za przewóz z góry. Pasażerowi może zostać zaproponowane skorzystanie z opcji przejazdu, która umożliwia Pasażerowi wyrażenie zgody na ustaloną z góry Opłatę dla danego przypadku Usługi Transportowej świadczonej przez Ciebie (tj. Opłata za przewóz z góry). Informacja o Opłacie za przewóz z góry jest przekazywana Pasażerowi za pośrednictwem Aplikacji Bolt przed złożeniem zamówienia przejazdu, zaś Tobie - gdy przejazd zostanie zaakceptowany lub po jego zakończeniu. W przypadku gdy Pasażer zmieni miejsce docelowe w trakcie jazdy, gdy ze względu na ruch drogowy lub inne czynniki przejazd trwa znacznie dłużej niż szacowano, lub gdy inne nieoczekiwane okoliczności wpływają istotnie na parametry przejazdu (np. używana jest trasa, gdzie obowiązują opłaty drogowe) zamiast Opłaty z góry zostanie zastosowana Opłata obliczona zgodnie z pkt. 4.6.

4.8. Jeśli okaże się, że wystąpił błąd w obliczaniu Opłaty za przewóz i chcesz dokonać poprawek w jej obliczeniu, należy złożyć wniosek w Aplikacji Bolt w sekcji „Przegląd Opłaty”. Jeśli wniosek w sekcji „Przegląd Opłaty” w Aplikacji Bolt nie zostanie złożony, wówczas Bolt nie będzie ponownie obliczać Opłaty i nie dokona zwrotu za błąd popełniony przy obliczaniu Opłaty.

4.9. Bolt może skorygować Opłatę w odniesieniu do określonego zakończonego zamówienia, jeśli wykryjemy naruszenie (np. przejazd dłuższą trasą lub niezatrzymanie licznika opłaty w Aplikacji Bolt po zakończeniu Usług Transportowych) lub w przypadku stwierdzenia błędu technicznego wpływającego na ostateczną opłatę. Bolt może również zmniejszyć lub anulować opłatę w przypadku, gdy mamy uzasadniony powód podejrzewać, że doszło do oszustwa lub gdy skarga Pasażera wskazuje na naruszenie po Twojej stronie. Bolt będzie korzystać ze swojego prawa do obniżenia lub anulowania opłaty za przewóz jedynie w rozsądny i uzasadniony sposób.

4.10. Pasażer może uiścić opłatę za Usługi Transportowe bezpośrednio na rzecz Kierowcy lub za pośrednictwem Płatności w Aplikacji, zgodnie z opisem w punkcie 6 niniejszych Warunków Ogólnych. W przypadku, gdy Pasażer płaci Opłatę bezpośrednio, Twoim obowiązkiem jest pobranie Opłaty. W przypadku, gdy Pasażer nie zapłaci lub odmówi płatności, Bolt wyśle do Pasażera wezwanie do zapłaty w Twoim imieniu. Takie upoważnienie wynika z pełnomocnictwa udzielonego Bolt przez agenta płatniczego i nie pociąga za sobą tego, że Bolt ma obowiązek rekompensaty Opłaty w wysokości niezapłaconej przez Pasażera. Jeżeli pasażerowie pojazdu nie zgadzają się na opłacenie Opłaty za zrealizowanie Usługi Transportowej, Opłata zostanie uiszczona przez Pasażera, który zlecił świadczenie Usługi Transportowej. Jeśli Pasażer zasadnie odmówi zapłaty Opłaty z tej przyczyny, że informacje podane przez Ciebie w Aplikacji Bolt są nieprawidłowe, wówczas Bolt nie zwróci Ci tych wydatków.

4.11. Rachunki. Po każdym pomyślnym zrealizowaniu Usług Transportowych Bolt wygeneruje i przekaże Pasażerowi rachunek obejmujący następujące informacje: nazwa firmy, siedziba, imię i nazwisko Kierowcy, zdjęcie Kierowcy, numer licencji służbowej (jeśli dotyczy), numer rejestracyjny pojazdu, data, godzina, miejsce rozpoczęcia i zakończenia, czas trwania i odległość, Opłata i Opłata za przewóz zapłacona za świadczenie Usług Transportowych. Rachunek za każdą dostarczoną Usługę Transportową jest dostępny za pośrednictwem Konta Kierowcy Bolt.

4.12. Opłata za anulowanie i opłata za czas oczekiwania. Pasażer może anulować zamówienie na świadczenie Usług Transportowych, które Kierowca zaakceptował za pośrednictwem Aplikacji Bolt. Kierowca jest uprawniony do Opłaty za anulowanie Usługi Transportowej (Opłata za Anulowanie) w przypadku, gdy Pasażer anuluje zaakceptowane zamówienie na świadczenie Usług Transportowych po upływie czasu określonego przez Aplikację Bolt.

4.13. Jeśli w trakcie świadczenia Usług Transportowych Pasażer lub jego współpasażerowie niedbale spowodują uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia (między innymi poprzez zaplamienie lub odbarwienie pojazdu lub spowodowanie, że w pojeździe pojawi się odór), masz prawo zażądać od Pasażera zapłaty kary w wysokości do 50 EUR oraz odszkodowania za wszelkie szkody przekraczające wysokość kary. Jeśli Pasażer nie wyraża zgody na zapłacenie kary lub odszkodowania za szkody, należy powiadomić nas o tym, a my postaramy się pobrać od Pasażera karę lub odpowiednie koszty w Twoim imieniu. Należy jednak pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody związane z czyszczeniem lub konserwacją pojazdu spowodowane przez Pasażera.

4.14. Twoje zobowiązania podatkowe. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że jesteś zobowiązany do pełnego przestrzegania wszystkich zobowiązań podatkowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Transportowych, w tym (i) uiszczania podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne lub innego obowiązującego podatku; oraz (ii) spełnienia wszystkich obowiązków związanych z rejestracją pracowników i rejestracją w organach podatkowych w odniesieniu do obliczeń rachunkowych i wpłat na rzecz właściwych organów państwowych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W przypadku gdy organ podatkowy przedłoży nam ważny wniosek o udzielenie informacji dotyczących działalności Kierowcy, możemy udostępnić organowi podatkowemu informacje dotyczące Twojej działalności w zakresie określonym w obowiązujących aktach prawnych. Ponadto Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych, które mogą obowiązywać w związku ze świadczeniem Usług Transportowych. Niniejszym zgadzasz się zwrócić Bolt wszystkie opłaty państwowe, opłaty z tytułu roszczeń, płatności, grzywny lub inne zobowiązania podatkowe, które Bolt opłaci w związku z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów podatkowych, które nie zostały spełnione przez Ciebie (w tym uiszczenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne).

4.15. Upoważnienie Kierowcy do wystawiania faktur. Bolt ma prawo wystawić Pasażerowi fakturę w Twoim imieniu w celu zwrotu Ci wszelkich Opłat, kar umownych lub innych opłat, w których ściąganiu pośredniczy Bolt. Faktura zostanie Ci udostępniona za pośrednictwem Konta Kierowcy Bolt.

5. OPŁATY BOLT

5.1. W celu korzystania z Usług Bolt Kierowca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty (tj. Opłaty Bolt). Opłata Bolt jest naliczana na podstawie Opłaty dla każdego zlecenia Usługi Transportowej, które zostało zrealizowane przez Ciebie. Kwota Opłaty Bolt jest udostępniana Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej, Aplikacji Bolt, Konta Kierowcy Bolt lub innych stosownych środków. Opłata Bolt może być czasami zmieniana. Zostaniesz uprzednio powiadomiony o każdej takiej zmianie.

5.2. Musisz uiścić Opłatę Bolt i wszelkie inne opłaty należne nam za poprzedni miesiąc najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. W przypadku zwłoki w uiszczeniu Opłaty Bolt jesteś zobowiązany zapłacić odsetki za opóźnienie w wysokości 0,04% (cztery setne procenta) nieuiszczonej kwoty za dzień. Jesteś też zobowiązany do pokrycia wszystkich poniesionych przez nas kosztów związanych z działaniami windykacyjnymi.

6. PŁATNOŚCI W APLIKACJI

6.1. Możemy umożliwić Pasażerom opłacenie Usługi Transportowej za pomocą kart płatniczych, usługi płatności mobilnej i innych metod płatności (usługa Bolt Business itp.) bezpośrednio w Aplikacji Bolt (tj. Płatność w Aplikacji). Niniejszym upoważniasz nas do działania w charakterze ograniczonego przedstawiciela wyłącznie w celu pobierania, w Twoim imieniu, Opłat lub innych opłat uiszczanych przez Pasażera za pośrednictwem Płatności w Aplikacji. Jakiekolwiek zobowiązanie do zapłaty przyjęte przez Pasażera za pośrednictwem Płatności w Aplikacji uznaje się za spełnione z chwilą dokonania płatności.

6.2. Nie możesz odmówić Pasażerowi możliwości zapłaty za pośrednictwem Płatności w Aplikacji ani odwodzić Pasażera od skorzystania z Płatności w Aplikacji. W przypadku odmowy przez przyjęcia Płatności w Aplikacji bez uzasadnionej przyczyny, będziemy uprawnieni do nałożenia na Ciebie kary umownej w wysokości 15 euro za każdą odmowę i/lub odebraniu Ci prawa do korzystania z Usług Bolt w razie powtarzających się przypadków takiego zachowania.

6.3. Bolt zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania kodu promocyjnego wśród podróżnych według własnego uznania na zasadzie promocji. Jesteś zobowiązany do przyjęcia kodu promocyjnego tylko wtedy, gdy podróżny poda kod w aplikacji podczas uiszczania płatności za przejazd kartą płatniczą. Kody promocyjne mogą nie być stosowane przy uiszczaniu płatności za przejazd gotówką. W przypadku podejrzenia, że kod promocyjny został zastosowany w sposób nieuczciwy, nielegalny lub został użyty przez Kierowcę niezgodnie z naszymi Warunkami dotyczącymi korzystania z kodu promocyjnego, kod promocyjny może zostać anulowany, a nieuiszczona należność nie zostanie zwrócona Kierowcy przez Bolt.

6.4. Masz prawo do przeglądania raportów Płatności w Aplikacji na Koncie Kierowcy Bolt lub w Aplikacji. Raporty przedstawiają kwoty Płatności w Aplikacji dokonanych w poprzednim tygodniu, jak również kwoty pobrane tytułem Opłaty Bolt. Musisz powiadomić nas o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na nasze zobowiązania dotyczące gromadzenia i dystrybucji Opłat uiszczonych za pośrednictwem Płatności w Aplikacji.

6.5. Nie będziemy zobowiązani do zapłaty Ci Opłaty należnej od Pasażera, jeśli Płatność w Aplikacji nie powiodła się, ponieważ karta kredytowa Pasażera lub inna metoda płatności została anulowana lub z innych powodów nie powiodła się. W takim przypadku pomożemy Ci w dochodzeniu należnej Opłaty od Pasażera i przekażemy ją po dokonaniu przez Pasażera wymaganej płatności.

6.6. Przed świadczeniem Usługi Transportowej sprawdzisz, czy usługa jest faktycznie świadczona na rzecz właściwego Pasażera lub czy Pasażer wyraźnie potwierdził, że zezwala innym pasażerom na przejazd w ramach konta Pasażera. Jeśli popełnisz błąd w identyfikacji Pasażera, a Płatnością w Aplikacji zostanie obciążona osoba, na rzecz której nie świadczono usługi lub która nie zezwoliła na świadczenie Usług Transportowych na rzecz innych pasażerów, wówczas zwrócimy tej osobie koszty z tytułu Opłaty. W takim przypadku nie będziesz miał prawa do otrzymania od nas Opłaty. Dodatkowo za każdą nieprawidłowo przeprowadzoną Płatność w Aplikacji będziemy uprawnieni do nałożenia na Ciebie kary umownej w wysokości do 10 euro.

6.7. Należy pamiętać, że wszelkie Opłaty zapłacone za pośrednictwem Płatności w Aplikacji zostaną potrącone z uwzględnieniem kwot, które jesteś zobowiązany do uiszczenia na naszą rzecz (tj. Opłat Bolt i kar umownych). Zastrzegamy sobie prawo do wypełnienia jakiegokolwiek Twojego zobowiązania finansowego wobec spółek należących do grupy Taxify, w razie których przejmiemy prawo do dochodzenia roszczeń przeciwko Tobie. W takim przypadku będziemy uprawnieni do wystąpienia z roszczeniem przeciwko Kierowcy. Możemy potrącić wszelkie Twoje zobowiązania finansowe z ewentualnych zobowiązań finansowych wobec nas.

6.8. Jeżeli uiszczenie przez nas Opłat należnych Tobie jest niemożliwe ze względu na nieudostępnienie danych dotyczących rachunku bankowego na Koncie Kierowcy lub jeśli dane konta bankowego są nieprawidłowe, wówczas wstrzymamy taką płatność przez 180 dni. Jeśli nie podasz nam prawidłowych danych dotyczących rachunku bankowego w ciągu 180 dni od daty ustalenia prawa do dochodzenia takiej płatności, Twoje roszczenie dotyczące niezapłaconej Ci Opłaty wygaśnie.

7. OBSŁUGA KLIENTA

Zapewniamy Kierowcom obsługę klienta w zakresie korzystania z Usług Bolt. Mamy prawo do zaprzestania świadczenia usług obsługi klienta w przypadku opóźnienia jakiejkolwiek płatności przez okres dłuższy niż 5 (pięć) dni kalendarzowych.

8. OCENA I AKTYWNOŚĆ

8.1. W celu zagwarantowania wysokiej jakości usług i zapewnienia dodatkowej gwarancji dla Pasażerów, niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że Pasażerowie mogą wystawić Ci ocenę i podzielić się opinią dotyczącą jakości Usług Transportowych świadczonych przez Ciebie. Twoja średnia ocena będzie powiązana z kontem Kierowcy i będzie dostępna dla Pasażerów w Aplikacji Bolt. Jeśli okaże się, że ocena lub opinia nie została wystawiona w dobrej wierze, ocena lub opinia ta nie zostanie uwzględniona w obliczeniach Twojej oceny.

8.2. Oprócz oceny mierzymy poziom Twojej aktywności i oceniamy zaangażowanie na podstawie wskaźników dotyczących przyjmowania, odrzucania, realizacji zleceń Usługi Transportowej czy braku reakcji na takie zlecenia.

8.3. Aby zapewnić Pasażerom niezawodne usługi, możemy określić minimalną średnią ocenę oraz minimalną ocenę aktywności, którą Kierowcy muszą uzyskać i utrzymać. Jeśli po odpowiednim powiadomieniu od nas Kierowca nie zwiększy średniej oceny lub oceny aktywności do minimalnego poziomu w wyznaczonym terminie, konto Kierowcy zostanie automatycznie zawieszone tymczasowo lub na stałe. Możemy cofnąć zawieszenie konta, jeśli jest to uzasadnione przez jakiekolwiek okoliczności zewnętrzne lub jeśli okaże się, że zawieszenie zostało spowodowane błędem systemu lub fałszywymi ocenami.

9. INFORMACJE RYNKOWE I KAMPANIE

9.1. Informacje rynkowe. Możemy wysyłać Ci za pośrednictwem Aplikacji Bolt, Konta Kierowcy Bolt, wiadomości SMS, wiadomości e-mail lub innych środków, informacje rynkowe na temat terminów wysokiego zapotrzebowania Pasażerów na Usługi Transportowe. Takie informacje rynkowe mają jedynie charakter rekomendacji i nie stanowią dla Ciebie żadnych zobowiązań. Ponieważ szacunki zawarte w informacjach rynkowych opierają się na wcześniejszych statystykach, nie możemy zagwarantować, że rzeczywista sytuacja rynkowa będzie odpowiadała szacunkom przedstawionym w informacji rynkowej.

9.2. Kampanie gwarantujące minimalny dochód. Możemy również organizować kampanie, w ramach których zagwarantujemy minimalny dochód, jeśli będziesz świadczył Usługi Transportowe w określonym terminie. Jeśli nie osiągniesz określonego minimum, wyrównamy różnicę. Szczegółowe wymagania i warunki będą wysyłane za pośrednictwem Aplikacji Bolt, Konta Kierowcy Bolt, wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub w inny sposób. Mamy pełną swobodę decydowania, czy, kiedy i którym kierowcom zaoferujemy takie kampanie. Jeśli zachodzą uzasadnione przesłanki, by podejrzewać jakąkolwiek nieuczciwą działalność z Twojej strony, możemy wstrzymać płatność Opłaty za przejazd do czasu wyjaśnienia podejrzenia o oszustwo.

9.3. Kampanie dla Pasażerów. Możemy również okazjonalnie organizować różne kampanie dla Pasażerów w celu promowania Platformy Bolt. Jeśli Opłata płacona przez Pasażerów zostanie obniżona w ramach takiej kampanii, wypłacimy Ci rekompensatę w wysokości wartości pieniężnej zniżki zaoferowanej Pasażerom. Rekompensatę z tytułu kampanii marketingowej możemy potrącić z Opłaty Bolt.

10. RELACJE MIĘDZY KIEROWCĄ, NAMI I PASAŻERAMI

10.1 Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że świadczymy usługi społeczeństwa informacyjnego, a nie Usługi Transportowe. Dzięki Platformie Bolt i Usługom Bolt działamy jako platforma łącząca Pasażerów z Kierowcami, aby ułatwić im bardziej efektywne poruszanie się po miastach. Przyjmujesz do wiadomości, że świadczysz Usługi Transportowe na podstawie umowy na przewóz pasażerów, niezależnie lub za pośrednictwem firmy, w ramach działalności gospodarczej i zawodowej.

10.2 Przyjmujesz do wiadomości, że między Tobą a nami nie została i nie zostanie zawarta umowa o pracę ani nie istniał i nie będzie istniał stosunek pracy. Przyjmujesz do wiadomości również, że między Tobą a nami nie ustanowiono wspólnego przedsięwzięcia ani partnerstwa. Nie możesz działać jako nasz pracownik, agent lub przedstawiciel ani zawierać umów w naszym imieniu. Jeśli w skutek obowiązującego prawa lub z innych powodów miałbyś zostać uznany za naszego pracownika, niniejszym zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec nas, które mogą powstać w wyniku takiego uznania istnienia stosunku pracy.

10.3 Nie możesz przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z Warunków Ogólnych lub Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Kierowcy będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem http://bolt.eu/legal/privacy-for-drivers/.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12.1. Platforma Bolt jest udostępniana w stanie, w jakim jest, oraz w miarę jej dostępności. Nie deklarujemy ani nie gwarantujemy, że dostęp do Platformy Bolt będzie nieprzerwany lub wolny od błędów. Ponieważ korzystanie z Platformy Bolt do zamawiania usług transportowych zależy od zachowania Pasażerów, nie gwarantujemy, że Twoje korzystanie z Platformy Bolt będzie skutkować jakimkolwiek zamówieniem Usługi transportowej.

12.2. W maksymalnym zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa ani my, ani przedstawiciele, dyrektorzy i pracownicy Bolt nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku korzystania z Usług Bolt, w tym między innymi: \ wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody majątkowe lub straty pieniężne; \ utratę zysku lub utratę przewidywanych oszczędności; \ utratę możliwości prowadzenia działalności, umów, kontaktów, renomy, reputacji i wszelkie straty, które mogą wynikać z przerwania działalności; \ utratę lub niedokładność danych; \ oraz wszelkie inne rodzaje strat lub szkód.

12.3. Nasza odpowiedzialność finansowa w związku z naruszeniem Warunków Ogólnych lub Umowy będzie ograniczona do 500 euro. Masz prawo do roszczeń odszkodowawczych tylko wtedy, jeżeli celowo naruszyliśmy Warunki Ogólne lub Umowę.

12.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania Pasażera lub współpasażerów i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść Ty lub Twój pojazd w wyniku działania lub zaniechania Pasażera lub współpasażerów.

12.5 Ponosisz pełną odpowiedzialność za naruszenie Warunków Ogólnych, Umowy lub innych obowiązujących przepisów prawa lub regulacji i zobowiązany jesteś zaprzestać i naprawić takie naruszenie natychmiast po otrzymaniu stosownego wezwania od nas lub jakiegokolwiek organu państwa. Zwalniasz nas z odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, utratę zysków, wydatki, kary, grzywny, które możemy ponieść w związku z naruszeniem przez Ciebie Warunków Ogólnych, Umowy oraz przepisów prawa lub regulacji. Jeśli Pasażer wniesie jakiekolwiek roszczenia wobec nas w związku ze świadczeniem przez Ciebie Usług Transportowych, wówczas naprawisz taką szkodę w całości w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania od nas odpowiedniego wezwania. W przypadku, gdy jesteśmy uprawnieni do wniesienia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Tobie, zwrócisz nam wszelkie koszty obsługi prawnej związane z oceną szkody i wniesieniem roszczeń związanych z odszkodowaniem za taką szkodę.

13. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

13.1. Warunki wyraźnie określone w niniejszych Warunkach Ogólnych wchodzą w życie z chwilą przesłania formularza rejestracji. Umowy i inne warunki wchodzą w życie po udostępnieniu Ci konkretnego dokumentu lub wiadomości oraz rozpoczęciu lub kontynuowaniu świadczenia Usług Transportowych przez Ciebie na Platformie Bolt.

13.2. Możesz wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie poprzez zawiadomienie Bolt z wyprzedzeniem co najmniej 7 (siedmiu) dni, po upływie których prawo do korzystania z Platformy Bolt i Usług Bolt wygasa. Bolt może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie i z dowolnego powodu według naszego uznania poprzez zawiadomienie z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzech) dni.

13.3. Bolt uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy i zablokowania Twojego dostępu do Platformy Bolt bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku gdy naruszysz Warunki Ogólne lub Umowę, obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w przypadku dyskredytowania Bolt lub wyrządzenia szkody marce, reputacji lub działalności Bolt, według własnego uznania. W wyżej wymienionych przypadkach możemy, według własnego uznania, zakazać Ci rejestracji nowego konta.

13.4. Możemy również natychmiast zablokować Twój dostęp do Platformy Bolt i do Konta Kierowcy Bolt na czas dochodzenia, jeśli podejrzewamy, że naruszyłeś Umowę lub działałeś w sposób nieuczciwy. Dostęp zostanie odblokowany, gdy dochodzenie nie potwierdzi takich podejrzeń.

13.5. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług wszystkim Pasażerom, dlatego monitorujemy aktywność Kierowców na Platformie Bolt. W przypadku niespełnienia minimalnych wymagań dotyczących usług, takich jak minimalna ocena i minimalna ocena aktywności, jesteśmy uprawnieni do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez wcześniejszego powiadomienia.

14. ZMIANY

14.1. Wszelkie zmiany Umowy wchodzą w życie w sytuacji gdy po ich udostępnieniu Tobie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Aplikacji Bolt lub Konta Kierowcy Bolt w dalszym ciągu świadczysz Usługi Transportowe.

14.2. W celu zmiany Warunków Ogólnych, opublikujemy zmienioną wersję na stronie internetowej (http://bolt.eu/legal/) i poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternastu) dni. Jeśli będziesz kontynuować korzystanie z Usług Bolt, uznamy, że zaakceptowałeś zmienione warunki.

15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

15.1. Warunki Ogólne oraz Umowa podlegają prawu Republiki Estońskiej i będą zgodnie z nim interpretowane i egzekwowane. Jeżeli spór wynikający z Warunków Ogólnych lub Umowy nie może zostać rozstrzygnięty w drodze polubownej, zostanie on rozstrzygnięty w Sądzie Okręgowym w Harju.

16. POWIADOMIENIA

16.1. Jesteś zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia nas o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych.

16.2. Jakiekolwiek zawiadomienia wymagane na mocy Warunków Ogólnych i Umowy będą skuteczne, jeżeli zostaną: (i) dostarczone osobiście, (ii) przesłane kurierem z dowodem dostarczenia, (iii) wysłane listem poleconym, (iv) przesłane pocztą elektroniczną lub (v) udostępniane za pośrednictwem Aplikacji Bolt lub Konta Kierowcy Bolt. Każde zawiadomienie wysłane zgodnie z niniejszym akapitem uważa się za otrzymane: (i) w przypadku doręczenia osobiście, w momencie doręczenia stronie; (ii) w przypadku doręczenia przez kuriera, w dniu wskazanym przez kuriera jako dzień, w którym koperta zawierająca zawiadomienie została doręczona stronie; (iii) w przypadku wysłania listem poleconym, dziesiątego dnia po przekazaniu dokumentu na pocztę w celu doręczenia stronie; (iv) jeśli zostało udostępnione za pośrednictwem Aplikacji Bolt lub Konta Kierowcy Bolt, lub (v) w przypadku wysłania wiadomości e-mail, w dniu, w którym strona otrzymująca wiadomość e-mail potwierdzi otrzymanie odpowiedniej wiadomości e-mail lub drugiego dnia następującego po wysłaniu wiadomości e-mail, pod warunkiem że nadawca nie otrzymał powiadomienia o błędzie (z informacją, że wiadomość e-mail nie została dostarczona do strony) i wysłał wiadomość e-mail ponownie następnego dnia kalendarzowego i nie otrzymał podobnego powiadomienia o błędzie.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków Ogólnych zostanie uznane za niewykonalne, strony zastąpią to postanowienie postanowieniem wykonalnym, zgodnym z zamierzeniem i skutkiem ekonomicznym pierwotnego postanowienia.

Data wejścia w życie Warunków Ogólnych: 04.04.2019.