Hulajnogi elektryczne Bolt – globalne warunki świadczenia usług

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią umowę („Umowa”) między użytkownikiem („Użytkownik”) a firmą Bolt Technology OÜ, numer rejestracyjny 12417834, lub naszymi podmiotami stowarzyszonymi („Bolt”, „my” wraz z odmienionymi wersjami zaimka pierwszej osoby liczby mnogiej) w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika (i) z hulajnóg elektrycznych („Hulajnoga”); (ii) z naszej aplikacji mobilnej używanej w związku z korzystaniem ze Hulajnóg („Aplikacja”); oraz (iii) z innych powiązanych usług w zakresie opłat, konserwacji, odbioru i podobnych udostępnianych przez nas usług (Hulajnoga, Aplikacja i usługi powiązane są zwane łącznie „Usługami”).

1.2 Niniejsza Umowa zawiera odniesienia do wchodzących w jej zakres następujących dokumentów:

1.2.1 zasady eksploatacji Hulajnóg, określone w Załączniku A do niniejszej Umowy („Zasady jazdy”);

1.2.2 taryfa opłat, informacje o cenach, wszelkie stosowne warunki dotyczące Kodów Promocyjnych, instrukcje (w tym Instrukcja obsługi Hulajnogi), wskazówki wyświetlane w Aplikacji; oraz

1.2.3 inne warunki biznesowe i dotyczące produktu, o których mowa w niniejszej Umowie, w tym opisy usług, polityki i powiadomienia, w tym nasza Polityka prywatności („Polityka prywatności”), udostępniane w Aplikacji lub na stronie internetowej: https://bolt.eu/legal/;

1.2.4 dodatkowe warunki obowiązujące w danym kraju lub mieście („Obsługiwany Obszar”), w którym odbywa się jazda.

1.3 W miarę rozwoju naszych Usług możemy zmienić niniejszą Umowę w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu zmienionej Umowy lub jej warunków dodatkowych na naszej stronie internetowej lub w Aplikacji. Dalsze korzystanie z Usług po publikacji takich materiałów oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie warunków zmienionej Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do powiadamiania Użytkownika o zmianach za pośrednictwem Aplikacji, danych kontaktowych powiązanych z Kontem Użytkownika lub w inny uzasadniony sposób.

2. Korzystanie z Aplikacji

2.1 Z Usług należy korzystać w oparciu o Aplikację. Aplikacja umożliwia osobom planującym przemieszczanie się znalezienie Hulajnogi, udostępniając dane o ich lokalizacji.

2.2 Korzystanie z Usług wymaga zainstalowania Aplikacji i zarejestrowania konta Użytkownika („Konto”). W trakcie instalowania Aplikacji numer telefonu komórkowego Użytkownika zostanie powiązany z Kontem Użytkownika w naszej bazie danych.

2.3 Ewentualne usterki w Aplikacji staramy się jak najszybciej naprawić; Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że funkcjonalność Aplikacji może być ograniczona z powodu sporadycznych błędów technicznych i że nie możemy zagwarantować nieograniczonego, bezbłędnego działania Aplikacji przez cały czas. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty poniesione w wyniku niedziałania Aplikacji lub braku możliwości korzystania z niej w pożądany sposób.

2.4 Z zastrzeżeniem przestrzegania przez Użytkownika postanowień Umowy, udzielamy Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, odwoływalnej, niezbywalnej licencji na dostęp do Aplikacji i korzystanie z niej na urządzeniu osobistym Użytkownika wyłącznie w związku z korzystaniem przez niego z Usług.

3. Konta i Uprawnienia Użytkownika

3.1 Użytkownik może korzystać z Usług, jeżeli:

3.1.1 posiada Konto;

3.1.2 jego Konto jest powiązane z ważną kartą kredytową lub debetową lub inną metodą płatności obsługiwaną przez Aplikację („Wybrana Metoda Płatności”);

3.1.3 ma co najmniej 18 lat;

3.1.4 posiada ważne prawo jazdy w Obsługiwanym Obszarze, na terenie którego korzysta z Usług; oraz

3.1.5 jest w dobrej formie fizycznej, posiada niezbędne umiejętności i doświadczenie, aby korzystać z Hulajnogi, jeździć na niej i obsługiwać ją w bezpieczny i kompetentny sposób.

3.2 W trakcie tworzenia i korzystania z Konta:

3.2.1 Użytkownik zobowiązuje się posługiwać wyłącznie swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem oraz dokładnymi danymi osobowymi i danymi karty do celów założenia Konta, a także na bieżąco aktualizować te informacje;

3.2.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może zostać poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości w formie zdjęcia prawa jazdy lub urzędowego dokumentu tożsamości w celu uzyskania dostępu do Usług;

3.2.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za dostęp do swojego Konta, kontrolę nad nim, jego bezpieczeństwo oraz za: (i) login i hasło do Konta; oraz (ii) wszelkie działania wykonywane w ramach Konta, w tym między innymi za aktywację (odblokowanie), korzystanie, dezaktywację (zakończenie jazdy) oraz właściwe zaparkowanie Hulajnogi zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a także za brak takich działań, chyba że Użytkownik zgłosił nieuprawnione użycie konta zgodnie z postanowieniami sekcji 3.2.4. Możemy przyjąć, że każda osoba posługująca się loginem i hasłem Użytkownika została przez niego do tego upoważniona;

3.2.4 Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas, gdy dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie do Konta lub jego wykorzystaniu, a także o innej sytuacji, która może spowodować utratę kontroli nad Kontem;

3.2.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mamy prawo zawiesić lub wyłączyć Konto w zakresie wymaganym do (i) zabezpieczenia zgodnego z prawem korzystania z Aplikacji, w tym między innymi w celu zapobiegania oszustwom, w celu oceny ryzyka, prowadzenia dochodzeń i zapewniania obsługi klienta; (ii) zapewnienia przestrzegania niniejszej Umowy przez Użytkownika; (iii) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub nakazu sądu, organów ścigania lub innej agencji administracyjnej lub organu rządowego; lub (iv) do innych celów określonych w niniejszej Umowie;

3.2.6 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy wysyłać mu wiadomości tekstowe (SMS), powiadomienia push oraz wiadomości e-mail w związku z Usługami.

4. Korzystanie z Hulajnogi

4.1 Odblokowując Hulajnogę przy użyciu Aplikacji, Użytkownik zgadza się wypożyczyć Hulajnogę na podstawie warunków niniejszej Umowy w zamian za odpowiednie opłaty zgodnie z naszą taryfą opłat obowiązującą w okresie wypożyczenia.

4.2 Za każdym razem, gdy Użytkownik odblokowuje Hulajnogę i zaczyna jazdę, oświadcza on i zapewnia, że przeczytał i zrozumiał:

4.2.1 wszelkie obowiązujące przepisy prawa i regulacje dotyczące ruchu

4.2.2 drogowego;

4.2.3 zasady jazdy zawarte w Załączniku A; warunki i postanowienia dla danego Obsługiwanego Obszaru; oraz warunki korzystania z Usług wymienione w sekcjach 3.1.1-3.1.5; oraz potwierdza, że zostały one spełnione.

4.3 Odblokowując Hulajnogę Użytkownik:

4.3.1 przyjmuje do wiadomości, że Hulajnoga i wszelkie związane z nią wyposażenie zawsze pozostaje naszą własnością oraz że Użytkownik nie może w żaden sposób demontować, modyfikować, naprawiać, niszczyć ani dewastować Hulajnogi i jej wyposażenia;

4.3.2 zobowiązuje się korzystać z Hulajnogi zgodnie z niniejszą Umową, w tym z Zasadami jazdy, wszelkimi instrukcjami i wytycznymi podawanymi w Aplikacji oraz z warunkami i postanowieniami obowiązującymi w danym Obsługiwanym Obszarze;

4.3.3 zobowiązuje się nie zezwalać żadnej innej osobie na korzystanie z odblokowanej przez niego Hulajnogi;

4.3.4 zobowiązuje się przejąć pełną odpowiedzialność za opiekę nad Hulajnogą w okresie wypożyczenia oraz zwrócić Hulajnogę w takim samym stanie, w jakim została wypożyczona, w dozwolonym obszarze parkowania wskazany w Aplikacji („Dozwolony Obszar Parkowania”). Jeżeli Hulajnoga zostanie zwrócona uszkodzona lub zepsuta, Użytkownik zostanie obciążony opłatą równą kosztom naprawy, zgodnie z sekcją 5.3.2.

4.4 Jeżeli w trakcie okresu wypożyczenia Hulajnoga się rozładuje, należy zakończyć jazdę zgodnie z instrukcjami w Aplikacji i warunkami niniejszej Umowy, po czym zaparkować Hulajnogę w Dozwolonym Obszarze Parkowania.

4.5 Użytkownik winien zgłosić nam każdy wypadek, stłuczkę, uszkodzenie, obrażenia ciała, kradzież lub zagubienie Hulajnogi, jak najszybciej, lecz nie później niż 24 godziny od chwili incydentu, zgodnie z postanowieniami sekcji 10.1. Jeżeli incydent dotyczy obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub skradzionej Hulajnogi, Użytkownik winien złożyć raport w najbliższej jednostce policji w ciągu 24 godzin.

5. Płatności i opłaty

5.1 Opłaty za korzystanie z Hulajnogi i Usług będą naliczane zgodnie z taryfą opłat widoczną w Aplikacji („Taryfa Opłat”). W każdym przypadku korzystanie z Hulajnogi rozpoczyna się po kliknięciu przycisku „Odblokuj” i kończy wraz z kliknięciem przycisku „Zakończ jazdę” lub podobnych przycisków w Aplikacji. Nasze opłaty i inne naliczenia mogą podlegać obowiązującym podatkom i innym urzędowym opłatom lokalnym naliczanym i pobieranym przez nas.

5.2 Możemy wydawać kupony lub kody promocyjne z zastrzeżeniem wszelkich dodatkowych warunków ustanowionych w poszczególnych przypadkach („Kody Promocyjne”). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub anulowania Kodów Promocyjnych w dowolnej chwili według naszego wyłącznego i absolutnego uznania. Możemy zawiesić lub anulować Kody Promocyjne oraz możliwość korzystania z Aplikacji przez Użytkownika w dowolnej chwili, jeżeli mamy podstawy, by sądzić, że skorzystanie z Kodów Promocyjnych nastąpiło w wyniku błędu lub oszustwa, w sposób niezgodny z prawem lub sprzeczny z warunkami niniejszej Umowy lub warunkami dotyczącymi Kodów Promocyjnych.

5.3 Jeżeli Hulajnoga odblokowana na koncie Użytkownika:

5.3.1 została zaparkowana poza Dozwolonym Obszarem Parkowania, wówczas według naszego uznania możemy naliczyć Użytkownikowi opłatę za odbiór Hulajnogi w wysokości do 100 EUR;

5.3.2 wydaje się uszkodzona w sposób wykraczający poza normalne zużycie, jest zepsuta lub została zniszczona, wówczas według naszego uznania możemy naliczyć Użytkownikowi opłatę równą kosztom naprawy lub wymiany Hulajnogi i wyposażenia;

5.3.3 została porzucona bez powiadomienia, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie opłaty poniesione do chwili odzyskania Hulajnogi oraz za koszty poszukiwania w wysokości do 120 EUR, zgodnie ze wskazaniem w Aplikacji, w zależności od czasu potrzebnego na odzyskanie Hulajnogi;

5.3.4 nie została odzyskana ani zwrócona (zwrócenie oznacza zakończenie jazdy i zaparkowanie Hulajnogi) w ciągu 48 godzin, wówczas według własnego uznania możemy stwierdzić, że Hulajnoga została zagubiona lub skradziona, w którym to przypadku możemy obciążyć Użytkownika kwotą do 500 EUR za każdą Hulajnogę oraz złożyć zawiadomienie na policję.

5.4 Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kar, grzywien, mandatów i/lub innych opłat poniesionych przez nas w związku z korzystaniem z Hulajnogi przez Użytkownika, niewłaściwym zaparkowaniem Hulajnogi przez Użytkownika lub w wyniku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa, zasad, regulacji lub rozporządzeń w trakcie korzystania z Usług.

5.5 Wszelkie należne kwoty płatne na rzecz naszej firmy będą pobierane za pośrednictwem Wybranej Metody Płatności. Jeżeli płatność tymi metodami nie powiedzie się, mogą zostać zastosowane inne procedury pobierania opłat. Jeżeli Użytkownik nie zapłaci nam należnych kwot w terminie, zgadza się on zrekompensować wszystkie nasze koszty związane z pobieraniem opłat, w tym między innymi uzasadnione koszty prawne.

5.6 Użytkownik może zapłacić za Usługi Wybraną Metodą Płatności, która wymaga wcześniejszej aktywacji w Aplikacji. Użytkownik upoważnia nas do obciążania go za pośrednictwem Wybranej Metody Płatności powiązanej z jego Kontem w związku ze wszystkimi naliczeniami i opłatami poniesionymi przez niego w związku z niniejszą Umową. Takie opłaty i naliczenia mogą podlegać obowiązującym podatkom naliczanym i pobieranym przez nas.

5.7 We współpracy z naszymi partnerami obsługujemy Płatności w Aplikacji, udzielamy wsparcia i rozwiązujemy spory dotyczące Płatności w Aplikacji. Jeżeli Użytkownik chce złożyć reklamację dotyczącą jakiejkolwiek kwoty pobranej przez nas z użyciem jego Wybranej Metody Płatności, powinien skontaktować się z nami w ciągu 10 dni roboczych, zgodnie z sekcją 10.1.

5.8 W przypadku płatności kartą kredytową i debetową możemy pobierać opłatę serwisową za każdą płatność dodaną do każdego zamówienia Usług. Opłata serwisowa jest związana z opłatami serwisowymi Visa/Mastercard. Wysokość opłaty serwisowej wyświetla się w Aplikacji. Bank Użytkownika może naliczyć niewyświetlane w Aplikacji dodatkowe opłaty za korzystanie z karty kredytowej lub debetowej. Należy pamiętać, że po zarezerwowaniu Hulajnogi automatycznie dokonujemy wstępnej autoryzacji poboru kwoty z karty kredytowej Użytkownika w celu potwierdzenia możliwości dokonania płatności.

5.9 Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować nas o wszelkich zmianach dotyczących Wybranej Metody Płatności powiązanej z jego Kontem, które mogłyby negatywnie wpłynąć na naszą zdolność do pobierania opłat na podstawie niniejszej Umowy.

6. Odpowiedzialność

6.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Usług, Hulajnóg i związanego z nimi wyposażenia odbywa się na jego wyłączne ryzyko oraz że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek konsekwencji, roszczeń, żądań, powództwa, strat, odpowiedzialności, obrażeń ciała, szkód, opłat, kosztów i wydatków, kar, kosztów prawnych lub wypłat jakiegokolwiek rodzaju, przewidywalnych lub nieprzewidywalnych, znanych lub nieznanych, jakie mogą wystąpić względem Użytkownika lub strony trzeciej w wyniku korzystania z Usług przez Użytkownika. Użytkownik w pełni rozumie takie ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że:

6.1.1 jazda na Hulajnodze wiąże się z wieloma oczywistymi i nieoczywistymi ryzykami, zagrożeniami i niebezpieczeństwami, które mogą spowodować obrażenia ciała lub śmierć Użytkownika lub innych osób, a także uszkodzenia mienia, oraz że tego rodzaju ryzyka, zagrożenia i niebezpieczeństwa nie zawsze można przewidzieć i nie zawsze można ich uniknąć;

6.1.2 Hulajnoga jest maszyną, która może ulec awarii, nawet jeśli jest odpowiednio konserwowana, i że taka awaria może spowodować obrażenia ciała; oraz

6.1.3 noszenie kasku lub innego sprzętu ochronnego oraz staranne przestrzeganie Zasad jazdy i postanowień niniejszej Umowy mają zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia ryzyka odniesienia obrażeń i ryzyka spowodowania obrażeń ciała lub szkód u innych.

6.2 Jeżeli korzystanie przez Użytkownika z którejkolwiek z Usług spowoduje obrażenia ciała lub szkodę u innej osoby lub też uszkodzenie mienia, Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku wszelkich konsekwencji, roszczeń, żądań, powództwa, strat, odpowiedzialności, obrażeń ciała, szkód, opłat, kosztów i wydatków, kar, kosztów prawnych lub wypłat jakiegokolwiek rodzaju, przewidywalnych lub nieprzewidywalnych, znanych lub nieznanych. Jeżeli postępowanie Użytkownika spowoduje konieczność pokrycia przez nas roszczeń stron trzecich, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec nas i zgadza się przejąć odpowiedzialność za wszelkie poniesione przez nas straty w związku z pokryciem przez nas takich roszczeń stron trzecich.

6.3 Zastrzegamy sobie prawo do oferowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej („Ochrona Ubezpieczeniowa”) w niektórych lub wszystkich Obsługiwanych Obszarach w celu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ograniczeń i wyjątków w Ochronie Ubezpieczeniowej, odpowiedzialności Użytkownika w przypadku obrażeń ciała u osób trzecich lub przypadkowego uszkodzenia mienia osób trzecich w związku z korzystaniem z Hulajnogi przez Użytkowania. Jeżeli Użytkownik nie opłacił Ochrony Ubezpieczeniowej, wówczas rozumie i przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty spowodowane przez siebie względem osób trzecich, w tym między innymi koszty usług transportu karetką, pobytu w szpitalu i opieki medycznej.

6.4 Wszystkie Usługi, Hulajnoga i związane z nimi wyposażenie są dostarczane w takim stanie, w jakim się znajdują (na zasadach „as is”) i w jakim są dostępne (na zasadach „as available”). W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie przyjmujemy odpowiedzialności i wyłączamy wszelkie gwarancje, warunki, zapewnienia i warunki jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, lub narzucone przez obowiązujące prawo. Nie oświadczamy, nie zapewniamy i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek Usługi, Hulajnogi lub związane z nimi wyposażenie będą w dobrym stanie technicznym lub nie będą posiadać wad, lub że nie wystąpią opóźnienia, zaniechania, przerwy lub niedokładności w związku z jakimikolwiek Usługami, Hulajnogami lub związanym z nimi wyposażeniem. W szczególności nie przyjmujemy odpowiedzialności i nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień, gwarancji ani obietnic, wyraźnych lub dorozumianych, w następującym zakresie:

6.4.1 że informacje (w tym instrukcje w Aplikacji) dotyczące Usług są dokładne, kompletne, prawidłowe, odpowiednie, użyteczne, aktualne lub wiarygodne;

6.4.2 że jakiekolwiek usterki lub błędy w Usługach zostaną naprawione lub poprawione;

6.4.3 że Usługi będą dostępne w określonym czasie lub na danym Obsługiwanym Obszarze; oraz

6.4.4 że korzystanie z Usług przez Użytkownika jest zgodne z prawem w jakiejkolwiek określonej jurysdykcji.

6.5 Wszystkie domniemane warunki i gwarancje jakiegokolwiek rodzaju w związku z Usługami zostają wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklucza, nie ogranicza ani nie modyfikuje żadnych gwarancji, warunków lub postanowień, praw ani środków zaradczych dorozumianych lub wprowadzonych przez jakiekolwiek obowiązujące prawo, które nie mogą zostać zgodnie z prawem wyłączone, ograniczone lub zmodyfikowane.

6.6 Jeżeli jakiekolwiek gwarancje, warunki lub postanowienia są dorozumiane lub wprowadzone przez jakiekolwiek obowiązujące prawo i nie mogą być wyłączone („Postanowienia Niewykluczalne”), a my nie możemy ograniczyć dostępnych Użytkownikowi środków zaradczych w przypadku naruszenia Postanowienia Niewykluczalnego, wówczas nasza odpowiedzialność za naruszenie Postanowienia Niewykluczalnego jest ograniczona wyłącznie (w zakresie dozwolonym przez prawo) do następujących opcji według naszego wyboru:

6.6.1 w przypadku towarów, wymiana towarów lub dostarczenie towarów ekwiwalentnych, naprawa towarów, pokrycie kosztów wymiany towarów lub uzyskania towarów ekwiwalentnych, lub pokrycie kosztów zlecenia naprawy towarów; lub

6.6.2 w przypadku usług, ponowne świadczenie usług lub pokrycie kosztów zlecenia ponownego świadczenia usług.

6.7 W żadnym wypadku nasza łączna odpowiedzialność w związku z wszelkimi roszczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy, w tym roszczeniami powstałymi w związku z czynami niedozwolonymi lub na innej podstawie, nie może przekroczyć kwoty 500 EUR lub kwoty opłat zapłaconych nam za okres wypożyczenia, w którym miał miejsce incydent, wypadek lub zdarzenie stanowiące podstawę roszczeń, w zależności od tego, która kwota jest niższa.

6.8 Ani my, ani Użytkownik nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, opóźnienia lub niepowodzenia realizacji wynikające z okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą strony niewywiązującej się ze swoich obowiązków, w tym między innymi w przypadku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych, trzęsienia ziemi, pożaru, powodzi, wojny, aktów terroryzmu, niepokojów cywilnych, przemysłowych lub militarnych, sabotażu, strajku pracowniczego lub blokad, pandemii, epidemii, zamieszek, utraty lub nieprawidłowego działania usług użyteczności publicznej lub usług komunikacyjnych, poważnego cyberataku, nakazy sądowego, działania organu cywilnego lub wojskowego, lub działania rządowego, sądowego lub regulacyjnego.

6.9 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ani my, ani nasze podmioty stowarzyszone, przedstawiciele, dyrektorzy ani pracownicy, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika pośrednio lub bezpośrednio w związku z niniejszą Umową lub w wyniku korzystania z Aplikacji, w tym między innymi za:

6.9.1 wszelkie pośrednie lub bezpośrednie szkody majątkowe lub straty pieniężne;

6.9.2 utratę zysku lub przewidywanych oszczędności;

6.9.3 pogorszenie możliwości prowadzenia interesów, utratę kontraktów, kontaktów, wartości firmy, reputacji, oraz wszelkie inne straty powstałe w wyniku przerwania działalności;

6.9.4 utratę lub niedokładność danych; lub

6.9.5 wszelkie inne rodzaje strat lub szkód.

7. Treści Użytkownika

7.1 Użytkownik potwierdza, że wszelkie teksty, obrazy lub inne informacje podane nam przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług („Treści Użytkownika”) będą zgodne z Zasadami dopuszczalnego użytkowania określonymi poniżej w klauzuli 8.

7.2 Nie uznajemy Treści Użytkownika za naszą własność, właścicielem ich pozostaje Użytkownik oraz strony trzecie, których materiały Użytkownik zawarł w Treściach Użytkownika. Użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej i wieczystej licencji na użytkowanie, kopiowanie, powielanie, dystrybucję, adaptację, zmianę formatu, modyfikowanie, publikowanie, tłumaczenie, licencjonowanie, podlicencjonowanie oraz eksploatację Treści Użytkownika w dowolnym miejscu i w dowolnej formie do celów świadczenia Usług (w tym, w stosownych przypadkach, na umożliwianie innym użytkownikom przeglądania Treści Użytkownika).

7.3 Użytkownik winien zadbać o możliwość udzielenia nam powyższej licencji na wszelkie treści należące do osób trzecich, które są zawarte w Treściach Użytkownika.

7.4 Nasze prawo do korzystania z Treści Użytkownika w żaden sposób nie wpływa na prawo Użytkownika do ochrony prywatności. Aby uzyskać informacje na temat sposobu wykorzystania przez nas danych osobowych, należy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

7.5 Mamy prawo monitorować wszelkie Treści Użytkownika oraz je odrzucać, odmawiać ich umieszczenia lub je usuwać, w przypadku gdy uważamy, że naruszają one jakiekolwiek Zasady dopuszczalnego użytkowania.

8. Zasady dopuszczalnego użytkowania

8.1 Dodatkowo do innych wymagań zawartych w niniejszej Umowie, w tej sekcji opisano szczegółowe zasady dotyczące korzystania z Aplikacji („Zasady dopuszczalnego użytkowania”).

8.2 Podczas korzystania z Aplikacji nie wolno:

8.2.1 omijać, wyłączać funkcji zabezpieczeń Aplikacji ani w inny sposób w nie ingerować;

8.2.2 zezwalać innej osobie na korzystanie z Aplikacji w imieniu Użytkownika, chyba że taka osoba jest przez niego upoważniona;

8.2.3 korzystać z Aplikacji, jeżeli Użytkownikowi zawieszono lub zablokowano dostęp do niej;

8.2.4 popierać, promować lub uczestniczyć w jakichkolwiek nielegalnych lub niezgodnych z prawem działaniach lub w działaniach, które powodują jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała;

8.2.5 modyfikować, ingerować, przechwytywać, zakłócać działanie lub hakować Aplikację;

8.2.6 niewłaściwie korzystać z Aplikacji przez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które mogłyby zaszkodzić Aplikacji lub dowolnym użytkownikom Aplikacji;

8.2.7 zbierać, poza przypadkami zgodnymi z niniejszą umową, jakichkolwiek danych z Aplikacji;

8.2.8 przesyłać lub dodawać Treści Użytkownika, które zawierają nagość lub przemoc lub są agresywne, mają charakter groźby, są obsceniczne, wprowadzające w błąd, nieprawdziwe lub obraźliwe;

8.2.9 przesyłać lub dodawać Treści Użytkownika, które nie są własnością Użytkownika lub do wykorzystywania których Użytkownik nie ma prawa, lub które w inny sposób naruszają prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa stron trzecich;

8.2.10 wykorzystywać Treści Użytkownika z naruszeniem warunków licencji określonych przez właściciela;

8.2.11 przesyłać lub dodawać jakichkolwiek informacji lub komentarzy dotyczących innej osoby bez zgody tej osoby;

8.2.12 grozić, nadużywać lub naruszać prywatności innej osoby, a także dokuczać, powodować niedogodności albo zbędny niepokój, a także nękać, denerwować, zawstydzać, straszyć lub drażnić innej osoby;

8.2.13 korzystać z dowolnego zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi z „robotów”, „pająków” lub „czytników offline” w celu uzyskania dostępu do Aplikacji w sposób, który wysyła więcej żądań do Aplikacji niż człowiek może racjonalnie utworzyć w tym samym czasie; lub

8.2.14 wykonywać innych działań uznawanych za nieodpowiednie w kontekście korzystania z Aplikacji.

8.3 Nieprzestrzeganie Zasad dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy i może prowadzić do:

8.3.1 natychmiastowego tymczasowego lub stałego cofnięcia prawa Użytkownika do korzystania z Aplikacji;

8.3.2 natychmiastowego tymczasowego lub stałego usunięcia Treści Użytkownika w dowolnym zakresie;

8.3.3 ostrzeżenia;

8.3.4 wystąpienia z powództwem przeciwko Użytkownikowi, w tym z postępowaniem w celu odzyskania wszelkich kosztów (w tym między innymi wszelkich uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) powstałych w związku z naruszeniem; oraz

8.3.5 ujawnienia takich informacji tym organom ścigania, jeśli uznamy to za konieczne.

9. Prawo właściwe

9.1 Niniejsza Umowa podlega prawu Republiki Estońskiej i należy ją interpretować na jego podstawie.

9.2 Obowiązki Użytkownika mogą być regulowane przez prawo obowiązujące na Obsługiwanym Obszarze, na przykład przez przepisy ruchu drogowego obowiązujące na Obsługiwanym Obszarze („Lokalne Przepisy Prawa”); Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich takich Lokalnych Przepisów Prawa.

9.3 Zarówno my, jak i Użytkownik, nieodwołalnie i bezwarunkowo poddajemy się niewyłącznej jurysdykcji sądów Estonii oraz wszelkich sądów, które są właściwe do rozpatrywania odwołań od decyzji któregokolwiek z tych sądów, i zrzekamy się wszelkich praw do sprzeciwu wobec kierowania jakichkolwiek postępowań do tych sądów.

10. Postanowienia różne

10.1 Powiadomienia i wszelkie inne informacje w związku z niniejszą Umową lub Usługami powinny być dostarczane za pośrednictwem Aplikacji, wysyłane e-mailem na adres info@bolt.eu lub zgłaszane przez kanały obsługi klienta dostępne na naszej stronie internetowej.

10.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa i wszystkie zawarte w niej umowy mogą zostać przez nas przeniesione według naszego wyłącznego i absolutnego uznania.

ZAŁĄCZNIK A

Ogólne zasady jazdy – hulajnogi elektryczne

1 Kontrole bezpieczeństwa

1.1 Przed użyciem Hulajnogi Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia starannej kontroli bezpieczeństwa, która obejmuje między innymi:

(a) sprawdzenie, czy rama jest w dobrym stanie;

(b) sprawdzenie, czy koła są w dobrym stanie (tj. czy koła nie mają zbyt małej ilości powietrza i czy nie są zablokowane przez zanieczyszczenia lub błoto);

(c) sprawdzenie, czy hamulce działają bezpiecznie;

(d) sprawdzenie, czy akumulator jest wystarczająco naładowany;

(e) sprawdzenie, czy dzwonek Hulajnogi jest sprawny;

(f) sprawdzenie, czy światła i reflektory są w dobrym stanie, jeżeli Użytkownik chce korzystać z Hulajnogi po zmroku;

(g) sprawdzenie, czy Hulajnoga nie nosi śladów uszkodzeń, niestandardowego lub nadmiernego zużycia lub innych problemów mechanicznych, i czy nie jest konieczna konserwacja; oraz

(h) przestrzeganie instrukcji przekazanych Użytkownikowi w chwili wypożyczenia Hulajnogi.

1.2 Podczas jazdy należy stale kontrolować, czy Hulajnoga i jej działanie spełniają powyższe wymogi bezpieczeństwa. Jeżeli w dowolnej chwili w trakcie jazdy Użytkownik stwierdzi naruszenie wymogów bezpieczeństwa lub zauważy jakąkolwiek inną potencjalnie niebezpieczną usterkę, problem lub zagrożenie, powinien on natychmiast zaprzestać jazdy na Hulajnodze, gdy tylko będzie można bezpiecznie to zrobić, oraz przekazać powiadomienie o problemie, zgodnie z sekcją 10.1 Umowy.

2 Bezpieczeństwo na drodze

2.1 Zawsze należy bezpiecznie jeździć na Hulajnodze i bezpiecznie ją obsługiwać. W trakcie używania i obsługiwania Hulajnogi lub jazdy na niej należy:

(a) przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących ruchu drogowego;

(b) używać sprzętu zabezpieczającego zgodnie z zaleceniami i wymaganiami odpowiednich przepisów prawa i regulacji, a także tego, który jest z uzasadnionych przyczyn wymagany w celu zminimalizowania ryzyka obrażeń ciała (takiego jak kask, podkładki ochronne i odpowiednie obuwie);

(c) nie obsługiwać Hulajnogi pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków lub innych substancji, które mogą pogorszyć zdolność Użytkownika do bezpiecznej obsługi Hulajnogi;

(d) przestrzegać ograniczeń prędkości i dostosować prędkość do warunków jazdy, z uwzględnieniem swojego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów, warunków drogowych, stanu drogi i Hulajnogi, warunków pogodowych, natężenia ruchu i innych warunków jazdy, aby można było zatrzymać Hulajnogę bez uderzenia w przeszkodę obecną na drodze lub taką, której obecności można się spodziewać z uzasadnionych przyczyn;

(e) nie używać telefonu komórkowego, tabletu, laptopa, urządzenia do przesyłania wiadomości tekstowych, odtwarzacza muzycznego ani żadnego innego urządzenia, które może rozpraszać Użytkownika i zakłócać bezpieczną jazdę na Hulajnodze;

(f) nie jeździć na Hulajnodze po drogach nieutwardzonych, przez wodę (poza normalną jazdą miejską) ani w żadnym miejscu, które jest zabronione lub w którym jazda jest nielegalna lub stanowi uciążliwość dla innych;

(g) nie używać Hulajnogi do jazdy w wyścigach, jazdy po górach, jazdy kaskaderskiej lub wyczynowej;

(h) nie jeździć na Hulajnodze po drogach szybkiego ruchu i drogach o ograniczonej możliwości poruszania się;

(i) nie jeździć na Hulajnodze w kierunku przeciwnym do ruchu drogowego;

(j) nie jeździć na Hulajnodze na drogach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych;

(k) nie jeździć poza ograniczoną strefą jazdy wskazywaną przez Aplikację;

(l) nie jeździć przy złej lub niebezpiecznej pogodzie lub warunkach drogowych, w tym w przy śniegu, gradzie, lodzie, gołoledzi, marznącym deszczu lub burzach, które sprawiają, że jazda na Hulajnodze jest niebezpieczna;

(m) nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej masy (210 funtów / 95 kilogramów) użytkownika Hulajnogi;

(n) nie przewozić dodatkowych osób;

(o) nie przewozić żadnych przedmiotów (np. aktówek, plecaków, toreb i/lub innych przedmiotów), jeżeli mogą one uniemożliwić Użytkownikowi bezpieczną obsługę Hulajnogi; oraz

(p) nosić odzież w jasnych kolorach lub elementy odblaskowe, aby inni użytkownicy dróg mogli łatwo zauważyć Użytkownika.

3 Parkowanie

3.1 Użytkownik:

(a) nie może parkować Hulajnogi w sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa i regulacje; oraz

(b) powinien parkować Hulajnogę w widocznym miejscu i w pozycji stojącej, aby inni użytkownicy również mogli z niej skorzystać.