Termenii generali aplicabili Șoferilor În vigoare începând de la: 01.01.2023

Pentru consultări ulterioare poți descărca o copie a noilor Termeni și Condiții de aici.

Data intrării în vigoare: 01.01.2023

Acești Termeni Generali stipulează termenii și condițiile principale care guvernează utilizarea Serviciilor Bolt. Pentru a putea furniza Serviciile de Transport prin intermediul Platformei Bolt, trebuie să fiți de acord cu Termenii și condițiile enunțate mai jos, precum și cu Politica de Confidențialitate aplicabilă Șoferilor („Politica de Confidențialitate”)

1. DEFINIȚII

1.1. Bolt (la care se face referire, de asemenea, și ca la „noi”, „ale noastre” sau „nouă”) se referă la: (i) proprietarul aplicației Bolt și operatorul platformei digitale Bolt, respectiv Bolt OperationsOÜ, o societate privată cu răspundere limitată înființată și înmatriculată în conformitate cu legislația din Republica Estonia, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului 14532901, cu sediul social la Vana-Lõuna tn 15/1, Tallinn 10134, Republica Estonia; (ii) Bolt Services RO S.R.L., filiala Bolt Operations OÜ care exercită atribuțiile prevăzute de art,5 din Decizia 572/2020 a Autorității pentru Digitalizarea României pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare/retragere a avizului tehnic pentru platformele digitale de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, o societate privată cu răspundere limitată, înființată potrivit legilor din România, cu sediul social în București, Sector 3, Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN01, etaj 8, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3749/2017, cod unic de înregistrare 37246510; precum și la (iii) partenerii grupului Bolt. Grupul Bolt va face referire la: (a) companiile asupra cărora îșiexercită controlul Bolt Operations OÜ (de exemplu filialele Bolt Operations OÜ). Partenerii Bolt se vor referi la reprezentanțele locale, afiliați, agenți etc. numiți de Bolt Operations OÜ (de exemplu agenții pentru plăți). Lista companiilor și partenerilor Bolt este disponibilă la adresa: https://bolt.eu/cities/.

1.2. Serviciile Bolt – servicii pe care le furnizează Bolt, incluzând accesul la și mentenanța aplicației Bolt, a platformei Bolt, a plăților prin aplicație (In-app Payment), a serviciului de relații cu clienții, a comunicațiilor dintre Șoferi și Pasageri și a altor servicii similare.

1.3. Aplicația Bolt – o aplicație pentru smartphone aflată la dispoziția Șoferilor și a Pasagerilor prin intermediul căreia se pot solicita și primi servicii de transport alternativ.

1.4. Platforma Bolt – tehnologia care conectează Pasagerii cu Șoferii pentru a-i ajuta să se deplaseze mai eficient în interiorul orașelor.

1.5. Pasagerul – o persoană care solicită serviciile de transport alternativ cu ajutorul platformei Bolt.

1.6. Șoferul (la care se face referire și sub formularea „dvs.”) – persoana care prestează, în numele operatorilor de transport alternativ,serviciile de transport alternativ prin intermediul platformei Bolt. Fiecare șofer va beneficia de un Cont Bolt personal dedicat Șoferilor, în vederea utilizării aplicației Bolt și a platformei Bolt.

1.7. Contractul – prezentul contract dintre Șofer și Bolt referitor la utilizarea Serviciilor Bolt și care constă din:

1.7.1. Termenii generali de față;

1.7.2. Termenii speciali afișați în aplicația Bolt, de exemplu cei care se referă la informațiile despre prețuri și descrierea serviciilor;

1.7.3. Instrucțiunile către Șofer; și

1.7.4. alți termeni la care se face referire în prezentul Contract și care pot fi modificați periodic.

1.8. Tariful – tariful pe care este obligat să îl plătească Pasagerul Șoferului pentru prestarea serviciilor de transport.

1.9. Comisionul Bolt – comisionul pe care este obligat să îl plătească Șoferul către Bolt pentru utilizarea Platformei Bolt.

1.10. Plata prin aplicație (In-app Payment) – carduri, cash și alte metode de plată folosite de Pasager prin intermediul aplicației Bolt pentru a achita contravaloarea serviciilor de transport.

1.11. Contul Bolt pentru Șoferi – accesul la un site web conținând informații și documente referitoare la utilizarea Serviciilor Bolt, asigurat pe durata prestării serviciilor de transport alternativ, incluzând și documentele contabile aferente. Șoferul poate accesa Contul Bolt pentru Șoferi la adresa https://partners.bolt.eu prin folosirea unui nume de utilizator și a unei parole.

1.12. Serviciile de Transport – serviciul de transport alternativ pe care îl prestează un Șofer în beneficiul Pasagerului a cărui comandă a fost acceptată de Șofer prin aplicația Bolt.

1.13. Agentul de plăți (Payment Agent) – Bolt Operations OÜ, o societate privată cu răspundere limitată înființată și înmatriculată în conformitate cu legislația din Republica Estonia, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului 14532901, cu sediul social la Vana-Lõuna tn 15/1, Tallinn 10134, Republica Estonia adică agentul responsabil pentru suportul tehnic aferent serviciilor de plată prin care se facilitează efectuarea plăților și/sau facturarea în numele Bolt. Agentul de plăți poate de asemenea discuta orice fel de reclamații și soluționa orice dispute apărute în legătură cu Plățile Bolt.

2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

2.1. Înainte de a utiliza Serviciile Bolt, trebuie să vă înregistrați punând la dispoziție informațiile solicitate în aplicația de înregistrare de pe site-ul web și prin încărcarea documentației relevante, conform cerințelor noastre. Vă puteți înscrie doar prin intermediul unei persoane juridice, operator de transport alternativ autorizat potrivit legislației aplicabile. La finalizarea cu succes a cererii de înregistrare, vă vom pune la dispoziție un cont personal accesibil prin intermediul unui nume de utilizator și al unei parole. Prin apăsarea butonului „Înregistrare/Sign up” de la sfârșitul paginii de înregistrare, declarați și garantați că: \ În temeiul unor prevederi legale valabile, aveți dreptul de a încheia cu noi un contract de utilizare a platformei Bolt în vederea furnizării Serviciului de Transport; dvs. ați studiat atent, ați înțeles pe deplin și conveniți să vă angajați prin acești Termeni generali, incluzând toate obligațiile care pot apărea din acesta, dar și din Contract; \ toate informațiile pe care ni le-ați prezentat sunt exacte, corecte și complete; \ veți menține Contul Bolt pentru Șoferi în conformitate cu adevărul și veți actualiza permanent informațiile înscrise în profil; \ nu veți autoriza alte persoane să folosească Contul Bolt pentru Șoferi, și nici nu veți autoriza sau cesiona acest cont către alte persoane; \ nu veți utiliza Serviciile Bolt în scopuri neautorizate sau nelegale și nu veți afecta negativ derularea corespunzătoare a Serviciilor Bolt; \ veți respecta, oricând, toate legile și regulamentele aplicabile din statul în care furnizați Serviciile de Transport, incluzând (fără limitare la) legile care reglementează serviciile de transport alternativ de persoane;

2.2. Aveți obligația de a furniza datele dvs. bancare la completarea detaliilor de plată din cursul înregistrării. Trebuie să menționați contul bancar al companiei (persoanei juridice). Noi transferăm sumele primite prin intermediul opțiunii In app Payment în contul bancar indicat. Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de tranzacție financiară incorectă care ar avea loc dacă ați furnizat date bancare greșite.

2.3. După trimiterea cererii de înregistrare, veți primi un e-mail cuprinzând condițiile suplimentare care trebuie să fie îndeplinite pentru a putea utiliza Serviciile Bolt. Aceste condiții pot include furnizarea de caziere judiciare, date despre un permis de conducere valabil, starea tehnică satisfăcătoare a mașinii, finalizarea cu succes a unui curs de instruire, deținerea unui device mobil echipat cu GPS și alte condiții descrise în e-mail-ul relevant. Nerespectarea acestor cerințe și condiții se poate solda cu rezilierea Contractului și a dreptului de utilizare a Serviciilor Bolt.

2.4. Dvs. sunteți de acord cu faptul că în anumite orașe sau țări Bolt poate cesiona oricare dintre obligațiile sale asumate în temeiul Termenilor generali sau al prevederilor Contractului către companiile și partenerii grupului Bolt. Aceasta include, printre altele, cesionarea drepturilor și obligațiilor referitoare la analiza documentelor referitoare la cererile de înregistrare, sesiunile de instruire, colectarea Tarifelor Bolt, transmiterea către dvs. a tarifelor datorate, medierea plăților prin aplicație (In-app Payment), licențierea aplicației Bolt, etc. Detaliile privind companiile și partenerii grupului Bolt pot fi accesate aici: https://bolt.eu/cities.

2.5. Înregistrarea contului în calitatea dvs. de persoană juridică (i.e. - societate). Veți fi considerat persoană juridică dacă destinatarul tarifelor este marcat ca persoană juridică în detaliile de plată (accesibile în Contul Bolt pentru Șoferi). În acest caz, persoana juridică indicată este considerată a fi furnizorul Serviciilor de Transport, care devine parte la acești Termeni generali, la Contract și la alte acorduri. Numai persoana fizică special indicată în cursul procesului de înregistrare poate furniza faptic Serviciile de Transport. O astfel de persoană fizică poate folosi contul Șoferului numai dacă el/ea a citit și a fost de acord să se angajeze prin acești Termeni generali și prin orice alte documente care fac parte din Contract. PERSOANA JURIDICĂ DIN SECȚIUNEA PRIVIND DETALIILE DE PLATĂ ȘI PERSOANA FIZICĂ CE FURNIZEAZĂ ÎN FAPT SERVICIILE DE TRANSPORT ÎN CONTUL BOLT VOR RĂM NE RĂSPUNZĂTOARE IN MOD SOLIDAR PENTRU ORICE FEL DE NERESPECTARE A TERMENILOR GENERALI ȘI A CONTRACTULUI, COMISĂ DE ȘOFER.

2.7. Înregistrarea Contului Bolt pentru Șoferi sub formă de companie care deține flote de mașini. La încheierea unui contract separat, o companie care deține flote de mașini poate înregistra ea însăși conturi pentru angajații săi și/sau pentru furnizorii proprii de servicii. În această situație compania cu flote de mașini va trebui să se asigure că angajații și/sau furnizorii săi de servicii se conformează cerințelor Termenilor generali, ale Contractului și ale altor acorduri, și convine să acționeze în conformitate cu și să fie legat prin aceste condiții și obligații. Compania care deține flotele de mașini și angajații și/sau furnizorii săi de servicii vor rămâne răspunzători, in mod solidar , pentru orice fel de încălcare comisă de un astfel de angajat și/sau furnizor de servicii.

3. DREPTUL DE UTILIZARE A APLICAȚIEI BOLT ȘI A CONTULUI BOLT PENTRU ȘOFERI

3.1. Licența de utilizare a aplicației Bolt și a Contului Bolt pentru Șoferi. Noi vă acordăm prin prezenta o licență de utilizare a aplicației Bolt și a Contului Bolt pentru Șoferi. Licența nu vă acordă dreptul de a sub-licenția sau transfera orice fel de drepturi către terțe persoane. Indiferent de cele de mai sus și dacă se convine astfel separat, companiile care dețin flote de mașini pot sub-licenția aplicația Bolt și Contul Bolt pentru Șoferi către proprii membri.

3.2. În cursul utilizării aplicației Bolt și/sau a Contului Bolt pentru Șoferi, nu veți putea:

\ decompila, folosi ingineria inversă sau încerca în orice alt mod să obțineți codul sursă al aplicației Bolt, al Contului Bolt pentru Șoferi sau al altui software al Bolt;

\ modifica aplicația Bolt sau Contul Bolt pentru Șoferi în orice fel ori utiliza versiuni modificate ale aplicației Bolt sau ale Contului Bolt pentru Șoferi;

\ transmite fișiere care conțin viruși, fișiere corupte sau orice alte programe care pot deteriora sau afecta în mod negativ operațiunile derulate prin Platforma Bolt;

\ încerca să dobândiți acces neautorizat la aplicația Bolt, la Contul Bolt pentru Șoferi sau la orice alte Servicii Bolt.

3.3. Licența acordată prin prezentul se revocă automat și simultan cu încetarea Contractului. După încetarea Contractului trebuie să opriți imediat utilizarea aplicației Bolt și a Contului Bolt dedicat Șoferilor, noi fiind îndreptățiți să blocăm și să ștergem contul Șoferului fără nicio notificare prealabilă.

3.4. Utilizarea etichetelor Bolt. În plus, noi vă putem pune la dispoziție etichete, stickere sau alte însemne care se referă la marca Bolt sau care indică în orice alt mod faptul că utilizați platforma Bolt. Noi vă acordăm o licență neexclusivă, nesublicențiabilă, netransferabilă de utilizare a acestor însemne și numai în scopul indicării faptului că dvs. furnizați Serviciile de Transport prin intermediul platformei Bolt. După încetarea Contractului trebuie să îndepărtați imediat și să aruncați orice însemne care se referă la marca Bolt.

3.5. Toate drepturile de autor și mărcile comerciale, inclusiv codul sursă, bazele de date, logo-urile și designurile vizuale sunt deținute de Bolt și protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale și/sau legi care reglementează secretele comerciale, precum și prin prevederi referitoare la diverse tratate internaționale. Prin folosirea Platformei Bolt sau a oricăror Servicii Bolt dvs. nu dobândiți niciun fel de drepturi de proprietate intelectuală.

4. PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT

4.1. Obligațiile Șoferului. Prin acest document garantați faptul că veți furniza Serviciile de Transport în conformitate cu Termenii generali, Contractul, precum și cu legile și regulamentele aplicabile în statul în care oferiți aceste Servicii de Transport. Vă rugăm să luați notă de faptul că sunteți pe deplin răspunzător pentru orice situație de încălcare a legilor și regulamentelor locale care poate apărea în urma furnizării Serviciilor de Transport.

4.2. În vederea furnizării Serviciilor de Transport, dvs. trebuie să dețineți toate permisele (inclusiv permisul de conducere valabil), licențele, asigurările auto, asigurarea de răspundere (dacă este cazul), înmatriculările, certificările și alte documente necesare conform jurisdicției aplicabile. Obligația dvs. este să vă asigurați de valabilitatea tuturor documentelor susmenționate. Bolt își rezervă dreptul de a vă solicita să prezentați dovezi și de a înainta spre analiză toate permisele, licențele, aprobările, autorizațiile, înregistrările și certificările necesare.

4.3. Trebuie să furnizați Serviciile de Transport într-o manieră profesionistă, în conformitate cu etica de afaceri aplicabilă prestării acestor servicii și să încercați să îndepliniți solicitarea Pasagerului având în vedere cele mai bune interese ale acestuia. Printre altele, dvs. (i) trebuie să urmați traseul cel mai puțin costisitor pentru Pasager, exceptând cazurile în care acesta vă solicită în mod expres altfel; (ii) nu aveți voie să faceți opriri neautorizate; (iii) nu puteți avea și alți pasageri în mașină, alții decât Pasagerul și pasagerii care îl însoțesc pe acesta; și (iv) trebuie să respectați orice legi și regulamente aplicabile referitoare la circulație, adică nu trebuie să întreprindeți niciun fel de acțiuni care să întrerupă șofatul sau perceperea condițiilor de trafic, inclusiv ținerea unui telefon în mână în timpul deplasării mașinii.

4.4. Dvs. dețineți dreptul unic de a stabili când furnizați Serviciile de Transport. Dvs. puteți să acceptați, să refuzați sau să ignorați comenzile de Servicii de Transport efectuate de Pasager, la alegerea dvs.

4.5. Costurile suportate pe durata activității de prestare a Serviciilor de Transport. Dvs. aveți obligația de a pune la dispoziție și menține toate echipamentele și mijloacele necesare care să asigure prestarea Serviciilor de Transport pe propria dvs. cheltuială, inclusiv o mașină, un telefon mobil de tip smartphone, etc. De asemenea, mai sunteți responsabil și pentru plata tuturor costurilor pe care le suportați în cursul prestării Serviciilor de Transport incluzând, fără limitare, combustibilul, costurile cu planurile de date mobile, taxele și impozitele relevante, amortizarea mașinilor, asigurările, taxele și impozitele referitoare la activitatea corporativă și ștatele de plată pentru angajați, etc. Vă rugăm să nu uitați că utilizarea aplicației Bolt poate presupune consumul unei mari cantități de date mobile în cadrul planului pentru care ați optat. Astfel, vă sugerăm să vă faceți abonament la un plan care oferă o capacitate nelimitată sau foarte mare de utilizare a datelor mobile.

4.6. Tarife. Aveți dreptul să percepeți un tarif pentru fiecare instanță în care ați acceptat un pasager pe platforma Bolt și ați completat serviciul de transport așa cum a fost solicitat. Tariful este calculat pe baza unui tarif de bază implicit, a distanței călătoriei specifice, determinată de dispozitivul bazat pe GPS și a duratei călătoriei specifice. Baza implicită poate fluctua în funcție de situația pieței locale. Dacă considerați că a existat o eroare în calculul tarifului, puteți să ne trimiteți o solicitare de revizuire a tarifului, trimițând o cerere de revizuire a prețurilor la sfârșitul călătoriei. În plus, aveți întotdeauna dreptul de a percepe pasagerul mai puțin decât tariful indicat de aplicația Bolt. Cu toate acestea, tarifarea pasagerului cu o valoare mai mică decât indică aplicația Bolt, nu scade valoarea Comisionului Bolt.

4.7. Tariful direct. Unui Pasager i se poate face oferta de a folosi o opțiune de călătorie care să îi permită Pasagerului să agreeze asupra unui Tarif fix într-un anumit caz în care este prestat Serviciul de Transport de către dvs. (Tarif Direct). Tariful Direct îi este comunicat Pasagerului prin intermediul aplicației Bolt înainte de solicitarea comenzii, precum și dvs. la acceptarea acesteia sau la finalul călătoriei. Tariful calculat în conformitate cu prevederile secțiunii 4.6 se vor aplica în locul Tarifului Direct dacă Pasagerul își schimbă destinația în timpul călătoriei, aceasta din urmă durează în fapt mai mult decât s-a anticipat inițial din cauza traficului aglomerat sau a altor factori, ori atunci când alte circumstanțe neașteptate afectează în mod semnificativ caracteristicile călătoriei (de exemplu: se urmează un traseu pe care este nevoie să se plătească o taxă de drum).

4.8. În cazul în care constatați că s-a produs o eroare la calculul Tarifului și doriți să aplicați corecții la acesta, trebuie să depuneți o cerere în secțiunea „Evaluarea Tarifului” din aplicația Bolt. Dacă nu s-a transmis nicio astfel de cerere prin intermediul secțiunii „Evaluarea Tarifului” atunci înseamnă că cererea Bolt nu a fost transmisă, caz în care Bolt nu va recalcula Tariful sau rambursa banii pentru eroarea rezultată în urma calculării Tarifului.

4.9. Bolt poate ajusta Tariful pentru o anumită comandă finalizată dacă noi constatăm că a avut loc un caz de încălcare (cum ar fi alegerea unui traseu mai lung sau lăsarea aparatului de taxat din aplicația Bolt pornit după terminarea Serviciilor de Transport) ori dacă se identifică o eroare tehnică care afectează tariful final. Bolt mai poate reduce sau anula tariful dacă avem motive rezonabile să suspectăm o fraudă sau dacă Pasagerul transmite o plângere legată de o nerespectare comisă de dvs., Bolt își va exercita dreptul de a reduce sau anula tariful în mod rezonabil și justificat.

4.10. Pasagerul poate plăti tariful pentru Serviciile de Transport fie direct către dvs., fie prin metoda In-app Payment (plată prin aplicație) descrisă în secțiunea 6 a acestor Termeni generali. În cazul în care Pasagerul plătește Tariful direct, obligația dvs. este de a colecta Tariful. Dacă Pasagerul nu plătește sau refuză să efectueze plata, atunci Bolt va transmite, în numele dvs., o notificare de debit Pasagerului. Această atribuție derivă din mandatul de agent de plăți acordat companiei Bolt și nu înseamnă că Bolt va avea vreo obligație de compensare a Tarifului neachitat de Pasager. Dacă pasagerii din mașină nu sunt de acord să plătească Tariful pentru furnizarea Serviciilor de Transport, atunci Tariful va fi achitat de Pasagerul care a plasat comanda. Dacă Pasagerul respectiv refuză în mod justificat să achite Tariful de pe contul respectiv din motiv că informațiile din aplicația dvs. Bolt sunt incorecte, atunci Bolt nu vă va rambursa aceste cheltuieli.

4.11. Chitanțele. După fiecare prestare cu succes a Serviciilor de Transport, Bolt va crea și trimite mai departe o chitanță către Pasager, chitanță care va cuprinde următoarele informații: denumirea comercială a companiei, locul desfășurării activității, numele și prenumele Șoferului, o fotografie a Șoferului, numărul de licență a serviciului (după caz), numărul de înmatriculare a mașinii, data, ora, locațiile de început și de sfârșit ale călătoriei, durata și lungimea traseului, Tariful datorat și Tariful achitat pentru furnizarea Serviciilor de Transport. Chitanța pentru fiecare prestare de Servicii de Transport vă este pusă la dispoziție prin Contul Bolt dedicat Șoferilor.

4.12. Taxa de anulare & tariful de așteptare. Pasagerul poate anula o comandă de Servicii de Transport pe care un Șofer a acceptat-o prin intermediul aplicației Bolt. Șoferul are dreptul de a primi contravaloarea Taxei pentru anularea Serviciilor de Transport (Taxă de Anulare) în cazul in care un Pasager anulează o comandă acceptată după o anumită perioadă de timp stabilită prin aplicația Bolt.

4.13. Dacă, în cursul furnizării Serviciilor de Transport, un Pasager sau co pasagerii acestuia deteriorează, cu neglijență, mașina sau tapițeria din interiorul acesteia (printre altele prin pătarea sau alterarea sa sau lăsând în urmă mirosuri urâte), veți avea dreptul de a-i solicita Pasagerului să plătească o penalitate de până la 200 lei și de a cere compensații pentru orice fel de daune care depășesc valoarea penalității. Dacă Pasagerul nu este de acord să plătească penalitatea și/sau compensațiile aferente daunelor, trebuie să ne notificați, iar noi vom încerca să colectăm de la Pasager penalitatea și/sau costurile relevante, în numele dvs. Totuși, nu uitați că noi nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele directe sau indirecte referitoare la curățarea sau întreținerea mașinii deteriorate din cauza Pasagerului.

4.14. Obligațiile dvs. fiscale. Prin prezenta recunoașteți că aveți obligația de a respecta toate obligațiile fiscale care vă revin conform legislației aplicabile în legătură cu furnizarea Serviciilor de Transport, inclusiv (i) plata impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale sau a oricăror alte taxe și impozite aplicabile; și (ii) îndeplinirea tuturor obligațiilor ca angajat și a celor de înregistrare fiscală privind calculele referitoare la contabilitate și viramente către autoritățile de stat aplicabile conform cerințelor legilor relevante. În cazul în care autoritățile fiscale depun o cerere valabilă pentru ca noi să furnizăm informații despre activitatea dvs., putem să punem la dispoziția autorităților fiscale informațiile referitoare la aceasta în măsura stabilită de legile aplicabile. În plus, este obligația dvs. să aderați la toate regulamentele fiscale relevante care se pot aplica în legătură cu furnizarea Serviciilor de Transport. Prin prezenta sunteți de acord să acordați compensații companiei Bolt pentru toate taxele achitate către stat, pretențiile, plățile, amenzile sau alte obligații fiscale pe care le va suporta Bolt în legătură cu orice potențiale obligații fiscale care ar putea fi suportate de Bolt în numele dvs..

4.15. Bolt are dreptul să comunice autorităților fiscale competente orice informații necesare în temeiul Directivei Consiliului (UE) 2021/514 din 22 martie 2021 de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, inclusiv, însă fără a se limita la orice contraprestație plătită sau creditată Șoferului în cadrul activităților desfășurate pe Platforma Bolt. În situația în care nu împărtășiți informațiile solicitate conform Directivei menționate mai sus, Bolt este autorizat să (i) vă suspende contul, (ii) să împiedice tentativele ulterioare de înregistrare pe Platforma Bolt și (iii) să rețină plățile curselor datorate dvs., atâta timp cât nu oferiți informațiile solicitate.

4.16. Autorizarea Șoferului de emitere a facturilor. Bolt are dreptul să emită o factură către Pasager în numele dvs. pentru a vă compensa pentru orice fel de Tarife, penalități contractuale sau alte onorarii pe care Bolt le mediază pentru dvs. Factura va deveni disponibilă prin aplicația Bolt pentru Șoferi.

5. Comisionul BOLT

5.1. Pentru a utiliza Serviciile Bolt, aveți obligația de a plăti comision. Comisionul Bolt este plătit în baza Tarifului pentru fiecare comandă de Serviciu de Transport finalizată. Valoarea Comisionului Bolt vă este pusă la dispoziție prin e-mail, aplicația Bolt, contul Bolt pentru Șoferi sau alte mijloace pertinente. Vă rugăm să rețineți că este posibil ca valoarea Comisionului Bolt să se schimbe ocazional, având în vedere principiile dinamice de stabilire a comisionului care iau în considerare (i) echilibrul dintre cerere și ofertă în ceea ce privește Serviciul de Transport, (ii) caracteristicile cursei solicitate și (iii) condițiile oricărei campanii aplicabile. Comisionul Bolt nu va depăși Rata maximă aferentă Comisioanelor Bolt pe care v-o comunicăm („Rata maximă a Comisioanelor Bolt”). Vă vom transmite o notificare prealabilă privind fiecare dintre aceste modificări.

5.2. Dvs. trebuie să plătiți Comisionul Bolt și oricare dintre celelalte tarife care ne sunt datorate pentru luna anterioară cel târziu până la data de 15 a lunii următoare. La întârzierea achitării Comisionului Bolt, veți avea obligația de a plăti o penalitate de plată întârziată în cuantum de 0,04% (zero virgulă zero patru procente) pe zi din suma restantă. Dvs. aveți obligația de a acoperi toate costurile suportate de noi în legătură cu activitățile de colectare a debitelor.

6. PLĂȚILE EFECTUATE PRIN APLICAȚIE

6.1. Noi le permitem Pasagerilor să plătească pentru Serviciile de Transport cu cardul, cash, dar și prin alte metode de plată (Bolt for Business etc.) direct în aplicația Bolt (adică plata prin aplicație - In-app Payment). Prin prezenta ne autorizați să acționăm în calitate de agent comercial limitat numai în scopul colectării, în numele dvs., a Tarifelor sau a altor taxe plătite de Pasager prin metoda plății In-app Payment. Orice obligație de plată achitată de Pasager prin metoda plății prin aplicație va fi considerată îndeplinită începând cu data efectuării plății.

6.2. Dvs. nu puteți refuza o plată pe care un Pasager dorește să o efectueze prin aplicație și nici nu puteți influența Pasagerul pentru ca acesta să nu folosească opțiunea de plată In-app Payment. În cazul în care refuzați să acceptați o plată prin aplicație fără un motiv întemeiat, noi vom avea dreptul de a vă percepe o penalitate contractuală de 50 lei pentru fiecare refuz și/sau de a vă bloca dreptul de a mai utiliza Serviciile Bolt în situația unor comportamente repetate de acest fel.

6.3. Bolt își rezervă dreptul de a distribui codul promoțional călătorilor la propria sa discreție și de la o promoție la alta. Dvs. trebuie să acceptați utilizarea codului promoțional numai atunci când călătorul introduce codul aferent unei călătorii în aplicație, folosind cardul de plată. Codurile promoționale pot fi aplicate și călătoriilor plătite în numerar. Dacă se suspectează că utilizarea codurilor promoționale este frauduloasă, ilegală, folosită de Șofer în conflict cu Termenii și condițiile noastre aplicabile Pasagerilor, referitoare la utilizarea codurilor promoționale, atunci codul promoțional poate fi anulat, suma restantă nefiind rambursată de Bolt Șoferului.

6.4. Aveți dreptul de a analiza rapoartele privind plățile prin aplicație din Contul Bolt pentru Șoferi sau din aplicația Bolt. Rapoartele vor arăta valoarea plăților efectuate prin aplicație intermediate în cursul săptămânii anterioare precum și cuantumurile reținute ale Tarifului Bolt. Dvs. trebuie să ne notificați cu privire la orice circumstanțe importante care pot afecta obligațiile noastre de a colecta și distribui Tarifele achitate prin intermediul opțiunii In-app Payment.

6.5. Noi nu avem obligația de a vă plăti Tariful datorat de Pasager dacă plata prin In-app Payment a eșuat din cauza cardului de credit al Pasagerului sau dacă o altă metodă de plată este anulată sau nu are succes din alte motive. În acest caz, vă vom ajuta să solicitați Tariful datorat de Pasager și vi-l transmitem după ce Pasagerul efectuează plata solicitată.

6.6. Înainte de prestarea Serviciilor de Transport, trebuie să verificați dacă serviciul este de fapt furnizat Pasagerului corect sau dacă Pasagerul a confirmat în mod expres că el/ea le permite altor pasageri să călătorească pe contul Pasagerului. Dacă greșiți la identificarea Pasagerului, și Plata prin aplicație (In app Payment) este percepută de la o persoană care nu a efectuat călătoria sau care nu a aprobat Serviciile de Transport pentru alți pasageri, atunci vom rambursa Tariful către persoana respectivă. În acest caz nu aveți dreptul de a primi Tariful din partea noastră. În plus, pentru fiecare plată prin aplicație efectuată greșit, vom avea dreptul de a percepe o penalitate contractuală de până la 50 lei.

6.7. Vă rugăm să luați notă de faptul că vom compensa Tarifele achitate prin opțiunea In-app Payment cu sumele pe care aveți obligația să ni le plătiți (Comisionul Bolt și penalitățile contractuale). Noi ne rezervăm dreptul de a duce la îndeplinire obligațiile financiare către oricare dintre companiile din grupul Bolt, caz în care vom dobândi dreptul de a înainta o pretenție împotriva dvs. De asemenea, putem compensa oricare dintre obligațiile dvs. financiare cu cele pe care le putem avea de la dvs.

6.8. Dacă nu vom putea plăti Tarifele din cauza faptului că nu ați precizat detaliile contului bancar în contul dvs. de Șofer sau dacă detaliile contului bancar au fost notate incorect, atunci vom menține aceste plăți timp de 180 de zile. Dacă nu ne notificați cu privire la detaliile bancare corecte în termen de 180 de zile de la data stabilirii dreptului de a pretinde aceste plăți, atunci pretenția dvs. privind plata Tarifului care nu v-a fost transferat va expira.

7. RELAȚIILE CU CLIENȚII

Noi punem la dispoziția Șoferilor asistență privind utilizarea Serviciilor Bolt. Avem dreptul de a opri furnizarea serviciilor de asistență acordate clienților în caz că întârziați cu oricare dintre Plățile datorate mai mult de 5 (cinci) zile calendaristice.

8. RATING-URI ȘI ACTIVITATE

8.1. Pentru a garanta servicii de un înalt nivel calitativ și pentru a furniza o asigurare suplimentară Pasagerilor, prin prezenta admiteți faptul că Pasagerii vă pot acorda un rating și vă pot lăsa un feedback privind calitatea Serviciilor de Transport furnizate. O medie a rating-ul dvs. va fi furnizată printr-un link în contul dvs. de Șofer, aceasta fiind vizibilă în aplicația Bolt pentru a fi consultată de Pasageri. În cazul în care constatăm că rating-ul sau comentariul nu a fost oferit cu bună credință, este posibil ca acestea să nu fie incluse în calculul rating ului dvs.

8.2. În plus față de rating, noi măsurăm și nivelul de activitate și vă oferim un scor al acesteia, care are la bază activitatea dvs. privind acceptarea, refuzul, lipsa răspunsului și finalizarea solicitărilor de servicii de transport.

8.3. Pentru a le putea oferi servicii de încredere Pasagerilor, noi putem stabili un rating mediu minim și un scor minim al activității pe care trebuie să îl atingă și să îl mențină Șoferii. Dacă, după primirea unei notificări pertinente din partea noastră, dvs. nu vă creșteți media rating-ului sau scorul activității până la nivelul minim necesar, în perioada de timp prescrisă, atunci contul dvs. de Șofer va fi automat suspendat fie temporar, fie permanent. Noi nu putem anula suspendarea contului dvs. dacă aceasta s-a efectuat pe drept din cauza oricăror circumstanțe exterioare sau dacă se constată că suspendarea a fost cauzată de o eroare de sistem ori în urma unor rating-uri false.

9. EVALUĂRI DE PIAȚĂ ȘI CAMPANII

9.1. Evaluări de piață. Noi vă putem trimite, prin intermediul aplicației Bolt, prin contul Bolt pentru Șoferi, SMS, e-mail sau prin alte mijloace, condiții de piață pentru a vă crește gradul de conștientizare referitor la momentul în care cererea din partea Pasagerilor este mai mare. Aceste evaluări de piață sunt simple recomandări și nu constituie o obligație din partea dvs. Cum estimările privind situațiile pieței sunt construite pe statistici anterioare, noi nu vă putem oferi niciun fel de garanții potrivit cărora actuala situație a pieței va corespunde estimărilor efectuate prin evaluările de piață prezentate.

9.2. Campanii care promit venituri minime. Noi vă putem pune la dispoziție, de asemenea, campanii prin care vă vom garanta un venit minim dacă furnizați Serviciile de Transport într-un anumit interval de timp. Dacă nu puteți atinge această valoare minimă specificată, vom compensa diferența. Cerințele și condițiile specifice vă vor fi transmise prin aplicația Bolt, Contul Bolt pentru Șoferi, SMS, e-mail sau alte mijloace. Noi avem capacitatea deplină de a hotărî când, dacă și căror șoferi le punem la dispoziție aceste campanii. Dacă avem motive rezonabile să suspectăm orice fel de activitate frauduloasă din partea dvs., noi vă putem reține Tariful până la înlăturarea suspiciunilor de fraudă în chestiune.

9.3. Campaniile pentru Pasageri. Noi putem de asemenea să organizăm, ocazional, diverse campanii pentru Pasageri pentru a putea promova Platforma Bolt. Dacă Tariful plătit de Pasageri este redus ca urmare a unor asemenea campanii, noi vă vom plăti compensații care se vor ridica la valoarea financiară a beneficiului oferit Pasagerilor. Putem stabili compensația în funcție de Tariful Bolt.

10. RELAȚIA DINTRE DVS., BOLT ȘI PASAGERI

10.1. Prin prezenta dvs. recunoașteți și agreați asupra faptului că noi oferim servicii ale societății informaționale și nu servicii de transport. Prin furnizarea Platformei Bolt și a Serviciilor Bolt, noi acționăm ca societate care conectează Pasagerii cu Șoferii pentru a-i ajuta să se deplaseze mai eficient în interiorul orașelor. Dvs. admiteți faptul că furnizați serviciile de transport în baza unui contract pentru transport de persoane și că oferiți Serviciile de Transport prin intermediul unei companii, ca pe o activitate economică și profesională.

10.2. Dvs. recunoașteți faptul că între dvs. și compania noastră nu există și nu va exista niciun fel de contract de angajare și relație de muncă. De asemenea, mai recunoașteți faptul că între noi nu există niciun fel de asociere în participațiune sau parteneriat. Dvs. nu puteți acționa ca angajat, agent sau reprezentant al nostru și nici nu vă puteți angaja în contracte în numele nostru. Dacă, din cauza implicațiilor legale obligatorii sau în orice alt mod, veți fi considerat un angajat al nostru, prin prezenta sunteți de acord să renunțați la orice pretenții aduse împotriva noastră care pot apărea ca rezultat al unor asemenea presupuse relații de muncă.

10.3. Dvs. nu puteți transfera către nicio terță persoană drepturile și obligațiile care vă revin și care derivă din Termenii generali sau din Contract.

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale vor fi prelucrate în conformitate cu Politica de Confidențialitate care poate fi consultată la adresa: https://bolt.eu/ro/legal/ro/privacy-for-drivers/

12. RĂSPUNDERE

12.1. Platforma Bolt este pusă la dispoziție pe o bază „așa cum este” și „după cum este disponibilă”. Noi nu putem declara sau garanta faptul că accesul la platforma Bolt va fi neîntrerupt sau fără erori. Cum utilizarea platformei Bolt pentru solicitarea de servicii de transport depinde de comportamentul Pasagerilor, noi nu garantăm faptul că utilizarea platformei Bolt de către dvs. va aduce solicitări de servicii de transport.

12.2. În cea mai mare măsură posibilă permisă de legile în vigoare, nici noi, și nici reprezentanții, administratorii și angajații Bolt nu suntem răspunzători pentru niciun fel de pierderi sau daune pe care le puteți suferi ca urmare a utilizării Serviciilor Bolt, incluzând, fără limitare: \ orice daune aduse proprietății sau pierderi financiare directe sau indirecte; \ pierderea de profit sau economii anticipate; \ pierderea de activități, contracte, contacte, clientelă, reputație și orice pierdere care poate apărea din întreruperea activității; \ pierderea sau inexactitatea datelor; și \ orice alt tip de pierderi sau daune.

12.3. Răspunderea noastră financiară în legătură cu nerespectarea Termenilor generali sau a prevederilor Contractului se va limita la 500 Euro. Dvs. veți avea dreptul de a pretinde daune numai dacă noi am încălcat în mod intenționat Termenii generali sau Contractul.

12.4. Noi nu vom fi răspunzători pentru acțiunile sau inacțiunile Pasagerilor sau co-pasagerilor și nu vom fi ținuți răspunzători nici pentru orice fel de pierderi sau daune pe care le puteți suferi atât dvs. cât și mașina dvs. ca urmare a acțiunilor sau inacțiunilor Pasagerilor sau co-pasagerilor.

12.5. Dvs. veți fi pe deplin răspunzător pentru nerespectarea Termenilor generali, a prevederilor Contractului sau a oricăror alte legi sau regulamente aplicabile și trebuie să opriți și să remediați o astfel de încălcare imediat după primirea solicitării în acest sens din partea noastră sau a oricărei autorități de stat. Dvs. ne veți despăgubi pentru orice pierderi și/sau daune directe și/sau indirecte, pierderea profitului, cheltuieli, penalități, amenzi care pot avea loc în legătură cu încălcarea Termenilor generali, a prevederilor Contractului și a legilor și regulamentelor aplicabile. Dacă Pasagerii prezintă orice fel de pretenții aduse împotriva noastră în legătură cu furnizarea de către dvs. a serviciilor de transport, atunci veți compensa asemenea daune provocate nouă, în întregime, în termen de 7 (șapte) zile de la data primirii solicitării respective din partea noastră. Dacă suntem îndreptățiți să înaintăm pretenții împotriva dvs., atunci va trebui să ne compensați orice costuri legale referitoare la evaluarea daunelor și înaintarea pretențiilor pentru compensarea acestora.

13. DURATĂ ȘI ÎNCETARE

13.1. Condițiile expres menționate în acești Termeni generali vor intra în vigoare de la data înaintării cererii de înregistrare. Contractele și ceilalți termeni vor intra în vigoare odată ce documentul sau mesajul specific v-au fost puse la dispoziție și dvs. începeți sau continuați furnizarea serviciilor de transport prin Platforma Bolt.

13.2. Puteți denunța unilateral oricând acest Contract în urma notificării Bolt cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans, moment după care dreptul dvs. de a utiliza Platforma Bolt și Serviciile Bolt vor înceta. Bolt poate denunța unilateral oricând Contractul, din orice motiv, la discreția noastră unică, în urma notificării pe care trebuie să v-o transmitem cu cel puțin 3 (trei) zile în avans.

13.3. Bolt are dreptul de a rezilia imediat Contractul și de a bloca accesul dvs. la Platforma Bolt fără nicio notificare prealabilă în cazul în care dvs. încălcați prevederile Termenilor Generali sau ai Contractului, ai oricăror legi sau regulamente aplicabile, dacă denigrați compania Bolt sau dacă provocați daune mărcii Bolt, reputației sau activității sale, după cum poate stabili Bolt la propria-i discreție unică. În cazurile sus-menționate noi putem, la propria noastră discreție, să vă interzicem să vă înregistrați cu un cont nou de șofer.

13.4. De asemenea, vă putem bloca imediat accesul la Platforma Bolt și la Contul Bolt pentru Șoferi pe perioada investigațiilor, dacă suspectăm că s-a comis o încălcare a prevederilor Contractului sau activități frauduloase în numele dvs. Blocarea accesului va fi eliminată după îndepărtarea unor asemenea suspiciuni, la finalizarea investigațiilor.

13.5. Scopul nostru este acela de a furniza servicii de cel mai înalt nivel calitativ pentru toți Pasagerii, de aceea monitorizăm activitatea Șoferilor în platforma Bolt. Dacă dvs. nu respectați cerințele minime privind serviciile, cum ar fi un rating și un scor al activității minime, noi avem dreptul de a rezilia acest Contract cu efect imediat, fără niciun preaviz.

14. MODIFICĂRI

14.1. Orice modificări aduse Contractului vor intra în vigoare după ce v-au fost puse la dispoziție prin e-mail, aplicația Bolt sau contul Bolt pentru Șoferi și dvs. ați continuat să furnizați serviciile de transport.

14.2. Pentru a putea modifica Termenii generali, noi vom posta o versiune revizuită pe website (https://bolt.eu/legal/) și vă vom anunța în legătură cu aceasta cu cel puțin 14 (paisprezece) zile în prealabil. Dacă dvs. continuați să folosiți Serviciile Bolt, se va considera că ați acceptat condițiile revizuite.

15. LEGE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

15.1. Termenii generali și Contractul vor fi guvernate de, interpretate și aplicate conform cu legislația din Republica Estonia. În cazul în care disputele respective rezultate din acești Termeni generali sau din Contract nu vor putea fi soluționate în urma negocierilor, atunci disputa va fi înaintată Tribunalului Districtual Harju.

16. NOTIFICĂRI

16.1. Dvs. aveți obligația de a notifica imediat orice modificări aduse datelor dvs. de contact.

16.2. Orice notificare care trebuie să fie efectuată în temeiul acestor Termeni și condiții generale va fi considerată a fi fost transmisă în mod satisfăcător dacă: (i) este livrată personal, (ii) este transmisă prin curier cu dovadă de expediere, (iii) este trimisă prin scrisoare recomandată, (iv) este transmisă prin e-mail, sau (v) este făcută disponibilă prin intermediul aplicației Bolt sau prin Contul Bolt pentru Șoferi. Orice notificare transmisă sau livrată în conformitate cu prevederile acestei clauze va fi considerată a fi fost primită: (i) în cazul predării personale, la momentul predării către cealaltă parte; (ii) în cazul transmiterii prin curier, la data menționată de curier ca fiind data la care a fost livrat la destinație plicul conținând notificarea; (iii) în cazul expedierii prin scrisoare recomandată, în cea de-a 10-a zi de la data predării documentului la poștă în vederea expedierii către cealaltă parte; (iv) la punerea acesteia la dispoziție prin intermediul aplicației Bolt sau a Contului Bolt pentru Șoferi, sau (v) în cazul transmiterii prin e-mail, la data la care partea primește confirmarea, tot prin e mail, de transmitere a e-mailului respectiv sau în cea de-a 2-a zi de la data transmiterii e-mail-ului, cu condiția ca expeditorul să nu fi primit o notificare de transmisie eronată (notificând faptul că e-mail-ul nu a fost livrat părții) și să fi trimis din nou e-mail-ul în cea de-a doua zi calendaristică și să nu fi primit înapoi o notificare de eroare similară.

17. CLAUZE FINALE

Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni Generali devine inaplicabilă, părțile vor înlocui prevederile afectate cu unele care pot fi puse în aplicare și care aproximează intenția și efectul economic al clauzei afectate.