Podmienky marketingovej kampane pre zákazníkov

Všeobecné

 1. Organizátorom kampane End of Year '22 je spoločnosť Bolt Operations OÜ, adresa Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Estónsko, registračný kód 14532901.

 2. Kampaň bude prebiehať od 19.12.2022 do 31.1.2023 (vrátane) (Obdobie trvania kampane) v Azerbajdžane, Cypre, Českej republike, Estónsku, Francúzsku, Nemecku, Ghane, Írsku, Keni Lotyšsku, Litve, Malte, Holandsku, Nigérii, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Južnej Afrike, Španielsku, Švédsku, Tunisku, Ugande, Spojenom kráľovstve a Ukrajine.

 3. Postup Kampane je stanovený v aktuálnych Podmienkach a v podmienkach uvedených v propagačných a doplnkových materiáloch Kampane, ktoré sú záväzné pre všetkých Účastníkov.

 4. Do kampane sa môžu zapojiť všetci používatelia, ktorí majú osobný účet Boltu (Účastník).

 5. Predbežná registrácia do kampane nie je potrebná, avšak pre účasť v kampani musí Účastník akceptovať Podmienky kampane (vrátane súhlasu výhercov s uverejnením ich mena na webových stránkach spoločnosti Bolt, v komunikácii s klientmi, v e-mailoch a na sociálnych sieťach).

 6. Zamestnanci spoločnosti Bolt a spoločností patriacich do rovnakej skupiny ako spoločnosť Bolt, ako aj ich rodinní príslušníci sa nemôžu zúčastniť na kampani.

 7. Jeden Účastník môže vyhrať viackrát.

Výhra

 1. Medzi účastníkmi kampane bude vylosovaný Bolt kredit v hodnote 3x 100 € (Výhra).

 2. Výhra bude vyplatená prostredníctvom promo kódov spoločnosti Bolt a bude platná 12 mesiacov od jej sprístupnenia.

 3. Výhra sa nevypláca ani neuhrádza v hotovosti. Výhra nie je nijako nahraditeľná ani vymeniteľná a spoločnosť Bolt nehradí žiadne výdavky spojené s prevzatím výhry.

 4. V prípade potreby spoločnosť Bolt zaplatí všetky dane súvisiace s vyplatením Výhry.

Losovanie

 1. Losovanie sa uskutoční od 21.12.2022 do 1.2.2023 (vrátane).

 2. Zástupcovia spoločnosti Bolt vyžrebujú Výhru vo vyššie uvedený deň (dni) za prítomnosti právneho zástupcu spoločnosti Bolt.

 3. Dodržanie stanovených podmienok účasti v Kampani sa overuje a výherca žrebovania je o Výhre informovaný do 3 (troch) pracovných dní od uskutočnenia žrebovania. Meno výhercu (výhercov) Kampane bude zverejnené na webovej stránke spoločnosti Bolt, v komunikácii s klientom, v e-mailoch a/alebo na sociálnych sieťach.

Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť Bolt v rámci Kampane spracúva údaje Účastníka za účelom splnenia podmienok Kampane, plnenia svojich zákonných povinností a sledovania svojich oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) a f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oznámenia mena účastníka a na účely udelenia ceny. Spoločnosť Bolt je správcom osobných údajov Účastníka.

 2. Údaje sa spoločnosti Bolt poskytujú dobrovoľne, ale ich neposkytnutie môže viesť k tomu, že spoločnosť Bolt nebude môcť kontaktovať víťaza kampane. Spoločnosť Bolt môže preniesť osobné údaje autorizovanému spracovateľovi, ktorý bude žrebovať Výhry. Ak kampaň prebieha na platforme sociálnych médií (napríklad, ale nielen na Facebooku, Instagrame), spoločnosť Bolt účastníkom spracuje ich profil a aktivity na sociálnych sieťach (zverejňovanie príspevkov, lajkovanie, komentovanie). Spoločnosť Bolt môže údaje Účastníka zdieľať aj s inými subjektmi v rámci skupiny Bolt, poskytovateľmi služieb online cloudového úložiska a iných základných IT služieb a poskytovateľmi marketingových služieb. Spoločnosť Bolt môže byť tiež povinná zdieľať osobné údaje Účastníka s orgánmi verejnej moci oprávnenými spracúvať osobné údaje. Ak spoločnosť Bolt zdieľa údaje so svojimi dodávateľmi, ktorí sa nachádzajú mimo EÚ alebo EHP, takýto prenos osobných údajov sa uskutoční len na základe príslušného právneho základu a spoločnosť Bolt prijme príslušné ochranné opatrenia, ako sú štandardné zmluvné doložky alebo rozhodnutie o primeranosti vydané Európskou komisiou.

 3. Údaje sa získavajú priamo od Účastníka a prostredníctvom ďalších nástrojov alebo aplikácií používaných na realizáciu Kampane, ako napríklad End of Year '22.

 4. Účastník má právo požadovať prístup k osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Ak sa údaje účastníka spracúvajú na základe súhlasu, účastník má právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade akýchkoľvek nevyriešených obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov má účastník právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov.

 5. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa postupov spracovania spoločnosti Bolt môže Účastník kontaktovať spoločnosť Bolt poštou na adrese Bolt Operations OÜ, Vana-Lõuna tn 15, Tallinn 10135. Účastník môže kontaktovať úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Bolt elektronicky na adrese privacy@bolt.eu.

 6. Osobné údaje účastníka sa budú uchovávať až do odovzdania Výhry výhercovi. Po odovzdaní Výhry výhercovi bude spoločnosť Bolt uchovávať meno a priezvisko výhercu po dobu jedného roka len na účely použitia v médiách, reklame a iných podujatiach súvisiacich so spoločnosťou Bolt, podľa potreby a v prípade potreby na účely splnenia zákonných povinností počas trvania zákonných lehôt uchovávania.

 7. Ak Účastník počas účasti na Kampani používa osobné údaje tretej osoby (napríklad, ale nie výlučne, zverejnenie fotografie tretej osoby), musí od tejto tretej osoby získať jasný súhlas s použitím osobných údajov tretej osoby na účely tejto Kampane.

Zakázané aktivity

 1. Účastník sa nezapojí do žiadnej podvodnej, neetickej alebo nezákonnej činnosti, do žiadnej činnosti, ktorá nie je pre spoločnosť Bolt transparentná, ani do žiadnej činnosti, ktorá úmyselne alebo neúmyselne zneužíva alebo obchádza kampaň.

 2. Účastník tiež nebude zobrazovať ani prenášať žiadny materiál (či už priamo alebo nepriamo, napríklad prostredníctvom odkazu alebo akéhokoľvek iného média), ktorý:

2.1. je nevhodný, neetický, výhražný, urážlivý alebo narúša súkromie inej osoby, alebo spôsobuje nepríjemnosti, nepohodlie alebo zbytočné obavy,

2.2. môže obťažovať, rozrušovať, uvádzať do rozpakov, znepokojovať alebo obťažovať akúkoľvek inú osobu,

2.3. sa vydáva za akúkoľvek osobu alebo uvádza nepravdivé údaje o totožnosti Účastníkov alebo ich príslušnosti k akejkoľvek osobe,

2.4. vyvoláva dojem, že takýto materiál pochádza od spoločnosti Bolt, pokiaľ ho spoločnosť Bolt výslovne neposkytla Účastníkovi na tento účel, alebo

2.5. poškodzuje povesť spoločnosti Bolt.

Povinnosti / Iné

 1. Účasťou v kampani Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami kampane a súhlasí s nimi.

 2. Ak sa vyskytnú okolnosti vyššej moci, spoločnosť Bolt má právo prerušiť kampaň bez predchádzajúceho upozornenia alebo akýchkoľvek následkov. Ak je to možné, spoločnosť Bolt poskytne oznámenie o takomto prerušení prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Bolt, v komunikácii s klientom, v e-mailoch a/alebo v kanáloch sociálnych sietí.

 3. Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo prijímať akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa kampane vrátane jednostrannej zmeny a doplnenia podmienok kampane bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Bolt zverejní takéto rozhodnutia týkajúce sa Kampane prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Bolt, v komunikácii s klientom, v e-mailoch a/alebo na sociálnych sieťach.

 4. Spoločnosť Bolt má právo vyradiť Účastníka z Kampane bez predchádzajúceho upozornenia, ak Účastník poruší Podmienky Kampane.

 5. Spoločnosť Bolt nezodpovedá za žiadne chyby spôsobené treťou stranou, ktoré bránia Účastníkovi v účasti na Kampani.

 6. Všetky sťažnosti týkajúce sa organizácie kampane musia byť počas trvania kampane predložené spoločnosti Bolt prostredníctvom nasledujúceho e-mailu giveaways@bolt.eu. Spoločnosť Bolt nebude vybavovať sťažnosti týkajúce sa Kampane, ktoré budú zaslané po uplynutí Obdobia trvania kampane.

Medzinárodná verzia.

Naskenujte a môžete sťahovať

Už to skoro bude!

Naskenujte kód QR fotoaparátom telefónu a stiahnite si aplikáciu.